JKW-KABAB-19-DZA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།
Wylie title snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam JKW-KABAB-19-DZA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 28, Pages 695-735 (Folios 1a to 21a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
Citation Khyentse, Dilgo. snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 695-735. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Completion Stage - rdzogs rim  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་ (yang phur sbrags ma'i zab tig)
Deity yang dag he ru ka, rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་བྱོན་ཅིང༌། དྭགས་རྙིང་གི་གདམས་པའི་བདུད་རྩིའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་པའི་འཕགས་མཆོག་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རྩ་བའི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ། ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྤུངས་ཐང་གི་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེའི་ཐུན་མིན་ཐུགས་བརྩེའི་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་བཀའ་སྩལ་བ་བཞིན་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་བའི་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་མིང་ཙམ་གྱིས་སྙན་པའི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་འབྲུག་ལོར་འཕགས་ཡུལ་དབུས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang gter ston grub thob kun gyi rgyal po rgyal sras rdo rje gling pa'i gdung brgyud du byon cing/__dwags rnying gi gdams pa'i bdud rtsi'i thugs rgyud yongs su phyug pa'i 'phags mchog zab chos 'di nyid rtsa ba'i thugs dam nyams bzhes mdzad pa/__lho ljongs chos kyi rgyal khab gyi chos sde chen po spungs thang gi mkhan chen 'jam dbyangs ye shes seng ge'i thun min thugs brtse'i gnang skyes dang bcas te yang yang bka' stsal ba bzhin zab lam 'di nyid chig brgyud du bstsal ba'i skal bzang rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i ming tsam gyis snyan pa'i 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis rab byung bcu drug pa shing 'brug lor 'phags yul dbus gyur rdo rje gdan gyi ke'u tshang du gnas pa'i skabs bris pa 'dis kyang nges gsang rdo rje snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་བཞུགས་སོ།།

།ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་དབྱིངས། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བར་སྡོམ་མཛད་པའི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །ཤིན་ཏུ་ཐུན་མིན་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་གནད། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་དགོངས་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག །བདག་གི་སྐལ་པར་བབ་པའི་ཟབ་མོའི་ལམ། །ཅུང་ཟད་བཀྲལ་ལ་ཌཱ་ཀིའི་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་རིས་མེད་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་སྙིགས་དུས་སྐྱོབ་པའི་འདྲེན་པར་བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཀའ་བབ་བདུན་དུ་བཞུགས་པའི་བདུན་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་པར་འབྱུང་གདོན་གྱི་བར་ཆད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ལ་རྒོལ་མ་ནུས་ཀྱང་སྐུ་ལུས་ཞུགས་ཀྱིས་ཚིགས་པའི་སྙུན་ཟུག་གིས་ཉེན་སྐབས་མེ་ཕག་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་སུ་སྣང་སེམས་འདྲེས་པའི་ཐུགས་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། སླར་དགུང་གྲངས་ཞེ་བདུན་སྐོར་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བརྡས་བསྐུལ་ཏེ་དབང་དང་ཕྲིན་ལས་གྱི་བྱང་བུ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགེ་མཚན་ཅན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མ་ཞེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་ཐོག་མའི་ཆོས་སྒོ་ཕྱེ། དེས་རྩ་བའི་ཆས་བདག་གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ། སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བདག་ཅག་གི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་དགྱེས་པ་རྩལ་སོགས་ལ་མནོག་ཆོས་སུ་བསྩལ། དེ་དག་གིས་ཐུགས་ཉམས་བཞེས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་བརྙེས་པ་ལས། སླར་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྔ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པའི་ཡ་གྱལ། མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མགོན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་གསང་བའི་མཚན་རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སླར་ཡང་དེའི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསེང་ལམ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་དབུགས་འབྱིན་ཐོབ་པ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་བའི་ཐུན་མིན་གདམས་པའི་སྲོག་བཅུད་ཉིད་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་འཆད་པ་ལ། རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་གསང་བས་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧྃ། ཞེས་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། ཤྲཱི་ནི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཧེ་ནི་རྒྱུ་སོགས་སྟོང་པ་ཉིད། །རུ་ནི་ཚོགས་དང་བྲལ་བ་སྟེ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་གང་བསྒྲུབ་བྱའི་གཞི་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་ཀ་དག་གི་ཀློང་ན་འཁོར་འདས་སྤང་བླང་གི་མཚན་མའི་འདུ་འགོད་ཡེ་ནས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་དག་ཀྱང༌། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་ངོ་ན་ཟག་མེད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། འདི་ནི་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པས་ནམ་ཡང་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ཉིད། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འཕགས་པའི་རྟོགས་བྱ་མཐར་ཐུག །ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲིའི་བསྟན་བྱའི་ངེས་དོན་ད་ཁོ་ན་ཉིད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་དངོས་མེད་དངོས་པོའི་སྲོག་གི་ཐིག་ལེའི་ཚུལ་དུ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཁྱབ་ཀྱང༌། དངོས་པོའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་བདག་ཉིད་ནི་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཞུགས་པའི་གནས་ལུགས་དེ་ནི་ད་ལྟ་ནས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་ས་འོག་གི་གཏེར་བཞིན་རང་ངོ་རང་གིས་མ་མཐོང་བར། འཁྲུལ་རྟོག་གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསླད་པས་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པ་རབ་རིབ་ཀྱི་སྐྲ་ཤད་བཞིན་ལོག་རྟོག་གིས་བསྒྲིབས་ནས་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བྱར་གྱུར་པ་གློ་བུར་བ་ཉིད། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་བཞུགས་ཚུལ་དོན་དམ་བདེན་པ་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དེའི་སྣང་ཆ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གདན་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོར་ཤར་བར་དག་པའི་ཀུན་རྫོབ། གནས་སྣང་ཙམ་ལས་དོན་ལ་སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཡིན་ལུགས་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་གནས་སྣང་མཐར་ཐུག་དང་མཐུན་པའི་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ཡང་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པས་དེ་ནི་བགྲོད་པ་ལམ་གྱི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ། ལམ་དེའི་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་འཁྱག་རོམ་ཆུར་ཞུ་བ་བཞིན་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་དབྱིངས་སུ་དག་སྟེ། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཆོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་སྐུ། བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་བདུན་གྱི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཐའ་ཀླས་པ་མཛད་པ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལྔའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་ཞི་ཁྲོའི་འཁོར་ལོ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན་སྤྲོ་བསྡུས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་གྲུབ་འབྲས་མཐར་ཐུག་གི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཏེ། དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡང་སྣང་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བས། མ་དག་པ། དག་དང་མ་དག་འདྲེས་པ། ཤིན་ཏུ་དག་པས་བརྡར་བཏགས་ཀྱང་དོན་ལ་གནས་ལུགས་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཐ་དད་དུ་མི་གནས་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཡིན་པ་ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཞེས་གྲགས་པ་སྟེ། དེས་ན་ཤྲཱི་ཞེས་པས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། ཧེས་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན། རུས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་མཚོན་བསྟན་པའོ། །རྒྱུད་གཞན་ལས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞེས་གསུངས་པ་སྒྲུབ་བཀའ་སོ་སོའི་སྐུ་དང་མཚན་གྱི་རྣམ་པས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཙམ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་འདིས་བསྟན་པས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་བས་དངོས་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་སྦྱོར་བས་ངོམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཧཾ༔ ཞེས་མཚོན་པ་སྟེ་འོག་ནས་བཤད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་འདིས་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། གཞུང་ལས། སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཡི༔ ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་མོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང༌། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ངོ་བོའི་གཤིས་སུ་བཞུགས་པ་ཉིད། བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས། བུམ་པ། བདུད་རྩི། རིག་མ། ཤེལ་རྡོ་བཞིས་དོན་སྣང་སྟོང་བུམ་དབང༌། གསལ་སྟོང་གསང་དབང༌། བདེ་སྟོང་ཤེར་དབང༌། རིག་སྟོང་བཞི་པའི་དབང་བཞི་བསྐུར་ནས། ལུས་རྩ། ངག་རླུང༌། ཡིད་ཐིག་ལེ། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བཞི་སྦྱངས་ནས། བསྐྱེད་རིམ། རྫོགས་རིམ་རང་ལུས། གཞན་ལུས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་བཞི་སྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་བས། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བཞིའི་ས་ལ་སྦྱོར་བ་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟེན་ནས་བསྐུར་བ་དང༌། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་གཉིས་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གདུག་ཅན་རྣམས། རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས། ལྷ་དབྲལ་གཟུགས་ལ་དབབ་པ་དང༌། །བྱད་དུ་གཞུག་དང་སྨྱོ་རུ་གཞུག །རྡུལ་དུ་བརླག་དང་ཞལ་དུ་བསྟབ། །དེ་ཡང་ཕོ་ཉ་འཕྱང་སྔགས་རྫས། །ཏིང་འཛིན་དམོད་པས་ལས་རྫོགས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྲུང་བཟློག་གསད་གསུམ་གྱིས་གཞི་བཟུང༌། གནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་གྱིས་མཐའ་སྡུད་པའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་སྨད་ལས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་རིམ་པ་སྟེ། དབང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨིན་པས་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་ལོ་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལགས། དབང་སྲོག་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པས་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དམ་ཚིག་ལ་ཡང་རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཐུན་མོང༌། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར། ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལས་མ་འདས་པས། མཐར་ཐུག་མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་བཞིས་ཀློང་དུ་ལ་ཟླ་བའི་ཚུལ་ལ་བསླབ་ཅིང་གོམས་པར་གཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཐུན་མོང༌། ཐུན་མིན། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡི༔ མི་རྟག་འཆི་བ་རྗེས་དྲན་ཅིང་༔ ལས་འབྲས་བླང་དོར་བརྩོན་པ་དང་༔ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའི་རང་བཞིན་བསམ༔ ཞེས་པ་སྟེ་རང་རེ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་མི་ཤེས་སུ་མི་རུང་བའི་གནད་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་སྟེ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཆོས་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར། དགེ་སློང་དག་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞེས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་བརྩམས་ཏེ་གསུངས་པ་བཞིན་སྲིད་པའི་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ངན་སོང་གསུམ་ནི་གཙོ་བོར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། ལྷ་མི་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། བསམ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་འདས། སྲིད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྟེན། འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣོད། བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གྲོགས་ཁོ་ནར་གྱུར་པའི་གནས་སྣང་ལ་བསམ་པས་འཁོར་བའི་གནས་རིས་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གང་ཉམས་སུ་བླང་ཀྱང་ལམ་ཡང་དག་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བདེ་ཆེན་དུ་ཤར་བའི་གནད་ཀྱང་སྲིད་པའི་བདེ་འབྱོར་ལ་ཞེན་པ་འདི་འཁྲུལ་སྣང་དུ་ཤེས་པའི་བློས་རྩལ་སྦྱང་མ་ནུས་ན་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་ཐབས་མེད་པས། འཁོར་བའི་བདེ་སྡུག་ངེས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ཀྱང་མི་རྟག་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཏེ། ད་ལྟ་ཁམས་གོང་མའི་བསམ་གཟུགས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་དང༌། ལྷ་མིའི་བདེ་འབྱོར་ལྟར་སྣང་བས་མཚོན། ཕྱི་སྣོད་ནང་བཅུད། སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་སྲོག་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་མི་རྟག་འཕོ་འཇིག་གི་རང་བཞིན་ལས་རྟག་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཁྱད་པར་འཆི་བ་ཞེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནམ་འོང་ཆ་མེད། འཆི་རྐྱེན་ངེས་མེད་ཡིན་པས་འདིར་སྣང་ལ་ཆགས་པའི་བློ་སྤང་མ་ནུས་པར་རྟག་འཛིན་གྱི་བློ་ངན་འདིས་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང༌། ཡུན་དུ་སྡོད་པའི་སོ་ཚིས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད། དངོས་པོའི་ཆོས་ཀུན་མི་རྟག་ཡིད་བརྟན་མི་འདུག་སྙམ་པའི་བློ་དུང་ངེ་བས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཡང་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཅི་ནུས་མ་བྱས་ན། འཆི་བའི་ནངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད། སྙན་གྲགས་མངའ་ཐང༌། འཁོར་དང་ཐབས་སོགས་གང་གིས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད། ཐམས་ཅད་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཐ་ན་གཅེས་པར་བསྐྱང་པའི་རང་ལུས་ཀྱང་བསྐྱུར་ནས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུ་མར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་སྤུ་བཏོན་པ་བཞིན་འགྲོ་དགོས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་བར་དོ་ཆ་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱུས་མེད་གཅིག་པུར་ལག་སྟོང་མཆན་དུ་བཅུག་སྟེ་འགྲོ་དུས་འཇིགས་པའི་མུན་པས་མདུན་བསུ། ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་རྒྱབ་ནས་དེད། གཤིན་རྗེའི་འཕྲང་དང་ཕོ་ཉས་གཅུན་ནས་དེད་པའི་སྐབས་དགེ་བས་མཐོ་རིས་འགྲོ་བར་ཤེས་ཀྱང་རང་གིས་མ་བྱས་པ་ཐབས་གང་གི་རྙེད། སྡིག་པས་ངན་འགྲོར་འཕེན་ཏེ། འགྱོད་ཀྱང་བྱས་ཟིན་པས་བཞག་ཐབས་མེད། དགེ་སྡིག་གི་ལས་བསགས་པའི་འཕེན་པ་གང་ཡོད་ལས་རང་གིས་བསམ་པ་ལྟར་མི་ནུས། སྐྱབས་དང་སྐྱོབ་པ། མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་གྱུར་པའི་སྐབས་ཤིག་འོང་བ་ལ་ད་ལྟ་ནས་འཇིགས་སྐྲག་གི་བློས་འཆི་བ་ལ་བག་ཡོད་པར་བྱ། ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ཀྱིས་ཅི་ནུས་བྱ་དགོས་པས། དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐྱེས་པ་གོང་དུ་སྤེལ། སྡིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་བཤགས། མི་བྱེད་པར་སྡོམ་སེམས་དང་མ་ལྡན་ན་ལས་ནི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ། སོ་སྐྱེའི་རང་གཤིས་ཀྱིས་སྡིག་པ་ངང་གི་བསགས། དགེ་བ་བྱས་པ་ནི་སྟོབས་ཆུང༌། འགལ་རྐྱེན་མང༌། སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རེ་རེས་ཀྱང་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་བྱེད་ནུས། ལས་གང་བསགས་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བའམ། གཉེན་པོས་བཅོམ་པ་ལས་བར་མ་དོར་ཆུད་མི་ཟ། འཕགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པས་ཀྱང་ལས་བདག་གིར་བཞེས་དགོས་ན། གཞན་གྱིས་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་ལས་དཀར་ནག་ཆ་ཕྲ་ཞིབ་ནས་དཔྱད་དེ་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་བསགས་ནུས་པར་བྱ་སྙམ་ན་གོམས་པས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་ཚེགས་མེད་པར་འོང༌། མདོར་ན་ཀུན་འབྱུང་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མ་ཟད་བར་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མི་རྫོགས་པས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གཟིགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་ཕྲ་ཞིབ་ནས་བསྲུངས་ན་རང་ཅག་གིས་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་ལྟར་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བྱེད་དམ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་འདི་ནི་ཁམས་དྲུག་ལྡན། རྡོ་རྗེའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བའི་གནས། འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་བར་སྐྱེས་པ་ལྷ་བས་ལྷག་པ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་རུང་ཀུན་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ད་རེས་ཐོབ་པ་འདི་ཡང་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ཉིད་འཆི་བདག་གི་ནམ་བཅོམ་ཆ་མེད་པས་རྟེན་འདི་སྟོང་ལོག་ཏུ་མ་སོང་བར་ཅིས་ཀྱང་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་ལ། ལམ་གཞན་ནས་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའི་བློ་ལྡོག་སྔོན་དུ་གསུངས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་གོ་ལྡོག་ཏུ་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་སྟེ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤེས་པའི་བློས་སྣོད་བཅུད་མི་རྟག་པར་ངང་གིས་རྟོགས་པ་དང༌། དེའི་བདེ་སྡུག་དགེ་སྡིག་གིས་བྱས། དགེ་བའི་རྟེན་དལ་འབྱོར་ཐོབ་དཀའི་བློ་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་གནད་ཀྱིས་བསྟན་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མིན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྒྲིབ་སྦྱང་དང༔ ཚོགས་བསགས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ གསོལ་གདབ་དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ ཞེས་པ་སྟེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སྟེ། དེ་ལའང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་རྣམ་བཞག་མང་དུ་མཆིས་པ་ལས། འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་གི་སྤྱན་སྔར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་དྲིལ་གྱིས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་མཐུས། མཐར་ཐུག་རང་སེམས་སྐྱབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གདུལ་དཀའ་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་སོགས་བསྒྲལ་ཏེ་ཐར་པ་བླ་མེད་ཁྲག་འཐུང་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་པ་ལ་བསླབ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་སྐྱབས་སེམས་ཅི་ནུས་སུ་འབད་མཐར་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྡུ། འགལ་རྐྱེན་བསལ་ཕྱིར་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་གྱིས་རྒྱས་གདབ་བྱ། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་རང་ལུས་སྣང་ལ་དེར་འཛིན་མེད་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་གསལ་བས་དེའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བར་དམིགས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པ་དང༌། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་འབྱོར་པ་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་བས་ཚོགས་བསགས། མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་པས་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདབ། བློ་གཏད་ལིང་གིས་བཀལ་ཏེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང༌། དཀྱུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཉིད་གྲངས་བསགས། མཚན་སྔགས་བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུའི་དབང་བཞི་བསྐུར་བས། སྒྲིབ་བཞི་དག །ལམ་བཞི་སྒོམ་པའི་ནུས་པས། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསམ་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། སྡོམ་པ་བཟུང༌། བྱིན་འབེབས་དང༌། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅས་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་དངོས་དང༌། བོགས་འབྱིན་ནོ། །དང་པོ་དངོས་ནི། ཁྱད་པར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་ཡོངས་གྲུབ་པ༔ ཀུན་བརྟགས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ ཟབ་གསལ་ཆེན་པོ་མཐར་ཐུག་པ༔ ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་བར་དུ་བསྒོམ༔ གསལ་བ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པའོ༔ དེ་ནི་བུམ་དབང་ལམ་ཁྱེར་རོ༔ ཞེས་པ་ལྟར་རྫོགས་རིམ་ལ་ལྟོས་ན་བསྐྱེད་རིམ་འདི་དེའི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་ཏེ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལམ་གནད་མཐར་ཐུག་དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་སྦྱང་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་འཛིན་ཀུན་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སུ་དག༵ །སྦྱངས་འབྲས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གཞི་ལ་རྫོག༵ས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་སད་པར་བྱེད། སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམས་པས་རང་གི་ལུས་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ནུས་པ་སད་པའི་སྨིན༵་བྱེད་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། གནད་དེ་གསུམ་ཚང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལའང་རྣམ་པ་གསལ་བ། དག་པ་དྲན་པ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་གསུམ་ཚང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གསལ་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང༌། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་སྒོམ་པ་དེ་རང་གི་ཕུང་ཁམ་སྐྱེ་མཆེད་འདི་ལྷ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གཟོད་དག་པར་བཅོས་ནས་ལྷར་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟ་མ་དག་པ་ཞིག་ལྷ་བསྒོམ་པས་མ་འོངས་པར་དག་པར་གནས་བསྒྱུར་རྒྱུའང་མ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་དག་པའི་རང་གདངས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ། ཁམས་ལྔ་དེའི་ཡུམ། དགེ་བཅུ་དབང་བཅུ་སྟོབས་བཅུའི་མི་དགེ་བཅུ་དག་པའི་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ། ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་སྲས་མཆོག །ཡན་ལག་བཞི་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་སྒོ་བ་བཞི། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྤྱི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་དང༌། ལྷ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་དེའི་ཚོགས་བརྒྱད་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་དུ་དག་པའི་ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཽ་རི་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ད་ལྟ་ནས་གནས་པ་གང་ཡིན་ལ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་པས། མ་དག་པ་ཞིག་ཕར་བསལ་དུ་མེད། དག་པ་སྔོན་མེད་ཅིག་ཚོལ་དུ་མེད་པ་དེ་ལ་ཟུང་འཇུག་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལྟོས་ན་བསྐྱེད་རིམ་འདི་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་བརྡར་འཇུག་ཀྱང༌། ཀུན་རྫོབ་དག་པ། དོན་དམ་མཉམ་པ། དོན་ལ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཟབ་གསལ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བས་རྒྱས་ཐེབས་པས་བསྐྱེད་རིམ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཐེག་ཆེན་མཐར་ཐུག་བླ་མེད་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཟབ་དོན། བསྐྱེད་རིམ་ཁོ་ནས་ཀྱང་མཆོག་དངོས་འབད་མེད་དུ་ངེས་པར་སྟེར་ནུས་པ་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། དེའི་གནད་ཀྱིས་དག་དྲན་དང༌། ང་རྒྱལ་བརྟན་པའང་ལྟ་བ་དེ་ལས་མི་འདའ་བས་ལམ་དུ་བྱས་པས། གཡོ་ཐོབ་བརྟན་གོམས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྔ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་སྟེ་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་པས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པས་སྣང་སྟོང་བུམ་དབང་གི་ལམ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བོགས་འབྱིན་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ངག་དང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཡི༔ རླུང་སྔགས་འགྲོ་འོང་སྟོབས་སུ་སྨིན༔ མི་ཤིགས་དྭངས་མར་སྨིན་པ་ལས༔ བརྗོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ནཱ་དའི་སྒྲ༔ གསུང་གི་རྒྱན་དུ་རང་བྱུང་བའོ༔ ཞེས་པ་ལྟར་དྭངས་མ་མི་ཤིགས་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་བྱེད་པ་གཅིག་པས་གནད་དུ་བསྣུན་ན་བྱ་བ་དེ་ཉིད་སྟོབས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་འདེབས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོ་སུན་དུ་བྱུང་བའི་གེགས་སེལ་བའམ། ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ཞེས་ལྷག་པའི་ལྷ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གནས་ལ་བསྐུལ་བ་ལ་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཉིད་ཟབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ལའང་མིང་ནས་བོས་ན་འབོད་བྱའི་མགྲོན་དེ་མྱུར་དུ་འོང་བ་དང༌། རླུང་ནི་སེམས་ཀྱི་རྟ་ཡིན་པས་སྔགས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་གདངས་ཡིན་པས། དེ་བཟླས་པས་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལྷག་པར་བསྐུལ་བར་ནུས་པས་བོགས་འབྱིན་ལ་བཟླས་པ་ཉིད་ཟབ་ཅིང༌། དེ་ལའང་རགས་པ་ངག་དང༌། ཕྲ་བ་རྡོར་བཟླས་གཉིས་ལ་བསླབ་དགོས་ཤིང༌། དང་པོ་ལའང། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རིམ་པ་དང༌། ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་བཟླས་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྲལ་འབྲས་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་པ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཉིད་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་ལམ་དབང་ལེན་པ་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་སྐབས་བདུད་རིགས་གློག་མ་སྲིན་གྱིས་བར་ཆད་བརྩམས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱི་བར་ཆད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པས་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡང་དག་ཚོང་པ་དང་འདྲ་བ་དངོས་གྲུབ་ཆེ་ཡང་ཕུར་པ་སྐྱེལ་མ་འདྲ་བ་མེད་ན་བར་ཆད་སེལ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་རྩ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་མཛད་པའི་ཡང་སྙིང་འདི་ནི་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་དམ། ལྷག་པའི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བཀའ་བབ་མ་ཐག་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟགས་མཚན་བརྙེས་ཤིང་བོད་ཁམས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཕན་པའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཚན་ཁ་ཆེ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་དུས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐིལ་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང༌། བསྒྲུབས་འབྲས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པས་དངོས་གྲུབ་ཚན་ཆེ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྣོ་མྱུར་རྟགས་ཐོན་ནུས་པའི་ཐབས་ཀྱི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཡང་འཕགས་བོད་དུ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཕལ་ཆེར་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡང་དག་དང༌། བདེ་མཆོག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་ཐུགས་དམ་ཡང་དག་མེ་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པ་དང༌། ཡང་དག་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཕུར་པ་ཡང་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དུ་ཡི་དམ་ཕུར་པའི་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེས་མང་ཞིང༌། གསར་ཕྱོགས་སུ་ཡང་འཁོན་སྟོན་གྲུབ་བརྙེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་གཅིག་པུར་མཛད་པས་མཚོན་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེའི་བར་ཆད་སེལ་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ལྷག་པའི་ཡི་དམ་མ་བྱུང་ཞེས་བསྔགས་ཤིང༌། ཕུར་པ་མཁན་པོ་ཚེ་ནོར་རིགས་སོགས་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་ན་རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ཕྲ་བ་རྡོར་བཟླས་ནི། ངག་དག་བྱེད་གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་མ་འདས་ཤིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གི་གསང་བས་སྐུ་དང་ཐུགས་ལའང་དབྱེར་མེད་དུ་ཁྱབ་པ་བཞིན་གསུང་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་བརྗོད་བྲལ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨ་རུ་འདུས་ཤིང་ཨ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཨོཾ་དང་ཧཱུྃ་དུ་སྣང་བས་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལ་འདུས་ཤིང་དག་བྱ་ངག་ཐམས་ཅད་རླུང་འབྱིན་འཇུག་གནས་གསུམ་འདུས་ལ། རླུང་སེམས་བྱེད་པ་གཅིག་པས་རླུང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པར་སྦྱངས་ན་སེམས་ཀྱང་སྐུ་གསུམ་དུ་ངང་གིས་དག་པ་དང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྩ་མདུད་གྲོལ་བ། ཐིག་ལེའི་འབར་འཛག་ཐམས་ཅད་བྱེད་པའི་གཙོ་བོ་རླུང་ཡིན་པས་དེའི་ནུས་པ་སྨིན་བྱེད་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སྟེ། སྐབས་འདིར་ཐུགས་དང་ལས་ཀྱི་རིགས་གཉིས་རླུང་དང་སེམས་གཉིས་ཀྱི་དག་པར་འབྱོངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསུང་ཡིན་ལ། གསུང་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་སྟེ། སེམས་ཉིད་དག་པ་ཐུགས་སུ་མཚོན་ཞིང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསུང་གི་སྟོན་པས། རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཡང་ཕུར་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་གང་ལ་སྦྱར་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པ་ཕྲ་རགས་རྡོར་བཟླས་ཀྱིས་རླུང་གཅུན་པས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ངང་གིས་འཆར་བ་དང༌། རླུང་ནི་མྱུར་ཞིང་གཡོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་གདུལ་བྱ་ལ་འཇུག་པ་མྱུར་ཞིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ངག་དང༌། རླུང་ཉིད་གནད་དུ་བསྣུན་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྲོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས། ལུས་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པས་རླུང་རོ་བསལ། ངག་རླུང་འབྱིན་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ཤེས་པ་ལ་རླུང་སེམས་གཏད་དེ་བགྲང་བ་དང༌། ཅུང་ཟད་གོམས་ན་བུམ་ཅན་དང་སྦྲགས་པའི་རྡོར་བཟླས་ལ་བསླབས་པས་ངག་རླུང་སྔགས་སུ་དག་སྔགས་ཀྱི་གསང་བ་དྭངས་མའི་རླུང་དུ་ཤར། ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ཏེ་མཐར་ཐུག་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་གསང་བ་ནཱ་དའི་དཔྱིད་དུ་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་མོ། །སྤྱིར་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་རྣམ་བཞག །དག་དྲན། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་གྲུབ་མཐའི་གནད། སྔགས་དོན་སོགས་ཞིབ་པར་བདག་གི་བླ་མ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཞེ་ཆེན་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་བདུད་རྩི་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་འདིར་བླུན་པོའི་ངག་ལ་ལྟོས་མ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་རླུང་སེམས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཁྲིད་ལ། ཐབས་ཀྱིས་ངེས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་མི་རྟོག །བདེ་བ། གསལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ལས། དང་པོ་མི་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། དངོས་གཞི་རླུང་གི་དུག་བསལ་ནས༔ སྟོང་ར་སྒོམ་ཞིང་ལྟེ་བ་རུ༔ རྃ་ཡིག་སྒོམ་ལ་སེམས་གཏད་ཞིང་༔ འོག་རླུང་བསྐུམ་དང་མེ་སྦར་ཞིང་༔ ཀུམྦྷ་ཁ་སྦྱོར་ཆོ་ག་ཡིས༔ བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་རིམ་གྱིས་སྐྱེ༔ མི་རྟོག་ཏིང་འཛིན་ངང་དུ་བཞག༔ ཅེས་པ་ལྟར་སྤྱིར་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་མ་ལུས་པ་རླུང་གིས་བྱེད། དེར་མ་ཟད་སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཀྱང་རིག་རྩལ་ལས་རླུང་གི་གཡོས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ཉིད་གནས་སུ་དག་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་སྣང་བ་ཡང་འཆར་བའི་ནུས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་དུ་རྩ་གནས་སུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་འགྲོ་འོང་གིས་ཐིག་ལེ་ཁྲིད་པས་རླུང་གནས་སུ་ཆུན་ན་རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ། རླུང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག །ཐིག་ལེ་དབུ་མར་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་ནུས་ཤིང་མ་དག་པའི་རྩ་གནས་སུ་རླུང་རྒྱུན་ལས་དང་ཉོན་མོང་གི་འཁྲུལ་སྣང་བསྐྱེད་པའི་གནད་ཤེས་པས་རླུང་འཆིང་བ་ལ་རྩ་འཆིང་དགོས། རྩ་འཆིང་བ་ལ་ལུས་གནད་ཀྱིས་གཅུན་དགོས་པས་བདེ་བའི་མལ་ན་ལུས་ཆོས་བདུན་གྱིས་བཅིངས་ནས། སྔོན་འགྲོ་ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན། ནང་གི་རྩ་དག་པ་དབུ་མར་རླུང་སེམས་སྡུད་པས་རྩ་ཡི་རྟེན་ལུས་ཀྱང་ཐ་མལ་མ་ཡིན། རང་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་བསྣམ་པས་ཡུམ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་སྦྱོར་བ་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་དབུས་དྲང་པོ་དབུ་མ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་སྔོ་སངས་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཡར་སྣེ་ཚངས་བུག་མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་སླེབ་པ་རང་གི་སྲིན་མཛུབ་ཀྱི་ཚད་ཙམ། གཡས་གཡོན་དུ་རོ་རྐྱང་དཀར་དམར་དེ་ལས་འདབ་འགྱུར་གྱིས་ཕྲ་བ་མར་སྣ་ཡི་གེ་ཆ་ཡི་འཕང་བཞིན་ལྟེ་འོག་ནས་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཆུད་པ། ཡར་སྣ་ལྟག་པ་ནས་སྣ་བུག་ཏུ་གུག་སྟེ་ཟུག་པ་རྩ་ཐམས་ཅད་དྭངས་གསལ་འོད་སྦུག་གི་རང་བཞིན་ཤེལ་ལྟ་བུ་བསྒོམས་ལ་ལག་པ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་ཕྱེད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སམ་སུམ་ཕྲུགས་སུ་བསལ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀྱི་ཁ་དོག་དཀར་དམར་སྔོ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་རླུང་དུག་སངས་གྱིས་དག་པར་བསམ་ལ་གློད་དེ་ངལ་བསོ། ཕྱི་ནང་གི་སྟོང་ར་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་དམིགས་པར་གསལ་གཏབ་ནས་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་རྩ་གསུམ་འདུས་མདོར་རྃ་ཡིག་ཁ་དོག་དམར་པོ། རེག་བྱ་ཚ་བ། བདེ་བའི་ངོ་བོ། རྩེ་མོ་ནཱ་ད་སུམ་འཁྱོག་གི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ། དེ་ཡང་ཁྲིད་གཞུང་གཞན་དག་ནས་ཨ་ཤད་བསྒོམ་པ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པ་གནས་ཚུལ་ལ་བསྒོམ་པ་དང༌། འདི་རྃ་ཡིག་སྒོམ་པ་རཱ་ག་ཆགས་པའི་དོན་སྟེ་ཨ་ཤད་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་རྣམ་པས་ཐབས་ཞུ་བདེ་འདྲེན་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་མིང་ཡིག་དང་པོར་གྱུར་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་མཚོན་དོན་དང༌། རྃ་ཡིག་ཉིད་འབྱུང་བ་མེ་ཡི་ས་བོན་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས། དེ་ལ་དམིགས་པས་བདེ་དྲོད་སྐྱེ་སླ་བ་དང་དྲོད་སྟོབས་ཆེར་བསྐྱེད་ནུས་པས་སྣང་ཆས་ཀྱང་གནད་དུ་ཟབ་པས་འདིར་རྃ་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། དང་པོ་རྃ་ཡིག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་བརྒྱར་བཤག་པ་ཙམ་དུ་གསལ་ལ་རླུང་སེམས་ཀུན་དེར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས་བདེ་དྲོད་དང་པོ་སྐྱེ་དཀའ་ཡང་སྐྱེས་ནས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བྱ། གཉུག་མའི་ཕུང་ཁམས་དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་གི་ནུས་པ་རྒྱས་པ་དང༌། སྙིགས་མའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཟ་ཞིང་དྭངས་མའི་སྟོབས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཉིད་འདི་ལ་ཡོད་པས་ཙཎྜ་ལཱི་ཞེས་མིང་དུ་ཆགས་པ་སྟེ་དེས་ན་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྃ་ཡིག་ལྟེ་འོག་ཏུ་གནས་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་འོག་རླུང་བསྐུམ་པ་དང་སྟེང་རླུང་དལ་གྱིས་བརྔུབས་ཏེ་ལྟེ་འོག་ཏུ་མནན་པ་ཁ་སྦྱོར་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་སྟེ་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་དེར་བསྡུ། མི་ཐུབ་པ་དང་འཐེན་གནོན་དང་ཕོ་སྐོར་བྱ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་བུམ་ཅན་ཁུག་པ་བརྒྱའམ་ལྔ་བཅུ་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཟུང་བས་རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུ་བ་ཆད་པའི་ཀ་དག་སྟོང་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཉམས་འཆར་ནུས་ཤིང་གཡོ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་མི་རྒྱུ་བ་བུམ་པ་ཅན་གྱིས་བཟུང་སྟོབས་ཀྱིས་གཡོ་འཁྲུལ་གྱི་སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགགས། མཚོན་བྱེད་སྟོང་ཆ་ཡུམ་གྱི་དག་པ་ཙཎྜ་ལཱི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་གསལ་སྣང་གིས་མཚོན་བྱ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་ནུས་པའི་ཐབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་གསང་བ་ཡང་དག་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་བདེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སླར་ཡང་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ནི༔ ལུས་གནས་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གསལ༔ དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀར་པོ་བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་གསལ༔ ལྟེ་འོག་མེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཕག་མོ་དམར་མོ་གསལ་བ་ལ༔ སེམས་གཏད་ཀུམྦྷ་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཤེས་རབ་སྟོང་པའི་མེ་བསྐུལ་བས༔ འཁོར་ལོའི་རྩ་འདབ་ཐམས་ཅད་བསྲེག༔ བླ་མའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩི་དྲངས༔ འཁོར་ལོའི་གནས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཁྱད་པར་ཤེས་རབ་སྒྱུ་མར་ཐིམ༔ འབར་འཛག་བདེ་ཆེན་དགྱེས་མཆོད་སྤྲིན༔ མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པ་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ སྤྱན་དྲངས་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོར་བསྟིམ༔ དེ་ལྟར་དམིགས་པ་དྲག་ཏུ་བཟུང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙིང་གར་བྱོན༔ ཕག་མོ་བདེ་བའི་གར་འཁྱུགས་ནས༔ སྙིང་གར་འཛོམ་དང་དགྱེས་པར་རོལ༔ མཐར་ནི་བྱང་སེམས་ཐིག་ལེར་གྱུར༔ ཞེས་པ་ལྟར་དབུ་མ་ལས་གྱེས་པའི་དཔྲལ་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་ལྟེ་བ་འཁོར་ལོ་བཞི། རྩ་འདབ་སོ་གཉིས། བཅུ་དྲུག །བརྒྱད། དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིར་གྱེས་པའི་དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ། རྣམ་པ་ཐབས་མཆོག་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་དག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་ཏེ་འཛིན་པ་ཞུ་བདེའི་ཉམས་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པས་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་མི་ཟད་པ་རྒྱས་པས་ཞུ་ལ་ཁད་པ་པད་ཉི་དྲེགས་པ་ཁྱོ་ཤུག་གི་གདན་ལ་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པ་དང༌། ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་མཚམས་དབུ་མའི་མར་སྣེ་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་བདག་ཉིད། རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་དམར་མོ་གཅེར་བུ་རྐེད་སྐབས་ཕྲ་ཞིང་ནུ་འབུར་དང་བྷ་ག་རྒྱས་པ། སྐུ་ལས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་འོད་ཕུང་འབར་བ། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་འཁོར་ཟ་བའི་བརྡར་གཏུམ་རྔམས་ཁྲོས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཕྱར་ཞིང་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ། ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས་གར་སྟབས་ལིང་ངེར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་བཞེངས་པ་གསལ་ཏེ། རླུང་རོ་བསལ་ཞིང་སྟེང་འོག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅིང་པས་ལྟེ་འོག་ཕག་མོའི་སྐུ་ལས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་མེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ། རྩེ་མོ་རྣོ་ཞིང་འཁྱུག་པ། འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐག་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ལྟེ་བ། སྙིང་ག །མགྲིན་པ། སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོའི་བར་མས་རིམ་གྱིས་འབར་ཞིང་འཕྲོས་པས་རྩ་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཞོབ་ཐུལ་གྱིས་བསྲེགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཟང་ཐལ་དུ་ཁྱབ། མ་དག་པའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཆ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རྣམས་ནས་མེ་ལྕེ་དམར་ཁྱུག་ཁྱུག་ཏུ་སྦྲུལ་གྱི་ལྕེ་བཞིན་བྱུང༌། ལུས་རིལ་གྱིས་གང་བས་དྲོད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་སྣང༌། ལྕགས་སྲེག་མགར་གྱི་སོ་མལ་ནས་བྱུང་བ་བཞིན་རང་ལུས་དམར་ལམ་གྱིས་བྱུང༌། ཁྱད་པར་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ལ་རེག་ཙམ་གྱིས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་བདེ་ཉམས་ལྷག་པར་རྒྱས། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མུ་ཏིག་གི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་དཀར་ཁྲམ་ཁྲམ་དུ་བྱུང༌། འཁྱགས་རོམ་མེས་ཞུ་བའི་ཆུ་བཞིན་མས་རིམ་དུ་བབ་སྟེ་སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་ལྟེའི་གནས་བཞིའི་འཁོར་ལོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་རིམ་ཅན་དུ་གང་བས་དབང་བཞི་ཐོབ། ལུས་རྩ། ངག་རླུང༌། ཡིད་ཐིག་ལེ། ཆ་མཉམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག །དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁྱད་པར། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞིའི་ཉམས་སྐྱེས། སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ལྟེ་བའི་ཕག་མོའི་སྐུ་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས་འབར་འཛག་གི་ཉམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། བདེ་བ་མི་བཟོད་པའི་ཉམས་ཀྱིས་གར་དང་བཅས་ཏེ་དཀར་དམར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐག་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས་པས་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་ཏེ་གཟུགས་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་ཆར་དྲག་ཏུ་འབབ་པ་ལྟར་བྱོན། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་བཟོད་མེད་དུ་འབར། བདེ་བ་མ་བཟོད་པས་སྙིང་གར་བྱོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕག་མོ་ཡང་བདེ་བའི་གར་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཁྱུག་ཁྱུག་གིས་གྱེན་དུ་བྱོན་ནས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་བས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པས་རང་ལུས་འོད་དུ་ལྟེམས་ཀྱིས་ཞུ། སྙིང་གའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ། ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱང་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་འགུལ་འཕྲིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཞུ། དེ་ཡང་སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ་བར་བསམ། དམིགས་པ་དེ་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་རླུང་བུམ་ཅན་དྲག་ཏུ་གཅུན་ཏེ་རླུང་རིག་སེམས་གསུམ་གཅིག་དུ་བསྲེ་བ་གལ་ཆེའོ། །གསུམ་པ་མི་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། དེ་ལ་སེམས་གཏད་ཐིག་ལེ་ནི༔ དབུ་མའི་ཡར་སྣར་སྤྲོས་པ་དང་༔ སྣ་རྩེར་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེར༔ རེས་མོས་བཟུང་ཞིང་མཐའ་རུ་ནི༔ སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་སྔོ་སྐྱ་ཧཱུྃ་མཚན་པ༔ མཐར་ནི་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ༔ མཆན། བསྟིམས་པས་གསལ་སྟོང་ནི༔ ལྟ་བ་མཐའ་དང་བྲལ་བར་བསྐྱང་༔ གསང་དབང་ལམ་བྱེད་རིམ་པའོ༔ ཞེས་པ་སྟེ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཉིད་སེམས་བྱིང་རྨུག་དང་བདེ་ཉམས་ཆེ་ན་དབུ་མའི་ཡར་སྣ་ཚངས་པའི་སྒོར་བྱོན་ནས་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་ལ་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་དམིགས་པ་སྤྱི་བོར་གཏོད་ཅིང་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ནམ་མཁར་གཏད་དེ་དབྱིངས་རིག་བསྲེ། ཡང་རྒོད་པ་དང་གསལ་ཉམས་ཆེ་ན་ཐིག་ལེ་ཉིད་ལྕི་ཐིག་གིས་ལུས་དབུས་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེར་བདེ་བའི་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེར་སོན་པར་བསམ་ལ་བུམ་ཅན་དྲག་ཏུ་བཟུང་དམིགས་པ་ལྟེ་འོག་ཏུ་གཏད་ཅིང་མིག་སྣ་རྩེར་གཏོད། དེ་གཉིས་གང་ལྟར་ཡང་མཐར་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་རྡུལ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེའི་འོད་ཀྱིས་རང་ལུས་སྣོད་བཅུད་དང་བཅས་པའང་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ནས་ལན་ཚྭ་ཆུར་ཞུ་བ་ལྟར་དབྱིངས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀློང་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་དེ་མཉམ་པར་བཞག་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ངང་བསྐྱང༌། དེ་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་བཞུགས་པའི་ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་པར་བྱེད་ཅིང༌། གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པས་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱིས་འཁྲུལ་ནས་འབྲས་བུ་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་གསུམ་ལས་མ་འདས་པས་ཉམས་དེ་གང་སྐྱེས་ཀྱང་ཞེན་མེད་འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བའི་བོགས་འབྱིན། ལམ་གྱི་རྒྱན་དུ་ཁྱེར་ཞིང་རྒྱུན་བསྐྱངས་པས་ལྟ་བའི་གདིང་ཐོབ་དགོས་པའོ། །གཉིས་པ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་ནི། གསུམ་པའི་ལམ་ལ་བསྟེན་པ་ཡི༔ དྲོད་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་བརྩམ་པར་བྱ༔ རིགས་ཅན་ལྔ་པོ་བཀུག་བྱས་ནས༔ དྲང་ངེས་ཆོས་བཤད་ཟབ་དབང་བསྐུར༔ འདོད་པའི་བདེ་བ་སྤེལ་བྱས་ནས༔ རོལ་ཐབས་བརྒྱད་དང་འདུ་ཤེས་བཞི༔ སྙོམས་འཇུག་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་གི༔ ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང་དབབ་བསྐྱིལ་བཟློག༔ ལུགས་ལྡོག་བཅུ་དྲུག་མཐར་སོན་གྱིས༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྡུལ་དང་བྲལ༔ འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ འཕོ་མེད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའོ༔ ཡན་ལག་ལུས་སྦྱང་འདྲེན་དགྲམ་ལྡོག༔ འཁྲུལ་འཁོར་ལྟ་སྟངས་འབད་པར་བྱ༔ ཕོ་ཉའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའོ༔ ཞེས་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཁྱབ་བདག་དང་བསྒྲུབས་འབྲས་མཆོག་དངོས་གཙོ་བོར་བཏོན་པས་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་དབང་གིས། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་ཉིད་ཆེས་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་ངེས་པས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་ན་སླད་ནས་སྤྲོ་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་གྲོལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གསེང་ལམ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཞི་པ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ མཚན་མཚོན་ཀུན་ལས་རབ་འདས་པའི༔ ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ངང་༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཕུར་པ་སྟེ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ རྩལ་རྫོགས་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཞེས་པ་སྟེ་དབང་བཞིའི་ལམ་གང་བསྒོམས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ནི། སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས། འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཡང་ཟད་དེ་རོ་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་པ། གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཀྱང༌། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཆར་བའི་བདག་ཉིད་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་པའི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་པ། རིག་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་དམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལྷ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར་བ་ལ་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་དང༌། ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ། གཙོ་འཁོར། རྟེན་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་ཉིད་ཆོས་ཅན་རྟགས་ཀྱི་ལྷ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཚུལ་གཅིག་པས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཅན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་དོན་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་ཀྱང་བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་སྒོམ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་དོན་གྱི་གྲོལ་ཕུག་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་པ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་དང༌། འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བོགས་འབྱིན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་དོན་གྱི་དགོངས་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལམ་བཞི་ལས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་རྣམ་བཞག་ཏུ་གསུངས་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ལ། འཁྲུལ་རྟོག་གཞི་མེད་དུ་སྦྱང་པ་སྔོན་འགྲོ་དང༌། འཁྲུལ་པ་རང་གྲོལ་དུ་དག་པ་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རུ་ཤན་ཕྱི་ནང་དབྱེ་བ་དང་༔ སྒོ་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ་པ་ཡིས༔ ཞེས་པ་སྟེ་གཞི་སྣང་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་སྣང་བ་འདབས་འདྲེས་དེ་དོན་གྱི་ཡིན་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དག་པར་བྱས་ནས། ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་གཤིས་རྗེན་གཅེར་དུ་ངོ་སྤྲད་ནས་སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱ་ཕྱིར་ཕྱི་ནང་གི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ། སྒོ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦྱང་པ་རྣལ་དབབ་དང་བཅས་པ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཁྲིད་ཚུལ་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་འཁྲུལ་པ་རང་གྲོལ་དུ་དག་པ་དངོས་གཞིའི་མན་ངག་ལ། ལྟ་བ་ཀ་དག་ཉིད་དོན་ངོ་སྤྲད་པ། སྒོམ་པ་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བོགས་འབྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀ་དག་ལྟ་བ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་ཀུན་བྲལ་བ༔ ཡིད་དཔྱོད་བསམ་ལས་འདས་པ་རུ༔ བླ་མའི་དྲིན་གྱི་རང་ཐོག་འཕྲོད༔ ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་མཉམ༔ ཤར་གྲོལ་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོའོ༔ གང་བྱུང་སྤྱོད་པས་རྩིས་གདབ་བྲལ༔ ཞེས་པ་སྟེ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་འཁྲུལ་རྟོག་གི་བློས་བཅོས་ཤིང་བཏགས་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ལས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ན། རིག་པའི་གནས་ལུགས་ནི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟར་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་འཁོར་འདས་གང་དུའང་རྒྱ་ཆད་དང་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་བློས་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་བྱ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། ཐོས་བསམ་གྱིས་དོན་སྤྱི་ཙམ་ལས་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་བྱེད་མི་ནུས་ཀྱང༌། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་པའི་བསྒོམས་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་གཤིས་ལུགས་ཆོས་སྐུ་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་རང་གི་མྱོང་སྟོབས་ཀྱིས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ་ངོས་ཟིན་པའི་ཚེ་ངོ་རང་ཐོག་ཏུ་འཕྲོད་པ་ལྟ་བ་རི་བོ་ཅོག་བཞག་ཞེས་བྱ། དོན་དེ་བློས་སྒོམ་པར་བྱ་བ་རྡུལ་ཙམ་མེད་ཀྱང་ཆེད་དུ་རྩོལ་བས་མ་བསྒྲུབ། ཡེངས་ལ་ཕྱལ་བར་མ་ཤོར། རྟོག་པའི་འཕྲོ་འདུས་རིག་པ་ལ་མ་བསྒྲིབས་པ་རང་བབ་ལྷོད་པོའི་ངང་དུ་མི་གཡོ་བར་བཞག་པས་ངང་བསྐྱང་པ་ནི་ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་པའི་སྒོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་བཞག །རིག་པའི་རང་སོ་ཟིན་པ་ཆོས་སྐུ་རྒྱལ་པོའི་གཏན་སྲིད་འཕོ་མེད་དུ་བཟུང་བས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བློས་མི་དཔྱོད་པར་ཆོས་ཉིད་གཤིས་ཀྱི་མྱོང་བ་དང་མ་བྲལ་བས་རྒྱས་ཐེབས་ན་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་དག་པ་ནི་གདིང་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བ་སྟེ་དེ་ནི་སྤྱོད་པ་སྣང་བ་ཅོག་བཞག་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། གནད་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཅན་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྲོལ་ཏེ་འཁོར་འདས་རེ་དོགས་ཀྱི་སྤྲོས་པས་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་གནས་པ་ནི་འབྲས་བུ་རིག་པ་ཅོག་བཞག་ཅེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒོམ་པ་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བོགས་འབྱིན་པ་ནི། ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ནི༔ སྒྲོན་མ་བཞི་ཡིས་མངོན་དུ་བྱེད༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཨེ་མ་ཧོ༔ བཞི་པའི་ལམ་ཁྱེར་རིམ་པའོ༔ ཞེས་པ་སྟེ་སྤྱིར་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། རང་བཞིན་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མདོ་སྔགས་ཀུན་ནས་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་སུ་གསུངས་ཀྱང་རིག་སྟོང་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བློས་བྱས་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་པ་དང༌། དེའི་གཤིས་ལུགས་འོད་གསལ་སྒྲོན་མ་བཞི་ལྡན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འབའ་ཞིག་སྟེ། དེས་ཁྱད་པར་བདུན་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ནི་ཡང་གསང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་ལམ་གྱི་ཐུས་ཀ་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་གདངས་འོད་གསལ་སྒྲོན་མ་བཞིའི་སྣང་བ་རང་ལ་གཟོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་ཀྱང་ཟག་བཅས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྦུབ་སུ་ཆུད་དེ་མངོན་སུམ་མི་སྣང་བ་གང༌། སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནད་ཀྱིས་གཅུན་པས་མན་ཤེལ་ཉི་མ་དང་འཕྲད་པས་འཇའ་ཟེར་བཀྲག་ཏུ་འཚེར་བ་བཞིན་དབྱིངས་རིག་ཟུག་འཇུག་གི་འཆར་ཆས་ལས་ཉོན་གྱི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཟད་དུ་སོང་ནས་འཕོ་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པ་སྟེ། ཀུན་གྱི་འཆར་གཞི་རིག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་སྣང་བ་འོད་གདངས་མཐིང་ཀ་དང་པོར་ཤར་བ་ཕྱི་དབྱིངས། དེ་ལས་སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཚུལ་དུ་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་ཟ་འོག་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟར་འཆར་བ་ལ། ལས་རླུང་དམ་པའི་ཆ་ལས་བྱུང་བས་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཅན་དྭངས་མ། རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མ་ལུས་དང་པོ་ཆགས་པའི་དུས་ནས་སྐྱེད་བྱེད་རྩ་ཡི་མདུད་པ་ན་འབྱུང་བའི་སྤྱན་ལས་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཅིང༌། སྒྲོན་མའི་སྤྱན་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བའི་སྒོ་སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་འོད་རྩ་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུག་ཅན་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་གཅུན་པའི་དབང་གིས་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཡུལ་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་ངོ་བོ་དང༌། ཚིག་དོན་ཀློང་བརྡོལ་གྱི་རིག་རྩལ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་རྩལ། དེའི་གདངས་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་སྐུད་པ་ལྡིང་བ་ལྟར་འཆར་བ་དབྱིངས་དང་ཐིག་ལེའི་ར་བར་བཙུད་ནས་བསྒོམས་པས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་ལྟ་བས་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པའི་གཤིས་ལུགས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་གཏན་ལ་ཕེབས། ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་ནུབ་སྟེ་བར་དོར་གྲོལ་བའི་གདིང་ཚད་རྙེད། རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལམ་སྣང་གི་འཕེལ་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ཆོས་ཉིད་ཟད་པས་སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་ནུབ་སྟེ་ནང་དབྱིངས་ཁྱད་པར་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པའི་ལམ་གྱི་ས་ཚད་མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་བཞིས་བཟུང་བ་གཅེས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ལ། འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚད་དང༌། ཟབ་གསང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྩལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒོ་གསུམ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི༔ སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ནས༔ ཐམས་ཅད་རིག་པ་རང་སྣང་གི༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་བོའི་སར་བཀོད་པས༔ འགྲོ་དོན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་འགྱུར༔ ཨྠིྀ༔ ཁ་ཐཾ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཞེས་པ་སྟེ་བསྒྲུབ་གཞི་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་སྣང་སྟོང་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྡུལ་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་དབང་བཞིའི་ལམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས། སད་རྨི་གཉིད་མཐུག་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག་ནས། བསྒྲུབས་འབྲས་སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གསེང་ལམ། ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་གཅིག་དྲིལ། འཕགས་བོད་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་མཆོག་དངོས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག །བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་བས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཡལ་བ། སྙིགས་དུས་བར་ཆད་སྐྱོབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཁར་རྫོང་དུ་མཚན་ཙམ་དྲན་པས་བདུད་སྡེའི་རུ་མཚོན་བསྙིལ་ནུས་པ་ཐུན་མིན་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཟབ་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་བློས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རྙེད་པ་མཆོད་དང་བཀུར་བསྟི་ལ་བརྩོན་པས་དོན་གཉིས་འདོད་དགུ་འཇོ་བ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་བཞིན་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་དང་འཕྲད་ཅིང༌། ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཇུག་ཅིང༌། སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ས་རྟེན་འདིར་མངོན་དུ་བྱ་བས་དལ་རྟེན་སྙིང་པོ་བླང་བར་རིགས་སོ། །གཉིས་པ་ཟབ་གསང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཇི་ལྟར་སྩལ་བའི་ཚུལ་ནི། ཁོ་བོ་རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པ་ལ༔ རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པ་བཞིས༔ ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་བི་ཛ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ། རྡོ་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མཆན། ཡི་དམ་མནོག་ཆོས་སྩལ་བའི་ཡང་ཕུར་གཉིས༔ ཇི་བཞིན་ཉམས་ལེན་སྐལ་པས་དབེན་གྱུར་ཀྱང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ༔ བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་བྱིན་རླབས་ལས༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཀློང་ལྔའི་སྒྲོམ་ལས་ཐོན༔ རིང་དུ་གསང་ཞིང་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོར༔ རང་དང་རིགས་མཐུན་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་ནི༔ ཀུན་གཟིགས་མངྒའི་མཚན་ཅན་མཆོག་ལ་ཕུལ༔ གདེ་བས་དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ ཅེས་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་དྲན་པས་གདུང་སེལ་མཆོག་གིས་ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་བརྩེའི་གཡར་དམ་གྱིས་བཟུང་བའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ་འདི་ཡང་རབ་རྒྱལ་མྱོས་བྱེད་ཤིང་ལུགས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་དྲུག་ལ་དཔལ་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་གཟིམ་སྤྱིལ་ནས་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་དྲིན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་བདེ་ཆེན་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་རང་བྱུང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་གི་བདུད་རྩིའི་ཡང་བཅུད་དུ་འཆང་བའི་སྐལ་བཟང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྱུང་གི་རྩེ་མོར་སོན་པ་གུ་ཧྱ་སིདྡྷིའི་རྒྱ༔ ཞེས་སོ། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །ཟབ་གསང་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོའི་ཆ་ཙམ་ཞིག །སྐལ་བཟང་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པའི་སྙིང་པོའི་དོན། །ཅུང་ཟད་བཀྲལ་བའི་ལེགས་བྱས་སྣང་བའི་གཏེར། །ནང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མེས། །དངོས་འཛིན་ཚང་ཚིང་བསྲེགས་པའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད་བརྡོལ་བས་ཟག་མེད་ཀྱི། །དབྱིངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པར་བརྩོན་པའི་མཐུས། །ཕན་བདེ་པདྨོ་བཞད་པའི་དཔྱིད་གྱུར་ཏེ། །མཆོག་དངོས་གྲུབ་པའི་སྦྲང་རྩིའི་མྱོས་པ་ཡི། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་བརྡལ་བས། །འགྲོ་ཀུན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་བྱོན་ཅིང༌། དྭགས་རྙིང་གི་གདམས་པའི་བདུད་རྩིའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་པའི་འཕགས་མཆོག་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རྩ་བའི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ། ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྤུངས་ཐང་གི་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེའི་ཐུན་མིན་ཐུགས་བརྩེའི་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་བཀའ་སྩལ་བ་བཞིན་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་བའི་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་མིང་ཙམ་གྱིས་སྙན་པའི་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་འབྲུག་ལོར་འཕགས་ཡུལ་དབུས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__/snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam bzhugs so//_/na mo gu ru shrI he ru ka maN+Da la b+h+yaH__'khor 'das chos kun mi 'gyur bde chen dbyings/__/gsang gsum ye shes drwa bar sdom mdzad pa'i/__/he ru ka dpal bla ma'i dkyil 'khor dang*/__/mi phyed rdo rje gzhon nus bdag skyongs shig__/shin tu thun min snyan brgyud gsang ba'i gnad/__/'jam mgon bla ma'i dgongs bcud rdo rje'i tshig__/bdag gi skal par bab pa'i zab mo'i lam/__/cung zad bkral la DA ki'i gnang ba stsol/__/de la 'dir sangs rgyas kun gyi ye shes kyi khyab bdag rje btsun 'jam pa'i dbyangs nyid ris med bstan pa yongs rdzogs kyi mnga' bdag tu gdod nas grub pa'i thugs bskyed kyis snyigs dus skyob pa'i 'dren par bsam bzhin byon pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la thun mong ma yin pa'i rnam thar gyi khyad chos bka' bab bdun du bzhugs pa'i bdun pa snyan brgyud kyi skor la/__rje nyid dgung grangs brgyad du phebs par 'byung gdon gyi bar chad kyis thugs kyi gsang ba la rgol ma nus kyang sku lus zhugs kyis tshigs pa'i snyun zug gis nyen skabs me phag zla ba dgu pa'i tshes bcu'i tho rangs su snang sems 'dres pa'i thugs nyams shin tu gsal bar sangs rgyas kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal yab yum gyis rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du dbang bskur bas bar chad kyi g.yul las rgyal/__slar dgung grangs zhe bdun skor mtsho rgyal gyis brdas bskul te dbang dang phrin las gyi byang bu tsam gtan la phab pa'i dge mtshan can gyi snyan brgyud yang phur sbrags ma zhes 'jam mgon blo gros mtha' yas la chig brgyud du thog ma'i chos sgo phye/__des rtsa ba'i chas bdag gnubs nam mkha'i snying po'i rnam 'phrul/__sku'i skye ba thams cad du rdo rje phur pas rjes su bzung ba'i bdag cag gi rigs kyi bdag po rdo rje dbang mchog dgyes pa rtsal sogs la mnog chos su bstsal/__de dag gis thugs nyams bzhes shing dngos grub kyi mtshan ma brnyes pa las/__slar yang rje nyid kyi rnam 'phrul lnga 'byung bar lung bstan pa'i ya gyal/__mkhas grub rgya mtsho'i dpal mgon kun mkhyen bla ma 'jam pa'i dbyangs chos kyi blo gros sam gsang ba'i mtshan rang byung pad+ma gling pa la slar yang de'i rdzogs rim rdo rje'i tshig rkang dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod las gtan la phab pa rdo rje theg pa'i gseng lam la spyod pa'i skal bzang rdo rje'i rigs su dbugs 'byin thob pa rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje bdag la chig brgyud du bstsal ba'i thun min gdams pa'i srog bcud nyid ji ltar nus pa 'chad pa la/__rdo rje'i sngags kyi gsang bas mdor bstan pa dang*/__nyams len gyi lam dngos bshad pa'o/__/dang po ni/__gter gzhung rdo rje'i tshig rkang las/__shrI he ru ka ha~M/__zhes pa ste/__rgyud las/__shrI ni gnyis med ye shes te/__/he ni rgyu sogs stong pa nyid/__/ru ni tshogs dang bral ba ste/__/ka ni gang du'ang mi gnas pa'o/__/zhes gsungs pa gang bsgrub bya'i gzhi chos nyid gnyug ma'i ngo bo ka dag gi klong na 'khor 'das spang blang gi mtshan ma'i 'du 'god ye nas ma dmigs pa chos dbyings rnam thar sgo gsum du dag kyang*/__chos nyid kyi rang ngo na zag med sku dang ye shes rgya mtsho nyi ma dang 'od zer bzhin 'du 'bral med pa lhun gyis grub pa'i bdag nyid ni sangs rgyas kun gyi gsang ba zab mo'i gnas lugs mthar thug de kho na nyid de/__'di ni gzung 'dzin 'khrul pas nam yang mi phyed pa'i rdo rje'i chos nyid/__mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i bdag nyid du lhun gyis grub pa 'phags pa'i rtogs bya mthar thug__/chos phung brgyad khri'i bstan bya'i nges don da kho na nyid rmad du byung ba gang*/__'khor 'das brtan g.yo kun la dngos med dngos po'i srog gi thig le'i tshul du thog ma nyid nas khyab kyang*/__dngos po'i chos las 'das pa'i bdag nyid ni gnas lugs don gyi yang dag he ru ka dpal chen po ste/__de ltar bzhugs pa'i gnas lugs de ni da lta nas sems can kun la yod kyang sa 'og gi gter bzhin rang ngo rang gis ma mthong bar/__'khrul rtog gzung 'dzin gyis bslad pas rang gi chos nyid ji bzhin ma rtogs pa rab rib kyi skra shad bzhin log rtog gis bsgribs nas yin lugs kyi yon tan mngon du ma gyur pa'i sgrib pa sbyang byar gyur pa glo bur ba nyid/__chos nyid kyi gnas lugs dang mthun pa'i bzhugs tshul don dam bden pa 'khor 'das mnyam nyid kyi lta ba dang*/__ye shes de'i snang cha sku dang ye shes kyi rol pa snang srid snod bcud gdan gsum gyi 'khor lor shar bar dag pa'i kun rdzob/__gnas snang tsam las don la snang stong gnyis med mnyam nyid chos sku'i yin lugs lhag pa'i chos sku bden pa dbyer med du shes pas/__sgrub byed kyi lam bskyed rdzogs kyi rnal 'byor zab mo gnad du bsnun pas gnas snang mthar thug dang mthun pa'i zab mo'i lam gyis glo bur 'khrul pa'i sgrib pa sbyong byed du gyur pa yang bde stong dbyer med ye shes chen po'i rang bzhin las ma 'das pas de ni bgrod pa lam gyi he ru ka dpal/__lam de'i don gyi gnas lugs kyi bzhugs tshul mngon du gyur te 'khyag rom chur zhu ba bzhin 'khrul pa'i rgyu 'bras dbyings su dag ste/__rnam thar sgo gsum chos dbyings shin tu rnam par dag pa chos sku/__bde chen kha sbyor bdun gyi nges pa lnga ldan longs sku/__thugs rje'i ye shes kyis nam mkha' ji srid du 'gro ba'i don mtha' klas pa mdzad pa sprul sku/__sku gsum dbyer med ngo bo nyid sku dang mi 'gyur rdo rje'i sku lnga'i dbyings su mngon par byang chub pa'i ye shes bde ba chen po las zhi khro'i 'khor lo mi zad rgyan gyi sprin spro bsdus khyab bdag tu gyur pa grub 'bras mthar thug gi he ru ka dpal te/__de ltar gsum du dbye ba yang snang tshul gyi dbye bas/__ma dag pa/__dag dang ma dag 'dres pa/__shin tu dag pas brdar btags kyang don la gnas lugs ngo bo'i cha nas tha dad du mi gnas pa thig le nyag gcig tu yin pa yang dag grub pa gcig pu zhes grags pa ste/__des na shrI zhes pas gnyis med kyi ye shes/__hes stong nyid rnam kun mchog ldan/__rus thabs bde ba chen po'i don mtshon bstan pa'o/__/rgyud gzhan las gzhi lam 'bras bu'i rdo rje gzhon nu zhes gsungs pa sgrub bka' so so'i sku dang mtshan gyi rnam pas khyad chos kyi dbye ba tsam las mthar thug gi don gyi ngo bo gtan la dbab bya'i gnad gcig tu 'bab pa'o/__/de thams cad kyi don rdo rje gsang ba'i tshig 'dis bstan pas tshul bzhin nyams su blangs bas dngos grub bde ba chen po'i sa la sbyor bas ngoms pa'i tshul gyis haM:__zhes mtshon pa ste 'og nas bshad pa'i lam thams cad 'dis mtshon pa yin no/__/gnyis pa la/__gzhung las/__smin cing grol bar byed pa yi:__zab mo'i khrid kyi rim pa ni:__sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum mo:__zhes gsungs pa ltar smin byed kyi dbang*/__grol byed kyi khrid rim dngos so/__/dang po ni/__yid can kun la rgyu rdo rje bzhi yi bdag nyid khams bde bar gshegs pa'i ngo bo'i gshis su bzhugs pa nyid/__bla ma sku bzhi'i khyab bdag he ru ka chen po'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i dkyil 'khor du bcug nas/__bum pa/__bdud rtsi/__rig ma/__shel rdo bzhis don snang stong bum dbang*/__gsal stong gsang dbang*/__bde stong sher dbang*/__rig stong bzhi pa'i dbang bzhi bskur nas/__lus rtsa/__ngag rlung*/__yid thig le/__don dam ye shes kyi sgrib pa bzhi sbyangs nas/__bskyed rim/__rdzogs rim rang lus/__gzhan lus/__phyag rgya chen po'i lam bzhi sgom pa'i snod rung du byas te nyams su blangs bas/__chos longs sprul sku ngo bo nyid kyi sku bzhi'i sa la sbyor ba stod las byang chub sgrub pa'i dbang yang dag he ru ka'i dkyil 'khor la bsten nas bskur ba dang*/__dpal chen rdo rje phur pa'i sku gsung thugs dang gnyis med du byin gyis brlabs te gdug can rnams/__rig pa mchog gi rgyud las/__lha dbral gzugs la dbab pa dang*/__/byad du gzhug dang smyo ru gzhug__/rdul du brlag dang zhal du bstab/__/de yang pho nya 'phyang sngags rdzas/__/ting 'dzin dmod pas las rdzogs bya/__/zhes gsungs pa ltar drag po mngon spyod kyi phrin las srung bzlog gsad gsum gyis gzhi bzung*/__gnan sreg 'phang gsum gyis mtha' sdud pa'i las kyi rjes su gnang ba sbyin pa smad las dgra bgegs sgrol ba'i rim pa ste/__dbang de gnyis kyis smin pas lam la 'jug pa'i skal ldan du bya ba'i tshul gter gzhung rtsa ba'i dgongs pa lo chen 'jam pa'i dbyangs blo gros mtha' yas kyi gsungs pa ltar grub pa lags/__dbang srog rgyud la 'dzin pa dam tshig la rag las pas dbang bzhi dang rjes su mthun pa'i dam tshig la yang rtsa ba sku gsung thugs/__yan lag nyi shu rtsa lnga/__thun mong*/__spyi dang khyad par/__lhag pa'i dam tshig thams cad las ma 'das pas/__mthar thug med phyal gcig pu lhun grub kyi dam tshig chen po bzhis klong du la zla ba'i tshul la bslab cing goms par gces so/__/gnyis pa zab don nyams su len pa khrid kyi rim pa dngos la/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la/__thun mong*/__thun min/__khyad par gyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__'khor bar nges par 'byung ba yi:__mi rtag 'chi ba rjes dran cing :__las 'bras blang dor brtson pa dang :__dal 'byor rnyed dka'i rang bzhin bsam:__zhes pa ste rang re rnams thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam sgrub pa la thog ma nyid du mi shes su mi rung ba'i gnad 'khor ba las nges par 'byung ba'i bsam pa kho na gal che ste/__bdag cag gi ston pas chos 'khor kun gyi thog mar/__dge slong dag 'di ni sdug bsngal lo/__/zhes sdug bsngal shes par bya ba brtsams te gsungs pa bzhin srid pa'i gnas ris mtho dman gang du skyes kyang ngan song gsum ni gtso bor sdug bsngal gyi sdug bsngal/__lha mi phal cher 'gyur ba'i sdug bsngal/__bsam gzugs kyi khams rnams 'du byed kyi sdug bsngal las ma 'das/__srid pa'i bya ba thams cad sdug bsngal gyi rten/__'khrul snang thams cad sdug bsngal gyi snod/__bya byed thams cad sdug bsngal gyi grogs kho nar gyur pa'i gnas snang la bsam pas 'khor ba'i gnas ris la zhen pa gting nas log pa zhig ma byung na mdo sngags kyi lam gang nyams su blang kyang lam yang dag zhig tu 'gro thabs gtan nas med/__gsang sngags kyi lam gyis sdug bsngal bde chen du shar ba'i gnad kyang srid pa'i bde 'byor la zhen pa 'di 'khrul snang du shes pa'i blos rtsal sbyang ma nus na bde ba'i ye shes su 'char thabs med pas/__'khor ba'i bde sdug nges pa med pa'i rgyu mtshan kun kyang mi rtag pa'i gzhan dbang du gyur pas te/__da lta khams gong ma'i bsam gzugs kyi ting 'dzin dang*/__lha mi'i bde 'byor ltar snang bas mtshon/__phyi snod nang bcud/__skye 'gro'i tshe srog thams cad skad cig gis mi rtag 'pho 'jig gi rang bzhin las rtag pa gcig kyang med/__khyad par 'chi ba zhes pa'i dus kyi chos nyid 'di nam 'ong cha med/__'chi rkyen nges med yin pas 'dir snang la chags pa'i blo spang ma nus par rtag 'dzin gyi blo ngan 'dis dgra 'dul gnyen skyong*/__yun du sdod pa'i so tshis kyis ci byed/__dngos po'i chos kun mi rtag yid brtan mi 'dug snyam pa'i blo dung nge bas skad cig re re yang chos la bskul ci nus ma byas na/__'chi ba'i nangs par dpal 'byor longs spyod/__snyan grags mnga' thang*/__'khor dang thabs sogs gang gis kyang phan pa med/__thams cad shul du bskyur nas tha na gces par bskyang pa'i rang lus kyang bskyur nas rnam shes gcig pu mar gyi dkyil nas spu bton pa bzhin 'gro dgos/__rnam par shes pa ni bar do cha med kyi yul du rgyus med gcig pur lag stong mchan du bcug ste 'gro dus 'jigs pa'i mun pas mdun bsu/__las kyi rlung gis rgyab nas ded/__gshin rje'i 'phrang dang pho nyas gcun nas ded pa'i skabs dge bas mtho ris 'gro bar shes kyang rang gis ma byas pa thabs gang gi rnyed/__sdig pas ngan 'gror 'phen te/__'gyod kyang byas zin pas bzhag thabs med/__dge sdig gi las bsags pa'i 'phen pa gang yod las rang gis bsam pa ltar mi nus/__skyabs dang skyob pa/__mgon dang dpung gnyen gcig kyang med pa gyur pa'i skabs shig 'ong ba la da lta nas 'jigs skrag gi blos 'chi ba la bag yod par bya/__da lta rang dbang yod pa'i skabs 'dir dge sdig blang dor dran shes bag yod kyis ci nus bya dgos pas/__dge ba ma skyes pa bskyed/__skyes pa gong du spel/__sdig pa byas pa rnams bshags/__mi byed par sdom sems dang ma ldan na las ni rnam grangs shin tu mang po/__so skye'i rang gshis kyis sdig pa ngang gi bsags/__dge ba byas pa ni stobs chung*/__'gal rkyen mang*/__sems kyi skad cig re res kyang sdig pa stobs chen byed nus/__las gang bsags rnam smin myong ba'am/__gnyen pos bcom pa las bar ma dor chud mi za/__'phags pa'i sa la bzhugs pas kyang las bdag gir bzhes dgos na/__gzhan gyis lta ci smos/__des na las dkar nag cha phra zhib nas dpyad de dge ba 'ba' zhig bsags nus par bya snyam na goms pas dge ba byed pa la tshegs med par 'ong*/__mdor na kun 'byung 'khrul pa'i rgyu 'bras chos kyi dbyings su ma zad bar las kyi nus pa mi rdzogs pas chos nyid mngon sum gzigs pa'i skyes bu dam pa rnams kyis kyang rgyu 'bras phra zhib nas bsrungs na rang cag gis lta ci smos/__de ltar 'khor ba sdug bsngal gyi mtsho las sgrol byed dam pa'i chos yang dag sgrub pa'i rten khyad par can dal 'byor gyi lus 'di ni khams drug ldan/__rdo rje'i phung khams skye mched gdan gsum lha'i 'khor lo/__ye shes kyi snang ba tshad med pa 'byung ba'i gnas/__'dzam gling las kyi sa bar skyes pa lha bas lhag pa/__mdo sngags kyi sdom pa dang chos thams cad kyi snod rung kun las ngo mtshar che ba zhig da res thob pa 'di yang mi rtag pa'i chos nyid 'chi bdag gi nam bcom cha med pas rten 'di stong log tu ma song bar cis kyang don dang ldan par bya dgos la/__lam gzhan nas dal 'byor rnyed dka'i blo ldog sngon du gsungs kyang skabs 'dir go ldog tu bstan pa shin tu zab ste/__'khor ba sdug bsngal du shes pa'i blos snod bcud mi rtag par ngang gis rtogs pa dang*/__de'i bde sdug dge sdig gis byas/__dge ba'i rten dal 'byor thob dka'i blo ngang gis 'byung ba'i gnad kyis bstan pa'ang shes par bya'o/__/gnyis pa thun min gyi sngon 'gro ni/__skyabs 'gro sems bskyed sgrib sbyang dang:__tshogs bsags bla ma'i rnal 'byor bsgom:__gsol gdab dbang blang thugs yid bsre:__zhes pa ste nang pa sangs rgyas pa'i lam gyi rtsa ba skyabs 'gro ste/__de la'ang theg pa che chung gi dbang gis rnam bzhag mang du mchis pa las/__'dir rdo rje theg pa bla med kyi lugs ltar skyabs yul bla ma he ru ka dpal dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i khyab bdag gi spyan sngar mkha' khyab kyi sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig dril gyis 'di nas byang chub bar yid khyed shes kyi dad pas skyabs su 'gro ba'i mthus/__mthar thug rang sems skyabs kyi 'byung gnas rang ngo shes pa'i ngang du mnyam par bzhag pas skyabs 'gro dang*/__mkha' khyab kyi yid can spyi dang khyad par gdul dka' bdud dang ru tra sogs bsgral te thar pa bla med khrag 'thung spyi dpal chen po'i go 'phang la 'god pa'i phyir rdo rje theg pa'i lta sgom spyod pa rgya mtsho'i pha rol du son pa la bslab snyam pa'i dam bca' dang bcas skyabs sems ci nus su 'bad mthar tshogs zhing rang la bsdu/__'gal rkyen bsal phyir nag phyogs kyi bgegs bskrad/__srung 'khor gyis rgyas gdab bya/__byin rlabs kyis dbugs dbyung ba'i phyir bla ma'i rnal 'byor bsgom pa ni/__snod bcud dag pa'i zhing khams lhun gyis rdzogs pa'i dbus su rang lus snang la der 'dzin med pa'i mdun gyi nam mkhar rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje sems dpa' sku mdog dkar gsal rdor dril 'dzin pa pad zla'i gdan la bzhugs pa skyabs gnas kun 'dus su gsal bas de'i sku las bdud rtsi'i rgyun gyis sdig sgrib sbyang bar dmigs la yig brgya bzlas pa dang*/__rgyun bshags yan lag brgyad sngon du 'gro bas zhing khams rgya mtsho'i 'byor pa maN+Dal gyi tshul du 'bul bas tshogs bsags/__mos gus kyi gdung shugs bskyed pas bla ma he ru ka la gsol ba rtse gcig tu gdab/__blo gtad ling gis bkal te brgyud pa'i gsol 'debs dang*/__dkyus kyi gsol 'debs nyid grangs bsags/__mtshan sngags bzlas pas thugs rgyud bskul te/__bla ma'i gnas gsum yig 'bru'i dbang bzhi bskur bas/__sgrib bzhi dag__/lam bzhi sgom pa'i nus pas/__'bras bu sku bzhi mngon du byas par bsam nas rang la bstim/__sdom pa bzung*/__byin 'bebs dang*/__mchod pa byin rlabs bcas thun min sngon 'gro'i rim pa'o/__/gnyis pa khyad par gyi sngon 'gro la dngos dang*/__bogs 'byin no/__/dang po dngos ni/__khyad par bskyed pa'i rim pa ni:__zung 'jug chen por yongs grub pa:__kun brtags lha yi phyag rgya ni:__zab gsal chen po mthar thug pa:__nyams lnga mthar phyin bar du bsgom:__gsal ba tshad du phyin pa'o:__de ni bum dbang lam khyer ro:__zhes pa ltar rdzogs rim la ltos na bskyed rim 'di de'i sngon 'gro yin te/__snga 'gyur rnying ma'i bskyed rim gyi lam gnad mthar thug dag rdzogs smin gsum yin zhing*/__de yang sbyang bya snod bcud tha mal gyi zhen 'dzin kun sku dang zhing khams su dga~X__/sbyangs 'bras sangs rgyas kyi gzugs sku'i yon tan mtha' dag gzhi la rdzoga~Xs pa mngon gyur du sad par byed/__sbyong byed kyi lam bskyed rim bsgoms pas rang gi lus gnas ye shes kyi rtsa rlung thig le'i nus pa sad pa'i smina~X byed du 'gro ba'i phyir te/__gnad de gsum tshang ba'i bskyed rim la'ang rnam pa gsal ba/__dag pa dran pa/__nga rgyal brtan pa gsum tshang dgos pa'i phyir rnam pa gsal ba de yang rgyu ting nge 'dzin gsum dang*/__'bras bu rten dang brten pa'i lha sgom pa de rang gi phung kham skye mched 'di lha ma yin pa zhig gzod dag par bcos nas lhar bsgom pa ma yin/__da lta ma dag pa zhig lha bsgom pas ma 'ongs par dag par gnas bsgyur rgyu'ang ma yin/__ji ltar zhe na chos nyid gdod nas dag pa'i rang gdangs phung po lnga sras mchog rigs lnga/__khams lnga de'i yum/__dge bcu dbang bcu stobs bcu'i mi dge bcu dag pa'i khro bcu yab yum/__nye nyon nyi shu sras mchog__/yan lag bzhi bya byed dang bcas pa sgo ba bzhi/__rten 'brel bcu gnyis phur srung bcu gnyis de thams cad kyi gzhi lus ngag yid gsum spyi dpal rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs kyi gsang ba dang*/__lha de thams cad kyi thugs bde stong gnyis med zung 'jug rnam kun mchog ldan nyid yang dag he ru ka yab yum ye shes de'i tshogs brgyad 'phags lam brgyad du dag pa'i yin lugs mngon du gyur pa gau ri brgyad kyi dkyil 'khor du da lta nas gnas pa gang yin la yin par nges pa'i nges shes kyis gsal btab pas/__ma dag pa zhig phar bsal du med/__dag pa sngon med cig tshol du med pa de la zung 'jug snang srid gzhir bzhengs kyi bskyed rim zhes gsungs pa'i gnad shes pa shin tu gal che/__rdzogs rim rdo rje phung po'i rtsa rlung thig le'i dkyil 'khor la ltos na bskyed rim 'di kun brtags kyi brdar 'jug kyang*/__kun rdzob dag pa/__don dam mnyam pa/__don la bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku zab gsal chen po'i lta bas rgyas thebs pas bskyed rim 'di lta bu ni theg chen mthar thug bla med sngags kyi theg pa'i zab don/__bskyed rim kho nas kyang mchog dngos 'bad med du nges par ster nus pa snga 'gyur rdo rje snying po'i khyad chos thun min du gyur cing*/__de'i gnad kyis dag dran dang*/__nga rgyal brtan pa'ang lta ba de las mi 'da' bas lam du byas pas/__g.yo thob brtan goms mthar phyin gyi nyams lnga rim can du skye ste yul gsum gyad du gyur pas bskyed rim mthar phyin pas snang stong bum dbang gi lam rdzogs pa yin no/__/gnyis pa bogs 'byin bzlas pa'i rnal 'byor ni/__ngag dang rdo rje'i bzlas pa yi:__rlung sngags 'gro 'ong stobs su smin:__mi shigs dwangs mar smin pa las:__brjod pa rdo rje'i nA da'i sgra:__gsung gi rgyan du rang byung ba'o:__zhes pa ltar dwangs ma mi shigs gnyug ma'i rdo rje gsum dbyer mi phyed pa'i bdag nyid kyis da lta lus ngag sems gsum byed pa gcig pas gnad du bsnun na bya ba de nyid stobs che ba'i phyir bskyed rim gsal 'debs pas ting nge 'dzin skyo sun du byung ba'i gegs sel ba'am/__thugs dam gnad bskul gsang ba sngags kyi sgo zhes lhag pa'i lha dngos grub mchog gi gnas la bskul ba la sngags kyi bzlas pa nyid zab ste/__'jig rten pa'i chos la'ang ming nas bos na 'bod bya'i mgron de myur du 'ong ba dang*/__rlung ni sems kyi rta yin pas sngags kyang chos nyid kyi rang sgra ye shes rlung gi gdangs yin pas/__de bzlas pas lha'i thugs rgyud lhag par bskul bar nus pas bogs 'byin la bzlas pa nyid zab cing*/__de la'ang rags pa ngag dang*/__phra ba rdor bzlas gnyis la bslab dgos shing*/__dang po la'ang/__bla ma he ru ka yang dag la brten te byin rlabs dbang dang dngos grub blang ba'i rim pa dang*/__yi dam rdo rje phur pa'i bsnyen sgrub las gsum chig dril bzlas pa gnyis te/__de yang sangs rgyas kyi bral 'bras mthar thug chos sku yin la/__de nyid lhag pa'i lha'i phyag rgyar bzhengs pa yang dag he ru ka thugs rdo rje'i rigs kyi khyab bdag chen po ste/__de nyid bla ma dang dbyer med du shes pas lam dbang len pa nyid byin rlabs ches myur ba'i phyir dang*/__slob dpon chen po'i bal yul yang le shod du dpal chen yang dag gi rnal 'byor la brten te phyag rgya chen po'i rig 'dzin bsgrubs pa'i skabs bdud rigs glog ma srin gyis bar chad brtsams pa rdo rje phur pa'i rgyud kyi glegs bam bal yul du phebs pa tsam gyi bar chad las rgyal ba'i tshul bstan pas yi dam rdo rje gzhon nu'i bsnyen sgrub las sbyor dang bcas pa gsungs te/__de yang yang dag tshong pa dang 'dra ba dngos grub che yang phur pa skyel ma 'dra ba med na bar chad sel ba la med du mi rung ba'i phyir slob dpon rin po che'i thugs dam rtsa ba gnyis gcig tu dril te yang phur sbrags ma'i sgrub thabs mang du mdzad pa'i yang snying 'di ni gu ru yab yum gnyis ka'i thugs dam/__lhag pa'i lha'i sgrub thabs rje bla ma thams cad mkhyen par bka' bab ma thag bar chad kyi g.yul las rgyal ba'i rtags mtshan brnyes shing bod khams spyi dang bye brag la phan pa'i lung gis bsngags pa'i bkra shis tshan kha che ba'i sgrub thabs yin pa'i phyir rjes 'jug rnams kyis dus 'di lta bu la nyams len gyi mthil du gsungs pa ste/__bsgrub bya mthar thug sangs rgyas chos kyi sku dang*/__bsgrubs 'bras rmad du byung ba mkha' khyab kyi phrin las te/__de gnyis kyi khyab bdag spyi dpal he ru ka'i gzugs skur bzhengs pa chig dril du sgrub pas dngos grub tshan che zhing phrin las rno myur rtags thon nus pa'i thabs kyi gsang ba rmad du byung ba yin pa dang*/__rnam pa yang 'phags bod du mchog gi dngos grub brnyes pa phal cher lhag pa'i lha yang dag dang*/__bde mchog kho na la brten pa shas che bas kha che paN chen shAkya shrIs thugs dam yang dag me gcig tu bsngags pa dang*/__yang dag la mkha' 'gro sgyu ma bde mchog ces gsungs/__de bzhin du phur pa yang 'gyur bka' gter du yi dam phur pa'i dbang dang sgrub thabs ches mang zhing*/__gsar phyogs su yang 'khon ston grub brnyes thams cad kyi thugs dam lhag pa'i lha gcig pur mdzad pas mtshon mkhas grub phal mo che'i bar chad sel ba la rdo rje phur pa las lhag pa'i yi dam ma byung zhes bsngags shing*/__phur pa mkhan po tshe nor rigs sogs dpal gyi yon tan brgyad dang ldan par yongs su grags pas na rgyu mtshan dgos pa du ma dang bcas pa shes par bya dgos so/__/gnyis pa phra ba rdor bzlas ni/__ngag dag byed gsang sngags thams cad rdo rje'i yi ge gsum las ma 'das shing*/__sangs rgyas kyi gsung gi gsang bas sku dang thugs la'ang dbyer med du khyab pa bzhin gsung thams cad mthar thug brjod bral skye med kyi yi ge a ru 'dus shing a nyid kyi rnam 'gyur oM dang hU~M du snang bas sngags kyi de nyid kyang rdo rje'i yig 'bru gsum la 'dus shing dag bya ngag thams cad rlung 'byin 'jug gnas gsum 'dus la/__rlung sems byed pa gcig pas rlung rdo rje'i bzlas par sbyangs na sems kyang sku gsum du ngang gis dag pa dang*/__rdzogs rim gyi nyams len rtsa mdud grol ba/__thig le'i 'bar 'dzag thams cad byed pa'i gtso bo rlung yin pas de'i nus pa smin byed khyad par du 'gro bas shin tu zab pa ste/__skabs 'dir thugs dang las kyi rigs gnyis rlung dang sems gnyis kyi dag par 'byongs te/__sangs rgyas kyi phrin las kyi gtso bo gsung yin la/__gsung nyid kyang ye shes kyi rlung ste/__sems nyid dag pa thugs su mtshon zhing thugs rgyud bskul ba dang phrin las kyi snang ba thams cad kyi gtso bo gsung gi ston pas/__rdo rje'i bzlas pa yang phur gnyis kyi sngags gang la sbyar kyang 'gal ba med pa phra rags rdor bzlas kyis rlung gcun pas bde gsal mi rtog pa'i ye shes kyi snang ba ngang gis 'char ba dang*/__rlung ni myur zhing g.yo ba kun la khyab pa bzhin phrin las kyang rang bzhin gyis gdul bya la 'jug pa myur zhing kun la khyab pa'i ngag dang*/__rlung nyid gnad du bsnun na phrin las kyi srog la dbang bsgyur nus pa'i rgyu mtshan shes pas/__lus chos bdun dang ldan pas rlung ro bsal/__ngag rlung 'byin 'jug gnas gsum yig 'bru gsum shes pa la rlung sems gtad de bgrang ba dang*/__cung zad goms na bum can dang sbrags pa'i rdor bzlas la bslabs pas ngag rlung sngags su dag sngags kyi gsang ba dwangs ma'i rlung du shar/__zhugs gnas thim gsum gyi yon tan rdzogs te mthar thug smra bsam brjod med rdo rje'i gsung gi gsang ba nA da'i dpyid du grub pa'i myur lam mo/__/spyir bskyed bzlas kyi rnam bzhag__/dag dran/__yang dag grub pa gcig pu'i grub mtha'i gnad/__sngags don sogs zhib par bdag gi bla ma mkhas grub kyi dbang phyug zhe chen pa chen po'i gsung legs par bshad pa'i bdud rtsi las rgyas par gsungs pas 'dir blun po'i ngag la ltos ma dgos so/__/gnyis pa dngos gzhi rlung sems kyi rdzogs rim gyi khrid la/__thabs kyis nges pa dang*/__shes rab kyis rnam par grol ba'i lam mo/__/dang po la mi rtog__/bde ba/__gsal ba'i rnal 'byor gsum las/__dang po mi rtog pa'i rnal 'byor ni/__dngos gzhi rlung gi dug bsal nas:__stong ra sgom zhing lte ba ru:__ra~M yig sgom la sems gtad zhing :__'og rlung bskum dang me sbar zhing :__kum+b+ha kha sbyor cho ga yis:__bde drod ye shes rim gyis skye:__mi rtog ting 'dzin ngang du bzhag:__ces pa ltar spyir snod bcud kyi 'jig rten thams cad chags gnas 'jig stong ma lus pa rlung gis byed/__der ma zad srid pa'i 'khrul snang kyang rig rtsal las rlung gi g.yos pa las byung zhing*/__de nyid gnas su dag pa las sangs rgyas kyi sku dang ye shes dag pa'i snang ba yang 'char ba'i nus pa can yin pa'i rten 'brel gyis/__rdo rje phung po'i grong du rtsa gnas su rgyu ba'i rlung gi 'gro 'ong gis thig le khrid pas rlung gnas su chun na rtsa yi mdud pa grol/__rlung ye shes su dag__/thig le dbu mar 'ching ba thams cad nus shing ma dag pa'i rtsa gnas su rlung rgyun las dang nyon mong gi 'khrul snang bskyed pa'i gnad shes pas rlung 'ching ba la rtsa 'ching dgos/__rtsa 'ching ba la lus gnad kyis gcun dgos pas bde ba'i mal na lus chos bdun gyis bcings nas/__sngon 'gro khyad par bla ma'i rnal 'byor la rtsal du bton/__nang gi rtsa dag pa dbu mar rlung sems sdud pas rtsa yi rten lus kyang tha mal ma yin/__rang nyid yang dag he ru ka zhal gcig phyag gnyis rdo rje dang dung khrag bsnam pas yum gnam zhal dbyings phyug ma dang sbyor ba dwangs gsal 'od kyi sku can du gsal ba'i dbus drang po dbu ma khyad chos bzhi ldan sngo sangs 'od kyi sbu gu yar sne tshangs bug mar sne lte 'og sor bzhi tsam sleb pa rang gi srin mdzub kyi tshad tsam/__g.yas g.yon du ro rkyang dkar dmar de las 'dab 'gyur gyis phra ba mar sna yi ge cha yi 'phang bzhin lte 'og nas dbu ma'i nang du chud pa/__yar sna ltag pa nas sna bug tu gug ste zug pa rtsa thams cad dwangs gsal 'od sbug gi rang bzhin shel lta bu bsgoms la lag pa rdo rje rtse gcig phyed pa'i phyag rgyas rlung ro dgu phrugs sam sum phrugs su bsal/__nyon mongs dug gsum gyi rgyu 'bras las byung ba'i nad gdon sdig sgrib kyi kha dog dkar dmar sngo ba'i rang bzhin gyis rlung dug sangs gyis dag par bsam la glod de ngal bso/__phyi nang gi stong ra thams cad slar yang dmigs par gsal gtab nas lte 'og sor bzhi'i thad rtsa gsum 'dus mdor ra~M yig kha dog dmar po/__reg bya tsha ba/__bde ba'i ngo bo/__rtse mo nA da sum 'khyog gi rnam pa can bsgom/__de yang khrid gzhung gzhan dag nas a shad bsgom pa dang don gcig ste shad kyi rnam thar sgo gsum mtshon pa gnas tshul la bsgom pa dang*/__'di ra~M yig sgom pa rA ga chags pa'i don ste a shad nyid rdo rje chags pa chen po'i rang gzugs yum rdo rje btsun mo'i rnam pas thabs zhu bde 'dren pa'i byed las kyis ming yig dang por gyur pas gnas lugs kyi mtshon don dang*/__ra~M yig nyid 'byung ba me yi sa bon du yongs su grags pas/__de la dmigs pas bde drod skye sla ba dang drod stobs cher bskyed nus pas snang chas kyang gnad du zab pas 'dir ra~M du gsungs pa ste/__dang po ra~M yig shin tu phra ba rta rnga brgyar bshag pa tsam du gsal la rlung sems kun der rtse gcig tu gtad pas bde drod dang po skye dka' yang skyes nas yun du gnas pa'i dgos pa yod pas de ltar bya/__gnyug ma'i phung khams dwangs ma mthar thug gi nus pa rgyas pa dang*/__snyigs ma'i khams thams cad za zhing dwangs ma'i stobs 'phel bar byed pa'i nus pa khyad par can nyid 'di la yod pas tsaN+Da lI zhes ming du chags pa ste des na thog mar shin tu phra ba'i ra~M yig lte 'og tu gnas pa la sems gtad de 'og rlung bskum pa dang steng rlung dal gyis brngubs te lte 'og tu mnan pa kha sbyor bum pa can bzung ste rlung sems thams cad der bsdu/__mi thub pa dang 'then gnon dang pho skor bya ba'i khyad chos bzhi ldan bum can khug pa brgya'am lnga bcu nyer gcig sogs bzung bas rnam rtog gi rgyu ba chad pa'i ka dag stong nyid rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin myur du rgyud la skye ba'i nyams 'char nus shing g.yo byed kyi rlung mi rgyu ba bum pa can gyis bzung stobs kyis g.yo 'khrul gyi sems kyi 'gyu ba rang shugs kyis 'gags/__mtshon byed stong cha yum gyi dag pa tsaN+Da lI shin tu phra ba'i ye shes kyi thig le'i gsal snang gis mtshon bya stong nyid rnam kun mchog ldan gyi ye shes rang gi rgyud la 'dren nus pa'i thabs kyi rnal 'byor zab mo'i gsang ba yang dag pa'i de kho na nyid do/__/gnyis pa bde ba'i rnal 'byor ni/__slar yang bde chen sgrub pa ni:__lus gnas 'khor lo bzhi ldan gsal:__dbu ma'i yar sne he ru ka:__dkar po bde ba'i nyams ldan gsal:__lte 'og me dang dbyer med pa'i:__phag mo dmar mo gsal ba la:__sems gtad kum+b+ha sbyor ba yis:__shes rab stong pa'i me bskul bas:__'khor lo'i rtsa 'dab thams cad bsreg:__bla ma'i sku las bdud rtsi drangs:__'khor lo'i gnas rnams thams cad dang :__khyad par shes rab sgyu mar thim:__'bar 'dzag bde chen dgyes mchod sprin:__mkha' dbyings khyab par 'phros pa las:__rtsa gsum zhi khro'i tshogs rnams kun:__spyan drangs thabs mchog dpa' bor bstim:__de ltar dmigs pa drag tu bzung :__he ru ka dpal snying gar byon:__phag mo bde ba'i gar 'khyugs nas:__snying gar 'dzom dang dgyes par rol:__mthar ni byang sems thig ler gyur:__zhes pa ltar dbu ma las gyes pa'i dpral mgrin thugs ka lte ba 'khor lo bzhi/__rtsa 'dab so gnyis/__bcu drug__/brgyad/__drug cu rtsa bzhir gyes pa'i dbu ma'i yar sne thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes kyi ngo bo/__rnam pa thabs mchog yab he ru ka yang dag sangs rgyas thams cad bde stong mnyam par sbyor ba'i dpa' bo chen po zhal gcig phyag gnyis kyis rdor dril bsnol te 'dzin pa zhu bde'i nyams 'gyur shin tu rgyas pas sku mdog ston zla ltar dkar ba rjes su chags pa mi zad pa rgyas pas zhu la khad pa pad nyi dregs pa khyo shug gi gdan la bzhengs te bzhugs pa dang*/__lte 'og sor bzhi'i mtshams dbu ma'i mar sne shes rab stong nyid rnam kun mchog ldan gyi bdag nyid/__rnam pa rdo rje btsun mo sgyu ma chen po rdo rje phag mo gnam zhal dbyings phyug dmar mo gcer bu rked skabs phra zhing nu 'bur dang b+ha ga rgyas pa/__sku las bde drod kyi 'od phung 'bar ba/__gzung 'dzin 'khrul 'khor za ba'i brdar gtum rngams khros pa'i nyams dang ldan pa/__phyag gnyis gri gug phyar zhing thod khrag thugs kar bzung ba/__zhabs brkyang bskum gyis gar stabs ling nger pad nyi bam ro'i steng bzhengs pa gsal te/__rlung ro bsal zhing steng 'og gi rlung kha sbyor du bcing pas lte 'og phag mo'i sku las bde drod kyi me shin tu phra ba/__rtse mo rno zhing 'khyug pa/__'od kyi zer thag can dpag tu med pa byung ste lte ba/__snying ga__/mgrin pa/__spyi bo'i 'khor lo'i bar mas rim gyis 'bar zhing 'phros pas rtsa nang thams cad khyab/__nad gdon sdig sgrib bag chags dang bcas pa gzhob thul gyis bsregs/__lus kyi nang thams cad zang thal du khyab/__ma dag pa'i rtsa rlung thig le'i cha thams cad sbyangs/__ba spu'i khung bu rnams nas me lce dmar khyug khyug tu sbrul gyi lce bzhin byung*/__lus ril gyis gang bas drod kun tu khyab cing snang*/__lcags sreg mgar gyi so mal nas byung ba bzhin rang lus dmar lam gyis byung*/__khyad par spyi bo'i bla ma he ru ka'i sku la reg tsam gyis rjes chags kyi bde nyams lhag par rgyas/__sku'i cha thams cad las byang chub sems kyi bdud rtsi mu tig gi rgyun lta bu dkar khram khram du byung*/__'khyags rom mes zhu ba'i chu bzhin mas rim du bab ste spyi mgrin snying lte'i gnas bzhi'i 'khor lor bdud rtsi'i chu rgyun gyis rim can du gang bas dbang bzhi thob/__lus rtsa/__ngag rlung*/__yid thig le/__cha mnyam ye shes kyi sgrib pa bzhi dag__/dga' ba/__mchog dga'/__khyad par/__lhan skyes kyi dga' ba bzhi'i nyams skyes/__sku bzhi'i go 'phang rgyud la skye ba'i skal ldan du gyur par bsam/__khyad par du yang byang sems bdud rtsi'i dwangs ma lte ba'i phag mo'i sku la sib kyis thim pas 'bar 'dzag gi nyams shin tu rgyas/__bde ba mi bzod pa'i nyams kyis gar dang bcas te dkar dmar gnyis su med pa'i ye shes 'od kyi zer thag kha dog lnga ldan mkha' khyab tu spros pas chos dbyings khyab par brdal ba'i zhing na bzhugs pa'i bla ma rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa thams cad bskul te gzugs sku he ru ka yab yum gyi rnam par bzhengs nas char drag tu 'bab pa ltar byon/__spyi bo'i bla ma he ru ka la thim pas byin rlabs kyi zil bzod med du 'bar/__bde ba ma bzod pas snying gar byon pa'i rkyen gyis phag mo yang bde ba'i gar dang sgyu rtsal khyug khyug gis gyen du byon nas yab yum zhal sbyor bas bde stong gi ye shes shin tu rgyas pas rang lus 'od du ltems kyis zhu/__snying ga'i he ru ka yab yum la thim/__he ru ka yab yum kyang thig le dkar la dmar ba'i mdangs chags pa 'gul 'phrig gi rnam pa can du zhu/__de yang stong pa'i dbyings su yal bar bsam/__dmigs pa de ma rdzogs kyi bar rlung bum can drag tu gcun te rlung rig sems gsum gcig du bsre ba gal che'o/__/gsum pa mi rtog pa'i rnal 'byor ni/__de la sems gtad thig le ni:__dbu ma'i yar snar spros pa dang :__sna rtser rdo rje nor bu'i rtser:__res mos bzung zhing mtha' ru ni:__snying gar thig le sngo skya hU~M mtshan pa:__mthar ni stong chen dbyings su bstim:__mchan/__bstims pas gsal stong ni:__lta ba mtha' dang bral bar bskyang :__gsang dbang lam byed rim pa'o:__zhes pa ste he ru ka yab yum zhu ba'i thig le'i dwangs ma shin tu phra ba nyid sems bying rmug dang bde nyams che na dbu ma'i yar sna tshangs pa'i sgor byon nas brtan par bzhugs pa la rlung sems kyi dwangs ma thams cad de la sib sib thim par bsam la dmigs pa spyi bor gtod cing mig gi lta stangs nam mkhar gtad de dbyings rig bsre/__yang rgod pa dang gsal nyams che na thig le nyid lci thig gis lus dbus brgyud rdo rje nor bu'i rtser bde ba'i zil pa phrom mer son par bsam la bum can drag tu bzung dmigs pa lte 'og tu gtad cing mig sna rtser gtod/__de gnyis gang ltar yang mthar thig le de nyid kha dog sngo skya hU~M gis mtshan pa rdul bral shin tu rnam par dag pa zhig tu gyur/__de'i 'od kyis rang lus snod bcud dang bcas pa'ang 'ub kyis 'dus nas lan tshwa chur zhu ba ltar dbyings chen shin tu rnam par dag pa'i klong du thim par bsam la lhod kyis klod de mnyam par bzhag la chos nyid kyi lta ba'i ngang bskyang*/__de yang lhan skyes kyi ye shes chen po'i gnas lugs la sku gsum bde gsal mi rtog pa'i ye shes gsum ldan gyi bdag nyid du bzhugs pa'i yin lugs mngon du gyur na ye shes gsum gyi bdag nyid du byang chub par byed cing*/__gnas lugs ma rtogs pas rgyu chags sdang rmongs gsum gyis 'khrul nas 'bras bu khams gsum gyi 'khrul snang la spyod pa dang*/__lam nyams su len pa'i skabs su yang bde gsal mi rtog pa'i nyams gsum las ma 'das pas nyams de gang skyes kyang zhen med 'dzin med rang grol chen po'i lta ba'i bogs 'byin/__lam gyi rgyan du khyer zhing rgyun bskyangs pas lta ba'i gding thob dgos pa'o/__/gnyis pa gzhan lus phyag rgya'i lam ni/__gsum pa'i lam la bsten pa yi:__drod thob rnal 'byor brtsam par bya:__rigs can lnga po bkug byas nas:__drang nges chos bshad zab dbang bskur:__'dod pa'i bde ba spel byas nas:__rol thabs brgyad dang 'du shes bzhi:__snyoms 'jug dga' bzhi lugs 'byung gi:__ye shes ngos bzung dbab bskyil bzlog:__lugs ldog bcu drug mthar son gyis:__bde ba'i ye shes rdul dang bral:__'gyur med bde ba chen po ni:__'pho med kun tu khyab pa'o:__yan lag lus sbyang 'dren dgram ldog:__'khrul 'khor lta stangs 'bad par bya:__pho nya'i lam gyi rim pa'o:__zhes bsgrub bya'i lha bde chen he ru ka thugs rdo rje'i khyab bdag dang bsgrubs 'bras mchog dngos gtso bor bton pas gnas lugs don gyi 'od gsal mngon du byed dgos pa'i dbang gis/__sgrub byed kyi lam pho nya'i myur lam nyid ches zab pa'i mthar thug tu nges pas sgra ji bzhin nyams su len par 'dod na slad nas spro bar bya'o/__/bzhi pa grol lam phyag rgya chen po'i gseng lam la/__mdor bstan pa dang*/__rgyas par bshad pa'o/__/dang po ni/__bzhi pa don gyi ye shes ni:__mtshan mtshon kun las rab 'das pa'i:__yang dag grub pa chen po ngang :__rig pa ye shes phur pa ste:__snang srid 'khor 'das chos rnams kun:__rtsal rdzogs chen por lhun gyis grub:__zhes pa ste dbang bzhi'i lam gang bsgoms kyang bsgrub bya mthar thug ni/__snang stong gnyis su med pa'i ye shes/__'pho ba'i sgrib pa dang bral ba'i rdo rje'i sku/__chos nyid de bzhin nyid la sgrib pa'i bag chags phra mo yang zad de ro mnyam du sangs rgyas pa/__gcig dang du ma'i mtha' las grol ba'i bsam gyis mi khyab pa/__mtshan ma'i spyod yul thams cad dang bral kyang*/__shes bya'i rnam pa thams cad du 'char ba'i bdag nyid dus gsum gyi bde bar gshegs pa thams cad dang so so ma yin tha mi dad pa'i rang byung ye shes kyi sku ste/__'khor 'das thams cad mnyam pa nyid du sangs rgyas pa/__rig kun gyi khyab bdag dam par gyur pa la chos nyid don gyi lha zhes bya zhing*/__ye shes kyi sku mtshan ma'i spyod yul las 'das pa de nyid rnam pa rtags kyi phyag rgyar shar ba la srid zhi'i spyi dpal yang dag he ru ka zhes dang*/__khro rgyal stobs 'dus rdo rje gzhon nu la sogs pa'i mtshan dang sku yi bkod pa zhal phyag mtshan ma/__gtso 'khor/__rten brten pa'i rnam pa cir yang snang ba nyid chos can rtags kyi lha zhes bya zhing*/__des chos thams cad snang stong mnyam pa nyid kyi dbyings su tshul gcig pas ye shes rdo rje'i sku can dkyil 'khor gyi gtso bo'i don gyi bzhugs tshul dang mthun pa nyams len gyi lam kyang blo 'das 'od gsal chen po'i rnal 'byor gyi lta sgom gnad du bsnun pas don gyi grol phug mngon du byed nus pa ste/__de yang rig stong ye shes kyi dgongs pa ngo sprod pa ka dag khregs chod kyi lam dang*/__'od gsal thig le chen po'i rnal 'byor gyi bogs 'byin pa lhun grub thod rgal gyi man ngag la brten pa ni yang dag grub pa gcig pu'i don gyi dgongs pa dang*/__rdo rje phur pa'i lam bzhi las rig pa ye shes kyi phur bu'i rnam bzhag tu gsungs pa nyid bshad pa'o/__/gnyis pa rgyas par bshad la/__'khrul rtog gzhi med du sbyang pa sngon 'gro dang*/__'khrul pa rang grol du dag pa dngos gzhi gnyis las/__dang po ni/__ru shan phyi nang dbye ba dang :__sgo gsum rnal du dbab pa yis:__zhes pa ste gzhi snang 'khrul grol gyi snang ba 'dabs 'dres de don gyi yin lugs la sgrib pa nyid skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i ye shes chen por dag par byas nas/__chos nyid don gyi gshis rjen gcer du ngo sprad nas snang spyod ye shes kyi rol pa las mi 'da' bar bya phyir phyi nang gi ru shan dbye ba/__sgo lus ngag yid gsum sbyang pa rnal dbab dang bcas pa theg pa mchog gi khrid tshul spyi ltar nyams su len par bya dgos so/__/gnyis pa 'khrul pa rang grol du dag pa dngos gzhi'i man ngag la/__lta ba ka dag nyid don ngo sprad pa/__sgom pa 'od gsal gyi rnal 'byor gyis bogs 'byin pa'o/__/dang po ni/__ka dag lta ba nam mkha'i dbyings:__rgya chad phyogs lhung kun bral ba:__yid dpyod bsam las 'das pa ru:__bla ma'i drin gyi rang thog 'phrod:__thams cad rang grol chen por mnyam:__shar grol dbyer med chen po'o:__gang byung spyod pas rtsis gdab bral:__zhes pa ste gzung 'dzin gnyis snang gis bsdus pa'i chos kun 'khrul rtog gi blos bcos shing btags tsam las don la med pa gsal snang chu zla lta bu las gang du'ang ma grub na/__rig pa'i gnas lugs ni nam mkha'i dbyings ltar spros pa thams cad dang bral zhing 'khor 'das gang du'ang rgya chad dang phyogs su ma lhung ba kun khyab yid dpyod kyi blos bsam brjod kyi yul las 'das pa so so rang gis rig pa bya ba'i bdag nyid de/__thos bsam gyis don spyi tsam las ji bzhin mngon du byed mi nus kyang*/__bla ma'i byin rlabs dang kha nang du phyogs pa'i bsgoms stobs la brten nas chos nyid don gyi gshis lugs chos sku rig stong rjen pa rang gi myong stobs kyis gzhi med rtsa bral du ngos zin pa'i tshe ngo rang thog tu 'phrod pa lta ba ri bo cog bzhag zhes bya/__don de blos sgom par bya ba rdul tsam med kyang ched du rtsol bas ma bsgrub/__yengs la phyal bar ma shor/__rtog pa'i 'phro 'dus rig pa la ma bsgribs pa rang bab lhod po'i ngang du mi g.yo bar bzhag pas ngang bskyang pa ni thag gcig thog tu bcad pa'i sgom pa rgya mtsho cog bzhag__/rig pa'i rang so zin pa chos sku rgyal po'i gtan srid 'pho med du bzung bas tshogs drug gi snang ba gang shar yang dgag sgrub kyi blos mi dpyod par chos nyid gshis kyi myong ba dang ma bral bas rgyas thebs na rang shar rang grol chen por dag pa ni gding grol thog tu bca' ba ste de ni spyod pa snang ba cog bzhag zhes bya zhing*/__gnad de dag la brten nas chos can mtshan ma'i spros pa thams cad chos nyid rnam par mi rtog pa'i ye shes su grol te 'khor 'das re dogs kyi spros pas nye bar zhi ba'i chos dbyings khyab brdal chen po'i dbyings su 'pho 'gyur med pa'i btsan sa zin te gnas pa ni 'bras bu rig pa cog bzhag ces bya'o/__/gnyis pa sgom pa 'od gsal gyi rnal 'byor gyis bogs 'byin pa ni/__lhun grub chen po'i gnas lugs ni:__sgron ma bzhi yis mngon du byed:__snang bzhi mthar phyin e ma ho:__bzhi pa'i lam khyer rim pa'o:__zhes pa ste spyir chos kun stong nyid du gtan la phab pa dang*/__rang bzhin 'od gsal gyi ye shes dang zung 'jug tu sgrub pa mdo sngags kun nas zab mo'i gnas lugs su gsungs kyang rig stong khyab brdal chen po'i dgongs pa blos byas yid dpyod las 'das pa dang*/__de'i gshis lugs 'od gsal sgron ma bzhi ldan du gtan la phab pa ni rdzogs pa chen po man ngag sde'i thun mong ma yin pa'i khyad chos 'ba' zhig ste/__des khyad par bdun ldan lhun grub thod rgal gyi lam zab mo 'di ni yang gsang snying gi thig le'i kun bzang gdod ma'i lam gyi thus ka mthar thug pa ste/__chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i ye gdangs 'od gsal sgron ma bzhi'i snang ba rang la gzod nas lhun grub tu gnas kyang zag bcas rtsa rlung thig le'i sbub su chud de mngon sum mi snang ba gang*/__sgo yul rlung rig gi gnad kyis gcun pas man shel nyi ma dang 'phrad pas 'ja' zer bkrag tu 'tsher ba bzhin dbyings rig zug 'jug gi 'char chas las nyon gyi zag pa thams cad rang zad du song nas 'pho med ye shes rdo rje'i gsang ba gsum du sgrub nus pa ste/__kun gyi 'char gzhi rig pa dbyings kyi sgron ma'i snang ba 'od gdangs mthing ka dang por shar ba phyi dbyings/__de las snang ba mched pa'i tshul du 'od lnga'i snang ba za 'og kha phyes pa ltar 'char ba la/__las rlung dam pa'i cha las byung bas thig le stong pa'i sgron ma 'od lnga'i mu khyud can dwangs ma/__rgyang zhags chu'i sgron ma lus dang po chags pa'i dus nas skyed byed rtsa yi mdud pa na 'byung ba'i spyan las phung po grub cing*/__sgron ma'i spyan las ye shes kyi snang ba 'char ba'i sgo snying nas mig tu 'brel ba'i 'od rtsa ka ti shel sbug can gzigs stangs kyis gcun pa'i dbang gis rig pa shin tu dwangs pa yul med nyams su myong ba shes rab rang byung gi sgron ma'i ngo bo dang*/__tshig don klong brdol gyi rig rtsal sor rtog ye shes 'char ba'i rtsal/__de'i gdangs lhag mthong gi rig pa rdo rje lu gu rgyud gser gyi skud pa lding ba ltar 'char ba dbyings dang thig le'i ra bar btsud nas bsgoms pas chos nyid mngon sum gyi lta bas ye shes rjen pa'i gshis lugs sgra ji bzhin du gtan la phebs/__nyams gong 'phel gyi 'khrul snang dbyings su nub ste bar dor grol ba'i gding tshad rnyed/__rig pa tshad la phebs pas sku gsum gyi lam snang gi 'phel cha yongs su rdzogs/__chos nyid zad pas snang gsum 'pho ba'i sgrib rtog dbyings su nub ste nang dbyings khyad par drug ldan du byang chub brnyes pa'i lam gyi sa tshad mtha' rten gyi man ngag bzhis bzung ba gces so/__/gsum pa rjes kyi khrid rim la/__'bras bu'i grol tshad dang*/__zab gsang gtan la phab ste bstsal ba'i tshul lo/__/dang po ni/__sgo gsum dpal chen khro rgyal gyi:__sku bzhi'i ngo bor byang chub nas:__thams cad rig pa rang snang gi:__rang byung khro bo'i sar bkod pas:__'gro don 'khor ba dong sprugs 'gyur:__a+thi+-i:__kha thaM:__rgya rgya rgya:__man+t+ra gu h+ya:__brda thim:__zhes pa ste bsgrub gzhi gnyug ma'i rdo rje gsum dbyer mi phyed pa'i snang stong mkha' khyab ye shes rdo rje rdul bral nam mkha' lta bu'i sku mngon du bya ba'i phyir/__sgrub byed dbang bzhi'i lam dang rjes su mthun pa'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i rnal 'byor zab mo'i byed las kyis/__sad rmi gnyid mthug snyoms 'jug gi sgrib pa bzhi dag nas/__bsgrubs 'bras sku bzhi dbyer med srid zhi'i spyi dpal khyab bdag he ru ka chen po'i go 'phang mngon du byed pa'i gseng lam/__o rgyan ma hA gu ru yab yum gyi thugs dam gcig dril/__'phags bod rig 'dzin bye ba'i mchog dngos mngon sum du grub pa'i thabs zab pa'i mthar thug__/brgyud thag nye bas byin rlabs kyi tshan kha ma yal ba/__snyigs dus bar chad skyob pa'i rdo rje'i mkhar rdzong du mtshan tsam dran pas bdud sde'i ru mtshon bsnyil nus pa thun min lhag pa'i lha mchog sgrub pa'i zab lam rmad du byung ba rgyu mtshan shes pa'i blos yid bzhin gyi nor bu rnyed pa mchod dang bkur bsti la brtson pas don gnyis 'dod dgu 'jo ba chos nyid du grub pa bzhin theg mchog snying po'i bstan pa dang 'phrad cing*/__zung 'jug rdo rje'i go 'phang sgrub pa'i thabs la dad brtson shes rab kyis 'jug cing*/__smin grol zab mo'i myur lam la brten nas sku bzhi'i rgyal sa rten 'dir mngon du bya bas dal rten snying po blang bar rigs so/__/gnyis pa zab gsang gtan la phab ste ji ltar stsal ba'i tshul ni/__kho bo rang byung pad+ma gling pa la:__rig 'dzin mkhas grub rgyal po rnam pa bzhis:__kaHthog si tu paN+Di ta chos kyi rgya mtsho/__zhe chen rgyal tshab pad+ma bi dza/__a 'dzom 'brug pa rin po che/__rdo grub kun mkhyen bstan pa'i nyi ma/__mchan/__yi dam mnog chos stsal ba'i yang phur gnyis:__ji bzhin nyams len skal pas dben gyur kyang :__bsnyen sgrub 'brel 'jog byed pa'i gnas skabs su:__bla ma lhag pa'i lha yis byin rlabs las:__rig stong 'od gsal klong lnga'i sgrom las thon:__ring du gsang zhing shing mo lug gi lor:__rang dang rigs mthun rdo rje'i mched po ni:__kun gzigs mang+ga'i mtshan can mchog la phul:__gde bas dpal chen go 'phang mngon byed shog:__ces bde chen he ru ka dngos 'khor lo'i dbang phyug dran pas gdung sel mchog gis tshe rab kun tu thugs brtse'i g.yar dam gyis bzung ba'i rten 'byung gis shin tu gsang ba chen po'i thugs kyi ti la ka 'di yang rab rgyal myos byed shing lugs sa ga zla ba'i tshes drug la dpal sa la spyod pa'i 'og min gsang ba chen po'i pho brang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal gyi gzim spyil nas 'bral kha'i zhal chems kyi tshul du bka' drin bdud rtsi'i nying khu'i dpyid du thob pa rig pa 'dzin pa bde chen pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa rang byung thugs mchog rdo rje'i snying gi bdud rtsi'i yang bcud du 'chang ba'i skal bzang rmad du byung ba'i rten 'byung gi rtse mor son pa gu h+ya sid+d+hi'i rgya:__zhes so/__/snga 'gyur bka' gter chos kyi rgya mtsho'i dbus/__/zab gsang rin chen lhun po'i cha tsam zhig__/skal bzang dpyid du thob pa'i snying po'i don/__/cung zad bkral ba'i legs byas snang ba'i gter/__/nang gi ye shes bde ba chen po'i mes/__/dngos 'dzin tshang tshing bsregs pa'i gzi 'od kyis/__/nam mkha'i mu khyud brdol bas zag med kyi/__/dbyings su nyams pa med par brtson pa'i mthus/__/phan bde pad+mo bzhad pa'i dpyid gyur te/__/mchog dngos grub pa'i sbrang rtsi'i myos pa yi/__/rig 'dzin grub pas 'dzin ma'i khyon brdal bas/__/'gro kun he ru ka dpal grub gyur cig__/ces pa'ang gter ston grub thob kun gyi rgyal po rgyal sras rdo rje gling pa'i gdung brgyud du byon cing*/__dwags rnying gi gdams pa'i bdud rtsi'i thugs rgyud yongs su phyug pa'i 'phags mchog zab chos 'di nyid rtsa ba'i thugs dam nyams bzhes mdzad pa/__lho ljongs chos kyi rgyal khab gyi chos sde chen po spungs thang gi mkhan chen 'jam dbyangs ye shes seng ge'i thun min thugs brtse'i gnang skyes dang bcas te yang yang bka' stsal ba bzhin zab lam 'di nyid chig brgyud du bstsal ba'i skal bzang rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i ming tsam gyis snyan pa'i 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis rab byung bcu drug pa shing 'brug lor 'phags yul dbus gyur rdo rje gdan gyi ke'u tshang du gnas pa'i skabs bris pa 'dis kyang nges gsang rdo rje snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig/__//

Footnotes

Other Information