JKW-KABUM-01-KA-002-075

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dge legs shis pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 75, Pages 280-282 (Folios 111b4 to 112b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dge legs shis pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 280-282. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་ལོའི་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གོང་གི་གསོལ་འདེབས་ཇ་མཆོད་དུ་བྱེད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པར། མཆོད་པ་འབུལ་ཅེས་པ་དང་། གསོལ་བཏབ་མཐུས་ཞེས་པར། མཆོད་པའི་མཐུས། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་རོ།།

ces pa'ang 'jigs bral gyi slob dpon 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rab tshes sa 'brug lo'i rgyal zla'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum par gang shar gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig__/gong gi gsol 'debs ja mchod du byed na/__gsol ba 'debs zhes par/__mchod pa 'bul ces pa dang /__gsol btab mthus zhes par/__mchod pa'i mthus/__zhes kha bsgyur ro//

[edit]
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་བཞི་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པ། །རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་སློབ་མ་མཆོག་ཟུང་སོགས། །འཕགས་ཚོགས་འདུས་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གཏད་རབས་ཆེན་པོ་བདུན། །འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་དང་རྨད་བྱུང་གསུམ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་སོགས། །རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་རྗེ། །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་སོགས། །སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གསང་འཛིན་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དངོས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་སོགས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ས་སྐྱ་པ། །ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་མཛོད་ངོར་ཆེན་རྗེ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གཡག་རོང་རྣམ་གཉིས་སོགས། །བོད་ཡུལ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་འཛིན་དང་། །བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡབ་སྲས་སོགས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་སྣང་མཛད་པའི། །རིས་མེད་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་ལོའི་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གོང་གི་གསོལ་འདེབས་ཇ་མཆོད་དུ་བྱེད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པར། མཆོད་པ་འབུལ་ཅེས་པ་དང་། གསོལ་བཏབ་མཐུས་ཞེས་པར། མཆོད་པའི་མཐུས། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་རོ།། །། ༈
[edit]

yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dge legs shis pa'i dbyangs snyan/__ yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dge legs shis pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__bskal bzang sgron me bzhi pa shAkya'i tog__/sa bcu'i dbang phyug rgyal tshab ma pham pa/__/rgyal sras 'jam dbyangs slob ma mchog zung sogs/__/'phags tshogs 'dus par bcas la gsol ba 'debs/__/gnas brtan bcu drug gtad rabs chen po bdun/__/'dzam gling rgyan drug mchog dang rmad byung gsum/__/rnal 'byor dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi sogs/__/rgya gar paN grub rnams la gsol ba 'debs/__/spyan ras gzigs dbang chos rgyal srong btsan rje/__/brtan pa'i 'khor lo thon mi saM b+ho Ta/__/lag na rdo rje stong btsan yul bzung sogs/__/sprul pa'i rgyal blon rnams la gsol ba 'debs/__/gsang 'dzin dbang po mkhan chen zhi ba 'tsho/__/thugs rje che dngos slob dpon pad+ma 'byung /__/'jam dpal gzhon nu chos rgyal khri srong sogs/__/bka' drin mnyam med rnams la gsol ba 'debs/__/mdo sngags bstan pa'i shing rta sa skya pa/__/zab rgyas rgyud sde'i gsang mdzod ngor chen rje/__/smra ba'i seng ge g.yag rong rnam gnyis sogs/__/bod yul bstan 'dzin rnams la gsol ba 'debs/__/gzhan yang snga 'gyur bka' gter brgyud 'dzin dang /__/bka' gdams gsar rnying bka' brgyud yab sras sogs/__/'gro la phan bde'i lam bzang snang mdzad pa'i/__/ris med dam pa rnams la gsol ba 'debs/__/de ltar mi phyed gus pas gsol btab mthus/__/bstan 'dzin skyes bu bstan pa'i sbyin bdag rnams/__/bskal brgyar zhabs brtan bshad sgrub phrin las rgyas/__/sa gsum dge legs snang bas khyab par shog__/ces pa'ang 'jigs bral gyi slob dpon 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rab tshes sa 'brug lo'i rgyal zla'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum par gang shar gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig__/gong gi gsol 'debs ja mchod du byed na/__gsol ba 'debs zhes par/__mchod pa 'bul ces pa dang /__gsol btab mthus zhes par/__mchod pa'i mthus/__zhes kha bsgyur ro//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]