ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title chos rgyal gter bdag gling pa'i rnam thar la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 48, Pages 199-214 (Folios 71a2 to 78b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chos rgyal gter bdag gling pa'i rnam thar la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 199-214. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོའི་སྨལ་པོ་ཟླ་༡༡པའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ངེས་པ་དོན་གྱི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོའི་བླ་བྲང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོར་མགོན་པོ་གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བས་མཆོད་ཅིང་དབང་བླངས་པའི་ཚེ་ན། བཅོས་མིན་མོས་གུས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཆོས་གྲྭ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འདབས་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲྭ་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་སྣང་གསལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། སླར་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བགྱིས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar rje btsun bla ma gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin gter bdag gling pa'i rnam par thar pa la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang zhes bya ba 'di ni/__sgyur byed kyi lo'i smal po zla 11pa'i dkar po'i phyogs kyi dga' ba dang po dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin/__o rgyan smin grol gling nges pa don gyi dga' ba'i tshal chen po'i bla brang chos 'khor lhun por mgon po gang gi gsang ba gsum gyi byin rlabs mchog tu 'bar ba'i mchod sdong rin po che'i mdun du tshogs kyi 'khor lo'i 'du bas mchod cing dbang blangs pa'i tshe na/__bcos min mos gus drag pos mtshams sbyar te chos grwa de nyid kyi 'dabs rol tu rgyal khams nyul ba'i da ri drwa rang lo nyi shu par gtsug lag smra ba'i nyi mas snang gsal chung ngu zhig gi ngogs su shar mar bris te gsol ba btab pa las/__slar yang cung zad gsal bar bgyis pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

སྡེབ་སྦྱོར་མཉམ་པའི་བྲྀཏྟ་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་པ་གསུམ་བསྔགས་སམ་གསུམ་བསྟན་ལ་སྤྱིར་རྣམ་གྲངས༢༠༤༨མཆིས་པ་ལས། བྱེ་བྲག་ཨུདཱིཥྟ་༢༣པའི་མཚམས་ནས་ཟིན་པའི་པྲ་སྟཱ་རས་མཛེས་པའོ། ། ༄༅། །བཛྲཀོཊཾབིདྱདྷརཙཱུཌཱ གྲཾ བཛྲཡཱནཤཱསྟྲྀཔཊུསཽམཱརྒཾ། བཛྲ དྷཱརཏཱཀྴ རཙསིདྡྷཱ ཤྲཱི བཛྲདེཧིཔཱཪྻསུཤུབྷཱཙཱཪྻཿ

༄༅། །རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་ཟུར་ཕུད་རྩེར། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་བཟང་སྟོན་མཁས་པ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་འགྱུར༷་མེད༷་གྲུབ་པའི་དཔྱིད། །རྡོ༷་རྗེའི༷་སློབ་དཔོན་མཆོག་དེས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། ༡ །གང་གི་རྨད་བྱུང་བསྔགས་འོས་རྣམ་ཐར་བྱིས་བློའི་ཡུལ་ལས་རིང་འདས་པ། །རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ངག་གིས་བརྗོད་ལས་གྲུབ་པའི་ངང་ཚུལ་མ་ཡིན་ཀྱང་། །དད་པའི་གཞན་དབང་ཁོ་ནས་བརླན་གྱུར་རྣམ་དཔྱོད་ནོར་འཛིན་དགའ་མ་ཡིས། །བསྟོད་ཚིག་མེ་ཏོག་གསར་པའི་དོ་ཤལ་ཅུང་ཟད་གཡོ་བས་བསྙེན་བཀུར་བྱ། ༢ །གཟོད་ནས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ཕ་རོལ་སོན་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་རིས་ནི། །གྲངས་མེད་འགྲོ་བའི་མོས་པ་དང་འཚམས་པར། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར། ༣ །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འོད་གསལ་དབུ་མའི་དབྱིངས། །འཇུག་དང་ལྡང་བ་བྲལ་བར་མཉམ་བཞག་ཀྱང་། །བདེ་ཆེན་ཌཱ་ཀིས་བསྐུལ་བའི་དེ་མ་ཐག །ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་ཁྲོད་དུ་དལ་གྱིས་གཤེགས། ༤ །དེ་ཚེ་གྲུབ་པའི་རིགས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ལ། །རྣམ་པར་འཆེལ་བའི་མཚན་བཟང་ཨུཏྤལ་གསར། །དགོད་པའི་མོད་ནས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་ཀྱི། །ཚུལ་མིན་མཛེས་པ་མཐའ་དག་ཟུམ་པར་བྱས། ༥ །ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི། །བདུད་རྩིས་མགྲིན་པ་བརྒྱན་པའི་ཆུ་བ་ལས། །དད་དང་བརྩེ་བའི་གེ་སར་འཛུམ་པ་ཡང་། །དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་མཚར་སྡུག་སར་པས་སྒེག ༦ །དེ་ཚེ་སྤྲིན་སྔོན་བཞད་པའི་རོལ་མོ་ཡིས། །ཡིད་ལ་སིམ་པ་ཐོབ་པའི་མདོངས་མཐའ་ལྟར། །རིགས་ལས་བྱུང་བའི་བསྔགས་འོས་བརྒྱ་ཕྲག་གིས། །དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཕྱོགས་དེར་དྲངས། ༧ །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གསང་བའི་བདག །དོན་གཉིས་ཕྲིན༷་ལ༷ས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༷་པ་ཅན། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་བསྙེན་པའི་དགེ་མཚན་ལས། །སྨིན་དང་གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་ཅིར་ཡང་འཕེལ། ༨ །ཁྱད་པར་བག་མེད་འགོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་གཞན་དབང་རིང་བཏང་ནས། །ཨུ་པ་སཱི་ཀ་རྒྱ་མཚོའི་ཐོར་ཚུགས་རྩེར། །ཞབས་སེན་དམར་བའི་རྡུལ་ཕྲེང་ངང་གིས་བཏབ། ༩ །འཇམ་མགོན་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་བརླན་ཆགས་པའི། །བློ་མཆོག་སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་འགྲམ་པ་རུ། །ལུགས་གཉིས་ཚོན་ཆགས་བཀྲ་བའི་དོ་ཤལ་ཞིག །ཐུན་མོང་ལྷ་མིའི་ཐེག་པའི་ཚལ་ན་བརྗིད། ༡༠ །ཇི་ལྟར་འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་པདྨོ་དང་། །ཆུ་མཚོར་ལུས་རྟེན་མཚམས་ཀྱི་སྤྲིན་པ་བཞིན། །མགོན་ཁྱོད་སྲིད་དང་མཐུན་པར་ཉེར་འཇུག་ཀྱང་། །ཟག་པར་བཅས་པའི་ཀུན་དཀྲིས་རིང་དུ་བཏང་། ༡༡ །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་གོ་ས་ན། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས། །ཇི་སྙེད་གྲུབ་པའི་སྤུན་ཟླ་བསྐྲུན་པ་ལ། །ཟླ་མེད་བི་ཤྭ་ཀརྨའི་ཁེངས་པ་བསྙིལ། ༡༢ །རྣམ་པར་མ་གྱུར་ཡུན་དུ་འཚོ་བ་དང་། །རྣམ་འགྱུར་གསོ་བའི་ཐབས་ཚུལ་མ་རྨོངས་པའི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རིག་པའི་གྲིབ་བསིལ་དུ། །མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བའི་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་ལགས་གྲང་། ༡༣ །རང་བཞིན་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པར། །སྣ་ཚོགས་རྐྱེན་གྱི་སྦྱོར་བས་ཉེར་བསྐྲུན་པས། །མིང་དང་ཚིག་གི་རྒྱུད་མང་སྟོང་འཁྲོལ་བའི། །བྱེད་པོ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གཉིས་པར་འཁྲུལ། ༡༤ །མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ལུང་གི་ཚད་མ་སོགས། །དྲི་མེད་རིག་པའི་འོད་རྡུལ་ལྷུང་བའི་མོད། །ཚུལ་མིན་སྨྲ་བའི་མུན་སྟུག་ཀུན་བཅོམ་ནས། །དོན་མཁས་སྣང་བའི་རི་མོ་སྲིད་ན་འབར། ༡༥ །གང་ལ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་ལོངས་སྤྱོད་པའི། །ཕྱི་རོལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གནད་གསང་དང་། །སྤོར་ཐང་དབྱངས་འཆར་བཅས་པའི་རྩིས་རིག་གིས། །ལྐོག་གྱུར་རྗེན་པ་གཟིགས་མཁས་ཁྱོད་ལས་སུ། ༡༦ །ཐུན་མོང་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནས། །དོན་དང་སྒྲ་ཡི་དཔྱད་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །སྐྱོན་བྲལ་སྙན་པར་སྨྲ་བའི་རོལ་མོ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་དཎྜཱིའི་སྤུན་ཟླར་འཛེགས་ལ་དབང་། ༡༧ །ལྕི་དང་ཡང་བའི་ཡི་གེའི་གུར་གུམ་ཚལ། །བྲྀཏྟ་ཛཱ་ཏིའི་དོ་ཤལ་ལ་བཀོད་པར། །ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་དྲུག་གིས་སྒེག་པའི་ཕྱིར། །དམར་སེར་ཅན་གྱིས་བློ་ཡི་མཛེས་པ་ཕྲོགས། ༡༨ །འདོད་རྒྱལ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་གྲུབ་པ་ཡི། །མིང་དང་དོན་གྱི་མངོན་པར་བརྗོད་པའི་མཐའ། །གཟིགས་ལ་འཆི་བ་མེད་པའི་སེང་གེ་ཞེས། །བསྔགས་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཡང་མ་བྱིན་བླངས། ༡༩ །སྲིད་ན་སྔོན་བྱུང་རྣམ་པར་ཐར་པས་མཚོན། །མཐའ་ཀླས་ངོ་མཚར་གཟུགས་སུ་ཟློས་པའི་གར། །ཚུར་མཐོང་མིག་གི་བདུད་རྩི་གསར་པ་ཡང་། །བྱིན་པའི་མཚུངས་ཟླ་གུད་ན་དབེན་པ་བཞིན། ༢༠ །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་རིག་པའི་པད་རྩ་ཡིས། །བློ་གྲོས་ཤ་ཚུགས་རྒྱས་པའི་གཉིས་འཐུང་དབང་། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་དྲྭ་བས་གདོང་གཡོགས་ཏེ། །ཁྱད་པར་རིག་པའི་སྤོ་ལ་རིངས་པར་གཤེགས། ༢༡ །ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཁམས་ཇི་སྙེད་པ། །གཟུགས་སེམས་སེམས་བྱུང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་། །འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་གཞི་ལྔར་གཏན་དབབས་ནས། །ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་པ་གཉིས་སུ་བསྡུ། ༢༢ །དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་རྫས་གྲུབ་འདོད་པ་ཡི། །ཉན་ཐོས་མདོ་སྡེ་པ་དང་དེ་ལས་གཞན། །བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་བྱེ་སྨྲ་བའི། །གྲངས་མེད་གཞུང་བཟང་འཆད་ལ་ཐོགས་པ་སྤངས། ༢༣ །ཁམས་གསུམ་སྣང་བ་འདི་ཀུན་སེམས་ཙམ་དུ། །ངེས་པ་རྙེད་པས་རབ་དྲངས་འཁོར་འདས་ཆོས། །མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཏམ། །དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྩེ་མོར་སྒྲོག ༢༤ །ཆོས་ཀུན་དབུ་མའི་རིགས་ཆེན་རྣམ་དྲུག་གིས། །གཟོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་རབ་དཔྱད་ནས། །མཐར་ཐུག་བདེན་གཉིས་ཁས་ལེན་བྲལ་བའི་དངོས། །ཐལ་འགྱུར་འཆད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་དངོས། ༢༥ །ཁྱད་པར་ལྟ་གཞི་མཐའ་དག་བཟློག་པའི་ལམ། །འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་དོན་རྨད་བྱུང་གི །ངེས་གསང་གཏམ་གྱི་བདུད་རྩིས་རབ་མྱོས་གང་། །མ་ཕམ་ཞབས་དང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བྲལ། ༢༦ །དེ་སླད་བློ་བུར་སྒྲིབ་ཚོགས་ལས་གྲོལ་བའི། །རྟག་བརྟན་ཡོངས་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ཞལ། །མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་དམ་པའི་གོམ་སྟབས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་སར་ཡུད་ལ་འགྲོད། ༢༧ །གཞན་ལ་ཕན་པར་དགོངས་པའི་དམ་བཅའ་དང་། །རབ་འགྲོགས་སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས། །ལེགས་པར་བཟུང་བའི་དགེ་མཚན་ཡིད་འོང་དེར། །རྒྱལ་ཀུན་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བྲེལ། ༢༨ །ཆོས་དོན་གཉེར་ལ་ཞི་བའི་ལམ་མཆོག་དང་། །ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །འཇིགས་བཅས་བདེ་བའི་མལ་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི། །བརྩེ་བའི་སྙིང་སྟོབས་བླ་ན་མེད་པ་སྦྱིན། ༢༩ །ཉེས་སྤྱོད་རྡུལ་ལ་ཟ་བའི་དག་བྱེད་ནི། །དགེ་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། །དེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་དོན་རབ་བགྱིད་པའི་ཕྱིར། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོས་མཛེས། ༣༠ །གནོད་པའི་ཡུལ་གྱིས་ནམ་ཡང་མི་བརྫི་དང་། །ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱད་ལ་བཟོད་པ་ཡིས། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སྐྲག་པ་མི་མངའ་བའི། །ཕུལ་བྱུང་སྤོབས་པའི་མཆོག་ཀྱང་མགྲོན་དུ་བོས། ༣༡ །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་ཞུམ་པའི་བློ་སྤངས་ཏེ། །ཆོག་མི་ཤེས་པའི་འཇུག་པ་དང་བཅས་པས། །མི་ཕྱེད་བརྟུན་པ་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་བྱེ་སྙེད་ལག་རྩེར་བླངས། ༣༢ །ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ། །ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་རིམ་པར་བགྲོད་པ་ལས། །ཟག་པར་བཅས་པའི་གཞན་དབང་རིང་བཏང་ནས། །སེམས་བྱུང་འཇུག་པ་ཞི་བའི་བསམ་གཏན་གྲུབ། ༣༣ །གང་ཞིག་ཐོས་པས་ལམ་མིན་ལས་ལྡོག་ཅིང་། །བསམ་པས་དྲང་ངེས་དགོངས་པའི་གཏིང་འཇལ་ཏེ། །སྒོམ་བྱུང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ལྷག་མཐོང་བདེན་པ་གཟིགས་པའི་ངོ་མཚར་འཛིན། ༣༤ །དེ་མཐུན་ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རིན་ཆེན་གྲུབ་བརྒལ་ཏེ། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ངལ་བསོ་བསྟེན། ༣༥ །ཁྱད་པར་དབང་རྣོན་གདུལ་བྱའི་བགོ་སྐལ་དུ། །མ་རྨོངས་ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་ལྡན་པའི། །རིག་འཛིན་སྡེ་སྣོད་བྱེ་བའི་སྨིན་གྲོལ་གྱིས། །སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ༣༦ །དེ་ཡང་རྫོགས་ལྡན་བལྟས་པའི་སིམ་པ་དང་། །རྗེས་མཐུན་ཆུ་དང་ཅོད་པན་དབང་བསྐུར་ནས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་བཞིར་མཉམ་བཞག་པས། །རིགས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་སར་གཤེགས། ༣༧ །སུམ་ལྡན་དགོད་པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་དབང་གིས་སྨིན་པའི་རྗེས། །མཚན་བཅས་མཚན་མ་བྲལ་བའི་བསམ་གཏན་གྱིས། །རིགས་བཞི་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་གོ་འཕང་ལེན། ༣༨ །གཉིས་ལྡན་ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་འབྲེལ་བའི་ཆེད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དབང་གིས་དབུགས་དབྱུང་ནས། །བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱིས་འོག་མིན་དུ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་རོལ་རྩེད་གསར་དུ་བཟུང་། ༣༩ །རྩོད་ལྡན་གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་སྦྱོར་ཆགས་པའི་སླད། །དབང་བཞིའི་རྗེས་མཐུན་བསྐྱེད་རྫོགས་སྡོམ་པ་དང་། །སྤྱོད་དང་ཉེ་རྒྱུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་གསང་བ་འཛིན། ༤༠ །ཁྱད་པར་སྐུ་གསུམ་སྟོན་པའི་ས་འཛིན་ལས། །ལེགས་འོང་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དགའ་བའི་ཚལ། །སྙིགས་སྤྱོད་སོས་ཀའི་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་ཚེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་གྱིས་སླར་ལ་གསོས། ༤༡ །དེ་ལྟའི་རྣམ་ཐར་ཁོ་ནའི་སྤྲིང་ཡིག་ཀྱང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་བར་བྱིན་པའི་མོད། །དད་དང་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་མེ་ལྕེ་ཡིས། །སྙིང་ནས་གུས་པའི་ཆུ་གཏེར་མི་ཁོལ་སུ། ༤༢ །གང་ཞིག་དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པ་ལ། །ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་གིས་སྨིན་བྱས་ནས། །རྟོགས་དང་དག་མཉམ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིས། །གཞི་འབྲས་རོ་གཅིག་བལྟ་བའི་གནས་ལུགས་མཐོང་། ༤༣ །འཆི་བར་སྐྱེ་བའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བའི་ལམ། །གཡོ་ཐོབ་གོམ་བརྟན་ཉམས་ལྔའི་ཕ་མཐར་སོན། །ཐབས་གྲོལ་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་ཟློས་གར་རྩེན། ༤༤ །ལྟ་སྤྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོམ། །ཕྲིན་སྒྲུབ་ཏིང་འཛིན་མཆོད་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། །རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམ་བཅུར་དབང་འབྱོར་བས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། ༤༥ །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་ནས། །སློབ་པ་མིན་པའི་གོ་སར་མྱུར་སྤྱད་ཏེ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷན་གྲུབ་རོལ་པར་སྤྱོད། ༤༦ །རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡི། །དབང་བསྐུར་ཟབ་མོའི་འཇུག་པས་སྨིན་བྱས་ཏེ། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་མཐོང་། ༤༧ །དེ་ཚེ་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་པའི། །ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་མཉམ་བཞག་པས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་སྒྱུ་ཐབས་དང་འགྲོགས་པའི། །མངོན་སུམ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་སྦྱོར། ༤༨ །ཟླ་མེད་མྱུར་ལམ་རྐང་མགྱོགས་གྲུབ་པ་ཡིས། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་རྩེ་མོར་ལེགས་བགྲོད་དེ། །འབྲས་བུའི་ཆོས་ཁམས་ཉེར་ལྔར་དབང་འབྱོར་པའི། །རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་གནས་ལུགས་སྨྲ་ལ་མཁས། ༤༩ །མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པའི་དབྱིངས། །མཚོན་བྱེད་རྣམ་བཞིས་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཆུས། །བརླན་པའི་མོད་ནས་གྲུབ་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །ཡིད་དཔྱོད་ཐེག་པའི་མཛེས་པ་ཡོངས་སུ་ཕྲོགས། ༥༠ །འདི་ལྟར་འཁོར་དང་འདས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཀུན། །སེམས་ཉིད་གཅིག་གི་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། །བརྗོད་བྲལ་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་ལྟ་བའི་ལམ། །སེམས་ཕྱོགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལེགས་པར་འཛིན། ༥༡ །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་འཇུག་ལྡང་མཐའ་ཀླས་ཀྱང་། །རང་གྲོལ་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཀློང་། །འགྲོ་འོང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས། །དཔག་ཡས་ཀློང་དགུའི་ཟབ་དོན་འཆང་ལ་དབང་། ༥༢ །གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཀ་དག་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ལྷུན་གྲུབ་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་རྣམ་པ་བཞིར། །མི་ཕྱེད་འདྲེས་པའི་དབྱིངས་སུ་ངལ་བསོ་བ། །མན་ངག་སྙིང་པོའི་བསྟན་འཛིན་ཁྱོད་ཁོ་ན། ༥༣། ལྷག་པར་འདའ་དཀའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡི། །མཆོག་གསང་གདམས་པའི་ཙིནྟཱ་མ་ཎི་ཡང་། །རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁོ་ནས་ཉེར་བླངས་པས། །གངས་ཅན་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྲིད་རྩེར་འཕེལ། ༥༤ །གང་ཚེ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་གཡར་ལམ་དུ། །འཕུར་འགྲོའི་སློབ་དཔོན་མངོན་སུམ་ཉིད་བསྙེན་ནས། །སྨིན་གྲོལ་སིམ་འོད་དཀར་པོས་སྙིང་བརླན་པས། །གྲུབ་གཉིས་ཀུནྡཱའི་ཐིག་ལེ་ཅི་དགར་དགོད། ༥༥ །གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །དགྱེས་པའི་ཞལ་བཟང་ལྷུག་པར་བསྟན་ནས་ཀྱང་། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱིས། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་བདེན་དོན་ཉེ་བར་སྨིན། ༥༦ །དེ་སླད་ཚངས་སོགས་ཆེ་དགུས་རྟག་མཆོད་པའི། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། །ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་སྤྱི་བོར་བསྙེན་པ་དང་། །ཟབ་གསང་གདམས་པའི་བཀའ་དྲིན་དཔག་ཡས་བཟུང་། ༥༧ །རིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ཤེས་རབ་འབྱོར་པ་ཡིས། །ཉེ་བར་མཐོ་བའི་མཆོག་དམན་མཐའ་ཀླས་པས། །བསྔགས་པའི་རྔ་ཡབ་དལ་བུར་གཡོབ་པ་ཡིས། །གྲགས་སྙན་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་རླུང་ལྟར་རྒྱུ། ༥༨ །དེས་ཀྱང་མི་མཚོན་ཕྱོགས་དུས་འདྲེན་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱི་དད་ཕྱག་གིས། །ཉིན་བཞིན་བཏུད་པའི་ཡ་མཚན་ཟླ་ཤེལ་ལ། །གུས་པའི་སྟེང་འཐུང་མི་གྲོལ་ཤེས་ལྡན་སུ། ༥༩ །ཁྱད་པར་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་མོའི་སྣང་བ་ལྟར་གསལ་ཕྱིར། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་མཛེས་ཤིང་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེར་གཞོལ་བའི། །ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་དགའ་ཚལ་གཉིས་པ་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་འཕོས་པའི་གཏམ། །སྲིད་པའི་མཐའ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་པ་སྨིན༷་གྲོལ་གྲུབ་པའི་གླིང༷་ཞེས་བསྐྲུན། ༦༠ །དེ་སོགས་ཚངས་པའི་བློ་ཡིས་དཔྱད་པས་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་དཔག་དཀའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །ཚད་མེད་གུས་པའི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི། །ཐལ་མོའི་འདམ་སྐྱེས་ཟུམ་པའི་དད་ཕྱག་སྟོབ། ༦༡ །བླ་ན་ཡོད་དང་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་། །ཁྱད་པར་གཞན་ཕྱིར་དམིགས་པ་ལ་གོམས་པའི། །བསླབ་གཞིའི་གཡར་དམ་སྙིང་ནས་ལེན་པ་ཡིས། །མགོན་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མཉེས་པར་བགྱིད། ༦༢ ། ཡོངས་གྲུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གཤིས་ལུགས་ལ། །གློ་བུར་དྲི་མས་ནོངས་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་རྒྱུན། །རང་གྲོལ་རིག་པའི་གཤིས་སུ་མཉམ་བཞག་ནས། །འགྲོ་འོང་མེད་པའི་ངང་དུ་ཡང་དག་མཐོལ། ༦༣ །འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་རྣམ་དཀར་ཇི་སྙེད་དང་། །གང་གི་བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་མཁའ་ལ་ཉེར་དཀྲིགས་པར། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་མདོངས་མཐའ་སྙིང་ནས་དགོད། ༦༤ །འགོག་བདེན་རྟག་པ་དམ་པའི་ནཱ་དའི་སྒྲ། །ལམ་བདེན་མིང་ཚིག་ཡི་གེར་འཕོས་པ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ལས་བསླང་བགྱིད་ཕྱིར། །མཐའ་ཀླས་སྡེ་སྣོད་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་བར་མཛོད། ༦༥ །གང་ཞིག་སྐྱེ་བའི་འཇུག་པ་མ་དམིགས་ན། །དེ་ལ་འགགས་པའི་ཕ་མཐར་སུ་ཡིས་དྲང་། །དེ་ཕྱིར་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་རུ། །བརྟན་པར་མཛོད་ཅིག་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན། ༦༦ །འདི་ལྟར་བསགས་ལས་གྲུབ་པའི་དགེ་ཚོགས་གང་། །དམིགས་པའི་མཚན་མ་ཕྲ་མོར་བགྱིད་མཛད་པ། །སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་གྱི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །འཇུག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འདྲེས་གྱུར་ཅིག ༦༧ །དེ་མཐུས་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྡུལ་སྙེད་ཀུན། །སྲིད་པའི་ཕ་མཐར་འགྲིམ་པ་དེ་སྙེད་དུ། །དལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་བས། །དོན་གཉིས་འདོད་པ་ལྷུག་པར་འཇོ་བར་ཤོག ༦༨ །ཁྱད་པར་བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་དང་། །མི་ཕྱེད་དད་པ་མཆོག་གིས་ལེགས་བསྐུལ་ཏེ། །མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་གྱི། །ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གི་ནོར་བུར་ཐོབ་གྱུར་ཅིག ༦༩ །ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་བག་མེད་འགོག་པའི་ལམ། །ཡོན་ཏན་གཞི་རྟེན་སོ་སོར་ཐར་པ་ནི། །ཡང་དག་བླངས་ལ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་ཞིང་། །དྲི་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་གོང་འཕེལ་ཤོག ༧༠ ། གང་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་འཁྲུངས་པའི་གཞི། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ལེགས་གོམས་པས། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མངོན་དུ་བརྙེས་གྱུར་ཅིག ༧༡ །ཟབ་གསང་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞིའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །རང་རྒྱུད་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་བརླན་པ་དང་། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ལ། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་གདུང་བ་ལས་བརྒལ་ཤོག ༧༢ །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་སྐུར། །རྣམ་བཞིས་བསྐྱེད་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་པས། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡོངས་གྲུབ་བླ་མའི་ཞལ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་མཇལ་གྱུར་ཅིག ༧༣ །ཕྲ་མའི་རྩ་ཡི་འཕོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་བཅས། །ཟག་མེད་དྷཱུ་ཏིའི་སྦུབས་སུ་འཇུག་པ་ཡིས། །གདན་གསུམ་གྲུབ་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གྲོང་། །བདེ་ཆེན་ཌཱ་ཀིའི་དགའ་མས་འཁྱུད་པར་ཤོག ༧༤ །ཀོ་ཊ་ཁྱཱ་སོགས་འགྲོ་དང་ལྡོག་པ་ཀུན། །འོད་གསལ་དབུ་མའི་དཔའ་བོར་ཕྱག་བྱས་པས། །མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་རོལ་མོར་འཁྲོལ་གྱུར་ཅིག ༧༥ །ཆར་ཡང་འཕོ་འཛག་སྤྲོས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ། །ཛ་ལནྡྷཱ་རའི་རྩེ་མོར་འཆིང་བ་ཡིས། །ཞུ་བདེའི་ཉམས་བརྒྱས་སྒེག་པའི་དེ་ཁོ་ནས། །རླུང་སེམས་ས་བོན་ཡོངས་སུ་བཅོམ་པར་ཤོག ༧༦ །ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་བླ་མ་ཡིས། །དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་སྙིང་དབུས་བྱིན་པ་ལས། །ལྷན་སྐྱེས་ཀ་དག་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གཤིས། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཆེན་པོར་མཇལ་གྱུར་ཅིག ༧༧ །དེ་ཚེ་སྣ་ཚོགས་རྟོག་པའི་འཕྲོ་འདུ་ཀུན། །གྲོལ་ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམ་ལྔར་ཐིམ་པ་ལས། །ཅོག་བཞག་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །གཞི་གྲོལ་གཉུག་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག ༧༨ །མངོན་སུམ་ཆོས་ཉིད་མཐོང་ཞིང་གོམས་པ་ལས། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ཞིང་། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། །ཆོས་ཀུན་ཟད་པའི་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་ཅིག ༧༩ །གལ་ཏེ་གོམས་པ་སྟོབས་སུ་མ་གྱུར་ན། །ནམ་ཞིག་འདིར་སྣང་ནུབ་པར་གྱུར་མ་ཐག །འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་མེ་ནཱ་ཀས། །རིང་དུ་འཁྱུད་པའི་རྩེ་དགས་སྐྱོང་བར་ཤོག ༨༠ །དེ་ལས་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་ཆ་ནི། །ཐིམ་ལུགས་བརྒྱད་ཀྱི་རོལ་པར་འཆར་སྲིད་ན། །ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པས། །མི་ཕྱེད་འདྲེས་པའི་ངལ་བསོ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག ༨༡།འོན་ཀྱང་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ལ་འཆེལ་བས། །རླུང་སེམས་སྒྱུ་མའི་ཕུང་པོར་གྲུབ་པའི་ཚེ། །ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག༨༢ །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡི། །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཡོངས་ཁྱབ་པས། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དགའ་བས་སྙེམས་གྱུར་ཅིག ༨༣ །དེ་མཐུས་ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་དཔྱིད་དཔལ་སྙོམས། །ནང་བཅུད་འགྲོ་རྣམས་དགེ་བཅུའི་སྤྱོད་པས་འཚོ། །ལྷར་བཅས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དུས་སྟོན་ལ། །ངོམ་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་ཤོག ༨༤ །མདོར་ན་འགྱུ༷ར་བཅས་སྲིད་པའི་ཆོས་ཁམས་འཕོ་མེད༷་དབུ་མར་བསྡམས་པའི་སྐུ༷། །འཇུག་དང་ལྡང་བའི་རྒྱུ་བ་ཇི་སྙེད་མི་ཤིགས་ནཱ་དར་ཐིམ་པའི་གསུང༷་། །རྡོ༷་རྗེ༷་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་རྡུལ་བྲལ་སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་སྤངས་པའི་ཐུགས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག ༨༥ །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོའི་སྨལ་པོ་ཟླ་༡༡པའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ངེས་པ་དོན་གྱི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོའི་བླ་བྲང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོར་མགོན་པོ་གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བས་མཆོད་ཅིང་དབང་བླངས་པའི་ཚེ་ན། བཅོས་མིན་མོས་གུས་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཆོས་གྲྭ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འདབས་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲྭ་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་སྣང་གསལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། སླར་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བགྱིས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin gter bdag gling pa'i rnam par thar pa la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang zhes bya ba bzhugs so// chos rgyal gter bdag gling pa'i rnam thar la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang /__ sdeb sbyor mnyam pa'i br-it+ta yi ge bcu gcig pa gsum bsngags sam gsum bstan la spyir rnam grangs2048mchis pa las/__bye brag udISh+ta 23pa'i mtshams nas zin pa'i pra stA ras mdzes pa'o/__/ @#/_/badz+rakoTaMbid+yad+haratsUDA_graM_badz+rayAnashAstr-ipaTusaumArgaM/_badz+ra_d+hAratAk+sha_ratsasid+d+hA_shrI_badz+radehipAR+Yasushub+hAtsAR+YaH @#/__/rdo rje'i rig 'dzin bye ba'i zur phud rtser/__/rdo rje theg pa'i lam bzang ston mkhas pa/__/rdo rje 'chang dngos 'gyuraX medaX grub pa'i dpyid/__/rdoX rje'iX slob dpon mchog des dge legs stsol/__1__/gang gi rmad byung bsngags 'os rnam thar byis blo'i yul las ring 'das pa/__/rjes su dpag pa'i ngag gis brjod las grub pa'i ngang tshul ma yin kyang /__/dad pa'i gzhan dbang kho nas brlan gyur rnam dpyod nor 'dzin dga' ma yis/__/bstod tshig me tog gsar pa'i do shal cung zad g.yo bas bsnyen bkur bya/__2_/gzod nas srid dang zhi ba'i chu gter las/__/pha rol son pa'i snying rje'i zla ris ni/__/grangs med 'gro ba'i mos pa dang 'tshams par/__/sgyu 'phrul drwa ba'i rol rtsed cir yang bsgyur/_3_/shin tu rnam dag 'od gsal dbu ma'i dbyings/__/'jug dang ldang ba bral bar mnyam bzhag kyang /__/bde chen DA kis bskul ba'i de ma thag__/kha ba'i rdul brtsegs khrod du dal gyis gshegs/__4_/de tshe grub pa'i rigs kyi 'khri shing la/__/rnam par 'chel ba'i mtshan bzang ut+pal gsar/__/dgod pa'i mod nas yid srubs dpung bcas kyi/__/tshul min mdzes pa mtha' dag zum par byas/__5__/thog ma nyid nas dam pa'i yon tan gyi/__/bdud rtsis mgrin pa brgyan pa'i chu ba las/__/dad dang brtse ba'i ge sar 'dzum pa yang /__/dri med mkhyen pa'i mtshar sdug sar pas sgeg__6_/de tshe sprin sngon bzhad pa'i rol mo yis/__/yid la sim pa thob pa'i mdongs mtha' ltar/__/rigs las byung ba'i bsngags 'os brgya phrag gis/_/dpyod ldan yid kyi brtan pa phyogs der drangs/__7__/rgyal kun thugs kyi thig le gsang ba'i bdag__/don gnyis phrinaX laXs lhun gyis grubaX pa can/__/'khor lo'i mgon por bsnyen pa'i dge mtshan las/__/smin dang grol ba'i dga' ston cir yang 'phel/__8__/khyad par bag med 'gog pa'i brtul zhugs kyis/__/nyes par spyod pa'i gzhan dbang ring btang nas/__/u pa sI ka rgya mtsho'i thor tshugs rtser/__/zhabs sen dmar ba'i rdul phreng ngang gis btab/__9__/'jam mgon dpyid kyi dpal mo'i brlan chags pa'i/__/blo mchog sin+d+hu wA ra'i 'gram pa ru/__/lugs gnyis tshon chags bkra ba'i do shal zhig__/thun mong lha mi'i theg pa'i tshal na brjid/__10_/ji ltar 'dam las skyes pa'i pad+mo dang /__/chu mtshor lus rten mtshams kyi sprin pa bzhin/__/mgon khyod srid dang mthun par nyer 'jug kyang /__/zag par bcas pa'i kun dkris ring du btang /__11_/'khor dang mya ngan 'das pa'i go sa na/__/sna tshogs gzugs dang yi ge'i rnam 'gyur sogs/__/ji snyed grub pa'i spun zla bskrun pa la/__/zla med bi shwa karma'i khengs pa bsnyil/__12__/rnam par ma gyur yun du 'tsho ba dang /__/rnam 'gyur gso ba'i thabs tshul ma rmongs pa'i/__/yan lag brgyad ldan rig pa'i grib bsil du/__/mtha' klas 'gro ba'i dbugs chen 'byin lags grang /__13__/rang bzhin khams kyi gnas tshul ji snyed par/__/sna tshogs rkyen gyi sbyor bas nyer bskrun pas/__/ming dang tshig gi rgyud mang stong 'khrol ba'i/__/byed po dpal ldan zla ba gnyis par 'khrul/__14_/mngon sum rjes dpag lung gi tshad ma sogs/__/dri med rig pa'i 'od rdul lhung ba'i mod/__/tshul min smra ba'i mun stug kun bcom nas/__/don mkhas snang ba'i ri mo srid na 'bar/__15__/gang la gang gis ji ltar longs spyod pa'i/__/phyi rol dus kyi 'khor lo'i gnad gsang dang /__/spor thang dbyangs 'char bcas pa'i rtsis rig gis/__/lkog gyur rjen pa gzigs mkhas khyod las su/__16__/thun mong lam gyi rnam par dbye ba nas/__/don dang sgra yi dpyad pa yongs rdzogs pa'i/__/skyon bral snyan par smra ba'i rol mo yis/__/dpal ldan daN+DI'i spun zlar 'dzegs la dbang /__17_/lci dang yang ba'i yi ge'i gur gum tshal/__/br-it+ta dzA ti'i do shal la bkod par/__/ngo mtshar yon tan drug gis sgeg pa'i phyir/__/dmar ser can gyis blo yi mdzes pa phrogs/__18_/'dod rgyal nyid dang rjes su grub pa yi/_/ming dang don gyi mngon par brjod pa'i mtha'/__/gzigs la 'chi ba med pa'i seng ge zhes/__/bsngags ba'i rnam dpyod de yang ma byin blangs/__19__/srid na sngon byung rnam par thar pas mtshon/__/mtha' klas ngo mtshar gzugs su zlos pa'i gar/__/tshur mthong mig gi bdud rtsi gsar pa yang /__/byin pa'i mtshungs zla gud na dben pa bzhin/_20__/de ltar thun mong rig pa'i pad rtsa yis/__/blo gros sha tshugs rgyas pa'i gnyis 'thung dbang /_/legs bshad rin chen drwa bas gdong g.yogs te/__/khyad par rig pa'i spo la rings par gshegs/__21_/shes par bya ba'i chos khams ji snyed pa/__/gzugs sems sems byung ldan min 'du byed dang /__/'dus ma byas kyi gzhi lngar gtan dbabs nas/__/zag bcas zag pa med pa gnyis su bsdu/__22__/de yang thams cad rdzas grub 'dod pa yi/__/nyan thos mdo sde pa dang de las gzhan/__/btags yod tsam du khas len bye smra ba'i/__/grangs med gzhung bzang 'chad la thogs pa spangs/__23_/khams gsum snang ba 'di kun sems tsam du/__/nges pa rnyed pas rab drangs 'khor 'das chos/__/mtshan nyid gsum du gtan la dbab pa'i gtam/__/dngos por smra ba'i grub mtha'i rtse mor sgrog__24_/chos kun dbu ma'i rigs chen rnam drug gis/__/gzod nas stong pa chen por rab dpyad nas/__/mthar thug bden gnyis khas len bral ba'i dngos/__/thal 'gyur 'chad la dpal ldan klu dbang dngos/__25_/khyad par lta gzhi mtha' dag bzlog pa'i lam/__/'khor lo tha ma'i dgongs don rmad byung gi_/nges gsang gtam gyi bdud rtsis rab myos gang /__/ma pham zhabs dang gnyis su dbye ba bral/_26_/de slad blo bur sgrib tshogs las grol ba'i/__/rtag brtan yongs grub bde gshegs snying po'i zhal/__/mngon sum gzigs pa dam pa'i gom stabs kyis/__/thams cad mkhyen pa'i rgyal sar yud la 'grod/__27__/gzhan la phan par dgongs pa'i dam bca' dang /__/rab 'grogs smon 'jug byang chub sems kyi dngos/__/legs par bzung ba'i dge mtshan yid 'ong der/__/rgyal kun bsngags pa'i me tog 'thor la brel/__28__/chos don gnyer la zhi ba'i lam mchog dang /__/phongs pa rnams la 'dod dgu'i dpal ster zhing /__/'jigs bcas bde ba'i mal du dbugs dbyung ba'i/__/brtse ba'i snying stobs bla na med pa sbyin/__29__/nyes spyod rdul la za ba'i dag byed ni/__/dge chos yongs su sdud pa las byung zhing /__/des kyang sems can don rab bgyid pa'i phyir/__/rnam par grol ba'i tshul khrims phung pos mdzes/__30__/gnod pa'i yul gyis nam yang mi brdzi dang /__/chos phyir dka' ba spyad la bzod pa yis/__/zab mo'i don la skrag pa mi mnga' ba'i/__/phul byung spobs pa'i mchog kyang mgron du bos/__31__/byang chub spyod la zhum pa'i blo spangs te/__/chog mi shes pa'i 'jug pa dang bcas pas/__/mi phyed brtun pa bskyed pa'i rnam thar gyis/__/bral smin yon tan bye snyed lag rtser blangs/__32__/lus sems shin sbyangs bde ba la brten te/__/lam gyi snang tshul rim par bgrod pa las/__/zag par bcas pa'i gzhan dbang ring btang nas/__/sems byung 'jug pa zhi ba'i bsam gtan grub/__33__/gang zhig thos pas lam min las ldog cing /__/bsam pas drang nges dgongs pa'i gting 'jal te/__/sgom byung so sor rtog pa'i ye shes kyis/__/lhag mthong bden pa gzigs pa'i ngo mtshar 'dzin/__34__/de mthun lam lnga sa bcu'i chu gter las/__/byang chub spyod pa'i rin chen grub brgal te/__/mi gnas mya ngan 'das pa'i grong khyer du/__/sku dang ye shes mchog gi ngal bso bsten/__35__/khyad par dbang rnon gdul bya'i bgo skal du/__/ma rmongs thabs mang dka' ba med ldan pa'i/__/rig 'dzin sde snod bye ba'i smin grol gyis/__/sngags rgyud rgya mtsho'i ded dpon gcig tu gyur/__36__/de yang rdzogs ldan bltas pa'i sim pa dang /__/rjes mthun chu dang cod pan dbang bskur nas/__/de kho na nyid rnam bzhir mnyam bzhag pas/__/rigs gsum rdo rje 'dzin pa'i rgyal sar gshegs/__37__/sum ldan dgod pa'i bde ba lam byas te/__/rdo rje dril bu'i dbang gis smin pa'i rjes/__/mtshan bcas mtshan ma bral ba'i bsam gtan gyis/__/rigs bzhi dbyer mi phyed pa'i go 'phang len/__38__/gnyis ldan lag pa'i 'khri shing 'brel ba'i ched/__/rdo rje slob dpon dbang gis dbugs dbyung nas/__/bsnyen dang sgrub pa'i thabs kyis 'og min du/__/ye shes rnam lnga'i rol rtsed gsar du bzung /__39__/rtsod ldan gnyis gnyis 'khyud sbyor chags pa'i slad/__/dbang bzhi'i rjes mthun bskyed rdzogs sdom pa dang /__/spyod dang nye rgyu'i brtul zhugs la brten nas/__/kha sbyor yan lag bdun gyi gsang ba 'dzin/__40_/khyad par sku gsum ston pa'i sa 'dzin las/__/legs 'ong nang rgyud sde gsum dga' ba'i tshal/__/snyigs spyod sos ka'i gdung bas nyam thag tshe/__/khyod kyi thugs rje'i char gyis slar la gsos/__41__/de lta'i rnam thar kho na'i spring yig kyang /__/phyogs kyi bu mo'i rna bar byin pa'i mod/__/dad dang bka' drin dran pa'i me lce yis/__/snying nas gus pa'i chu gter mi khol su/__42__/gang zhig dad brtson brtul zhugs ldan pa la/__/phan nus zab mo'i dbang gis smin byas nas/__/rtogs dang dag mnyam bdag nyid chen po yis/__/gzhi 'bras ro gcig blta ba'i gnas lugs mthong /_43_/'chi bar skye ba'i bag chags sbyong ba'i lam/__/g.yo thob gom brtan nyams lnga'i pha mthar son/__/thabs grol lam gyi bgrod pa la brten nas/__/rig 'dzin rnam pa bzhi yi zlos gar rtsen/__44_/lta spyod dkyil 'khor dbang dang dam tshig sdom/__/phrin sgrub ting 'dzin mchod sngags phyag rgya ste/__/rgyud kyi dngos po rnam bcur dbang 'byor bas/__/rdo rje 'dzin pa yongs kyi 'khor los sgyur/__45_/nye rgyu'i spyod pa'i thabs mkhas la brten nas/__/slob pa min pa'i go sar myur spyad te/__/sku dang ye shes mdzad pa phrin las rnams/__/rtag cing khyab dang lhan grub rol par spyod/__46__/rgyud dang man ngag rjes su 'gro ba yi/__/dbang bskur zab mo'i 'jug pas smin byas te/__/yul dang yul can gnyis su mi phyed pa'i/__/byang chub sems kyi dkyil 'khor dngos su mthong /__47_/de tshe kun rdzob don dam dbyer med pa'i/__/zung 'jug thig le chen por mnyam bzhag pas/__/lhan skyes bde ba'i sgyu thabs dang 'grogs pa'i/__/mngon sum rig pa'i ye shes nyid la sbyor/__48__/zla med myur lam rkang mgyogs grub pa yis/__/sa bcu lam lnga'i rtse mor legs bgrod de/__/'bras bu'i chos khams nyer lngar dbang 'byor pa'i/__/rjes su rnal 'byor gnas lugs smra la mkhas/__49__/mtshon bya don gyi chos nyid rjen pa'i dbyings/__/mtshon byed rnam bzhis smin par byed pa'i chus/__/brlan pa'i mod nas grub pa'i me tog gis/__/yid dpyod theg pa'i mdzes pa yongs su phrogs/__50_/'di ltar 'khor dang 'das pa'i byed rgyu kun/__/sems nyid gcig gi rol pa las byung ba'i/__/brjod bral gnyug ma'i rang zhal lta ba'i lam/__/sems phyogs rgyud sde rgya mtsho legs par 'dzin/__51__/chos dang chos can 'jug ldang mtha' klas kyang /__/rang grol rig pa kun tu bzang po'i klong /__/'gro 'ong bral ba'i ngang du mnyam bzhag pas/__/dpag yas klong dgu'i zab don 'chang la dbang /__52__/gzod nas rnam grol ka dag rdo rje sems/__/lhun grub mngon sum mthong ba rnam pa bzhir/__/mi phyed 'dres pa'i dbyings su ngal bso ba/__/man ngag snying po'i bstan 'dzin khyod kho na/__53/_lhag par 'da' dka'i phyag rgyas btab pa yi/__/mchog gsang gdams pa'i tsin+tA ma Ni yang /__/rdo rje'i brtul zhugs kho nas nyer blangs pas/__/gangs can phan bde'i dga' ston srid rtser 'phel/_54_/gang tshe ye shes gzigs pa'i g.yar lam du/__/'phur 'gro'i slob dpon mngon sum nyid bsnyen nas/__/smin grol sim 'od dkar pos snying brlan pas/__/grub gnyis kun+dA'i thig le ci dgar dgod/__55__/gzhan yang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis/__/dgyes pa'i zhal bzang lhug par bstan nas kyang /__/rdo rje ye shes 'pho ba'i dbang bskur gyis/__/shin tu phra ba'i bden don nye bar smin/__56_/de slad tshangs sogs che dgus rtag mchod pa'i/__/lhar bcas 'gro ba'i bla ma chen pos kyang /__/zhabs kyi rdul phran spyi bor bsnyen pa dang /__/zab gsang gdams pa'i bka' drin dpag yas bzung /__57__/rigs gzugs thos dang shes rab 'byor pa yis/__/nye bar mtho ba'i mchog dman mtha' klas pas/__/bsngags pa'i rnga yab dal bur g.yob pa yis/__/grags snyan ri bo'i khongs su rlung ltar rgyu/__58__/des kyang mi mtshon phyogs dus 'dren pa dang /__/ye shes DA ki'i tshogs kyi dad phyag gis/__/nyin bzhin btud pa'i ya mtshan zla shel la/__/gus pa'i steng 'thung mi grol shes ldan su/__59__/khyad par nges don snying po'i bshad sgrub nyin mo'i snang ba ltar gsal phyir/__/'khor lo gsum gyi phyag rgyas mdzes shing rdo rje'i rnal 'byor cher gzhol ba'i/__/o rgyan mkha' 'gro'i dga' tshal gnyis pa gangs ri'i khrod du 'phos pa'i gtam/__/srid pa'i mtha' yang nub pa med pa sminaX grol grub pa'i glingaX zhes bskrun/__60_/de sogs tshangs pa'i blo yis dpyad pas kyang /__/shin tu dpag dka'i rnam par thar pa la/__/tshad med gus pa'i sbyor ba las byung ba'i/__/thal mo'i 'dam skyes zum pa'i dad phyag stob/__61__/bla na yod dang med pa'i mchod sprin dang /__/khyad par gzhan phyir dmigs pa la goms pa'i/__/bslab gzhi'i g.yar dam snying nas len pa yis/__/mgon khyod byang chub bar du mnyes par bgyid/__62__/_yongs grub sems kyi rdo rje'i gshis lugs la/__/glo bur dri mas nongs pa'i sgrib gnyis rgyun/__/rang grol rig pa'i gshis su mnyam bzhag nas/__/'gro 'ong med pa'i ngang du yang dag mthol/__63__/'phags dang so skye'i rnam dkar ji snyed dang /__/gang gi bsngags 'os yon tan rgya mtsho'i sprin/__/gdul bya'i bsod nams mkha' la nyer dkrigs par/__/rjes su yi rang mdongs mtha' snying nas dgod/__64__/'gog bden rtag pa dam pa'i nA da'i sgra/__/lam bden ming tshig yi ger 'phos pa yis/__/'gro kun ma rig gnyid las bslang bgyid phyir/__/mtha' klas sde snod rgyal rnga brdung bar mdzod/__65_/gang zhig skye ba'i 'jug pa ma dmigs na/__/de la 'gags pa'i pha mthar su yis drang /__/de phyir 'chi med gnyug ma'i rdo rje ru/__/brtan par mdzod cig phyogs bcu'i rgyal ba kun/_66_/'di ltar bsags las grub pa'i dge tshogs gang /__/dmigs pa'i mtshan ma phra mor bgyid mdzad pa/__/sras bcas rnam 'dren kun gyi yongs bsngo dang /__/'jug pa mnyam pa nyid du 'dres gyur cig_67_/de mthus bdag gzhan yid can rdul snyed kun/__/srid pa'i pha mthar 'grim pa de snyed du/__/dal 'byor rin chen snye ma g.yur za bas/__/don gnyis 'dod pa lhug par 'jo bar shog_68_/khyad par bcos min nges 'byung snying rje dang /__/mi phyed dad pa mchog gis legs bskul te/__/mtshan nyid kun ldan theg mchog bshes gnyen gyi/__/zhabs rdul gtsug gi nor bur thob gyur cig__69__/thog ma'i 'jug sgo bag med 'gog pa'i lam/__/yon tan gzhi rten so sor thar pa ni/__/yang dag blangs la nyes pa'i skyon bral zhing /__/dri med tshul khrims phung po gong 'phel shog_70_/_gang na sras bcas rgyal ba 'khrungs pa'i gzhi/__/smon 'jug byang chub sems la legs goms pas/__/lam lnga sa bcu'i pha mthar phyin nas kyang /__/byang chub snying po mngon du brnyes gyur cig_71_/zab gsang smin byed dbang bzhi'i gru char gyis/__/rang rgyud zhing sa gshin po brlan pa dang /__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig la/__/nyes par spyod pa'i gdung ba las brgal shog__72_/tha mal snang zhen sgyu 'phrul dra ba'i skur/__/rnam bzhis bskyed pa'i 'gros kyis byang chub pas/__/phung khams skye mched yongs grub bla ma'i zhal/__/'du 'bral med pa'i ngang du mjal gyur cig__73__/phra ma'i rtsa yi 'pho chags rgyu dang bcas/__/zag med d+hU ti'i sbubs su 'jug pa yis/__/gdan gsum grub pa he ru ka yi grong /__/bde chen DA ki'i dga' mas 'khyud par shog__74__/ko Ta khyA sogs 'gro dang ldog pa kun/__/'od gsal dbu ma'i dpa' bor phyag byas pas/__/mi shigs rdo rje nA da'i mkha' dbyings su/__/grags stong sngags kyi rol mor 'khrol gyur cig__75__/char yang 'pho 'dzag spros pa las grol te/__/dza lan+d+hA ra'i rtse mor 'ching ba yis/__/zhu bde'i nyams brgyas sgeg pa'i de kho nas/__/rlung sems sa bon yongs su bcom par shog__76__/khyad par ye shes sku can bla ma yis/__/don gyi dbang bskur snying dbus byin pa las/__/lhan skyes ka dag brjod du med pa'i gshis/__/dus gsum dus med chen por mjal gyur cig__77_/de tshe sna tshogs rtog pa'i 'phro 'du kun/__/grol lugs chen po rnam lngar thim pa las/__/cog bzhag rnal 'byor bzhi yi nyams len gyis/__/gzhi grol gnyug ma'i gtan srid zin par shog__78__/mngon sum chos nyid mthong zhing goms pa las/__/'ja' zer thig le'i nyams snang gong 'phel zhing /__/sku dang ye shes rig pa tshad la phebs/__/chos kun zad pa'i pha rol son gyur cig__79__/gal te goms pa stobs su ma gyur na/__/nam zhig 'dir snang nub par gyur ma thag__/'chi ba 'od gsal don gyi me nA kas/__/ring du 'khyud pa'i rtse dgas skyong bar shog__80__/de las chos nyid bar do'i snang cha ni/__/thim lugs brgyad kyi rol par 'char srid na/_/thams cad rig pa'i rtsal du ngo shes pas/__/mi phyed 'dres pa'i ngal bso sbyin gyur cig_81/'on kyang las kyi gzhan dbang la 'chel bas/__/rlung sems sgyu ma'i phung por grub pa'i tshe/_/khyab bdag bla ma'i thugs rje'i pho nya yis/__/rang bzhin sprul pa'i zhing du 'khrid par shog82_/gzhan yang rgyal bstan spyi dang khyad par du/__/snga 'gyur 'od gsal rdo rje snying po yi/__/bshad sgrub rgya mtsho'i gos can yongs khyab pas/__/'gro kun phan bde'i dga' bas snyems gyur cig_83__/de mthus phyi snod 'byung ba'i dpyid dpal snyoms/__/nang bcud 'gro rnams dge bcu'i spyod pas 'tsho/__/lhar bcas rdzogs ldan gsar pa'i dus ston la/__/ngom pa med par yongs su spyod par shog_84_/mdor na 'gyuXr bcas srid pa'i chos khams 'pho medaX dbu mar bsdams pa'i skuX/__/'jug dang ldang ba'i rgyu ba ji snyed mi shigs nA dar thim pa'i gsungaX /__/rdoX rjeX nam mkha'i dkyil ltar rdul bral skye dang 'jig pa spangs pa'i thugs/__/rje btsun bla ma'i rnam thar rgya mtsho 'gro ba kun gyis grub gyur cig__85__/de ltar rje btsun bla ma gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin gter bdag gling pa'i rnam par thar pa la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang zhes bya ba 'di ni/__sgyur byed kyi lo'i smal po zla 11pa'i dkar po'i phyogs kyi dga' ba dang po dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin/__o rgyan smin grol gling nges pa don gyi dga' ba'i tshal chen po'i bla brang chos 'khor lhun por mgon po gang gi gsang ba gsum gyi byin rlabs mchog tu 'bar ba'i mchod sdong rin po che'i mdun du tshogs kyi 'khor lo'i 'du bas mchod cing dbang blangs pa'i tshe na/__bcos min mos gus drag pos mtshams sbyar te chos grwa de nyid kyi 'dabs rol tu rgyal khams nyul ba'i da ri drwa rang lo nyi shu par gtsug lag smra ba'i nyi mas snang gsal chung ngu zhig gi ngogs su shar mar bris te gsol ba btab pa las/__slar yang cung zad gsal bar bgyis pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes

Other Information