འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་གཡོ་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:49, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title 'jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 49, Pages 214-218 (Folios 78b2 to 80b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 214-218. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།དེ་ལྟར་འཇམ་མགོན་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངའ་རི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སྡོམ་གསུམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་བྱར་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བྱེ་བའི་དགོངས་བཞེད་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ། དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་པདྨ་མ་ཏིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །རིག་པ་སྨྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཡིད་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

de ltar 'jam mgon tshangs pa lha'i me tog gi 'bras bu mthar phyin pa'i mchog gi sprul pa'i sku mnga' ri ma hA paN+Di ta pad+ma dbang rgyal rdo rje grags pa rgyal mtshan dpal bzang po'i rmad du byung ba'i rnam par thar pa phyogs gcig tu bsngags pa'i sgo nas gsol ba 'debs pa dang /__sdom gsum rnam par nges pa'i bstan bcos kyi lus yongs rdzogs brjod byar 'brel ba'i smon lam dang bcas pa 'di'ang /__sa bcu'i dbang phyug lha sras chos kyi blo gros bsams bzhin du srid pa nye bar bzung ba sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gling pas snga 'gyur bstan pa gnyis ldan gyi bshad sgrub 'khrul pa med pa'i lam srol gsar du bye ba'i dgongs bzhed mthar phyin pa'i rten 'byung du/__dge slong dge ba'i bshes gnyen sde snod 'dzin pa pad+ma ma tis rjes su bskul bas mtshams sbyar te/__/rig pa smra ba'i gzugs brnyan mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rab yid lcags sprel lo'i rgyal zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis par bsam pa dag cing sbyor ba gus pas bris te gsol ba btab pa dge legs 'phel

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཉྫུ་ནཱ་ཐ་ནིརྨ་ཀ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་པདྨེནྡྲ་བཛྲེ྅དྷྱེཥཎ་ཤྲདྡྷ་ནི་པུཥྤཱ་བྷི་ཙ་ལ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ། གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་གཞིར་གྱུར་འདུལ་བ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་སྲིད་ཞིའི་ཕ་མཐའ་ལས་བརྒལ་བཞིན། །ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྨད་བྱུང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་གཅིག་པུ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡ །རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེའི་དབང་པོ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བས། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དུ་མའི་གར་གྱིས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ་གཅིག་གྱུར་པ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢ །ཁྱད་པར་མངའ་རིའི་ལྷོ་རྒྱུད་ས་གཞིར་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་ཡོངས་གྲགས་པའི། །གངས་ཁྲོད་རྡོར་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཐིག་ལེ་རུ། །བསམས་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་མོད་ནས་འཕགས་དང་མཁས་པས་ཕྱག་བྱས་པའི། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན༴ ༣ །རང་དང་གཞན་དོན་ཕན་པ་ཆེར་བསྔགས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པས་བཙུན། །ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་གསན་བསམ་སྒོམ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་གཞན་དབེན་ཞིང་མཁས། །རླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ལེགས་མཛད་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་པ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན༴ ༤ །རིས་མེད་ཆོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་འཆད་ཚེ་མ་ཕམ་གཉིས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ཚེར་མ་དབྱུང་ལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྩོད་ངག་ཅན། །དོན་ལྡན་ལེགས་བཤད་རྩོམ་པའི་ཕྲེང་བ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་རྗེས་འགྲོ་བའི། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ༴ ༥ །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མངོན་སུམ་བཞིན། །དམིགས་མེད་སྙིང་བརྩེའི་གཞན་དབང་ལ་ཆགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །ནུས་པས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་མཐར་མཛད་གསང་བ་འཛིན་པའི་སྙེམས་འཆང་བའི། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ༴ ༦ །རྟག་ཏུ་ཆོས་བརྒྱད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་སྤོང་དང་དབེན་པ་ལྷུར་ལེན་བཞིན། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་རིང་ལུགས་འཆད་དང་བསླབ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཕུལ་བྱུང་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ༴ ༧ །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །སྔོན་སྨོན་ཆེན་པོས་ཟབ་གཏེར་མཛོད་བརྙེས་སྔ་འགྱུར་མཆོག་གི་རིང་ལུགས་ལ། །བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཛད་པའི་རྒྱུན་བཟང་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ནུབ་མེད་པ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ༴ ༨ །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་ཡོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པས། །ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུའི་ཁྲི་ལ་དབང་སྒྱུར་སྟོན་པ་གཉིས་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །འཇམ་མགོན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ༴ ༩ །དེ་ལྟར་སྙིང་ནས་དད་གསུམ་བདུད་རྩིས་གུས་པའི་མེ་ཏོག་བསྐྱེད་བསྲིངས་པ། །གསོལ་འདེབས་ཚིག་གིས་མངོན་པར་འཐོར་བའི་བསོད་ནམས་ནོར་བུའི་སྤྲིན་གཡོ་བས། །མགོན་ཁྱོད་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་འབབས་སྟེགས་མཛེས་པར་བསྟར་བའི་ལེགས་བྱས་ལ། །ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་ལྷག་པར་དགོངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བྱིན༴ ༡༠ །སྟོང་གསལ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས་པ་གཞི་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེ། །སྤངས་རྟོགས་སེམས་ཀྱི་ཕུལ་དུ་སོན་པ་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་ལམ་བྱེད་པའི། །བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཡན་ལག་བྱང་སེམས་སོ་སོར་ཐར་དང་བཅས། །འཆད་དང་བསླབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཤེས་ནས་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པར་བྱིན༴ ༡༡ །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་བཟུང་སྤོང་བདུན་འཁོར་འདས་ལས་ལྡོག་ཅིང་། །བསླབ་ཚུལ་ཆོས་རྣམས་དག་པར་ཡོངས་སྦྱོང་བདེ་བར་གནས་པའི་སྤྱོད་པས་མཛེས། །ལྟུང་དང་རྩོད་པའི་གདུང་བ་བསྙིལ་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཉོན་མོངས་བདག་ལྟའི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བྱིན༴ ༡༢ །གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་སྒོ་གསུམ་ཉེས་སྤྱོད་ཆ་བཅས་སྤོང་། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གིས་དགེ་ཆོས་སྡུད་པས་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག །བསྡུ་དངོས་རྣམ་བཞིས་གཞན་དོན་སྤྱོད་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་རིང་དབེན་པས། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་སྤངས་རྟོགས་རབ་རྫོགས་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན༴ ༡༣ །རྒྱུད་སྡེ་རྣམ་བཞིའི་དབང་གིས་སྨིན་ཅིང་ཞེན་རྟོགས་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམ། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་རྣལ་འབྱོར་དང་། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་ལམ་བཟང་ལ་བརྟེན་ཐུན་མོང་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་གྱིས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་ཚེ་འདིར་ཐོབ་པར༴ ༡༤ །མདོར་ན་སྡོམ་གསུམ་རང་ལྡོག་མ་འདྲེས་དགག་དགོས་ཡོངས་རྫོགས་ངོ་བོ་ཉིད། །གནས་འགྱུར་གྱིས་བཟུང་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་འགལ་མེད་དུས་སྐབས་གཙོར་སྤྱོད་པའི། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་འབུམ་ཕྲག་འདུ་བས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་ཕན་བདེའི་སྣང་བས་མཛེས་པའི་དགེ་མཚན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༡༥ །དེ་ལྟར་འཇམ་མགོན་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངའ་རི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སྡོམ་གསུམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་བྱར་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བྱེ་བའི་དགོངས་བཞེད་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ། དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་པདྨ་མ་ཏིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །རིག་པ་སྨྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཡིད་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ༈
[edit]

'jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba/__ 'jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba zhes bya ba bzhugs so/__/rgya gar skad du/__many+dzu nA tha nirma ka ma hA paN+Di ta pad+men+d+ra badz+re\u0f85d+h+yeShaN shrad+d+ha ni puSh+pA b+hi tsa la nA ma/__bod skad du/__'jam mgon sprul pa'i sku paN chen pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba zhes bya ba/__gsung gi dbang phyug 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo/__/dge legs yon tan bye ba'i gzhir gyur 'dul ba gsum gyi tshul khrims dang /__/ting 'dzin shes rab cha bcas yongs rdzogs srid zhi'i pha mtha' las brgal bzhin/__/kun gzigs ye shes snang ba rmad byung 'jig rten gsum gyi mgon gcig pu/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__1__/rtag tu gzhan phan snying rje'i dbang po sprul pa'i rnam 'phrul mtha' yas kyang /__/gangs can ljongs 'dir lhag par chags pa'i thugs bskyed phrin las rmad byung bas/__/rgyal ba'i myu gu du ma'i gar gyis phan bde'i shing rta gcig gyur pa/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du byin gyis rlobs/__2__/khyad par mnga' ri'i lho rgyud sa gzhir shAkya'i rigs su yongs grags pa'i/__/gangs khrod rdor 'dzin bye ba'i gtsug rgyan grub pa mchog gi thig le ru/__/bsams bzhin srid pa bzung ba'i mod nas 'phags dang mkhas pas phyag byas pa'i/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du byin=__3_/rang dang gzhan don phan pa cher bsngags tshul khrims yongs su dag pas btsun/__/phyi nang rig gzhung gsan bsam sgom la 'gran pa'i zla gzhan dben zhing mkhas/__/rlabs chen bstan 'gror sman pa'i legs mdzad bzang po'i phrin las mkha' khyab pa/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du byin=__4__/ris med chos sgo mtha' yas 'chad tshe ma pham gnyis pa'i dge ba'i bshes/__/sgrub dang sun 'byin tsher ma dbyung la chos kyi grags pa'i rtsod ngag can/__/don ldan legs bshad rtsom pa'i phreng ba shing rta chen po'i rjes 'gro ba'i/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du=__5__/ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes 'jam dpal gzhon nu mngon sum bzhin/__/dmigs med snying brtse'i gzhan dbang la chags 'jig rten dbang phyug gzugs kyi zla/__/nus pas yid srubs dpung bcas mthar mdzad gsang ba 'dzin pa'i snyems 'chang ba'i/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du=__6_/rtag tu chos brgyad 'ching ba las grol spong dang dben pa lhur len bzhin/__/yongs rdzogs bstan pa rgya mtsho'i ring lugs 'chad dang bslab dang sgrub pa dang /__/grub pa mchog gi rnam thar phul byung rgyal ba dgyes pa'i ngo mtshar can/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du=__7__/rdo rje'i gnas yul kun tu spyod cing rtsa gsum 'khor los rjes su bzung /__/sngon smon chen pos zab gter mdzod brnyes snga 'gyur mchog gi ring lugs la/__/bshad sgrub las gsum mdzad pa'i rgyun bzang dus kyi mthar yang nub med pa/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du=__8__/mdor na sras bcas rgyal ba kun dang yon tan rnam dbyer mi phyed pas/__/thub bstan nor bu'i khri la dbang sgyur ston pa gnyis pa'i dge mtshan gyis/__/bstan 'dzin bye ba'i dbus na mngon mtho skyabs kun 'dus pa'i ngo bo nyid/__/'jam mgon pad+ma dbang gi rgyal pos byang chub bar du=__9__/de ltar snying nas dad gsum bdud rtsis gus pa'i me tog bskyed bsrings pa/__/gsol 'debs tshig gis mngon par 'thor ba'i bsod nams nor bu'i sprin g.yo bas/__/mgon khyod ye shes gzigs pa'i 'babs stegs mdzes par bstar ba'i legs byas la/__/thugs rje'i 'jug pas lhag par dgongs te byang chub bar du byin=__10__/stong gsal rang rig 'dus ma byas pa gzhi dbyings rang bzhin rdzogs pa che/__/spangs rtogs sems kyi phul du son pa 'bras bu'i mthar thug lam byed pa'i/__/bla med rdo rje theg pa'i yan lag byang sems so sor thar dang bcas/__/'chad dang bslab pa'i tshul du shes nas tshul bzhin 'jug par byin=__11__/nges par 'byung ba'i tshul khrims rab bzung spong bdun 'khor 'das las ldog cing /__/bslab tshul chos rnams dag par yongs sbyong bde bar gnas pa'i spyod pas mdzes/__/ltung dang rtsod pa'i gdung ba bsnyil zhing ting nge 'dzin dang shes rab kyis/__/nyon mongs bdag lta'i rgud pa kun zhi yon tan rgyas par byin=__12__/gzhan gyi don du sangs rgyas bsgrub phyir sgo gsum nyes spyod cha bcas spong /__/phar phyin drug gis dge chos sdud pas rgyal sras spyod yul rgya mtshor 'jug__/bsdu dngos rnam bzhis gzhan don spyod la kha na ma tho ring dben pas/__/lam lnga sa bcu'i spangs rtogs rab rdzogs don gnyis 'grub par byin=__13__/rgyud sde rnam bzhi'i dbang gis smin cing zhen rtogs thabs shes phyag rgyar sdom/__/rtsa ba yan lag dam tshig rnam dag mtshan bcas mtshan med rnal 'byor dang /__/bskyed dang rdzogs pa'i lam bzang la brten thun mong mchog gi rig 'dzin gyis/__/sku dang ye shes phrin las rmad byung tshe 'dir thob par=_14_/mdor na sdom gsum rang ldog ma 'dres dgag dgos yongs rdzogs ngo bo nyid/__/gnas 'gyur gyis bzung yon tan yar ldan 'gal med dus skabs gtsor spyod pa'i/__/theg mchog bshes gnyen 'bum phrag 'du bas bshad sgrub bstan pa rgyas pa dang /__/'jig rten phan bde'i snang bas mdzes pa'i dge mtshan 'grub par byin gyis rlobs/_15__/de ltar 'jam mgon tshangs pa lha'i me tog gi 'bras bu mthar phyin pa'i mchog gi sprul pa'i sku mnga' ri ma hA paN+Di ta pad+ma dbang rgyal rdo rje grags pa rgyal mtshan dpal bzang po'i rmad du byung ba'i rnam par thar pa phyogs gcig tu bsngags pa'i sgo nas gsol ba 'debs pa dang /__sdom gsum rnam par nges pa'i bstan bcos kyi lus yongs rdzogs brjod byar 'brel ba'i smon lam dang bcas pa 'di'ang /__sa bcu'i dbang phyug lha sras chos kyi blo gros bsams bzhin du srid pa nye bar bzung ba sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gling pas snga 'gyur bstan pa gnyis ldan gyi bshad sgrub 'khrul pa med pa'i lam srol gsar du bye ba'i dgongs bzhed mthar phyin pa'i rten 'byung du/__dge slong dge ba'i bshes gnyen sde snod 'dzin pa pad+ma ma tis rjes su bskul bas mtshams sbyar te/__/rig pa smra ba'i gzugs brnyan mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos rab yid lcags sprel lo'i rgyal zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gnyis par bsam pa dag cing sbyor ba gus pas bris te gsol ba btab pa dge legs 'phel//___//__!_

Footnotes

Other Information