JKW-KABAB-19-DZA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:54, 27 April 2022 by Mort (talk | contribs)

སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ།
Wylie title snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshal JKW-KABAB-19-DZA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 26, Pages 475-687 (Folios 1a to 107a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshal. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 475-687. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Detailed Explanation - rnam bshad
Cycle ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་ (yang phur sbrags ma'i zab tig)
Deity yang dag he ru ka, rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
Colophon

།ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྒྲུབས་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་གོ་ཆའམ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་སྲིད་ན་གསལ་བ་གང་གིས་ལྷ་རྫས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དང༌། རང་གམ་ན་གནས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང༌། གཅུང་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ནས་ཀྱང་མྱུར་དུ་གྲུབ་ན་ལེགས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་བརྟེན། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བསྐྱངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ལམ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུངས་ཤིང༌། སྔར་བགྲང་བྱ་དྲུག་པའི་གུང་དུ་སོན་པ་ན་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བཅུག་པའི་ཚེ་མེ་ཏོག་ཤར་ཐུགས་རིགས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་གསང་བའི་མིང་རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་དགྱེས་པ་རྩལ་དུ་གནང་ནས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་མིང་གཞན་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་འབོད་པའི་སྙོམས་ལས་པ་རྒན་པོས། རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་དྲག་པོ་ལྕགས་སྤྲེལ་གྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ། རང་གནས་དཔལ་ཟེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དབེན་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་འོད་སྣང་དུ་ལམ་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་གནས་པའི་ཐུན་གསེང་རྣམས་སུ་བྲིས་ནས་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་སྟེ་འདི་ལ་གསང་བ་བསྒྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་ནོངས་པ་གང་མཆིས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་མངོན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་མཆོག་དང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀཿ གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས། །འདི་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་བྱིན་རློབས་ལ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་བསམ་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ།།

ces snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi sgrubs thabs rnam par bshad pa snying por dril ba 'di ni/__kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid rtsal gyi phrin las gyi rnam par 'phrul pa ris med bstan 'gro yongs kyi dpung gnyen 'jam dbyangs dga' ba'i go cha'am 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan zhes snyan pa'i ba dan srid na gsal ba gang gis lha rdzas gser gyi me tog dang bcas bka' stsal spyi bor phebs pa dang/__rang gam na gnas pa'i mchog sprul rin po che rgyal sras pad+ma dri med legs pa'i blo gros dang/__gcung thub bstan dge legs rgya mtsho gnyis nas kyang myur du grub na legs pa'i bskul ma gnang ba la brten/__'jam mgon rdo rje 'chang rnam gnyis kyis tshad med pa'i bka' drin chen pos rjes su bskyangs shing/__khyad par rdo rje 'chang blo gros mtha' yas kyis lam 'di nyid kyi smin grol zab mos rjes su bzungs shing/__sngar bgrang bya drug pa'i gung du son pa na sgrub chen bka' brgyad kyi dkyil 'khor chen por bcug pa'i tshe me tog shar thugs rigs la babs pa'i tshe gsang ba'i ming rdo rje dbang mchog dgyes pa rtsal du gnang nas dbugs dbyung thob pa'i ku sA li ming gzhan rgyal sras 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'i sgra dbyangs su 'bod pa'i snyoms las pa rgan pos/__rang lo lnga bcu pa drag po lcags sprel gyi lo mjug tu/__rang gnas dpal ze chen bstan gnyis dar rgyas gling gi dben spyil bkra shis 'chi med 'od snang du lam 'di'i bsnyen sgrub la gnas pa'i thun gseng rnams su bris nas grub par bgyis pa ste 'di la gsang ba bsgrags pa sogs kyi nongs pa gang mchis bla ma dkyil 'khor gyi dbang phyug mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa'i spyan sngar bshags shing dge bas bdag dang 'gro kun shrI he ru ka'i go 'phang dka' ba med par mngon du byed par gyur cig__/bla ma mchog dang dpal chen he ru kaH__grub pa'i rig 'dzin mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis/__/'di 'dzin rnams kyi sgo gsum byin rlobs la/__/rang gzhan don gnyis bsam kun 'grub par mdzod/__/ces kyang smras so//

[edit]
༄༅། སི དྡྷི དྭཱི ཥྟ ལཱ སྱ ཏུ ཥྟ པ ན ནཱ མ སཱ ནྟ པ རཾ པ རྻ ཙ བ ཛྲ སྲྀ ཥྟ ག མྦྷཱི ར བྱཱ ཥྱཱ ནཾ ཀ ཎྞི ཀེ ཏྶ ད ན བི ཧ ར ཏི སྨ།

༄༅། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷྃ། །ངོ་བོ་ཀ་དག་སྤྲོས་པ་བྲལ་དབྱིངས་སུ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་མདངས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྱག་རྒྱའི་གར། །སྤྲོ་མཛད་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དེས་སྐྱོངས། །མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་དགོངས་ཉམས་ཕུལ། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་དགུའི་སྙིང་པོའི་བཅུད། །ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་གྱི་དྲོད་རླངས་མ་ཡལ་བ། །ཟབ་གསང་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་གསེར་ཆོས་རྨད། །དེ་སླད་བླ་མའི་བཀའ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི། །མོས་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་བཤད་བགྱི་ན། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་དབྱིངས་ནས་བྱིན་རློབས་ལ། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ལྡེའི་ཡང་སྲིད་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རིམ་པར་བྱོན་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མ་བཅུ་གསུམ་པ། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མས་མངོན་སུམ་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་བས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་སྡེ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུང་བ། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མྱུར་ལམ། ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་བཞིན་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གང་སྒྲུབ་པའི་གཞི། གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ནི༔ སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔ དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཐབས་གྲོལ་ལམ་གྱི་རིམ་པར་འཇུག༔ ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལ་གང་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཡང་དག་གྲུབ་པ་ནི། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཡང་དག་པ་ཉིད། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་མངོན་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཆ་མེད་གཅིག་པུ་ཉིད་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྐྱིད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། ཆོས་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་དེ་ལས་མི་གཡོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པར་གནས་པ་ནི་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་རྗེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཁམས་ཁྱབ་པར་འགྲོ་ཞིང་རྟག་ཏུ་གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རོལ་པར་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས། མཐུན་པར་སྣང༌། དོན་བྱེད་ནུས། བརྟག་ན་དབེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཞིས་སྒྱུ་མ་དང་མཛད་པ་ཆོས་མཐུན་ཏེ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས། ཇི་ལྟར་འདུལ་བ་དེ་ལྟར་སྣང༌། གདུལ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་རེ་འདོད་སྐོང་བའི་དོན་བྱེད་ནུས། བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྣང་གིས་ཡང་དག་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྗོད་དུ་མེད་པས་བརྟག་ན་དབེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བླང་དོར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་འབྱོར་བས་འདོད་ཡོན་མ་སྤང་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་བས་ཉན་ཐོས་སོགས་ལམ་དམན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེ་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་སྤྱོད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པས་མི་གོས་པར་དེ་ཉིད་ལམ་དུ་གྱུར་པས་ལྷ་ཆེན་པོ་སོགས་ལས་མཆོག་དུ་གྱུར་ལ། ཀློངས་སུ་གྱུར་ནས་མཐར་ཕྱིན་འགྱུར་མེད་མཆོག་གི་བདེ་བ་ལ་འགྲོ་ཀུན་འགོད་པའི་དཔལ་མངའ་བ་ནི་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་དེ། དེ་ལྟར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྟོན་པའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་དབྱེ་ན་ལྷ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལྷ་ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི། ངོ་བོ་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ངེས་ཚིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ཐ་མི་དད་པ་ལ་བྱ་སྟེ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདུས། ཀུན་གཞི་ཡེ་ནས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་ཏེ་མ་སྐྱེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ངེས་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་པ་དང་མི་ནོར་བས་ཡང་དག་པར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་དེ་གྲུབ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི། ངོ་བོ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི་ཐུགས་འདི་ལ་འདུས་པའོ། །ངེས་ཚིག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང༌། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་འདུས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ།

།གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི། ངོ་བོ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ་ཡེ་ནས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྲུབ་པའོ། །ངེས་ཚིག་བདག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དུས་གསུམ་དུ་མ་སྐྱེས་ཤིང་མི་འགགས་པ་ནི་ཡང་དག །དེ་རིག་ཅིང་རྟོགས་པ་ནི་གྲུབ་པ། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པ་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ་ལས། གང་ཞིག་འཁོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་སྦྱང་བ་བྱས་པ་ལས། །དག་པ་དེ་ཉིད་མྱ་ངན་འདས། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དང༌། དོ་ཧ་ལས། སེམས་ཉིད་གཅིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཏེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མྱ་ངན་འདས་འཕྲོ་བ། །འདོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་ཆ་ནས་ཆོས་སྐུ་དང་སྣང་ཆ་ནས་གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མེ་དང་ཚ་བ་དང་ཆུ་དང་རླན་གཤེར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡེ་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་པ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའམ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་སོགས་སུ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་རྒྱུད་ཟབ་མོ་རྣམས་ནས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་སྟེ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། །ཤེས་བྱ་སྣང་བས་མ་བཅིངས་སྟོང་པའི་དངོས། སྟོང་པའི་རང་བཞིན་གསལ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། །རིག་པར་བཞུགས་པས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁམས། །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཤནྟ་པུ་རི་བས། ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཉིད། །ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་བཞུགས་ཀྱང༌། །ཕྲ་རགས་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་ཤིང༌། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀྱང་མཐོང་མི་ནུས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་དོན་འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་གྱི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་གཅིག་ཚུལ་ཡང༌། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྲགས་པས། །ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་སྐུར་རོ་གཅིག་སྟེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་དབྱིངས་སུ་གཅིག་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས། འདི་ལ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང༌། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། འཁོར་འདས་འབྱུང་བས་དབྱིངས་ཞེས་རབ་བརྗོད་ཅིང༌། །ཡེ་ནས་ཡོད་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས། །དྲི་མས་སྒྲིབ་ཕྱིར་སྙིང་པོའི་ཁམས་དང་ནི། །གནས་ལུགས་ཡིན་ཕྱིར་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། །གདོད་ནས་དག་ཕྱིར་འོད་གསལ་དྲི་མེད་ཉིད། །མཐའ་གཉིས་གནས་བསལ་དབུ་མའི་རང་བཞིན་དང༌། །སྤྲོས་ལས་འདས་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །སྟོང་གསལ་རྣམ་དག་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དང༌། །འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད། །ལ་སོགས་མཁས་པའི་མིག་ལྡན་རྣམས་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྟོགས་ན་མྱང་འདས་དང་མ་རྟོགས་ན་འཁོར་བ་འབྱུང་བའི་ཆ་ནས་དབྱིངས། ཡེ་ནས་འདུས་མ་བྱས་པར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ཚང་བར་ཡོད་པས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། །དྲི་མས་སྒྲིབ་པའི་ཆ་ནས་ཁམས། གནས་ལུགས་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ། གདོད་ནས་དག་པས་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ནས་སྒྲོ་སྐུར་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་དམ་དབུ་མའི་རང་བཞིན། སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ། སྟོང་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པས་བདེན་པ་དབྱེར་མེད། འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སོགས་སྒྲས། སྐྱོན་རྣམས་སྦྱང་དུ་ཡོད་པས་བྲལ་ཤེས་པས་སྟོང་ལ། ཡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་པས་མི་སྟོང་བས་ན་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྣམ་དབྱེར་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །གློ་བུར་དག་གིས་ཁམས་སྟོང་གིས། །རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །བླ་མེད་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང༌། སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོགས་དང༌། ནང་རྒྱུད་དུ། མ་ཧཱ་ཡོ་གས་རང་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བའམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ། ཨ་ནུ་ཡོ་གས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཨ་ཏི་ཡོ་གས་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོང་གསལ་འགག་མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་ཏེ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་འཆིང་གྲོལ་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་གང་སྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀཿཉིད་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་གལ་པོ་ལས། བདེ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་སྐུ། ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན། ཞེས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། །དུས་བཞི་ཕྱོགས་བཅུ་གང་ནས་ཀྱང༌། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྙེད་མི་འགྱུར། །སེམས་ཉིད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མ་ཚོལ་ཅིག །ཅེས་དང༌། བརྟག་གཉིས་ལས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གང་དུ་ཡང༌། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་རྙེད་མི་འགྱུར། །སེམས་ཉིད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་མེད། །ཅེས་དང༌། ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པར་ཡང༌། །འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ལས། སེམས་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མི་འཚོལ་བའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། །འདི་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང༌། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དཔལ་ཕྲེང་ལས། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །ཅེས་དང༌། རྒྱུད་བླ་མར། རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང༌། རིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པར། ཇི་ལྟར་སོ་གའི་དུས་སུ་ཆུ། །དྲོའོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད། །དེ་ཉིད་གྲང་བའི་དུས་སུ་ནི། །གྲང་ངོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་ལ། །སེམས་ཅན་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད། ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡེ་ནས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཤར་བའི་རྩལ་སྣང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ནས་དག་པ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་སྟེ། གསང་སྙིང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྔ་རུ་གྲགས། །སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་མང་པོ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི། །མེ་རླུང་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ཉིད། །ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ། །སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང༌། །ཞེས་གསུངས། དེར་མ་ཟད་ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་སྣོད་དུའང༌། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རང་བཞིན་མཉམ་པར་རབ་གནས་ཤིང༌། །མི་གནས་ལེན་པ་མེད་པ་དེ། །དེ་དག་བདེ་བར་གཤེགས་པར་གསུངས། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་དང༌། །རྣམ་པར་ཤེས་དང་སེམས་པ་དག །གྲངས་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས། །དེ་དག་ཐུབ་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།

ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ནི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་བློའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཀུན་དེར་ལ་བཟླ་དགོས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པའི་ངང༌། །དབུ་མ་ཆེན་པོ་རོ་མཉམ་དག་པ་ལས། །ཁྱད་པར་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པས་རྣམ་བསྒོམས་ཏེ། །གང་ཡང་ཐབས་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཉིད། །བསྒོམ་པས་ཚེ་འདིར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བཞེད། །ཅེས་དང༌། དཔལ་རོང་ཟོམ་པ་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་འགྲེལ་ལས་ཀྱང༌། དེ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡན་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཡེ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀྱང༌། ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་རྟོགས་པ་རྣམ་བཞིའི་ལམ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱས། དེ་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱིས་དོན་མཐར་དབྱུང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱས་ན། དེ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་གྱུར་པས་དེའི་ཕྱིར། དཀྱིལ་འཁོར་ལྡན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་རིགས་པས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བསྒོམས་པར་བྱའོ། །དེས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དཀྱིལ་འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་བ། །ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཡིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་འབྱུང་བ་ནི་དོན་མ་ནོར་བར་རྟོགས་པ་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་གཞི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་དུ་བཤད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལས་ནི་གཡོས་པ་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟད་པས། གསང་བའི་ཐིག་ལེ་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་རྒྱུ་གཅིག་པ་དང༌། ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་དང༌། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་པའི་གཏན་ཚིག་ཆེན་པོ་བཞིས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྐྱེ་མེད། རོལ་བ་འགག་མེད། ངོ་བོ་དབྱེར་མེད། མཚན་ཉིད་བློ་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི་ཞིབ་པར་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་བཤད་ཀྱི་གཞུང་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ཕྱི་འགྱུར་པའི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག །བརྟག་གཉིས་ལས། རང་བཞིན་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ། །རྫུན་མིན་བདེན་མིན་དེ་བཞིན་དུ། །ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟར། །འདོད་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཤེས་གྱིས། །ཞེས་པའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་ཚུལ་ལས་སྔགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ལྟ་བ་དབུ་མ་ལ་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་དབྱེ་བའོ་ཞེས་བཞེད་མོད། འདིར་སྔ་འགྱུར་གྱི་རང་སྐད་དུ་ཐབས་བཞིན་དུ་ལྟ་བའང་ལྷག་སྟེ། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་དབུ་མ་དང་མཐུན་ནའང༌། སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དོན་དམ་དཀོར་བདུན་ངོ་བོ་ཉིད་རྒྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་ཡི་མཚན་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་དང༌། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱང་དབྱེར་མེད་པར་ལྟ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའོ། དེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཡིད་བཞིན་མཛོད་དུ། དེ་ལ་དང་པོ་གནས་ལུགས་ཤེས་པ་གཅེས། །ཐེག་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པ་མང་ན་ཡང༌། །ངེས་པའི་སྙིང་པོ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་ཁང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷར་ལྟ་བའང༌། བྱ་རྒྱུད་པས་དག་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་དང༌། ཡོ་ག་པས་དེའི་སྟེང་དུ་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ལྷ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་པས་དེ་གཉིས་ཀའི་སྟེང་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྟ་བའི་ཕྱིར་ན་བདེན་པ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་དོར་ནས། དོན་དམ་བདེན་ངོར་མ་ཟད་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་སྣོད་བཅུད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་འབེབས་པས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞེས་རྒྱུའི་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དབུ་མ་ལས་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདི་ཉིད་ཆེས་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ཚིག་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་པ་ལས། བླ་མེད་ཐེག་པའི་ནང་ནས་ནི། །དོན་དམ་དུ་ནི་དབྱེར་མེད་ལ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །དག་དང་མ་དག་གཉིས་ཀར་འཛིན། །ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ནི། །རྣམ་པར་བྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་དབྱེར་མེད་དེ། །ལྟ་བ་མཐོ་དམན་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་གསུངས། འདིར་ལྷ་དང་རྟོག་པ་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་ལས། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གིས། རྒྱུད་ལུང་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་སོ་སོ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པས། ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། །ལྷ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། བྱ་བྱེད་ནུས་པའི་སྒྱུ་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་བཅུའི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་འདས་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས། འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན། དེའི་ཡུལ་བཞི་ནི་ལྷ་མོ་བཞིའི་རང་བཞིན། དབང་པོ་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན། དུས་བཞི་ནི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཞིའི་རང་བཞིན། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རེག་པ་བཞི་ནི་ཁྲོ་བོ་བཞིའི་རང་བཞིན། རྟག་ཆད་མུ་བཞི་སྒོ་མ་བཞི། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། །དེའི་ཡུལ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དྲུག་ཐུབ་པ་དྲུག་གི་རང་བཞིན། དེ་དག་ཀྱང་ཡེ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། ད་ལམ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་གནས་གཞན་མ་ཡིན་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གཞུང་ལས། །སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མ་སྐྱེས་མ་འགག་པར་ཤར་བའི་རྟགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་པ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཏེ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྐུ་དེ་ཡང་ལོགས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ལྷར་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གཡས་གཡོན་གྱི་ཞལ་དང་ཕྱག་དྲུག་ནི་གཽ་རཱི་སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད། གདན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་སེངྷ་སོགས་ཕྲ་མེན་མ་བརྒྱད། ཞབས་བཞི་སྒོ་མ་བཞིའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱང་ལོག་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་གཽ་རི་མ་བརྒྱད། ཡུལ་བརྒྱད་ཕྲ་མེན་མ་བརྒྱད། རྟག་ཆད་ཡོད་མེད་མཐའ་བཞི་སྒོ་མ་བཞི། དེ་ལྟ་བུ་དེ་རྟག་པ་ཐེར་ཟུག་མ་ཡིན་ཏེ། མ་སྐྱེས་པའི་དབྱིངས་སུ་གསལ་བས་ཡབ་ཡུམ་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཐྀག་ལེ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་གཅིག་པས། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད། ཅེས་བྱའོ།

།རང་གི་སེམས་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གསལ་བ་དེ་ལ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པས། སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་པ། ཞེས་བྱ། དེ་ཁོ་ན་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་ཆོས་སྐུ། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གསལ་བས་ལོངས་སྐུ། ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལུས་ལ་རྫོགས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། ཞེས་བྱ་བར་ངོ་སྤྲད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང༌། མཚོན་བྱ་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་སྟེ༔ གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད༔ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི༔ ཞེས་དང༌། ཕུང་པོ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་སྟེ༔ འབྱུང་བ་དེ་ཡི་ཡུམ་དང་རོལ༔ དགེ་དང་མི་དགེའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ དེ་ལས་ཉོན་མོངས་རྟོག་པའི་རྩལ༔ ཁྲ་ཐབས་སྒོ་སྐྱོངས་ཕུར་སྲུང་ཚོགས༔ མ་འདྲེས་ཉི་དང་འོད་བཞིན་དུ༔ ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་འགྱུར༔ ཞེས་གསུང༌། སྐབས་འདིར་རོང་ཟོམ་པ་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་འགྲེལ་དུ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་སུ་བཞག་གི །དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱ་ཡི་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྟ་བུར་སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ལ། སྣང་བ་དེ་གཉིས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་དག་པའི་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བཞག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཕུང་པོའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པ་མིག་གི་ཡུལ་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། མདོར་ན་སྙིང་འགྲེལ་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་རྟོགས་ཤིང་གོམས་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་མོད། །གནས་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ན། །རྟོགས་རུང་མ་རྟོགས་རུང་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། །འདུས་བྱས་རྣམས་རྟོགས་རུང་མ་རྟོགས་རུང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། རོང་ཟོམ་པའི་སྣང་བ་ལྷར་སྒྲུབ་ལས་ཀྱང༌། བླུན་པོས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རྙེད་པ་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ་རང་གར་བཞག་པས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་མཐོང་བ་ལ། དེད་དཔོན་མཁས་པས་ངོ་སྤྲད་ནས། དེས་བྱི་དོར་བྱས་ཤིང་མཆོད་པས། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་མཐོང་ནས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེར་ངེས་པ་དཔེར་མཛད་ནས། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱང་ལྷར་མ་ཤེས་ཤིང་མ་བཀུར་ན། ཡོན་ཏན་མི་དམིགས་ཏེ། ཤེས་ཤིང་བཀུར་བས་གཞི་དེ་ཉིད་ལས་ཡོན་ཏན་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་རིགས་པའི་སྒཽ་དུ་མས་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ལྟར་གནས་ཚུལ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ལྟ་བས་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སོ། །དེར་མ་ཟད་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་རྟེན་དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་ཡི་ཐིག་ལེ་ལ་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའམ་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་སྐུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏིལ་ལ་མར་གྱིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་བཞུགས་པར་གསུངས་ཤིང༌། འབྱུང་ལྔ་སེམས་དང་བཅས་པའི་དྭངས་མ་དྲུག་ཀྱང་གཉིས་གཉིས་རོ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་དོན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྒོ་གསུམ་གདོད་མ་ནས་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་པ་གསུམ་ལྷའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ལས། ལུས་ཅན་སྙིང་ལ་གང་གནས་པ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་གཟུགས། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་བདེ་ཆེན་པོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཁྱབ་པ། །མི་གནས་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དཔེ་ཆུང་རང་གནས་ལས། མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ནི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བདག །གཅིག་དང་དུ་མ་རྣམ་སྤངས་པ། །སྣ་ཚོགས་སྣང་ལ་མཚོན་དུ་མེད། །ཅེས་དང༌། རང་ཤར་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཁྱབ། །ཏིལ་འབྲུ་ལ་ནི་མར་བཞིན་དུ། །ལུས་ཀྱི་སྐྲག་དང་གཟི་མདངས་ནི། །ཡེ་ཤེས་རླན་གྱིས་ཁྱབ་པར་བྱེད། །ཅེས་དང༌། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ནི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རང་རྒྱུད་ལ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་དུ་གནས། །དེ་ཡང་ཙིཏྟའི་དཀྱིལ་དུ་གནས། །ཡུངས་འབྲུའམ་ནི་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ། །མ་བསྐྱེད་རྫོགས་པའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཞེས་དང༌། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། སྲིད་གསུམ་ཕྲ་རགས་གཟུགས་མིན་འདིར་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་མེད་དེ། །སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་གང་དུའང་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་ནི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་སྟོན་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་འགྱུར་མེད་དང་བྲལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་བཟུང་ནས་སྟོང་པར་བལྟ་བྱེད་པ། །དེས་ན་གཙོ་བོས་གང་ཞིག་འཕོ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་དག་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར་བསྟན། །ཞེས་དང༌། བརྟག་གཉིས་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སྤངས། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་པོ། །ལུས་གནས་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་དང༌། རིམ་ལྔ་ལས། རྟག་ཏུ་སྙིང་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་སྒོམ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །ངེས་པར་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། དོ་ཧ་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་འཆད་པའི་ཚེ། །ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་མ་རྟོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། འདི་ལ་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དབྱེ་བ་སོགས་ཀྱིས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདོད་ཚུལ་མང་ཡང༌། དོན་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གདངས་འབའ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་དོན་གྱི་གནད་གཅིག་པས། རྩ་ཐིག་སོགས་ཡིན་པས་རུང་རྒྱུ་དང༌། སྐུ་སོགས་ཡིན་པས་མི་རུང་བའི་ཤེས་བྱེད་ཅིའང་མེད་དོ།

།དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང༌། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་ཡང་དག་སྙིང་པོ་ལྟར་བཤད་ན་འབྲེལ་ཆེ་བས། དེ་ལྟ་ན་རང་ལུས་ཀྱི་སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྩ། གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ། གསུམ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ། གཅིག་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩ་སྟེ། དེ་རྣམས་སུ་མ་དག་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟེན་དང་དག་པ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བའི་རྟེན་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་རྩའི་དྭངས་མ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་ལྟ་བུ། དེའི་ནང་ན་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་མཚལ་ཁུ་ལྟ་བུ། དེའི་ནང་ན་དྲོད་ཀྱི་དྭངས་མ་མེ་ལོང་ཉི་མ་ལ་བཞག་པའི་ངད་ཙམ། དེའི་ནང་དུ་དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་གསེར་ས་འོག་ཏུ་བཅུག་པའི་རླངས་པ་ཙམ། དེའི་ནང་ན་ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་རྩ་སྤུབ་སྟོང་པ་བར་སྣང་སང་སེང་གོ་འབྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུས་ན་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རང་བྱུང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་ཚོན་གང་བ་ཞིག་རང་བྱུང་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དུ་གནས་ཏེ། འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་འོད་གསལ་བར་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་ནས་ཙམ་པ། དེའི་བུམ་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཧཱུྃ་ལྗང་དམར། རིན་པོ་ཆེའི་རྩིབས་ལ་ཧ་བརྒྱད། དེའི་མཐའ་ནི་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པར་གསུངས་ཏེ། དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་འབྱུང་བ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་སྐུ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་དག་འགྲོ་དྲུག་དབྱིངས་སུ་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རྒྱུ་རྐྱེན་མི་མངའ་ཚོན་གང་རིག་པའི་སྐུ༔ རྟག་པ་མ་ཡིན་དངོས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆད་པ་མ་ཡིན་འོད་གསལ་རིག་པའི་སྐུ༔ གཅིག་པུ་མ་ཡིན་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ དུ་མར་མ་ཡིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ངང་༔ བག་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དྲི་མ་མི་མངའ་སྟེ༔ གསལ་ལ་དག་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་འདྲ༔ གཞན་ན་མེད་དེ་ཀུན་གཞིའི་དབྱིངས་སུ་གསལ༔ རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང༌། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཏི་ལ་ཀ༔ དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་ཕྲ་ཐིག་སོགས་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་རྫོགས་རིམ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་བསྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། དེ་ལ་འཛིན་པ་བརྟས་པའི་དབང་གིས་རགས་པའི་ལུས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཚེ། སྙིང་ག་ན་བཅུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་སྣང་བའང་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་ནི་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་ཤིང་ལུས་ལ་གནས་ཀྱི་གཞན་ལ་མ་ཁྱབ་པའང་མིན་ལ། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཆེ་ཆུང་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་པྲ་ཕབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དོན་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་ཕྱོགས་ཆར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅིང་འདི་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་འོད་གསལ་གྱི་རྟགས་སྣང་མུ་མེད་པར་འཆར་བས་མཚོན་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་འཇིག་འབྲལ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། བུམ་པའི་ཆུ་ནི་ལེན་པར་བྱེད་པ་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་འགྲོ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟ་བར། མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བྲལ་བ་ལུས་ཀྱི་དབུས་ན་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་སྙིང་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་བུམ་པ་ཞིག་གྱུར་ཀྱང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འཇིག་པ་མེད། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་ཞིག་གྱུར་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་ལ་ནི་འཇིག་པ་མེད། །ཅེས་དང༌། དུས་འཁོར་དབང་མདོར་བསྟན་དུ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་ལ་དཔེ་མཛད་དེ། ཇི་ལྟར་ཟངས་ཀྱི་དྲི་མ་ནི། བཅུད་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ཉམས་པར་འགྱུར། །དེ་ཡི་ཡོད་ཉིད་ཉམས་པ་མེད། །དྲི་མེད་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་གནས། །དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ནི། །སྟོང་ཉིད་སྦྱོར་བས་རྣམ་ཉམས་འགྱུར། །དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཉམས་མེད། དྲི་མེད་ཉིད་ཀྱི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་དང༌། བརྟག་གཉིས་ལས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་དང༌། །བཤང་བའི་སྲིན་བུ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །བདེ་བ་གང་ཕྱིར་མི་ཤེས་པ། །རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཅན། །ཞེས་དང༌། ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷིས། བདེ་ཆེན་མི་རྟག་མ་ཡིན་ཏེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་རྟག །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེར་མ་ཟད་ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འདུས་མ་བྱས་ཆེན་པོ་ཉིད་སོགས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་དང་འདྲ། བྱིས་པའི་བློ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་དག །འཇིག་རྟེན་དག་ན་མེད་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། ཅེས་རྐང་པ་དང་པོ་གཏན་ཚིག །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ཆོས་ཅན། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་ཞེས་པ་མཐུན་དཔེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་ནས། ཚིག་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མི་གནོད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་ལས། འདས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་མ་བྱོན་དེ་བཞིན་ཉིད། །ད་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་དགྲ་བཅོམ་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཆོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་རྒྱལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཆོས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་ཐམས་ཅད་བྱེ་བྲག་མེད། ཅེས་དང༌། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་ལ་ལ་དག །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཚིག་གྱུར་ཀྱང༌། །ནམ་མཁའ་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུས། ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་དག་པའི་གོས། སྣ་ཚོགས་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན། །ཇི་ལྟར་མེ་ཡི་ནང་བཅུག་ན། །དྲི་མ་ཚིག་འགྱུར་གོས་མིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཡི་སེམས། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་དྲི་མ་བསྲེག །དེ་ཉིད་འོད་གསལ་མ་ཡིན་ནོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་སྟོན་པའི་མདོ། །རྒྱལ་བས་ཇི་སྙེད་གསུངས་པ་གང༌། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཉོན་མོངས་ལྡོག །ཁམས་དེ་ཉམས་པར་བྱེད་མ་ཡིན། །ས་ཡི་དཀྱིལ་ན་ཡོད་པའི་ཆུ། །དྲི་མ་མེད་པར་གནས་པ་ལྟར། །ཉོན་མོངས་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱང༌། །དེ་བཞིན་དྲི་མ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་དང༌། ཇི་ལྟར་རང་ལུས་བུམ་པ་ཉིད། དེ་ཉིད་མར་མེ་ལྟ་བུ་སྟེ། བླ་མའི་ཞལ་གྱིས་ལེགས་བཅག་ན། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། མདོ་རྒྱན་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་དག་གྱུར་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཉིད་དེ་ཡི་ཕྱིར། །འགྲོ་ཀུན་དེ་ཡི་སྙིང་པོ་ཅན། །ཞེས་དང༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཉེས་པ་གློ་བུར་དང་ལྡན་དང༌། །ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ཉིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་ཕྱིས་དེ་བཞིན། །འགྱུར་བ་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔྱད་སྟོང་ཉིད་ནི། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་པའི། །སྟོང་ཉིད་དེ་དང་འདྲ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ལ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྙིང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱང་རྟེན་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་སྣང་ཚུལ་དུ་དྲི་མ་མ་དག་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་དང༌། །དག་མ་དག་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐབས་སུ་ལམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་སྐབས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མར། མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གོ་རིམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་གསུངས། འདི་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དང་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མཛད་དེ། གཞི་ཡེ་ནས་དག་པའི་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ནི་འཆིང་གྲོལ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བར་ཡེ་ནས་གནས་པའི་དོན་ཏེ་གསང་སྙིང་ལས། བཅིང་མེད་རྣམ་པར་དགྲོལ་མེད་པའི། །ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། ལམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ནི། དེ་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་བྱེད་རྩོལ་དང་བཅས་པའི་ལམ་བསྒོམས་པ་སྟེ་འདི་ལ་ཐབས་སམ་ལམ་གྱི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་སྟེ། །རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས། ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །གཞན་ནས་ཡོད་འོང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐབས་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ཉིད། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ངང་དུ་བྱུང༌། ཞེས་དང༌། ཤེས་འཇུག་མཚན་ཉིད་འབྱོར་བའི་གཟུངས། །འབྲས་བུ་སྨིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། །ནུས་མཐུ་ཅན་དུ་གང་གྱུར་པ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས།

འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ནི། ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་རྒྱུད་ལ་རྟེན་པའི་སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དང་བཅས་ལེགས་པར་སྦྱངས་བས་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ་འདི་ལ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཁོག་གཞུང་ལས། གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུར་བརྗོད། ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ནའང༌། དོན་ལ་གཞི་འབྲས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཡོས་པ་མེད་དེ། ཉང་གཏེར་བདེ་གཤེགས་འདུས་ཆེན་ལས། མདོར་ན་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བའི་དོན༔ དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་གཞི་ཡིན་ཏེ༔ གཞི་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་མེད༔ འབྲས་བུའི་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་དགོས་པ་ག་ལ་མཆིས༔ དེ་བས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་༔ ལམ་ཞེས་གྲགས་པ་གདགས་པ་ཙམ༔ ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་གཞི་ལ་མེད་ན་ལམ་དུ་དེ་སྒྲུབ་པར་ཡང་མི་རིགས་པ་དང༌། གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་ལུས་དཀྱིལ་སོགས་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སྒྲུབ་ཀྱང་དེ་གྲུབ་མི་སྲིད་པའི་སྐྱོན་སོགས་ཉེས་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། དབུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པར། ཁམས་ཡོད་ན་ནི་ལས་བྱས་པས། །ས་ལེ་སྦྲམ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཁམས་མེད་ན་ནི་ལས་བྱས་ཀྱང༌། །ཉོན་མོངས་འབའ་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད། ཅེས་དང༌། ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་ཀྱང༌། ཚུལ་འདི་མི་ཤེས་སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་པ། །ཚིག་ཏུ་ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང༌། །བྲལ་གཞི་མི་ཤེས་སྲིད་རྩེའི་ལྟ་བ་ཅན། །བསྟན་པ་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱུར་པས་ན། ནམ་མཁའི་ཡིད་ཅན་ཐལ་བས་བྱུག་ཀྱང་རུང༌། །ཞེས་གསུངས། ཚུལ་འདི་ལྟར་ངེས་དོན་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ནས་རིགས་གཉིས་ལ་སྐུ་གསུམ་ཚང་ཚུལ་སོགས་དང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྦྱོར་ཚུལ་འདི་གསར་དུ་བློ་བཟོར་བྱས་པ་མིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། ངེས་དོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོར། འདི་ལྟར་བཀའ་ཐ་མ་ལས་ཁམས་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་ཡོན་ཏན་ཡེ་ལྡན་དུ་ཡོད་ལ། ལམ་ཉམས་སུ་བླང་དུས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ་ལྟར་སྣང་བར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། སྔགས་ལས་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གནས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་པ་གཉིས་ཁྱད་མེད་པས་གཞི་གཅིག་ལ། ལམ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་སུ་གཅིག་ལ། འབྲས་བུ་ཡང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་གཅིག་པས་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པས་ཕྱི་ནང་དུ་བཤད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་དགོས་པའི་གནད་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་ཞིང༌། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་བདེན་གཉིས་ཤིང་རྟར་ཡང་འདི་བཞིན་དུ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལས། ཡང་ཟབ་ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་འདི་ཤེས་པས། གོལ་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ་རྟག་ཆད་ཀུན་དང་བྲལ། སྒྲུབ་པ་དོན་ཡོད་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཞིང༌། །མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་དང་ལྡན། །དེ་ཕྱིར་གནས་ལུགས་འོད་གསལ་མཁྱེན་པར་མཛོད། །ཅེས་སོ། །མདོར་ན་ཕྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད། ནང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ། གསང་བ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་ཡེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་མམ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྟོག་ཚོགས་ལྷར་དག་ལ། ལྷ་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པས། ཡེ་ཤེས་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་གང་བསྒོམས་ཤིང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཀུན་བྱེད་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་དང༌། །སེམས་ཅན་ལུས་དང་བག་ཆགས་ལ་སོགས་པ། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ནས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐག་ཁྲའི་སྦྲུལ་ལྟར་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དུ་མཉམ་པར་ཤེས་ན་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལེ་ལག་ལས། འཁོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ན། །མྱ་ངན་འདས་ཞེས་དེ་ལ་བྱ། །ཞེས་དང༌། དགྱེས་རྡོར་ལས། དེ་ཉིད་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །འདི་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་པ་ཉིད། །འཁོར་བ་སྤངས་ནས་གཞན་དུ་ནི། །མྱ་ངན་འདས་པ་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པས་ཀྱང༌། རང་སེམས་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་རྒྱུ་རྒྱུད་དང༌། །དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ལམ་གྱི་ལྟ་བ་དང༌། །ཉམས་མྱང་སངས་རྒྱས་ས་ལ་ངོ་བོ་གཅིག །རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཟླ་བའི་དཔེ་ཡིས་བསྟན། ཞེས་དང༌། རང་བཞིན་རྒྱུ་ལ་བསམ་ན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ན་གནས་གྱུར་ཡིན། དེས་ན་ལྷུན་གྲུབ་གནས་གྱུར་མི་འགལ་བ། མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ན། སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་ལ་ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་བས། །རྩ་ལྟུང་དགུ་པ་ཕོག་པར་གདོན་མི་ཟ་བའི་ཕྱིར། ཅི་ནས་ཀྱང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྙེད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་པ་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གདམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་ནས་ལམ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བཞིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཡང༌། ཡང་དག་སྙིང་པོའི་གཞུང་ལས། ལྟ་བ་སྟོང་གསལ་ཀུན་གྱི་དངོས་གཞི་འགྱུར༔ སྒོམ་པ་རང་གྲོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནས༔ སྤྱོད་པ་རང་བྱུང་རེ་དོགས་མེད་པར་ཤར༔ སྐྱེ་མེད་འགག་མེད་རྩོལ་བ་མེད་པར་འབྱུང་༔ འབྲས་བུ་འགྱུར་མེད་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དབུ་མཇུག་དོན་རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ༔ བྱར་མེད་དོན་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་ཐབས་ཀྱང་༔ བདག་ཉིད་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྐུ༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ རུ་ལུ་མ་འགགས་སྒྲ་གྲགས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གསུང་༔ སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་དབྱེར་མེད་ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཡིན༔ སེམས་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མི་འགྱུར་རང་གནས་གཅིག་པུ་ཉིད༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཀུན་འདུས་པ༔ རྣལ་འབྱོར་ཡང་རབ་བློ་ལ་སྐུ་གསུམ་མ་བསྒྲུབ་ཡེ་ནས་རྫོགས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རང་བཞིན་བདེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱིས། འདི་ལྟར་སེམས་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སུ༔ སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ཀུན༔ རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དབྱིངས༔ ལྷ་ཡི་རོལ་པ་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ དེ་བཞིན་དངོས་གཞན་མ་ལུས་པ༔ ཡེ་ནས་ལྷ་ཡི་རང་བཞིན་ལས༔ ལྷ་ཡི་གཞི་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད༔ ཅེས་དང༌། ཀུན་བྱེད་ལས། ཀྱཻ། སྟོན་པའི་སྟོན་པ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྙིང་པོ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལ་བཀོད། །ཇི་ལྟར་གྲགས་ཤིང་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལ་ཚིག་གི་གསུང་དུ་བཀོད། །སྙིང་པོ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གསུང་ལ་འདུས། །དེ་ཡང་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོས་བཀོད་པ་ཡིན། །ཀྱཻ། སྟོན་པའི་སྟོན་པ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །སྙིང་པོ་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་དྲན་རིག་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །མ་སྐྱེས་ཀུན་བྱེད་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་རིག །ཀུན་བྱེད་ང་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉིད་ནི། །མ་བཅོས་རྣལ་དུ་གཞག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །མ་བཀོད་དུས་གཅིག་རྫོགས་པའི་དོན་སྟོན་པས། །ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པས། སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷའི་ངོ་བོར་གནས་པས། དེའི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་རོལ་པ་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ནས་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བས་ན། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་སྐུ། སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས། སེམས་ཀྱི་འགྱུ་འཕྲོའི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པ་ནི་ལམ་གྱི་ནང་ནས་ཉེ་ལམ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་སྟོན་ནོ། །མདོར་ན་འདི་ལྟར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པའི་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་པ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་གནས་པ་ནི་སྒྲུབ་གཞི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དག་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མཉམ་པ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་གཉིས་ཀའང་གནས་ཚུལ་དུ་ངོ་བོ་གདོད་མ་ནས། དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རང་བཞིན་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བརྗོད་བྲལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའམ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་དེ་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་གཞི། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བའི་ཞེན་རྟོག་མེད་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་བ་དང་བཅས་དྲི་མ་གློ་བུར་བའི་ཆོས་རྣམས་ནི་སྦྱང་བྱ། དེ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སམ་ལམ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་དང༌། ས་བོན་གྱི་ཆ་ནི་རྫོགས་རིམ་གྱིས་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཇི་ལྟར་སྦྱང་ན་འཁྲུལ་བའི་ཆོས་ལས་ཉོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་རིགས་རྒྱུན་དེ་ཉིད་ལམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། བསྒྱུར་ཚུལ་ཡང་དེའི་རང་ངོ་ལ་བསལ་བཞག་མེད་པར་བཞག་པས་གང་ཤར་གྱི་རང་བཞིན་དག་སྣང་དུ་འཆར་བའི་གནད་ཀྱིས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རང་བཞིན་ལམ་བདེན་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་འགོག་བདེན་དུ་སྣང་བས་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པས་གཞི་སྤང་གེགས་སྦྱོང་བའི་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གནད་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སྒོམ་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་བཟླས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་འབྱོར། རྗེས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གཞན་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ལ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམས་དང༌། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་བྱོན་པདྨའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལྔས་སྒྲུབ་གཞི་བཟུང་བ་ནི། །བྲག་ནགས་དུར་ཁྲོད་ཕུག་སོགས་སྐྱོན་ཡོན་རྩི། ཚེས་སྐར་གཟའ་བཟང་ཡར་ངོའི་སྔ་གོང་འཇུག །དད་གུས་དབང་དམ་ཤེས་རབ་གདེང་དང་ལྡན། །ཟས་སྨན་མཆོད་བསྐང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་རྣམས་བསགས། །མ་དྲེད་རྩེ་གཅིག་དཀའ་ཐུབ་མཐར་འདོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གནས་བྲག་དང་ནགས་ཚལ་དང་ས་ཕུག་དང་དུར་ཁྲོད་སོགས་གནམ་ས་བར་གྱི་དཔྱད་ལེགས་ཤིང་ཁྱད་པར་ཡིད་དུ་འོང་བས་ཉམས་དགའ་བ། སྔོན་སྒྲུབ་པས་བཀྲ་ཤིས་པ། འཕགས་པའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པས་བྱིན་ཆེ་བ། རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པས་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པར། ནམ་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཚེས་གྲངས་གཅིག་གསུམ་བརྒྱད་དམ་བཅོ་ལྔ་སོགས་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ། །སྐརྨ་རྒྱལ་དང་གཟའ་ཕུར་བུ་དར་བ་སོགས་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་དུས་ཚོད་སྔ་གྲོའི་ཆ་ལའོ། །གང་སྒྲུབ་པ་བོ་དད་པ་ཆེ་བས་དཀར་པོའི་ཆོས་ལ་འཇུག་ནུས་པ། མོས་གུས་ཆེན་པོས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཚང་བ། དབང་བཞི་ཐོབ་པས་མན་ངག་ཟབ་མོ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱྀ་སྣོད་དུ་རུང་བ། དམ་ཚིག་གཙང་བས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ཐེངས་པ། ཤེས་རབ་ཆེ་བས་ངེས་པའི་དོན་གོ་ནུས་པ། ལྟ་བའི་གདེང་དང་ལྡན་པས་ཉམས་ང་དང་འཁུ་འཕྲིགས་མེད་པ་སྟེ་ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པས། མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད། འཚོ་བའི་ཟས། ནད་བཟློག་སྨན། དགྲ་བཟློག་མཚོན་ཆ། བགེགས་བཟློག་ཡུངས་ཀར། མཆོད་པ་བསྐང་རྫས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་སོགས་གཞུང་ནས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐོག་མ་ནས་བློ་མ་དྲེད་པར་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ས་སྡེ་གཙུགས་ནས་གང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པར་མཐར་འདོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཚམས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་ནི་རིག་འཛིན་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གསང་བ་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། །འདིར་དགོས་ཆོས་བྱེ་བྲག་པའི་བཅས་རྣམས་བཤད་ན། གནས་ཁང་ཕྱག་དར་དང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི། རང་མདུན་དུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཐོད་སྐུའམ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་དགྲམ། དེའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ལ་འཛོམས་ན་རས་བྲིས་ཀྱི་ལྟེ་བར་འབྲུ་ནག་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་ཁར་སྒྲུབ་ཕུར་ཚད་ལྡན་དར་མཐིང་ནག་གི་ཅོད་པཎ་ཅན་བདུག་བྲབ་བྱུག་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་ཨེ་ཁྲོམ་ལ་གཟུག་པའི་སྟེང་དུ། དཔལ་གཏོར་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་དགུས་མཚན་པ་སྐུ་རྟེན་དར་གདུགས་དང་བཅས་པ་བཀོད། མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅི་འཛོམས་དང༌། ཚེ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན། སྒྲུབ་རྟེན་གྱི་མདུན་དུ་ཚེ་འབྲང༌། གཡས་སུ་ཚེ་རིལ། གཡོན་དུ་ཚེ་ཆང༌། རྒྱབ་ཏུ་ཚེ་མདའ་རྣམས་ཀྱང་བཀོད། རང་དོན་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ཙམ་ལ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཙམ་བཤམས་པས་ཆོག །གང་ལྟར་ཡང་སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་གཏོར་འབུལ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་ལ། ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་སྐྱབས་སེམས། བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ།

།དང་པོ་ནི། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་དོན་ཆེ་དང་༔ མི་རྟག་མྱུར་དུ་འཇིག་པར་བསམ༔ ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ འཁོར་བར་ཡིད་འབྱུང་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར༔ སྐྱབས་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བཟུང་༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞིབ་ཏུ་འཆད་འོས་ཀྱང་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ལ། ས་ཁོང་ཙམ་དུ་འདི་ལྟར་ངོ་བོ་རྒྱུ་རྐྱེན་དཔེ་གྲངས་ཚུལ་གང་ལ་བསམས་ཀྱང་ཡང་ཡང་རྙེད་དཀའ་ཞིང༌། རྙེད་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་པའི་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ད་རེས་ལན་གཅིག་སྔོན་བསགས་བཟང་པོའི་མཐུས་རྙེད་པ་འདི་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བར་གཏན་དུ་ཕན་པའི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་སྒྲུབ་ནས་སྙིང་པོ་ལེན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཨུ་དུམ་བཱ་ར་འདྲ། །རྙེད་པ་དོན་ཆེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག །ད་རེས་ཕུན་ཚོགས་རྐྱེན་ཀུན་འཛོམས་དུས་འདིར། །བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་སྲིད་ལས་སྒྲོལ་བར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་མྱུར་དུ་བརྩོན་པས་མ་འབད་ན། སྔར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཚེ་ལ་སྣོན་མ་མེད་ཅིང་འབྲིད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལུས་སེམས་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱིས་ངེས་པར་འཆི། དེ་བཞིན་དུ་ཚེ་ལ་དུས་བཏབ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། འཚོ་བའི་རྐྱེན་ཉུང་ཞིང་འཆི་རྐྱེན་མང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ལུས་འདུས་བྱས་ཆུ་སྦུར་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་གཡོ་ཞིང་མི་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ནམ་འཆི་ཆ་མེད། འཆི་བའི་ཚེ། བསགས་པའི་ནོར། འབྲེལ་བའི་གཉེན། བརྩེགས་པའི་མཁར། གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པར། ཐ་ན་གཅེས་པར་བསྐྱང་བའི་ལུས་ཀྱང་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དེ་རིང་ཁོ་ནར་མི་འཆི་ཞེས། །བདེ་བར་འདུག་པ་རིགས་མ་ཡིན། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤི་ནས་ཀྱང་ཅང་མེད་དུ་མི་འགྲོ་སྟེ། སྐྱེ་བ་ལེན་དགོས། དེའི་ཚེ་ནའང་ལས་དགེ་སྡིག་གཉིས་པོ་ནི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་མི་འབྲལ་བར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས། དུས་ཀྱི་ཉེན་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་གྱུར་ན། །ལོངས་སྤྱོད་འཛའ་དང་མངའ་ཐང་རྗེས་མི་འབྲང༌། །སྐྱེས་བུ་དག་ནི་གང་ནས་གར་འགྲོ་ཡང༌། །ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང༌། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་ཀུན་སློང་དུག་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ལས་སྦྱོར་བ་གཞན་གནོད་རང་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་བྱེད་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྤངས་ཤིང༌། ཀུན་སློང་དུག་གསུམ་མེད་པ། སྦྱོར་བ་གཞན་ཕན། རང་འབྲས་བདེ་བ་སྐྱེད་བྱེད་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བརྩོན་ཞིང་དེ་ཡང་དམ་པ་གསུམ་གྱི་རྩིས་ཟིན་པ་གལ་ཆེའོ། །གལ་ཏེ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་ནི་ཚ་གྲངས་བཀྲེས་སྐོམས་བཀོལ་སྤྱོད་སོགས་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བརླག་མེད། ཟག་བཅས་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་མཐོ་རིས་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་འགྱུར་དང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་འདས་པས། ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁོར་བའི་གནས་འདི་ནི་མེ་ཡི་འོབས་སམ་སྲིན་མོའི་གླིང་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་ཡང་དག་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ་མདོ་ལས། འདོད་པའི་ཁམས་ནི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་སྐྱོན་དང་བཅས། །གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱང་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་འབའ་ཞིག་སྐྱོན་མེད་མཐོང༌། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ་ལས། ཕ་མ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་མ་ཡིན། །མཛའ་བཤེས་རྩ་ལག་རྣམས་ཀྱང་མིན། །དེ་དག་གིས་ནི་ཁྱོད་བོར་ནས། །ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགྲོ། །འཇིགས་གྱུར་འཇིགས་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །སྐྱབས་མེད་སྐྱོབ་པའི་སངས་རྒྱས་དང༌། །ཆོས་དང་ཚོགས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །དེ་རིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་གྱིས། །ལྷ་དང་དྲི་ཟ་མི་རྣམས་ལས། །གང་དག་དེ་ལ་སྐྱབས་སོང་བ། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །བདེ་བ་རྙེད་པ་དཀའ་བ་མིན། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ནི། ཕྱི་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ། ནང་ལྟར་ན། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ། གསང་བ་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་སྟེ་སློབ་དཔོན་བཱི་མ་ལས་མཛད་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། གནས་གསུམ་བསྟན་པའི་ཡུལ་དེ་ལ། ཞེས་སོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མར་འདུ་སྟེ། སྡོམ་འབྱུང་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཞེས་སོ།

།དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུའམ་ཐབས་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་དང༌། འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་གསུམ་གྱིས་འགྲོ་སྟེ། འཇིགས་དང་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་འགྲོ། །ཞེས་དང༌། མདོ་རྒྱན་ལས། དེ་ནི་དེ་དངོས་འདོད་པས་ཁས་ལེན་དེ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ལས་རིགས་བྱ། །ཞེས་སོ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་འགྲོ་བ་ནི། འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྟེ། འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་འགྲོ་བ་ནི་གནས་སྐབས་སུ་སྟོན་པ་ལམ་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མཚན་ཉིད་རྒྱུའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། ད་ལྟ་ནས་རང་སེམས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། དག་ཐོབ་བྲལ་བའི་སེམས་སངས་རྒྱས། །མི་འགྱུར་དྲི་མེད་ཆོས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་དགེ་འདུན་ཉིད། །ཡིན་ཕྱིར་རང་གི་སེམས་ཉིད་མཆོག །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསླབ་བྱ་ནི། ཐུན་མོང་དུ་དགག་སྒྲུབ་ཆ་མཐུན་གྱི་བསླབ་བྱ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དགག་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ་ནི། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས། སྐྱབས་གསུམ་དང་པོའི་བསླབ་བྱ་ནི། །གནོད་སྦྱིན་མི་བརྟེན་ཕྱག་མི་འཚལ། །གཉིས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །འཚེ་བ་སྤངས་ཤིང་བརྩེ་བར་བྱ། །གསུམ་པ་བདག་དང་གཞན་གྱི་ཡུལ། །སྡིག་པ་ཅན་དང་འགྲོགས་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ་ཡང༌། སྐུ་གཟུགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། །ལྷན་པ་སེར་པོ་བཏབ་པ་ལའང༌། །དད་མོས་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བརྟག །ཞལ་ནས་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལ། །སྐུར་པ་མི་གདབ་སྤྱི་བོར་བླང༌། །གང་ཟག་དག་དང་མ་དག་ལ། །དམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་བསླབ་བྱ་ཡང༌། །ལུས་སྲོག་ཕྱིར་ཡང་གསུམ་མི་སྤོང༌། །དུས་འདིར་རྐྱེན་རྣམས་ཅི་བྱུང་ཡང༌། །མགོན་སྐྱབས་གཞན་དུ་བཙལ་བ་མིན། །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཟས་དག་གིས། །རྟག་ཏུ་དྲན་ཅིང་མཆོད་པ་ཡིན། །རྒྱུན་གྱི་སྐྱབས་འགྲོ་བརྗོད་བྱ་བ། །དུས་དྲུག་རྒྱུན་གྱི་བསྐུལ་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། འབྲས་བུའི་བསླབ་བྱ་དེའི་སྟེང་དུ་མཆོད་འོས་མི་བསླུ་ཞིང་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་སྤངས་པ་དང༌། །ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བ་སྟེ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལས། བླ་མར་སྐྱབས་སོང་མཆོད་འོས་མི་བསླུ་ཞིང༌། །དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་མི་སྙན་སྤངས། །ཞེས་དང༌། འབྲས་བུའི་བསླབ་བྱ་མཉམ་ཉིད་ནན་ཏན་བྱ། །བཟང་ངན་མི་རྟོག་མཆོག་དམན་བླང་དོར་མིན། །སྤྲོས་ལ་མི་བརྟེན་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མར་སྦྱང༌། །ཐམས་ཅད་ལྷུན་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང༌། བི་མ་ལས། མུ་སྟེགས་སྤྱོད་པ་ལས་ལོག་ཡིན། །གསུམ་དུ་མི་སྐྱེ་རྟེན་དུ་འགྱུར། །བར་ཆད་མེད་དང་ནད་ཉུང་རིང༌། །བྱང་ཞིང་སོག་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །ཞེས་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པས་མཚོན་མཐའ་ཡས་ཏེ། མདོར་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་མདོ་ལས། སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསོད་ནམས་གང༌། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་བཀང་ནས། དེ་ནི་དེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ལམ་ལོག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་རྗེས། ལམ་དམན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་བསྐྱེད་པར། །སངས་རྒྱས་ནམ་ཡང་མི་འཐོབ་ཅིང༌། །འཁོར་བར་རང་བཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི། །ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། །མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པས། སྙིང་རྗེས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྫོགས་བྱང་ལ་དམིགས་པ་སྟེ་ཟུར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ཅིང་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཀྱང༌། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་དབང་གིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕྱན་ནས་འདུ་བྱེད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་བསགས་པའི་དབང་གིས། མེད་སྣང་སྲིད་པའི་གནས་སུ་འཕྱན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་རང་གི་ཕ་མ་བྱས་པའི་དྲིན་ཆེན་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། འདི་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་གནས། ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་སོགས་ཀྱི་བློ་དང་བྲལ་ནས་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་དེ་ལ་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཐོག་མར་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་བ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅས་ཤིང་སྦྱོར་བ་ལག་ལེན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ནི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ལ་དབྱེ་སྒོ་མང་ཡང་བསྡུ་ན་འདི་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་མདོར་བསྡུ་ན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བྱ་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་དང་ནི། །བྱང་ཆུབ་འཇུག་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །འགྲོ་བར་འདོད་དང་འགྲོ་བ་ཡི། །བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀྱི། །བྱེ་བྲག་རིམ་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་སྟེ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་དབྱེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་ཀྱང་བསྡུ་ན་སྨོན་འཇུག་གི་བསླབ་བྱ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། །སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་ནི་ཚད་མེད་བཞི་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་དང༌། དཀར་ནག་ཆོས་བཞིར་བླང་དོར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལས། སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་ཚད་མེད་བཞི་པོ་བསྒོམ། དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤང་སེམས་བསྲུང་བྱ། །ཞེས་དང༌། མདོར་ན་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སྤང་བྱ་ཞིང༌། དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་དག་ལ་ནན་ཏན་བྱ། ཞེས་སོ། །འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་ནི། མོས་བསྔོ་ཡི་རང་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླབ་ཅིང་དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་སྤངས་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་བརྩོན་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌། བྱམས་སྨོན་ལས། ངན་འགྲོ་ལམ་ནི་བཟློག་བྱེད་ཅིང༌། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་སུ་ངན་འགྲོའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བའི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་འཐོབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་རྒ་ཤི་མེད་པ་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཏེ། མདོར་ན་དཔས་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང༌། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་བཀང་སྟེ། །དེ་བས་ཀྱང་ནི་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གོ་དོན་རྣམ་པར་བཞག་པ་བློ་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་སྐབས་ཀྱི་བསྒོམ་དོན་དངོས་ནི། གནས་ཁང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་དག་པའི་ཞིང་གི་འབྱོར་པ་ཚད་མེད་པས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ནང་ཁོངས་སུ། རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་ཕྱེས་པ་བཞིན་དུ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པར་མོས་ལ། ཚོགས་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་དེ་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་བ་དང༌། འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅས་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས། ན་མོ༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ ཞེས་སོགས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་ཞིང་དོན་བློ་ཡུལ་དུ་འདྲེས་ངེས་བྱའོ། །མཐར་ཚོགས་ཞིང་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་ལ། མཐར་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ

།གཉིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་དུ་རྟེན་བསྐྱེད་པ། འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཨཱཿ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རུ། ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཨ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཏེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་དག་པའི་རང་མདངས། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་དག་པའི་ཞིང་གི་འབྱོར་པ་ཚད་མེད་པས་བརྒྱན་པ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་འོད་ལྔའི་ཟེར་ཕྲེང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ། ངོ་བོ་རང་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་སྟོན་པའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད། རྣམ་པ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚོན་པའི་ཞལ་གཅིག་པ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། གཡས་པས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་མཐའི་རྟོག་པས་མི་ཕྱེད་པའི་བརྡར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང༌། གཡོན་པས་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་བྱེད་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམ་མ་དཀར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་ཞིང་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་ཞབས་གཉིས་ཡབ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གཉིས་ཀའང་ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ང་རྒྱལ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པས་སྐུ་ཤ་དང་ཕྱག་ཞབས་མཉེན་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་དག་པས་ཡན་ལག་ལྕུག་པའམ་དཀུ་སྐབས་ཕྱེད་ཅིང་འཚམས་པ། འདོད་ཆགས་དག་པས་ཐབས་ཤེས་ཕན་ཚུན་འཁྲིལ་བའམ་འཁྲིལ་བག་ཆགས་པས་ལྷོད་པོར་མ་གྱུར་པ། ཕྲག་དོག་དག་པས་སྐུ་དྲངས་ཤིང་ཚིག་མཚམས་སོགས་འཕྲུལ་ལྡེམ་ཆགས་པ། གཏི་མུག་དག་པས་སྐུ་ལ་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ། མ་རིག་པ་སྤངས་པས་སྐུ་གཙང་ཞིང་ཁ་དོག་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བ། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་བཀྲག་ཅིང་མུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་འཚེར་བ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྫོགས་པས་འརྗིད་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བས་ལྷུན་སྡུག་པ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པས་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན། །གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བྱིན་ལྡན། ཞེས་གསུངས་པས་སྔ་མ་ལྔ་ངོ་བོའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཕྱི་མ་བཞི་རྣམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ལ་དུག་ལྔ་དང་ཕུང་ལྔ་དག་པ་མཚོན་བྱེད་དར་གྱི་ཆས་གོས་ལྔ་སྟེ། དར་མཐིང་ཁྲིའི་ཟི་ལྡིར་ཏེ་རྒྱབ་འཕན། དར་སྣ་ལྔ་ཡི་ཅོད་པཎ། གར་གྱི་ཕུ་དུང༌། དར་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ངང་རིས་ཅན་གྱི་སྟོད་གཡོགས། །ཚི་གུ་ནི་ཁྲ་བོའི་མིང་ཡིན་པས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྨད་དཀྲིས་རྣམས་སོ། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་སུ་དག་པའམ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་བརྡར་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ནོར་བུའི་རྩེ་ཕྲན་ཅན། དེ་བཞིན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། དོ་ཤལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བའི་ཕྲེང་བ་ལྟེ་འོག་ཏུ་སླེབ་པ། སེན་མོ་དོ་སྟེ་དེ་ལས་ཐུང་བ་ནུ་སྟེང་དུ་སླེབ་པ། ཕྱག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། སྐ་རགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་ཚོམ་གྱིས་མཛེས་པ་སྟེ། རྒྱན་ཆས་འདི་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་ཅུང་མི་འདྲ་བ་འགའ་སྣང་མོད་འདིར་ནི་སྨིན་ལུགས་ལྟར་བཀོད་པའོ། དེ་ལྟར་རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་རྫོགས་པ། ཡུམ་ལ་རུས་པའི་འཁོར་ལོ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས། དེ་བཞིན་དུ། རྣ་ཆ་སོར་རྟོགས། མགུལ་རྒྱན་མཉམ་ཉིད། གདུ་བུ་མེ་ལོང༌། སྐ་རགས་བྱ་གྲུབ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་སྟེ། འདི་ལ་ཕར་ཕྱིན་དང་སྦྱར་བའི་དག་སྦྱོར་ཡང་ཡོད་དོ། གཞན་ཡང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་རང་རྩལ། ཕུང་ཁམས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ། དབང་ཡུལ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ། ཡན་ལག་གམ་རྟོག་ཚོགས་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་སྟེ་གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས། སྐུ་དགེ་འདུན། གསུང་དམ་ཆོས། ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡི་དམ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ། ཡོན་ཏན་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ། ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ། ནང་ལྟར་རྩ་བ་གསུམ། གསང་བ་སྐུ་གསུམ་སྟེ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་སེལ་ཞིང་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་བསྐྱེད་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་པའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གེགས་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བཟླས་སྒོམ་ནི། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ༔ ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་བཞི་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། བྱམས་པ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སྡིག་པ་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང༌། །གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང༌། སོར་ཆུད་པའི་སྟོབས་དང༌། རྟེན་གྱི་སྟོབས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་ཚང་དགོས་པས། སྨོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་མདུན་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གསལ་བའི་སྐུ་ཡི་གནས་གསུམ་དུ། པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རང་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་གཡས་སུ་བསྐོར་བར་གསལ་བ་ནི་རྟེན་གྱི་སྟོབས། སྔར་བྱས་ཀྱི་ལས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ལ་གནོང་འགྱོད་གྱི་བསམ་པ་དྲག་པོས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཁྱེད་མཁྱེན། ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་མཆིའོ། །ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྩད་ནས་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ་སྙམ་པ་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྡིག་པའི་ལས་དངོས་སུ་ལྟ་ཅི། རྨི་ལམ་དུའང་མི་བགྱིད་དོ་སྙམ་པ་སྡིག་པ་ལས་ལྡོག་པའམ་སོར་ཆུད་པའི་སྟོབས། སྔར་བྱས་ཀྱི་གཉེན་པོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་སྤྱོད་པ་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཏེ། སྟོབས་བཞིའི་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་སོགས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་སྔགས་བཟླ་བའི་ཚེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཡི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱུང་བ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། དངོས་གཞིའི་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་རུང་དུ་བྱས་པར་མོས་ལ། མཐར་སྡིག་ལྟུང་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའི་ངང་ནས་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ཏེ། ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས། དྲང་པོར་འདུག་ལ་ཡང་དག་ལྟོས། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་བལྟ། །ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་གྲོལ། འདི་ནི་འགྱོད་ཚངས་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱང་བཤེས་སྤྲིང་ལས། གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས། །ཕྱིས་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང༌། །ཟླ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་ཕྲེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་བཞིན། །ཞེས་དང་མདོ་ལས། གང་གིས་བསྐལ་པ་དུ་མ་རུ། །སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགྱིས། །ལན་གཅིག་རབ་ཏུ་བཤགས་པ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་རྡོར་སེམས་བསྒོམས་བཟླས་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌། དགོངས་པ་ཚིག་གསུམ་པའི་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྒོམས་ནས་ནི། །སྔགས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བཟླ་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་སྡིག་ཀུན་བྱང་ནས་ནི། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འདྲ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ།

།གསུམ་པ་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སམ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པ་ལ། རྒྱུན་བཤགས་དང༌། མཎྜལ་འབུལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་དོན་མངོན་དུ་མཛད་ཅིང་གཞན་དག་ཀྱང་ཚུལ་དེ་ལ་བཀྲི་བར་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྤྱི་དཔལ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་ཞིང་རྡུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་དད་པས་བསྟེན་ཞིང་བསྙེན་པར་བྱ་བའི་ཞིང་གི་དམ་པར་གྱུར་ལ། མཐར་ཐུག་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་དོན་དམ་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། དངོས་སུ་འབྱོར་པའི་མཆོད་པ་བླ་ན་ཡོད་པ་དང༌། ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་མཚུངས་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་སྟེ་ཞིང་བསམ་སྦྱོར་བ་དག་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང༌། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱེད་པ་སྟེ་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་སོགས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་བྱས་མ་ལུས་པ་བཤགས་པ་དང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཏེ། མ་ཆགས་པར་སྤྱོད། མ་ཞེན་པར་གོམས་པ་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་དྲི་མ་དག་པ་ཚད་མེད་བཞིའི་སྒོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པའམ་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། འདས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལུས་ཕུལ་བས་དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་དང༌། ད་ལྟའི་དབང་ཕྱུག་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ལུས་ཕུལ་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་ཞིང་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ན་འཚང་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལུས་ཕུལ་བས་གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པ་སྟེ་དགོས་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་འབུལ་བར་རྡོ་རྗེ་ལས་རིམ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན། ཞིང་དག་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ། དངོས་པོ་དག་པ་བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་བཅས་པ། བསམ་སྦྱོར་དག་པ་འཁོར་གསུམ་ཞེན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཏེ། དག་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་འབུལ་བ་སྟེ། འདི་ལ་ཚིག་འདྲ་མིན་གཉིས་འབྱུང་བ་གང་ལྟར་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བཟུང༌། ད་ལྟའི་བར་དུ་བགྲངས་པའི་བསམ་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་དང༌། དེས་བསྐྱེད་ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་ལས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་སྟེ། ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དཔལ་སྦས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། གང་ཞིག་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ། །དམིགས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ། །ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་མཆོད་བྱེད་དམ། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཡི་རང་ཞིང༌། །བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བར་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། ཞེས་སོ། །སྐབས་འདིར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བར་གཉིས་མི་འབྱུང་བ་ནི། སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་དང༌། ཆོས་དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་སྟོན་པས་བསྐུལ་བ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་རབ་འབྱམས་དང་༔ ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་ལ་སྤྲོ་ན་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དང༌། མཆོད་པའི་མཎྜལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་འདུ་བྱ་སྟེ། གང་ལྟར་ཡང༌། རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལས་བྱས་པའི་དངོས་སུ་འབྱོར་པའི་མཎྜལ་ཉིད་དམིགས་རྟེན་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལྟར་ན། དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་རྟེན་པའི་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཉི་ཟླ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སོགས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དང༌། ནང་ལྟར་ན་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་དང་བཅས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུལ་སྣང་གསེར་གྱི་ས་གཞི། དེར་ཞེན་དྲིས་བྱུག་པ། ཁང་པ་དང་ཁང་ཕྲན་སོགས་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན། སྐར་ཁུང་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། བུ་དང་ཆུང་མ་བྲན་གཡོག་སོགས་གཅེས་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པ་དང༌། །གསང་བ་ལྟར་ན་བདག་གི་ལུས། པགས་པ་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཁྲག་སོགས་དྲིའི་བྱུག་པ། སྒལ་ཚིག་ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག །མགོ་བོ་རི་རབ། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན། རྩ་རོ་རྐྱང་ངམ་མིག་གཉིས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོགས་ལྷ་མིའི་འབྱོར་ཚོགས་སུ་དམིགས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྟར་ན། ཀུན་གཞི་གསེར་གྱི་ས་གཞི། སྙིང་རྗེ་དྲིའི་བྱུག་པ། རྒྱ་མ་ཆད་པ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རི་རབ། ཡེ་ཤེས་བཞི་གླིང་ཆེན་བཞི་དེ་ལས་ཚད་མེད་བཞི་སོགས་འཆར་བར་གླིང་ཕྲན། ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཉི་ཟླ། ཚོགས་བརྒྱད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའམ། གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱོར་བ་ཚད་མེད་པས་མངོན་པར་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གུས་པས་འབུལ་ན་ཐུགས་རྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགྱེས་པར་བཞེས་ནས། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཏེ། འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པས་སྔགས་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་ཅི་ནུས་སུ་འབུལ་ལ། མཐར་འཁོར་གསུམ་ཡང་དག་དམིགས་མེད་འཛིན་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་རྫོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། གླིང་བཞི་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། བདུད་བཞི་མ་ལུས་ཞི་བར་འགྱུར། །གླིང་ཕྲན་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཕུལ་བ་ཡིས། །འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་ཐོབ་པར་འགྱུར། གཏེར་ཆེན་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །མི་ཟད་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཉི་ཟླ་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ལྟ་སྒོམས་སེམས་ལ་གསལ་བར་འགྱུར། །རིན་ཆེན་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །མཎྜལ་གཅིག་ཕུལ་དྲུག་དང་ལྡན། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེས་ནི་དེ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། །ཞེས་སོ།

།བཞི་པ་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལའང༌། ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང༌། དངོས་གཞི་དབང་བླང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བདག་རྐྱེན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་དང༌། དགོངས་འདུས་ལས། སློབ་དཔོན་དག་ལ་མ་བསྟེན་པར། །སངས་རྒྱས་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་སྟེ། །འབྱུང་བར་ཡང་དག་ངས་མ་མཐོང༌། །བྱུང་ན་དམ་པའི་ལུང་དང་འགལ། །ཞེས་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རིམ་ལྔ་ལས། རི་དབང་རྩེ་ནས་འགའ་ཞིག་ལྷུང་གྱུར་ན། །ལྷུང་བར་མི་བྱ་སྙམ་ཡང་ལྷུང་བར་འགྱུར། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཕན་པའི་ལུང་ཐོབ་ན། །གྲོལ་བར་མི་འདོད་ཀྱང་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་བལྟ་དགོས་པའི་ཚུལ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཀུན་ནས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ན། ཆོས་དབྱིངས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རང་རྩལ་འགགས་པ་མེད་པ་ལས། འོག་མིན་ཆེན་པོ་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འཕེལ་འབྲི་མེད་པར་བཞུགས་པ་ལས། གདུལ་བྱ་གཞན་སྣང་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་ཚད་མེད་པར་སྣང་བར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟག་མེད་དགེ་བ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན་ཏེ་འདི་ལ་ནི། །དེ་བཞིན་ཉིད་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའང་མེད། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་གཟུགས་བརྙན་ཀུན་དུ་སྣང༌། ཞེས་དང༌། གསང་སྙིང་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །ཡང་དག་ཐར་པའི་གཟུགས་སྐུ་དང༌། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །མཐུན་བྱས་སྐུ་ནི་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །སྟོན་ཉིད་སྒྱུ་མ་མིག་ཡོར་ཚུལ། །ཚུལ་ཉིད་དབྱིངས་ལས་གཡོས་པ་མེད། ཅེས་དང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ཇི་ལྟར་རེ་བ་ཡོངས་སྐོང་བ། །དེ་བཞིན་གདུལ་བྱར་སྨོན་ལམ་གྱི། །དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྐུར་སྣང་ངོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་སྣང་བ་ནི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཏིང་འཛིན་མཆོག་དམ་པའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། དེ་ཡང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་ང་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོན་པ་ཡིན་པས་ནམ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་བསྟེན་ཅིང་རིམ་གྲོ་དང་བཀུར་སྟི་གྱིས་ཤིག །ཅེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་གུར་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟ་བུས། །དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གཟུགས་འཛིན་ཏེ། །སེམས་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་དམིགས་ནས། །ཕལ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །ཞེས་དང༌། གསང་སྙིང་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕྱག་རྒྱ་གསང་ཆེན་སྙིང་པོ་འདི། །རྟོགས་ནས་སྨྲ་བར་གང་བྱེད་པ། །དེ་ནི་ང་ཡིན་དབང་ཡང་རྫོགས། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་དོན་གྱི་དགོངས་པ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མ་མཆིས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །ཞེས་སོ། །རང་རེ་ལ་བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་སྟེ། ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བ་མ་ཡིན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་སྣང་བས་ཆོས་སྟོན་ཅིང་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྷག་པར་ཡང་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་དང༌། གསང་འདུས་ལས། ཁམས་རྣམས་དང་ནི་ཕྲིན་ལས་དག །རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །འགྲོ་བ་གང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་མཆོག་ཏུ་འཕགས། །ཞེས་དང༌། ལམ་ཟབ་ལས། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཚ་ཡང༌། །མེ་ཤེལ་མེད་པར་མེ་མི་འབྱུང༌། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱིན་རླབས་ཀྱང༌། །བླ་མ་མེད་པར་འབྱུང་མི་སྲིད། །ཅེས་སོ། །དེར་མ་ཟད་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐབས་འདིར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་ཡང༌། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། །འདི་ཡི་དོན་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ། །ང་ནི་དེ་ཡི་ལུས་གནས་ཏེ། །སྒྲུབ་པོ་གཞན་ལས་མཆོད་པ་ལེན། །དེ་མཉེས་དེ་ཡི་རང་གི་རྒྱུད། །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་བྱེད་དོ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་དུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ཀུན་སེམས་ཞེས་བྱ་བའི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སློབ་དཔོན་མཆོག །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྟེར་བས་ན། བློ་དང་ལྡན་པས་རྟག་མཆོད་བྱ། །གང་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོད་བསོད་ནམས་ལས། །བླ་མའི་བ་སྤུའི་ཁུང་གཅིག་མཆོག །དེ་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་མཆོད་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཟིགས། ཞེས་དང༌། གསང་སྙིང་ལས། དབང་ཕྱུག་ལོངས་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ཡིན། །ཉེ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། དགོངས་འདུས་ལས། ཆོས་ཀུན་མི་ཤེས་མ་རྟོགས་ཀྱང༌། །དམ་པར་གྱུར་པའི་བླ་མ་ལ། །བཀུར་ནས་རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་པས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དག་པ་ལྷ་ཡི་རང་བཞིན་དང༌། ནང་ལྟར་ན་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་གནས་ཏེ། གསང་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཉིད་ལ། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་རྣམས་རྫོགས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས། རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐག་ཆོད་པས། ཅི་མཛད་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སུ་མཐོང་བ། ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལག་ཏུ་གཏོད་པ་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། བློ་སྣ་མོས་གུས་ཀྱིས་འཕྲོག་པས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་རིག་པ་སྒྱུར་ནུས་པ། ཡང་ཡང་མ་བརྗེད་པར་དྲན་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་འགོག་ནུས་པ་སྟེ་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་གྱི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། བདག་ལ་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་མཆོག་སྟན་ཐོག་འདི་ཉིད་དུ་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་སྙོམས་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས། ཞེས་སོགས། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་སོགས་ཇི་ནུས་དང༌། སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱའོ།

།གཉིས་པ་ནི། བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས༔ ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་དཀར་དམར་སྔོ་བའི་འོད་ཟེར་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་དུ་འཕྲོས་ཏེ་བདག་གི་གནས་དེ་དང་དེར་ཐིམ་པས་བུམ་དབང་ལ་སོགས་པའི་དབང་བཞི་ཐོབ་ནས་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་པ་བཞི་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། སླར་ཡང་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་པར་བྱུང༌། རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིས་དྲངས་པའི་དཔེ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། མཐར་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་མོས་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་པའི་ཤེས་རིག་མ་བཅོས་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ནི་རང་རིག་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། དེ་ལྟར་སྒོམ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། ཀུན་འདུས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ལས། གང་གིས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་ཏུ། །ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཕྲག་བསྒོམ་པ་བས། །བླ་མ་ཅུང་ཟད་དྲན་པ་མཆོག །བསོད་ནམས་འདི་ནི་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ། །འགལ་རྐྱེན་བསལ་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། གལ་ཕྲེང་ལས། ངོ་བོ་བདག་གཞན་གཉིས་མེད་ཀྱང༌། །དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣལ་འབྱོར་པའི། །ཏིང་འཛིན་ཉམས་ལེན་བར་གཅོད་དག །ངེས་པར་བསལ་ཕྱིར་མཚམས་གཅོད་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས། འདི་ལ་གཉིས། བགེགས་བསྐྲད་པ་དང༌། མཚམས་བཅད་པའོ། དང་པོ་ལ་བགེགས་གཏོར་བསྔོ་བ་དང༌། བཀའ་བསྒོ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་ཡིད་མཐུན་སྣོད་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་དབང་གིས་དུག་ལྔའི་རང་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཤར་བའི་ལན་ཆགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་དང་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་རྩལ་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་འཕྲོས་པས་དངོས་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལན་ཆགས་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་དམིགས་ལ། ནང་གི་རྩ་ཁམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་ཀླུའི་དུག་བདུད་རྩིར་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་འབྲུ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྗོད་པས། ཨོཾ་གྱིས་དྲི་མ་སྦྱངས། ཨཱཿས་མང་པོར་སྤེལ། ཧཱུྃ་གིས་གང་འདོད་དུ་འཆར་བའི་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། དོན་དམ་གསལ་འདེབས་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་སྒོ། །ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ། །དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་སྒོ། །མཚོན་པ་བརྡར་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་སྒོ། ཞེས་གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྒོ་བཞིར་གྲགས་པ་བཞིན་འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱོར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་སྔགས་བརྗོད་པས། ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བགེགས་རྣམས་བཀུག་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཅི་འདོད་པའི་དངོས་པོར་སྤྲུལ་ནས་བསྔོའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ནི་ཅི་ཞིག་བརྗོད། །སྡུག་བསྔལ་འཆོས་ཤིང་འཇོམས་བྱེད་དང༌། །སྲིད་པའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་པར་བྱེད། །གདུག་པ་བསྔངས་ཤིང་གསོད་བྱེད་དབལ། །ཧཱུྃ་ནི་མཆོག་ཏུ་དྲན་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར། ཧཱུྃ་ནི་གདུག་ཅན་སྔངས་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མགོ་དྲངས་ནས། ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་གྱི་ཚོགས་གསང་སྤྱོད་ལྟ་བར་མི་དབང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་དང་ལྡན་པ་རྣམས། རྡོ་རྗེ་གསང་བ་སྟེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདག་གི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། ལན་ཆགས་གླུད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་ཡིས་མགུ་ཞིང་ཚིམ་པར་བྱོས་ལ་འདིར་མ་གནས་པ་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་བདེན་པའི་ཚིག་ལ་མི་ཉན་ཞིང་བསྒོ་བའི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་བྱེད་ན། སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་ཚོགས་འདུལ་བར་མཛད་པའི་སྟོབས་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུས་སྡིག་ཅན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཀླད་པ་ཚལ་བ་བརྒྱར་འགེམས་ཤིང་ལུས་སེམས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ལ་དྲག་སྔགས་བཟླ། གུ་གུལ་བདུག་ལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས། ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་མཚོན་མེ་དཔུང་དང་བཅས་པས་བགེགས་རྣམས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྐུན་པོ་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་སྒོ་བཅད་པ་དང་མཚུངས་པར། མཚོན་ཆ་རྣམས་ཚུར་འདུས་ཤིང་བཞུ་ལུགས་སུ་འདྲེས་པ་ལས། འོག་གཞི་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞིར་བརྡལ་ཞིང༌། ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གྱེན་ལངས་ཀྱི་བརྩིག་པའི་རྭ་བ་ཟླུམ་པོ་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པ་ལྕགས་རི་ལྟ་བུས་གཏམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་དབུས་མཐོ་ཞིང་མཐའ་བག་ཀྱིས་གཞོལ་བ་ཕྱིར་འཕྱར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཕུབ་ཅིང༌། རྭ་གུར་སྦྲེལ་མཚམས་ནས་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བས་སྟེང་ཁེབ་པར་བྲེས་པ་བླ་རེ་དང༌། རྭ་གུར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ཁོ་ན་བསྣོལ་ཞིང་སྦྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ། གུར་གྱི་རྩེར་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་དང་རྭ་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐེད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བས་བཅིང་བ། རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཤ་སྟག་ལ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོས་གང་བ་ཞུན་ཐེབས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ། འཁོར་ལོ་དང་རལ་གྲི་ཕུར་བུ་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའི་གུར་དང༌། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་ཞིང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་འཕྲོ་བས་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དེ་བསྐལ་པའི་རླུང་ཡང་མི་ཐར་བར་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོར། ཕྱི་ལྟར་ན་ལོག་འདྲེན་སྔགས་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྲེག་པར་བསམ། ནང་ལྟར་ན་བགེགས་དང་ལྷ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ། གསང་བ་ལྟར་ན་བགེགས་རྣམ་རྟོག །རྣམ་རྟོག་སེམས། སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་ལྷང་ངེར་བསམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པས། །ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་ནི་དོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་བསྲུང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ལས། ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ངང༌། །བགེགས་སུ་རྟོག་པ་གང་ཡང་མེད། །བསྲུང་བར་བྱ་དང་སྲུང་བྱེད་མེད། ཅེས་དང༌། གསང་འགྲེལ་ལས། མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་རྟོག་མནན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནོ། །གཉིས་པ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། བྱིན་དབབ་པ། མཆོད་རྫས་བརླབ་པ། བླ་ན་མེད་པའི་དམ་ཚིག་བཟུང་བའོ།

།དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་དབབ་བྱ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔའི་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ། །དབབ་པའི་ཡུལ་བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་གནས་ཁང་སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ལ། འབེབས་པའི་ཚུལ་དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྦྱར་སྤོས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་མེར་བསྲེག་པ་དང་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ཧཱུྃ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ན་ཐབ་བྱད་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཡི་གེས་མགོ་དྲངས་ཏེ། རང་བྱུང་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པ་ཉིད་གློ་བུར་དྲི་མའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ནང་གསལ་ཆེན་པོ་ལས། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱམས་སུ་ཀླས་པའི་རང་རྩལ་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་རྩེད་འགག་པ་མེད་པས་གདུལ་བྱ་གཞན་སྣང་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚད་མེད་པར་ཅིར་ཡང་སྟོན་པའི་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་བསྐུར་བ་དང༌། སྒོ་གསུམ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབས་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པོ་དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་མཛོད་ཅིག་པ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བསམ་པ་དང༌། ནང་ལྟར་ན་བདག་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ལྷང་ངེར་རྟོགས་པར་བསམ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ ཞེས་སོགས། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། མི་དམིགས་ཆོས་ལ་བློ་བརྟན་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གྱི་བྱིན་སྟོབས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཐོག་མར་མཉམ་པར་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཉིད་གཞིར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེའང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ། སེམས་ཉིད་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་ཤིང༌། འཛིན་རྟོག་ཕྲ་རགས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའི་ངང་ལས་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཆོད་རྫས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་སྟེ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གསུམ་འཕྲོས་པས། རྃ་ལས་མེ་བྱུང་མཆོད་རྫས་ཀྱི་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐྱོན་བསྲེག །ཡྃ་ལས་རླུང་གཡོས་མཚན་འཛིན་གྱི་ཞེན་རྟོག་གཏོར། ཁྃ་ལས་ཆུ་བྱུང་བག་ཆགས་ངན་པའི་དྲི་མ་བསྐྲུས་ཏེ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གནས་ཁང་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས། ནང་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་ཚོགས་མཐའ་དག་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཙང་དམེ་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་སྔགས་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤེལ་བསྒྱུར་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་ཕྱིའི་མཆོད་པ་རྣམས་ཕྱི་ལྟར་ན་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སོགས་ཕྱིའི་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། དབང་ལྔའི་མེ་ཏོག་སོགས་རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་རྫས། གཞན་ཡང་འདོད་ཡོན་ལྔ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་སོགས་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །ནང་ལྟར་ན་མཆོད་རྫས་དེ་རྣམས་ཀྱང་སྒེགས་སོགས་ལྷ་མོའི་རོལ་བས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་རང་གསལ་བར་བསམ་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནང་མཆོད་རྣམས་ཀྱང༌། བདུད་རྩི་ཕྱི་རང་བྱུང་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་དམ་རྫས་རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བདེ་གཤེགས་རིག་ལྔ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན། ནང་རང་ལུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་གནས་པ། གསང་བ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དུག་ལྔ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ། རཀྟ་ཕྱི་ལྟར་ན་དུང་ཆེན་གྱི་སྣོད་དུ་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བ། ནང་རཀྟའི་ཟེག་མ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ། གསང་བ་རཀྟའི་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་འཁོར་བའི་གནས་སྟོང་པར་བསམ། གཏོར་མ་ཕྱི་ལྟར་ན་སྣོད་ས་གཞི་དང་མཉམ་པར་བཅུད་ཀྱི་གཏོར་མ་རི་རབ་ཙམ། ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཟེག་མ་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་རོལ་པ་འཕྲོ་བས་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ། གསང་བ་གཏོར་མའི་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་འདོད་པའི་ཞེན་པ་མེད་པས་གཏོར་མ་སྟོང་པར་ལྷང་གིས་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །དེ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དྲན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ།

གསུམ་པ་ནི། ཨོཾ། ཀུན་བཟང་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ཨོཾ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། །མཆོག་དང་ནོར་སྟེར་དཔལ་དང་གཡང༌། །སྐལ་བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཅིང༌། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་དོན། །ཞེས་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་དམ་བཅའ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མགོ་དྲངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཙལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཆིངས་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། དེ་གང་སྙམ་ན། གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་རིག་པ་སྤྲོས་བྲལ་ལ་སྣང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་རྒྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དེའི་རྩལ་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རང་སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱང་ཕྱོགས་རེ་བ་མ་ཡིན་པར་ངོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ནི་ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཅེས་བྱ། དེ་ཡང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་དབྱེར་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་དེར་འཛིན་གྱི་བསམ་བརྗོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་གདགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟེ་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་གསེར་བཟང་པོའི་ཁམས་ལྟར་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པར་བཞུགས་པ་ནི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ་གང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཡང་དེ་ལས་མི་འདའ་སྟེ། དཀོན་མཆོག་འགྲེལ་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་ཐོབ་པ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་གཞན་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པའི་སྒྲས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཤེས་འཇུག་གི་སྦྱོར་བས་རང་རྒྱུད་ལ་བཟུང་ཞིང་མི་སྤོང་བར་དམ་བཅའ་བ་ནི་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྔགས་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ཏེ། རིན་ཆེན་དྲྭ་བ་ལས། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་ནས་དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ད་སྤང་དུ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དང་བླ་མ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ཀྱང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་དེའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཚུལ་དེས་དོན་དམ་དང་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་པོའང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒུད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་དོན་དུ་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་མི་གཏོང་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ལ། འདིར་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྟག་ཁྱབ་ཏུ་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྲུབ་ངེས་པར་མཐོང་ནས། དེ་ལས་བློ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་དང་སེམས་ཞུམ་པ་དང་འཁོར་བར་སྐྱོ་བ་སོགས་དམན་ལམ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་དྲི་མ་གཏན་ཁེགས་སུ་གྱུར་པས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་དམ་བཅའ་བ་ནི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམས་པ་ཀུན་གྱི་ཆིངས་དངོས་གཞིའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ནམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། གསང་སྙིང་ལས། བླ་མེད་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་ཏུ། །འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །ཇི་སྙེད་སྡོམ་པ་བསམ་ཡས་པ། །མ་ལུས་ཀུན་འདུས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་དང༌། སྤྱི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ས་གཞི་གཤིན་པ་ལ། །བརྟེན་ནས་ས་བོན་བཏབ་པ་ལས། །འབྲས་བུ་སྨིན་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །གང་དག་འཚོ་བའི་སྲོག་འཛིན་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། །དམ་ཚིག་འདི་ལ་གནས་པ་ན། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་རྣམ་སྨིན་པས། །དགེ་བའི་སྲོག་འཛིན་དམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ལ་བཟུང་ནས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་འཇོམས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པའང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གསུངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ཇི་སྲིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐོབ་པར། །དེ་སྲིད་ཐེག་པ་དམན་པས་འཇིག །གསང་ཆེན་ཐེག་པ་འདི་རུ་ནི། །གཞུགས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་རྒྱལ་སྲས་ས་པའོ། །ཞེས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ལས། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་དོན་ཕྱིར། །རང་སྣང་རིག་པ་མངོན་བྱས་པས། །རིག་འཛིན་མཆོག་དེ་ལྷུན་གྲུབ་པའོ། །ཏིང་འཛིན་ནུས་པའི་མཐུ་མེད་ཀྱང༌། །ས་སྦྱོང་སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་དུ་མེད། །བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གཅིག །རིག་པའི་སྐྱེས་བུས་ལུང་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འགལ་སྤོང་མཐུན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱང་བྱ་འཁོར་བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་སྲིད་པར་འཇུག་པ་ལ་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་ཕྱི་མའི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་རྣམས་སྦྱོང་ཞིང་བསྲུང་བ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་ལས་བསོག་པ་རྣམས་དག་པར་བྱེད། སྦྱངས་འབྲས་དངོས་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་བཞི་བཅོམ་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་གསོག་ཅིང༌། འོད་ཟེར་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་སོགས་དང་མཐུན་པས་འབྲས་བུ་གཞི་ལ་རྫོགས་པར་བྱེད། སྦྱོང་བྱེད་སྔོན་འགྲོ་འདི་དག་གིས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས་དང་གོལ་ས་ཆོད་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་རྨད་བྱུང་དུ་འགྱུར་བས་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་ཚུལ་དང་གང་ཟག་གི་བློ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་སྙེད་གསུངས་ནའང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་སྐྱེལ་སོ་མཐར་ཐུག་པ་ནི། གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་རང་གི་སེམས་ཉིད་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཡེ་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པ་ཉིད་མཚན་གཞིར་བྱས་ནས། རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་བ་ནི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་སྟེ། དེ་ཡང་རྟོག་ཚོགས་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་གུད་ན་བཙལ་དུ་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་ལྷར་རྣམ་པར་དག་པས་ན་དེ་ལས་གཞན་མ་དག་པའི་ཆོས་མཚན་མར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཆོས་སོ་ཅོག །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་ཆོས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་མི་བརྙེས་སོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་བས་ན་རྟོག་ཚོགས་དེ་དག་གདོད་མ་ནས་ལྷར་དག་པས་ལམ་རྐྱེན་དང་འཕྲད་ན་དེར་སྣང་ལ། མ་ཕྲད་ན་མི་སྣང་བ་ནི། དཔེར་ན་དངུལ་ཆུ་བསྡུས་པའི་གསེར་ཕྱེ་ཉིད་མར་གསར་གྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་དང༌། མིག་སྐྱོན་ཅན་ལ་དུང་སེར་པོར་སྣང་བ་གཉིས། རྐྱེན་མེ་དང༌། མིག་ནད་སྦྱོང་བའི་སྨན་དང་འཕྲད་ན་གསེར་དང་དུང་གི་རང་མདོག་སེར་པོ་དང་དཀར་པོ་སྣང་དུ་རུང་ལ། མ་འཕྲད་ན་དེ་དང་དེར་མི་སྣང་བ་བཞིན་དང༌། སྣང་བ་གཉིས་པོ་དེ་གང་བདེན་པར་འཇོག་ཅེ་ན། མར་གསར་གྱི་གོང་བུ་དང་དུང་མདོག་སེར་པོ་སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས་མེད་སྣང་ཙམ་ཏེ་མི་བདེན་ལ། གསེར་གྱི་ཁ་དོག་སེར་པོ་དང་དུང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་སྣང་བ་ནི་མ་འཁྲུལ་བས་བདེན་པར་འཇོག་པ་ལྟར་རྟོག་ཚོགས་མ་དག་པའི་ཆོས་སུ་སྣང་བ་འདི་དག་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཙམ་སྟེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྷར་ཡེ་ནས་དག་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་ཞིང་མི་བསླུ་བས་གནས་ལུགས་ཏེ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་དེ་ལྟར་དུ་གཟིགས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཤཱ་རིའི་བུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་མ་དག་པར་མཐོང་ཞིང་ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་གྱིས་དག་པར་མཐོང་ནས་བརྩད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞིང་དག་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་མཛད་ནས་ངའི་ཞིང་ནི་རྟག་ཏུ་འདི་ལྟར་དག་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ཏེ་མདོ་དགོངས་འདུས་ལས། འཁོར་བར་འཁྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་དང༌། རྣམ་དག་རྣམ་བྱང་སྒྱུ་མ་གཉིས། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཐ་དད་ཀྱང༌། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡོང་ཡེ་མེད། ཅེས་དང༌། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྨི་འདྲ་བས། །དབུགས་ཆེན་འབྱིན་ནས་རྨི་སངས་ལྟར། །ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་བདག་ཉིད་དུ་སྣང༌། །ཞེས་དང༌། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །ཡེའམ་ངང་གིས་སངས་རྒྱས་ལ། །མིན་ལ་ཡིན་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ལ། །ཡིན་དང་མིན་ཞེས་ཅི་བྱར་ཡོད། །ཅེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདོ་ལས། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འདྲ། །བྱིས་པའི་བློ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་དག །འཇིག་རྟེན་དག་ན་མེད་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །ཅེས་གསུངས། དེས་ན་པདྨའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོར། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷ་རུ་བསྐྱེད། །ཅེས་པ་འདི་ལ་ལྔ་སྟེ། སྦྱང་གཞི། སྦྱང་བྱ། སྦྱོང་བྱེད། འབྲས་བུ། སྦྱོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ངོ་མ་ཤེས་པར་སྣོད་བཅུད་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པ་ཀུན་བརྟགས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་འདིའོ། །གསུམ་པ་ནི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་རུ་བསྒོམས་པའོ། །བཞི་པ་ནི་ཀུན་བརྟགས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་དག་ནས་དོན་རང་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །ལྔ་པ་སྦྱོང་ཚུལ་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་འགགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་གཉིས་མེད་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ལས་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅུད་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒོམས། །དེ་ལ་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལས། རང་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གནས་པ་སྟེ། དེ་ལས་མི་འདའ་བའི་དམ་ཚིག་གི་ལྷར་གསལ་ཞིང་ཐ་མལ་གྱི་ལོག་རྟོག་མེད་པས་སེམས་པའོ། །དེ་ལྟར་གདོད་ནས་གནས་ཤིང་ཡེ་ནས་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པས་ན་ཡེ་ཤེས། གཉིས་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་མེད་པས་ན་སེམས་དཔའ་སྟེ་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའོ། །དེས་ན་ཡེ་ནས་ཡོད་པ་ལ་ངོ་ཤེས་བྱས་པ་ཙམ་ལས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ་ཞེས་བྱ་བ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ནི་མེད་དོ། །རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཅེས་སོ། །ཞེས་རང་འགྲེལ་དུ་གསུངས་སོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་ན་བསྐྱེད་ཆོག་གི་རིམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་དང་ཅི་བསྒོམས་ཀྱང་གྱ་ནོམ་ལྷར་ཞེན་གྱི་གོལ་ས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། དོན་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་ཡང་དག་པའི་ཉེ་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་དོན་ནི། ཀུན་རྫོབ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་བསྐྱེད་རིམ། དོན་དམ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་རིམ། དེ་གཉིས་ཐ་དད་གཉིས་སུ་མེད་པས་བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གདངས་མ་འགགས་པར་གསལ་བ་ནི་གཟུགས་སྐུ། གཤིས་སྟོང་པར་གནས་པ་ནི་ཆོས་སྐུ། ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པ་ནི་གཉིས་མེད་ཡིན་ཏེ། གདངས་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ཙ་ན་གཤིས་ཆོས་སྐུ་ལས་འོས་མེད། གཤིས་ཆོས་སྐུར་གནས་པ་ལས་གདངས་གཟུགས་སྐུ་ལས་འོས་མེད། དེའི་གནད་ཀྱིས་དབྱེར་མེད་ལས་འདས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དང༌། གྲོལ་ཏིག་ཡང་དག་གཏེར་གཞུང་ལས། རང་ཉིད་སྟོང་པར་བསྒོམས་པ་ནི༔ སྣང་བཞིན་སྟོང་པ་ཆུ་ཟླ་འདྲ༔ བརྗོད་ཅིང་སྟོང་པ་བྲག་ཆ་འདྲ༔ གསལ་ཞིང་སྟོང་པ་འཇའ་ཚོན་འདྲ༔ མེད་བཞིན་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ༔ མྱོང་བཞིན་སྟོང་པ་རྨྀ་ལམ་འདྲ༔ དེ་ལྟར་གསལ་ཞིང་གོམས་པའི་ཚེ༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བརྟན་པ་ཡིན༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་རང་གི་སེམས༔ སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ རང་བྱུང་རིག་པ་ཟང་ཐལ་བསྐྱང་༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན༔ རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ཨེ་མ་ཧོ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གོམས་པས་སངས་རྒྱས་ཡིན༔ སྒྱུ་ལུས་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་ནི༔ བར་དོར་ཡི་དམ་བཞད་ཅིང་བྱོན༔ འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་མེད༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ས་ཐོབ་ནས༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཛད༔ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ༔ རྟོག་མེད་ངང་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་འཆང་༔ ཞེས་དང༌། སྣང་བའི་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་ཀུན༔ གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་བཅས་པ་དང་༔ ས་རྡོ་རི་བྲག་ལ་སོགས་ཀུན༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ༔ འགྲོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ནི༔ རུ་ལུའི་སྒྲ་རུ་ཤེས་པར་བྱ༔ ས་སྒྲ་མེ་སྒྲ་ཆུ་སྒྲ་དང་༔ རླུང་སྒྲ་ལ་སོགས་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ རུ་ལུའི་སྒྲ་རུ་ཤེས་པར་བྱ༔ འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་ཐམས་ཅད་ནི༔ རུ་ལུའི་ངང་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ འདས་དང་མ་འདས་ད་ལྟར་གྱི༔ རྣམ་རྟོག་རི་དྭགས་རྒྱུ་བ་འདི༔ རུ་ལུའི་རྒྱ་རུ་འཛུད་པར་བྱ༔ ཡིད་ཀྱིས་ཅི་བསམ་ཅི་མནོ་བའི༔ དུག་ལྔ་གང་སྐྱེས་ངོ་བོ་ཀུན༔ རུ་ལུའི་ངོ་བོར་ཤེས་པར་བྱ༔ མིག་གིས་གཟུང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རུ་ལུར་ཀྲོང་གིས་ཤེས་པར་བྱ༔ སྣང་སྲིད་རུ་ལུར་འཛིན་པ་ཡིན༔ ཞེས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྲུབ་འདོད་པས། །རྟག་ཏུ་མཉམ་པའི་དོན་རྟོགས་ལ། །སྐུ་ནི་འཇའ་ཚོན་ཚུལ་འདྲ་བར། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམས། །འཁོར་རྣམས་ཆུ་ཟླའི་ཚུལ་ཤེས་པར། གསལ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམས། །ལྷ་ཡི་སྐུ་ནི་གསལ་བསྒོམ་ན། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་ཚུལ་ཤེས་ན། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཆེན་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། མདོར་ན་བཅོས་མའི་བློ་ངོར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་བར་དུ་བསླབས་པས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་སྤྱིར་བསྐྱེད་རིམ་རྐྱང་པས་འོག་མིན་བར་གྱི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་འདས་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་མི་ནུས་ནའང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུས་རྫོགས་རིམ་ངང་གིས་དྲངས་ནས་བདེན་དོན་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་དེ་མདོ་ལམ་གྱིས་ཀྱང་རིང་མོ་ཞིག་ན་བདེན་དོན་མཐོང་བ་འདྲེན་ཐུབ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་གསུངས་ལ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་ཀྱིས་ཟིན་ན། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གཞན་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཉམས་ཀྱང་དེས་ཉེས་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་འབྱིན་ནུས་པར་གསུངས་ཏེ། གསང་སྙིང་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་རབ་སྦྱོར་བས། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཆོ་ག་ལྷག་གམ་མ་ཚང་ནའང༌། །སྐྱོན་ཉིད་དག་སྟེ་ཉེས་པ་མེད། །ཅེས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ལས། ཆོས་ཉིད་དག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལས་རབ་དག །ལྷག་དང་མ་ཚང་ཉེས་བྲལ་ཞིང༌། །དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་འབྱུང༌། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གོ་དོན་གྱི་རྣམ་བཞག་སྤྱིར་ངེས་པར་བྱས་ནས། བྱེ་བྲག་སྒོམ་དོན་དམིགས་རིམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྣམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ། རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ། གཉིས་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཁོག་ཕུབ་པ། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བའོ།

།དང་པོ་ནི། ཨཱཿ གདོད་ནས་ཀ་དག་སོགས་ནས། འཇའ་ལྟར་ཤརཿཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏེ། འདི་ལ་གསུམ། དང་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། མ་བཅོས་མི་གནས་དམིགས་དང་བྲལ། །བསམ་དཔྱོད་ཡོད་འཛིན་རྟོགས་ལས་འདས། །ཅི་ཡང་འདུ་ཤེས་མི་འཇུག་པ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་སྐྱེ་སོགས་ཀྱི་རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པར་སྣང་ཡང་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་སྐྱེ་འགགས་གནས་དམིགས་འགྲོ་འོང་གི་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རྡུལ་ཆ་ཕྲ་བ་ཙམ་ཡང་དོན་ལ་གྲུབ་མ་མྱོང་བའི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་གདོད་ནས་དག་པའི་རང་སེམས་ཀ་དག་བསམ་བརྗོད་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུུ་མ་བཅོས་པར་མཉམ་པར་འཇོག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བསམ། ནང་ལྟར་ན། ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྲོས་པ་མེད་པ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ། གསང་བ་ལྟར་ན། ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འོད་གསལ་དུ་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་བསམས་ལ། འཆི་བ་དག་པ་ཆོས་སྐུའོ་སྙམ་པའི་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། འདིས་མར་འཁོར་བའི་དྲི་མ་འཆི་སྲིད་དང་རྟག་ལྟ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་སྦྱང་ཞིང་དག་པར་བྱེད། ཡར་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་གསོས་ཐེབས་པས་འབྲས་བུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །ལམ་གོང་མ་རྫོགས་རིམ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་འདིང་བས་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། །ལུང་སྔ་མའི་འཕྲོར། སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བའི། ཕྱོགས་མེད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལྟར། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་ལ། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་བསྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་པས། སྟོང་ཉིད་དེའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རིག་པའི་རྩལ་མ་འགགས་པར། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་དབང་གིས་མེད་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྲིད་པར་འཁྲུལ་སྣང་མུ་མེད་དུ་འཕྱན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གནས་གདོད་མའི་གཤིས་ལུགས་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་འགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩོལ་བ་མེད་པར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་རང་སྣང་བའི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་པ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་རྟོགས་པ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་སེམས་རང་ལ་གསལ་བ་ལ་སྙིང་རྗེ་རང་བྱུང་དུ་ཤར་བར་བསྒོམ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ལས་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་དུ་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་བསམ་པའོ། །བར་དོ་དག་པ་ལོངས་སྐུའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཛིན། འདིས་བར་སྲིད་དང་ཆད་ལྟ་གཟུགས་ཁམས་དག་པར་བྱེད། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུར་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །འོད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷར་ལྡང་བའི་རྒྱུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞི་འདིང་བའི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོའོ། །གསུམ་པ་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། རྒྱུད་སྔ་མའི་འཕྲོར། གཉིས་མེད་རིག་པ་རང་སྣང་བའི། མ་ལུས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཧཱུྃ་བསྒོམ་བྱ། །ཞེས་པས། རང་སེམས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་རྩལ་ལས། མཚོན་བྱ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད། མཚོན་བྱེད་ཐབས་ཆེན་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་འོད་འབར་བ་ཞིག་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམ་པ་ནི་འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཕྱི་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་ཧཱུྃ་ཡིག་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྒོམ། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་སེམས་བྱུང་རང་ཤར་དུ་འདུག་པ་འདི་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྒོམ། གསང་བ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ལྷང་ངེར་རྟོགས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་གྱི་རྒྱུ་རུ་བསྒོམ་པའོ། །དེས་སྐྱེ་གནས་དག་པ་སྤྲུལ་སྐུའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད། འདིས་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་ཀ་མའི་སྲིད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་འདོད་ཁམས་སྤྱོང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ལས་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། རྫོགས་རིམ་བདེ་རླུང་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བའི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་ལས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིཿ ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་ཡི་རྩལ་འཕང་དང་སྦྱར་ཏེ། ལས་དང་པོ་པས་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང༌། རིམ་གྱིས་གོམ་པ་ན། རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལྟར་དོན་དམ་པར་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་མ་གཡོས་པར་ཀུན་རྫོབ་དུ་སྣང་ཞིང་སྲིད་པས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སད་པར་མོས་པ་དང༌། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གྲུབ་བསལ་མེད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡེ་ནས་ཡིན་པ་ལ་ད་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པ་དང་བསྒོམ་པ་ཚུལ་གསུམ་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་ཡང་དག་གསང་བའི་འགྲེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་པ་ལས། འདིར་ལྟ་བའི་གནད་དང་གོ་དོན་ཕྱི་མ་ལྟར་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ཐུན་མོང་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་རྟེན་གཞི་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་སོགས་བསྒོམ་པ་ནི། ནམ་མཁར་གནས་པའི་རྒྱུའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དེ་ལས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱང་ནས་སྟོང་པར་བྱས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ནི། གདོད་མ་ནས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་བྱེད་ཡི་གེ་ཨེ་ཡྃ་ར་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་རྣམས་ཆད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨེ་ལས་ནམ་མཁའ་མཐིང་ནག་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འབྱམས་ཀླས་པའི་དབྱིངས་སུ། ཡྃ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ཅན། ར་ལས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་དམར་ཟླུམ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ། སུྃ་ལས་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གཞི་སེར་ནག་གྲུ་བཞི་པ། ཀེཾ་ལས་ཀེང་རུས་ཀྱི་རི་རབ་དཀར་སྔོ་བང་རིམ་བཞི་པ་འཛིང་ཐབས་སུ་བརྩེགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་དམར་ནག་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་ཁོང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་གདན་དང་བཅས་པ་བསྒོམས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་དལ། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས། གསང་བ་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་རང་ཤར་རང་གྲཽལ་དུ་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་སྒོམ། ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ལྔའི་དག་སྦྱོར་ཡང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་རྒྱུད་ལས། ཕྱི་རོལ་འབྱུང་སོགས་ཡུམ་རྣམས་ཀུན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་མ་སྟེ། །གཤེར་བ་ལྷ་མོ་མཱ་མ་ཀཱི། །སྨིན་བྱེད་སྲེག་མཛད་གོས་དཀར་མོ། །ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་སྒྲོལ་མའི་མཁའ། །སྟོང་གསལ་ནམ་མཁའ་ཀུན་བཟང་མོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔའོ་ཞེས་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད། འདིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་གཞི་འབྱུང་ལྔ་རི་རབ་དང་བཅས་དྲུག་པོ་དེ་སྦྱོང༌། འབྲས་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་མཚོན་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་འབྱུང་ལྔ་རི་རབ་དང་བཅས་པ་རྩ་འཁོར་ལྔ་དང་དབུ་མ། པད་ཉི་དང་རྒྱ་གྲམ་ནི་རྩ་འཁོར་དང་རླུང་ཐིག་སྟེ། དེ་རྣམས་མཉེན་ཅིང་དུལ་བའི་གཞི་འདིངས་པའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། སླར་ཡང་རྒྱུའི་ཧཱུྃ་ལས་ཅིར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཡི་གེ་བྷྲཱུྃ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་འཕྲོས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་སྒོ་ཁྱུད་གློ་འབུར་སོགས་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཐོད་པ་སྐམ་རློན་རྙིད་གསུམ་གྱི་རྩིག་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཁ་ནས་མེ་འབར་ཞིང་སྣ་ནས་དུད་པ་འཐུལ་བ། མིག་ནས་ཁྲག་འཛག་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རཀྟས་སྤྱིན་ཐབས་སུ་སྦྱར་ཞིང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་གཟེར་བུས་བཏབ་པ། རྩིག་པའི་རྩ་བར་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བ། རྩིག་པའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་གུ་འཕྱར་སྟབས་སུ་བཀོད་པའི་མཐར་རྒྱུ་མ་དང་སྙིང་གི་འགུལ་འཁོར་འཕྱང་བ། དེ་ཡི་སྟེང་དུ་བྲེ་ཕུལ་གྱི་སྣམ་བུར་སྤྲུལ་སྦྲམ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གི་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་བ་ཕྱེད་པས་བརྒྱན་པ། དེ་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་བརྗིད་པ། བྱ་འདབ་ལས་འཕྱང་བའི་རྐང་ལག་གི་ཤར་བུ། སྟེང་ངོས་སུ་རྒལ་ཚིགས་ཀྱི་མདའ་ཡབ། བར་བར་དུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན། ལག་པའི་འཕན། ལྕང་ལོའི་རྔ་ཡབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲས་པ། ནང་ཚངས་པའི་གདུང་བཞི་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཀ་བས་བཏེགས་པ། རུ་སྦལ་གྱི་ཀ་གདན། གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཀ་ཞུ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱམས། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་དྲལ་མ། སྟེང་ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་ཐོག་ཕུབ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་མཐོང་སྐར་དང་བཅས་པའི་དབུས་ཕྱུར་བུར་ལྷ་ཆེན་གྱི་ཐོད་པས་ཕུབ་པའི་རྩེ་མོར་ཙིཏྟའི་ཏོག་གིས་བརྗིད་པ། སྒོ་བཞིར་དྲག་པོའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིའི་བཏེག་པའི་རྟ་བབས་སྣམ་བུ་བརྒྱད་མའམ་བཞི་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདུགས་ཀྱིས་ཕུབ་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། གཞན་ཡང་རྔམ་བརྗིད་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསལ་གདབ་སྟེ། དེའི་དོན་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང༌། ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །འཁོར་འདས་མཉམ་པ་གྲུུ་བཞི་པ། །སྒོ་བཞི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་རྟ་བབས་སོ། །རིན་ཆེན་སྒོ་སྟེང་ཐུགས་རྗེའི་ངང༌། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་སྒོ་ཁྱམས་དང༌། །ཕྲེང་བ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། །འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་ཀ་བས་མཛེས་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྔ་ཡབ་དང༌། །ཉོན་མོངས་འཆིང་གཅོད་གྲི་གུག་ཕྲེང༌། །དྲིལ་བུ་བ་དན་རླུང་བསྐྱོད་པ། །ཤེས་རབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་དང༌། །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་འདུས་པའི་རྟགས། །བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །ཐོད་ཕྲེང་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པའི་རྟགས། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན། ཕྱི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ནང་དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་ལྟར་ན་བདག་གི་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་དམ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཡེ་ནས་གནས་པ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་མོས་པའོ། །དེ་ནས་གདན་བསྐྱེད་པ་ནི། འོག་ཏུ་ཁྲོ་བཅུ་སོགས་བསྐྱེད་ཆོག་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུའི་ལྟེ་བར་གཙོ་བོ་དང༌། རྩིབས་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་གདན་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མི་སྤྲོ་ན་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་པདྨ་ཟླ་ཉི་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་བཅས་གསལ་བ་སྟེ། གང་ལྟར་ཡང༌། ཕྱི་ལྟར་ན་དྲེགས་པ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པར། ནང་ལྟར་ན་མ་རིག་པ་དང་བདུད་བགེགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པར། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་དེས་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བསྒོམ་པ་སྟེ། ཡུལ་དང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་རྣམ་པར་དག་པ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་ཞིང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ངོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། འདིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་རྒྱུ་ཞིང་སྤྱོད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་དང༌། གདན་པདྨ་ཉི་ཟླས་མའི་མངལ་ཁུ་ཁྲག་དང་བཅས་པ་དང༌། གནས་ལུས་ལ་སྲེད་ལེན་གྱི་བར་ཆད་སྦྱོང༌། འབྲས་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་མངོན་དུ་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གིས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་སེམས་གསལ་སྟོང་གི་བདེ་བའི་ཆ་དང༌། གདན་པདྨ་ནི་རྩ་འཁོར། ཟླ་བ་ནི་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག །ཉི་མ་ནི་གཏུམ་མོའི་མེ་སྟེ། འབར་འཛག་གི་ཞུ་བདེས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་ཐོབ་པའི་གཞི་འདེང་བའོ།

།དེ་ནས་བརྟེན་པ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། །ནམ་མཁར་གནས་པའི་མཚོན་བྱེད་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་ཉིད། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་གདན་སྟེང་དུ་བབས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མཚོན་བྱ་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་དག །གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་ཅིང་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ། ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི། རྣམ་ཐར་གསུམ་མཚོན་པའི་དབུ་གསུམ་ལས། ཐུགས་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྡར་སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་སྟོན་གནམ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་མཐིང་ལ་རྔམས་པ། །སྐུ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་བརྡར་གཡས་ཞལ་དཀར་པོ་བཞད་པ། གསུང་འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བརྡར་གཡོན་ཞལ་དམར་པོ་གཤེ་བ། སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས་སུ་དབུ་སྐྲ་རལ་པ་གྱེན་དུ་འབར་བ། ས་དགུའི་རྟོག་པ་འཇོམས་པའི་རྟགས་སུ་སྤྱན་དགུས་ལྡང་མིག་གཟིར་ཞིང༌། བདུད་བཞི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་མཆེ་བ་བཞི་བཞི་གཙིགས་པ། ཡེ་ཤེས་དྲུག་གིས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཕྱག་དྲུག་གིས། གཡས་དང་པོས་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་དང༌། བར་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ལས་མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་པ། གཡོན་དང་པོས་ཉོན་མོངས་པའི་བུད་ཤིང་བསྲེག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་སྡིག་པའི་མཛུབ་མོའི་རྩེ་ནས་སྤྲོ་བ། གཉིས་པས་དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་པ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཅང་ཏེའུ་དང་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་སྙན་པར་འཁྲོལ་བ། །ཕྱག་ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པས་ཁམས་གསུམ་པོའི་ཉོན་མོངས་པའི་དུག་ཆེན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་རི་རབ་ལྟ་བུའི་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ། ཚེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རྟགས་སུ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་ནི། དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་ཡེ་ནས་རང་ཆས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་དཔལ་གྱི་ཆས་ཏེ། རྟོག་པ་ལྷ་རྒྱུད་ལས། དབུ་སྐྲ་གྱེན་བརྫེས་འཁོར་བ་རུ་ཟློག་ཆས། །རྡོ་རྗེའི་ཁྱུང་གཤོག་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆས། །མཐིང་དམར་ཅོད་པཎ་རྟག་ཆད་ཟིལ་གནོན་ཆས། །སྤྱི་གཙུག་རྡོ་རྗེ་ལྷག་པར་རིག་པའི་ཆས། །དབང་གི་བསེ་ཁྲབ་གཟི་འབར་བགྲོད་པའི་ཆས། །གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ཆས། །གནོད་གདུག་ཟློག་བྱེད་དཔའ་བོ་ལྗགས་ཀྱི་ཆས། །ཉོན་མོངས་བསྲེག་བྱེད་རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་ཆས། ཞེས་དོན་རྟགས་བཅས་གསལ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་ལ། གཞན་ཡང་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་འདྲ་མིན་གྱི་བཞེད་པ་ཅི་རིགས་སྣང་ངོ༌། །དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ནི། རྒྱལ་བྱེད་དཔའ་རྟགས་ཀྱི་རྒྱན་ཏེ། སྔོན་བྱུང་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཆས་རྣམས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་རྒྱན་དུ་བཞེས་པས། དུར་ཁྲོད་ན་གནས་པའི་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་ཚོགས་རྣམས་དང་དགྱེས་དགུར་རོལ་པའི་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྟོབས་བཅུས་གཏི་མུག་བཅོམ་པའི་བརྡར་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པའི་བརྡར་ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང༌། དཔའ་བརྟུལ་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཞེ་སྡང་བཅོམ་པའི་བརྡར་སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ་བ་སྟེ་བགོ་བའི་གོས་གསུམ་མོ། །ཡེ་ཤེས་ལྔས་དུག་ལྔ་བཅོམ་པའི་རྟགས་སུ། ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་དཀར་པོས་སྐྲ་འཆིངས། རྗེ་རིགས་སེར་པོས་སྙན་ཆ། བྲམ་ཟེའི་རིགས་དམར་པོས་སེ་མོ་དོ་དང་མགུར་ཆུ། དམངས་རིགས་ལྗང་གུས་སྐ་རགས་དང་དོ་ཤལ། གདོལ་པ་ནག་པོས་གདུ་བུ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདུག་པ་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་རྒྱན་དང༌། སྐུ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཐོད་རྒྱན་ཏེ། སྐམ་པོ་ལྔ་ཡི་དབུ་རྒྱན། ཁྲག་འཛག་པའི་མགོ་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ། ཚལ་བུའི་དཔུང་རྒྱན་ཏེ་གདགས་པའི་རྒྱན་གཉིས་སོ། །དུག་གསུམ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའི་བརྡར། །དཔྲལ་བར་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། སྨིན་མཚམས་སུ་རཀྟའི་ཐིག་ལེ། མགྲིན་པར་ཞག་གི་ཟོ་རིས་ཏེ་བྱུག་པའི་རྩི་གསུམ་གྱིས་བརྒྱན་པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཞབས་བཞི་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱི་མ་ཧཱ་རུ་ཏྲའི་སྤྱི་བོ་ནས་བརྫིས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ་མཐིང་སྐྱ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་བརྡར་ཨུཏྤལ་དང༌། གཡོན་རྒྱུད་དྲུག་ཉོན་མོངས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་ཞིང་སྟོབས་པའི་བརྡར་དུང་ཆེན་དམར་གྱིས་གང་བ་འཛིན་པ་དང་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་ཞིང་འཁྱུད་པ། གཟིག་ཤམ་དང་རུས་རྒྱན་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁྲོ་མོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེགས་པ། གཉིས་ཀའང་གདུལ་བྱ་མ་རུང་བ་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཆགས་ཁྲོ་རྔམས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ། ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར་མཁན། སྤྲོས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་དམིགས་བཞིན་དུ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་གདུལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྒྱུ་དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས། གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚད་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དུས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་སུ་དག་པ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་ཕུང་དང་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་བུདྡྷ་ཀཱི་ལ་ཡ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་དང་ཞེ་སྡང་དག་པ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། ཚོར་ཕུང་དང་ང་རྒྱལ་དག་པ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རཏྣ་ཀཱི་ལ་ཡ། འདུ་ཤེས་དང་འདོད་ཆགས་དག་པ་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ། འདུ་བྱེད་དང་ཕྲག་དོག་དག་པ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་རྣམས། ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་དག་པ་བུདྡྷ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་མ་སོགས་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡུམ་ལྔ་དང་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་རོལ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་བཅུ་གནས་སུ་དག་ཅིང་དགེ་བཅུ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁྲོ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དང༌། ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུའི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པ་ཕྲ་ཕྱག་ཉི་ཤུ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པ་སྒོ་སྐྱོང་གདོང་ཅན་བཞི། ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་རོལ་རྩལ་དུ་ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་འཕྲུལ་པ་སྟེ། དོན་ལ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་དེ་ལས་ཤར་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡེ་ནས་གནས་པས་ན། ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་རྩལ་དུ་ཤེས་པའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ་པས་དོན་གྱི་གནད་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། གསང་སྙིང་ལས། མཁའ་དཀྱིལ་དྭང་པའི་དབྱིངས་ཉི་ཟླ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྟོངས་དཔྱལ་བསྒོམས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀུན། །མ་ལུས་པར་ནི་བསྒོམ་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། སྤྱི་མདོ་ལས། ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་དེར་གཅིག་པས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་སྙིང་པོ་ཡིན། །བྱ་བྱེད་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །ཡེ་ནས་གྲུབ་ཟིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཅེས་དང༌། ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། མ་སྐྱེས་གྲངས་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ལ། །རྣམ་རྟོག་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཤར། །མཁའ་ལ་གཟའ་སྐར་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་ལྟར། །ཇི་ལྟར་སྣང་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གཅིག །ཅེས་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཇི་སྙེད་པ། །སེམས་ཅན་མོས་པའི་ཁྱད་པར་སྣང་བ་ཡིས། །ནུས་མཐུ་བྱིན་རླབས་སོ་སོར་སྣང་བ་ཡང༌། །མ་སྐྱེས་སེམས་ཀྱི་ངང་ལས་གཞན་མ་མཐོང༌། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན། བདག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐུའི་གནས་ལྔ་ལ། ཕུར་པ་སྲས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀཱི་ལ་ཡ་རིགས་ལྔ་དང༌། ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་བཅུ། སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང༌། མུ་རན་ལ་ཕུར་སྲུང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དོན་རྟགས་དགོས་ཆེད་སོགས་ཞིབ་པར་ཁོ་བོས་བྱས་པའི་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་རྣམ་བཤད་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།

།གང་ལྟར་ཡང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ཙམ་དུ་ཟད་པས། ཆོས་ཀུན་གྱི་དྭང་མའི་སྲོག་གམ་སྙིང་པོའམ་བཅུད་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དོན་གྱི་ཨེ་ཝྃ་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀ་དག་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་འདི་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དངོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བདེ་འདུས་རྩ་སྒྲུབ་ལས། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འདི༔ རིགས་ཀྱྀ་བདག་པོ་བླ་མ་ཡིན༔ ཞེས་དང༌། ཀུན་བྱེད་ལས། སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་ནི། །ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོས་སྔོན་ཡང་ལུང་མ་བསྟན། །ཕྱིས་ནས་མི་སྟོན་ད་ལྟ་སྟོན་མི་མཛད། །དེ་བས་སངས་རྒྱས་སེམས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་དང༌། གསང་འདུས་ལས། རིན་ཆེན་སེམས་ལས་ཕྱིར་གྱུར་པའི། །སངས་རྒྱས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་རོལ་པར་ཤར་བ་ནི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གལ་པོ་ལས། བདེ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་སྐུ། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན། །ཞེས་དང༌། ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཧེ་ནི་བརྡལ་ཁྱབ་སྟོང་པའི་ངང༌། །རུ་ནི་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །ཀ་ནི་ཅིར་ཡང་རོལ་པ་ཉིད། ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་ནས། བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་པདྨ་ཟླ་ཉི་དྲེགས་པ་ཁྱོ་ཤུགས་བསྣོལ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ཅན། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་པ། །གཡས་ཞལ་དཀར་པོ་འཛུམ་པ། གཡོན་ཞལ་དམར་པོ་གཤེ་བ། དབུས་ཞལ་མཐིང་ནག་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིག་པ། ལྗགས་འདྲིལ་བ། ཕཊ་ཀྱིས་རྐན་སྒྲ་སྡེབ་ཅིང་ཤང་ནས་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་འབྱིན་པ། སྨིན་མཚམས་ནས་ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བ། སྨ་ར་དང་སྨིན་མའི་གློག་འོད་འཁྱུག་ཅིང༌། རལ་བ་ཁམས་ནག་གྱེན་དུ་འབར་བ། ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་མདངས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དང་པོས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ། བར་བས་ཁ་ཊྭཱྃ། ཐ་མས་གསང་བའི་རྔེའུ་ཆུང་འཛིན་པ། གཡོན་དང་པོས་དྲིལ་བུ། བར་པས་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང༌། ཐ་མས་རྒྱུ་ཞགས་འཕེན་པ། ཞབས་བཞི་གཡོན་བརྐྱང་བའི་སྟབས་ཀྱིས། ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་མ་སྔོ་སྐྱ་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དུང་ཁྲག་སྟོབས་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་སྟེ་གཉིས་ཀའང༌། ཆགས་ཉམས་ཀྱིས་སྒེགས་པ། ཁྲོ་ཉམས་ཀྱིས་དཔའ་བ། རྨོངས་ཉམས་ཀྱིས་མི་སྡུག་པ་སྟེ་སྐུ་ཡི་གར་གསུམ། བཞད་པའི་གད་མོ་འབྱིན་པས་དགོད་པ། བསྡིག་པའི་ང་རོ་སྒྲོགས་པས་གཤེ་བ། སྒྲ་གདངས་ཆེ་ཞིང་བཟོད་པར་དཀའ་བས་དྲག་ཤུལ་ཏེ་གསུང་གི་ཉམས་གསུམ། རྨོངས་པའི་འགྲོ་ཁམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྙིང་རྗེ། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་ཁྲོ་བས་འདུལ་བའི་རྔམས་པ། ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་རོ་མཉམ་པའི་ཞི་བ་སྟེ་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་གསུམ་བཅས་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང༌། དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་གཏེར་གསར་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལས། སྐུ་གསུམ་མཚོན་པའི་ཞལ་གསུམ་བསྟན༔ ཕྱག་དྲུག་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཏེ༔ ཁ་ཊྭཱྃ་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཐོད་རྔ་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ དྲིལ་བུའི་སེམས་ཅན་སད་པར་བྱེད༔ ཐོད་ཁྲག་འཁོར་བ་གནས་ནས་སྤོར༔ རྒྱུ་ཞགས་ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་ཅན༔ ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཞེས་སོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷ་རྟོག་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། གཡས་ཞལ་དཀར་བ་སྐུའི་རང་བཞིན་དང་མིག་ཤེས་དག་པ་ཀཽ་རི་མཱ། གཡོན་ཞལ་དམར་བ་གསུང་གི་རང་བཞིན་དང་ལྕེ་ཤེས་དག་པ་པྲ་མོ་ཧཱ། དབུས་མཐིང་ག་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དང་པོ་རྣ་ཤེས་དག་པ་ཙཽ་རི་མཱ། གཉིས་པ་སྣ་ཤེས་དག་པ་བཻ་ཏཱ་ལི། ཐ་མ་ཉོན་ཡིད་དག་པ་པུཀྐ་སཱི། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ཀུན་གཞི་དག་པ་གྷསྨཱ་རི། བར་པ་ཡིད་ཤེས་དག་པ་སྨ་ཤ་ནི། ཐ་མ་ལུས་ཤེས་དག་པ་ཙནྡ་ལཱི། ཞབས་བཞི་སྒོ་མ་བཞི། ཡབ་ཡུམ་དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག །གདན་སེང་ཧ་མ་བརྒྱད། རྒྱན་རྣམས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དང་སྦྱར་བ་སྟེ། ཚུལ་འདི་ནི་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར་ཡིན་གྱི། གཞན་བཀའ་བརྒྱད་སོགས་ལས། ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་དག་པ་སྦྱོར་ཚུལ་འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་སྣང་ཡང་གང་ལྟར་ཀྱང་གནད་ཀྱིས་མི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་གསང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བཟོད་མེད་དུ་འབར་བའི་རང་རྩལ། འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་སད་པ་ཀུན་ཀྱང༌། ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་བདེ་སྟོང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་འབར་བས། ཨ་ཧྃ་དང་ཧཱུྃ་ཕཊ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྟ་བུར་སྒྲོག་པ། མདོར་ན། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱ། སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་སྙིང་པོའི་ཛབ྄་དབྱངས། སེམས་ཀྱི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པ། གང་ཤར་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་རྒྱ་ཡན། ཉམས་མྱོང་གི་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་དེ་ཡོ་ལང༌། སྣང་བའི་དུས་ན་ཅིར་ཡང་སྣང༌། །རིག་པའི་དུས་ན་ཅིར་ཡང་རིག །བདེ་བའི་དུས་ན་ཅིར་ཡང་བདེ། །སྟོང་པའི་དུས་ནི་ཅིར་ཡང་སྟོང༌། །ཀུན་ཀྱང་གདོད་མའི་གཤིས་ལུགས་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་རྩལ། གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རང་བྱུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། སྟོང་དང་སྟོང་མིན་ཧེ་རུ་ཀ །བདེ་ཆེན་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །ཞི་ལ་ཞི་དང་ཁྲོ་ལ་ཁྲོ། །ཆགས་ལ་ཆགས་དང་རྨོངས་ལ་རྨོངས། །ཞེས་དང༌། སྐུ་ནི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དེ། གསུང་ནི་བརྗོད་པ་ཀུན་ཉིད་དོ། །དྲན་རྟོག་ཐུགས་ལ་དབྱེར་མེད་པའི། མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྫོགས། ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། །དེ་ཉིད་རྟོག་དང་དཔྱོད་པ་ལས་འདས་ཤིང༌། །ཀུན་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་བརྗོད་དཀའ་བས། གང་དུ་མ་མཐོང་མཚོན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལས། ཡང་དག་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ནི། །མཚན་མ་འཇོམས་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་མཆོག །ཅེས་སོ། །མདོར་ན་ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། རྒྱུ་ནི་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ལ། །ཉོན་མོངས་པ་ཡི་སྣང་བ་དང༌། །ལམ་དུས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ། །ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་དང༌། །འབྲས་བུ་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས། མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་སྣང༌། །སྣང་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་སེམས་ཅན་གྱི་དུས་ན་ལས་ཉོན་གྱི་རྟོག་ཚོགས། ལམ་རྣལ་འབྱོར་པའི་དུས་ན་ཉམས་དང་འཆར་སྒོའི་བྱེ་བྲག །འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། སྣང་གསུམ་གྱི་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པས། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་དབྱེར་མེད་རོ་མཉམ་པས་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆར་ཤར་བ་མ་གཏོགས་གཞན་གུད་ན་ལྷ་ཞེས་རང་མཚན་པར་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐག་བཅད་ནས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་བསྒོམས་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་གལ་པོ་ཆེ་སྟེ། བདེ་འདུས་རྩ་སྒྲུབ་ལས། མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པ་འཁོར་བ་ཡིན༔ དེ་ཤེས་རྟོགས་པ་མྱ་ངན་འདས༔ ལྷ་སྐུ་སེམས་ཀྱི་རང་རྩལ་ཏེ༔ དངོས་པོར་བཟུང་ན་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར༔ ལྷ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གསལ༔ ཞེས་དང༌། ཀུན་བྱེད་ལས། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཅིག །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་བཅོས་པར་མ་བྱེད་ཅིག །མ་བཅོས་མཉམ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ནི། །མི་རྟོག་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཡེ་ནས་གནས། །ཞེས་སོ། །དེས་ན། ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་སྐུ་རང་བྱུང་དུ་ལྷང་ངེར་ཤར་བ། ནང་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལྷར་ཤར་བ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་ལས་རིག་པ་རང་བྱུང་དུ་ལྷང་གིས་ཤར་བར་བསྒོམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དག་པ་ལྷའི་སྐྱེ་མཆེད་དག་པ་ལྷའི་རང་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། འདིས་བྱིས་པ་དེ་མ་ཡི་མངལ་སོགས་སུ་ལུས་རིམ་གྱིས་གྲུབ་པས་དབང་པོ་རྣམས་རྫོགས་ནས་བཙས་པ་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེངས་པ་ན་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པ་དང་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་རླུང་སེམས་དྷཱུར་ཏིར་ཐིམ་ནས་ཞུ་བདེས་དྲངས་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་གཞི་འདིང་བའོ།

།གསུམ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ནཱ་དའི་གསུང་༔ ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་ལ་གཉིས། གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་དྭང་མ་ལྔ་སེམས་དང་བཅས་པ་གཉིས་གཉིས་ཟུང་དུ་ལྡེབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ནི་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ས་ཆུའི་ཁམས་དག་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས། རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་པ་ནི། །ཆེན་པོའི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའོ། །རླུང་མེའི་ཁམས་དག་ངག་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་འགྲོ་འོང་རྩོལ་བྲལ་བ། །གཞོམ་མེད་གསང་སྔགས་སྒྲ་ཆེན་གསུང་རྡོ་རྗེ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་དག་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བ་ཡི། །གཉུག་མ་རང་རིག་རང་བཞིན་སྤྲོས་བྲལ་གྱི། །ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །རང་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་འཆར་བ་ནི། །ཐུགས་ཀྱྀ་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྐྱེ་འཆི་མེད་པ། གསུང་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས། ཐུགས་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་སྟེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས། རང་གི་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དོན་བཞིན་རྒྱས་གདབ་པ་སྟེ། གདབ་ཚུལ་ཡང༌། བདག་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པ་ཨཱཿདམར་པོ། །སྙིང་གར་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་བསྒོམ་པ་སྟེ། འདི་དག་ལྷའི་གཟུགས་སུ་མི་བྱེད་པ་ནི་ཡི་གེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ལ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཡང་ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ན་ཞལ་ཕྱག་སོགས་ལྷའི་གཟུགས་སུ་མ་བྱས་ཀྱང་དེ་དང་དེའི་ཕྱག་རྒྱར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཞེས་པའང་རིགས་ལྔའི་ནང་མཚན་གྱི་རྣམ་སྣང་སོགས་གསུམ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ནི་ཡབ་ལ་སྣང་མཛད་དང་རིན་འབྱུང་འདྲེས་མ་དང༌། ཡུམ་ལ་སྤྱན་མ་དང་མ་ཀི་འདྲེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ། དཔག་མེད་དོན་གྲུབ་གཉིས་དང༌། གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་གཉིས་འདྲེས་པ་ནི་གསུང་རྡོ་རྗེ། མི་བསྐྱོད་རྡོར་སེམས་གཉིས་དང༌། དབྱིངས་ཕྱུག་བཟང་མོ་གཉིས་འདྲེས་རོ་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེའོ། །དེས་ན་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་རྒྱས་འདེབས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར། ནང་ལྟར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་བསྒོམ་པའོ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། འདིས་བྱིས་པ་དེ་སྒོ་གསུམ་གྱི་ནུས་རྩལ་ནར་སོན་པ་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང༌། དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་བརྙེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གསུམ་འགགས་པའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་འདིང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསང་སྙིང་ལས། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཆོས་སོ་ཅོག །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་ཆོས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་མི་བརྙེས་སོ། །ཞེས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལམ་རིམ་ལས། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །གཞི་རྫོགས་ཕྱག་རྒྱ་མ་འདྲེས་གསལ། །ཅིར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་ཅིར་ཡང་འཕྲུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལྔ། བཅུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ། རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་དང་བཅས་ཡེ་ནས་སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོར་གནས་པའི་དོན། དཔེ་རྒྱལ་བུ་དམངས་འཁྱམས་ཉིད་བློན་པོ་རྒྱུས་ཅན་དང་འཕྲད་པས་རང་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་སར་དབང་བསྐུར་བ་ལྟར་རྟོག་ཚོགས་རྣམས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་ངོ་འཕྲོད་པས་འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། བསྐུར་ཚུལ་བདག་དམ་ཚིག་པའི་སྤྱི་བོ་སོགས་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར། མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་བའི་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་བབ་པས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་དག །རྟོག་ཚོགས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་གྱུར། ཆུ་ཡི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ། སྤྱི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་སོ་སོར་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་ཀྱང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་དབུ་ལ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བར། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཡེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་རིག་པའི་རྩལ་མ་འགགས་པར་ཤར་བ་ལྷང་གིས་རྟོགས་པར་བསྒོམས། ཐོབ་བྱ་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན། འདིས་བྱིས་པ་དེ་རྩ་ཁམས་འཕེལ་བས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་ཡི་རྣམ་རྟོག་རགས་པར་གྱུར་པ་དེ་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་རིམ་པས་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དབང་ཞིང་རླུང་སེམས་གཙུག་ཏོར་དུ་ཐིམ་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པས་ལམ་གོང་མའི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོའོ། །གཉིས་པ་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱན་འདྲེན་པ་དང༌། བཞུགས་སུ་གསོལ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། གོང་དུ་པདྨའི་ལམ་རིམ་གྱི་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་གདོད་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་དེ་ཉིད་ལེགས་པར་རྟོགས་ན་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་དེ་ཉིད་སྤྱན་འདྲེན་པ་སོགས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོར། རང་སེམས་ཡེ་ནས་ལྷ་ཡི་རང་བཞིན་ལ། །ལུས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲ་ཚིག་གསང་སྔགས་ཉིད། །ཐམས་ཅད་ལྷུན་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང༌། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དགུག་གཞུག་མེད། །གཤེགས་གསོལ་མི་དགོས་བཟང་ངན་བླང་དོར་མེད། །ཡེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསལ་འདེབས་ལས། །མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་གྲུབ་བྱེད་པ་མིན། །ཞེས་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ཀློང་ཡངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། ལྟ་བ་ངེས་པའི་གདེང་ཟིན་ནས། །མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བགེགས་གསལ་བས། །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གེགས་མེད་ཕྱིར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་དེ་ལ་རྫོགས། །ཡེ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་དབྱིངས། །བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །མ་རིག་རྣམ་རྟོག་སྒྲིབ་པ་མེད། །དོན་གྱི་བཤགས་པ་དེ་ལ་རྫོགས། །སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གཉིས་མེད་ཕྱིར། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་མི་འབྱེད་པ། །གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཀློང་ཁྱབ་པས། །བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་དེ་ལ་རྫོགས། །ཞེས་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ། །སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་རྒྱུ་གཅིག་ཕྱིར། །ཆེད་དུ་བྱ་མེད་རང་རིག་པ། །སྤྱན་དྲངས་རིམ་པ་དེ་ལ་རྫོགས། །ཞེས་དང༌། ཐམས་ཅད་འདྲེས་པ་ཆེན་པོ་ལ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མཚོན་པའི་ཕྱིར། །རིག་པའི་དོན་འདི་གསལ་ཐེབས་པས། །ནན་ཏན་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ལ་རྫོགས། །ལུས་ངག་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ། །དྲན་པའི་དོན་གྱིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། །བསྒུལ་སྐྱོད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལ། །ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པ་དེ་ལ་རྫོགས། །ཞེས་དང༌། འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས། །ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཅི་སྤྱོད་རང་གི་ལུས་ངག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་དེ་ལ་རྫོགས། །ཞེས་དང༌། རྨད་བྱུང་ལས། ཡེ་ནས་ལྷུན་མཉམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་ནས་བསྒོམ་པ་ལ། །ཐ་དད་བློ་ཡི་རིམ་པ་ཡིས། །སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་གསོལ་འདིར་མི་དགོས། །ཞེས་དང༌། བརྟག་གཉིས་ལས། ལྷ་ཉིད་རང་ལ་རང་ཉིད་ལྷ། །རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ལ། །སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་འདིར་མི་དགོས། །རང་སེམས་བླ་མ་ལྷ་རུ་གནས། ཞེས་དང༌། སྤྲོས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ལྷ་དང་སྔགས་ནི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་གཉིས་འཛིན་ཅན་གྱི་ངོར། དམ་ཡེ་ལ་མཆོག་དམན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རྟོག་སྤང་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉིད་རང་གི་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདག་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་དམ་ཚིག་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར་གཟུགས་སྐུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དྲངས་པར་མོས་པ་སྟེ། ཧཱུྃ། སྲིད་པའི་ཁྲག་འཐུང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱུ་ཅིའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། ཕྱི་འདོད་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྲིད་པ་གསུམ་མམ་ནང་སྒྲུབ་པ་པོའི་ལུས་སྣང་བ་འདོད་ཁམས་ངག་ཕྱེད་སྣང་གཟུགས་ཁམས་སེམས་མི་སྣང་བ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཏེ་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ། །དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་གནས་པའི་དོན་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། མི་བརྗེད་པའི་བཟུང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་མན་ཆད་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་ཅི་དང་ཅི་འཚལ་བ་ཐམས་ཅད་བླང་བའི་ཕྱིར་དུ། གང་སྤྱན་འདྲེན་ན། ཞི་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་མེད་པས་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ། དེའི་ངང་ལས་འོག་མིན་དུ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྣང་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་རང་བཞིན་དོན་གྱི་གནས་ལུགས། དེའི་ཐུགས་རྗེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གང་འདུལ་གྱི་ཁྲོ་བོར་སྣང་བ་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས། གང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། དེ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་པ་བཞིན་གཤེགས་ནས་ཅི་ཞིག་མཛད་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་བརླབ་པའི་རྟགས་དང་སྒྲུབ་པའི་མཚན་མ་བཟང་པོ་མྱུར་དུ་བསྟན་པ་དང༌། ཁྲག་མཐུང་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་པའི་འབྲུ་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོས་སྟོང་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཡང་ན་ཁྲག་ནི་དམར་བ་དང་བརླན་པར་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པ་གདུལ་བྱའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་རྗེས་སུ་ཆགས་ཤིང་བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། ཡང་ན་ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར་བས་ཤིན་ཏུ་འདུལ་བར་དཀར་བའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་བར་མཛད་པ་ནུས་པའི་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། མདོར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཟབ་མོ་སྩོལ་ཅིག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མེ་རི་འདབ་འབྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལྷང་ངེར་ཤར་བར་བསྒོམ་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཆགས་སྡང་འདུལ་བའི་སོགས་ཏེ། གདུལ་བྱ་མ་རུང་བའི་སེམས་ཅན་རྩ་བ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དབང་གིས་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་རང་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བའི་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་ཚོགས་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པ་ལ། །ཞི་བས་ཕན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་འབྱོར་ལས། །ཁྲོ་བོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐུགས་དམིགས་མེད་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །རྣམ་པ་འཇིགས་རུང་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན་རྔམས་བརྗིད་གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་རོལ་པའི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང༌། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་བདག་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་སྒོ་གསུམ་ལ་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་རྫོགས་པར་མཛོད་ཅིག་པ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། ནང་ལྟར་ན་བདག་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བསྒོམ་པའོ། །འདི་རྣམས་ཀྱིས་བྱིས་པ་དེ་རང་དང་རིགས་མཐུན་གྱི་འགྲོ་བ་སྔ་མ་རྣམས་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་ཞེན་པ་སྦྱོང། འབྲས་བུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་དཔེའི་འོད་གསལ་གྱིས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པ་དང༌། འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་འདིང་བའོ། །གསུམ་པ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ཕྱག་འཚལ་བ། མཆོད་པ་འབུལ་བ། བསྟོད་པ་བྱ་བའོ། དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་པ་ཉིད་འདུས་བྱས་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་དང་ངང་གིས་མི་འཛའ་བས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་དང༌། དེ་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་འཕོ་འགྱུར་བགྲེས་རྒུད་མེད་པའི་གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ཤར་བའམ་རྒྱས་ནས་མ་རིག་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གནས་མེད་པས་སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ་བ་དང༌། ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པ་ན། འབད་རྩོལ་མེད་པར་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པས་ན་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲོ་བ་དང༌། གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཁྲོ་བོར་བཅོས་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ་མཁའ་མཉམ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཆུུ་ལ་ཆུ་བཞག་པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པའི་བརྡའ་ཡིས་འཚལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་བདག་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཐ་དད་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ། ནང་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རང་གི་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པར་བསྒོམ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་དང༌། །ཇི་ལྟར་མར་ལ་མར་བཞག་བཞིན། །རང་གིས་རང་གི་ཡེ་ཤེས་གང༌། །ལེགས་མཐོང་གང་ཡིན་འདིར་ཕྱག་ཡིན། །ཞེས་དང༌། གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས། ལྷ་དང་བདག་ཏུ་མི་གཉིས་པའི། །དོན་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་མར་ལ་མར་བཞིན་དུ། །གཉིས་མེད་རིག་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ བླ་ན་མེད་པའི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་མཆོད་པ་ནི་པཱུ་ཛའི་སྒྲ་ལས་སྔོན་དུ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ཡང་དགྱེས་པར་བསྐྱེད་པའམ། བཀུར་བའི་དོན་ཅན་ཏེ། སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་དང་བླ་ན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་སྒོ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང༌། །སྐབས་འདིར་ནི་སྣོད་བཅུད་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་འབུལ་བ་སྟེ། འདི་ལ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་མཆོད་པའམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དབྱེ་བ་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐེག་པ་འོག་མ་ཀུན་ལས་འཕགས་པས་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་དམ་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་ན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ཡང་དག་གསང་བའི་འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏེ། ཨརྒྷཾ་ཕྱི་ལྟར་དབྱིངས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་པོར་འཁྱིལ་བ་དང༌། ནང་ལྟར་སྣང་སྲིད་རཀྟས་དམར་ཆོམས་ཀྱིས་གང་བ་དང༌། གསང་བར་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དུ་བསམ་ལ་མཆོད། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ཏོག་ཕྱི་ལྟར་ན་མདོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་མཛེས་པས་སྟོང་གསུམ་གང་བ། ནང་ལྟར་མཛེས་པའི་ལྷ་མོ་མང་པོ། གསང་བ་བདག་གི་ཚོགས་བརྒྱད་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པ་དང༌། བདུག་སྤོས་ཕྱི་ལྟར་དྲི་ཡི་ལྷ་མོ་སྤོས་ཕོར་ཐོགས་པས་དུད་སྤྲིན་སྤྲོ་བ་ནང་དུ་ཚིལ་ཆེན་གྱི་དུད་པ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ངད་ལྡང་བ་གསང་བ་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བ་དང༌། མར་མེ་ཕྱི་ལྟར་སྣོད་སྟོང་གསུམ་ཙམ་ལ་མར་ཁུ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་གྱིས་མེ་ལྕེའི་འོད་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་པ་ནང་ལྟར་སྣོད་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་མར་ཁུ་ངོ་བོ་ཞི་གནས་ཏེ་རྣམ་པ་ཚིལ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་མེ་ལྕེ་ལྷག་མཐོང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དང་གསང་བར་བདག་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་མེ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་འཆར་བའི་གཞིར་བསམ་པ་དང༌། དྲི་ཆབ་ཕྱི་ལྟར་ལྷ་མོ་དུང་ཕོར་ཐོགས་པ་མང་པོས་ཙན་དན་གྱི་འདེ་གུས་བྱུག་པ་དང་ནང་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རླན་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་ལྗན་ལྗིན་གནས་སུ་དག་པ་གསང་བ་ཞི་གནས་ཀྱི་རླན་དང་བཅས་པའི་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་པ་དང༌། ལྷ་བཤོས་ཕྱི་ལྟར་རོ་བརྒྱ་ལྡན་རི་རབ་ལས་ཆེ་བ་ནང་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ལྷ་མོ་གསང་བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་ཞིག་ཏུ་བསམ་པ་དང༌། རོལ་མོ་ནི་ཕྱི་ལྟར་ན་བརྡབ་བརྡུང་འབུད་དཀྲོལ་སོགས་སྒྲ་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་ནང་དུ་ལྷ་མོ་པི་ཝྃ་མ་མང་པོས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་གསང་བར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སེ་གོལ་དང་ཧ་སིད་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བསམ་མོ།

།གཉིས་པ་ནི། ནང་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ། ཕྱི་ལྟར་དམ་རྫས་རྣམས་ཞལ་དུ་སིབ་སིབ་གསོལ་བ་ནང་ལྟར་རང་གི་དུག་གསུམ་ཤ་རུས་གནས་སྦྱང་བ་གསང་བ་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ལས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་ཏེ་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་སྟོང་ཞིང་ཟད་པར་བསྒོམ་པའམ་ཡང་ན་གོང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་བཞིན་དབུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི་གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་སྟེ་དོན་དབྱིངས་ཡེ་རྟགས་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་གསང་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འཕྲོ་བས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡི་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་པ་སྤྲོ་བས་རྩ་ཁམས་སོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལས་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་སྦྱོར་བས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་མཐའ་དག་འཕོ་མེད་སྒྲ་གཅན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གསོད་པར་བྱེད་པ་རྟོགས་པས་བདག་དང་ཐུགས་རྗེས་གཞན་སྒྲོལ་བ་སྟེ། ཐབས་ཆེན་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ་མཆོད་བྱ་མཆོད་ཡུལ་མཆོད་བྱེད་མ་དམིགས་པར་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ནི་ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་རྒྱན་གྱི་མཆོད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་མཆོད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་ནི། སེམས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན་བསྒྲལ་ཏེ། །མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་མི་དམིགས་པའི། །རང་བཞིན་ནམ་མཁའི་ངང་དུ་བསྒོམ། ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། གང་ལ་མཆོད་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ་ཤེས་ཤིང༌། །གང་གིས་མི་དམིགས་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད། །དེ་ནི་མཆོད་པ་ཀུན་གྱི་དམ་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་བསམ་ཡས་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་མཆོད་ཚོགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ལྟ་སྒོམ་དམ་ཚིག་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྒེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཇི་སྐད་དུ། བདག་མེད་ཕྱོགས་བྲལ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་ཅིང༌། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་དགྲ་ཟིན་མི་མངའ་ཡང༌། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི། །འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཉམ་པ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པས། ཐུགས་དམིགས་མེད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པའི་མ་ལྟར་བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་ལས་དགྲ་ཟིན་གྱི་རྟོག་པ་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་མོད། །གདུལ་དཀའ་བའི་གདུལ་བྱ་གདུག་པ་ཅན་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་སྨིན་རྩུབ་མོས་འཕང་བ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་ཐུགས་བརྩེ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་པས། གདུག་པ་ཅན་དེ་དག་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐུ་ལུས་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་མཛེས་ཤིང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ་བ་སོགས་འཚེར་སྒེགས་ཀྱི་རྣམས་པས་སྒེག་པ། རིན་འབྱུང་གི་ངོ་བོ་སྐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་ཐུབ་པར་དཀའ་ལ་བདུད་བཞི་གདན་དུ་བཏིང་བས་དཔའ་བ། མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་སྐུ་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་རགས་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་པའི་ཁྲོ་ཉམས་ཀྱི་མི་སྡུག་པ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བྱིན་ཉི་མ་འབུམ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་པར་འབར་བ། གསུང་ནི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆགས་དགྱེས་དྲེགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཧ་ཧ་དང་ཧི་ཧི་ལ་སོགས་པའི་བཞད་མོ་རྒོད་པ། དོན་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཟུངས་ཤིག་དང་རྒྱོབ་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ཚིག་རྩུབ་མོས་གཤེ་བ། ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱིའི་ངོ་བོ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལ་ལྡིར་བའམ་ཐོག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུས་ང་རོ་དྲག་པོ་སྒྲོག་པ་དྲག་ཤུལ་ལམ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་དང་ལྡན་ཅིང་གཞན་ཡང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྔགས་ཚིགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ། ཐུགས་ནི་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་སྲིད་ལས་སྒྲོལ་བར་མཛད་པའི་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་དང༌། གོས་དཀར་མོའི་ངོ་བོ་རྔམས་པའམ་ངམས་པ་ནི་ཨུརྦྷུ་ཏའི་སྒྲ་ལས་ངོ་མཚར་བ་ཡ་མ་ཟུང་གི་དོན་ཡིན་པས་ཁྲོ་ཆགས་ཀྱི་ཐུགས་ཚོམ་པ་ལྟ་བུས་ཅི་ཡང་ནུས་པ་དང༌། སྤྱན་མའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྤྲོས་པ་དང་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་ཐུགས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་སོགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླུས་བསྟོད་པ་སྟེ། གློག་གི་ཕྲེང་བ་ལས། སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། །རྒོད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང༌། །སྙིང་རྗེ་རྔམས་དང་ཞི་བ་སྟེ། གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་དང༌། རཏ་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་ལས། བདུད་བཞི་གདན་དུ་བཏིང་བས་དཔའ་དཔའ་འདྲ༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས་པས་སྒེག་སྒེག་འདྲ༔ སྐུ་ཆེ་ཡན་ལག་རགས་པས་འཇིགས་འཇིགས་འདྲ༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པས་བརྗིད་བརྗིད་འདྲ༔ ཞལ་གཡས་དཀར་ལ་འཛུམ་པས་བཞད་བཞད་འདྲ༔ གཡོན་ཞལ་དམར་ལ་གདངས་བས་གཤེ་གཤེ་འདྲ༔ དབུས་ཞལ་མཐིང་ལ་རྔམས་པས་ཁྲོ་ཁྲོ་འདྲ༔ དུག་གསུམ་ཞལ་དུ་གསོལ་བས་རྔམས་རྔམས་འདྲ༔ རྒྱུད་དྲུག་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ་བས་བརྩེ་བརྩེ་འདྲ༔ ཆོས་སྐུ་མཚན་མ་མེད་པས་ཞི་ཞི་འདྲ༔ འབར་བའི་གར་དགུ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསལ་གདབ་པ། ནང་ལྟར་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟོད་པ། གསང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལྷང་ངེར་རྟོགས་པར་བསྒོམ་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིས་པ་དེ་བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་གནས་ཁང་སོགས་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་ཅིང་ཡུལ་ནོར་གྱི་བཅད་རིས་དང་ཁེ་གྲགས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་དུ་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྤྲིན་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ཕྱག་གི་གནས་མཆོད་པའི་ཞིང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་གཞི་འདིང་བས་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར། དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིས༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་གསལ་བཏབ་ནས༔ གྱད་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ང་རྒྱལ་གཅིག་པུ་ཟླ་མེད་པ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བསྐྱེད་ནས༔ གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མ་ཡིན་པའི༔ གོམས་པ་མི་འཕྲོག་གྱུར་པ་ན༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དག་པ་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ བསྐྱེད་རིམ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པས། འདི་ལ་དབྱེ་ན་བཞི། རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པ། ཞར་བྱུང་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་གནད་བསྟན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། པདྨའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། །ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་སྦྱང་བ་ལ། རྣམ་པ་གསལ་བར་བསྒོམ་པས་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་སྟེ། གདན་ཆེ་ལ་བརྟན་པས་ཚེ་རིང༌། ཞབས་བགྲད་ཁམས་ཆེ་བས་སྡོད་ཚུགས། སྐུ་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བསྒོམ་པས་ནད་ཉུང་ཁམས་བཟང༌། ཕྱག་མཚན་གསལ་བས་བསམ་པ་འགྲུབ། རྒྱན་ཚང་བས་འབྱོར་པ་ལྡན། ཞལ་དང་མཆེ་བ་སྐུ་མདོག་གསལ་བར་བསྒོམས་པས་ཐམས་ཅད་བཀའ་ཉན་ཅིང་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལོ། །དེས་ན་གཙོ་འཁོར་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕྱག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཤིང་གསལ་བར་བསྒོམས་པས་བར་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ཤིང་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། གསལ་བ་གང་ཡང་མེད་ན་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རགས་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་གྱི་ལས་ཀྱི་རིམ་པས་དཔལ་ཆེན་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་སྤྱི་ལ་སེམས་འཛིན། དེ་གོམས་པ་ན་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཕྲ་བ་འཇོམས་པའི་ཕྱིར་སྐུ་ཡི་ཆ་ཤས་ནས་རྒྱན་ཆ་ཕྲ་མོའི་བར་དུ་སེམས་བཟུང་ནས་རིམ་ཅན་དུ་གསལ་བཏབ། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་བ་སོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་གསལ་བརྟན་གྱི་ཚད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ལ་གསལ་བའི་ཚད་བཞི་ནི། སྤྱན་གྱི་དཀར་ནག་ཚུན་ཆད་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བས་སལ་ལེ། རིག་པའི་གསལ་ངར་དང་བྲལ་བའི་བྱིང་ཉམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོང་སེང་བག་དང་བཅས་པའི་རིག་པའྀ་ངར་དང་ལྡན་པས་སེང་ངེ༌། སེམས་མེད་བེམ་པོའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུུ་མ་ཡིན་པར་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དང་དབུ་སྐྲའི་ཉག་མ་ཚུན་ཆད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དབང་ཤེས་དྭངས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་འཆར་ཞིང་བཀྲ་ཧྲིག་གེར་བཞུགས་པས་ལྷག་གེ །དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་དེ་ཡང་ཡིན་ནོ་དང་ཡོད་དོ་ཙམ་གྱི་རྗེས་དཔག་གི་བློ་རྟོག་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ངོར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་འཆར་བས་ལྷང་ངེ་བ་སྟེ་བཞིའོ། བརྟན་པའི་ཚད་བཞི་ནི། ལེ་ལོ་དང་བརྗེད་ངེས་སོགས་ཀྱིས་མི་གཡོ། རབ་རིབ་དང་མོག་མོག་པོར་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱིས་མི་འགྱུར། ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་ཕྲ་མོས་ཀྱང་མི་བརྫི་བས་མངོན་པར་མི་འགྱུར། སྐུ་མདོག་དང་ཞལ་ཕྱག་བྱོན་བཞུགས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་སོགས་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་པ་སྟེ་བཞིའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམ་པས་གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྔ་རྫོགས་ནས་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་མངོན་ཞེན་ལྷའི་སྐུར་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དང་པོ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གང་བསྒོམ་པའི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་བཅས་པ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་འཆར་བའི་གསལ་སྣང་རྫོགས། གཉིས་པ་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་བའི་མཐུ་ལས་ཡིད་དཔྱོད་མ་ཡིན་པར་མིག་སོགས་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སུམ་དུ་ཤར། གསུམ་པ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་འབྱོངས་ཏེ་ལྷ་ཉིད་རགས་པ་ལུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་བ་ཐོབ་པའི་ལྟས་རེས་གཞན་ངོར་ལྷ་སྐུར་སྣང་བ་དང༌། གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་རང་སྣང་དབང་དུ་བསྒྱུར་བས་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པ་སོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་སྐུ་ཡི་སྲོག་འཕྲོག་པས་མཐར་ཐུག་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་མི་ཟད་བརྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་ལས། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཀུན། །དང་པོ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསལ། །སེམས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་བའི་མཐར། །རང་བཞིན་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་གསལ། །མཐར་ནི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱིས། །ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱང་ཐོབ་པའི་ལྷ། །ལུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་གསལ། ཞེས་དང༌། །ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལས། དེ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་གཟེར་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་འདྲེས་གསལ་སྣང་རྫོགས༔ དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སུམ་ཤར༔ ལུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཤིན་སྦྱང་ཐོབ་པའི་ལྟས༔ གཞན་སྣང་དབང་བསྒྱུར་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ། གཉིས་པ་ནི། པདྨའི་ལམ་རིམ་ལས། གསལ་རུང་མི་གསལ་རུང་ལྷ་རང་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་བྱ་ཞིང༌། ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་མེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐ་མལ་གྱི་འཛིན་ཞེན་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་ང་རྒྱལ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། བདག་ལྷ་དངོས་མིན་གྱི་བདག་གིས་ལྷ་དེ་བསྒོམ་པ་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། ལྷ་དེ་དངོས་མ་ཡིན་གྱི་དེའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། རང་གི་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་དབྱིངས་ཡེ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཏེ་ཟག་མེད་འབྲས་ཆོས་ལྔ་དང་འདུ་འབྲལ་སྤང་བ་ལྷག་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཉིད་ཡེ་ནས་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལྷ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་རང་རྩལ་འགག་པ་མེད་པར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོ་ཤར་བ་ཡིན་པས་ན། སེམས་ཉིད་སྤང་བའི་ཕ་རོལ་ན་ལྷ་མེད། ལྷ་སྤང་བའི་ཕ་རོལ་ན་སེམས་ཉིད་མེད། སེམས་ཉིད་དང་ལྷ་སྐུ་གཉིས་མེད་གཞི་དུས་ཀྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། འབྲས་དུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས། སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་འཇོམས་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་མངའ་བདག་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་ཉིད་ངའོ་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་སྟེ། གོང་འོག་ཏུ་བསྟན་པའི་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་ཚུལ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་འདིར་ཚང་ལ། དེ་ཉིད་གཉུག་མར་ཁྱེར་ཤེས་ན་ཡང་དག་པའི་ཉེ་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། པདྨའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོར་རྟགས་དང་དོན་གྱི་རྣམ་དག་གཉིས་གཉིས་གསུང་པའི་དང་པོ་ནི་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་ལ་སོགས་པར་བསྒོམས་པ་ན། དབུ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་ནི་ཡེ་ཤེས་དྲུག །ཞབས་བཞི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དྲན་པར་བྱའོ། །སྐུ་མདོག་ནི་དཀར་པོ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ། སེར་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ། དམར་པོ་ཐུགས་རྗེས་ཆགས་པ། ལྗང་གུ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད། མཐིང་གའམ་ནག་པོ་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བའོ།

ཕྱག་མཚན་ནི། རྡོ་རྗེ་འདུས་མ་བྱས། འཁོར་ལོ་ཉོན་མོངས་གཅོད་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ། པདྨ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ། རྒྱ་གྲམ་མམ་རལ་གྲི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། དེ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གང་ཡིན་པའི་གཞུང་བཞིན་བྱས་པས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པས། དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཞལ་ཕྱག་སོགས་རང་མཚན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མི་མངའ་མོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ། །ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་ཤར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཉུག་མ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་གདོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པའོ་སྙམ་དུ་དག་པ་དྲན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དོན་གྱི་རྣམ་དག་ཀྱང༌། དེ་ཉིད་ལས། དེ་དག་ཀྱང་བདེན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པས། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། དེས་ན་གདངས་མ་འགགས་པ་ལྷ་རུ་ལམ་མེ། གཤིས་མ་གྲུབ་པར་སྟོང་པར་ཆམ་མེ། ངོ་བོ་གསལ་སྟོང་གཉིས་མེད་དུ་ལྷང་ངེ༌། དེ་ལྟར་གཉིས་མེད་དུ་བསྒོམ་པས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་ནི། སྤྱིར་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་གང་ལ་ཡང༌། །སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིས་མ་ཐེབ་ན། །ནམ་ཡང་དོན་མེད་ཡུག་པ་རྐྱང༌། །ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་གྱི་སྲོག་འཕྲོག་ཐབས། །གཅིག་ཤེས་པ་ཡིས་ཀུན་སྲོག་ཐོབ། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་ཆིངས་སུ་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིས་གདབ་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དེའང་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་གསལ་སྣང་གིས་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དམིགས་པའི་གཟེར། གསུང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་འཁོར་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར། ཐུགས་སྟོང་གསལ་འགགས་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་རང་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལྷའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་རྟག་རྟག་པོ་གུད་ན་མེད་པར་ཤེས་པ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སོགས་དམིགས་པའི་མདེ་ཁའམ་རྣོ་སོ་གང་ལ་གང་དགོས་སུ་སྒྱུར་བ་འཕྲོ་འདུ་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟེར་དང་བཞིའི་མན་ངག་གནད་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་ན་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང༌། ངག་ལ་བདེན་པ་འགྲུབ། ཆོས་ཉིད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་སྲོག་འཕྲོག །རིག་པའི་རྩལ་འབྱང༌། ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་རང་དབང་བསྒྱུར་བར་གསུངས་པས། མོས་སྒོམ་གྱི་སྐབས་འདིར་གསལ་སྣང་ཇི་བཞིན་པ་འགྲུབ་དཀའ་ཡང༌། ཐོག་མ་ནས་བློ་མ་དྲེད་པ་གལ་ཆེ་བས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ལ་ནན་ཏན་དུ་གོམས་འགྲིས་བྱ། རྩལ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་གང་སྣང་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་བདེ་བ། རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་ཡང་ཡང་བསླབ། ཁྱད་པར་དུའང་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གཟེར་ནི་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་པད་སྡོང་བརྩེགས་པ་ལས༔ དེ་ཉིད་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ དུར་ཁྲོད་འདྲེ་ངན་བསྒྲུབ་གྱུར་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་འབྲས་བུ་གང་༔ ཅི་འདོད་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་༔ དེ་ཉིད་མ་རྟོག་ཨ་འཐས་བློས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒྲུབ་གྱུར་ཀྱང་༔ གནས་སྐབས་བདེན་འབྲས་ཕྲའུ་ལས༔ ཡང་དག་འབྲས་བུ་སྲིད་མཐའ་ཙམ༔ ཞེས་གསུངས་པས་བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བརྟགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། དེ་ཡང་ཉི་མ་དང་འོད་ཆུ་དང་རླན་བཞིན་རིག་པའི་རང་རྩལ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད། རང་རིག་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ངང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོར་གྲུབ་པས་སླར་སྟོང་པས་རྒྱས་འདེབས་མི་དགོས། རིག་པའི་ངོ་བོ་ལ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་ཅིར་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ། ཤར་ཙམ་ནས་དངོས་པོ་མཚན་མར་མ་གྲུབ་ཀྱང་སྣང་ངོ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པས་མ་བསྐྱེད་ལྷུན་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཟང་ཐལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རང་གནས་པ་ལ་ནམ་ཡང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་འཛིན་མེད་ཅོག་བཞག་གི་ཆོས་སྐུ་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་འབའ་ཞིག་ལས་མི་འདའ་བ་གཤིས་ལུགས་ཀྱི་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ་རིག་ཐོག་ཏུ་མྱོང་བ་ཐོན་ནས་གཅིག་ཤེས་པས་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྟོང་སྲོག་ཐོབ་པ་ཉིད་བསྐྱེད་རྫོགས་གང་གིའང་སྙིང་པོ་སྟེ། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་གསུངས་ལས། སྣང་གྲགས་གསལ་ཆའི་གདངས་ཀུན་བསྐྱེད་རིམ་སྟེ། །ཨ་འཐས་འཛིན་ཞེན་སྤངས་པ་རྫོགས་རིམ་ཉིད། །ཡེ་ནས་དབྱེར་མེད་ཡིན་ལ་ཡིན་བཞིན་ཀློང༌། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཉམས་ལེན་ཡེངས་མེད་འབུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་གནད་གསང་མ་རྟོགས་ན་ནམ་དུ་ཡང་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་མཚན་རྟོག་གི་གོལ་ས་ཆོད་པའི་དུས་མེད་པས་རབ་རྟོགས་པ། འབྲིང་ཉམས་མྱོང༌། ཐ་མ་གོ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་ཙམ་ཅི་ནས་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་དེས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིར་གཅེས་སུ་འདོམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་ཀྱང་བདེ་འདུས་རྩ་སྒྲུབ་ལས། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པ་འཁོར་བ་ཡིན༔ དེ་ཤེས་རྟོགས་པ་མྱ་ངན་འདས༔ ལྷ་སྐུ་སེམས་ཀྱི་རང་རྩལ་ཏེ༔ དངོས་པོར་བཟུང་ན་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར༔ ལྷ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གསལ༔ སྔགས་ནི་སྨྲ་བརྗོད་བྲལ་བའི་ཕྱིར༔ ཕྱི་ནང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཡང་༔ སྨྲས་ཚད་གྲགས་སྟོང་བརྗོད་མེད་ཡིན༔ གདོད་ནས་དག་པའི་རིག་པ་འདི༔ ཡེ་ནས་ཆོས་སྐུར་གནས་པ་ལ༔ དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་ས་འོག་ན༔ གནས་པའི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་བཞིན༔ ངོ་མ་ཤེས་པས་འཁོར་བར་འཁྲུལ༔ ངོ་སྤྲོད་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ནི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་ཞེས་སུ་གྲགས་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། རིགས་བདག་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ། ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ། གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལས་སྦྱོར་རོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། བཟླས་པའི་སྔོན་དུ་ལམ་དབང་བླང་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་བསྙེན་པའི་ཚུལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། སྤྱིར་དབང་གི་ངོ་བོ་ཐོབ་བྱ་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེ་ངེས་ཀྱི་ནུས་རུང་དུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། གང་གིས་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བས། རྒྱུད་དག་ནུས་པ་ཐོབ་ཕྱིར་དབང༌། ཞེས་གསུངས། ངེས་ཚིག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩའི་སྒྲ་ལས་མངོན་པར་གཏོར་བའམ་བླུགས་པས་ན་དབང་སྟེ། སྦྱང་བྱའི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའམ་གཏོར་ཞིང་ལམ་སྒོམ་རུང་དང༌། འབྲས་བུ་ཐོབ་རུང་གི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དགྱེས་རྡོར་ལས། གཏོར་དང་བླུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ། དེས་ན་དབང་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས། དབྱེ་ན་རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་དབང་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་སློབ་མ་གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་མ་མྱོང་བ་ཞིག །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཚན་ལྡན་གྱིས་དང་པོར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཅུག་ནས་དེའི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་དེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་ཐོབ་ནས་བཟུང་ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལས་སམ་བདག་འཇུག་སོགས་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཡིན་ཡང་འདྲ་སྟེ་བར་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་དབང་ནོད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱུན་མཐའི་གནས་སྐབས་སུ་འོག་མིན་ཆེན་པོར་སྟོན་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་ནོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་དེར་སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པའོ། །དེ་ལ་སྐབས་འདིར་ནི་ལམ་དབང་ཟབ་མོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ལེན་པ་སྟེ། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་དགོངས་པས་དབང་བསྐུར་གྱི་བབས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་འབྱུང་ཡང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་གནས་སྐབས་བཞིའི་དྲི་མ་སྦྱོང་ཞིང༌། ལམ་བཞི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། སྐུ་བཞིའམ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ནི་དབང་བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལའང་གཞི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འཆར་གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་དང་བཞི་བུམ་དབང་སོགས་བཞིའི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཉིད་སྔར་རྒྱུ་དབང་ཟབ་མོས་སྨིན་པར་བྱས་པ་གང་ཞིག །སྐབས་འདིར་ལམ་དབང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གསོས་བཏབ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་སོགས་ལ་བརྩོན་པས་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་མཐར་འབྲས་སྐུ་བཞིར་སྦྱོར་བར་བྱེད་པས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དབང་ཞེས་གནས་སྐབས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་གཅིག་གི་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་པར་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཆོག་རང་ལ་མེད་གྱུར་ན། །བསྐུར་བས་མཐོབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བྲ་སྲན་འབྲས་སུ་དབང་བསྐུར་ཡང༌། །དེ་ལ་འབྲས་ཀྱི་དངོས་སྣང་མེད། །ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་སྤྱིར་ངེས་པར་བྱས་ནས། ལེན་ཚུལ་དངོས་ནི། གཞུང་རྩ་བར། ཁྱད་པར་ལམ་དབང་བླང་བ་ནི༔ བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་དབང་བླང་སྟེ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་དབང་ལེན་པའི་ཡུལ་དང༌། བདག་གི་རྟོག་ཚོགས་རྣམ་འགྱུར་གློ་བུར་བའི་རང་བཞིན་དབང་ཞུས་པོར་བྱས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས། ཨོཾ། སྒྲིབ་པའི་གདུང་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སད་རྨི་གཉིད་དང་སྙོམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་བཞིའམ་སྒོ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་པའི་གདུང་བ་ཀུན་བཅོམ་པར་མཛད་པའི་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་སྐལ་ལྡན་བདག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་ནས། རྒྱུད་སྦྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གསུམ་བསྐྱེད༔ སྨིན་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ན༔ ཞེས་པས། གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་གྱི་དམིགས་རྣམ་དང་ལྡན་པས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་རྒྱུད་སྦྱང༌། ཨོཾ། ཀུན་བཟང་སོགས་ཀྱི་སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་པའི་སེམས་གསུམ་བསྐྱེད་ནས། དབང་བཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རིམ་པར་ལེན་པ་ལས། དང་པོ་བུམ་དབང་ནི། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱིས༔ སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ་དེ་ཡང་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་ཕྱེས་པ་བཞིན་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་དུ་སད་པ་ཐབས་ཤེས་སྙོམ་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ལ། ཨོཾ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སོགས་བརྗོད་ཅིང༌། དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ཉམས་བསྐྱང་ལ་རུ་ལུའི་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ། གཉིས་པ་ནི། སླར་ཡང་སོགས་ཏེ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སླར་ཡང་སྙོམ་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ཡབ་ཡུམ་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་མཁའ་གསང་ནས་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེའི་ལྕེར་བཞག་པར་མོས་ལ། ཨཱཿ དཀར་དམར་སོགས་དང༌། ཡུལ་ཅན་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་བསྐྱངས་ལ། ཛབ྄་དབྱངས་བྱ། གསུམ་པ་ནི། ཡུམ་ལས་སོགས་ཏེ་བླ་མ་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོའི་ཡུམ་ལས་རིགས་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་སྤྲོས་འཛུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་བ་བསྐུལ་ཏེ། རང་ཡབ་ཡུམ་ལྷར་གསལ་བ་ལྷའི་འདུ་ཤེས། མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་སྔགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཏེ། འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་བཞུ་བའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་བབས་པ་དགའ་བ། སྙིང་གར་བབས་པ་མཆོག་དགའ། ལྟེ་བར་བབས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ། གསང་བ་ནོར་བུའི་རྩེར་ཕྱིན་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་རྣམས་མྱོང༌། དེར་ཐིག་ལེ་འཛག་མེད་དུ་བཅིངས་ནས་སླར་ཡང་གྱེན་དུ་བཟློག་པའི་སྦྱོར་བས་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ལོ་བཞིར་དགའ་བཞིའི་འགྲོས་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ། ཧཱུྃ་དགའ་མཆོག་སོགས་དང༌། ཞུ་བདེའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་རིག་བདེ་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉམས་བསྐྱང་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ། བཞི་པ་ནི། དེ་ཡི་དོན་ལ་ངོ་སྤྲད་བྱ༔ ཞེས་པས། གསུམ་པའི་དུས་སུ་དཔེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་མཚོན་བྱེད་དུ་བྱས་ཏེ། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་མཆོག་གི་སྟོང་ཉིད་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་ཆེན་བསམ་བརྗོད་བློ་འདས་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་ངོ་སྤྲད་པར་མོས་ལ། ཧོཿ གདོད་ནས་སོགས་དང༌། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པའི་ཉམས་བསྐྱང་ཞིང་ཛབ྄་དབྱངས་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བཞི་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་གཏུམ་མོ་གཞན་ལུས་རྫོགས་ཆེན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ལོངས་སྐུ་ཆོས་སྐུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་སྟེ། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་སྔགས་སྡོམ་ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ་བས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་གསུམ་འབྱུང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཡང་ཟབ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། སྨིན་གཏེར་བདེ་འདུས་དབང་ཆོག་ལས། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ཡོན་ཏན་གྱི༔ བྱིན་རླབས་མཚན་མ་དང་པོ་ནི༔ རྩོལ་མེད་མོས་གུས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ༔ བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་གཉིས་པ་ནི༔ གང་གཏད་དམིགས་པ་གསལ་ཞིང་བརྟན༔ བྱིན་རླབས་མཚན་མ་གསུམ་པ་ནི༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་འཆར༔ ཞེས་དང༌། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་མཐོང་ནས་ནི། །ཅུང་ཟད་དེ་ནི་མི་འགྲུབ་མེད། །སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་བཟླ་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། མ་དག་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་སྣང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། གནས་ཚུལ་ལ་སྒྲར་གྲགས་པ་མཐའ་དག་གྲགས་སྟོང་བརྗོད་མེད་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་མ་འདས་ཏེ། ཀུན་བྱེད་ལས། ཇི་ལྟར་གྲགས་ཤིང་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལ་ཚིག་གི་གསུང་དུ་བཀོད། །སྙིང་པོ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གསུང་ལ་འདུས། །དེ་ཡང་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོས་བཀོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། ནམ་མཁའ་ཆེ་ལས། མི་གསུང་མཉམ་བཞག་སྔགས་ཀྱི་ཚིག །ཅེས་གསུངས། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ཀློང་དུ་རྫོགས་པར་རྟོགས་ན་ངག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཡན་ལག་བསྐྱོད་པ་ཇི་སྙེད་དང༌། །ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་སྙེད་གསང་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཁྱད་པར་བཟླ་བྱའི་སྔགས་རྣམས་ནི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་འདུས་པ་ལས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྱར་གཏན་ལ་འབེབས་ཀྱང༌། དོན་དམ་པར་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐབས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ཡེ་ནས་གྲུབ་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་སྟེ།

གྲུབ་པ་བཞི་ནི། ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཆེན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་དུ་ཡེ་ནས་གྲུབ་པ། ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མིན་པར་སྣང་བའི་རང་བཞིན་བསླུ་མེད་དུ་གྲུབ་པ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀུན་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་གཅིག་ནས་མང་པོའི་བར་གྱི་སྔགས་རྣམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་བསྟན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ། ནུས་པའི་མཐུས་གྲུབ་པ་སྨན་དང་ནོར་བུ་བཞིན་དུ་སྔགས་དེ་དག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མི་བསླུ་བར་ཡོད་པའོ། །འདི་ལ་འཆད་ཚུལ་གཞན་ཡང༌། ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་ལ་གདོད་ནས་རང་ཆས་སུ་གནས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རང་ཆས་སུ་ཤར་བ་ནི་ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ། དེ་གཉིས་སྐྱེ་འགགས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་རང་སྣང་བས་བསྒྲུབ་པ་པོའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ། སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་ཤིང་གོམས་པའི་སྦྱོར་བས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་ལ་དབང་འབྱོར་བ་ནུས་པའི་མཐུས་གྲུབ་པ་དང་བཞིར་ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་སྔགས་དེ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་མེད་དེ་སྔགས་རྣམས་ལྷ་ཡི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐབས་འདིར་བསྟན་གྱི་བཟླ་བྱའི་སྔགས་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ནི། དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པ་ཐབས་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲུལ་བ་སྟེ། འདིས་གཞི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་བརྒྱད་དང་དེ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་དང༌། འཁྲུལ་པ་བརྟག་པའི་གཞི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པ། ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་གང་བསྒོམ་ཞིང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དགུ་ཐུགས་སྲོག་དང་བཅས་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་དགའ་བཞི་དང་སྟོང་བཞི་སྦྱར་བའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྟེ་བརྒྱད། འབྲས་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་བརྒྱད་དེ་དེ་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་ཐུགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུའི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་དག་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྔོན་དཔལ་ཆེན་པོས་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་ཚེ་དེའི་སྙིང་པོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་གཞན་ཡང་དེའི་ལུས་སེམས་དང་ཡོ་བྱད་འཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་ཀྱང་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ། ཐུགས་ཞི་ལས་མ་གཡོས་པར་སྐུ་འབར་བའི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱུང་ནས་འཁོར་བ་ཉིད་མྱང་འདས་དུག་ཉིད་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར་བའི་དོན་གྲུབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྔགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་རོལ་པས་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་པས། རྒྱུད་ལས། རུ་ལུ་འདི་ནི་ཡ་མཚན་ཆེ། ཞེས་དང༌། མཚན་མ་ཅན་གྱི་སྐུར་སྒོམ་ནས་མཚན་མའི་སྔགས་བཟླས་པའི་མཐུས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་པས། རུ་ལུ་འདི་ནི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། ཅེས་དང༌། ལྷ་སྒོམས་ཞིང་སྔགས་བཟླས་པའི་མཐུས་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཚོགས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པས། རུ་ལུ་འདི་ནི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང༌། ཞེས་དང༌། ལུང་བཞིན་དུ་བཟླས་པས་རབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། འབྲིང་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐ་མས་ཀྱང་ཌཱ་ཀི་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་ཞིང་ལས་བཞི་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན། རུ་ལུ་འདི་ནི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ཅེས་ཡོན་ཏན་བཞིར་གསུངས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་ལག་ལེན་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི་ཡང་དག་གསང་བའི་འགྲེལ་ཆེན་དང་བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་བཤད་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འདིར་ལྷ་དང་སྙིང་པོ་སྦྱར་ཚུལ་ཙམ་སྨོས་ན། རྒྱུད་ལས། ཨོཾ་ནི་གནས་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རུ་ལུ་སྣང་ལུགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རུ་ལུ་འོག་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ནི་དབྱེར་མེད་དོ། །ཞེས་སྤྱིར་བསྟན་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡི་དམ་ཞི་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཡང་དག་སྙིང་པོར། ཞི་བ་སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་གཉིས༔ རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཉིད་དུ་འདུས༔ ཨོཾ་ནི་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ རུ་ལུ་གོང་མ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ རུ་ལུ་འོག་མ་སེམས་མ་བརྒྱད༔ ཧཱུྃ་ནི་སྒོ་བ་ཁྲོ་བོ་བཞི༔ བྷྱོ་ནི་སྒོ་མ་ཁྲོ་མོ་ཉིད༔ ཧཱུྃ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡིད་དང་ཆོས་གཉིས་རང་བྱུང་གནས༔ ཨོཾ་ནས་ཧཱུྃ་ལ་རྣམ་བསྐུལ་བས༔ ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་སྨིན༔ ཞེས་དང༌། དེ་ཉིད་གནས་གྱུར་ཁྲོ་བོ་ལྟར་ན། རྒྱུད་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་ལས། ཨོཾ་ནི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །རུ་ལུ་གོང་མ་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད། །རུ་ལུ་འོག་མ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད། །ཧཱུྃ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི། །བྷྱོ་ནི་བྲན་མོ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །ཧཱུྃ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང༌། །འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི། །བཟླས་པ་མཆོག་ནི་འདི་ལས་མེད། །ཅེས་ཟླ་གམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་དང༌། ཡང་ཧཱུྃ་ཕྱི་མ་ཁྲོ་བཅུའི་ས་བོན་བྱས་ཏེ་ཟླ་གམ་རེ་བརྒྱད་པའི་ལྷར་སྦྱར་བ་རྒྱས་པ་དང༌། བསྡུས་པ་ཟླ་གམ་དགུ་མའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཡང་དག་གསང་འགྲེལ་ལས། ཨོཾ་ནི་དཀར་མོ་ཀོའུ་རཱི་མ། །རུ་ནི་རྐུན་མོ་ཙོ་འུ་རཱི་མ། །ལུ་ནི་སྤོས་མོ་པྲ་མོ་ཧཱ། །རུ་ནི་ཐལ་བྱེད་བཻ་ཏཱ་ལཱི། །ལུ་ནི་རྒན་བྱེད་པུཥྐ་སཱི། །ཧཱུྃ་ནི་གཏུམ་མོ་གྷསྨ་རཱི། །བྷྱོ་ནི་སྨེ་ཤ་སྨ་ཤཱ་ནི། །ཧཱུྃ་ནི་མ་ཚོགས་ཙནྡྷ་ལཱི། །ཀུན་འདུས་དཔལ་ཆེན་སྙིང་པོ་སྟེ། །ཡང་དག་དོན་གྱི་ལྷ་དགུར་གསལ། ཞེས་དང༌། བཀའ་སྡོད་དང་སྦྱར་ནི༔ ཡང་དག་སྙིང་པོར༔ ཨོཾ་ནི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མགོན་པོ་ནག་པོའི་ངོ་བོར་གནས༔ རུ་ལུ་གོང་མ་ཀོའུ་རྭི་བརྒྱད༔ སྲིན་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས༔ རུ་ལུ་འོག་མ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ངོ་བོར་གནས༔ ཧཱུྃ་ནི་རྟ་གདོང་སྒོ་མ་བཞི༔ རོ་ཀ་ནམ་གྲུ་ཙནྜི་ཀ༔ རེ་མ་ཏི་ཡི་ངོ་བོར་གནས༔ བྷྱོ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ཧཱུྃ་ནི་ལྷ་ཆེན་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ དྲེགས་པ་རུ་ཏྲ་འཁོར་བཅས་གསལ༔ ལྷ་སྲིན་ཟིལ་གྱིས་མ་ནོན་པར༔ སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མ་བཤད་དོ༔ མ་རིག་གཟུང་འཛིན་རུ་ཏྲ་ལ༔ ཚོགས་བརྒྱད་མ་དག་སྡེ་བརྒྱད་ཡིན༔ དབང་སྡུད་ཟིལ་གནོན་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲ་ཡིས༔ རུ་ལུ་བཟླ་ཞིང་སྐུ་ལ་བསྟིམ༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པའང༌། །ཨོཾ་ནི་རིགས་ལྔ་ཁྲག་འཐུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །བཛྲ་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད། །ཀཱི་ནི་སྤྲུལ་པ་ཕོ་བཅུ་སྟོབས་བཅུའི་བདག །ལཱི་ནི་སྤྲུལ་པ་མོ་བཅུ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ། །ཀཱི་ནི་ཡང་སྤྲུལ་ཟ་བྱེད་ཕ་བཅུ་སྟེ། །ལ་ནི་གསོད་བྱེད་མ་བཅུ་སྲིད་གསུམ་སྒྲོལ། །ཡ་ནི་སྲས་མཆོག་་་་སྐབས་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔའོ། མཆན། ཉེར་གཅིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས། སརྦ་ཡང་སྤྲུལ་ཕུར་སྲུང་ཐམས་ཅད་འདུས། །བིག་ནི་ཤྭ་ན་སྲོག་བདག་ལྕམ་དྲལ་ཏེ། །ནན་ནི་རེ་ཏི་མཆེད་བཞི་མགོ་ཉགས་སྲས། །བྃ་ནི་ས་བདག་བསེ་མོ་སྐྱེས་བུར་བཅས། །ཧཱུྃ་ནི་ཁྲོ་འདུས་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །ཕཊ་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརློག །ཅེས་གསུངས། དེས་ན་ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་སྔགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷ་ཡི་སྐུ་དངོས་དང་སྔགས་གཉིས་ཀ་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་པར་རྟོགས་པས་སྔགས་ཉིད་ལྷར་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ། བདེ་མཆོག་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། །སྔགས་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་གཟུགས། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་གཟུགས། །ཅི་སྟེ་གོ་འཕང་མཆོག་འདོད་ན། །དེ་གཉིས་དབྱེ་བར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྨག་དང་བྲལ་བ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འབྱུང་སྟེ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྟོག་པ་གསུམ་པ་ལས། །ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡི། །མཁས་པ་ལ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །ཞེས་གསུངས། །དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཀྱང་ལུང་ལས་གསུང་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་རང་ངོར་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །སྙམ་དུ་སོམ་ཉི་མེད་པར་དད་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་བཟླས་ན་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། ཡང་ན་བླུན་པོ་དད་པ་ཅན། །དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། ཞེས་གསུངས། དེ་གཉིས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་རྟོག་དཔྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མི་འབྱུང་སྟེ། རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་པའི་རྟོག་གེ་བ། །དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་དངོས་གྲུབ་རིང༌། །བླ་མས་མན་ངག་བསྟན་བྱས་ཀྱང༌། །སློབ་མ་ཡིད་གཉིས་ཡོད་པ་ན། །དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་རིང་བར་བཤད། །བླ་མས་མན་ངག་སྦས་བྱས་ཀྱང༌། །སློབ་མ་ཡིད་གཉིས་མི་ཟ་ཞིང༌། །བླ་མའི་མན་ངག་དམ་པ་ཞེས། །གཅེས་སྤྲས་བྱས་ན་འགྲུབ་པར་ངེས། ཞེས་དང༌། །སྔགས་དང་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ། །དཔྱད་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འབྱུང་སྟེ། །གལ་ཏེ་ཡིད་གཉིས་ཟ་འགྱུར་རམ། །བསམ་པ་འགྱུར་རམ་དད་པ་ཉམས། །དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བ་ཡང༌། །ཕྱིར་ལྡོག་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དད་པ་བརྟན་པོས་བསྒྲུབ་པ་ན། །ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི། །རིག་སྔགས་བསླུ་བ་མི་སྲིད་ན། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བཤད་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས།

མདོར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་གདུལ་བྱའི་བློ་ངོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་རུང་བ་ཡིན་ལ། །དེའང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང༌། ཕལ་པས་འདུལ་བ་ལ་ཕལ་པར་སྣང་བ་གཉིས་སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཁྱད་མེད་པས་དོན་ལ་བཟང་ངན་མེད་པ་ལྟར། འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཕལ་པའི་ངོར་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། སྔགས་གྲུབ་པས་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་པ་ཡང་ལྷ་ཉིད་སྔགས་སུ་འཕྲུལ་པ་བསྒྲུབས་པས་སྔགས་ཉིད་ལྷར་འཕྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་གདུལ་བྱ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། །དངོས་གཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐབས་སུའང༌། སྐུ་དང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོ་འདུའི་ཚུལ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། དེ་ཡང་རང་གི་ཡིད་ངོར་ཤར་བ་ཙམ་དུ་མི་རྟོག་པར་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་དུ་བྱ་བ་དང༌། ལྷ་དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་མིང་གཟུགས་མཚན་མའི་རྣམ་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཅན་དུ་མི་བཟུང་བར་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་པ་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཉིད་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་དག་པ་དྲན་པ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ངང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དམིགས་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གོ་དོན། བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ནི་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལྷ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དེའི་ངང་ན་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་བ་ལ། རང་དང་ལྷ་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་ཅན་དུ་སྣང་བའི་ཚེ་བདག་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ལས་ཉོན་གྱི་སྦུབས་སུ་འཐུམ་པ། ལྷ་ནི་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་དུ་མཛད་ནས་རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་ལ། གཞན་དོན་དུ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་ཚད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྨོན་ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སྣང་བ་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཞི་ཁྲོ་གང་ཞིག་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད། སྐུའི་མཚན་མ་དང༌། གསུང་རིག་སྔགས་དང་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཇུག་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ་ཞིང་རྣམ་གྲོལ་གཏན་དུ་བའི་གོ་འཕང་ལ་ངེས་པར་འགོད་པའི་ཕྲིན་ལས་བསླུ་མེད་མཛད་པ་སྟེ། རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ལྷ་དེ་ཉིད་བསྐྱེད་བཟླས་མཆོད་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ནི་ཕྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། སྨོན་ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་ངེས་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་ཞིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། །ནང་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་ལྷ་དེ་དག་རང་གི་དབུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་དྭང་མ་ཡིན་ལ། རང་གི་མ་དག་པའི་སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ནི། གཡོ་བྱེད་ལས་རླུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཙམ་ཡིན་པས། རྩ་གནས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་བཞུགས་པའི་ལྷའི་འཁོར་ལོ་གསལ་བཏབ་སྟེ། རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཙིཏྟ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བདེ་ཆེན་འགྱུར་བ་མེད་པ་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་སྣང་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བོ། །གསང་བ་ལྟར་ན། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མཉམ་པའི་དབྱིངས་རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ན། བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ལོགས་སུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། འཁོར་འདས་གཉིས་དབྱིངས་དེ་ལས་སྣང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། དེས་ན་རང་རིག་པ་ཡེ་ནས་རྩོལ་སྒྲུབ་མེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཆེས་ཟབ་མོའི་མཐར་ཐུག་སྟེ། དེ་དག་གདམས་པ་ཐེབ་ཚུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཉམས་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒྲུབ་པས་ཀུན་གྱི་མཐའ་རང་སེམས་གདོད་ནས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་བསྙེགས་ནས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྙེན་བསྒྲུབ་སྤྱིའི་གཅེས་གནད་གལ་པོ་ཆེར་མཐོང་ནས་མ་སྦས་པར་བྲིས་པ་ལ་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག

།གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ཛབ྄་བསྐུལ། ཨོཾ། སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་དགེ་སློང་ཐར་པ་ནག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལོག་པའི་དབང་གིས་དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བདུད་རུ་ཏྲ་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེས་ནས་འབྲས་བུ་ཆེ་མན་ཆོད་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་གནས་པ་ལ། སྔོན་བརྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་བསྟན་ནས་རུ་ཏྲ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བརྟུལ་ཞིང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྣང་བར་མཛད་པ་སོགས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་དགོངས་པར་མཛོད་ལ། དེང་འདིར་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་བདག་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱི་ཡུལ་ལམ་ལུས་ལ་མངོན་པར་བཟུང་བ་མ་ཏྲྃ་ཀ་རུ་དྲ། ནང་སེམས་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་པ་ཁ་ཊྃ་ཀ་རུ་དྲ། ལས་འབྲས་མེད་ཅིང་དངོས་པོ་ཀུན་མཐར་ཆད་པར་སྨྲ་བའི་ངག་ནི་ཨ་ཀར་ཤ་རུ་དྲ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་དེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་དུག་ལྔ་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་རང་གཟུགས་ཕྱི་ནང་དུ་ཤར་བ་བདུད་མ་ཏྲྃ་རུ་དྲ་འཁོར་སྲིན་པོ་གཤིན་རྗེ་བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རུ་དྲ་བཞི་ཕྱག་བརྙན་དམ་སྲིའི་ཚོགས་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་སོགས་ནང་གི་རྟོག་ཚོགས་དང་མཐུན་པར་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འཕྲུལ་བས། གནས་སྐབས་སུ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་མཐར་ཐུག་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པས་དེ་མ་བརྟུལ་ན་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་མི་ཐོབ་པས། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་ཤིང་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་སྣང་བ་མི་འགོག་ལ་དེ་ཉིད་ལྷར་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོས་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་རྩ་བའི་རུ་ཏྲ་གསུམ་པོ་དེ་ཐུལ་ན། དེས་བསྐྱེད་པའི་བདུད་རུ་ཏྲ་འཁོར་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཀྱང་ཐུལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྤྱོད་རྨད་དུ་བྱུང་བས་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྒྲལ་བ་དང༌། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ། ཐབས་མཁས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བརླབ་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཟབ་མོ་དེང་འདིར་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་ལགས་ན། སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ཅིར་ཡང་སྟོན་པར་མཛད་པའི་འབར་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང༌། གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་སྒོ་བསམ་ལས་འདས་པར་སྟོན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཟབ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སྒྲོགས་པ་དང༌། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྲོག་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷག་པར་རྗེས་སུ་དགོངས་ནས་བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་སླད་མའི་དུས་ལ་མི་ལྟོས་པར་མྱུར་བ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་བར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་དེ་སྐད་དད་མོས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་མ་ཐག་པར། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་སྐུ་དགྱེས་པའི་གར་དགུར་ཤིག་ཤིག་ཏུ་གཡོས་ཤིང་ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་མཛད། གསུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཨ་ཧྃ་ལ་སོགས་པ་སྙོམ་འཇུག་བདེ་བའི་སྒྲ་གདངས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་སྒྲོག་པ་དང༌། ཐུགས་དམིགས་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་བཟོད་དུ་མེད་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་མཉམ་པར་ཞུགས་ཤིང༌། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་གང་ལ་གང་གིས་འདུལ་བར་དེ་དང་དེར་སྟོན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚད་མེད་པས། ཐུན་མོང་དུ་སྐུ་ཡི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ལས་དཀར་དམར་མཐིང་བའི་སྔགས་འབྲུ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཆར་འབབ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལྷར་གསལ་བའི་སྒོ་གསུམ་ལ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པས། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུད་དང་སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཡབ་ཡུམ་སྙོམ་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། དེ་ཐམས་ཅད་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་བ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་བྱུང༌། རང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། རིམ་གྱིས་རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གང་བས་དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་བྱང༌། ལམ་བཞིའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ། རིག་སྟོང་ཀ་དག་བསམ་བརྗོད་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། བཟླ་བྱའི་སྔགས་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་པ་ཉིད་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བཟླས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་ཞུགས་པ་ཏེ་མཆོག་ཐུན་གྱི་གྲུབ་པ་མཐའ་དག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར། བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པ་འདི་ཉིད་ལ༔ བདུན་ཕྲག་བདུན་དུས་སུས་བརྩོན་པ༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ལྟ་ཅི་སྨོས༔ དཔྱིད་ཀྱི་ས་རློན་དྲོས་པ་ན༔ རྩ་བ་མྱུ་གུ་མེ་ཏོག་སོགས༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འབྱུང་བ་བཞིན༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདག་དང་ཕུང་པོ་རྣམ་རིག་གི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པས་མ་གོས་པར༔ བདེ་བས་ཐབས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད༔ ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕེལ་བ་ཡིས༔ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་འཇུག་པ༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྒྲ་ཆེ་བ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི༔ ཡང་དག་ཟླ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་རུ༔ དཀའ་བ་མེད་པར་མངོན་བགྱིད་པའི༔ ལམ་གྱི་མཆོག་ནི་འདི་ཉིད་དོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པའི་གྲངས་ཀྱི་ཚད་ནི་བདུན་འབུམ་ཁ་སྐོང་བཅས་དང༌། དུས་ཀྱི་ཚད་ནི་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དང༌། རྟགས་ཀྱི་ཚད་ནི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་བར་རོ།

།གཉིས་པ་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་ལ་གཉིས། ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ་དང༌། དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབྱེ་གཞི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སླར་ཡང་གསལ་སྣང་འདོན་སྐྱོར་ཞིག་བྱས་ནས། བསྙེན་སྔགས་ལ་ཕཊ་ཛཿབཏགས་པ་བརྗོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བདག་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལོགས་སུ་ཕྱེས་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མེ་རི་འདབ་འབྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་པའོ། །གཉིས་པ་ཛབ྄་དགོས་དངོས་ནི། བདག་མདུན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སོགས་ཏེ། འདི་ལ་གསུམ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་སྔགས་ཕྲེང༌། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དམིགས་པའོ། དང་པོ་ནི། བདག་དམ་ཚིག་པ་དང་མདུན་གྱི་ཛབ྄་ཁང་གི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་གསལ་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོར་སེམས་ཞི་བ་ཡབ་རྐྱང་གི་རྣམ་པ་ཚོན་གང་བ། སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱན་ཆ་ཅན། ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་མཆོང་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ནང་དབུས་སུ། པདྨ་དང་ཉི་མའི་ལྟེ་བར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ་མཐིང་གའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ། གཡས་བསྐོར་དུ་ཡིག་ངོ་ནང་བསྟན་གྱིས། འབར་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུས་བསྐོར་བ་བསམ་ལ་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་རྫོགས་པའི་བསྐྱེད་པ་ལྷའི་གཟེར་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་མ་ཡེངས་བར་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བཟླ་བ་ནི་ཡི་དམ་གྱི་སྐུའི་སྲོག་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཐབས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གོང་གི་གསལ་སྣང་ལ་གནས་བཞིན་པར། སྔགས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་མཐིང་ནག་གམ་ལས་མཐུན་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་འཕྲོས། སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དང༌། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ལས་ཉོན་རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་སྦྱངས། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རླབས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ། སླར་ཡང་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྐུ་དང་སྔགས་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་འབར་བའི་མེ་དཔུང་རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བཞིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས། དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལས་ལ་བསྐུལ། སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། བར་ཆད་བྱད་ཕུར་ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླག །གཞན་ཡང་ཞི་སོགས་ལས་གང་འདོད་ཀྱི་དམིགས་པའི་ཁ་བསྒྱུར་དང་བཅས། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་རྫོགས་པ། སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལ་ལྡིར་བ་ལྟ་བུ། སེམས་ཀྱི་འགྱུ་དྲན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་འོད་གསལ་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བཟླ་བ་ནི་བཟླས་པ་སྔགས་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྟེ་གསུང་གི་སྲོག་དབང་དུ་བྱེད་པའི་གནད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་དག་མཉམ་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གང་ཤར་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་ལྷའི་སྐུ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་ཤར་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས། སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་གྲགས་པ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུུ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས། དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་པའི་ངང་དུ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་པ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། རིག་པ་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྤྲོས་བྲལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བརྗོད་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པའི་གཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་འོ། དེ་ལྟར་ཛབ྄་དགོངས་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཐུན་གྱི་སུམ་ཆ་རེ་ཙམ་ཆ་བརྩིས་ཏེ་གསལ་བཏབ་ལ། སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཟླ་བར་གསུངས། བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ་སྟེ་སྔགས་དོན་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བཟླ་ན་ཧ་ཅང་སྔགས་མྱུར་བ་དང༌། བུལ་བ་དང༌། སྒྲ་དྲག་པ་དང༌། ཞན་པ་དང༌། གཉིད་རྨུག་སོགས་བྱིང་བ་དང༌། སེམས་འཕྲོ་རྒོད་སོགས་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་རྣམས་སྤངས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་སྔགས་སྒྲ་གསལ་ཞིང་དག་པར་བཟླ་སྟེ། རྔམ་གློག་ལས། སྒྲ་ཆེན་མ་ཡིན་ཆུང་བ་མྀན། །མགྱོགས་པར་མ་ཡིན་བུལ་བར་མིན། །དྲག་པོར་མ་ཡིན་ཞན་པར་མིན། །ཡིག་འབྲུ་ཡན་ལག་ཉམས་པས་མིན། །ཡེངས་པས་མ་ཡིན་སྨྲ་བཞིན་མིན། །གླལ་སོགས་བར་དུ་ཆོད་པས་མིན། །ཞེས་སྐྱོན་བཅུ་སྤང་བར་བཤད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་ཐུན་སྒང་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་བཅད་པ་དང་ཏིང་འཛིན་གསལ་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། དགེ་སློང་སོ་ཁྱ་དེ་བའི་ཞལ་ནས། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་སུ། །གསང་སྔགས་སྨྲ་བར་བརྩམ་པར་བྱ། །བདེ་བའི་ལྷ་ཡང་བསྒྲུབ་པས་ན། །སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ། །ཞེས་དང༌། སྨིན་གཏེར་དྲག་དམར་གཏེར་གཞུང་ལས། །མ་ཡེངས་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པས་བཟླ༔ གཞན་དུ་ཡེངས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བསྐལ་པར་བཟླས་ཀྱང་འབྲས་མི་འབྱིན༔ ཞེས་གསུངས། དེས་ན། ཏིང་འཛིན་མེ་དང་འདྲ་བ་ལ། །བཟླས་བརྗོད་རླུང་དང་འདྲ་བས་བསྐུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟླས་གྲངས་ཙམ་ལ་གཙོ་བོར་མི་བྱ་བར་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་གནད་དོ། །ཚད་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས། དུས་ནི་དགོངས་རྒྱུད་ལས། ཡུན་ནི་ལོ་ཟླ་ཙམ་དུ་བསྲིངས། །ཞེས་པས་རང་གི་ནུས་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་ལོའམ་ཟླ་བའི་གྲངས་འདི་ཙམ་ཞེས་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བ་སྟེ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སོགས་པའོ། །གྲངས་ནི། སྔ་མ་ལས། བསྙེན་སྒྲུབ་ཆོ་ག་ཚར་བྱས་ནས། །ཛབ྄་གྲངས་བདུན་འབུམ་ཉི་ཁྲི་འདོན། །ཞེས་གསུངས་པས་བདུན་འབུམ་ཉི་ཁྲི་ཡན་ཆོད་དེ། །སྤྱི་ལྟར་འབྲུ་འབུམ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལེགས་སོ།

།མཚན་མའི་བསྙེན་པ་ནི། ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་མའམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟགས་མ་མཐོང་གི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་སྤུ་གྲིའི་གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་བསྙེན་པའི་དྲོད་དམ་རྟགས་ཚད་ནི། །ཉམས་རྟོགས་འབར་བ། །སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པ། །རྨི་ལམ་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེ་དང༌། །རི་བོའི་རྩེར་འདུག་ཅིང་དར་ཕྱར་བ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་ན་འདུག་གམ་ཉི་ཟླ་ལུས་ལ་ཤར་བ་དང༌། དངོས་སུ་ལྷ་ཉིད་གྱད་དུ་གྱུར་པ་དང་ཞལ་མཇལ་ལམ་བཞད་པ་དང༌། རྨི་ལམ་དུ་རྔ་ཆེན་བརྡུང་བ། དུང་འབུད་པ། འོད་དང་ལྷ་མོས་གཟུགས་སྟོན་པ། འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་བྱེད་པ་རྨི་བ་སོགས་མཚན་མ་བཟང་པོ་རང་ཉམས་ཀྱི་རིག་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་རྫོགས་ནས་བཞི་སྙིང་གཅིག་དྲིལ་ཡང་བཟླ་བར་གསུངས་པས། བཟླས་དམིགས་བསྙེན་རྐྱང་ཙམ་ལ་གོང་དུ་བསྟན་པས་འཐུས་ཤིང༌། ཐུན་མིན་སྨད་ལས་དང་སྦྲེལ་ན། ཕྲིན་ལས་ལ་དམིགས་པ་དྲག་པོའི་བཟླས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་སོགས་ནི་ལམ་འདིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མཚུངས་བྲལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྩལ་བའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་བཞི། ཛབ྄་བཟླ་བ། ཚེ་འགུགས་པ། ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ། ཐུན་མོང་དུ་སྟོང་ཚིག་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མདུན་དཔལ་ཆེན་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་མདུན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ། རང་སྔགས་ཚེའི་རིག་པས་བསྐོར་བ་གསལ་བཏབ། སྔགས་བཟླས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཚེ། དངོས་གཅིག་དུ་མར་འཆར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བླ་མ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ལས་གཽ་རཱི་ལ་སོགས་གནས་ཡུལ་གྱི་མ་མོ་རྣམས་དང༌། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལས་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ཚད་མེད་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་བར་སྤྲོས་ནས་རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བརྐུས་དང་འཕྲོག་པ། བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་ཡི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཤིང་སྤྱན་དྲངས་ནས། བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་མོས་ལ། སྔགས་ཚན་གཉིས་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ་ཞིང་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་སྟིམ་གྱི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱའོ། །གནས་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ཅིར་ཡང་འཆར་དུ་རུང་བ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་ཉིད་མི་བསླུ་བའི་གནད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་སྲོག་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལས། རིག་སྔགས་དང༌། སྨན་དང༌། འཁྱུད་དཔྱད་དང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཐུ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུས། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཅིར་ཡང་རུང་བ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐུན་མཐར་གོང་སྨོས་ཀྱི་དམིགས་པ་གསལ་བཞིན་དུ་མདའ་དར་གཡབ་ལ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ཨོཾ་འཆི་མེད་རྟག་པ་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སོགས་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་པས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང༌། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་གྱི་ཚེ་སྐྱེ་བ་མང་པོའི་གོང་རོལ་ནས་བརྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལགས་པས། དེང་གི་དུས་འདིར་ཡང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཟབ་མོ་ལ་བརྩོན་ལགས་ན་རང་དོན་ཉི་ཚེ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་ཐེག་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པར་འདོད་པའི་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་དགོངས་ནས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པས། གནས་ཡུལ་གྱི་མ་མོ་ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་ལ་སོགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མང་པོའི་འདུ་འཕྲོ་ཡིས། བདག་དང་སྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དགེ་མཚན་ཅི་དང་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱི་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུད་པའམ་བུང་བས་པདྨའི་ཚལ་ནས་སྦྲང་རྩི་ལེན་པ་བཞིན་ཏུ་ལྷ་སྔགས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་སྦྱོར་བས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་བསྟིམ་པས། རྒས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ལུས། ནད་མེད་བདེ་བའི་གཟི་བྱིན། འཆི་བ་མེད་པ་རྟག་པའི་ཚེ། གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བར་མཛད་ཅིག །ཅེས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལ་ཚེའི་རིག་པ་བཟླ་ཞིང་ལུས་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་པས་མེར་གྱིས་གང་ནས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ལ། །སྤྲོ་ན་ཚེ་རིལ་ཆང་སོགས་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཨཱཿ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སོགས་ཏེ། སྨོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་གྱི་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བའི་སྙིང་པོ་ཚེ་ཡི་བཅུད་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་ཅུང་ཟད་བྱེ་བའི་བར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བྱུང་ནས་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཐིམས་པས་བཀྲག་མདངས་དང་གཟི་བརྗིད་འབར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྒྲིགས་ཞུན་ལུགས་སུ་སོང་བས་སྐྱེ་འཆི་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བ་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེ་ལ་དབང་འབྱོར་བར་མོས་ལ་སེམས་འཛིན། མཐར་དེ་ཡང་བརྗོད་བྲལ་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་ཐིམ་ནས་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གོ་ཆ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་བ་སྟེ་རྒྱས་གདབ་དང་སྲུང་བ་ཀུན་གྱི་མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་འགྲེལ་ལས། ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་མི་ཤིག་པའི། །སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད། །མཚན་མའི་ཡུལ་ཀུན་བཅོམས་ནས་ཀྱང༌། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། མིང་དང་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པའི། །མི་གནས་མ་བྲལ་འདུས་མ་བྱས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བསྲུངས་བས་ན། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གཟིགས་སོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་ལས། བསྙེན་པ་མ་ཐོན་པར་དག་ཏུ། །མ་ཡེངས་ཛབ྄་ནི་ཤིབ་ཤིབ་བཟླས། །བར་བར་བསྟོད་དང་མཆོད་པ་བྱ། །ཞེས་གསང་འགྲེལ་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་སྟོང་ཚིག་ཞེས་པ་བསྙེན་པ་སྟོང་ཕྲག་རེ་སོང་མཚམས་མཆོད་བསྟོད་འབུལ་བ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ཙམ་མི་ལྕོགས་ན་སྔགས་བཟླས་པའི་ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་པས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས་ནས། སྐབས་འདིར་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ་སྟེ་གོ་དོན་སོགས་ནི་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་བར་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་རྟོག་དང་ངག་གི་ཞེན་པ་སྦྱོང༌། འབྲས་བུ་གསུང་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་རྫོགས་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རླུང་དག་པར་བྱེད་པའི་གཞི་འདིང་པའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་གཞན་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ། གཏོར་སྐྱོང་བྱ་བ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཁྱད་པར་ཅན། ངེས་ཚིག་ག་ཎ་ཙཀྲའི་སྒྲ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་འཁོར་ལོས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའོ། །དབྱེ་ན། སྐལ་ལྡན་མི་ཡི་ཚོགས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་བོ་འདུས་པ། འབྱོར་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཚོགས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་དང་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་སོགས་བཟའ་བཅའ་ལྡག་མྱོང་གི་རིགས་དང་རྫས་སུ་འོས་པ་རྣམས་ཚོགས་པ། དགྱེས་ལྡན་ལྷའི་ཚོགས་སྒྲུབ་རྟེན་གཟུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཀའ་སྡོད་སྲུང་མའི་ཚོགས་བཅས་བསྒོམས་ཤིང་སྤྱན་དྲངས་པ། དེ་གསུམ་འདུས་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་ལ་གནས་པས་ཚུལ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལས་ཐོབ་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་བཞིར། སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ལས། སྐྱེ་བོ་འཛའ་བ་ཀུན་ཚོགས་པ། །རྣལ་འབྱོར་འདུས་པའི་ཚོགས་ཞེས་བྱ། །འབྱོར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚང་བ་ནི། །བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་བཤད། །ལྷ་དང་དམ་ཅན་ཀུན་འདུས་པ། །འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སུ་བཤད། །ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ལ་མི་འཛིན་པས། །ཚོགས་གཉིས་རྒྱུན་དུ་རྫོགས་བྱེད་པ། །ཚོགས་ཆེན་པོ་རུ་ངེས་པར་བཤད། །ཞེས་གསུངས། ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། དང་པོ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་འཁོར་ནི༔ ཐབས་ཀྱི་ཤ་དང་ཟན་ཡིན་ཏེ༔ ཤེས་རབ་ཉིད་ནི་མ་ད་ན༔ ཟུང་འཇུག་ཀུན་ཏུ་རུ་ཉིད་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་སླད༔ ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུ་མོ་ནི༔ གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་བཞག༔ ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང༌། མཉམ་སྦྱོར་ལས། ཤ་ནི་སྨན་གྱི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །ཆང་ནི་རཱ་ས་ཡཱ་ནར་བཤད། །ཟན་ནི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། །བཟའ་བ་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་ནི། །ཤ་དང་ཆང་དུ་ལྡན་པ་དག །དགའ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་བསྐལ་བཟང་པོ། །ཚེ་ཡི་དམ་པ་ཡིན་པར་བཤད། ཅེས་དང༌། ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁར་འགྲོ་བ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་སྦྱོར་བ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཞེས་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དུམ་བུ་ཙམ་ལས་རྫོགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་མ་གནང་བས་ནང་གསང་གི་ཚོགས་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་སྐོར་བཞུགས་པར་སྣང་མོད་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མི་བཞུགས་ལ། དེར་མ་ཟད་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོགས་འཁོར་མཚན་ཉིད་པ་ལ་དངོས་སུ་སྤྱོད་ནུས་པའི་གང་ཟག་ཀྱང་དཀོན་པས་འདིར་ཡེ་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པས་དོན་ཚང་ལ། ཤ་ལ་སོགས་པའང༌། རྒྱུད་ལས། མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་ལྔ། །སྒྲུབ་པའི་རྫས་སུ་གསུངས་པའང༌། །སྡིག་པའི་ཉེན་དང་མ་འབྲེལ་བའི། །སྲོག་མེད་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྟོན་བྱ། །ཞེས་གསང་འགྲེལ་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་ལ། །དེ་བཞིན་དུ་གསང་འདུས་ལས། །ཤ་ལ་སོགས་པ་མེད་ནའང༌། །ཐམས་ཅད་བསམ་པས་རྣམ་པར་བརྟག །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། བྱང་གཏེར་ལས་ཀྱང༌། དུས་མཐའ་མར་སེམས་ཅན་ཤ་ཁྲག་ལ་གཅན་གཟན་ལྟ་བུར་རྔམས། སྲོག་སྲིན་པོ་ལྟར་འཕྲོག །ཆོས་བྱེད་དུ་མིང་བཏགས་པ་རྣམས་ཀྱང༌། ཤ་ཁྲག་དཔག་མེད་ཟ་བའི་དུས་འོངས། གསང་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཤ་མེད་པར་མི་འོང་ཟེར། ཐ་སྙད་བརྟགས་ཏེ་ཤ་ཁྲག་དམར་པོ་སྐྱིལ་ནས་སྲིན་པོའི་ཆ་བྱད་བྱེད། ཤ་ཁྲག་དམར་ལ་བག་མེད་དུ་སྤྱོད་ནས་མཐར་ལས་ཀྱི་ཤ་ཟ་ནག་པོར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་དུས་སུ་གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་འདི་ལྟ་བུར་གྱིས་ཤིག །གསང་སྔགས་དམ་རྫས་ཤ་ལྔ་དང༌། །བདུད་རྩི་ལྔ་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྨན་ལ་འདུས། ནང་རང་གི་ལུས་ལ་ཚང་བའོ། །བསད་པ་དང་མི་གཙང་བའི་ལག་ནས་བྱུང་བ་ནི་ཉམས་པ་ཡིན་པས་རྫས་སུ་མི་རུང་སྟེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་མཐོང་བའམ་ཚོར་བའི་གནས་སུ་ཤ་ཁྲག་གིས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མཆོད་ན། ཡ་ག་ངན་པ་ཕོག་ནས་གསང་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཤ་ཁྲག་དྲི་ཚོར་ཙམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྤྱད་དུ་རུང༌། མངོན་པར་ཚོལ་བའི་ཤ་ཁྲག་མ་བརྟེན་ཅིག༔ ཅེས་གུ་རུ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་རྗེས་སུ་འདོམ་པར་མཛད་པ་བཞིན་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པའི་གཙང་མ་ཉིད་སྦྱར་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། བརྟན་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ནི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་རྡུལ་མེད་ཅིང༌། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས། སྤྱིར་ཡང་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་མཆོད་སྤྱིན་སོགས་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་ཡང་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ཐབས་སུ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ལས། གང་གིས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་ན་མཆོད་པ་ཡིན་པས་ན། །སེམས་ཅན་དག་ལ་ཕན་ན་དེ་ནི་ཆུང་ཡང་མཆོད་པ་ཡིན། །འཚེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བ་ཡི། །མཆོད་པ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ཡང་མཆོད་པར་འགྱུར་བ་མིན། །ཞེས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན་ན་ང་ལ་མཆོད་མཆོག་ཡིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པའི་མཆོག་ནི་ང་ལ་གནོད་མཆོག་ཡིན། །ང་དང་སེམས་ཅན་དག་ནི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས་འདོད་པས། །གང་ཞིག་སེམས་ཅན་གནོད་བྱེད་དེ་ནི་ང་ལ་ཇི་ལྟར་མོས། །ཞེས་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། གང་དག་བདེ་བས་ཐུབ་རྣམས་དགྱེས་འགྱུར་ཞིང༌། གང་དག་གནོད་ན་མི་དགྱེས་འབྱུང་འགྱུར་བ། །དེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་དགྱེས་ཤིང༌། །དེ་ལ་གནོད་བྱས་ཐུབ་ལ་གནོད་པ་བྱས། །ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་ཀུན་ནས་མེ་འབར་བ། །འདོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་བདེར་མི་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་གནོད་པ་བྱས་ན་ཡང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཐབས་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་འདི་ལ་ནམ་ཡང་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པར་བྱ་ཞིང༌། ཆང་ཡང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སུ་རན་ཙམ་ལས་སྲེད་ཞེན་གྱིས་མྱོས་པར་མི་བཏུང་སྟེ། རྒྱུད་ལས། སྔགས་པ་ཆང་གིས་མྱོས་གྱུར་ན། །ངུ་འབོད་གནས་སུ་འཚེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྤྱིར་ངེས་པར་བྱས་ནས། །བྱེ་བྲག་ཏུ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེས། ཉ་དང་གནམ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་ཉི་ཤུ་དགུ །ཚེས་བཅུ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཉིན་དང་མཚན། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད་བསྐང་བཤགས་འབད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་དུས་གཉན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར། དུར་ཁྲོད་དམ་ཚོགས་ཁང་སོགས་གནས་དབེན་པར། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་ཚོགས་པར་བྱས་ནས་ཡེ་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐབས་ཤེས་གྲངས་མཉམ་པ་ཚོགས་ནས་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་སྐབས་འདིར་ཚོགས་མཆོད་དངོས་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་དང་གསོལ་གདབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྫས་རྣམས་ལ་ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱིས་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་ལ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཉམས་དང་སྦྱར་ཏེ་སྤྱི་སྦས་ཇི་ལྟར་སྦྱོར་ཀྱང་ཆོག་མོད། སྐབས་འདིར་ཐུན་མོང་ཙམ་དུ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གསུམ་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་འཛིན་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས་ནས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣོད་རང་བྱུང་བྷནྫ་འབར་བའི་ནང་དུ་བཅུད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་དགོངས་པས། གཙང་དམེ་གཉིས་འཛིན་གྱི་ཀུན་རྟོག་དང་བླང་དོར་སྤངས་ཏེ་འཕེལ་འགྲིབ་དང་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའོ།

།དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་སྤོས་བསྲེག་ཅིང༌། ཅང་ཏེའུ་ལ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། པདྨར་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཏེ། རང་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་མཁའ་གསང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀའ་སྡོད་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པར་མོས་པའོ། །མཆོད་པ་དངོས་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། དང་པོ་འདོད་ཡོན་དྲུག་གིས་མཆོད། །གཉིས་པ་དམ་རྫས་བདུད་རྩིས་བཤགས། །གསུམ་པ་དགྲ་བགེགས་གཟུགས་ཕུང་སྟོབས། ཞེས་པས་མཆོད་བཤགས་སྟོབ་གསུམ་སྟེ། ཕུད་ཆ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། དང་པོ་འདོད་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སོགས་ཏེ། ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བཀོད་པ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་ཚོགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི། ཕྱི་ལྟར་ན་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་ནས་ཆོས་རྡོ་རྗེ་མའི་བར་གྱི་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་རང་ཤར་བ་དང༌། ནང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན། ཕན་ཚུན་དགྱེས་པས་ལྟ་བ་གཟུགས་དང༌། སྦྱོར་བ་ཧ་སིའི་སྒྲ་དང༌། བདེ་བས་ཚིམ་པའི་དྲི་དང༌། ཞུ་བདེ་མྱོང་བའི་རོ་དང༌། མཁའ་གསང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེག་པའི་རེག་བྱ་དང༌། དེས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་དུ་འཆར་བའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་དང༌། གསང་བ་དེ་ལྟར་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོས་རང་བྱུང་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་སོགས་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་ངང་དུ་མཆོད་པའོ། །བར་བ་བཤགས་པ་ནི། ཆ་གཉིས་པ་བདུད་རྩི་ལྔར་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་ལ། ཧོ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཀུན་འདུས་ལས། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ནི་བདེ་འདུས་ཞི་རྒྱུད་ལས། སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་ལས། །བསྲུང་བར་བྱ་བ་གང་གསུངས་པ། །ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་སྟེ། །བླ་མ་མཆེད་ལ་བཀུར་བ་སྐུ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་མི་བཅད་པ་གསུང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་སྤངས་བ་དང་གསང་བཅུ་མི་བསྟན་པ་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། །བླ་མེད་མི་སྤང་བླ་མ་བཀུར། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་མི་བཅད། །ཡང་དག་ལམ་དུ་ཞུགས་ལ་བྱམས། །གསང་བའི་དོན་ཕྱིར་སྨྲ་མི་བྱ། །འདི་ནི་རྩ་བ་ལྔ་རྣམས་ཏེ། །སྒྲུབ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་མཆོག །ཅེས་དང༌། དེ་དག་གི་ནང་ཚན་དབྱེ་ན། བྱང་སེམས་རྣམ་གཉིས་སློབ་དཔོན་དྲུག །མཆེད་བཞི་སྔགས་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི། །གསང་བཅུ་རྩ་བར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ནི་ལྔ་ཚན་ལྔ་སྟེ། འདུས་མདོ་ལས། སྤྱད་དང་མི་སྤང་དང་དུ་བླང༌། །ཤེས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྩ་ལྔར་བསྲུང༌། །ཞེས་པས། སྤྱད་བྱ་ལྔ་ནི། སྲོག་གཅོད་མ་བྱིན་ལེན་མི་ཚང་སྤྱོད་རྫུན་དང་བརླང་ཚིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཞིང་བཅུ་སྒྲོལ་བ་སོགས་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ན་སྤྱད་པར་བྱ་བ་དང༌། །སྦས་དོན་དུ། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པའི་སྲོག་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཅོད་པ། བཙུན་མོའི་ཤུ་དྲ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། ཞུ་བདེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པ་འདོད་སྤྱོད། འཁོར་བ་མེད་སྣང་ལས་སྒྲོལ་བའི་རྫུན་ཚིག །བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པས་གབ་སྦས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་བརླང་ཚིག་རྣམས་སོ། །མི་སྤང་བ་ལྔ་ནི་དུག་ལྔ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་ལམ་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བས་མི་སྤང་ཞིང༌། སྦས་དོན་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལ་འབྱེད་པ་མེད་པའི་གཏི་མུག །དམིགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས། རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པའི་ཞེ་སྡང༌། མཉམ་ཉིད་གྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་ང་རྒྱལ། གཉིས་འཛིན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་མི་ཤོང་བའི་ཕྲག་དོག་རྣམས་སོ། །དང་དུ་བླང་བ་ལྔ་ནི། བྱང་སེམས། རཀྟ། དྲི་ཆེན། དྲི་ཆུ། ཤ་ཆེན་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་གཙང་དམེའི་ཞེན་རྟོག་སྦྱང་ཕྱིར་དང་དུ་བླང་བྱ་ཡིན་ལ། སྦས་དོན་ཕུང་ལྔའི་དྭངས་མ་འཛག་མེད་དུ་བཅིང་བའོ། །ཤེས་བྱ་ལྔ་ནི། ཕུང་ཁམས་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པ་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའོ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལྔ་ནི། ཤེས་བྱའི་དམ་ཚིག་ལྔ་པོ་དེ་རྟོགས་གོམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ནི་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་གཞིར་བཞག་ནས། དེའི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་བསྲུང་བྱ་ལྷག་པར་སྟོན་པ་སྟེ། གཅན་གཟན་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་མི་བཤིག་པ་སོགས་བརྡའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ཉི་ཤུའོ། །དེ་ལྟར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པས་བསྡུས་པའི་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ལས་ཉམས་པ་དང༌། རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་དང་གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་ལམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་མ་བསླང་བ་སོགས་ནང་གི་ཉམས་ཆགས་དང་འགལ་འཁྲུལ་གྱི་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བཤགས་པས་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང༌། གསང་བ་གསང་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་དམ་ཚིག་བཞི་ལས། ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་མེད་པ་དང་ཕྱལ་བ་གཉིས་ནི། འཁྲུལ་སྣང་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བའི་སྣོད་བཅུད་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞི་མེད་པར་རྟོགས་པས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ་བ་དང༌། ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བླང་དོར་དང་འཛིན་ཞེན་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་ཕྱལ་བར་བཞག་པའོ། ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་དམ་ཚིག་ལྷུན་གྲུབ་དང་གཅིག་པུ་གཉིས་ནི། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་རྩོལ་བྲལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་དང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་སོ་ཅོག་རྩ་བ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུའི་ངང་ལས་བྱུང༌། ངང་ལ་གནས། ངང་དུ་གྲོལ་བ་ལས་གཞན་མེད་པར་ཐག་བཅད་པའོ། །དེ་བཞིའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བ་ནི་དམ་ཚིག་སྟེ་དེའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་འགལ་ཉམས་འདས་རལ་སོགས་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པར་རྟོགས་པས་ངོ་བོ་བཤགས་བྱ་བཤགས་བྱེད་དང་བྲལ་བས་ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཅིག་པར་སྨོན་པའོ།

།ཐ་མར་བསྒྲལ་སྟོབ་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། ཐོག་མར་བདག་ཉིད་རྟོག་གོམས་བསྒྲལ། དེ་ནས་གཉིས་མེད་བློ་ཡིས་ནི། །བློ་ངན་འཇིག་རྟེན་སྙིང་རེ་རྗེ། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒྲལ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་གདེང་དུ་གྱུར་པས་རྟོགས་པས་བདག་བསྒྲལ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཐུགས་རྗེས་གཞན་སྒྲོལ་བ་ལ། ཀུན་སློང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་རྩལ་རྣམ་པ་ཞེ་སྡང་ལྟར་སྣང་བས། གང་ལ་བྱ་བའི་ཡུལ་གདུལ་བྱ་མ་རུང་བ་ཞི་བས་མི་ཐུལ་བའི་རིགས་ཅན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཞུང་འདིར་དམིགས་སུ་བསྟན་པ་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀླ་ཀློ་སོགས་གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་དང༌། ཐེ་ཚོམ་རྟོག་པའི་བྱུར་འདྲེ་གཟུགས་མེད་བགེགས་རིགས། སྒོ་གསུམ་ལ་གཟུང་འཛིན་ཀྱི་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བདུད་རུ་ཏྲ་ནག་པོ་འཁོར་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས། ཐབས་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོས་རྣམ་སྨིན་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་རྒྱུན་བཅད་ནས། རྣམ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བས། གནས་སྐབས་སུ་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་འགྲུབ། མཐར་ཐུག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཉེ་རྒྱུ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དུར་ཁྲོད་ཁུ་བྱུག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས། སྙིང་ནས་སློབ་དཔོན་དམོད་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད་པ་དང༌། །ཐེག་པ་ཆེན་པོར་དམོད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་བྱེད་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱི་དགྲར་གྱུར་པ་ནི། །མྱུར་དུ་བསྒྲིམས་ཏེ་མ་བསྒྲལ་ན། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་ན། །སྒྲིམས་ཏེ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བར་བྱའོ། །དམ་ཚིག་འདི་ནི་རྨད་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་གཞི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །དམ་ཚིག་གནས་རྣམས་མི་གཏོང་བར། །ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལང༌། །སངས་རྒྱས་རྨི་དང་འདྲ་བས་ན། །དངོས་གྲུབ་གཞན་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་ནན་ཏན་བསྐྱེད་དེ་སྲུངས། །ཞེས་དང༌། སྒེག་རྡོར་གྱི་དམ་ཚིག་གསལ་བཀྲ་ལས། ལྟ་སྤྱོད་ཏིང་འཛིན་འབྲེལ་བསྒོམས་པས། །དཀོན་མཆོག་སློབ་དཔོན་སྐུ་དགྲ་གཉིས། །དམ་ཉམས་ལོག་དང་འཁུ་བ་དང༌། །འདུ་བར་འོངས་དང་ཡོངས་ལ་གནོད། །དམ་དགྲ་ངན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །ངན་སོང་གསུམ་དང་བཅུ་པོ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་དང་དུ་བླངས། །གྲངས་ནི་རྩ་བ་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས། །ཤིན་ཏུ་གོམས་པས་དབང་བསྐུར་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཞིང་དུ་བསྒྲལ་བར་བྱ། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བག་ཆགས་སྦྱངས། །རྣམ་ཤེས་ལྷར་བསྐྱེད་དབང་བསྐུར་འཕང༌། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱང་རྫོགས་པར་འགྱུར། །ཕུང་པོ་བྱིན་རླབས་མཆོད་པར་བསྔོ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་སུ་འདི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲལ་བའི་དགོས་ཆེད་ཀྱང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་འཕེལ་སེམས་ཅན་བདེ། །ལྷ་མཉེས་བདག་ལ་དམ་བསྐོང་ཞིང༌། །ལས་ངན་བག་ཆགས་སྡུག་ཡུན་བསྟུངས། །རང་གིས་བསགས་མེད་ངན་སོང་ལས། །བདེ་ལམ་འདི་ལས་གཞན་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། ཐབས་ཤེས་དེ་ལྟ་བུས་ཟིན་ན་ཉེས་པས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །གསང་སྙིང་ལས། །ཡེ་ནས་སྐྱེ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །སྒྱུ་མར་སྣང་བ་མིག་ཡོར་ཚུལ། །སྦྱོར་སྒྲོལ་བྱ་བ་ཀུན་བྱས་ཀྱང༌། །རྡུལ་ཆ་ཙམ་ཡང་བྱས་པ་མེད། ཅེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་མཁན་པོ་དག །རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་ལ། །དགེ་དང་མི་དགེ་འདུ་བྱེད་པ། །ཉེས་པ་གང་གིས་མི་གོས་ལྟར། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་རྣམ་པར་སྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་ནས། སྐབས་འདིར་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ལིངྒ་ཟུར་དུ་བཅས་པའམ་བྱིན་རླབས་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཟན་ལས་ཟུར་དུ་བཅད་པ་ཡོད་ན་དེ་དང༌། །མེད་ན་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། །ཚོགས་ཕུད་ཐ་མ་དེའི་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པས་རང་ལ་བསྡུས་ནས། རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ལྕགས་ཀྱུ། ཞགས་པ། ལྕགས་སྒྲོགས། དྲིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་སྐར་མདའ་འཁྲུགས་པ་བཞིན་ཐོགས་མེད་དུ་འཕྲོས། བདུད་དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག །གཟུགས་རྟེན་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངར་དང་ལྡན་པས། ན་མོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་དགུག་བཞུགས་བཅིང་ཏེ་མྱོས་པར་བྱས་ལ། དེ་ནས་ཐལ་མོའི་བར་དུ་ཕུར་པ་བཟུང་ཏེ། རང་གི་ལག་སོར་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཏུ་གསལ་བ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཕུར་བུ་སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ་སྐུ་སྟོད་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྐུ་སྨད་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་མགར་གྱི་སོལ་མལ་ནས་དྲངས་པ་ལྟ་བུར་བསྐྱེད་པ་དམིགས་བྱའི་སྙིང་གར་བཏབ་པས། ཁོའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་མངའ་ཐང་བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་སྟོབས་ནུས་ཐམས་ཅད་ཨ་དཀར་པོའམ་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པས་བསྡུས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། རང་གི་ཚེ་སྲོག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱས་པས་ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ཚེ་ལུང་དང༌། ཁོའི་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟེན་ནྲི་ཡིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཉིད་ཕུར་རྩེའི་ཧཱུྃ་གིས་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་བསྡུས་པ་ལྟར་བླང་ནས་ཕུར་བུའི་ཁོང་གསེང་བརྒྱུད། རྒྱ་མདུད་གྱི་རྩེ་ཐོན་པས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་སྦྱངས། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་དང་མ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ། ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་པས་དེ་ཉིད་སྐར་མདའ་འཕངས་བ་ལྟར་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དུ་སོང༌། དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་ཁྲུས་ལུང་སྟེ། ཐབས་ཞགས་ལས། འོག་མིན་བླ་མེད་གནས་མཆོག་ཏུ། །གཙོ་བོ་དང་ནི་གཙོ་མོ་དང༌། །སེམས་དཔའ་དང་ནི་སེམས་མ་རྣམས། །སྦྱོར་བའི་ལྷུམས་སུ་ཕཊ་ཀྱིས་འཕང༌། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཕུར་བུས་གདབ་སྟེ་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་རྗེས། རྣམ་སྣང་སྒྱུ་དྲྭ་ལས། མཁས་པས་རྐང་པ་ནས་བརྩམས་སྟེ། །མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་བཅད་ནས་ནི། །ཞེས་དང༌། རྔམ་གློག་ལས། ཕོ་ནི་རྐང་པ་གཡས་ནས་གཏུབ། །མོ་ནི་རྐང་པ་གཡོན་ནས་གཏུབ། །ཞེས་པས། རིམ་པ་ལྟར་མཚོན་ཆས་གཏུབས་ཅིང་ཐོ་བས་བརྡུང་སྟེ་ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྒྲལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་ཕུལ་བས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གནམ་ས་ཙམ་དུ་གདངས་ནས། སྲོག་དོན་བཀའ་དམ་ལས་ཀྱིས་ཉམས། །མཚན་མས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དང༌། །འདོད་པར་གྱུར་པས་ཉམས་པ་བདུན། །བསྒྲལ་བའི་དམིགས་ཀྱི་དམ་པར་བཤད། །ཅེས་རྒྱུད་ལས་བསྒྲལ་ཞིང་དམིགས་སུ་བསྟན་པའི་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་སྐན་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷགས་མེད་དུ་གསོལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པར་མོས་ལ། བྷྱོཿ གནམ་ས་ཙམ་གྱི་སོགས་ཀྱིས་དབུལ་ལ། ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩལ་དང་བཅས་པའི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་དུ་གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་རྟོག་ཚོགས་སྒྲོལ་བ་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་ལོ། །དེ་ནས་ཚོགས་ལ་རོལ་བ་ནི། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་འདུས་པའི་གཙོ་བོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་བརྡའ་དང་བརྡའ་ཡི་འབུལ་ལེན་བྱས་རྗེས་འདུས་པ་གཞན་རྣམས་ལའང་རྒན་གཞོན་གྱི་རིམ་པ་བཞིན་བྲིམས་ལ། ཚོགས་གྲལ་དུ་རྩོད་པ་དང༌། ཀུ་ཅོ་དང༌། ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བའི་བདེན་ཞེན་སོགས་སྤངས་ཏེ། ཚིམ་པ་དང༌། དགའ་བ་དང༌། འཛིན་ཞེན་མེད་པའི་སྒོ་ནས། རང་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་་བཞུགས་པ་རྣམས་ནང་གི་བསྲེགས་བླུགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བསམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་དང་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་དང་སྦྱར་ལ་ཅི་རིགས་པར་བྱ་སྟེ་མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ལྷག་མ་སྦྱིན་པ་ནི། ལྷག་མ་རྣམས་གསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་པའི་དམེ་གཏོར་མཆོད་པའི་རས་མ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཕུད་ཆ་གསུམ་པའང་བསྣན་ཏེ། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་བྱས་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་བསྐུལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྕེ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་རོལ་པ་མཛད་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཕབ་པར་བསམས་ལ། མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱས་ཁ་བཀབ་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་ཛ་གད་ཀྱི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་པས། ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤེལ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་རམ་ཤར་ལྷོར། ཞིང་ལྤགས་ལ་དྲི་དང་རཀྟས་ཆོས་འབྱུང་ཟླ་གམ་གསུམ་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ་བཀོད་ཅིང་མར་མེ་བཙུགས་ལ། ཨ་ར་ལའི་སྔགས་དང་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་ལྷག་བསྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་པར་མོས་ལ། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ གནས་དང་ཡུལ་དང་སོགས་ཏེ་གནས་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་གལ་པོ་ལས། ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་ནི། །གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་གཉིས་དང༌། །ཡུལ་ནི་རོལ་པ་ཉེ་ཡུལ་རོལ། །ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་དང་ནི། །འདུ་བ་ཉེ་བའི་འདུ་བ་དང༌། །ཚནྡྷོ་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། ཡུལ་ནི་དེའི་བྱེ་བྲག་སྟེ། པུལླི་ར་དང༌། ཛ་ལནྡྷ་ར། ཨུ་རྒྱན་སོགས་ཉེར་བཞི་སྟེ། གཞན་ཡང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་རྣམས་སྐྱོངས་བའི་མ་མོ་བདུན། སྲིང་མོ་བཞི། འབར་མ་བརྒྱད། དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། ཕོ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཕུད་ལ་འཚལ་སྐལ་མི་ལྡན་གྱི། །ལྷག་མ་ཞལ་ཆབ་སྦྲོན་ལ་སྩོལ། །ཞེས་པ་ལྟར་གིང་ལང་ཕྲ་མེན་ཤུགས་འགྲོ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རིགས་ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གཏོགས་པ་ཀུན་ལ་འབུལ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན་པའི་གྲོགས་བཅོལ་ལ། སྒྲུབ་ཁང་ནུས་ཕྱི་རོལ་དུ་གོམས་པ་བདུན་ཅུ་བོར་བ་ནི་སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་ཡིན་པས་དེར་བསྐྱལ་ལོ།

།དེ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་གདུང་བ་རྩེ་གཅིག་པས། ཧོ༔ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་མཎྜལ་ནི་སྙིང་པོའམ་བཅུད་དང༌། ལ་ནི་ལེན་ཅིང་འཛིན་པ་སྟེ་སྙིང་པོའི་ཡོན་ཏན་འཛིན་པའི་གཞིར་གྱུར་པས། དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་གནས་ལུགས་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་བྲལ་ནས་གཞི་ཇི་བཞིན་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དེ་གཉིས་དོན་ལ་དབྱེར་མེད་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གདོད་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། རྒྱུད་གསང་སྙིང་ལས། ཡེ་ཤེས་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་བརྟགས་ཏེ། །དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་ནི། །རྫོགས་ཆེན་རྟོགས་པའི་རྣམ་འབྱོར་པས། །ཀུན་འབྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྤྱོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་རྟོགས་ཤིང་གོམས་པ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དེར་བཅུག་ཅིང་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ནི་ཡུལ་ཆེས་གཉེན་པ་སྟེ། དགོངས་འདུས་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་བས། །བླ་མ་གཉེན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཅི་ཕྱིར་བསྐལ་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །བླ་མ་དག་ལ་བསྟེན་ནས་འབྱུང༌། །ཞེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། མ་འོངས་རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་སྟེ། །དེ་ལ་བརྙས་བྱེད་སེམས་ཅན་གང༌། །དེ་ནི་ང་ལ་བརྙས་བྱེད་པས། །ངས་ནི་དེ་ཀུན་རྣམ་པར་སྤོང༌། །ཞེས་སོ། དེས་ན་དཔྲལ་བའི་མིག་དང་ཁོང་པའི་སྙིང་ལྟར་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ང་བཞིན་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་མ་དང༌། དམ་ཚིག་གི་སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱང༌། དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཏེ་ནམ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲོལ་བར་དེ་སྲིད་དུ་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར་གདུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་པས་འགྲོགས་ཤིང༌། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དང་མི་ཁོམ་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང༌། གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེར། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་སྒོས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། རྟེན་དེར་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ལས། སད་རྨི་གཉིད་དང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་བཞི་སྦྱང་ཞིང་རང་གནས་སྐུ་བཞིར་སྨིན་བྱེད་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣོད་བཅུད་ལྷར་ལྟ་བ། སྒྲ་གྲགས་སྔགས་སུ་ཤེས་པ། དྲན་རྟོག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་པ། ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་དུ་ཁྱེར་བ་སོགས་དབང་བཞི་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་སྐུ་རྡོ་རྗེ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་དག་ནས་ལུས་ལྷ་སྐུར་གྲོལ་བ་དང༌། གསང་ཤེར་གྱི་ལམ་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང༌། གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པའི་རྫོགས་པའི་རིམ་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་རྣམས་དབུ་མར་དག་ནས་ངག་གསུང་རྡོ་རྗེར་རྫོགས་པ་དང༌། བཞི་པའི་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན་ནས་སྤངས་ཐོབ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་གཞི་ལ་རྫོགས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་པའོ། །དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། རྡོ་རྗེ་དྲྭ་བ་ལས། བསོད་ནམས་ནང་ནས་ཚོགས་འཁོར་མཆོག །ཚེ་འདིར་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང༌། །བགེགས་དང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །ཕྱི་མར་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གཏོར་སྐྱོང་བྱ་བ་ལ། །སྤྱིར་གཏོར་མའི་ངོ་བོ་ནི། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རྩལ་ཆོས་ཅན་གཏོར་མར་ཤར་བའོ། །ངེས་ཚིག་ནི། འཛིན་པ་མེད་པས་གཏོར། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་མ་སྟེ་རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པས་མགྲོན་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱེད་པའོ། །དབྱེ་ན་ལྔ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་འཛིན་མེད་དུ་རྟོགས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བ་ནི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏོར་མ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་གཉིས་མེད་དུ་རྟོགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་ཤར་བ་ནི་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མ། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སེམས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་གཏོར་མ། ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པ་ནི་དག་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཏོར་མ། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ནི་སྣ་ཚོགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གཏོར་མ་རྣམས་སོ། །གཞན་ཡང༌། དོན་དང་རྟགས། དགོངས་པ་དང་སྤྱོད་ལམ། ལས་དང་རིམ་པ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་གཏོང་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ནི་པདྨའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འདིར་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བར་འཕྲལ་གཏོར་གཏོང་ཞིང་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས་པ་ནི། སྲུང་མའི་གཏོར་མ་རྣམས་གཏོར་གྲལ་ནས་བཏེགས་ལ་སྨན་རག་སྦྲན། གཏོར་རྫས་རྣམས་ངོ་བོ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་ལ་རྣམ་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཡང་དག་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ལས། ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་འདི་དག་ཀྱང་༔ བདེ་གཤེགས་ལྷ་ཡི་ཞལ་མཐོང་ནས༔ དགོངས་པ་མྱ་ངན་འདས་མོད་ཀྱང་༔ སྤྱོད་པ་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚུལ༔ དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནི། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་བྱེད༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བྱ་ར་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འགགས་མེད་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་བའི་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན། ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲུལ་ཞིང་ཅིར་ཡང་སྟོན་པའི་དཔལ་མགོན་ཕོ་རྒྱུད། སྔགས་སྲུང་མོ་རྒྱུད། མ་ནིང་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུལ་བས། རང་རང་གི་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ལས་བཞི་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་བའི་འཁོར་སྲུང་ཞིང་བར་ཆད་ཀྱི་འཚེ་བ་བཟློག་པ་དང༌། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་ཕྲིན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་གཞན་དོན་བརླབ་པོ་ཆེ་འགྲུབ་པའི་གདོང་གྲོགས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛད་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ་ཨེ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ། །དེ་ནས་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཆད་ཐོའི་གཏོར་གཞོང་བཤལ་བའི་ཆུ་དང་སྨན་རཀ་གཏོར་མར་སྦྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་སུ་དག་པའི་རང་རྩལ། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བརྟན་ཞིང་ཆགས་པའི་བརྟན་མ་ཆེན་མོ་ནག་མོ་སྨུག་མོ་དཀར་མོ་སྟེ་བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་གྱི་རིགས་ཀྱི་མ་མོ་བཞི་བཞི་སོ་སོའི་འཁོར་གཡོག་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ལ་རང་རང་གི་ཐུགས་ལ་དགྱེས་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པའི་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་ཕུལ་བས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་ནས། སྔོན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླང་པ་བཞིན་དུ་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་སྲུང་ཞིང་མཐའ་དམག་གདུག་པའི་གཡོ་འཁྲུག་བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འཇིག་རྟེན་སྤྱི་དང་སོགས་ཀྱི་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཙང་སར་འབུལ་ལོ། །དེ་ནས་རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབ་པ་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཨེ་ཁང་གྲུ་གསུམ་པར་དུག་གསུམ་གྱི་རང་གཟུགས་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་རུ་ཏྲ་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་ཚོགས་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཀུག་ནས་སྟེང་དུ་དཔལ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བརྡུང་བས་རྣམ་རྟོག་དུག་ལྔའི་དགྲ་བོ་མཐའ་དག་ལྡང་མེད་དུ་མནན་པར་མོས་ལ། ཨེ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་སོགས་ཀྱི་བྲོ་བརྡུང་བྱའོ།

།གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། སྨིན་སློབ་གྱི་ཚེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་མཐོང་བའམ། གཞན་དུ་དུས་གྲངས་ཙམ་གྱི་བསྙེན་པ་གང་ཡིན་ཀྱང་རུང་སྟེ་མཐར་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སྟེ། ཡང་དག་གྲུབ་པ་ལས། སྟོན་པས་བསྟན་པའི་ལུང་བཞིན་དུ། །ཞག་གྲངས་དུས་ནི་བརྟག་པའམ། །མཚན་མ་བརྟན་པོར་བྱུང་བ་ན། །བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྩམ་པར་བྱ། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི། །སྐྱ་རེང་འཆར་བའི་བར་དུ་བསྒྲུབ། །རྫས་ལ་ཧཱུྃ་དབྱངས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱིས། །དངོས་གྲུབ་བསྡུས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཐོབ་དང་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བྱ། ཞེས་དང༌། གཞུང་རྩ་བར་ཡང༌། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཐབས་མཁས་ལཿ བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ལྷུར་བླང་ཕྱྀར༔ མཆོད་བསྟོད་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། སྤྱིར་སྨིན་སློབ་ཀྱི་ཚེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་སྐྱ་རིང་མ་ཤར་བའི་བར་གྱི་མཚན་གཅིག་ལ། སྲོད་ལ་འཕྲོ་འདུ་ལམ་དུ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང༌། ནམ་གུང་སྒྲོལ་བ་ལམ་དུ་བྱས་ཏེ་དགྲ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང༌། ཐོ་རེངས་སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་བྱས་ཏེ་ཡུམ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བར་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་མོས་སློབ་ཙམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ནམ་དུས་ལ་བབས་པ་ན་མཆོད་གཏོར་སོགས་བཟང་དུ་བཤམས། ལས་གཞུང་གི་དབུ་ནས་བརྩམ་མཐར་ཆགས་ཀྱིས་གཏོང་བའི་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་སྟིམ་གྱི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱ། ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ན་སྨད་ལས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱི་གདབ་ཁ་རྒྱས་པ་བྱ། ཚོགས་ལྷག་གཏོར་སྐྱོངས་རྟ་བྲཽ་བར་སོང་རྗེས་མཆོད་བསྟོད་བྱ། སླར་ཡང་བགེགས་སྐྲད། སྲུང་འཁོར་སྒོམ། མཁོན་བཅུག་སྦྱོང་བའི་བཤགས་པ་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། འགྲོ་དོན་མཐར་དབྱུང་ཕྱིར་དམ་བཅའ། གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བྱིན་དབབ། སྨན་གཏོར་རཀྟ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་ནས་སྔར་གྱི་ཛབ྄་ཁང་གི་དལ་མ་བསྡུས་པར་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་གསལ་འདོན་སྐྱོར་དང༌། བཟླས་པའི་མཇུག་ཛབ྄་ཁང་རང་ལ་བསྡུ་ཟིན་ན་སྐབས་འདིར། བདག་དམ་ཚིག་པ་ལས་མདུན་རྟེན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་མཚོ་ལ་ཁ་བ་བབས་པ་ལྟར་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ་ཞིང༌། སྔགས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མཐར་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ། རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་དཀྱུས་མ་ལ་གོང་གི་མཆོད་བསྟོད་ཟིན་རྗེས་སྒྲུབ་གཏོར་ལྷར་ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱིན་བརླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་བདག་གིས་གནས་གསུམ་དུ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལུས་པ་མེད་པར་སྩལ་ཞིང་ཐོབ་པར་མོས་ཏེ། གང་ལྟར་ཡང་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ བླ་མ་ཡང་དག་སོགས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརླབས་བསྐུལ་བའི་སྔགས་ཚིག་གིས་མགོ་དྲངས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་ནི། བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས་དད་མོས་རྩེ་གཅིག་པས་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་ནས་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐུལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། དེང་གི་དུས་འདིར་ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་དོན་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ལགས་ན། གནས་སྐབས་སུ་མེ་དང་ཆུ་དང་དུག་དང་མཚོན་དང་དམག་དང་དགྲ་དང་མུ་གེ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྟེ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཞི་བ་དང༌། ཚེ་རིང་བ་དང་དབང་ཆེ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཟི་མདངས་ཆེ་བ་དང་འཁོར་མང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་སྟེ་འབྱོར་པ་དྲུག་རྒྱས་པ་དང༌། ཕ་མ་དང་རྗེ་རྒྱལ་དང་གཙོ་བོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྟར་མོས་པ་སྟེ་མོས་པ་རྣམ་བཞིའི་དབང་དུ་འདུ་བ་དང༌། དགུག་པ་དང་བསྐྲད་པ་དང་དབྱེ་བ་དང་ལྐུག་པ་དང་སྨྱོ་འབོག་དང་བསད་པ་དང་མནན་པ་སྟེ་དྲག་པོའི་ལས་བདུན་སོགས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། གུར་ལས། མིག་སྨན་དང་ནི་རྐང་མགྱོགས་དང༌། །རལ་གྲི་དང་ནི་ས་འོག་གྲུབ། །རིལ་བུ་དང་ནི་མཁའ་སྤྱོད་ཉིད། །མི་སྣང་བ་དང་བཅུད་ཀྱིས་ལེན། །གང་ཕྱིར་དེས་ནི་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །མཉེས་པར་བྱས་ལ་མྱུར་དུ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་གཞན་ཡང༌། ཕྲ་ཞིང་ཡང་ལ་ཕྲ་བར་ནུས་པ་དང༌། །སྤྱོད་པར་ནུས་དང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང༌། །དགའ་མགུར་བྱེད་དང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར། །ཅི་འདོད་བྱེད་དང་དབང་ཕྱུག་དོན་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང༌། ཚེ་དང་སེམས་དང་ཡོ་བྱད་དང༌། །ལས་དང་སྐྱེ་བ་མོས་པ་དང༌། །སྨོན་ལམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཆོས་ལ་དབང་བ་དབང་བཅུའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དབང་བཅུ་དང་དེ་ཡང་སའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་སོགས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དཀའ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་མཚན་མ་མཐའ་དག་འགྱུར་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡམས་པའི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཆེན་པོ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སྩལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་སྒྲུབ་རྟེན་གཏོར་མ་སོགས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ་དབང་ནོད་ཅིང༌། མཐར་མདུན་བསྐྱེད་ཛབ྄་ཁང་གི་ལྷ་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་སྟེ་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཏེ། གཏོར་རྫས་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བདུད་རྩིར་མོས་ལ་རེ་དོགས་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མྱོང་བས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་འབར་བར་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་ལ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མའང་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། མཚན་མ་བརྟན་པོ་བྱུང་བ་ན། །འཇིགས་དང་དགའ་བྲོད་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །གླུ་དང་གར་དང་རོལ་མོ་དང༌། །གཡབ་མོ་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས། །བཤགས་དང་མཆོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་སྟེ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པར་གསོལ་གདབ་ཅིང༌། །དམ་ཚིག་ཏིང་འཛིན་དྲག་བསྐུལ་བ། །ཐ་མའི་དུས་སུ་ཤེས་བྱ་སྟེ། །རྫས་ནི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །རུ་ལུ་འོད་བཅས་གསུང་གི་དོན། །དཔལ་བེའུ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག །ཁ་ཟས་ལོངས་སྤྱོད་བདུད་རྩི་ཆེ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱིག་བསྡུས་པར་བསྒོམ། ནང་ལྟར་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྲུབ་པར་བསམ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་རིག་པར་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལྷང་ངེར་རྟོགས་པར་བསྒོམ་པའོ།

།དེ་ནས་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ནུས་པ་དབེན་པས་དགོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་གདེང་དུ་མ་གྱུར་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་གསལ་ཞིང་ཛབ྄་བཟླས་མ་དག་པ་དང༌། ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ལྷག་ཆད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་མ་འབྱོར་ཞིང་མ་ཚང་བ་སོགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་ཞིང་ཉམས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་གྱི་ནོངས་པ་ཅི་དང་ཅི་མཆིས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཆེད་ལྕམ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་གསོལ་ན་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང༌། ཨ་བྷི་དྷ་ན་ལས། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ཐམས་ཅད་དུ། །གསང་སྔགས་བརྟན་པར་བསྒོམ་ནས་སུ། །རང་གི་མིང་དང་ལྡན་པར་ནི། །གཅིག་ཏུ་སྤེལ་ནས་བཟླས་པར་བྱ། །ཞེས་པས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱའམ། །ཡང་ན་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིག་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག །ཅེས་གསུངས་པས་རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཡིག་བརྒྱ་ཉིད་བཟླ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་བདག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ལ་བཤགས་པར་བསམ། ནང་ལྟར་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པར་དག་པར་བསམ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྐྱོན་དང་བག་ཆགས་ཀྱིས་མ་གོས་པར་ལྷང་ངེར་རྟོགས་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བ་ནི། ཚོགས་མགྲོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བསྟིམ་པའམ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ནི་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིན་ཏེ། གང་ལྟར་ཡང༌། ཨ་ཨ་ཨ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལས། །རྗེས་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་ན་རིམ་གྱིས་བསྡུ། །གང་དུའང་མི་དམིགས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་བཞག །མེད་ན་སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླའི་ངང་ཉིད་ནས། །དགེ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་གོང་དུ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དུས་སུ་གྱ་ནམ་ལྷར་ཞེན་གྱི་རྟོག་པ་མེད་ན། སྐབས་འདིར་ཡང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་དམིགས་མེད་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་འཇོག་པ་རིལ་འཛིན་དང༌། ཡོད་ན་རྗེས་གཞིག་གིས་བྱ་བར་གསུངས་པས། །རིམ་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། དེ་འཁོར་རྣམས་ལ། འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོ། ཡུམ་ཡབ་ལ། དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ་ཡིག །ཧཱུྃ་ནཱ་དར་ཡལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་ལྟར་རུང༌། སེམས་སྔར་འདས་པའི་རྗེས་མི་གཅོད། ཕྱིས་མ་འོངས་པའི་སྔོན་མི་བསུ། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་ལ་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་མི་བྱེད་པར་རང་བབས་སོ་མར་བཞག་པས་རིག་པ་གསལ་ལ་དེར་འཛིན་མེད་པ་ཞིག་འཆར་བས་དེའི་ངང་ལ་རང་བབས་སུ་བཞག་སྟེ། དེའི་ཚེ་ཕྱི་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་སྣང་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པར་རང་གསལ་རྗེན་པར་ལྷག་གེ །ནང་རང་སེམས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་སྤྲོ་སྡུ་མེད་པར་རང་བབས་སུ་རྗེན་ནེ། བར་རང་སར་གནས་ཀྱང་གཉེན་པོས་མ་བཅིང་པར་བར་མེད་དུ་ཧ་རེ་བ་སྟེ། ཕྱི་བཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང༌། ནང་འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱི་མ་བསླད། བར་སྤང་གཉེན་གྱི་བློ་མ་ཞུགས་པའི་ཆོས་ཉིད་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ནི་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང༌། །འཛིན་པས་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར། །རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའོ། །ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་པོར་གདམས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་ནས་སྟོང་པར་བསྒོམ། ནང་ལྟར་ན་ལྷ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསྒོམ། གསང་བ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྟོང་གསལ་མ་འགགས་རང་བྱུང་དུ་འདུག་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་བསྒོམ་མོ། །དེས་རྟག་མཐའ་སེལ། ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི། དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། སླར་ཡང་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་དང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུར་ལྡང་སྟེ། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་ནི་རང་གི་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་པའི་དོན་བཞིན་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་སྟེ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཅིག་པུ་རྗེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས། སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པའི། །ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །ཅེས་འདའ་ཁ་ཞལ་ཆེམ་དུ་སྩལ་བ་བཞིན། །སྣང་གྲགས་རིགས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་ཤེས་པའི་ངང་ནས་རྒྱུན་སྤྱོད་དུ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟར་ན། སྣང་བ་སྐུ་གྲགས་པ་གསུང༌། དྲན་རྟོག་ཐུགས། བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིར་རོལ་པར་བསྒོམ། ནང་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རྟོག་ཚོགས་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒོམ། གསང་བ་ལྟར་ན། ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཆོས་སྐུ། མ་འགགས་གསལ་བར་ཤར་བ་ལོངས་སྐུ། སྣ་ཚོགས་རིས་མེད་དུ་ཤར་བར་སྤྲུལ་སྐུར་ལྷང་གིས་རྟོགས་ཏེ། དེའི་ངང་ལ་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས། ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་ཡང་དག་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་ལས་གསུངས་སོ། །འདིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཐ་མ་འཇིག་སྟེ་འཆི་བ་དང་དེ་ལས་བར་སྲིད་དུ་ལྡང་བ་སྦྱང་སྟེ། སྣོད་བཅུད་སྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམས་ལྷ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་བསྡུ་བ་ནི་ས་ཆུ་སོགས་འབྱུང་བ་རགས་པ་ཐྀམ་པ། སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་ས་བོན་ལ་བསྡུ་བའི་བར་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ། དེ་ཡང་བསྡུ་བ་ཉེར་ཐོབ་སྟེ་འཆི་བའི་འོད་གསལ་དང་དེ་ལས་ལྡང་བས་བར་དོ་སྦྱང་ཞིང་དག །འབྲས་དུས་སུ་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་སླར་ཡང་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཆར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག །རྫོགས་རིམ་གྱི་དུས་སུ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་བསྒྲུབས་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བའི་གཞི་འདིང་བར་བྱེད་པར་ཡིན་ནོ།

།དེ་ནས་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི། ཧོཿ དགེ་བ་འདིས་མཚོན་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཚུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པའི་དགེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ཇི་སྙེད་གཅིག་མཆིས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་འདུས་བྱས་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་ཆེན་པོར། བསྔོ་བྱ་སྔོ་བྱེད་བསྔོ་བ་གསུམ་ཀ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཇི་ལྟར་བསྔོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང༌། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་སྟེ། དགོས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཐིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ནང་ལྷུང༌། །རྒྱ་མཚོ་མ་སྐམ་བར་དུ་དེ་མི་ཟད། །དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་བསྔོའི་དགེ་བ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་དེ་མི་ཟད། །ཅེས་སོ། །དེ་ནས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལས། ཤིས་བརྗོད་གླུ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྤེལ༔ ཞེས་གསུངས་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཆོས་སྐུ་ཡང་དག །ལོངས་སྐུ་བཛྲ་ཀུ་མ་རཱ། སྤྲུལ་སྐུ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྟོན་པའི་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སུ་མི་ཤིས་པའི་མཚན་མའི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་པས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་ཟད་པ་མེད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་བདེན་ཚིག་ཤིས་པའི་གླུ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་མེ་ཏོག་མནྡཱ་རའི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ཆོས་སྐུ་ཡང་དག་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་ཏེ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ནི། གཞུང་རྩ་བར། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་གདམས་པ་ནི༔ རྒྱད་དང་ལུང་དང་མན་ངག་དོན༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡི༔ དགོངས་ཉམས་གཅིག་ནས་གཅིག་དྲིལ་བ༔ མ་འོངས་ང་ལ་མོས་པ་ཡི༔ སློབ་དཔོན་དང་ནི་སློབ་མ་དང་༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པར༔ ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡི༔ སྙན་བརྒྱུད་ངེས་པའི་བརྡའ་སྦྱར་ཏེ༔ སྣོད་ལྡན་དང་ནི་སྐལ་ལྡན་ལ༔ བསྣན་དང་ཕྲི་བ་མེད་པ་རུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ པདྨ་བདག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་༔ དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྲོག༔ ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་པ་རུ༔ འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་བསྔགས་པའི་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླང་མ་ཡལ་ཞིང་དམ་ཉམས་དང་འདྲེས་ཁྱེར་གྱི་བསླད་མ་ཞུགས་པའི་སྙན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གོམ་པར་བྱས་ན། གནས་སྐབས་སུ་ཞི་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བཞི་དང༌། རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དེ་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་དང༌། མཆོག་གི་གྲུབ་པ། གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་སོད་དེ། ང་བདག་གི་ཞེན་པ་ལོག་པས་གསང་དགྲ་བསད། དེས་ཕུང་པོའི་ཞེན་པ་བཅོམས་ཏེ་ནང་དགྲ་བསད། དེ་ཙ་ན་རྩོལ་བ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོས་ཕྱི་དགྲ་གསོད་པའོ། །དེ་ལྟར་དགྲ་གསུམ་སོད་པས་བདུད་བཞི་ཡང་ཆོམས་ཏེ། ཕུང་ལྔ་ལྷར་དག་པས་ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ། རང་རིག་པའི་རྩལ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དག་པས་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་བཅོམ། དེ་ལ་འདོད་ལྷའི་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པས་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅོམ། དེའི་ཚེ་སེམས་ཉིད་སྐྱེ་ཤི་ལས་གྲོལ་བས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ། དུས་དེར་འགྲོ་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་རང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་རྟོགས་པས་འགྲོ་དྲུག་གི་གཡང་ས་ཆོད་ཅིང་རིག་རྩལ་འབྱོངས་པས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ཏེ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་ཞིང༌། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཡང་དག་པའི་དབྱིངས་ཉིད། གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ་ནས། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉམས་སུ་མྱོང་བྱའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་རྫོགས་པ་དེ་ལས། དམིགས་པ་མེད་པའི་རྩལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕར་འཆར་བའི་གཞི་འབྲས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཟག་མེད་འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རབ་ཚེ་འདི་ཉིད། འབྲིང་བར་དོ། །ཐ་མ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ། །ཞེས་དང༌། ཡང་དག་གསང་བའི་ཐུགས་མཆོག་ལ། །སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས། །མི་ཚེ་གཅིག་ལ་མངོན་འཚང་རྒྱ། །ལུས་མ་བོར་བར་ལྷ་སྐུར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།

འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔར་ནི། ཞི་བ་ལྷ་རྒྱུད་ཆེན་པོར། ཆོས་སྐུ་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། ལོངས་སྐུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་འདྲ། སྤྲུལ་པས་རོལ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང༌། །སྐྱེ་འཇིག་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཡུལ་མེད་རང་གསལ་མངོན་བྱང་ཉིད། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་གསུང༌། །ལོངས་སྤྱོད་དགོངས་པ་བརྡའ་ཡིས་སྟོན། །སྤྲུལ་པ་ཚངས་པའི་གསུང་དབྱངས་སྙན། །མངོན་བྱང་རིག་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཇིགས་མེད་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །གསུང་ལྔ་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སོ་སོར་སྣང་བ་གདུལ་བྱའི་བློ། །ཐ་དད་བྱ་བ་ག་ལ་ཡོད། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དང་ནི། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཐུགས་ཉིད་དང༌། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བ་དང༌། །མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གནས་དང༌། །དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལྔར་ཤར། །ཐ་དད་འདོད་ན་ཐ་དད་སྣང༌། །དབྱེར་མེད་འདོད་ན་དབྱེར་མེད་སྣང༌། །ཞིང་ཁམས་དང་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །འོད་ཟེར་དང་ནི་གདན་ཁྲི་རྒྱན། །ལོངས་སྤྱོད་ལྔ་ནི་ཡོན་ཏན་ཏེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྩོལ་མེད་སྣང༌། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་དང༌། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་དག་བསྡུ་ན་རྟེན་སྐུ། བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས། མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཏེ་གསུམ་དུ་འདུུ་ལ། རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ནས་འགེང་པའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེའི་མཛད་པ་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་དུ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་སྟེ། མདོར་ན་རིགས་ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མངོན་གྱུར་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །སླར་སྨྲས་པ། དགེ་ལེགས་བྱེ་བའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་ཤིང༌། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་ཀུན་སྙིང་ཁྲག་ཐང་ལ་གཟག་བྱེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཕན་བདེའི་དངོས་ཀུན་འཇོ་བའི་གཏེར། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མགོན་མཛོད་ཅིག །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀློང༌། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་གྲུབ་བསལ་འཕོ་འགྱུར་མཚན་མའི་གཟེབ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །བརྟན་གཡོ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་སྲོག་གྱུར་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་པའི་བདག །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་ལ་རྗེས་ཆགས་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཅིས་མི་བསྟེན། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཟབ་མོ་ཕལ་གྱིས་བརྒལ་དཀའི་མཚོ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དེད་དཔོན་རྐྱལ་གྱིས་ལེགས་པར་བགྲོད་ལས་རྙེད་པའི་ནོར། །ས་གསུམ་སྐྱེ་དགུའི་དབུལ་བ་འཕྲོག་བྱེད་སྙན་བརྒྱུད་འཇོག་པོའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །དད་བསོད་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་ཐོབ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཅིས་མི་མཆོད། །བཀའ་བབས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་མདུན་བརྡར་ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་གླིང་བཞིའི་མཁར། །བསྐྱོད་ལ་བསྙེང་བྲལ་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་རོལ་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར། །གང་གི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་གསང་བདག་དངོས་སྣང་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཞབས། །མགོན་དེའི་བཀའ་དྲིན་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན་ནམ་མཁའ་འདི་ཡང་སྣོད་དུ་ཆུང༌། །དེ་སླད་མགོན་པོ་ཟུང་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཕྱིར་དང༌། །མཚུངས་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་སྐོང་ཕྱིར་དུ། །ཚུལ་འདིར་བརྩོན་པར་བྱས་ཀྱི་གཞན་དུ་སྔོན་བྱོན་འཕགས་དང་མཁས་པའི་གཞུང༌། །ཕལ་ཆེར་དེང་དུས་རྩྭ་བཞིན་འདོར་ན་བདག་ལྟའི་བརྗོད་པས་སུ་ལ་ཅི། །ཚུལ་འདིར་ལེགས་པར་བཤད་གང་སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་བཅུད་ཡིན་གྱི། །རང་གི་མཐུས་མིན་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཉེས་བཤད་དྲི་མའི་ཆ་གང་མཆིས། །བདག་གི་ནོངས་པ་ལགས་པས་འཕགས་དང་མཁས་པའི་སྤྱན་སྔར་མི་འཆབ་མཐོལ། །འཕྲལ་ཡུན་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་དག་ཚངས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བར་མཛོད། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རབ་དགེ་དྲི་མེད་སྟོན་ཀའི་ཟླ་ལྟར་ཆེས་དཀར་བ། །གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་འཁོར་ལོའི་མགོན་གྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དང༌། །མཆོག་གི་ཟློས་གར་ཆེ་རྣམས་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས། །མ་ལུས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲིབ་གསུམ་ལས་གྲོལ་རྣམ་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །གྲོགས་དག་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མི་བརྟན་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་བཞིན་གཡོ། །འཚོ་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་སྦུར་འདྲ་སྟེ་འདི་ལ་ཡིད་བརྟན་རུང་བ་ཅི། །གཏན་དུ་ཕན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལས་སྐྱབས་དང་གཉེན་གྱུར་གཞན་མ་མཆིས། །དེ་ཕྱིར་སྙིང་ནས་བརྩོན་པས་སྒྲུབས་ལ་ཐར་མཆོག་ཞི་བའི་གླིང་བགྲོད་འཚལ། །རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་ནུབ་རིའི་རྩེར་གཞོལ་ལྷ་མིན་འབྱུང་བྱའི་གད་མོ་སྒྲོགས། །མི་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མིན་ལ་གཞོལ་ཆོས་ལྟར་སྤྱོད་རྣམས་ཐབས་ཀྱིས་སྨོད། །འདི་འདྲའི་དུས་སུ་བདེ་བའི་སྐབས་ཅིག་ཅིག་པུར་ནགས་ཀྱི་ནང་འདུག་སྟེ། །རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་རྣམས་སྐལ་བཟང་འདུན་མ་ལེགས་པའི་རྩེ་མོ་ལགས། །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཀུན་རྣམ་གཡེངས་འདུ་འཛིའི་དགྲ་ཡི་དབང་དུ་འགྱུར་མིན་པར། །ནགས་མཐོང་རི་དྭགས་རྒྱུ་བའི་སྨན་ལྗོངས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་གནས་དེར། །རང་དབང་དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་ཆོས་མཛོད་ཀུན་འཛིན་ཅིང༌། །མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་དུ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བྲན་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་གཞི་རྒྱུད་གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་བཻ་ཌཱུརྱ། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ལམ་རྐྱེན་སྨིན་གྲོལ་ཐབས་མཁས་ཁྲུས་རས་ཀྱིས་སྦྱོང་བས། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་པའི། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མི་འགྱུར་རྟག་པ་དམ་པའི་དཔལ་གྱིས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྒྲུབས་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་གོ་ཆའམ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་སྲིད་ན་གསལ་བ་གང་གིས་ལྷ་རྫས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དང༌། རང་གམ་ན་གནས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང༌། གཅུང་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ནས་ཀྱང་མྱུར་དུ་གྲུབ་ན་ལེགས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་བརྟེན། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བསྐྱངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ལམ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུངས་ཤིང༌། སྔར་བགྲང་བྱ་དྲུག་པའི་གུང་དུ་སོན་པ་ན་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བཅུག་པའི་ཚེ་མེ་ཏོག་ཤར་ཐུགས་རིགས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་གསང་བའི་མིང་རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་དགྱེས་པ་རྩལ་དུ་གནང་ནས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་མིང་གཞན་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་འབོད་པའི་སྙོམས་ལས་པ་རྒན་པོས། རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་དྲག་པོ་ལྕགས་སྤྲེལ་གྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ། རང་གནས་དཔལ་ཟེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དབེན་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་འོད་སྣང་དུ་ལམ་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་གནས་པའི་ཐུན་གསེང་རྣམས་སུ་བྲིས་ནས་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་སྟེ་འདི་ལ་གསང་བ་བསྒྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་ནོངས་པ་གང་མཆིས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་མངོན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་མཆོག་དང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀཿ གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས། །འདི་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་བྱིན་རློབས་ལ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་བསམ་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ།། །།

[edit]

@#/__si_d+d+hi_dwI_Sh+ta_lA_s+ya_tu_Sh+ta_pa_na_nA_ma_sA_n+ta_pa_raM_pa_r+Ya_tsa_ba_dz+ra_sr-i_Sh+ta_ga_m+b+hI_ra_byA_Sh+yA_naM_ka_N+Ni_ke_t+sa_da_na_bi_ha_ra_ti_sma/@#/___snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshal zhes bya ba bzhugs so//@##/__/oM swa sti sid+d+ha~M/__/ngo bo ka dag spros pa bral dbyings su/__/rang bzhin lhun grub 'od gsal chen po'i mdangs/__/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i phyag rgya'i gar/__/spro mdzad bla ma he ru ka des skyongs/__/mkhas grub rig 'dzin bye ba'i dgongs nyams phul/__/rgyud lung man ngag zab dgu'i snying po'i bcud/__/DA ki'i zhal gyi drod rlangs ma yal ba/__/zab gsang snyan brgyud gdams pa'i gser chos rmad/__/de slad bla ma'i bka' dang rang nyid kyi/__/mos pa'i dbang gis rnam par bshad bgyi na/__/brgyud gsum bla mas dbyings nas byin rlobs la/__/yi dam mkha' 'gro'i tshogs kyis gnang ba stsol/__/de la 'dir chos rgyal khri lde'i yang srid rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes par lung bstan pa ltar rim par byon pa kun gyi phyi ma bcu gsum pa/__gangs can mkhas grub yongs kyi 'khor los bsgyur ba/__ngo mtshar bka' babs bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__ye shes kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mas mngon sum du rjes su bzung zhing snyan brgyud du stsal bas bar chad kyi g.yul las rnam par rgyal ba'i byin rlabs kyi tshan kha gzhan las khyad par du 'phags pa'i chos sde/__rgyud lung man ngag thams cad kyi snying po'i bcud phyung ba/__mchog dang thun mong gi dngos grub mtha' dag bde blag tu 'grub par byed pa'i myur lam/__yang phur sbrag ma'i zab tig gi sgrub thabs kyi rnam bshad snying por dril te snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i man ngag bzhin mdo tsam bshad pa la gsum/__gang sgrub pa'i gzhi/__gang gis sgrub pa'i thabs/__de ltar grub pa'i 'bras bu bstan pa'o/__/dang po ni/__snyan brgyud yang dag zab tig las/__yang dag grub pa gcig pu ni:__sems nyid lhan skyes ye shes te:__de nyid mngon du bya ba'i phyir:__thabs grol lam gyi rim par 'jug:__zhes gsungs pas/__de la gang dmigs pa'i yul yang dag grub pa ni/__gzhi lam 'bras gsum dbyer med pa'i chos nyid byang chub kyi sems la bya ste/__rgyud las/__yang dag grub pa gcig pu nyid/__/sangs rgyas bde chen kun 'dus pa/__/rnal 'byor zab mo sku gsum rdzogs/__/mkha' 'gro sgyu ma bde mchog bde/__zhes gsungs te/__de yang chos kyi dbyings glo bur gyi dri mas rnam par dag pa nam mkha' lta bu yul yang dag pa nyid/__yul can ye shes kyis rtogs pa'i sgo nas mngon du grub pa gang zhig__/dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i rang bzhin cha med gcig pu nyid de ni sangs rgyas thams cad kyi zag pa med pa'i chos kyi longs spyod dang skyid pa'i bde ba chen po kun 'dus pa'i rang bzhin yin la/__chos kun gyi de bzhin nyid mnyam pa chen por snyoms par zhugs shing de las mi g.yo ba'i rnal 'byor zab mo de lta bu la 'bras bu sku gsum rdzogs par gnas pa ni rang don phun tshogs dang*/__ye shes dang thugs rje sku gsung thugs kyi sgyu 'phrul nam mkha' rab 'byams kyi khams khyab par 'gro zhing rtag tu gdul bya'i don mdzad pa sgyu ma lta bu'i rnam par rol par ston pa ste/__de yang rgyu las skyes/__mthun par snang*/__don byed nus/__brtag na dben pa'i rgyu mtshan bzhis sgyu ma dang mdzad pa chos mthun te/__chos dbyings skye ba med pa las thugs rje chen po'i rkyen gyi rgyu las skyes/__ji ltar 'dul ba de ltar snang*/__gdul bya thabs kyi spyod pas re 'dod skong ba'i don byed nus/__btags pa tsam du snang gis yang dag par sku gsung thugs kyi ngo bo la brjod du med pas brtag na dben pa'i phyir ro/__/blang dor med pa'i chos nyid la dbang 'byor bas 'dod yon ma spang grogs su khyer bas nyan thos sogs lam dman pa la ltos nas bde zhing*/__ji ltar spyod kyang nyon mongs pas mi gos par de nyid lam du gyur pas lha chen po sogs las mchog du gyur la/__klongs su gyur nas mthar phyin 'gyur med mchog gi bde ba la 'gro kun 'god pa'i dpal mnga' ba ni gzhan don phun sum tshogs pa'i bdag nyid de/__de ltar don gnyis lhun gyis grub pas gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar bsam mi khyab par ston pa'i spyi dpal chen po he ru ka nyid yin te/__'di la dbye na lha dang*/__dkyil 'khor dang*/__sgrub pa po yang dag grub pa gcig pu gsum las/__dang po lha yang dag grub pa gcig pu nyid ni/__ngo bo dus gsum gyi bde bar gshegs pa'i thugs yang dag pa'i ye shes so/__/nges tshig chos kyi dbyings dang tha mi dad pa la bya ste/__'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad kun gzhi chos kyi dbyings su 'dus/__kun gzhi ye nas spros pa dang bral te ma skyes pas chos thams cad skye ba med par nges la/__de ltar nges pa dang mi nor bas yang dag par chos nyid kyi don de grub pa de kho na thig le nyag gcig pu nyid yin pas de skad ces bya'o/__/gnyis pa dkyil 'khor yang dag par grub pa gcig pu nyid ni/__ngo bo phyogs bcu'i sangs rgyas kyi dkyil 'khor ma lus pa'i thugs 'di la 'dus pa'o/__/nges tshig bde bar gshegs pa'i thugs yang dag pa'i ye shes la dpal khrag 'thung chen po'i dkyil 'khor gyi 'khor lo yongs su grub pa de yang*/__rang byung gi ye shes gcig pu nyid la 'dus pas de skad ces bya'o/__/gsum pa sgrub pa po yang dag par grub pa gcig pu nyid ni/__ngo bo rnal 'byor pa'i lus ngag yid gsum po ye nas dpal chen po'i sku gsung thugs su grub pa'o/__/nges tshig bdag gi byang chub kyi sems dus gsum du ma skyes shing mi 'gags pa ni yang dag___/de rig cing rtogs pa ni grub pa/__de gnyis rang bzhin gnyis su med pa ni gcig pu nyid do/__/zhes sgrub pa bka' brgyad kyi gzhung nas gsungs te/__de'i don cung zad bshad na/__dpal mgon 'phags pa klu sgrub kyis dbu ma chos dbyings bstod pa las/__gang zhig 'khor ba'i rgyur gyur pa/__/de nyid sbyang ba byas pa las/__/dag pa de nyid mya ngan 'das/__/chos kyi sku yang de yin no/__zhes dang*/__do ha las/__sems nyid gcig pu kun gyi sa bon te/__/gang la srid dang mya ngan 'das 'phro ba/__/'dod pa'i 'bras bu ster bar byed pa yi/__/yid bzhin nor 'dra'i sems la phyag 'tshal lo/__/zhes gsungs pa ltar/__rang gi sems kyi chos nyid gnyug ma lhan cig skyes pa'i ye shes stong cha nas chos sku dang snang cha nas gzugs sku'i yon tan thams cad me dang tsha ba dang chu dang rlan gsher gyi tshul du ye nas 'du 'bral med par bzhugs pa la bde gshegs snying po'am zab gsal gnyis med bde ba chen po'i ye shes mkha' khyab mkha' yi rdo rje can sogs su nges don gyi mdo rgyud zab mo rnams nas ji skad bstan pa ste/__rig 'dzin 'jigs med gling pas yon tan rin po che'i mdzod las/__/shes bya snang bas ma bcings stong pa'i dngos/__stong pa'i rang bzhin gsal ba'i snying po ni/__/rig par bzhugs pas sku dang ye shes khams/__/'du 'bral med pa nyi ma'i snying po bzhin/___/zhes dang*/__rje de nyid kyi rigs kyi bdag po shan+ta pu ri bas/__khams kyi rang bzhin bde gshegs snying po nyid/__/thog ma'i mgon po ye shes skur bzhugs kyang*/__/phra rags rdul gyi chos nyid las 'das shing*/__/sa bcu'i dbang phyug gis kyang mthong mi nus/__/dus gsum rgyal ba kho na'i rang bzhin no/__/de don 'das dang ma 'ongs da ltar gyi/__/sangs rgyas thams cad dgongs pa gcig tshul yang*/__/mkha' khyab rdo rje chos kyi skur grags pas/___/chos nyid de bzhin nyid skur ro gcig ste/__/nam mkha'i khams kun dbyings su gcig dang mtshungs/__/zhes gsungs/__'di la mtshan gyi rnam grangs kyang*/___/kun mkhyen chen pos yid bzhin rin po che'i mdzod las/__'khor 'das 'byung bas dbyings zhes rab brjod cing*/__/ye nas yod pas rang bzhin lhun grub ces/__/dri mas sgrib phyir snying po'i khams dang ni/__/gnas lugs yin phyir don dam bden pa dang*/__/gdod nas dag phyir 'od gsal dri med nyid/__/mtha' gnyis gnas bsal dbu ma'i rang bzhin dang*/__/spros las 'das phyir shes rab pha rol phyin/__/stong gsal rnam dag bden pa dbyer med dang*/__/'pho 'gyur med pas chos nyid de bzhin nyid/__/la sogs mkhas pa'i mig ldan rnams bzhed do/__/zhes gsungs te/__de yang rtogs na myang 'das dang ma rtogs na 'khor ba 'byung ba'i cha nas dbyings/__ye nas 'dus ma byas par rang chas su yod pa'i cha nas rang bzhin lhun grub kyi sangs rgyas/__sangs rgyas kyi chos kun tshang bar yod pas bde gshegs snying po/__/dri mas sgrib pa'i cha nas khams/__gnas lugs yin pas don dam pa'i bden pa/__gdod nas dag pas 'od gsal ba'i ye shes/__ye nas sgro skur gyi mtha' las 'das pas zab mo stong pa nyid dam dbu ma'i rang bzhin/__spros pa thams cad kyi mtha' las grol bas shes rab kyi pha rol du phyin pa/__stong gsal gnyis su med pas bden pa dbyer med/__'pho 'gyur med pas de bzhin nyid dang sogs sgras/__skyon rnams sbyang du yod pas bral shes pas stong la/__yon tan dbyer med pas mi stong bas na bla na med pa'i chos nyid de/__rgyud bla ma las/__rnam dbyer bcas pa'i mtshan nyid can/__/glo bur dag gis khams stong gis/__/rnam dbyer med pa'i mtshan nyid can/__/bla med chos kyis stong ma yin/__/zhes dang*/__gzhan yang*/__sngags phyi rgyud rnams su bdag gi de kho na nyid dang*/__thog mtha' med pa'i byang chub kyi sems sogs dang*/__nang rgyud du/___ma hA yo gas rang rig pa byang chub sems lhag pa'i bden pa dbyer med spyod yul dang bral ba'am bden pa dbyer med lhag pa'i chos sku/__a nu yo gas dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i sras bde ba chen po rtsa ba byang chub sems kyi dkyil 'khor/__a ti yo gas 'od gsal byang chub kyi sems stong gsal 'gag med kyi gnas lugs ye shes gsum ldan te/__/de lta bu'i tha snyad gang la 'jug pa'i gzhi gnas lugs zab mo 'ching grol las 'das pa de ni gang sgrub bya'i lha dpal chen po he ru kaHnyid yin te/__rgyud gal po las/__bde dang stong pa zung 'jug sku/___he ru ka yi rang bzhin yin/__zhes dang*/__sgyu 'phrul rtsa rgyud las/__/dus bzhi phyogs bcu gang nas kyang*/__/rdzogs pa'i sangs rgyas rnyed mi 'gyur/__/sems nyid rdzogs pa'i sangs rgyas te/__/sangs rgyas gzhan du ma tshol cig__/ces dang*/__brtag gnyis las/__'jig rten khams ni gang du yang*/__/sangs rgyas gzhan du rnyed mi 'gyur/__/sems nyid rdzogs pa'i sangs rgyas te/__/sangs rgyas gzhan du bstan pa med/__/ces dang*/__thun mong gi theg par yang*/__/'phags pa 'da' ka ye shes las/__sems rtogs na sangs rgyas yin pas sangs rgyas gzhan du mi 'tshol ba'i 'du shes rab tu bskyed par bya'o/__/zhes dang*/__snying po rab tu bstan pa'i mdo las/___thog ma med pa'i dus kyi dbyings/__/chos rnams kun gyi gnas yin te/__/'di yod pas na 'gro kun dang*/__/mya ngan 'das pa thob pa yin/__/zhes dang*/__dpal phreng las/__bde gshegs snying pos 'gro ba yongs la khyab/__/ces dang*/__rgyud bla mar/__rdzogs sangs sku ni 'phro phyir dang*/__/de bzhin nyid dbyer med phyir dang*/__rigs yod phyir na lus can kun/__/rtag tu sangs rgyas snying po can/__/zhes dang*/__dbu ma chos dbyings bstod par/__ji ltar so ga'i dus su chu/__/dro'o zhes ni brjod par byed/__/de nyid grang ba'i dus su ni/__/grang ngo zhes ni brjod pa yin/__/nyon mongs drwa bas g.yogs pa la/__/sems can zhes ni brjod pa ste/__/de nyid nyon mongs bral gyur na/__/sangs rgyas zhes ni brjod par byed/__zhes gsungs/__de lta bu'i chos nyid byang chub sems kyi dbyings ye nas spros pa dang bral ba'i rang bzhin mnyam pa chen po las shar ba'i rtsal snang phung khams skye mched kyis bsdus pa'i rtog tshogs kyi chos thams cad kyang ye nas dag pa lha yi phyag rgya las mi 'da' ste/__gsang snying las/__rdo rje phung po'i yan lag ni/__/rdzogs pa'i sangs rgyas lnga ru grags/__/skye mched khams rnams mang po kun/__/byang chub sems dpa'i bdag nyid che/__/sa chu spyan dang mA ma kI/__/me rlung gos dkar sgrol ma nyid/__/nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma/__/srid gsum ye nas sangs rgyas zhing*/__/zhes gsungs/__der ma zad thun mong gi theg pa chen po'i sde snod du'ang*/__sdong po bkod pa las/__gang zhig bdag dang sangs rgyas rnams/__/rang bzhin mnyam par rab gnas shing*/__/mi gnas len pa med pa de/__/de dag bde bar gshegs par gsungs/__/gzugs dang tshor ba 'du shes dang*/__/rnam par shes dang sems pa dag__/grangs med de bzhin gshegs pa rnams/__/de dag thub pa chen por 'gyur/__/zhes gsungs/__khyad par rnal 'byor chen po sngags bla med kyi skabs su ni/__'khor 'das kyi chos thams cad dag mnyam bden pa dbyer med blo'i spyod yul dang bral bar legs par gtan la phab nas sgom spyod 'bras bu'i chos kun der la bzla dgos te/__yid bzhin rin po che'i mdzod las/__rnal 'byor chen po chos kun mnyam pa'i ngang*/__/dbu ma chen po ro mnyam dag pa las/__/khyad par phung po khams dang skye mched kun/__/dkyil 'khor gcig tu shes pas rnam bsgoms te/__/gang yang thabs mchog rgyal po'i grogs su bsgyur/__bskyed rdzogs zung 'jug bden pa dbyer med nyid/__/bsgom pas tshe 'dir dngos grub thob par bzhed/__/ces dang*/__dpal rong zom pa chen pos dkon mchog 'grel las kyang*/__de la dkyil 'khor ldan pa'i zhes bya ba ni/__thun mong du grags pa'i phung po dang khams dang skye mched kyis bsdus pa/__'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad dbyer med par sku gsung thugs kyi dkyil 'khor gyi rang bzhin du ye nas mngon par rdzogs par sangs rgyas pa yin gyi lam gyis bsgrub pa ni ma yin no/__/chos kyi rang bzhin de lta bu yin kyang*/__yin pa tsam gyis gang zag rnams la phan thogs par snang bar mi 'gyur te/__de yang rtogs pa rnam bzhi'i lam gyis yid ches par byas/__de nyid la mtshan nyid gsum gyis don mthar dbyung*/__bsnyen sgrub yan lag bzhis don lhun gyis grub par byas na/__de lta bur snang bar gyur pas de'i phyir/__dkyil 'khor ldan pa'i dkyil 'khor gyis/__/dkyil 'khor la ni dkyil 'khor bsgom/__/zhes gsungs pa yin te/__dkyil 'khor ldan pa de nyid kyis/__ye nas yin pa'i don la ye nas yin pa'i rigs pas rnal 'byor du bsgoms par bya'o/__/des cir 'gyur zhe na/__dkyil 'khor dkyil 'khor las byung ba/__/thugs kyi dkyil 'khor dkyil 'khor mchog__/ces gsungs te/__ye yin pa'i dkyil 'khor dang*/__de bzhin du mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor las 'byung ba ni don ma nor bar rtogs pa rig pa byang chub sems kyi dkyil 'khor yin te/__de nyid dkyil 'khor thams cad kyi mchog tu bshad do/__/de ltar gzhi dang lam dang 'bras bu gsum du bshad kyang byang chub sems kyi rang bzhin ye nas sangs rgyas pa'i don las ni g.yos pa dang gzhan du gyur pa cung zad kyang med de/__thams cad sems kyi dbyings su zad pas/__gsang ba'i thig le dkyil 'khor dbyings/__zhes gsungs pa yin no zhes gsungs/__des na rgyu gcig pa dang*/__yig 'bru'i tshul dang*/___byin gyis brlabs pa dang*/__mngon sum pa'i gtan tshig chen po bzhis/__chos thams cad rang bzhin skye med/__rol ba 'gag med/__ngo bo dbyer med/__mtshan nyid blo bral du gtan la 'bebs pa'i tshul sogs ni zhib par sgyu 'phrul rtsa bshad kyi gzhung sogs las shes par bya la/__de yang phyi 'gyur pa'i mkhas pa phal che ba zhig__/brtag gnyis las/__rang bzhin gdod nas ma skyes pa/__/rdzun min bden min de bzhin du/__/thams cad chu yi zla ba ltar/__/'dod pas rnal 'byor ma shes gyis/__/zhes pa'i dgongs pa 'grel tshul las sngags kyi grub mtha' ni lta ba dbu ma la thabs khyad par du 'phags pas dbye ba'o zhes bzhed mod/__'dir snga 'gyur gyi rang skad du thabs bzhin du lta ba'ang lhag ste/__don dam par skye 'gag med pa dang*/__kun rdzob tu chos thams cad sgyu ma tsam du lta ba dbu ma dang mthun na'ang*/__sngags kyi khyad par don dam dkor bdun ngo bo nyid rgyur lhun gyis grub pa dang*/__kun rdzob sgyu ma lta bu de yang yongs su dag pa'i lha yi mtshan nyid du lta ba dang*/__bden pa gnyis kyang dbyer med par lta bas khyad par du byas pa'o/__de ltar yang kun mkhyen chen pos yid bzhin mdzod du/__de la dang po gnas lugs shes pa gces/__/theg pa'i dbang gis rnam pa mang na yang*/__/nges pa'i snying po bden pa dbyer med de/__/sangs rgyas kun gyi gsang ba'i mdzod khang yin/__/zhes gsungs/__kun rdzob tu lhar lta ba'ang*/__bya rgyud pas dag pa chos nyid kyi lha dang*/__yo ga pas de'i steng du mi gnas pa'i ye shes chen pos byin gyis brlabs pa'i lha dang*/__rnal 'byor bla med pas de gnyis ka'i steng du lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor du lta ba'i phyir na bden pa tha dad du 'dzin pa dor nas/__don dam bden ngor ma zad kun rdzob tu yang snod bcud dag mnyam chen por gtan la 'bebs pas 'khor 'das dbyer med kyi lta ba zhes rgyu'i bla med kyi theg pa dbu ma las thabs kyi theg pa sngags kyi lta ba 'di nyid ches 'phags pa yin te/__sgyu 'phrul rgyas pa'i rgyud tshig sangs rgyas gsang ba'i lam rim du drangs pa las/__bla med theg pa'i nang nas ni/__/don dam du ni dbyer med la/__/kun rdzob tu ni thams cad la/__/dag dang ma dag gnyis kar 'dzin/__/thabs kyi theg pa chen por ni/__/rnam par byang dang sdug bsngal dag__/kun rdzob tu yang dbyer med de/__/lta ba mtho dman de tsam mo/__/zhes gsungs pa'i phyir ro/__/zhes kun mkhyen d+harma shrIs gsungs/__'dir lha dang rtog pa sbyar ba'i dbang du byas na/__gu ru chos kyi dbang phyug gi zab gter yang dag snying po'i gter gzhung o rgyan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung las/__man ngag rdzogs pa chen po'i gzhung gis/__rgyud lung gnyis kyi dgongs pa de nyid kyang so so na yod pa ma yin te/__chos thams cad grub pa'i grub lugs kyi bden pa gnyis dbyer med pas/__thams cad sku gsung thugs kyi phyag rgya chen po/__/lha bzhi cu rtsa gnyis su ye gdod ma nas gnas pa yin te/__de yang ji ltar bsgom zhe na/__'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad ye gdod ma nas ma skyes pa'i chos nyid kyi rang bzhin la/__bya byed nus pa'i sgyu ma bde bar gshegs pa yab yum bcu'i rang bzhin ye nas yin pa'i phyir/__chos thams cad ye nas mya ngan las 'das te/__de yang ji ltar 'das zhe na/__phung po rigs lnga'i sangs rgyas/__'byung lnga yum lnga'i rang bzhin/__rnam par shes pa bzhi ni byang chub sems dpa'i rang bzhin/__de'i yul bzhi ni lha mo bzhi'i rang bzhin/__dbang po bzhi ni byang chub sems dpa'i rang bzhin/__dus bzhi ni mchod pa'i lha mo bzhi'i rang bzhin/__lus kyi dbang po dang*/__rnam par shes pa dang*/__rnam par shes pa'i yul dang*/__de las byung ba'i reg pa bzhi ni khro bo bzhi'i rang bzhin/__rtag chad mu bzhi sgo ma bzhi/__yid kyi rnam par shes pa kun tu bzang po/__/de'i yul ni kun tu bzang mo/__/phyin ci log drug thub pa drug gi rang bzhin/__de dag kyang ye nas mngon par rdzogs par sangs rgyas pa'i rang bzhin yin pas/__da lam gyis sgrub pa'i gnas gzhan ma yin bya ba'i don no/__/zhes dang*/__de nyid kyi dbang gzhung las/__/sems nyid rang byung gi ye shes ma skyes ma 'gag par shar ba'i rtags/__bcom ldan 'das dpal kun bzang he ru ka ye shes kyi sku zhal gsum phyag drug zhabs bzhi pa gcig tu gsal te/__de ltar gsal ba'i sku de yang logs na yod pa ma yin te/__rang gi sems kyi gzugs brnyan lhar gsal ba yin no/__/de yang g.yas g.yon gyi zhal dang phyag drug ni gau rI sogs lha mo brgyad/__gdan zla ba'i dkyil 'khor ni seng+ha sogs phra men ma brgyad/__zhabs bzhi sgo ma bzhi'o/__/de rnams kyang log na yod pa ma yin te/__nam par shes pa tshogs brgyad gau ri ma brgyad/__yul brgyad phra men ma brgyad/__rtag chad yod med mtha' bzhi sgo ma bzhi/__de lta bu de rtag pa ther zug ma yin te/__ma skyes pa'i dbyings su gsal bas yab yum dbyings ye shes gnyis med th-ig le chen po'i ngang du gcig pas/__yang dag grub pa gcig pu nyid/__ces bya'o/__/rang gi sems nyid dpal chen po'i skur gsal ba de la lha tshogs thams cad 'dus pas/__sangs rgyas bde chen kun 'dus pa/__zhes bya/__de kho na dpal chen po'i thugs rnam par mi rtog pas chos sku/__rang byung ye shes rang la gsal bas longs sku/__lha'i dkyil 'khor rnal 'byor pa'i lus la rdzogs pas sprul sku ste/__rnal 'byor zab mo sku gsum rdzogs/__zhes bya bar ngo sprad do/__/zhes gsungs shing*/__gzhung 'di nyid las kyang*/__mtshon bya bdag nyid rtsa ba'i lha:__rdo rje'i rang bzhin stong pa ste:__gzhon nu ye shes sgyu ma'i sku:__zung 'jug shin tu rnam dag pa:__chos sku'i yon tan thams cad nyid:__gzugs kyi rnam par shar ba ni:__zhes dang*/__phung po sras mchog rigs lnga ste:__'byung ba de yi yum dang rol:__dge dang mi dge'i chos rnams kun:__khro bo chen po yab yum bcu:__de las nyon mongs rtog pa'i rtsal:__khra thabs sgo skyongs phur srung tshogs:__ma 'dres nyi dang 'od bzhin du:__cir yang snang zhing cir yang 'gyur:__zhes gsung*/__skabs 'dir rong zom pa chen pos dkon mchog 'grel du/__kha cig na re/__don dam par rang bzhin med pas sangs rgyas yin pa dang*/__kun rdzob tu sangs rgyas su 'gyur du rung ba'i rgyu yin pas sangs rgyas su bzhag gi__/dngos po'i mtshan nyid ni ma dag pa'i snang ba ltar bden no zhes zer te/__de ltar bsgrub par mi bya yi kun rdzob tsam du yang phung po lta bur snang tsam nyid nas sangs rgyas grangs med pa yongs su dag pa'i zhing khams dang bcas pa'i rang bzhin nyid kyang yin la/__snang ba de gnyis kyang phan tshun ltos nas dag pa'i snang ba ltar bden par grub bo zhes bzhag par bya'o/__/de lta bas na phung po'i bye brag tu gyur pa mig gi yul kha dog lta bu gcig kyang sangs rgyas grangs med pa'i rang bzhin no/__/zhes gsungs/__mdor na snying 'grel gsang bdag dgongs rgyan las/__gal te de nyid rtogs shing goms na sangs rgyas yin mod/__/gnas pa tsam gyis sangs rgyas su ji ltar 'gyur snyam na/__/rtogs rung ma rtogs rung rang bzhin rnam dag gi sangs rgyas yin te/__/'dus byas rnams rtogs rung ma rtogs rung mi rtag pa yin pa bzhin no/__/zhes dang*/__rong zom pa'i snang ba lhar sgrub las kyang*/__blun pos yid bzhin gyi nor bu rnyed pa ngo ma shes te rang gar bzhag pas yon tan gyi khyad par ma mthong ba la/__ded dpon mkhas pas ngo sprad nas/__des byi dor byas shing mchod pas/__yon tan gyi khyad par mthong nas nor bu rin po cher nges pa dper mdzad nas/__tha mal pa'i lus ngag yid kyang lhar ma shes shing ma bkur na/__yon tan mi dmigs te/___shes shing bkur bas gzhi de nyid las yon tan dmigs pa'i phyir ro/__/zhes sogs rigs pa'i sgau du mas sgrub par mdzad pa ltar gnas tshul la chos thams cad ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin du lta bas thag chod par bya ba shin tu gces so/__/der ma zad bla med kyi rgyud rnams su lus can rnams kyi snying ga chos kyi pho brang du rgyu rgyud kyi rten dwangs ma lnga 'dus kun rdzob rgyu yi thig le la don dam ye shes kyi thig le ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyer med pa'i bdag nyid bde bar gshegs pa'i snying po'am sems nyid 'od gsal ba'i chos sku byang chub kyi sems til la mar gyis khyab pa bzhin bzhugs par gsungs shing*/__'byung lnga sems dang bcas pa'i dwangs ma drug kyang gnyis gnyis ro gcig tu 'jug pa'i don gyis shin tu phra ba'i sgo gsum gdod ma nas rdo rje mi shigs pa gsum lha'i bdag nyid du gnas pa ste/__sgyu 'phrul rdo rje las/__lus can snying la gang gnas pa/__/rang byung ye shes zag med gzugs/__/mi shigs thig le bde chen po/__/nam mkha' lta bur kun khyab pa/__/mi gnas chos sku'i rang bzhin yin/__/zhes dang*/__dpe chung rang gnas las/__mi shigs thig le ye shes ni/__/sku gsung thugs kyi rdo rje'i bdag__/gcig dang du ma rnam spangs pa/__/sna tshogs snang la mtshon du med/__/ces dang*/__rang shar las/__lus la ye shes chen pos khyab/__/til 'bru la ni mar bzhin du/__/lus kyi skrag dang gzi mdangs ni/__/ye shes rlan gyis khyab par byed/__/ces dang*/__yang dag sangs rgyas dgongs pa ni/__/sems can kun gyi rang rgyud la/__/sku dang ye shes tshul du gnas/__/de yang tsit+ta'i dkyil du gnas/__/yungs 'bru'am ni til 'bru tsam/__/ma bskyed rdzogs pa'i tshul du gnas/__/zhes dang*/__dpal dus kyi 'khor lo las/__srid gsum phra rags gzugs min 'dir ni rnam par shes pa'o de bzhin gshegs pa nyid med de/__/sangs rgyas shes rab gang du'ang gnas pa ma yin zhes pa'i tshig ni sangs rgyas pa rnams ston par 'gyur/__/gang zhig 'gyur med dang bral mi rnams kyis ni stong pa nyid de bzung nas stong par blta byed pa/__/des na gtso bos gang zhig 'pho med lhan skyes lus kyi bde ba dag ni sngags kyi theg par bstan/__/zhes dang*/__brtag gnyis las/__lus la ye shes chen po gnas/__/rtog pa thams cad yang dag spangs/__/dngos po kun la khyab pa po/__/lus gnas lus las ma skyes pa'o/__/zhes dang*/__rim lnga las/__rtag tu snying la gnas pa yi/__/thig le gcig la 'gyur ba med/__/de sgom byed pa'i skye bo la/__/nges par ye shes skye bar 'gyur/__/zhes dang*/__do ha las/__mkhas pa rnams kyis bstan bcos 'chad pa'i tshe/__/lus la ye shes yod par ma rtogs so/__/zhes gsungs/__'di la gsar rnying gi rgyud dang man ngag gi dbye ba sogs kyis rtsa rlung thig le sku dang yig 'bru sogs kyi khyad par 'dod tshul mang yang*/__don la de thams cad zab gsal gnyis med bde ba chen po bsam gyis mi khyab pa'i ye shes kyi rang gdangs 'ba' zhig yin dgos pa'i phyir don gyi gnad gcig pas/__rtsa thig sogs yin pas rung rgyu dang*/__sku sogs yin pas mi rung ba'i shes byed ci'ang med do/__/des na skabs 'dir o rgyan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung*/__gter chen chos kyi rgyal po gu ru chos kyi dbang phyug gi zab gter las byon pa'i yang dag snying po ltar bshad na 'brel che bas/__de lta na rang lus kyi snying kha chos kyi 'khor lo'i rtsa 'dab brgyad kyi gsum chos nyid kyi rtsa/__gcig ye shes kyi rtsa/__gsum rang rgyud kyi rtsa/__gcig yon tan gyi rtsa ste/__de rnams su ma dag pa rnam shes tshogs brgyad kyi rten dang dag pa sku dang ye shes su 'char ba'i rten byed de/__de yang rtsa'i dwangs ma dar dkar gyi skud pa lta bu/__de'i nang na khrag gi dwangs ma mtshal khu lta bu/__de'i nang na drod kyi dwangs ma me long nyi ma la bzhag pa'i ngad tsam/__de'i nang du dbugs kyi dwangs ma gser sa 'og tu bcug pa'i rlangs pa tsam/__de'i nang na nam mkha'i dwangs ma rtsa spub stong pa bar snang sang seng go 'byed pa'i tshul du gnas te/__de thams cad kyi dbus na chos nyid byang chub kyi sems rang byung gi he ru ka tshon gang ba zhig rang byung 'od kyi gzhal yas khang na ye nas lhun grub du gnas te/__'ja' tshon lta bur snang la rang bzhin med par 'od gsal bar bzhugs so/__/de'i thugs kar rin po che zur brgyad pa'i lte bar rdo rje nas tsam pa/__de'i bum par bde bar gshegs pa thams cad kyi thugs rang byung gi ye shes hU~M ljang dmar/__rin po che'i rtsibs la ha brgyad/__de'i mtha' ni ru lu 'bru brgyad kyis bskor nas bzhugs par gsungs te/__dwangs ma lnga ldan 'byung ba 'od kyi dkyil:__kha dog lnga ldan ye shes rigs lnga'i sku:__dug lnga rnam dag 'gro drug dbyings su gsal:__ye shes rnam dag thig le chos kyi sku:__rgyu rkyen mi mnga' tshon gang rig pa'i sku:__rtag pa ma yin dngos med chos kyi sku:__chad pa ma yin 'od gsal rig pa'i sku:__gcig pu ma yin lhun gyis rdzogs pa'i sku:__du mar ma yin bdag nyid chen po'i ngang :__bag chags rtog sgrib dri ma mi mnga' ste:__gsal la dag pa nyi ma'i snying po 'dra:__gzhan na med de kun gzhi'i dbyings su gsal:__rang byung chos kyi sku la phyag 'tshal lo/__/zhes dang*/__gzhung 'di nyid las kyang*/__de las ye shes ti la ka:__dwangs ma lnga 'dus snying po'i srog:__bla ma rdo rje 'chang chen po:__dpal chen yang dag he ru ka:__zhes gsungs/__'di ni phra thig sogs sngags gsar rnying gi rdzogs rim mtshan bcas mtshan med bsgom pa rnams kyi gnad mthar thug pa ste/__de la 'dzin pa brtas pa'i dbang gis rags pa'i lus mngon par grub pa'i tshe/__snying ga na bcud kyi tshul du gnas par snang ba'ang yod mod kyi de ni lus las ma skyes shing lus la gnas kyi gzhan la ma khyab pa'ang min la/__dbyibs dang kha dog che chung lta bur snang yang ngo bo phra rab rdul gyi chos las 'das pa'i rnam kun mchog ldan gyi stong nyid pra phab kyi rnam pa lta bu yin pas/__don la che chung dang phyogs char yang ma grub cing 'di la gnad du bsnun pas 'od gsal gyi rtags snang mu med par 'char bas mtshon lam gyi yon tan gsar du skye ba lta bur snang yang*/__ye shes rang gi ngo bo ni 'jig 'bral med pa'i rdo rje lta bu dus gsum mnyam pa nyid yin te/__dpal dus kyi 'khor lo las/__bum pa'i chu ni len par byed pa na yang nam mkha' 'gro ba min pa ji lta bar/__mkha' khyab mkha' yi rdo rje can ni yul dang rnam par bral ba lus kyi dbus na de bzhin no/__/zhes dang*/__rdo rje snying 'grel las/__ji ltar bum pa zhig gyur kyang*/__/nam mkha' la ni 'jig pa med/__/de bzhin sems ni zhig gyur kyang*/__/ye shes la ni 'jig pa med/__/ces dang*/__dus 'khor dbang mdor bstan du gser 'gyur gyi rtsi la dpe mdzad de/__ji ltar zangs kyi dri ma ni/__bcud kyi sbyor bas nyams par 'gyur/__/de yi yod nyid nyams pa med/__/dri med nyid kyis yang dag gnas/__/de bzhin sems kyi dri ma ni/__/stong nyid sbyor bas rnam nyams 'gyur/__/de yi ye shes nyid nyams med/__dri med nyid kyi yang dag gnas/__/zhes dang*/__brtag gnyis las/__lha dang lha min mi rnams dang*/__/bshang ba'i srin bu sogs kyis kyang*/__/bde ba gang phyir mi shes pa/__/rtag tu rang bzhin bde ba can/__/zhes dang*/__in+d+ra b+ho d+his/__bde chen mi rtag ma yin te/__/bde ba chen po rtag tu rtag__/ces gsungs shing*/__der ma zad thun mong gi theg pa chen po'i mdo sde rnams nas kyang chos thams cad de bzhin gshegs pa yin pa dang*/__chos kyi dbyings mnyam pa nyid dang rang byung gi ye shes 'dus ma byas chen po nyid sogs su ston par mdzad de/__ye shes snang ba rgyan gyi mdo las/__rtag tu skye med chos ni de bzhin gshegs/__chos rnams thams cad bde bar gshegs dang 'dra/__byis pa'i blo can mtshan mar 'dzin pa dag__/'jig rten dag na med pa'i chos la spyod/__ces rkang pa dang po gtan tshig__/chos rnams thams cad ces pa chos can/__bde bar gshegs pa dang 'dra zhes pa mthun dpe/__bsgrub bya chos thams cad de bzhin gshegs pa yin par bsgrubs nas/__tshig phyi ma gnyis kyis de la 'jig rten pa'i mngon sum tshad mas mi gnod par bstan pa dang*/__sher phyin las/__'das pa'i de bzhin nyid gang ma byon de bzhin nyid/__/da ltar de bzhin nyid gang dgra bcom de bzhin nyid/__/chos kun de bzhin nyid gang rgyal ba'i de bzhin nyid/__/chos kyi de bzhin nyid 'di thams cad bye brag med/__ces dang*/__sdong po bkod pa las/__'jig rten khams mang la la dag__/bsam gyis mi khyab tshig gyur kyang*/__/nam mkha' 'jig par mi 'gyur ba/__/rang byung ye shes de bzhin no/__/zhes dang*/__'phags pa klus/__ji ltar me yis dag pa'i gos/__sna tshogs dri mas dri ma can/__/ji ltar me yi nang bcug na/__/dri ma tshig 'gyur gos min ltar/__/de bzhin 'od gsal ba yi sems/__/'dod chags la sogs dri ma can/__/ye shes me yis dri ma bsreg__/de nyid 'od gsal ma yin no/__/stong pa nyid ni ston pa'i mdo/__/rgyal bas ji snyed gsungs pa gang*/__/de dag kun gyis nyon mongs ldog__/khams de nyams par byed ma yin/__/sa yi dkyil na yod pa'i chu/__/dri ma med par gnas pa ltar/__/nyon mongs nang na ye shes kyang*/__/de bzhin dri ma med par gnas/__/zhes dang*/__ji ltar rang lus bum pa nyid/__de nyid mar me lta bu ste/__bla ma'i zhal gyis legs bcag na/__/sangs rgyas ye shes gsal bar 'gyur/__/zhes dang*/__mdo rgyan las/__de bzhin nyid ni thams cad la/__/khyad par med kyang dag gyur pa/__/de bzhin gshegs nyid de yi phyir/__/'gro kun de yi snying po can/__/zhes dang*/__rgyud bla ma las/__nyes pa glo bur dang ldan dang*/__/yon tan rang bzhin nyid ldan phyir/__/ji ltar sngar bzhin phyis de bzhin/__/'gyur ba med pa chos nyid do/__/zhes so/__/mdor na/__chos kyi rgyal po rigs ldan 'jam dpal grags pas/__phung po rnam dpyad stong nyid ni/__/chu shing bzhin du snying po med/__/rnam pa kun gyi mchog ldan pa'i/__/stong nyid de dang 'dra ma yin/__/zhes gsungs pa bzhin shes par bya dgos la/__/de lta bu'i snying po de nyid kyang rten pa'i bye brag gis snang tshul du dri ma ma dag pa'i skabs su sems can dang*/__/dag ma dag gnyis ldan gyi skabs su lam la gnas pa'i byang chub sems dpa' dang*/__/shin tu rnam dag gi skabs su de bzhin gshegs pa zhes gnas skabs gsum du rnam par bzhag ste/__rgyud bla mar/__ma dag ma dag dag pa dang*/__/shin tu rnam dag go rim bzhin/__/sems can byang chub sems dpa' dang*/__/de bzhin gshegs pa zhes brjod do/__/zhes gsungs/__'di la gzhi lam 'bras gsum dang rgyud gsum gyi tha snyad kyang mdzad de/__gzhi ye nas dag pa'i shrI he ru ka ni 'ching grol med pa'i gnas lugs rig pa byang chub kyi sems bden pa dbyer med spyod yul dang bral bar ye nas gnas pa'i don te gsang snying las/__bcing med rnam par dgrol med pa'i/__/ye nas lhun rdzogs sangs rgyas chos/__/zhes so/__/'di la kun gzhi rgyu yi rgyud ces bya'o/__lam mngon par sgrub pa'i he ru ka ni/__de nyid glo bur gyi dri ma dang bral ba'i thabs shes zung 'jug gi byed rtsol dang bcas pa'i lam bsgoms pa ste 'di la thabs sam lam gyi rgyud ces bya ste/__/rgyud de nyid las/__ngo mtshar cho 'phrul rmad kyi chos/__/gzhan nas yod 'ong ma yin te/__/thabs la brten pa'i shes rab nyid/__/de lta bu yi ngang du byung*/__zhes dang*/__shes 'jug mtshan nyid 'byor ba'i gzungs/__/'bras bu smin byed rgyu dang rkyen/__/nus mthu can du gang gyur pa/__/rig 'dzin rgyal ba'i zhing du grags/__/zhes gsungs/__'bras bu lhun gyis grub pa'i he ru ka ni/__thabs de la brten nas gzhi rgyud la rten pa'i sbyang bya glo bur gyi dri ma snang gsum 'pho ba'i sgrib pa shin tu phra ba dang bcas legs par sbyangs bas gzhi ji lta ba bzhin mngon du gyur pa mthar thug pa ste 'di la mthar phyin 'bras bu'i rgyud ces bya ste/__khog gzhung las/__grub pa mthar phyin 'bras bur brjod/__ces gsungs/__de ltar tha snyad tsam du gsum du dbye na'ang*/__don la gzhi 'bras gnyis su med pa'i chos nyid byang chub sems las g.yos pa med de/__nyang gter bde gshegs 'dus chen las/__mdor na rgyud ces bya ba'i don:__dngos po'i gnas lugs gzhi yin te:__gzhi las gzhan pa'i 'bras bu med:__'bras bu'i tshul las 'das pa yi:__lam gyi dgos pa ga la mchis:__de bas rgyu dang 'bras bu dang :__lam zhes grags pa gdags pa tsam:__zhes gsungs/__de ltar gzhi la med na lam du de sgrub par yang mi rigs pa dang*/__gsar rnying kun la grags pa'i lus dkyil sogs de thams cad don med par 'gyur ba dang*/__sgrub kyang de grub mi srid pa'i skyon sogs nyes pa mang po dang ldan te/__dbu ma chos dbyings bstod par/__khams yod na ni las byas pas/__/sa le sbram dag mthong bar 'gyur/__/khams med na ni las byas kyang*/__/nyon mongs 'ba' zhig skyed par byed/__ces dang*/__yid bzhin rin po che'i mdzod las kyang*/__tshul 'di mi shes stong pa phyang chad pa/__/tshig tu yod med mtha' bral zhes brjod kyang*/__/bral gzhi mi shes srid rtse'i lta ba can/__/bstan pa 'di las phyi rol gyur pas na/__nam mkha'i yid can thal bas byug kyang rung*/__/zhes gsungs/__tshul 'di ltar nges don 'khor lo tha ma nas rigs gnyis la sku gsum tshang tshul sogs dang sngags kyi lta grub sbyor tshul 'di gsar du blo bzor byas pa min te/__kun mkhyen chen pos/__nges don shing rta chen mor/__'di ltar bka' tha ma las khams rang bzhin gyis dag pa yon tan ye ldan du yod la/__lam nyams su blang dus yon tan skye ba ltar snang bar khas len pa dang*/__sngags las rang bzhin gyi dkyil 'khor 'gro ba kun la gnas par 'og tu 'chad pa gnyis khyad med pas gzhi gcig la/__lam yang thabs shes tshogs gnyis su gcig la/__'bras bu yang sku dang ye shes su gcig pas sngon gyi slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas la sogs pas phyi nang du bshad pa mdzad pa yin no/__/zhes gsungs pa 'di snga 'gyur gyi rgyud pa 'dzin pa rnams kyis go dgos pa'i gnad gal po che yin zhing*/__rig 'dzin 'jigs med gling pas bden gnyis shing rtar yang 'di bzhin du 'god par mdzad do/__/de ltar legs par shes pa'i dgos pa dang phan yon kyang yid bzhin mdzod las/__yang zab lta ba'i mthar thug 'di shes pas/__gol sgrib las grol rtag chad kun dang bral/__sgrub pa don yod myur du 'tshang rgya zhing*/__/mdo rgyud kun la lta ba'i mig dang ldan/__/de phyir gnas lugs 'od gsal mkhyen par mdzod/__/ces so/__/mdor na phyi phung khams skye mched/__nang rtsa rlung thig le/__gsang ba ngo bo rang bzhin thugs rje gsum ye nas rdo rje gsum mam sku gsum gyi ngo bor gnas pa ste/__de yang rtog tshogs lhar dag la/__lha ye shes su dag pas/__ye shes ni gzung 'dzin gyi spros pa dang bral ba'i phyir gang bsgoms shing bsgrub bya'i lha ni rang gi sems kyi chos nyid spros bral bde ba chen por shes par bya ste/__kun byed las/__sangs rgyas sku dang ye shes yon tan dang*/__/sems can lus dang bag chags la sogs pa/__/snang srid snod bcud bsdus pa thams cad kun/__/byang chub sems kyi ngo bo ye nas yin/__zhes gsungs pa bzhin shes par bya'o/__/des na 'khor ba'i chos thams cad thag khra'i sbrul ltar med pa gsal snang tsam las rang bzhin med pa'i chos nyid du mnyam par shes na lta ba 'khor 'das dbyer med kyi don la nges pa rnyed pa zhes bya ste/__sgyu 'phrul le lag las/__'khor ba dang ni mya ngan 'das/__/gnyis ka yod pa ma yin te/__/'khor ba yongs su shes pa na/__/mya ngan 'das zhes de la bya/__/zhes dang*/__dgyes rdor las/__de nyid 'khor ba zhes bya ste/__/'di nyid mya ngan 'das pa nyid/__/'khor ba spangs nas gzhan du ni/__/mya ngan 'das pa rtogs mi 'gyur/__/zhes dang*/__bdag nyid chen po sa skya pas kyang*/__rang sems gdod nas spros bral rgyu rgyud dang*/__/dbang gi ye shes lam gyi lta ba dang*/__/nyams myang sangs rgyas sa la ngo bo gcig__/rtogs pa'i khyad par zla ba'i dpe yis bstan/__zhes dang*/__rang bzhin rgyu la bsam na lhun grub ste/__/mtha' yas yon tan tshogs na gnas gyur yin/__des na lhun grub gnas gyur mi 'gal ba/__mthar phyin 'bras bu'i 'khor 'das dbyer med yin/__zhes gsungs/__de lta bu'i 'khor 'das dbyer med kyi lta ba la nges pa ma rnyed na/__sngags lam du zhugs pa'i tshe rang bzhin dag pa'i chos la nges par the tshom za bar 'gyur bas/__/rtsa ltung dgu pa phog par gdon mi za ba'i phyir/__ci nas kyang 'khor 'das dbyer med kyi lta ba rnyed pa'i thabs la 'bad par bya'o zhes chos kyi rgyal po smin gling pa sku mched kyis rjes su gdams par mdzad pa yin no/__/de ltar nges par byas nas lam lta sgom spyod 'bras bzhis ji ltar nyams su len pa'i tshul yang*/__yang dag snying po'i gzhung las/__lta ba stong gsal kun gyi dngos gzhi 'gyur:__sgom pa rang grol rgyun chad med par gnas:__spyod pa rang byung re dogs med par shar:__skye med 'gag med rtsol ba med par 'byung :__'bras bu 'gyur med yon tan lhun gyis grub:__dbu mjug don rnams de ltar shes par bya:__byar med don de nyams su blangs thabs kyang :__bdag nyid kun bzang he ru ka yi sku:__snang la rang bzhin med pa ye shes sgyu ma'i sku:__ru lu ma 'gags sgra grags rang byung ye shes gsung :__sems nyid rang byung ye shes stong gsal ye shes thugs:__sku gsung thugs su dbyer med yang dag grub pa yin:__sems nyid thig le nyag gcig mi 'gyur rang gnas gcig pu nyid:__dus gsum sangs rgyas dgongs pa bde chen 'gyur med kun 'dus pa:__rnal 'byor yang rab blo la sku gsum ma bsgrub ye nas rdzogs:__gnyis med ye shes rang byung mkha' 'gro sgyu ma lta bur rang bzhin bde:__zhes gsungs pa dang gzhan yang byang chub sems dpa' rdo rje chos kyis/__'di ltar sems nyid sna tshogs su:__snang zhing srid pa'i dngos po kun:__rang bzhin rnam dag lha yi dbyings:__lha yi rol pa lha yi sku:__de bzhin dngos gzhan ma lus pa:__ye nas lha yi rang bzhin las:__lha yi gzhi zhes rab tu brjod:__ces dang*/__kun byed las/__kyai/__ston pa'i ston pa kun byed rgyal po yi/__/snying po sku yi dkyil 'khor bkod pa ni/__/ji ltar snang zhing gnas pa'i chos rnams kun/__/skye ba med pa chos dbyings ngang la bkod/__/ji ltar grags shing gnas pa'i chos rnams kun/__/skye med dbyings la tshig gi gsung du bkod/__/snying po brjod du med pa'i gsung la 'dus/__/de yang kun byed rgyal pos bkod pa yin/__/kyai/__ston pa'i ston pa kun byed rgyal po yis/__/snying po rig pa'i dkyil 'khor bkod pa ni/__/ji ltar dran rig rtog pa thams cad kun/__/ma skyes kun byed nyid kyi don du rig__/kun byed nga yi sku gsung thugs nyid ni/__/ma bcos rnal du gzhag pa'i dkyil 'khor gsum/__/ma bkod dus gcig rdzogs pa'i don ston pas/__/lhun grub snying po'i don la 'jug par byed/__/ces gsungs pas/__sems nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa lha'i ngo bor gnas pas/__de'i rtsal las shar ba'i rol pa snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad kyang ye nas lha'i phyag rgya las mi 'da' bas na/__gzugs su snang ba thams cad lha'i sku/__sgra ru grags pa thams cad snying po sngags kyi dbyangs/__sems kyi 'gyu 'phro'i dran rtog thams cad thugs rang byung gi ye shes bde ba chen por shes par byas nas gnyug ma rdo rje'i srog sgrub pa ni lam gyi nang nas nye lam zab pa'i mthar thug tu shes par bya ste zhib par 'og tu ston no/__/mdor na 'di ltar snang zhing zhen pa'i phyi nang snod bcud kyis bsdus pa'i chos thams cad ye nas dag pa lha yi 'khor lor gnas pa ni sgrub gzhi dam tshig sems dpa'/__dag pa mthar phyin pa bde bar gshegs pa rnams kyi thugs rang byung gi ye shes chos kyi sku mnyam pa nyid spros bral thig le nyag gcig tu gnas pa ni ye shes sems dpa'/__de gnyis ka'ang gnas tshul du ngo bo gdod ma nas/__dbyer mi phyed pa'i rang bzhin dag mnyam bden pa dbyer med snang stong zung 'jug brjod bral lhan cig skyes pa'i ngo bor gnas pa ni dam tshig ye shes gnyis su med pa'am gzhi 'bras dbyer med pa'i don de dri ma sbyang ba'i gzhi/__de ltar ma rtogs pa'i dbang gis rang bzhin tha dad du bzung ba'i zhen rtog med snang 'khrul pa'i bag chags snang gsum 'pho ba'i sgrib pa phra ba dang bcas dri ma glo bur ba'i chos rnams ni sbyang bya/__de sbyong byed kyi thabs sam lam ni 'khrul pa kun btags kyi cha rnams bskyed rim gyis dang*/__sa bon gyi cha ni rdzogs rim gyis sbyong bar byed pa yin cing*/__ji ltar sbyang na 'khrul ba'i chos las nyon sdug bsngal gyi rnam par shar ba'i rigs rgyun de nyid lam bde ba chen por sgyur bar byed pa yin la/__bsgyur tshul yang de'i rang ngo la bsal bzhag med par bzhag pas gang shar gyi rang bzhin dag snang du 'char ba'i gnad kyis te rgyu mtshan des gsang sngags kyi theg pa 'dir kun 'byung bden pa'i rang bzhin lam bden dang*/__sdug bsngal bden pa'i rang bzhin 'gog bden du snang bas 'bras bu lam byed kyi don yang de yin pa'i phyir na mtshan nyid kyi theg pas gzhi spang gegs sbyong ba'i lam las khyad par du 'phags pa'i gnad shes par bya'o/__/gnyis pa gang gis sgrub pa'i thabs sgom don snying por dril te rnam par bshad pa la gsum/__sbyor ba sngon du 'gro ba'i chos/__dngos gzhi bskyed bzlas bsnyen sgrub kyi rnam 'byor/__rjes cho ga'i yan lag gzhan bshad pa'o/__/dang po la/__sbyor ba yo byad kyi shoms dang*/__sngon 'gro dngos gnyis las/__dang po ni/__spyir mnga' bdag nyang gi gter byon pad+ma'i lam rim chen mo las/__phun sum tshogs lngas sgrub gzhi bzung ba ni/__/brag nags dur khrod phug sogs skyon yon rtsi/__tshes skar gza' bzang yar ngo'i snga gong 'jug__/dad gus dbang dam shes rab gdeng dang ldan/__/zas sman mchod bskang sgrub pa'i rdzas rnams bsags/__/ma dred rtse gcig dka' thub mthar 'don no/__/zhes gsungs pas/__gang du sgrub pa'i gnas brag dang nags tshal dang sa phug dang dur khrod sogs gnam sa bar gyi dpyad legs shing khyad par yid du 'ong bas nyams dga' ba/__sngon sgrub pas bkra shis pa/__'phags pa'i zhabs kyis bcag pas byin che ba/__rang rang gi rigs dang mthun pas sgrub thag nye ba ste mtshan nyid bzhi dang ldan par/__nam sgrub pa'i dus tshes grangs gcig gsum brgyad dam bco lnga sogs zla ba yar gyi ngo/__/skarma rgyal dang gza' phur bu dar ba sogs 'phrod sbyor dge zhing shis pa'i dus tshod snga gro'i cha la'o/__/gang sgrub pa bo dad pa che bas dkar po'i chos la 'jug nus pa/__mos gus chen pos bla ma sangs rgyas su mthong bas byin rlabs 'jug pa'i rgyu tshang ba/__dbang bzhi thob pas man ngag zab mo sgom sgrub ky-i snod du rung ba/__dam tshig gtsang bas sgrub pa'i gzhi thengs pa/__shes rab che bas nges pa'i don go nus pa/__lta ba'i gdeng dang ldan pas nyams nga dang 'khu 'phrigs med pa ste chos drug dang ldan pas/__mkho ba'i yo byad/__'tsho ba'i zas/__nad bzlog sman/__dgra bzlog mtshon cha/__bgegs bzlog yungs kar/__mchod pa bskang rdzas tshogs kyi yo byad/__sgrub pa'i rten sogs gzhung nas ji skad bstan pa bzhin tshogs par byas nas/__sgrub pa'i thabs thog ma nas blo ma dred par dka' thub kyi sa sde gtsugs nas gang bsgrub bya'i lha sngags chos nyid zab mo la dmigs pa rtse gcig pas dngos grub chen po ma thob kyi bar du snying rus chen pos sgrub par mthar 'don par bya'o/__/de ltar nges par byas nas mtshams sogs kyi skabs su ji ltar bya ba'i rim pa rnams ni rig 'dzin snga ma rnams kyi gsung gsang ba spyi 'gre ltar shes par bya zhing*/__/'dir dgos chos bye brag pa'i bcas rnams bshad na/__gnas khang phyag dar dang rgyan gyis brgyan pa'i/__rang mdun du mtshan nyid dang ldan pa'i thod sku'am dam tshig gi bris sku rab gnas can dgram/__de'i mdun du stegs bu la 'dzoms na ras bris kyi lte bar 'bru nag gi tshom bu bkod pa'i khar sgrub phur tshad ldan dar mthing nag gi cod paN can bdug brab byug gsum gyis gzi byin bskyed pa e khrom la gzug pa'i steng du/__dpal gtor rak+ta'i thig le dgus mtshan pa sku rten dar gdugs dang bcas pa bkod/__mdun du sman gtor rak+ta dang*/__chu gnyis nyer spyod sogs kyi mchod pa'i yo byad ci 'dzoms dang*/__tshe sgrub dang 'brel na/__sgrub rten gyi mdun du tshe 'brang*/__g.yas su tshe ril/__g.yon du tshe chang*/__rgyab tu tshe mda' rnams kyang bkod/__rang don spros med rgyun gyi nyams len dang phrin las dkyus tsam la sman gtor rak+ta/__chu gnyis nyer spyod tsam bshams pas chog__/gang ltar yang sngon gtor tshogs kyi yo byad/__chad brtan gtor 'bul sogs 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad tshogs par bya'o/__gnyis pa sngon 'gro dngos la/__thun mong dang khyad par gnyis las/__dang po la gnyis/__lam gyi rten gzhi skyabs sems/__bsags sbyang gi snying po bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po ni/__snyan brgyud yang dag zab tig las/__dal 'byor rnyed dka' don che dang :__mi rtag myur du 'jig par bsam:__las 'bras blang dor tshul bzhin bya:__'khor bar yid 'byung drag tu bskyed:__rang gzhan sdug bsngal las sgrol phyir:__skyabs song byang chub sems mchog bzung :__zhes gsungs pa ltar zhib tu 'chad 'os kyang 'dir yi ges 'jigs la/__sa khong tsam du 'di ltar ngo bo rgyu rkyen dpe grangs tshul gang la bsams kyang yang yang rnyed dka' zhing*/__rnyed na don chen po dang ldan pa/__yid bzhin gyi nor bu rin po che las kyang ches lhag pa'i dal 'byor gyi rten phun sum tshogs pa/__da res lan gcig sngon bsags bzang po'i mthus rnyed pa 'di chud zos su ma song bar gtan du phan pa'i chos gsha' ma zhig sgrub nas snying po len par bya dgos te/__o rgyan chen pos/__dal 'byor rnyed dka' u dum bA ra 'dra/__/rnyed pa don che yid bzhin nor las lhag__/da res phun tshogs rkyen kun 'dzoms dus 'dir/__/brtson 'grus drag pos srid las sgrol bar mdzod/__/ces gsungs so/__/de yang myur du brtson pas ma 'bad na/__sngar skyes pa rnams lus pa med pa'i phyir dang*/__tshe la snon ma med cing 'brid pa yod pa'i phyir dang*/__lus sems 'dus byas kyi tshogs pa yin pa'i phyir te/__rgyu mtshan gsum gyis nges par 'chi/__de bzhin du tshe la dus btab med pa'i phyir dang*/__'tsho ba'i rkyen nyung zhing 'chi rkyen mang ba'i phyir dang*/__lus 'dus byas chu sbur bzhin du skad cig gis g.yo zhing mi brtan pa'i phyir nam 'chi cha med/__'chi ba'i tshe/__bsags pa'i nor/__'brel ba'i gnyen/__brtsegs pa'i mkhar/__gang gis kyang mi phan par/__tha na gces par bskyang ba'i lus kyang bzhag nas 'gro dgos te/__spyod 'jug las/__de ring kho nar mi 'chi zhes/__/bde bar 'dug pa rigs ma yin/__zhes so/__/de ltar shi nas kyang cang med du mi 'gro ste/__skye ba len dgos/__de'i tshe na'ang las dge sdig gnyis po ni lus dang grib ma bzhin du mi 'bral bar lhan cig tu 'grogs pa yin te/__rgyal po la gdams pa'i mdo las/__dus kyi nyen te rgyal po 'gro gyur na/__/longs spyod 'dza' dang mnga' thang rjes mi 'brang*/__/skyes bu dag ni gang nas gar 'gro yang*/__/las ni grib ma bzhin du rjes su 'brang*/__zhes gsungs/__des na kun slong dug gsum gyis bskyed pa'i las sbyor ba gzhan gnod rang 'bras sdug bsngal skyed byed mi dge ba'i las rnams srog la babs kyang spangs shing*/__kun slong dug gsum med pa/__sbyor ba gzhan phan/__rang 'bras bde ba skyed byed dge ba'i las la ci nus su brtson zhing de yang dam pa gsum gyi rtsis zin pa gal che'o/__/gal te mi dge ba'i las kyis 'bras bu ngan song gsum du skyes na ni tsha grangs bkres skoms bkol spyod sogs sdug bsngal bzod brlag med/__zag bcas dge ba'i las kyis mtho ris rnams su skyes kyang 'gyur dang 'du byed kyi sdug bsngal las ma 'das pas/__khams gsum gyi 'khor ba'i gnas 'di ni me yi 'obs sam srin mo'i gling lta bur shes pa'i nges 'byung gi blo yang dag pa rgyud la bskyed par bya ste mdo las/__'dod pa'i khams ni skyon dang bcas pa ste/__/de bzhin gzugs kyi khams kyang skyon dang bcas/__/gzugs med khams kyang skyon dang bcas pa ste/__/mya ngan 'das pa 'ba' zhig skyon med mthong*/__/zhes gsungs/__de lta bu'i 'jigs pa las skyob nus pa ni dkon mchog gsum ma gtogs gzhan gang yang med de/__'jam dpal rnam par rol pa'i mdo las/__pha ma khyed kyi skyabs ma yin/__/mdza' bshes rtsa lag rnams kyang min/__/de dag gis ni khyod bor nas/__/ji ltar 'dod pa bzhin du 'gro/__/'jigs gyur 'jigs pa sel mdzad cing*/__/skyabs med skyob pa'i sangs rgyas dang*/__/chos dang tshogs dang dge 'dun la/__/de ring skyabs su 'gro bar gyis/__/lha dang dri za mi rnams las/__/gang dag de la skyabs song ba/__/'jigs pa kun las thar bar 'gyur/__/bde ba rnyed pa dka' ba min/__/zhes so/__/des na gang la skyabs su 'gro ba'i yul ni/__phyi ltar na/__sangs rgyas chos dang dge 'dun gsum/__nang ltar na/__bla ma yi dam mkha' 'gro gsum/__gsang ba ltar na/__chos sku longs sku sprul sku gsum ste slob dpon bI ma las mdzad pa'i skyabs 'gro yan lag drug pa las/__gnas gsum bstan pa'i yul de la/__zhes so/__/de thams cad kyang rang gi rtsa ba'i bla mar 'du ste/__sdom 'byung las/__bla ma sangs rgyas bla ma chos/__/de bzhin bla ma dge 'dun te/__/bla ma dpal ldan rdo rje 'chang*/__/zhes so/__/de la skyabs su 'gro ba'i rgyu'am thabs ni/__dkon mchog gi yon tan dang*/__'khor ba'i 'jigs pa dang*/__sems can la dmigs pa'i snying rje gsum gyis 'gro ste/__'jigs dang yon tan dran pas 'gro/__/zhes dang*/__mdo rgyan las/__de ni de dngos 'dod pas khas len de yang snying rje las rigs bya/__/zhes so/__/dus ji tsam du 'gro ba ni/__'di nas byang chub ma thob kyi bar du ste/__'di nas byang chub thob bar ro/__/zhes so/__/tshul ji lta bus 'gro ba ni gnas skabs su ston pa lam grogs kyi tshul dang mthar thug sangs rgyas chos kyi sku rang rgyud la thob par 'dod pa mtshan nyid rgyu'i skyabs 'gro dang*/__da lta nas rang sems dkon mchog gsum gyi rang bzhin du grub par shes pas skyabs su 'gro ba ni rdo rje theg pa'i lugs te/__ye shes grub pa las/__dag thob bral ba'i sems sangs rgyas/__/mi 'gyur dri med chos dang ni/__/yon tan lhun rdzogs dge 'dun nyid/__/yin phyir rang gi sems nyid mchog__/ces so/__/de ltar skyabs su song ba'i bslab bya ni/__thun mong du dgag sgrub cha mthun gyi bslab bya gsum las/__dang po dgag pa'i bslab bya gsum ni/__paN chen bi ma las/__skyabs gsum dang po'i bslab bya ni/__/gnod sbyin mi brten phyag mi 'tshal/__/gnyis pa sems can thams cad la/__/'tshe ba spangs shing brtse bar bya/__/gsum pa bdag dang gzhan gyi yul/__/sdig pa can dang 'grogs pa min/__/zhes so/__/gnyis pa sgrub pa'i bslab bya gsum yang*/__sku gzugs tshigs su bcad pa dang*/__/lhan pa ser po btab pa la'ang*/__/dad mos sgo nas ston par brtag__/zhal nas gsungs pa mtha' dag la/__/skur pa mi gdab spyi bor blang*/__/gang zag dag dang ma dag la/__/dam par blta bar bya ba yin/__/zhes so/__/gsum pa cha mthun gyi bslab bya yang*/__/lus srog phyir yang gsum mi spong*/__/dus 'dir rkyen rnams ci byung yang*/__/mgon skyabs gzhan du btsal ba min/__/che ba'i yon tan zas dag gis/__/rtag tu dran cing mchod pa yin/__/rgyun gyi skyabs 'gro brjod bya ba/__/dus drug rgyun gyi bskul ma yin/__/zhes so/__'bras bu'i bslab bya de'i steng du mchod 'os mi bslu zhing dam pa rnams la skur 'debs spangs pa dang*/__/chos mnyam pa nyid kyi tshul la nan tan bya ba ste/__rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso las/__bla mar skyabs song mchod 'os mi bslu zhing*/__/dam pa rnams la skur 'debs mi snyan spangs/__/zhes dang*/__'bras bu'i bslab bya mnyam nyid nan tan bya/__/bzang ngan mi rtog mchog dman blang dor min/__/spros la mi brten chos nyid gnyug mar sbyang*/__/thams cad lhun rdzogs dkyil 'khor gcig tu spyad/__/ces so/__/de ltar skyabs su song ba'i dgos pa dang phan yon gyi khyad par yang*/__bi ma las/__mu stegs spyod pa las log yin/__/gsum du mi skye rten du 'gyur/__/bar chad med dang nad nyung ring*/__/byang zhing sog pa'i phan yon no/__/zhes rnam grangs brgyad du gsungs pas mtshon mtha' yas te/__mdor na dri ma med pa'i mdo las/__skyabs su song ba'i bsod nams gang*/__/gal te de la gzugs mchis na/__/nam mkha'i khams ni kun bkang nas/__de ni de bas lhag par 'gyur/__/zhes so/__/de ltar lam log pa las khyad par du byed pa skyabs su song ba'i rjes/__lam dman pa las khyad par du byed pa byang chub mchog tu sems bskyed par bya dgos te/__klu sgrub kyis mdzad pa'i byang chub sems 'grel las/__byang chub sems ni ma bskyed par/__/sangs rgyas nam yang mi 'thob cing*/__/'khor bar rang bzhan don sgrub pa'i/__/thabs gzhan yod pa ma yin no/__/zhes so/__/de la byang chub sems kyi ngo bo ni/__/mngon par rtogs pa'i rgyan las/__sems bskyed pa ni gzhan don phyir/__/yang dag rdzogs pa'i byang chub 'dod/__/ces gsungs pas/__snying rjes sems can la dmigs pa dang*/__shes rab kyis rdzogs byang la dmigs pa ste zur gnyis dang ldan pa ni byang chub kyi sems te/__ji ltar bskyed cing sgom pa'i tshul ni/__don dam par chos thams cad rang bzhin mnyam pa nyid yin kyang*/__de ltar ma rtogs pa'i dbang gis gzung 'dzin gyi 'khrul pa lu gu rgyud du 'phyan nas 'du byed zag bcas kyi las bsags pa'i dbang gis/__med snang srid pa'i gnas su 'phyan zhing sdug bsngal mu mtha' med pa la longs spyod pa 'di thams cad tshe rabs thog ma med pa'i dus nas 'khor ba na 'khor ba'i tshe rang gi pha ma byas pa'i drin chen sha stag yin pas/__'di thams cad bde ba dang ldan/__sdug bsngal dang bral/__sdug bsngal med pa'i bde ba la gnas/__nye ring chags sdang sogs kyi blo dang bral nas myur du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang rin po che de thob na ci ma rung de la bdag gis ci nas kyang 'god par bya/__de'i ched du bdag gis rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang rin po che de thog mar ci nas kyang thob par bya'o snyam du dam bca' ba smon pa sems bskyed dang*/__de'i ched du dpal he ru ka'i bsnyen sgrub zab mo la tshul bzhin du 'jug par bgyi'o snyam du dam bcas shing sbyor ba lag len gyis khyab pa ni 'jug pa sems bskyed de/__byang chub kyi sems 'di la dbye sgo mang yang bsdu na 'di gnyis kyi nang du ma 'dus pa gang yang med de/__/spyod 'jug las/__byang chub sems de mdor bsdu na/__/rnam pa gnyis su shes bya ste/__/byang chub smon pa'i sems dang ni/__/byang chub 'jug pa gnyis yin no/__/'gro bar 'dod dang 'gro ba yi/__/bye brag ji ltar shes pa ltar/__/de bzhin mkhas pas 'di gnyis kyi/__/bye brag rim par shes par bya/__/zhes dpe dang bcas ste gsungs pa bzhin no/__de'i bslab bya la dbye na dpag tu med kyang bsdu na smon 'jug gi bslab bya gnyis su 'du ste/__/smon pa'i bslab bya ni tshad med bzhi la blo sbyong ba dang*/__dkar nag chos bzhir blang dor bya ba yin te/__sems nyid ngal gso las/__smon pa'i bslab bya tshad med bzhi po bsgom/__de yi mi mthun phyogs spang sems bsrung bya/__/zhes dang*/__mdor na nag po'i chos bzhi spang bya zhing*/__dkar po'i chos bzhi dag la nan tan bya/__zhes so/__/'jug pa'i bslab bya ni/__mos bsngo yi rang sogs thabs la mkhas pas pha rol du phyin pa drug la tshul bzhin du bslab cing de'i mi mthun phyogs rnams spangs ba yin te/__de nyid las/__'jug pa'i bslab bya pha rol phyin drug spyad/__/de yi mi mthun phyogs spangs brtson par bya/__/zhes so/__/de ltar sems bskyed pa'i phan yon yang*/__byams smon las/__ngan 'gro lam ni bzlog byed cing*/__/mtho ris lam ni rab ston la/__/rga shi med par 'dren bgyid pa'i/__/byang chub sems la phyag 'tshal lo/__/zhes gsungs pa ltar/__gnas skabs su ngan 'gro'i 'jigs pa mtha' dag las grol ba dang*/__mtho ris kyi bde ba'i khyad par mtha' dag 'thob pa dang*/__mthar thug rga shi med pa thar pa byang chub chen po'i go 'phang thob pa sogs phan yon gyi khyad par tshad med pa dang ldan te/__mdor na dpas byin gyis zhus pa'i mdo las/__byang chub sems kyi bsod nams gang*/__/gal te de la gzugs mchis na/__nam mkha'i khams ni kun bkang ste/__/de bas kyang ni lhag par 'gyur/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de ltar go don rnam par bzhag pa blo la nges par byas nas skabs kyi bsgom don dngos ni/__gnas khang ye shes rol pa'i gzhal med khang dag pa'i zhing gi 'byor pa tshad med pas mngon par 'phags pa'i nang khongs su/__rang nyid gnyug ma'i he ru kar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin dpal chen khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho ma tshang ba med pa bsam gyi mi khyab pa til gyi gang bu kha phyes pa bzhin du mkha' khyab kyi 'khor lor sad par mos la/__tshogs zhing khyad par can de dag gi spyan sngar rang gzhan sems can thams cad 'khod de sgo gsum 'jug pa gcig pas byang chub bar du skyabs 'gro ba dang*/__'gro rnams bsgral 'dod kyi bsam pas byang chub tu sems bskyed pa bcas tshig rjes su don dran bzhin pa'i ngang nas/__na mo:__bla ma dpal chen zhi khro'i lha:__zhes sogs brgya stong khri 'bum ci 'grub bya zhing don blo yul du 'dres nges bya'o/__/mthar tshogs zhing skyabs yul rnams 'od du zhu nas rang gzhan sems can thams cad la thim pas sgrib gnyis byang tshogs gnyis rdzogs/__skyabs yul rnams kyi thugs rgyud la bzhugs pa'i yon tan thams cad thob par mos la/__mthar 'khor gsum mi dmigs pa'i dbyings su mnyam par bzhag go__/gnyis pa la/__thun mong du rten bskyed pa/__'gal rkyen sdig sgrib sbyang ba dang*/__mthun rkyen tshogs bsags pa dang*/__byin rlabs bla ma'i rnal 'byor te bzhi las/__dang po ni/__AH__rang gi mdun gyi nam mkha' ru/__zhes sogs te/__de yang*/__a ni skye ba med pa'i don te/__'khor 'das kyi chos thams cad 'od gsal gnyug ma'i ngo bor dag pa'i rang mdangs/__ye shes rang snang las grub pa'i gzhal med khang dag pa'i zhing gi 'byor pa tshad med pas brgyan pa/__ye shes lnga yi rang bzhin 'od lnga'i zer phreng 'phro ba'i klong du/__mdun gyi nam mkhar seng ge chen po brgyad kyis btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang nyi zla'i steng du/__ngo bo rang la dbang bskur rgyud bshad man ngag ston pa'i rtsa ba'i bla ma nyid/__rnam pa rigs rnams kun gyi khyab bdag bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa'/__nyes pa'i skyon gyis ma gos pa'i brdar sku mdog dkar po/__chos sku thig le nyag gcig mtshon pa'i zhal gcig pa/__thabs shes zung du 'brel ba'i phyag gnyis kyi/__g.yas pas thabs bde ba chen po'i rang bzhin mtha'i rtog pas mi phyed pa'i brdar rdo rje rtse lnga pa dang*/__g.yon pas shes rab skye ba med pa dbyings stong pa nyid mtshon byed dril bu dkur brten pas yum la 'khyud pa/__rang 'od kyi yum rdo rje snyem ma dkar mo gri thod 'dzin pa dang bde stong gnyis su med par sbyor zhing srid zhi'i mtha' la mi gnas pa'i zhabs gnyis yab rdo rje dang yum pad+ma'i skyil krung gis bzhugs pa/__gnyis ka'ang zhi ba'i tshul dgu dang ldan pa ste/__de yang nga rgyal ma spangs gnas su dag pas sku sha dang phyag zhabs mnyen pa/__de bzhin du zhe sdang dag pas yan lag lcug pa'am dku skabs phyed cing 'tshams pa/__'dod chags dag pas thabs shes phan tshun 'khril ba'am 'khril bag chags pas lhod por ma gyur pa/__phrag dog dag pas sku drangs shing tshig mtshams sogs 'phrul ldem chags pa/__gti mug dag pas sku la gzhon sha chags pa/__ma rig pa spangs pas sku gtsang zhing kha dog ma 'dres par gsal ba/__ye shes rgyas pas bkrag cing mu med pa'i 'od zer 'phro bas 'tsher ba/__mtshan dang dpe byad rdzogs pas 'arjid cing yid du 'ong bas lhun sdug pa/__che ba'i yon tan gyis thams cad zil gyis gnon pas gzi byin chen po dang ldan pa ste/__rgyud las/__mnyen lcug 'khril ldem gzhon tshul can/__/gsal 'tsher lhun sdug gzi byin ldan/__zhes gsungs pas snga ma lnga ngo bo'i yon tan dang*/__phyi ma bzhi rnam pa'i yon tan no/__/yab kyi sku la dug lnga dang phung lnga dag pa mtshon byed dar gyi chas gos lnga ste/__dar mthing khri'i zi ldir te rgyab 'phan/__dar sna lnga yi cod paN/__gar gyi phu dung*/__dar dkar po gser gyi ngang ris can gyi stod g.yogs/__/tshi gu ni khra bo'i ming yin pas kha dog sna tshogs pa'i smad dkris rnams so/__/rnam shes tshogs brgyad gnas su dag pa'am che ba'i yon tan rdzogs pa'i brdar rin po che'i rgyan brgyad ni/__rin po che'i dbu rgyan nor bu'i rtse phran can/__de bzhin du rin po che'i snyan rgyan/__mgul rgyan/__dpung rgyan/__do shal te rin po che sna tshogs spel ba'i phreng ba lte 'og tu sleb pa/__sen mo do ste de las thung ba nu steng du sleb pa/_phyag gdub/__zhabs gdub/__ska rags rin po che'i phra tshom gyis mdzes pa ste/__rgyan chas 'di rnams la ngos 'dzin cung mi 'dra ba 'ga' snang mod 'dir ni smin lugs ltar bkod pa'o/__de ltar rgyan chas bcu gsum rdzogs pa/__yum la rus pa'i 'khor lo chos dbyings ye shes/__de bzhin du/__rna cha sor rtogs/__mgul rgyan mnyam nyid/__gdu bu me long*/__ska rags bya grub ste ye shes lnga mtshon pa'i rus pa'i phyag rgya lnga ste/__'di la phar phyin dang sbyar ba'i dag sbyor yang yod do/__gzhan yang dar dang rin po che'i rgyan rnams kyis mdzes par spras pa/__yab yum bde ba chen po mchog tu rgyas pa'i rang rtsal/__phung khams gshegs pa gshegs ma/__dbang yul sems dpa' sems ma/__yan lag gam rtog tshogs khro bo khro mo ste gdan gsum yongs rdzogs/__sku dge 'dun/__gsung dam chos/__thugs sangs rgyas te yi dam zhi ba dang khro bo/__yon tan dpa' bo dang rnal 'byor ma/__phrin las chos skyong srung ma ste/__phyi ltar dkon mchog gsum/__nang ltar rtsa ba gsum/__gsang ba sku gsum ste skyabs kun 'dus pa'i ngo bo/__/dran pa tsam gyis srid zhi'i rgud pa sel zhing lhan skyes bde ba chen po'i ye shes rtsol med du bskyed nus pa'i bdag nyid can du bzhugs par bsam pa'o/__/gnyis pa dngos gzhi'i lam gyi yon tan rgyud la skye ba'i gegs 'gal rkyen sdig sgrib sbyong byed rdo rje sems dpa'i bzlas sgom ni/__bla ma rdo rje sems dpa' la:__zhes sogs te/__de yang chos bzhi bstan pa'i mdo las/__byams pa chos bzhi dang ldan na sdig pa byas shing bsags pa thams cad zil gyis gnon par 'gyur ro/__/bzhi gang zhe na/__'di lta ste/__rnam par sun 'byin pa kun tu spyod pa dang*/__/gnyen po kun tu spyod pa dang*/__sor chud pa'i stobs dang*/__rten gyi stobs so/__/zhes gsungs pa ltar sdig pa bshags pa la gnyen po stobs bzhi tshang dgos pas/__smos ma thag pa ltar mdun mkhar bla ma rdo rje sems dpa' skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid du gsal ba'i sku yi gnas gsum du/__pad zla'i gdan la oM AHhU~M dkar dmar mthing gsum rang mdog dang mtshungs pa'i yi ge brgya pa'i sngags phreng gis g.yas su bskor bar gsal ba ni rten gyi stobs/__sngar byas kyi las spyi dang khyad par rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams chags 'gal 'khrul byung ba la gnong 'gyod gyi bsam pa drag pos bla ma rdo rje sems dpa' khyed mkhyen/__khyed la skyabs mchi'o/__/thugs rjes dgongs te bdag gzhan gyi rgyud kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa rtsad nas byang zhing dag par mdzad du gsol snyam pa sun 'byin pa'i stobs/__phyin chad srog la babs kyang sdig pa'i las dngos su lta ci/__rmi lam du'ang mi bgyid do snyam pa sdig pa las ldog pa'am sor chud pa'i stobs/__sngar byas kyi gnyen por rdo rje sems dpa'i sgom bzlas la spyod pa gnyen po kun tu spyod pa'i stobs te/__stobs bzhi'i dmigs gnad dang ldan pa'i ngang nas yi ge brgya pa brgya stong khri 'bum sogs ci nus su bzla zhing*/__de ltar sngags bzla ba'i tshe bla ma rdo rje sems dpa'i sku yi gnas gsum las 'od zer bdud rtsi'i rgyun dkar dmar mthing gsum gyi rnam par char babs pa ltar byung ba rang gzhan sems can thams cad kyi sgo gsum la thim pas/__tshe rabs thog ma med pa nas lus ngag yid gsum gyis bsags pa'i las dang rnam smin gyi sgrib pa byang*/__rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams pa sor chud sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__dngos gzhi'i nyams rtogs yon tan khyad par can rnams rgyud la skye rung du byas par mos la/__mthar sdig ltung rang bzhin med par shes pa'i ngang nas 'khor gsum mi dmigs pa'i dbyings su ci gnas su mnyam par bzhag te/__thar pa chen po phyogs bcu rgyas pa'i mdo las/__drang por 'dug la yang dag ltos/__/yang dag nyid la yang dag blta/__/yang dag mthong na rnam par grol/__'di ni 'gyod tshangs mchog yin no/__/zhes so/__/des sdig sgrib dag pa'i shes byed kyang bshes spring las/__gang zhig sngon chad bag med gyur pa las/__/phyis nas bag dang ldan par gyur de yang*/__/zla ba sprin bral lta bur rnam mdzes te/__/dga' bo sor phreng mthong ldan bde byed bzhin/__/zhes dang mdo las/__gang gis bskal pa du ma ru/__/sdig pa shin tu mi bzad bgyis/__/lan gcig rab tu bshags pa yis/__/de dag thams cad byang bar 'gyur/__/zhes so/__/de ltar rdor sems bsgoms bzlas bgyis pa'i phan yon yang*/__dgongs pa tshig gsum pa'i rgyud las/__rdo rje sems dpa' bsgoms nas ni/__/sngags kyang rab tu bzla byed pa/__/de yi sdig kun byang nas ni/__/rdo rje sems dpa' 'dra bar 'gyur/__/zhes so/__/gsum pa lam gyi yon tan rgyud la bskyed pa'i thabs sam mthun pa'i rkyen tshogs bsags pa la/__rgyun bshags dang*/__maN+Dal 'bul ba gnyis las/__dang po ni/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/zhes sogs yan lag brgyad pa ste/__de yang*/__mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes rdo rje lta bu'i don mngon du mdzad cing gzhan dag kyang tshul de la bkri bar mdzad pa'i rdo rje slob dpon ni/__dus gsum gyi sangs rgyas thams cad 'dus pa'i spyi dpal yin pas thog mar rang gzhan sems can thams cad lus zhing rdul du sprul nas sgo gsum 'jug pa gcig pas phyag 'tshal ba dang*/__dkon mchog gsum ni lam gyi gnas skabs na dad pas bsten zhing bsnyen par bya ba'i zhing gi dam par gyur la/__mthar thug rang bzhin gnyis su med par shes pa'i yid kyis don dam pa'i skyabs su 'gro ba dang*/__dngos su 'byor pa'i mchod pa bla na yod pa dang*/__yid sprul kun tu bzang po'i mchod sprin dang mtshungs par ting nge 'dzin gyis rnam par sprul pa bla na med pa'i mchod pa ste zhing bsam sbyor ba dag pa'i mchod pa 'bul ba dang*/__mchog thun mong gi dngos grub kyi chu bo'i rgyun gcod par byed pa ste gegs su gyur pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams pa sogs sgo gsum gyi nyes byas ma lus pa bshags pa dang*/__phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams na 'khor 'das lam gsum gyis bsdus pa'i dge ba'i rtsa ba rnam par dag pa'i chos te/__ma chags par spyod/__ma zhen par goms pa kun la rjes su yi rang ba dang*/__kun rdzob tu tshangs pa'i gnas pa bzhi'i dri ma dag pa tshad med bzhi'i sgo nas sems bskyed pa'am don dam par yod med rtag chad kyi mtha' bzhi'i dri ma dang bral ba'i rdzogs pa'i byang chub chen por sems bskyed pa dang*/__'das pa'i bde bar gshegs pa sangs rgyas rnams la lus phul bas de dag gi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i yon tan mngon du 'gyur ba'i dgos pa dang*/__da lta'i dbang phyug te dkyil 'khor gyi bdag po bla ma sangs rgyas nyid la lus phul bas de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes dam pa'i snod du rung zhing dbang dang byin rlabs la brten nas 'bras bu thob pa'i dgos pa dang*/__ma 'ongs pa na 'tshang rgya 'gyur gyi sems can thams cad bde gshegs snying po'i rang bzhin can yin pas de la lus phul bas gzhan don mthar phyin pa'i rten 'brel sgrig pa ste dgos pa gsum gyis lus 'bul bar rdo rje las rim las gsungs pa ltar ram/__yang na/__zhing dag pa bde bar gshegs pa dang byang chub sems dpa'i tshogs la/__dngos po dag pa bdag lus phung khams skye mched dang bcas pa/__bsam sbyor dag pa 'khor gsum zhen pa dang bral ba'i tshul gyis te/__dag pa gsum gyis lus 'bul ba ste/__'di la tshig 'dra min gnyis 'byung ba gang ltar yang khyad par med do/__/tshe rabs thog ma med pa nas bzung*/__da lta'i bar du bgrangs pa'i bsam pa yid kyi las dang*/__des bskyed lus ngag gi las la brten nas dkar po rnam par 'phel ba'i las ji snyed pa de thams cad thabs la mkhas pa'i shes rab kyis bsdus te sems can thams cad rdzogs pa'i byang chub thob pa'i rgyur bsngo ba ste/__phan yon gyi khyad par yang dpal sbas kyis zhus pa'i mdo las/__gang zhig phyogs bcu'i sangs rgyas la/__/dmigs nas thal mo sbyar byas te/__/phyag 'tshal de bzhin mchod byed dam/__/bsod nams dag la yi rang zhing*/__/bskul zhing gsol ba 'debs gyur pa/__/de yi bsod nams phung po ni/__/nam mkha' gang bar rtag tu 'byung*/__zhes so/__/skabs 'dir mya ngan las mi 'da' bar gsol ba 'debs pa dang*/__chos 'khor bskor bar bskul bar gnyis mi 'byung ba ni/__sngags kyi ston pa nges pa lnga ldan yin pa'i phyir mya ngan las mi 'da' ba dang*/__chos dus gsum dus med rtag pa rgyun gyi 'khor lor ston pas bskul ba sogs la mi ltos pa'i phyir ro/__/gnyis pa maN+Dal 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__phyi nang snod bcud rab 'byams dang :__zhes sogs te/__'di la spro na sgrub pa'i maN+Dal dang*/__mchod pa'i maN+Dal sogs spyi ltar 'du bya ste/__gang ltar yang*/__rgyu rin po che sogs las byas pa'i dngos su 'byor pa'i maN+Dal nyid dmigs rten du byas te/__phyi ltar na/__dbang chen gser gyi sa gzhi la rten pa'i ri rab gling bzhi gling phran nyi zla bye ba phrag brgya sogs phyi snod kyi 'jig rten dang*/__nang bcud kyi sems can lha mi'i 'byor pa rab 'byams rgya mtsho ma tshang ba med pas yongs su gang ba dang*/__nang ltar na bdag gis yongs su bzung ba'i longs spyod dpal 'byor dang bcas pa ste/__de yang yul snang gser gyi sa gzhi/__der zhen dris byug pa/__khang pa dang khang phran sogs ri rab gling bzhi gling phran/__skar khung nyi ma dang zla ba/__bu dang chung ma bran g.yog sogs gces dgu'i longs spyod mtha' yas pas brgyan pa dang*/__/gsang ba ltar na bdag gi lus/__pags pa gser gyi sa gzhi/__khrag sogs dri'i byug pa/__sgal tshig lcags ri 'khor yug__/mgo bo ri rab/__yan lag dang nying lag gling bzhi gling phran/__rtsa ro rkyang ngam mig gnyis nyi ma dang zla ba/__byang chub kyi sems sogs lha mi'i 'byor tshogs su dmigs pa dang*/__de kho na nyid ltar na/__kun gzhi gser gyi sa gzhi/__snying rje dri'i byug pa/__rgya ma chad pa lcags ri mu khyud/__rang byung gi ye shes ri rab/__ye shes bzhi gling chen bzhi de las tshad med bzhi sogs 'char bar gling phran/__thabs shes zung du 'brel ba nyi zla/__tshogs brgyad yul dang bcas pa 'dod yon gyi bkod pa la sogs par lhun gyis grub pa'am/__gzung 'dzin rnam par dag pa chos nyid 'od gsal gyi zhing khams sku dang ye shes kyi 'byor ba tshad med pas mngon par brgyan pa 'di nyid/__bla ma dkyil 'khor gyi dbang phyug rtsa gsum 'dus pa'i bdag nyid chen por gus pas 'bul na thugs rtse ba chen pos dgyes par bzhes nas/__bdag sogs sems can thams cad kyi bsod nams dang ye shes kyi tshogs gnyis rdzogs te/__'bras bu sku gnyis kyi dpal la longs spyod par byin gyis brlabs tu gsol snyam pas sngags tshig dang bcas te brgya stong khri 'bum ci nus su 'bul la/__mthar 'khor gsum yang dag dmigs med 'dzin bral gyi ngang du mnyam par bzhag la ye shes kyi tshogs kyang rdzogs par bya'o/__/de ltar phul ba'i phan yon kyang*/__ka ma la shI las/__gling bzhi phul ba'i bsod nams kyis/__bdud bzhi ma lus zhi bar 'gyur/__/gling phran phul ba'i bsod nams kyis/__/tshad med bzhi dang ldan par 'gyur/__/rin chen sna bdun phul ba yis/__/'phags pa'i nor bdun thob par 'gyur/__gter chen phul ba'i bsod nams kyis/__/mi zad longs spyod 'phel bar 'gyur/__/nyi zla phul ba'i bsod nams kyis/__/lta sgoms sems la gsal bar 'gyur/__/rin chen phul ba'i bsod nams kyis/__/rang byung ye shes 'thob par 'gyur/__/maN+Dal gcig phul drug dang ldan/__/bsod nams tshogs chen bsam mi khyab/__/des ni de la brtson par bya/__/zhes so/__/bzhi pa lam gyi rtsa ba byin rlabs khyad par can rgyud la 'jug par byed pa bla ma'i rnal 'byor la'ang*/__thugs dam gnad bskul gyi gsol 'debs dang*/__dngos gzhi dbang blang ba gnyis las/__dang po ni/__theg pa chen po'i lam spyi dang khyad par rdo rje theg pa'i lam dang 'bras bu'i yon tan mtha' dag bdag rkyen bla ma dge ba'i bshes gnyen kho na la rag las te/__phal po che las/__byang chub sems dpa'i yon tan thams cad dge ba'i bshes gnyen las 'byung ngo*/__/zhes dang*/__dgongs 'dus las/__slob dpon dag la ma bsten par/__/sangs rgyas nam yang mi 'byung ste/__/'byung bar yang dag ngas ma mthong*/__/byung na dam pa'i lung dang 'gal/__/zhes dang*/__klu sgrub kyis rim lnga las/__ri dbang rtse nas 'ga' zhig lhung gyur na/__/lhung bar mi bya snyam yang lhung bar 'gyur/__/bla ma'i drin gyis phan pa'i lung thob na/__/grol bar mi 'dod kyang ni grol bar 'gyur/__/zhes so/__/de nyid sangs rgyas chos kyi skur blta dgos pa'i tshul mdo rgyud man ngag kun nas rgya cher gsungs pa'i don snying por dril na/__chos dbyings dag pa gnyis ldan sangs rgyas chos kyi sku'i rang rtsal 'gags pa med pa las/__'og min chen po rang snang longs spyod rdzogs pa'i sku'i dkyil 'khor rtag pa rgyun gyi 'khor lor 'phel 'bri med par bzhugs pa las/__gdul bya gzhan snang du gang la gang 'dul gyi sprul pa'i rol gar tshad med par snang bar mdzad pa yin te/__ye shes snang ba rgyan gyi mdo las/__de bzhin gshegs pa zag med dge ba yi/__/chos kyi gzugs brnyan yin te 'di la ni/__/de bzhin nyid med de bzhin gshegs pa'ang med/__/'jig rten dag na gzugs brnyan kun du snang*/__zhes dang*/__gsang snying las/__de bzhin nyid las ma g.yos kyang*/__/yang dag thar pa'i gzugs sku dang*/__/'gro ba ma lus 'dul ba'i phyir/__/mthun byas sku ni sna tshogs ston/__/ston nyid sgyu ma mig yor tshul/__/tshul nyid dbyings las g.yos pa med/__ces dang spyod 'jug las/__yid bzhin nor bu dpag bsam shing*/__/ji ltar re ba yongs skong ba/__/de bzhin gdul byar smon lam gyi/__/dbang gis rgyal ba'i skur snang ngo/__/zhes so/__/de las da lta'i dus su rang re rnams kyi ngor snang ba ni bla ma rdo rje 'dzin pa nyid yin te/__ting 'dzin mchog dam pa'i mdo las/__rigs kyi bu/__de yang phyi ma'i tshe phyi ma'i dus na nga nyid dge ba'i bshes gnyen du sprul nas ting nge 'dzin 'di ston par 'gyur ro/__/de'i phyir dge ba'i bshes gnyen ni khyod kyi ston pa yin pas nam byang chub snying po la 'dug gi bar du bsten cing rim gro dang bkur sti gyis shig__/ces dang*/__rdo rje gur las/__rdo rje sems dpa' ji lta bus/__/de ltar slob dpon gzugs 'dzin te/__/sems can rjes su gzung dmigs nas/__/phal pa'i gzugs kyis gnas pa'o/__/zhes dang*/__gsang snying las/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi/__/phyag rgya gsang chen snying po 'di/__/rtogs nas smra bar gang byed pa/__/de ni nga yin dbang yang rdzogs/__/zhes so/__/des na don gyi dgongs pa dus gsum gyi sangs rgyas rnams dang khyad par cung zad ma mchis te/__rdo rje me long las/__rdo rje sems dpa'i dkyil 'khor gtso/__/bla ma sangs rgyas kun dang mnyam/__/zhes so/__/rang re la bka' drin gyi ngos nas sangs rgyas las kyang lhag par mngon sum gyis grub ste/__nam mkha' dri ma med pa'i mdo las/__kun dga' bo/__/de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad la snang ba ma yin gyi dge ba'i bshes gnyen ni snang bas chos ston cing thar pa'i sa bon 'debs pa'i phyir de bzhin gshegs pa rnams las dge ba'i bshes gnyen lhag par yang zungs shig__/ces dang*/__gsang 'dus las/__khams rnams dang ni phrin las dag__/rang bzhin mnyam pa nyid kyi phyir/__/bla ma sangs rgyas kun dang mnyam/__/'gro ba gang la lam ston phyir/__/sangs rgyas nyid las mchog tu 'phags/__/zhes dang*/__lam zab las/__nyi ma'i dkyil 'khor rab tsha yang*/__/me shel med par me mi 'byung*/__/de bzhin sangs rgyas byin rlabs kyang*/__/bla ma med par 'byung mi srid/__/ces so/__/der ma zad gsang sngags rdo rje theg pa'i skabs 'dir rdo rje slob dpon gyi sku gsung thugs la dkyil 'khor gyi lha tshogs rjes su zhugs pa'i tshul gyis 'gro ba'i don mdzad par yang*/__'jam dpal zhal lung las/__/'di yi don ldan 'ga' zhig la/__/nga ni de yi lus gnas te/__/sgrub po gzhan las mchod pa len/__/de mnyes de yi rang gi rgyud/__/las kyi sgrib pa dag byed do/__/zhes dang*/__kun du kha sbyor gyi rgyud las/__/ye shes kun sems zhes bya ba'i/__/rgyal ba kun gyi slob dpon mchog__/dngos grub ma lus ster bas na/__blo dang ldan pas rtag mchod bya/__/gang phyir phyogs bcu'i sangs rgyas dang*/__/byang chub sems mchod bsod nams las/__/bla ma'i ba spu'i khung gcig mchog__/de phyir slob dpon mchod byed pa/__/sangs rgyas byang chub sems dpas gzigs/__zhes dang*/__gsang snying las/__dbang phyug longs spyod lngas mchod na/__/dkyil 'khor thams cad mchod pa yin/__/nye ba'i dkyil 'khor smos ci dgos/__/nyes pa thams cad dag par 'gyur/__/zhes dang*/__dgongs 'dus las/__chos kun mi shes ma rtogs kyang*/__/dam par gyur pa'i bla ma la/__/bkur nas rim gro cher byas pas/__/'khor ba'i rgya mtsho brgal bar 'gyur/__/zhes so/__/gzhan yang phyi ltar na rdo rje slob dpon gyi phung khams skye mched dag pa lha yi rang bzhin dang*/__nang ltar na rtsa rlung thig le byang chub sems kyi rang bzhin lhan skyes bde ba chen po gnyug ma'i rdo rje gsum gyi dkyil 'khor/__gsang ba ltar na rang byung gi ye shes bde bar gshegs pa'i snying po ngo bo rang bzhin thugs rje gsum sku gsum 'du 'bral med pa'i ngo bor ye nas gnas te/__gsang rgyud las/__rdo rje slob dpon sku nyid la/__bde gshegs rgyal ba'i sku rnams rdzogs/__bla ma sangs rgyas bla ma chos/__de bzhin bla ma dge 'dun te/__bla ma dpal chen he ru kaH__/kun gyi rgyal po bla ma yin/__/zhes gsungs pas/__rtsa ba'i bla ma nyid skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bor thag chod pas/__ci mdzad 'gro ba 'dul ba'i phrin las su mthong ba/__tshe gcig sangs rgyas lag tu gtod pa la byas pa gzo ba'i bka' drin rjes su dran pa dang*/__blo sna mos gus kyis 'phrog pas gdung shugs kyis rig pa sgyur nus pa/__yang yang ma brjed par dran pas tha mal gyi snang ba 'gog nus pa ste khyad par bzhi ldan gyi mos gus gdung shugs drag pos dkon mchog rtsa gsum 'dus pa'i bdag nyid bla ma rin po che la snying khung rus pa'i gting nas gsol ba 'debs so/__bdag la bum gsang shes rab ye shes de kho na nyid kyi dbang mchog stan thog 'di nyid du bskur bar mdzad du gsol/__lus ngag yid gsum cha snyoms dang bcas pa'i sgrib pa byang nas sku gsung thugs ye shes rdo rjer byin gyis rlobs pa dang*/__phyag rgya chen po mchog gi dngos grub tshe 'di nyid du thob par mdzad du gsol snyam pas/__bla ma dkon mchog gsum gyi dngos/__zhes sogs/__gsol 'debs kyi tshig brgya stong khri 'bum sogs ji nus dang*/__spro na brgyud pa'i gsol 'debs kyang yang yang bya'o/__/gnyis pa ni/__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las:__zhes sogs te/__de yang bla ma'i sku yi gnas gsum gyi yig 'bru gsum las dkar dmar sngo ba'i 'od zer gsum rim dang cig char du 'phros te bdag gi gnas de dang der thim pas bum dbang la sogs pa'i dbang bzhi thob nas sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i sgrib pa bzhi sbyangs/__sku gsung thugs ye shes rdo rje'i ngo bo sku bzhi'i go 'phang mngon du gyur par bsam/__slar yang mos gus kyis gsol ba btab pas bla ma rdo rje sems dpa' yab yum rang gi spyi bor byon/__yab yum snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas bdud rtsi byang chub sems kyi rgyun dkar dmar gyi rnam par byung*/__rang gi spyi bo nas zhugs/__lus thams cad gang*/__bde stong dga' bzhis drangs pa'i dpe don gyi ye shes khyad par can rgyud la skyes/__mthar bla ma yab yum bde stong gi ngo bor 'od du zhu nas rang la thim pas bla ma'i thugs dang rang sems dbyer med du gyur pa mos la/__dus gsum gyi spros pa bcad pa'i shes rig ma bcos ka dag gi ngang du ci gnas su mnyam par bzhag__/de ni rang rig don gyi bla ma'i rnal 'byor te/__de ltar sgom pa'i phan yon kyang*/__kun 'dus rin po che'i rgyud las/__gang gis bskal pa 'bum phrag tu/__/lha sku 'bum phrag bsgom pa bas/__/bla ma cung zad dran pa mchog__/bsod nams 'di ni pha mtha' yas/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa khyad par can gyi sngon 'gro la/__/'gal rkyen bsal ba dang*/__mthun rkyen sgrub pa gnyis kyi/__dang po ni/__gal phreng las/__ngo bo bdag gzhan gnyis med kyang*/__/dang po'i las can rnal 'byor pa'i/__/ting 'dzin nyams len bar gcod dag__/nges par bsal phyir mtshams gcod bya/__/zhes gsungs pas/__'di la gnyis/__bgegs bskrad pa dang*/__mtshams bcad pa'o/__dang po la bgegs gtor bsngo ba dang*/__bka' bsgo ba gnyis las/__dang po ni bgegs gtor bshams la/__ra~M ya~M kha~M yid mthun snod du zhes sogs te/__de yang chos thams cad rang sems kyi snang ba tsam las gzhan du ma grub kyang*/__de ltar ma rtogs pa'i dbang gis dug lnga'i rang gzugs phyi rol du shar ba'i lan chags 'byung po'i tshogs la tshad med pa'i snying rje dang gnas lugs rtogs pa'i lta ba zung du 'jug pa'i rang rtsal chu las nya 'phar ba'i tshul gyis skad cig gis dpal chen po rdo rje gzhon nu'i skur gsal ba'i thugs ka nas raM yaM khaM 'phros pas dngos 'dzin gyi dri ma sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che la sogs pa yid dang mthun pa'i snod du oM AHhU~M 'od du zhu ba las byung ba'i lan chags bgegs kyi gtor ma 'dod dgu'i longs spyod zad mi shes pa'i rgya mtsho chen por dmigs la/__nang gi rtsa khams kyi rten 'brel dang nam mkha' lding gis klu'i dug bdud rtsir byed pa'i rten 'brel gyis lag gnyis mkha' lding gi phyag rgya dang bcas 'bru gsum gyi sngags brjod pas/__oM gyis dri ma sbyangs/__AHsa mang por spel/__hU~M gis gang 'dod du 'char ba'i zag med kyi bdud rtsi'i ngo bor bsgyur ba ste/__ji skad du/__don dam gsal 'debs brjod pa tshig gi sgo/__/thugs dam gnad bskul gsang ba sngags kyi sgo/__/dmigs pa rtse gcig ting 'dzin yid kyi sgo/__/mtshon pa brdar btags phyag rgya gar gyi sgo/__zhes gsang sngags lung gi sgo bzhir grags pa bzhin 'og ma rnams la'ang ci rigs par sbyor shes par bya'o/__/de nas lcags kyu'i phyag rgya dang bcas sngags brjod pas/__thugs ka nas spros pa'i 'od zer lcags kyu lta bus bgegs rnams bkug nas mdun du 'khod pa la/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis ci 'dod pa'i dngos por sprul nas bsngo'o/__/gnyis pa ni/__hU~M:__nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:__zhes sogs te/__de yang rdo rje rtse mo las/__yi ge hU~M ni ci zhig brjod/__/sdug bsngal 'chos shing 'joms byed dang*/__/srid pa'i 'jigs pa 'joms par byed/__/gdug pa bsngangs shing gsod byed dbal/__/hU~M ni mchog tu dran par bya/__/zhes pa ltar/__hU~M ni gdug can sngangs bar byed pa'i yi ge yin pas de nyid kyis mgo drangs nas/__nyon cig bgegs dang log 'dren gyi tshogs gsang spyod lta bar mi dbang zhing dngos grub sgrub pa la bar du gcod cing gdug pa'i bsam sbyor dang ldan pa rnams/__rdo rje gsang ba ste bde bar gshegs pa rnams kyi thugs rdo rje dang gnyis su med pa'i khro bo'i rgyal po bdag gi bka' las ma 'da' bar/__lan chags glud gtor bzang po 'di yis mgu zhing tshim par byos la 'dir ma gnas pa gzhan du dengs shig__/gal te bden pa'i tshig la mi nyan zhing bsgo ba'i bka' las 'da' bar byed na/__sngon gyi dam tshig chen pos phyogs bcu'i bgegs tshogs 'dul bar mdzad pa'i stobs chen khro bo chen po bcus sdig can khyed rnams kyi mgo bo klad pa tshal ba brgyar 'gems shing lus sems rdul du brlag par gdon mi za'o/__/zhes bka' bsgos la drag sngags bzla/__gu gul bdug la yungs thun gyis brab/__rol mo'i sgra drag po dang bcas/__thugs ka nas sprul pa'i khro mtshon me dpung dang bcas pas bgegs rnams rgya mtsho'i mthar bskrad par bsam mo/__/gnyis pa ni/__hU~M/__steng 'og phyogs mtshams zhes sogs te/__de yang rkun po phyir phyung nas sgo bcad pa dang mtshungs par/__mtshon cha rnams tshur 'dus shing bzhu lugs su 'dres pa las/__'og gzhi thams cad rdo rje'i sa gzhir brdal zhing*/__phyogs mtshams thams cad rdo rje gyen langs kyi brtsig pa'i rwa ba zlum po mtho zhing yangs pa lcags ri lta bus gtam pa/__de'i steng du dbus mtho zhing mtha' bag kyis gzhol ba phyir 'phyar ba'i rnam pa can gyi rdo rje'i gur phub cing*/__rwa gur sbrel mtshams nas nang du rdo rje'i drwa bas steng kheb par bres pa bla re dang*/__rwa gur gyi phyi rol du rdo rje'i phreng ba kho na bsnol zhing sbrel ba rdo rje'i drwa ba/__gur gyi rtser rdo rje phyed pa'i tog dang rwa ba'i phyi rol gyi sked par rdo rje'i phreng bas bcing ba/__rdo rje thams cad kha dog sngon po sha stag la rdo rje che ba rnams kyi bar mtshams rdo rje phra mos gang ba zhun thebs pa'i rnam pa can/__de dag gi phyi rol steng 'og phyogs mtshams kun tu/__'khor lo dang ral gri phur bu la sogs pa'i mtshon cha sna tshogs pa'i gur dang*/__de las ye shes kyi me 'bar zhing rdo rje khro bo'i sprin rab 'byams 'phro bas gnod byed bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad de bskal pa'i rlung yang mi thar bar bsgom pa ste/__de yang chos dbang gter byon yang dag snying por/__phyi ltar na log 'dren sngags gyi 'od zer gyis bsreg par bsam/__nang ltar na bgegs dang lha gnyis su med par bsam/__gsang ba ltar na bgegs rnam rtog__/rnam rtog sems/__sems skye med du lhang nger bsam mo zhes gsungs pas/__/phyi ma 'di gnyis ni don dam de kho na nyid kyi srung 'khor bsrung ba rnams kyi mchog tu 'gyur te/__bka' brgyad bder 'dus las/__thams cad sku dang ye shes ngang*/__/bgegs su rtog pa gang yang med/__/bsrung bar bya dang srung byed med/__ces dang*/__gsang 'grel las/__mtshams kyi rgyal po mi rtog ye shes kyis/__/bgegs kyi rgyal po rnam rtog mnan par bya/__/zhes gsungs pa'i don no/__/gnyis pa mthun rkyen sgrub pa la gsum/__byin dbab pa/__mchod rdzas brlab pa/__bla na med pa'i dam tshig bzung ba'o/__/dang po ni/__hU~M/__chos sku'i dbyings las zhes sogs te/__de la dbab bya ye shes lha'i 'bras chos nyer lnga'i gzi brjid byin rlabs chen po/__/dbab pa'i yul bdag sgrub pa po dang gnas khang sgrub pa'i yo byad dang bcas pa la/__'bebs pa'i tshul dad mos gdung shugs drag pos sngags dang ting nge 'dzin dang khyad par gyi sbyar spos yi dwags kyi mer bsreg pa dang cang te'u dril bu sogs kyi sgras bskul te/__til gyi gong bu kha phye ba ltar mkha' khyab tu sad pa'i lha tshogs thams cad bdag gnas yo byad la thim pas byin gyis brlab par mos pa ste/__de yang*/__rdo rje rtse mo las/__hU~M ni sku gsung thugs yin te/__rdo rje thugs na thab byad pa'o/__/zhes pa ltar sku gsung thugs kyi bdag nyid can gyi yi ges mgo drangs te/__rang byung gdod ma'i gnas lugs zab gsal gnyis med bde ba chen po ngo bo ka nas dag pa nyid glo bur dri ma'i sbubs las grol ba'i dag pa gnyis ldan spros pa dang bral ba chos sku'i dbyings nang gsal chen po las/__rang bzhin lhun gyis grub pa'i ye shes rang snang ba longs spyod rdzogs pa'i sku zhi ba dang khro bo'i dkyil 'khor 'byams su klas pa'i rang rtsal thugs rje'i rol rtsed 'gag pa med pas gdul bya gzhan snang du gang la gang 'dul gyi sprul pa'i rnam 'phrul tshad med par cir yang ston pa'i zhi khro rab 'byams rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis bdag sgrub pa po la sku gsung thugs ye shes rdo rje'i dbang mchog dam pa bskur ba dang*/__sgo gsum la rdo rje'i ye shes chen po'i byin chen phobs la sgrub pa'i rtags dang mtshan ma bzang po dus da lta nyid du ston par mdzod cig pa ste/__phyi ltar na bde bar gshegs pa rnams mdun gyi nam mkhar byon nas bdag la byin gyis brlab par bsam pa dang*/__nang ltar na bdag lha dang gnyis su med par bsam/__gsang ba ltar na chos nyid skye med kyi don bde bar gshegs pa'i dgongs pa lhang nger rtogs par bsam pa'o/__/gnyis pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__zhes sogs/__de yang rgyud he ru ka gal po las/__mi dmigs chos la blo brtan cing*/__/ye shes can gyi byin stobs kyis/__/thams cad tshul bzhin byin gyis brlab/__/ces gsungs pa'i don thog mar mnyam par nyid kyi ting nge 'dzin gyis chos thams cad gnyis su med par byin gyis rlobs pa nyid gzhir bya dgos te/__de'ang 'khor 'das kyi chos thams cad rang sems kyi snang ba/__sems nyid cir yang ma grub pa nam mkha' lta bur rtogs pa'i dgongs pa las ma g.yos shing*/__'dzin rtog phra rags kyis ma bslad par gsal la rtog pa med pa'i ngang las tshogs chen rdzogs pa'i ting nge 'dzin gyis mchod rdzas rnams byin gyis brlab par bya ste/__rang nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge ra~M ya~M kha~M gsum 'phros pas/__ra~M las me byung mchod rdzas kyi ma dag pa'i nyes skyon bsreg__/ya~M las rlung g.yos mtshan 'dzin gyi zhen rtog gtor/__kha~M las chu byung bag chags ngan pa'i dri ma bskrus te snod bcud thams cad stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las phyi rol gyi gnas khang dang yul du snang ba thams cad rang byung dur khrod drag po'i zhing khams/__nang bcud kyi 'byor tshogs mtha' dag phyi nang gsang ba'i mchod rdzas thams cad kyang bde chen byang chub sems kyi rang bzhin gtsang dme gnyis 'dzin gyi rtog pas ma bslad pa'i bla na med pa'i mchod sprin nam mkha'i mtha' dang chos kyi dbyings khyab par sngags rgya ting nge 'dzin gyis spel bsgyur bya ba ste/__de yang nyer spyod sogs phyi'i mchod pa rnams phyi ltar na b+h+rU~M las rin po che'i snod du oM 'od du zhu ba las byung ba'i mchod yon zhabs bsil lha rdzas kyi me tog sogs phyi'i nyer spyod dang*/__dbang lnga'i me tog sogs rang byung nang gi mchod rdzas/__gzhan yang 'dod yon lnga bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun sogs 'dod dgu'i longs spyod zad mi shes pa'i gter chen po/__/nang ltar na mchod rdzas de rnams kyang sgegs sogs lha mo'i rol bas lha dang gnyis su med par thugs dam bskang ba/__gsang ba ltar na thams cad chos nyid skye med kyi ngang du rang gsal bar bsam pa'o/__/de bzhin du nang mchod rnams kyang*/__bdud rtsi phyi rang byung b+hany+dza'i snod du dam rdzas rtsa brgyad yan lag stong sbyar bde gshegs rig lnga mnyam par sbyor ba'i byang sems kyi rgyun/__nang rang lus rtsa rlung thig le bde chen byang chub sems kyi ngo bor ye nas gnas pa/__gsang ba rang gzhan gyi rgyud kyi phung po lnga dang dug lnga dag pa ye shes lnga'i rang bzhin du bsam/__rak+ta phyi ltar na dung chen gyi snod du rak+ta'i rgya mtsho 'khyil ba/__nang rak+ta'i zeg ma las ye shes kyi 'od zer 'phro bas lha rnams mnyes par byed pa/__gsang ba rak+ta'i chos nyid skye ba med pa las 'khor ba'i gnas stong par bsam/__gtor ma phyi ltar na snod sa gzhi dang mnyam par bcud kyi gtor ma ri rab tsam/__nang ye shes kyi bdud rtsi'i zeg ma las 'dod yon gyi rol pa 'phro bas lha rnams mnyes par byed pa/__gsang ba gtor ma'i chos nyid skye ba med pa la 'dod pa'i zhen pa med pas gtor ma stong par lhang gis bsgom pa'o/__/de ltar yang*/__rgyud las/__sangs rgyas kun gyi ting nge 'dzin/__/stong pa nyid ces rgyal bas gsungs/__/de bas rnam pa thams cad kun/__/stong pa nyid du dran par bya/__/zhes gsungs so/__gsum pa ni/__oM/__kun bzang bla na med pa yi/__/zhes sogs te/__de yang rgyud rdo rje rtse mo las/__oM ni ci zhig yin par bshad/__/mchog dang nor ster dpal dang g.yang*/__/skal bzang rnam pa dang ldan cing*/__/dam bca' ba dang bkra shis don/__/zhes don du ma la 'jug pa las 'dir dam bca' ba'i dbang du byas te/__de nyid kyis mgo drangs nas chos thams cad kyi gnas lugs mthar thug pa dag mnyam bden pa dbyer med lhag pa'i chos sku chen po ni kun tu bzang po'i phyag rgyas btab pa'i yon tan btsal ba med par lhun gyis grub pa'i dam tshig dang sdom pa'i chings bla na med pa ste/__de gang snyam na/__gong du smos pa bzhin rig pa spros bral la snang ba ngo bo nyid rgyur lhun gyis grub pa don dam bden pa dang*/__de'i rtsal rtog tshogs thams cad sku dang ye shes kyi dkyil 'khor du rang snang ba kun rdzob bden pa ste/__de gnyis kyang phyogs re ba ma yin par ngo bo dbyer mi phyed par mnyam pa nyid du gnas pa ni lhag pa'i bden pa dbyer med ces bya/__de yang tha snyad tsam du dbyer med ces brjod kyang der 'dzin gyi bsam brjod thams cad kyi yul las 'das pas spyod yul dang bral ba zhes gdags so/__/de lta bu'i sems kyi chos nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa de ni sangs rgyas rnams kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes chos kyi sku bde bar gshegs pa'i snying po ste sems can nas sangs rgyas kyi bar gser bzang po'i khams ltar rang bzhin 'gyur ba med par bzhugs pa ni gnas lugs yang dag pa'i dkon mchog gsum gyi rang bzhin yin la gang bsgrub bya'i lha yang de las mi 'da' ste/__dkon mchog 'grel las/__dkon mchog gsum gyi rang bzhin byang chub sems/__/zhes gsungs/__de nyid rtogs pa dang thob pa las gong du gyur pa'i lam dang 'bras bu'i chos gzhan mi srid pa'i phyir bla na med pa'i sgras bstan te/__de lta bu'i bden gnyis dbyer med byang chub kyi sems de shes 'jug gi sbyor bas rang rgyud la bzung zhing mi spong bar dam bca' ba ni 'bras bu rdo rje theg pa sngags bla med lugs kyi sems bskyed tshul te/__rin chen drwa ba las/__bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/ye nas sangs rgyas yin pa la/__/yin par shes pa'i bdag nyid du/__/byang chub mchog tu sems bskyed do/__/zhes gsungs/__gnas lugs lta ba'i sems bskyed tshul 'di lta bu la yid ches rnyed nas de ltar ye nas yin pa'i phyir da spang du med par thag chod na gzhi lam 'bras bu'i dkon mchog gsum dang bsgrub bya'i lha dang bla ma sngags dang phyag rgya sogs kyang ngo bo nyid kyis spong bar mi 'gyur te thams cad gnas lugs de'i rang bzhin las ma 'das pa'i phyir/__des na tshul des don dam dang ni kun rdzob kyi byang chub sems gnyis po'ang tshul bzhin du bskyed cing bzung bar 'gyur te/__don dam mthar thug gnas lugs dag mnyam bden pa dbyer med du bzung ba'i phyir dang*/__sems can thams cad rgud pa las skyob pa'i don du bdag nyid sangs rgyas su bsgrub pa'i bsam sbyor mi gtong ba ni kun rdzob sems bskyed yin la/__'dir mtha' yas pa'i sems can gyi don rtag khyab tu mdzad pa'i sangs rgyas nyid du 'grub nges par mthong nas/__de las blo phyir phyogs pa dang sems zhum pa dang 'khor bar skyo ba sogs dman lam yid byed kyi dri ma gtan khegs su gyur pas rgyu mtshan nyid kyi theg pa'i sems bskyed sogs las khyad par du 'phags pa yin la/__de lta bu'i tshul gyis dam bca' ba ni dam tshig dang sdoms pa kun gyi chings dngos gzhi'i yon tan thams cad kyi rten nam rtsa bar gyur pa ste/__gsang snying las/__bla med mchog gi dam tshig tu/__/'dul ba'i dbang gis tshul khrims dang*/__/ji snyed sdom pa bsam yas pa/__/ma lus kun 'dus rnam par dag__/ces dang*/__spyi mdo las/__ji ltar sa gzhi gshin pa la/__/brten nas sa bon btab pa las/__/'bras bu smin par gyur pa yis/__/gang dag 'tsho ba'i srog 'dzin ltar/__/chos rnams kun gyi gzhir gyur pa/__/dam tshig 'di la gnas pa na/__/bla med byang chub rnam smin pas/__/dge ba'i srog 'dzin dam pa'o/__/zhes gsungs/__de'i phyir lta ba de lta bu dang ldan pa la rdo rje 'dzin pa zhes bya ste sngags kyi de kho na nyid rdo rje lta bu rang rgyud la bzung nas srid zhi'i rgud pa kun gyi phyogs 'joms pa'i nus pa dang ldan pa'i phyir/__sngags kyi de kho na nyid la zhugs pa'i gang zag las dang po pa'ang phyir mi ldog pa'i byang chub sems dpa' dang skal ba mnyam par gsungs te/__rdo rje rtse mo las/__ji srid sa brgyad ma thob par/__/de srid theg pa dman pas 'jig__/gsang chen theg pa 'di ru ni/__/gzhugs pa gang dang gang yin pa/__/de ni rgyal sras sa pa'o/__/zhes dang*/__sgyu 'phrul rdo rje las/__/rang rig ye shes rgyud don phyir/__/rang snang rig pa mngon byas pas/__/rig 'dzin mchog de lhun grub pa'o/__/ting 'dzin nus pa'i mthu med kyang*/__/sa sbyong sems dpa' bskyed du med/__/bde gshegs nyid dang spyod yul gcig__/rig pa'i skyes bus lung thob pa'o/__/zhes so/__/de ltar 'gal spong mthun sgrub kyi sngon 'gro de rnams kyis sbyang bya 'khor ba'i dus su ji ltar 'dod pa'i srid par 'jug pa la skye gnas kyi skyon dang phyi ma'i gnas lus longs spyod kyi 'gal rkyen rnams sbyong zhing bsrung ba dang*/__mthun rkyen bsod nams cha mthun gyi las bsog pa rnams dag par byed/__sbyangs 'bras dngos gzhi sangs rgyas kyi mdzad pa la bar du gcod pa'i bdud bzhi bcom pa dang*/__tshogs gnyis gsog cing*/__'od zer chen pos dbang bskur ba dang sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i ting nge 'dzin mngon du byed pa sogs dang mthun pas 'bras bu gzhi la rdzogs par byed/__sbyong byed sngon 'gro 'di dag gis rtsa rlung thig le'i gegs dang gol sa chod cing nyams rtogs kyi rtsal kha bskyed pa'i thabs rmad byung du 'gyur bas rdzogs rim gyi smin byed du 'gro ba yin no/__/gnyis pa dngos gzhi bskyed bzlas kyi rnal 'byor la gnyis/__sku bskyed rim phyag rgya'i rnal 'byor dang*/__gsung bzlas pa sngags kyi rnal 'byor ro/__/dang po ni/__spyir rgyud sde chen po rnams su skye gnas bzhi'i bag chags sbyong tshul dang gang zag gi blo rim dang bstun pa'i bskyed chog rgyas bsdus ji snyed gsungs na'ang*/__de thams cad kyi dgongs pa'i skyel so mthar thug pa ni/__gong du smos pa bzhin rang gi sems nyid rdo rje mi shigs pa'i dkyil 'khor chen por ye gdod ma nas grub pa nyid mtshan gzhir byas nas/__rtog tshogs thams cad dkyil 'khor 'khor lo'i rang bzhin du shes rab kyis nges par byas te gnas tshul dang mthun par sgyu ma lta bu'i bskyed rim bsgom pas tha mal gyi snang zhen sbyong ba ni bskyed rdzogs zung 'brel gyi lam ste/__de yang rtog tshogs las gzhan pa'i lha gud na btsal du med de/__chos thams cad ye ji bzhin pa'i lhar rnam par dag pas na de las gzhan ma dag pa'i chos mtshan mar grub pa rdul tsam yang ma dmigs pa'i phyir te/__sgyu 'phrul rtsa rgyud las/__thams cad ma lus chos so cog__/sangs rgyas nyid las gzhan ma yin/_/sangs rgyas nyid las gzhan pa'i chos/__/sangs rgyas nyid kyis mi brnyes so/__/zhes gsungs/__de bas na rtog tshogs de dag gdod ma nas lhar dag pas lam rkyen dang 'phrad na der snang la/__ma phrad na mi snang ba ni/__dper na dngul chu bsdus pa'i gser phye nyid mar gsar gyi gong bu lta bu dang*/__mig skyon can la dung ser por snang ba gnyis/__rkyen me dang*/__mig nad sbyong ba'i sman dang 'phrad na gser dang dung gi rang mdog ser po dang dkar po snang du rung la/__ma 'phrad na de dang der mi snang ba bzhin dang*/__snang ba gnyis po de gang bden par 'jog ce na/__mar gsar gyi gong bu dang dung mdog ser po snang ba 'khrul ba yin pas med snang tsam te mi bden la/__gser gyi kha dog ser po dang dung gi kha dog dkar por snang ba ni ma 'khrul bas bden par 'jog pa ltar rtog tshogs ma dag pa'i chos su snang ba 'di dag med pa gsal snang tsam ste bden par ma grub cing*/__rtog tshogs kyi rang bzhin lhar ye nas dag pa ni ma 'khrul zhing mi bslu bas gnas lugs te mthar thug sangs rgyas kyi spyan sgrib pa thams cad dang bral bas de ltar du gzigs pa'i phyir/__dper na shA ri'i bus sangs rgyas kyi zhing 'di ma dag par mthong zhing tshangs pa ral pa can gyis dag par mthong nas brtsad pa na/__sangs rgyas kyis zhing dag par thams cad kyis mthong bar mdzad nas nga'i zhing ni rtag tu 'di ltar dag kyang khyed rnams kyis ma mthong ngo zhes gsungs pas mtshon te mdo dgongs 'dus las/__'khor bar 'khrul pa'i sgyu ma dang*/__rnam dag rnam byang sgyu ma gnyis/__/sems can sangs rgyas tha dad kyang*/__/de bzhin nyid la yong ye med/__ces dang*/__'khor ba'i sdug bsngal rmi 'dra bas/__/dbugs chen 'byin nas rmi sangs ltar/__/thams cad bde chen byang chub sems/__/mkha' ltar khyab bdag nyid du snang*/__/zhes dang*/__'di ltar snang ba'i chos thams cad/__/ye'am ngang gis sangs rgyas la/__/min la yin par 'gyur ma yin/__/ngo bo nyid kyis de nyid la/__/yin dang min zhes ci byar yod/__/ces dang*/__ye shes snang ba rgyan gyi mdo las/__rtag tu skye med chos ni de bzhin gshegs/__/chos rnams thams cad bde bar gshegs pa 'dra/__/byis pa'i blo can mtshan mar 'dzin pa dag__/'jig rten dag na med pa'i chos la spyod/__/ces gsungs/__des na pad+ma'i lam rim chen mor/__phyi nang snod bcud gzhal yas lha ru bskyed/__/ces pa 'di la lnga ste/__sbyang gzhi/__sbyang bya/__sbyong byed/__'bras bu/__sbyong tshul lo/__/dang po ni/__snod bcud brtan g.yo'i dngos po thams cad gzhal yas khang dang lha'i rang bzhin du gnas pa'o/__/gnyis pa ni/__de ltar ngo ma shes par snod bcud rang rgyud du 'dzin pa kun brtags glo bur gyi dri ma 'di'o/__/gsum pa ni snod bcud thams cad gzhal yas khang dang lha ru bsgoms pa'o/__/bzhi pa ni kun brtags glo bur gyi dri ma dag nas don rang mtshan mngon du gyur pa'o/__/lnga pa sbyong tshul ni/__stong pa'i ngang las 'gags med kyi snying rje gnyis med yi ge'i rang bzhin las snod gzhal yas khang bcud rang gzhan thams cad lha'i dkyil 'khor du bsgoms/__/de la dam tshig ye shes gnyis las/__rang gzhan gyi lus ngag yid gsum lha'i sku gsung thugs su gnas pa ste/__de las mi 'da' ba'i dam tshig gi lhar gsal zhing tha mal gyi log rtog med pas sems pa'o/__/de ltar gdod nas gnas shing ye nas yod pa de nyid shes pas na ye shes/__gnyis 'dzin gyi dri ma med pas na sems dpa' ste dam tshig ye shes dbyer med pa'o/__/des na ye nas yod pa la ngo shes byas pa tsam las/__rang bzhin gyi gnas nas spyan drangs bstim zhes bya ba/__yul yul can gzhan du grub pa ni med do/__/rang bzhin dbyer med dkyil 'khor la/__ces so/__/zhes rang 'grel du gsungs so/__/tshul de ltar shes na bskyed chog gi rim pa rgyas bsdus gang dang ci bsgoms kyang gya nom lhar zhen gyi gol sa mi 'byung zhing*/__don la bskyed rdzogs zung 'brel yang dag pa'i nye lam du 'gyur te/__de nyid las/__bskyed rdzogs gnyis med kyi don ni/__kun rdzob lam du byed pa bskyed rim/__don dam mngon du byed pa rdzogs rim/__de gnyis tha dad gnyis su med pas bskyed rdzogs dbyer med zung 'jug yin no/__/de yang snod bcud thams cad gdangs ma 'gags par gsal ba ni gzugs sku/__gshis stong par gnas pa ni chos sku/__ngo bo cir yang mi rtog pa ni gnyis med yin te/__gdangs gzugs sku yin tsa na gshis chos sku las 'os med/__gshis chos skur gnas pa las gdangs gzugs sku las 'os med/__de'i gnad kyis dbyer med las 'das pa med do/__/zhes dang*/__grol tig yang dag gter gzhung las/__rang nyid stong par bsgoms pa ni:__snang bzhin stong pa chu zla 'dra:__brjod cing stong pa brag cha 'dra:__gsal zhing stong pa 'ja' tshon 'dra:__med bzhin stong pa nam mkha' 'dra:__myong bzhin stong pa rm-i lam 'dra:__de ltar gsal zhing goms pa'i tshe:__bskyed pa'i rim pa brtan pa yin:__snang srid rnam dag rang gi sems:__stong gsal 'dzin med ngang du bzhag:__rang byung rig pa zang thal bskyang :__snang la rang bzhin med pa yin:__rdzogs pa'i rim pa e ma ho:__bskyed rdzogs zung 'jug lam du khyer:__bskyed rdzogs goms pas sangs rgyas yin:__sgyu lus brtan par gyur nas ni:__bar dor yi dam bzhad cing byon:__'di la the tshom cung zad med:__rdo rje 'chang gi sa thob nas:__gzugs sku gnyis kyi 'gro don mdzad:__chos sku longs sku sprul sku gsum:__rtog med ngang la thugs kyis 'chang :__zhes dang*/__snang ba'i dngos po 'di rnams kun:__gzugs su snang ba lha yi sku:__rtsi shing nags tshal bcas pa dang :__sa rdo ri brag la sogs kun:__dpal chen sku yi cho 'phrul lo:__'gro ba'i sgra skad thams cad ni:__ru lu'i sgra ru shes par bya:__sa sgra me sgra chu sgra dang :__rlung sgra la sogs 'byung ba'i sgra:__ru lu'i sgra ru shes par bya:__'gro 'chag nyal 'dug thams cad ni:__ru lu'i ngang du shes par bya:__'das dang ma 'das da ltar gyi:__rnam rtog ri dwags rgyu ba 'di:__ru lu'i rgya ru 'dzud par bya:__yid kyis ci bsam ci mno ba'i:__dug lnga gang skyes ngo bo kun:__ru lu'i ngo bor shes par bya:__mig gis gzung yul thams cad kun:__ru lur krong gis shes par bya:__snang srid ru lur 'dzin pa yin:__zhes dang*/__sgyu 'phrul drwa ba las/__rdo rje sems dpa' sgrub 'dod pas/__/rtag tu mnyam pa'i don rtogs la/__/sku ni 'ja' tshon tshul 'dra bar/__/snang la rang bzhin med par bsgoms/__/'khor rnams chu zla'i tshul shes par/__gsal la rang bzhin med par bsgoms/__/lha yi sku ni gsal bsgom na/__/bsod nams tshogs chen 'thob par 'gyur/__/de nyid gzugs brnyan tshul shes na/__/ye shes tshogs chen 'thob par 'gyur/__/zhes gsungs/__mdor na bcos ma'i blo ngor snang srid dag pa rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lor 'char ba'i bar du bslabs pas bskyed rim mthar phyin te snang srid gzhir bzhengs kyi bskyed rim zhes bya'o/__/de la spyir bskyed rim rkyang pas 'og min bar gyi 'jig rten pa'i dngos grub kun sgrub nus kyi 'das lam mngon du byed mi nus na'ang*/__bskyed rdzogs zung 'jug gi tshul zab mo 'di lta bus rdzogs rim ngang gis drangs nas bden don mthong ba yang yod pa la rigs pas gnod pa med de mdo lam gyis kyang ring mo zhig na bden don mthong ba 'dren thub pa bzhin no zhes spyi don 'od gsal snying por gsungs la/__/de lta bu'i mnyam pa nyid kyi lta dgongs kyis zin na/__bskyed rim gyi cho ga'i yan lag gzhan phra mo rnams nyams kyang des nyes skyon du mi 'gyur bar mchog thun gyi dngos grub chen po rnams bde blag tu 'byin nus par gsungs te/__gsang snying las/__dkyil 'khor kun tu rab sbyor bas/__dkyil 'khor thams cad 'grub par 'gyur/__/cho ga lhag gam ma tshang na'ang*/__/skyon nyid dag ste nyes pa med/__/ces dang*/__sgyu 'phrul rdo rje las/__chos nyid dag pa'i rnal 'byor pas/__/bskyed pa'i cho ga las rab dag___/lhag dang ma tshang nyes bral zhing*/__/dngos grub ya mtshan chen po 'byung*/__/zhes so/__/de ltar go don gyi rnam bzhag spyir nges par byas nas/__bye brag sgom don dmigs rim rgyas par bshad pa la bzhi/__rnam pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor bskyed pa/__rang bzhin ye shes kyi dkyil 'khor sgrub pa/__gnyis med kyi dkyil 'khor la mchod bstod bya ba/__dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab pa'o/__/dang po la gsum/__rgyu ting nge 'dzin gsum gyi khog phub pa/__'bras bu rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed pa/__byin gyis brlabs shing dbang bskur ba'o/__/dang po ni/__AH__gdod nas ka dag sogs nas/__'ja' ltar sharaHzhes pa'i bar gyis bstan te/__'di la gsum/__dang po de bzhin nyid kyi ting nge 'dzin ni he ru ka 'dus pa'i rgyud las/__ma bcos mi gnas dmigs dang bral/__/bsam dpyod yod 'dzin rtogs las 'das/__/ci yang 'du shes mi 'jug pa/__/de bzhin nyid kyi ting 'dzin bsgoms/__/zhes gsungs pa ltar/__'khor 'das kyi chos thams cad rang bzhin skye ba med pa las skye sogs kyi rol pa 'gag pa med par snang yang snang ba'i dus nyid nas skye 'gags gnas dmigs 'gro 'ong gi spros pa'i mtshan ma rdul cha phra ba tsam yang don la grub ma myong ba'i chos nyid de bzhin nyid gdod nas dag pa'i rang sems ka dag bsam brjod dang bral ba'i dbyings su+u ma bcos par mnyam par 'jog pa ste/__de yang phyi ltar na/__chos thams cad ma byung ma skyes skye ba med par bsam/__nang ltar na/__chos nyid byang chub kyi sems spros pa med pa rang rgyud la skyes par bsam/__gsang ba ltar na/__chos nyid skye ba med pa 'od gsal du lhang gis rtogs par bsams la/__'chi ba dag pa chos sku'o snyam pa'i gzhi 'bras sbrel ba'i nga rgyal bzung*/__'dis mar 'khor ba'i dri ma 'chi srid dang rtag lta gzugs med kyi khams sbyang zhing dag par byed/__yar chos sku mngon du byed pa'i sa bon gsos thebs pas 'bras bu rdzogs par byed pa'i rten 'brel sgrig__/lam gong ma rdzogs rim don gyi 'od gsal rgyud la skye ba'i gzhi 'ding bas smin byed du 'gro ba yin no/__/gnyis pa kun tu snang ba'i ting nge 'dzin ni/__/lung snga ma'i 'phror/__stong nyid ye shes rang gsal ba'i/__phyogs med nam mkha'i rang bzhin ltar/__/snying rje chen pos khyab pa la/__kun tu snang ba bsgom par bya/__zhes pas/__stong nyid de'i ngang las ye shes kyi rig pa'i rtsal ma 'gags par/__de ltar ma rtogs pa'i dbang gis med snang sgyu ma lta bu'i srid par 'khrul snang mu med du 'phyan zhing sdug bsngal gsum la longs spyod pa'i mkha' khyab kyi sems can thams cad rang gnas gdod ma'i gshis lugs chos nyid mnyam pa chen po'i tshul la 'god par bgyi'o snyam pa'i dmigs med kyi snying rje chen po rtsol ba med par kun la khyab par rang snang ba'i tshul du bsgom pa ste/__phyi ltar na khams gsum gyi sems can chos nyid kyi don ma rtogs pa la snying rje chen pos khyab par bsgom/__nang ltar na rang gi sems rang la gsal ba la snying rje rang byung du shar bar bsgom/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa'i ngang las 'khor 'das gnyis med du lhang gis rtogs par bsam pa'o/__/bar do dag pa longs sku'o snyam du nga rgyal 'dzin/__'dis bar srid dang chad lta gzugs khams dag par byed/__'bras bu longs skur rdzogs pa'i rten 'brel sgrig__/'od gsal las zung 'jug gi lhar ldang ba'i rgyu snying rje chen po'i gzhi 'ding ba'i smin byed du 'gro'o/__/gsum pa rgyu'i ting nge 'dzin ni/__rgyud snga ma'i 'phror/__gnyis med rig pa rang snang ba'i/__ma lus skye rgyu hU~M bsgom bya/__/zhes pas/__rang sems stong pa nyid dang snying rje zung du 'jug pa'i rang rtsal las/__mtshon bya dbyings dang ye shes gnyis med dpal chen po nyid/__mtshon byed thabs chen yi ge'i rnam par shar ba hU~M yig sngon po 'od 'bar ba zhig nam mkha'i dkyil nas 'ja' tshon shar ba ltar snang la rang bzhin med par bsgom pa ni 'bras bu rten dang brten pa'i dkyil 'khor ma lus pa bskyed pa'i rgyu yin pas rgyu yi ting nge 'dzin te/__phyi ltar na sems nyid hU~M yig thams cad bskyed pa'i rgyu ru bsgom/__nang ltar na rang gi sems byung rang shar du 'dug pa 'di thams cad bskyed pa'i rgyu yin par bsgom/__gsang ba ltar na skye ba med pa'i don lhang nger rtogs pa de thams cad sangs rgyas gyi rgyu ru bsgom pa'o/__/des skye gnas dag pa sprul sku'o snyam pa'i nga rgyal bskyed/__'dis skye gnas su 'jug ka ma'i srid bcas kyi shes pa dang 'dod khams spyong*/__'bras bu longs sku las gang 'dul gyi sprul skur bzhengs pa'i rten 'brel sgrigs/__rdzogs rim bde rlung las byung ba'i lha skur ldang ba'i smin byed du 'gyur ro/__/gnyis pa ni/__de las rol pa'i cho 'phrul gyiH__zhes pa nas/__rdo rje khro bo'i phyag rgyar rdzogs:__zhes pa'i bar gyis bstan te/__de yang rnal 'byor pa'i blo yi rtsal 'phang dang sbyar te/__las dang po pas bskyed pa ma hA yo ga ltar rten dang brten pa'i dkyil 'khor rim gyis bskyed pa dang*/__rim gyis gom pa na/__rdzogs pa a nu yo ga ltar don dam par dbyings skye ba med pa las ma g.yos par kun rdzob du snang zhing srid pas bsdus pa'i chos thams cad snying po brjod pa tsam gyis lha'i dkyil 'khor du sad par mos pa dang*/__man ngag rdzogs pa chen po'i lugs kyis chos thams cad rang bzhin bden pa dbyer med du grub bsal med par gnas pa'i phyir rtog tshogs thams cad lha'i dkyil 'khor du ye nas yin pa la da lam gyis bsgrub mi dgos par rang bzhin lhun gyis grub pa'i lha yi dkyil 'khor du rdzogs pa'i tshul gyis bsgom pa dang bsgom pa tshul gsum o rgyan dus gsum mkhyen pas yang dag gsang ba'i 'grel chen du gsungs pa las/__'dir lta ba'i gnad dang go don phyi ma ltar gtso bor bzung nas/__bsgom tshul gyi rim pa thun mong spyi dang mthun par 'chad pa la/__thog mar rten gzhi 'byung ba rim brtsegs sogs bsgom pa ni/__nam mkhar gnas pa'i rgyu'i hU~M yig de las rol pa'i cho 'phrul ye shes chen po'i 'od zer kun tu 'phros pas snod bcud kyi dngos 'dzin dbyings su sbyang nas stong par byas/__stong pa'i ngang las sangs rgyas kyi zhing khams yongs su sbyong ba'i bkod pa chen po'i rol pa ni/__gdod ma nas yum lnga'i mkha' klong rnam par dag pa mtshon byed yi ge e ya~M ra su~M keM ra~M rnams chad pa yongs su gyur pa las/__e las nam mkha' mthing nag chos kyi 'byung gnas 'byams klas pa'i dbyings su/__ya~M las rlung gi dkyil 'khor ljang nag rgya gram gzhu yi dbyibs can/__ra las rak+ta'i rgya mtsho dmar zlum rba klong 'khrugs pa/__su~M las zhing chen gyi sa gzhi ser nag gru bzhi pa/__keM las keng rus kyi ri rab dkar sngo bang rim bzhi pa 'dzing thabs su brtsegs pa ste/__de ltar 'byung ba rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du ra~M las ye shes kyi me dpung dmar nag tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong du rdo rje srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che ba'i nang khong dur khrod chen po brgyad kyis bskor ba'i lte bar sna tshogs pad+ma nyi ma rdo rje rgya gram gyi gdan dang bcas pa bsgoms pa ste/__de yang phyi ltar na 'byung ba rim brtsegs kyi dal/__nang ltar na rang gi lus kyi 'byung khams/__gsang ba ltar na 'byung ba rang shar rang graul du lhang gis rtogs par sgom/__phyi nang gi 'byung lnga'i dag sbyor yang*/__sgyu 'phrul bshad rgyud las/__phyi rol 'byung sogs yum rnams kun/__/thabs dang shes rab gnyis med pa'i/__/sra brtan rdo rje spyan ma ste/__/gsher ba lha mo mA ma kI/__/smin byed sreg mdzad gos dkar mo/__/yang zhing g.yo ba sgrol ma'i mkha'/__/stong gsal nam mkha' kun bzang mo/__/zhes so/__/de ltar 'byung lnga rnam par dag pa rigs kyi yum lnga'o zhes nga rgyal bskyed/__'dis sems can rnams gang du skye ba'i snod kyi 'jig rten chags pa'i gzhi 'byung lnga ri rab dang bcas drug po de sbyong*/__'bras dus su sangs rgyas rnams gang du 'tshang rgya ba'i yum lnga'i mkha' mtshon pa chos kyi dbyings su rdzogs pa'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe 'byung lnga ri rab dang bcas pa rtsa 'khor lnga dang dbu ma/__pad nyi dang rgya gram ni rtsa 'khor dang rlung thig ste/__de rnams mnyen cing dul ba'i gzhi 'dings pa'o/__/de'i steng du rten gzhal yas khang gdan dang bcas pa bskyed pa ni/__slar yang rgyu'i hU~M las cir yang 'gyur ba'i yi ge b+h+rU~M kha dog lnga ldan 'phros pa yongs su gyur pa las/__sna tshogs rdo rje'i lte bar thar pa chen po'i gzhal med khang gru bzhi sgo bzhi sgo khyud glo 'bur sogs tshad dang mtshan nyid yongs su rdzogs pa/__rgyu ye shes rin po che'i rang bzhin thod pa skam rlon rnyid gsum gyi rtsig pa rim pa lnga pa kha nas me 'bar zhing sna nas dud pa 'thul ba/__mig nas khrag 'dzag pa/__thams cad kyang rak+tas spyin thabs su sbyar zhing gnam lcags kyi gzer bus btab pa/__rtsig pa'i rtsa bar 'dod yon gyi snam bu la mchod pa'i lha mo rnams kyis mchod pa'i sprin spro ba/__rtsig pa'i steng du thod pa sna tshogs kyi pha gu 'phyar stabs su bkod pa'i mthar rgyu ma dang snying gi 'gul 'khor 'phyang ba/__de yi steng du bre phul gyi snam bur sprul sbram dang thod phreng gi drwa ba dang drwa ba phyed pas brgyan pa/__de dag gi bar mtshams su nyi zla'i 'od zer 'phro bas brjid pa/__bya 'dab las 'phyang ba'i rkang lag gi shar bu/__steng ngos su rgal tshigs kyi mda' yab/__bar bar du zhing chen gyi gdugs dang rgyal mtshan/__lag pa'i 'phan/__lcang lo'i rnga yab rnams kyi spras pa/__nang tshangs pa'i gdung bzhi lha chen brgyad kyi ka bas btegs pa/__ru sbal gyi ka gdan/__gza' brgyad kyi ka zhu/__klu chen brgyad kyi phyams/__rgyu skar nyer brgyad kyi dral ma/__steng zhing lpags kyi thog phub nyi ma dang zla ba'i mthong skar dang bcas pa'i dbus phyur bur lha chen gyi thod pas phub pa'i rtse mor tsit+ta'i tog gis brjid pa/__sgo bzhir drag po'i ka ba bzhi bzhi'i bteg pa'i rta babs snam bu brgyad ma'am bzhi pa/__de'i steng du chos kyi 'khor lo gdugs kyis phub pa'i g.yas g.yon du ri dwags pho mo dang bcas pa/__gzhan yang rngam brjid dur khrod drag po'i rgyan gyi bkod pa yongs su rdzogs par gsal gdab ste/__de'i don rtags kyi khyad par yang*/__he ru ka gal po las/__gzhal med khang chen ye shes te/__/'khor 'das mnyam pa gru+u bzhi pa/__/sgo bzhi dran pa nyer bzhag bzhi/__/rnam thar brgyad ldan rta babs so/__/rin chen sgo steng thugs rje'i ngang*/__/rdzu 'phrul rkang bzhi sgo khyams dang*/__/phreng ba byang chub yan lag bdun/__/'phags lam brgyad kyi ka bas mdzes lam gyi ye shes rnga yab dang*/__/nyon mongs 'ching gcod gri gug phreng*/__/dril bu ba dan rlung bskyod pa/__/shes rab chos kyi sgra sgrogs dang*/__/che ba'i yon tan 'dus pa'i rtags/__/bdud bzhi 'joms pa'i rgyal mtshan dang*/__/thod phreng sku gsum thob pa'i rtags/__/zhes so/__/de yang phyi ltar na/__phyi rin po che la nang dur khrod 'bar ba'i gzhal yas khang*/__nang ltar na bdag gi khog pa dur khrod dam gzhal yas khang du ye nas gnas pa/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa rang byung gi gzhal yas khang du lhang gis rtogs par mos pa'o/__/de nas gdan bskyed pa ni/__'og tu khro bcu sogs bskyed chog rgyas par spro na/__gnam lcags kyi 'khor lo rtsibs bcu'i lte bar gtso bo dang*/__rtsibs la khro bcu'i gdan sogs spyi ltar bsgom pa yin la/__de ltar mi spro na rtsa ba'i dngos bstan/__dkyil 'khor gyi dbus su pad+ma zla nyi lha chen pho mo bsnol ba'i gdan bcas gsal ba ste/__gang ltar yang*/__phyi ltar na dregs pa nyi zla pad+ma'i gdan rang byung du grub par/__nang ltar na ma rig pa dang bdud bgegs ye shes kyi nyi zla dang bcas par/__gsang ba ltar na chos nyid skye med kyi don des nyon mongs rnam rtog zil gyis gnon par bsgom pa ste/__yul dang khang khyim sogs rnam par dag pa sangs rgyas rang snang gi zhing dang gzhal yas khang ngo snyam du nga rgyal bzung*/__'dis sems can rnams gang du rgyu zhing spyod pa'i khang khyim dang*/__gdan pad+ma nyi zlas ma'i mngal khu khrag dang bcas pa dang*/__gnas lus la sred len gyi bar chad sbyong*/__'bras dus su ye shes rang snang gi gzhal yas khang mngon du grub pa'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe gzhal yas khang gis rtsa thig rlung gsum ro gcig tu 'dres pa'i sems gsal stong gi bde ba'i cha dang*/__gdan pad+ma ni rtsa 'khor/__zla ba ni spyi bo'i ha~M yig__/nyi ma ni gtum mo'i me ste/__'bar 'dzag gi zhu bdes mi 'gyur ba'i bde chen thob pa'i gzhi 'deng ba'o/__/de nas brten pa lha'i dkyil 'khor bsgom pa ni/__/nam mkhar gnas pa'i mtshon byed rgyu'i yi ge hU~M mthing ga nyid/__dkyil 'khor dbus kyi gdan steng du babs pa las 'od zer 'phros/__'phags pa rnams mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__mtshon bya bdag nyid rtsa ba'i lha rdo rje'i rang bzhin dbyings stong pa nyid dag__/gzhon nu ye shes snying rje chen po zung du 'jug cing sgrib pa mtha' dag dang bral bas shin tu rnam par dag pa/__chos kyi sku'i yon tan thams cad rnam pa rtags kyi phyag rgya gzugs kyi sku'i rnam par shar ba ni/__rnam thar gsum mtshon pa'i dbu gsum las/__thugs chos nyid 'gyur ba med pa'i brdar sku dang rtsa zhal ston gnam dwangs pa bzhin du mthing la rngams pa/__/sku nyes pa'i skyon gyis ma gos pa'i brdar g.yas zhal dkar po bzhad pa/__gsung 'gro la rjes su chags pa'i brdar g.yon zhal dmar po gshe ba/__srid gsum zil gyis gnon pa'i rtags su dbu skra ral pa gyen du 'bar ba/__sa dgu'i rtog pa 'joms pa'i rtags su spyan dgus ldang mig gzir zhing*/__bdud bzhi rtsad nas gcod pa'i mche ba bzhi bzhi gtsigs pa/__ye shes drug gis 'gro don mdzad pa'i phyir phyag drug gis/__g.yas dang pos theg pa rim dgu rdzogs pa'i rdo rje rtse dgu pa dang*/__bar pas ye shes lnga mtshon pa'i rdo rje rtse lnga pa las mtshon cha'i char 'bebs pa/__g.yon dang pos nyon mongs pa'i bud shing bsreg pa'i ye shes kyi me phung sdig pa'i mdzub mo'i rtse nas spro ba/__gnyis pas dug gsum rtsad nas gcod pa'i kha T+wA~M rtse gsum pa thabs shes gnyis su med pa'i cang te'u dang dril bu'i sgra snyan par 'khrol ba/__/phyag tha ma gnyis kyi dbyings dang ye shes dbyer med pas khams gsum po'i nyon mongs pa'i dug chen sbyang ba'i phyir ri rab lta bu'i phur bu 'dril ba/__tshe btsan 'gran zla dang bral ba'i rtags su dpal dang dur khrod drag po'i chas kyis brjid pa ste/__de yang dpal gyi chas brgyad ni/__dpal chen po'i sku la ye nas rang chas su gnas pa'i phyir dpal gyi chas te/__rtog pa lha rgyud las/__dbu skra gyen brdzes 'khor ba ru zlog chas/__/rdo rje'i khyung gshog thabs dang shes rab chas/__/mthing dmar cod paN rtag chad zil gnon chas/__/spyi gtsug rdo rje lhag par rig pa'i chas/__/dbang gi bse khrab gzi 'bar bgrod pa'i chas/__/gnyis med sbyor ba shes rab yum gyi chas/__/gnod gdug zlog byed dpa' bo ljags kyi chas/__/nyon mongs bsreg byed rdo rje me yi chas/__zhes don rtags bcas gsal bar gsungs pa bzhin la/__gzhan yang 'di la ngos 'dzin 'dra min gyi bzhed pa ci rigs snang ngo*/__/dur khrod kyi chas brgyad ni/__rgyal byed dpa' rtags kyi rgyan te/__sngon byung ru tra bsgral ba'i longs spyod kyi chas rnams dpal chen po'i sku'i rgyan du bzhes pas/__dur khrod na gnas pa'i ma sring mkha' 'gro 'bum gyis tshogs rnams dang dgyes dgur rol pa'i ya mtshan chen po dang ldan pa rdo rje'i sku yi dbyings su rdzogs pa ste/__de yang stobs bcus gti mug bcom pa'i brdar glang chen gyi ko rlon dang*/__byang chub sems kyis 'dod chags bcom pa'i brdar zhing lpags kyis stod g.yogs shing*/__dpa' brtul drag po'i las kyis zhe sdang bcom pa'i brdar stag lpags kyi sham thabs grol ba ste bgo ba'i gos gsum mo/__/ye shes lngas dug lnga bcom pa'i rtags su/__klu rgyal rigs dkar pos skra 'chings/__rje rigs ser pos snyan cha/__bram ze'i rigs dmar pos se mo do dang mgur chu/__dmangs rigs ljang gus ska rags dang do shal/__gdol pa nag pos gdu bu ste thams cad kyang gdug pa sbrul gyi rnam pa can gyi sbrul rgyan dang*/__sku gsum mtshon byed thod rgyan te/__skam po lnga yi dbu rgyan/__khrag 'dzag pa'i mgo rlon lnga bcu'i do shal/__tshal bu'i dpung rgyan te gdags pa'i rgyan gnyis so/__/dug gsum ma spangs gnas su dag pa'i brdar/__/dpral bar thal chen gyi tshom bu/__smin mtshams su rak+ta'i thig le/__mgrin par zhag gi zo ris te byug pa'i rtsi gsum gyis brgyan pa'o/__/rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi dang ldan pa'i phyir zhabs bzhi gyad chen po'i dor stabs kyi ma hA ru tra'i spyi bo nas brdzis pa/__stong pa nyid kyi rang bzhin yum 'khor lo rgyas 'debs ma mthing skya zhal gcig phyag gnyis ma/__g.yas nyes pa'i skyon gyis ma gos pa'i brdar ut+pal dang*/__g.yon rgyud drug nyon mongs dbyings su bsgral zhing stobs pa'i brdar dung chen dmar gyis gang ba 'dzin pa dang yab yum thabs shes gnyis su med par sbyor zhing 'khyud pa/__gzig sham dang rus rgyan sogs sna tshogs pa'i khro mo'i rgyan gyis sgegs pa/__gnyis ka'ang gdul bya ma rung ba rnams rjes su 'dzin pa'i phyir chags khro rngams pa'i nyams 'gyur thams cad rdzogs pa ste/__de ltar mthar phyin 'bras bu'i chos rnams rtags kyi phyag rgyar gsal ba'i ye shes kyi sku/__zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba'i gar mkhan/__spros pa'i spyod yul las 'das pas rang bzhin cir yang ma dmigs bzhin du/__thabs la mkhas pa'i spyod pa rmad du byung bas 'gro ba ma lus pa gdul bar bya ba'i phyir/__rgyu dmigs pa med pa'i byams pa dang snying rje chen pos/__gang la gang 'dul gyi rnam 'phrul tshad med pas sangs rgyas thams cad kyi phrin las dus gcig la rdzogs par bya ba'i phyir/__zag bcas kyi phung po lnga gnas su dag pa sras mchog rigs lnga ste/__gzugs phung dang gti mug rnam par dag pa chos dbyings ye shes kyi ngo bo bud+d+ha kI la ya/__de bzhin du rnam shes dang zhe sdang dag pa me long ye shes badz+ra kI la ya/__tshor phung dang nga rgyal dag pa mnyam nyid ye shes rat+na kI la ya/__'du shes dang 'dod chags dag pa sor rtogs ye shes pad+ma kI la ya/__'du byed dang phrag dog dag pa bya grub ye shes karma kI la ya rnams/__nam mkha' rnam par dag pa bud+d+ha kro ti shwa ri ma sogs 'byung ba lnga po rnam par dag pa yum lnga dang rang bzhin gnyis su med par rol zhing*/__de bzhin du mi dge ba bcu gnas su dag cing dge bcu phar phyin bcu sogs kyi ngo bo khro chen yab yum bcu dang*/__nye nyon nyi shu'i rtog pa gnas su dag pa phra phyag nyi shu/__phyin ci log bzhi'i rtog pa gnas su dag pa sgo skyong gdong can bzhi/__phyi nang gi rten 'brel bcu gnyis gnas su dag pa phur srung bcu gnyis sogs dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa nyi ma dang 'od zer gyi tshul du rang byung ye shes gcig gi rol rtsal du cir yang snang zhing cir yang 'phrul pa ste/__don la dbyings dang ye shes gnyis su med pa bdag rtsa ba'i dkyil 'khor yab yum bskyed tsam gyis de las shar ba'i rtog tshogs kyi chos thams cad kyang sras bde ba chen po byang chub sems kyi dkyil 'khor du ye nas gnas pas na/__thams cad byang chub sems kyi rang rtsal du shes pa'i dag dran la bslab pas don gyi gnad tshang ba yin te/__gsang snying las/__mkha' dkyil dwang pa'i dbyings nyi zla/__/ye shes rgyal po stongs dpyal bsgoms/__/rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad kun/__/ma lus par ni bsgom par 'gyur/__zhes dang*/__spyi mdo las/__thams cad bdag nyid der gcig pas/__/ye nas sangs rgyas bde chen nyid/__/skye 'gag med pa'i snying po yin/__/bya byed med pa'i dkyil 'khor gsum/__/ye nas grub zin lhun gyis grub/__/ces dang*/__he ru ka 'dus pa'i rgyud las/__ma skyes grangs las 'das pa'i rang bzhin la/__/rnam rtog grangs las 'das pa'i phyag rgya shar/__/mkha' la gza' skar chu yi chu bur ltar/__/ji ltar snang yang skye ba med par gcig__/ces dang*/__sku gsung thugs kyi mtshan ma ji snyed pa/__/sems can mos pa'i khyad par snang ba yis/__/nus mthu byin rlabs so sor snang ba yang*/__/ma skyes sems kyi ngang las gzhan ma mthong*/__/zhes so/__/gal te spros pa la dga' na/__bdag rtsa ba'i dkyil 'khor gyi sku'i gnas lnga la/__phur pa sras kyi dkyil 'khor kI la ya rigs lnga dang*/__phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor 'khor lo'i rtsibs bcu/__sgo bzhir sgo skyong*/__mu ran la phur srung sogs spyi ltar bsgom par bya ste/__de ltar na de rnams kyi sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs don rtags dgos ched sogs zhib par kho bos byas pa'i phur pa yang gsang spu gri'i rnam bshad du blta bar bya'o/__/gang ltar yang 'khor 'das kyi chos thams cad sems dang ye shes kyi rang snang tsam du zad pas/__chos kun gyi dwang ma'i srog gam snying po'am bcud lta bur gyur pa rang byung gi ye shes zag med bde ba chen po don gyi e wa~M zung 'jug spros bral thig le nyag gcig tu rdzogs pa'i rang gi sems nyid ka dag rig stong rjen pa 'di rigs dang dkyil 'khor kun gyi bdag nyid bla ma rdo rje 'chang chen po dngos nyid yin te/__bde 'dus rtsa sgrub las/__sems nyid skye ba med pa 'di:__rigs ky-i bdag po bla ma yin:__zhes dang*/__kun byed las/__sems las ma gtogs pa yi sangs rgyas ni/__/kun byed rgyal pos sngon yang lung ma bstan/__/phyis nas mi ston da lta ston mi mdzad/__/de bas sangs rgyas sems su shes par bya/__zhes dang*/__gsang 'dus las/__rin chen sems las phyir gyur pa'i/__/sangs rgyas med cing sems can med/__/ces so/__/de lta bu'i bde ba dang stong pa zung du 'jug pa'i gnas lugs yang dag pa'i ye shes nyid rnam pa rtags kyi phyag rgya'i rol par shar ba ni dpal chen po yang dag he ru ka nyid yin te/__gal po las/__bde dang stong pa zung 'jug sku/__/he ru ka yi rang bzhin yin/__/zhes dang*/__he ru ka 'dus pa'i rgyud las/__he ni brdal khyab stong pa'i ngang*/__/ru ni gnyis med bde ba che/__/ka ni cir yang rol pa nyid/__ces so/__/de ltar nges par byas nas/__bdag nyid rtsa ba'i lha rdo rje gzhon nu yab yum du gsal ba'i spyi bor pad+ma zla nyi dregs pa khyo shugs bsnol ba'i gdan gyi steng du/__shrI he ru ka sku mdog mthing nag 'bar ba chen po'i 'od zer can/__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi pa/__/g.yas zhal dkar po 'dzum pa/__g.yon zhal dmar po gshe ba/__dbus zhal mthing nag khros pa'i nyams can/__nyi zla 'bar ba'i spyan gsum gsum dang ldan pa/__zhal gdangs shing mche ba gtsig pa/__ljags 'dril ba/__phaT kyis rkan sgra sdeb cing shang nas hU~M gi sgra 'byin pa/__smin mtshams nas khro gnyer g.yo ba/__sma ra dang smin ma'i glog 'od 'khyug cing*/__ral ba khams nag gyen du 'bar ba/__nyi ma bye ba'i gzi mdangs can/__ye shes chen po'i phyag drug gi g.yas dang pos rdo rje rtse dgu/__bar bas kha T+wA~M/__tha mas gsang ba'i rnge'u chung 'dzin pa/__g.yon dang pos dril bu/__bar pas b+han+d+ha khrag bkang*/__tha mas rgyu zhags 'phen pa/__zhabs bzhi g.yon brkyang ba'i stabs kyis/__yum dbyings phyug kro d+hi shwa ri ma sngo skya g.yas rdo rje dang g.yon dung khrag stobs pa dang mnyam par sbyor ba ste gnyis ka'ang*/__chags nyams kyis sgegs pa/__khro nyams kyis dpa' ba/__rmongs nyams kyis mi sdug pa ste sku yi gar gsum/__bzhad pa'i gad mo 'byin pas dgod pa/__bsdig pa'i nga ro sgrogs pas gshe ba/__sgra gdangs che zhing bzod par dka' bas drag shul te gsung gi nyams gsum/__rmongs pa'i 'gro khams rjes su 'dzin pa'i snying rje/__ma rungs pa'i sems can khro bas 'dul ba'i rngams pa/__thams cad chos nyid du ro mnyam pa'i zhi ba ste thugs kyi nyams gsum bcas gar dgu'i nyams dang ldan zhing*/__dpal dang dur khrod drag po'i chos kyis brgyan pa ste/__de nyid kyi don rtags kyi khyad par thun mong ba ltar na gter gsar yang dag thugs kyi snying po las/__sku gsum mtshon pa'i zhal gsum bstan:__phyag drug rnam par 'gyur ba can:__rdo rje snying po'i don rtogs te:__kha T+wA~M dug gsum dbyings su bsgral:__thod rnga rnal 'byor ye shes skyed:__dril bu'i sems can sad par byed:__thod khrag 'khor ba gnas nas spor:__rgyu zhags thugs rje'i dpyang thag can:__tshad med bzhi yi zhabs bzhi bgrad:__bde stong gnyis med yum dang sbyor:__zhes so/__/thun mong ma yin pa lha rtog sbyar ba'i dbang du byas na/__g.yas zhal dkar ba sku'i rang bzhin dang mig shes dag pa kau ri mA/__g.yon zhal dmar ba gsung gi rang bzhin dang lce shes dag pa pra mo hA/__dbus mthing ga thugs kyi rang bzhin dang dpal chen po nyid yin la/__phyag drug gi g.yas dang po rna shes dag pa tsau ri mA/__gnyis pa sna shes dag pa bai tA li/__tha ma nyon yid dag pa puk+ka sI/__g.yon gyi dang po kun gzhi dag pa g+hasmA ri/__bar pa yid shes dag pa sma sha ni/__tha ma lus shes dag pa tsan+da lI/__zhabs bzhi sgo ma bzhi/__yab yum dbyings ye zung 'jug__/gdan seng ha ma brgyad/__rgyan rnams mchod pa'i yo byad dang sbyar ba ste/__tshul 'di ni yang dag snying po'i dgongs pa ltar yin gyi/__gzhan bka' brgyad sogs las/__tshogs brgyad kyi dag pa sbyor tshul 'di la khyad par cung zad snang yang gang ltar kyang gnad kyis mi 'gal lo/__/de ltar yab yum mkha' gsang mnyam par sbyor ba'i bde ba chen po'i gzi byin bzod med du 'bar ba'i rang rtsal/__'ja' zer thig le 'od phung 'bar zhing 'khrugs pa'i klong du/__rtsa brgyud kyi bla ma yi dam dpa' bo mkha' 'gro chos srung nor lha gter bdag gi tshogs dang bcas pa til gyi gong bu kha phye ba bzhin du yongs su sad pa kun kyang*/__shin tu bzod par dka' ba'i bde stong zag pa med pa'i ye shes kyi nyams 'bar bas/__a ha~M dang hU~M phaT sogs kyi sngags sgra 'brug stong lta bur sgrog pa/__mdor na/__gzugs su snang ba thams cad snang stong sgyu ma lha sku'i phyag rgya/__sgra ru grags pa thams cad grags stong skye med snying po'i dzaba? dbyangs/__sems kyi dran rtog thams cad rig stong ka dag chos sku'i rol pa/__gang shar tshogs drug gi snang ba thams cad gsal stong 'dzin med rgya yan/__nyams myong gi tshor ba thams cad bde stong zag med de yo lang*/__snang ba'i dus na cir yang snang*/__/rig pa'i dus na cir yang rig__/bde ba'i dus na cir yang bde/__/stong pa'i dus ni cir yang stong*/__/kun kyang gdod ma'i gshis lugs zab gsal gnyis med bde ba chen po'i rang rtsal/__gdug pa can rnams rjes su 'dzin pa'i phyir du snang srid gzhir bzhengs rang byung gi dkyil 'khor rdo rje khro bo'i phyag rgyar rdzogs pa ste/__rgyud las/__stong dang stong min he ru ka__/bde chen cho 'phrul sna tshogs gzugs/__/zhi la zhi dang khro la khro/__/chags la chags dang rmongs la rmongs/__/zhes dang*/__sku ni snang ba thams cad de/__gsung ni brjod pa kun nyid do/__/dran rtog thugs la dbyer med pa'i/__ma lus sku gsung thugs su rdzogs/__chos rnams ma lus sems kyi rang bzhin te/__/de nyid rtog dang dpyod pa las 'das shing*/__/kun gyi yul las 'das shing brjod dka' bas/__gang du ma mthong mtshon pa'i yul las 'das/__zhes dang*/__rdo rje las/__yang dag shes rab chen po ni/__/mtshan ma 'joms phyir khro bo'i mchog__/ces so/__/mdor na he ru ka gal po las/__rgyu ni khams gsum sems can la/__/nyon mongs pa yi snang ba dang*/__/lam dus rnal 'byor pa rnams la/__/nyams kyi snang ba 'char ba dang*/__/'bras bu bde gshegs sku gsung thugs/__mi zad rgyan gyi 'khor lor snang*/__/snang ba gsum gyi bdag nyid du/__/chos rnams thams cad snang ba yin/__/zhes gsungs pa ltar/__rgyu sems can gyi dus na las nyon gyi rtog tshogs/__lam rnal 'byor pa'i dus na nyams dang 'char sgo'i bye brag__/'bras bu sangs rgyas kyi dus su sku gsung thugs kyi dkyil 'khor te/__snang gsum gyi bsdus pa'i chos thams cad rang sems kyi snang cha tsam las gzhan du ma grub pas/__rang bzhin stong pa nyid kyi ngang du 'khor 'das kyi chos kun dbyer med ro mnyam pas na rten dang brten pa'i dkyil 'khor thams cad rang sems kyi snang char shar ba ma gtogs gzhan gud na lha zhes rang mtshan par grub pa med par thag bcad nas gsal stong 'dzin med du bsgoms par bya ba ni gnad gal po che ste/__bde 'dus rtsa sgrub las/__ma rtogs 'khrul pa 'khor ba yin:__de shes rtogs pa mya ngan 'das:__lha sku sems kyi rang rtsal te:__dngos por bzung na 'khrul pa'i phyir:__lha yang sems nyid chos skur gsal:__zhes dang*/__kun byed las/__ji ltar snang ba de bzhin nyid du gcig__/'di la sus kyang bcos par ma byed cig__/ma bcos mnyam pa'i rgyal po de la ni/__/mi rtog chos sku'i dgongs pa ye nas gnas/__/zhes so/__/des na/__phyi ltar na lha sku rang byung du lhang nger shar ba/__nang ltar na phung po khams dang skye mched thams cad lhar shar ba/__gsang ba ltar na chos nyid skye med kyi ngang las rig pa rang byung du lhang gis shar bar bsgom/__phung khams skye mched dag pa lha'i skye mched dag pa lha'i rang bzhin no snyam du nga rgyal bzung*/__'dis byis pa de ma yi mngal sogs su lus rim gyis grub pas dbang po rnams rdzogs nas btsas pa sbyong*/__'bras bu sangs rgyas rnams gang 'dul gyi sprul skur bzhengs pa na lhums su bzhugs pa dang bltams pa'i mdzad pa ston pa'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe rlung sems d+hUr tir thim nas zhu bdes drangs pa'i mi 'gyur ba'i bde stong lhan skyes ye shes kyi sku 'grub pa'i gzhi 'ding ba'o/__/gsum pa byin gyis rlobs cing dbang bskur ba ni/__rdo rje'i sku dang nA da'i gsung :__zhes sogs te/__'di la gnyis/__gnas gsum byin gyis rlob pa dang*/__dbang bskur ba'o/__/dang po ni/__gong du smos pa ltar dwang ma lnga sems dang bcas pa gnyis gnyis zung du ldeb pa rnam par dag pa'i ngo bo ni 'bras bu rdo rje gsum gyi rang bzhin te/__ji skad du/__sa chu'i khams dag lus kyi sdug bsngal las/__rnam grol bde ba skye 'chi bral pa ni/__/chen po'i sku ste sku yi rdo rje'o/__/rlung me'i khams dag ngag gi sdug bsngal las/__/rnam grol bde ba 'gro 'ong rtsol bral ba/__/gzhom med gsang sngags sgra chen gsung rdo rje/__/nam mkha'i khams dag yid kyi sdug bsngal las/__/rnam grol bde ba gzung 'dzin bral ba yi/__/gnyug ma rang rig rang bzhin spros bral gyi/__/ye shes de las 'bras bu'i yon tan rnams/__/rang snang dag pa rab 'byams 'char ba ni/__/thugs ky-i rdo rje mngon du 'gyur ba'o/__/zhes gsungs pa ltar/__rdo rje'i sku skye 'chi med pa/__gsung gzhom med nA da'i sgra dbyangs/__thugs spros bral thig le chen po ste sangs rgyas rnams kyi rdo rje gsum gyis/__rang gi gnyug ma'i sgo gsum la ji ltar gnas pa'i don bzhin rgyas gdab pa ste/__gdab tshul yang*/__bdag dam tshig 'khor lo'i spyi bor oM dkar po/__mgrin pa AHdmar po/__/snying gar hU~M mthing ga rnams bsgom pa ste/__'di dag lha'i gzugs su mi byed pa ni yi ge nyid ye shes kyi phyag rgya yin la/__rdo rje gsum yang ye shes drug gi bdag nyid yin pas na zhal phyag sogs lha'i gzugs su ma byas kyang de dang de'i phyag rgyar 'gyur ba yin zhing*/__rdo rje gsum zhes pa'ang rigs lnga'i nang mtshan gyi rnam snang sogs gsum kho na ma yin te/__'dir sku rdo rje ni yab la snang mdzad dang rin 'byung 'dres ma dang*/__yum la spyan ma dang ma ki 'dres pa'i bdag nyid yin zhing*/__de bzhin du/__dpag med don grub gnyis dang*/__gos dkar sgrol ma gnyis 'dres pa ni gsung rdo rje/__mi bskyod rdor sems gnyis dang*/__dbyings phyug bzang mo gnyis 'dres ro gcig pa'i bdag nyid can gyi thugs rdo rje'o/__/des na lha'i sku gsung thugs nyid rdo rje gsum gyi rang bzhin du rgyas 'debs pas byin gyis rlobs pa ste/__phyi ltar na bde bar gshegs pa rnams kyi sku gsung thugs su byin gyis brlab par/__nang ltar na bde bar gshegs pa'i sku gsung thugs dang bdag gi lus ngag yid gsum dbyer med par/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa'i ngang las/__sangs rgyas kyi sku gsung thugs kyi phyag rgyar lhang gis rtogs par bsgom pa'o/__/lus ngag yid gsum rnam par dag pa rdo rje gsum gyi rang bzhin no snyam du nga rgyal bzung*/__'dis byis pa de sgo gsum gyi nus rtsal nar son pa sbyong*/__'bras bu sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum dang*/__dbyer mi phyed pa brnyes pa'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe khu rdul rlung gsum 'gags pa'i dwangs ma ye shes rgyud la skye ba'i gzhi 'ding ba'o/__/gnyis pa ni/__gsang snying las/__thams cad ma lus chos so cog__/sangs rgyas nyid las gzhan ma yin/__sangs rgyas nyid las gzhan pa'i chos/__/sangs rgyas nyid kyis mi brnyes so/__/zhes dang*/__sgyu 'phrul lam rim las/__phung po khams dang skye mched rnams/__/gzhi rdzogs phyag rgya ma 'dres gsal/__/cir yang 'gyur zhing cir yang 'phrul/__/zhes gsungs pa ltar/__snod kyi 'byung ba lnga/__bcud kyi phung po lnga/__rgyud kyi nyon mongs pa dug lnga dang bcas ye nas sku lnga dang ye shes lnga yi ngo bor gnas pa'i don/__dpe rgyal bu dmangs 'khyams nyid blon po rgyus can dang 'phrad pas rang rigs kyi rgyal sar dbang bskur ba ltar rtog tshogs rnams sku dang ye shes su ngo 'phrod pas 'khor 'das gnyis su med pa'i rgyal srid chen po la dbang bskur ba ste/__bskur tshul bdag dam tshig pa'i spyi bo sogs mgo bo'i gnas lngar/__mi bskyod pa yab yum gtso bor gyur pa'i bde gshegs rigs lnga yab yum gnyis su med par sbyor ba'i rjes chags kyi mes byang chub sems ye shes lnga'i rang bzhin can gyi bdud rtsi lnga yi chu rgyun bab pas dbang bskur bas lus thams cad gang*/__phung khams skye mched du 'dzin pa'i dri ma dag__/rtog tshogs sku dang ye shes su gnas gyur/__chu yi lhag ma yar lud pa/__spyi bor rigs kyi bdag po rang chas su bzhugs pa la thim par mos la so sor sngags dang phyag rgyas kyang brtan par bya ba ste/__de yang phyi ltar na dbu la rigs lnga'i sangs rgyas kyi dbang bskur bar/__nang ltar na rang gi phung po lnga rigs lnga ye shes lngar ye nas dbang bskur bar/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa las rig pa'i rtsal ma 'gags par shar ba lhang gis rtogs par bsgoms/__thob bya rang gnas kyi ye shes mngon du gyur pa'i nga rgyal 'dzin/__'dis byis pa de rtsa khams 'phel bas nyon mongs pa lnga yi rnam rtog rags par gyur pa de sbyong*/__'bras bu sangs rgyas pa na de bzhin gshegs pa thams cad kyi bdag nyid khams gsum chos kyi rgyal por dbang bskur ba'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe dga' bzhi lugs 'byung ldog gi rim pas dug lnga ye shes lngar dbang zhing rlung sems gtsug tor du thim pa'i rgyu byed pas lam gong ma'i smin byed du 'gro'o/__/gnyis pa rang bzhin ye shes kyi dkyil 'khor sgrub pa la gnyis/__spyan 'dren pa dang*/__bzhugs su gsol ba'o/__/dang po ni/__gong du pad+ma'i lam rim gyi lung drangs pa ltar gdod nas dam ye dbyer med kyi don de nyid legs par rtogs na spros bcas kyi cho ga gzhan la ltos mi dgos par de nyid spyan 'dren pa sogs kyi mchog tu 'gyur te/__kun mkhyen bla mas sems nyid ngal gsor/__rang sems ye nas lha yi rang bzhin la/__/lus ni dkyil 'khor sgra tshig gsang sngags nyid/__/thams cad lhun rdzogs ye shes chen po'i ngang*/__/dam tshig ye shes gnyis med dgug gzhug med/__/gshegs gsol mi dgos bzang ngan blang dor med/__/ye nas dkyil 'khor yin pa'i bdag nyid la/__/yin par shes pa'i tshul gyis gsal 'debs las/__/ma grub pa la yang grub byed pa min/__/zhes dang*/__rdzogs pa chen po nam mkha' klong yangs kyi rgyud las/__lta ba nges pa'i gdeng zin nas/__/mi rtog ye shes bgegs gsal bas/__/rnam par rtog pa'i gegs med phyir/__phyi nang mtshams gcod de la rdzogs/__/ye nas ngo bo nyid sku'i dbyings/__/bsgrub tu med pa'i chos nyid la/__/ma rig rnam rtog sgrib pa med/__/don gyi bshags pa de la rdzogs/__/sangs rgyas sems can gnyis med phyir/__/yul dang dbang po mi 'byed pa/__/gnyis med don gyi klong khyab pas/__/byin chen dbab pa de la rdzogs/__/zhes dang*/__ngo bo nyid kyi snying po la/__/sangs rgyas sems can rgyu gcig phyir/__/ched du bya med rang rig pa/__/spyan drangs rim pa de la rdzogs/__/zhes dang*/__thams cad 'dres pa chen po la/__/rnam par grol ba mtshon pa'i phyir/__/rig pa'i don 'di gsal thebs pas/__/nan tan phyag rgya de la rdzogs/__/lus ngag las kyi rnam pa la/__/dran pa'i don gyis zin pa'i phyir/__/bsgul skyod thams cad ye shes la/__/phyag rgya'i mchod pa de la rdzogs/__/zhes dang*/__'khor dang mya ngan 'das pa'i chos/__/thig le gcig tu 'dus pa'i phyir/__/ci spyod rang gi lus ngag la/__/dkyil 'khor bsdu ba de la rdzogs/__/zhes dang*/__rmad byung las/__ye nas lhun mnyam dkyil 'khor la/__/yin par shes nas bsgom pa la/__/tha dad blo yi rim pa yis/__/spyan 'dren gshegs gsol 'dir mi dgos/__/zhes dang*/__brtag gnyis las/__lha nyid rang la rang nyid lha/__/rang dang lhan cig skyes pa la/__/spyan 'dren bzhugs gsol 'dir mi dgos/__/rang sems bla ma lha ru gnas/__zhes dang*/__spros pa med pa'i rang bzhin la/__/lha dang sngags ni yang dag gnas/__/zhes gsungs/__'on kyang de ltar ma rtogs pa'i gnyis 'dzin can gyi ngor/__dam ye la mchog dman tha dad du 'dzin pa'i zhen rtog spang ba dang*/__ye shes kyi 'khor lo de nyid rang gi sems dang dbyer med du shes pa dang*/__sangs rgyas thams cad kyi byin rlabs bdag nyid la 'jug pa sogs kyi ched du spyan 'dren bzhugs gsol bya ba ste/__de yang rang dam tshig pa'i thugs ka'i hU~M las 'od zer lcags kyu lta bu rang bzhin lhun gyis grub pa'i zhing khams thams cad du khyab par 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad rang bzhin chos kyi sku las ma g.yos par gzugs sku shrI he ru ka'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bsgoms pa dang 'dra ba'i skur bzhengs nas mdun gyi nam mkhar mngon sum bzhin du spyan drangs par mos pa ste/__hU~M/__srid pa'i khrag 'thung zhes sogs te/__de yang rgyu ci'i slad du spyan 'dren na/__phyi 'dod gzugs gzugs med kyi srid pa gsum mam nang sgrub pa po'i lus snang ba 'dod khams ngag phyed snang gzugs khams sems mi snang ba gzugs med khams te sgo gsum gyi srid pa gsum po/__/dpal khrag 'thung chen po shrI he ru ka'i sku gsung thugs kyi ngo bor ye nas gnas pa'i don bzhin bsgrub pa dang*/__phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi dbang dang*/__dngos grub kyi khyad par shes bya thams cad la thog pa med pa'i shes rab/__mi brjed pa'i bzung*/__mngon par shes pa drug__/rgyun gyi ting nge 'dzin/__rdo rje lta bu'i tshe/__g.yung drung lta bu'i lus/__bcom ldan 'das dpal chen po'i sku gsung thugs kyi bla man chad nas dngos grub kyi skal ba ci dang ci 'tshal ba thams cad blang ba'i phyir du/__gang spyan 'dren na/__zhi ba chos nyid kyi khro bo dngos po dang mtshan ma med pas chos sku spros pa'i mtha' dang bral ba/__de'i ngang las 'og min du he ru ka'i dkyil 'khor du snang ba longs spyod rdzogs pa rang bzhin don gyi gnas lugs/__de'i thugs rje lhun gyis grub pa'i gang 'dul gyi khro bor snang ba mdzad pa phrin las kyi rang bzhin sprul pa'i sku ste sku gsum gyis bsdus pa'i ye shes kyi khro bo'i tshogs rnams/__gang du spyan 'dren na gnas tshul dang mthun par ji ltar bsgom pa'i ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor du/__de ltar spyan drangs pa bzhin gshegs nas ci zhig mdzad na/__sku gsung thugs kyi byin gyi brlab pa'i rtags dang sgrub pa'i mtshan ma bzang po myur du bstan pa dang*/__khrag mthung chen po'i dngos grub ni/__he ru ka zhes pa'i 'bru gsum rgyu 'bras ngo bos stong pa'i rnam thar sgo gsum gyi rang bzhin stong pa nyid dang dbyer med pa'i ye shes rdo rje lta bu ste thugs mkhyen pa'i ye shes dang*/__yang na khrag ni dmar ba dang brlan par gyur pa sogs kyis mtshon pa gdul bya'i 'gro la lhag par rjes su chags shing brtse ba'i rang bzhin dang*/__yang na thugs mkhyen brtse'i ye shes nyid rnam pa rtags kyi phyag rgyar shar bas shin tu 'dul bar dkar ba'i bdud dang log 'dren kun gyi snying khrag 'thung bar mdzad pa nus pa'i mthu phun sum tshogs pa ste/__mdor na rgyal ba kun gyi mkhyen brtse nus gsum gyi dngos grub zab mo stsol cig pa ste/__de yang phyi ltar na/__chos kyi sku las longs skyod rdzogs pa'i skur bzhengs nas mdun gyi nam mkhar me ri 'dab 'byor gyi tshul du bzhugs par/__nang ltar na rang gi rtog tshogs thams cad lha'i dkyil 'khor du shar ba/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa la rang byung gi ye shes lhang nger shar bar bsgom pa'o/__/gnyis pa ni/__hU~M/__chags sdang 'dul ba'i sogs te/__gdul bya ma rung ba'i sems can rtsa ba chos dang gang zag la bdag tu lta ba'i dbang gis chags sdang rmongs gsum sogs nyon mongs pa lhag par rgyas pa'i rang gzugs shin tu gdul dka' ba'i bdud dang ru tra la sogs pa log par 'dren pa'i tshogs rnams 'dul ba'i phyir/__ji skad du/__shin tu gdug cing gtum pa la/__/zhi bas phan par mi 'gyur te/__/shes rab thabs kyi rnam 'byor las/__/khro bor de bzhin gshegs kun mdzad/__ces gsungs pa bzhin/__thugs dmigs med zhi ba chos kyi sku las ma g.yos kyang*/__/rnam pa 'jigs rung srin po'i gzugs can rngams brjid gar dgu'i nyams kyis rol pa'i dpal chen po yang dag he ru ka dang*/__dus gsum gyi rgyal ba ma lus pa'i phrin las 'dus pa'i spyi gzugs shrI badz+ra ku mA ri'i sku gsung thugs mchog bdag dam tshig sems dpa'i sgo gsum la rang bzhin gnyis su med par brtan par bzhugs nas/__che ba'i yon tan dang gang la gang 'dul gyi phrin las ma lus pa rdzogs par mdzod cig pa ste/__phyi ltar na dam tshig pa dang ye shes gnyis su med par bstim/__nang ltar na bdag dang ye shes gnyis su med par/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa las rang byung ye shes 'du 'bral med par bsgom pa'o/__/'di rnams kyis byis pa de rang dang rigs mthun gyi 'gro ba snga ma rnams dang blo gros kyi nus pa mnyam par gyur pa'i zhen pa sbyong/__'bras bu 'tshang rgya ba'i tshe sangs rgyas thams cad ye shes mnyam pa nyid du 'gyur ba'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe dpe'i 'od gsal gyis don gyi ye shes mtshon pa dang*/__'khor 'das gnyis med kyi ye shes rgyud la skye ba'i gzhi 'ding ba'o/__/gsum pa gnyis med kyi dkyil 'khor la mchod bstod bya ba la gsum/__phyag 'tshal ba/__mchod pa 'bul ba/__bstod pa bya ba'o/__dang po ni/__hU~M/__stong pa nyid kyi zhes sogs te/__de yang chos thams cad kyi gnas lugs stong pa nyid kyi ngo bo rdo rje ltar brtan pa nyid 'dus byas mtshan ma'i spros pa dang ngang gis mi 'dza' bas chos nyid kyi khro bo dang*/__de rtogs pa'i rang bzhin 'pho 'gyur bgres rgud med pa'i gzhon nu ye shes chen por shar ba'am rgyas nas ma rig pa dang phyin ci log gi gnas med pas spang bya la ltos nas ngang gis khro ba dang*/__thugs rjes 'gro ba skyob pa na/__'bad rtsol med par mi mthun pa'i phyogs thams cad 'joms pas na shugs kyis khro ba dang*/__gdul bya'i dbang gis khro bor bcos pa ltar snang ba ste mkha' mnyam khro bo rol pa'i dkyil 'khor la/__rang bzhin gnyis su med par chu+u la chu bzhag pa'i tshul du rtogs pa'i brda' yis 'tshal ba ste/__de yang phyi ltar na lha ye shes sems dpa' dang bdag dam tshig sems dpa' tha dad du mi dmigs pa'i tshul gyis phyag 'tshal/__nang ltar na chos nyid skye med kyi dbyings su rang gi rtog tshogs lha dang dbyer med par bsgom/__gsang ba ltar na chos nyid skye med kyi dbyings su rig pa ye shes thim pa'i tshul gyis phyag 'tshal te/__klu sgrub kyis/__ji ltar chu la chu bzhag dang*/__/ji ltar mar la mar bzhag bzhin/__/rang gis rang gi ye shes gang*/__/legs mthong gang yin 'dir phyag yin/__/zhes dang*/__gnubs nam mkha'i snying pos/__lha dang bdag tu mi gnyis pa'i/__/don nyid rtogs par bya ba'i phyir/__/ji ltar mar la mar bzhin du/__/gnyis med rig pas phyag 'tshal lo/__/zhes gsungs/__gnyis pa ni/__oM AHhU~MH__bla na med pa'i zhes sogs te/__de yang mchod pa ni pU dza'i sgra las sngon du bskyed par bya ba'am/__yang yang dgyes par bskyed pa'am/__bkur ba'i don can te/__spyir 'jig rten las 'das ma 'das dang bla na yod med sogs kyi dbye sgo mang du yod kyang*/__/skabs 'dir ni snod bcud dag pa dang ma dag pa'i dngos po thams cad ye nas dag mnyam bde ba chen por gnas pa'i phyir snang srid thams cad bde stong mchod pa'i phyag rgyar 'bul ba ste/__'di la snang srid gzhir bzhengs kyi mchod pa'am kun tu bzang po dbye ba med pa'i mchod pa zhes bya ste/__theg pa 'og ma kun las 'phags pas bla na med pa'i mchod pa dam par sbyar ba yin te/__de la bye brag tu dbye na phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi mchod pa bzhi las/__dang po ni/__phyi nyer spyod kyi mchod pa ste/__de la yang yang dag gsang ba'i 'grel chen du phyi nang gsang gsum gyis bstan te/__ar+g+haM phyi ltar dbyings mtha' dbus med par bdud rtsi'i rgyun dkar por 'khyil ba dang*/__nang ltar snang srid rak+tas dmar choms kyis gang ba dang*/__gsang bar yum gyi byang sems dkar dmar du bsam la mchod/__de bzhin du me tog phyi ltar na mdog sna tshogs kyi me tog mdzes pas stong gsum gang ba/__nang ltar mdzes pa'i lha mo mang po/__gsang ba bdag gi tshogs brgyad ye shes su dag pa dang*/__bdug spos phyi ltar dri yi lha mo spos phor thogs pas dud sprin spro ba nang du tshil chen gyi dud pa dang zhing chen gyi ngad ldang ba gsang ba byang sems dkar dmar gyi dri bsung 'thul ba dang*/__mar me phyi ltar snod stong gsum tsam la mar khu rgya mtsho tsam gyis me lce'i 'od kyis srid gsum khyab pa nang ltar snod dur khrod kyi gzhal yas mar khu ngo bo zhi gnas te rnam pa tshil chen rgya mtsho tsam la me lce lhag mthong ye shes lnga yi 'od zer 'phro ba dang gsang bar bdag gi byang chub sems ye shes kyi mar me stong phrag du mar 'char ba'i gzhir bsam pa dang*/__dri chab phyi ltar lha mo dung phor thogs pa mang pos tsan dan gyi 'de gus byug pa dang nang ltar byang chub sems kyi rlan gyis nyon mongs pa'i ljan ljin gnas su dag pa gsang ba zhi gnas kyi rlan dang bcas pa'i lhag pa'i byang chub sems kyi rang bzhin du bsam pa dang*/__lha bshos phyi ltar ro brgya ldan ri rab las che ba nang ltar 'dod yon lnga'i lha mo gsang bar byang chub sems 'od kyi thig le rin po che 'bar ba zhig tu bsam pa dang*/__rol mo ni phyi ltar na brdab brdung 'bud dkrol sogs sgra dbyangs sna tshogs nang du lha mo pi wa~M ma mang pos chos sgra sgrogs pa gsang bar gnyis su med pa'i byang chub sems kyi rang sgra se gol dang ha sid sogs kyis mchod par bsam mo/__/gnyis pa ni/__nang sman rag gtor gsum gyi mchod pa/__phyi ltar dam rdzas rnams zhal du sib sib gsol ba nang ltar rang gi dug gsum sha rus gnas sbyang ba gsang ba chos nyid skye med las rig pa'i ye shes rtogs te nyon mongs dang rnam rtog stong zhing zad par bsgom pa'am yang na gong du byin gyis brlab pa bzhin dbul lo/__/gsum pa ni gsang ba sbyor sgrol gyi mchod pa ste don dbyings ye rtags yab yum mkha' gsang thabs shes mnyam par sbyor ba'i byang chub sems kyi 'od zer gyi sprin chen po 'phro bas 'dod pa'i yon tan lnga yi rol mo bsam yas pa spro bas rtsa khams sogs kyi lha rnams mnyes par byed pa dang*/__de las dga' bzhi lugs 'byung ldog gi sbyor bas rang bzhin brgyad cu'i kun rtog mtha' dag 'pho med sgra gcan gyi dbyings su gsod par byed pa rtogs pas bdag dang thugs rjes gzhan sgrol ba ste/__thabs chen gsang ba'i mchod pa rmad du byung ba'o/__/bzhi pa de kho na nyid kyi mchod pa ni snang srid dag mnyam bde ba chen po chos sku thig le nyag gcig la mchod bya mchod yul mchod byed ma dmigs par rang bzhin mnyam pa nyid du shes pa ni yul dang bde chen zung 'jug rgyan gyi mchod pa de bzhin gshegs pa thams cad mnyes par byed pa'i mchod pa'i rgyal po ste/__sgyu 'phrul rgya mtsho las/__mchod pa'i phyag rgya che mchog ni/__sems kyi rtog tshogs kun bsgral te/__/mchod dang mchod bya mi dmigs pa'i/__/rang bzhin nam mkha'i ngang du bsgom/__zhes dang*/__mdo las/__gang la mchod pa nam mkha' 'dra shes shing*/__/gang gis mi dmigs gang du'ang 'dzin pa med/__/de ni mchod pa kun gyi dam pa ste/__ye shes gzhal med bsam yas 'thob par 'gyur/__zhes gsungs/__des na mchod tshogs de thams cad kyang dbang bzhi dang rjes su 'brel bar lta sgom dam tshig dang mthun par 'jug pa yin no/__/gsum pa ni/__hU~M/__sgeg dpa' 'jigs rung sogs te/__de yang*/__ji skad du/__bdag med phyogs bral don dam thugs chud cing*/__/byams dang snying rjes dgra zin mi mnga' yang*/__/gdug pa 'dul phyir dus las mi 'da' ba'i/__/'jigs byed he ru ka la phyag 'tshal bstod/__ces gsungs pa ltar/__gnas lugs yang dag pa'i ye shes mnyam pa nyid mngon du gyur pas/__thugs dmigs med kyi byams pa dang snying rje chen pos 'gro ba kun la bu gcig pa'i ma ltar brtse ba'i rang bzhin las dgra zin gyi rtog pa cha tsam yang mi mnga' mod/__/gdul dka' ba'i gdul bya gdug pa can bdud dang ru tra la sogs pa rnam smin rtsub mos 'phang ba rnams la lhag par yang thugs brtse ba ni chos nyid kyis yin pas/__gdug pa can de dag 'dul ba'i phyir dus las yol ba med pa'i thugs rje'i shugs chen po dang ldan pa 'jigs byed chen po dpal he ru ka'i sku ni rnam par snang mdzad kyi ngo bo sku lus mthong na mi mthun pa med pa mdzes shing rgyan gyis brgyan te yum dang 'khril ba sogs 'tsher sgegs kyi rnams pas sgeg pa/__rin 'byung gi ngo bo sku stobs dang ldan zhing thub par dka' la bdud bzhi gdan du bting bas dpa' ba/___mi bskyod pa'i ngo bo sku che zhing yan lag rags pa mthong ba tsam gyis 'jigs pa'i khro nyams kyi mi sdug pa ste shin tu bzod par dka' ba'i gzi byin nyi ma 'bum las kyang ches lhag par 'bar ba/__gsung ni 'od dpag med kyi ngo bo chags dgyes dregs pa'i rgyu las byung ba'i ha ha dang hi hi la sogs pa'i bzhad mo rgod pa/__don grub kyi ngo bo gdug pa can rnams zungs shig dang rgyob cig la sogs pa tshig rtsub mos gshe ba/__yum mA ma kI'i ngo bo 'brug stong dus gcig la ldir ba'am thog stong dus gcig la lhung ba lta bus nga ro drag po sgrog pa drag shul lam 'jigs rung gi nyams dang ldan cing gzhan yang hU~M hU~M phaT phaT la sogs pa mtha' yas pa'i sngags tshigs kyi sgra sgrogs pa/__thugs ni dam tshig sgrol ma'i ngo bo dmigs pa med pa'i thugs rjes 'gro ba drug gi sems can rnams rjes su 'dzin cing srid las sgrol bar mdzad pa'i brtse ba'i snying rje dang*/__gos dkar mo'i ngo bo rngams pa'am ngams pa ni ur+b+hu ta'i sgra las ngo mtshar ba ya ma zung gi don yin pas khro chags kyi thugs tshom pa lta bus ci yang nus pa dang*/__spyan ma'i ngo bo chos kyi sku spros pa dang mtshan ma'i spyod yul las 'das pa rnam par mi rtog pa'i rang bzhin thugs zhi ba chen po dang ldan zhing ji lta ji snyed sogs mkhyen pa'i ye shes chen po'i srog dang ldan pa ste/__gar dgu'i nyams ldan khrag 'thung khro bo rol pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs yongs su rdzogs pa la che ba'i yon tan rjes su dran pa'i sgo nas rdo rje'i glus bstod pa ste/__glog gi phreng ba las/__sgeg pa dpa' ba mi sdug pa/__/rgod dang drag shul 'jigs su rung*/__/snying rje rngams dang zhi ba ste/__gar dgu'i nyams dang ldan pa'o/__/zhes dang*/__rata gling gter byon phur pa yang gsang bla med kyi gzhung las/__bdud bzhi gdan du bting bas dpa' dpa' 'dra:__rgyan dang cha lugs rdzogs pas sgeg sgeg 'dra:__sku che yan lag rags pas 'jigs 'jigs 'dra:__mtshan dang dpe byad ldan pas brjid brjid 'dra:__zhal g.yas dkar la 'dzum pas bzhad bzhad 'dra:__g.yon zhal dmar la gdangs bas gshe gshe 'dra:__dbus zhal mthing la rngams pas khro khro 'dra:__dug gsum zhal du gsol bas rngams rngams 'dra:__rgyud drug thugs rjes sgrol bas brtse brtse 'dra:__chos sku mtshan ma med pas zhi zhi 'dra:__'bar ba'i gar dgu ldan la phyag 'tshal bstod:__ces gsungs/__de yang phyi ltar na lha rnams kyi sku gsal gdab pa/__nang ltar lha dang gnyis su med par bstod pa/__gsang ba chos kyi sku skye ba med par chos nyid kyi sku lhang nger rtogs par bsgom pa'o/__/de rnams kyis byis pa de bza' btung gos rgyan gnas khang sogs la ci dgar spyod cing yul nor gyi bcad ris dang khe grags sgrub pa rnams sbyong*/__'bras bu sangs rgyas pa'i tshe de nyid du mchod pa'i bkod pa mtha' yas pa'i sprin rtag tu 'byung ba dang phyag gi gnas mchod pa'i zhing bla na med par 'gyur ba'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi tshe rig pa brtul zhugs kyi rol rtsed la ci dgar spyod pa'i gzhi 'ding bas smin byed du 'gro ba yin no/__/bzhi pa dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab pa ni/__gter gzhung rtsa bar/__de ltar las kyi rim pa yis:__dpal chen 'khor bcas gsal btab nas:__gyad du gyur pa'i ting 'dzin brtan:__nga rgyal gcig pu zla med pa:__ye shes mchog gi gzi bskyed nas:__gcig pu gnyis su ma yin pa'i:__goms pa mi 'phrog gyur pa na:__gzhi lam 'bras gsum dbyer med pa'i:__dag pa dran pas mtshams sbyar te:__bskyed rim rab tu brtan par bya:__zhes gsungs pas/__'di la dbye na bzhi/__rnam pa gsal ba/__nga rgyal brtan pa/__rnam dag dran pa/__zhar byung srog sdom gzer bzhi'i gnad bstan pa'o/__/dang po ni/__pad+ma'i lam rim chen mo las/__/tha mal gyi zhen pa sbyang ba la/__rnam pa gsal bar bsgom pas thun mong gi yon tan thams cad 'byung ste/__gdan che la brtan pas tshe ring*/__zhabs bgrad khams che bas sdod tshugs/__sku lang tsho rgyas shing yid du 'ong ba bsgom pas nad nyung khams bzang*/__phyag mtshan gsal bas bsam pa 'grub/__rgyan tshang bas 'byor pa ldan/__zhal dang mche ba sku mdog gsal bar bsgoms pas thams cad bka' nyan cing snang ba dbang du 'dus pa'i rten 'brel lo/__/des na gtso 'khor sku mdog zhal phyag thams cad ma lus shing gsal bar bsgoms pas bar chad gang gis kyang mi tshugs shing thun mong gi yon tan thams cad 'byung*/__gsal ba gang yang med na yon tan gang yang mi 'byung ngo*/__/zhes gsungs pas/__tha mal snang zhen rags pa sbyong ba'i phyir/__gong du smos pa ltar gyi las kyi rim pas dpal chen po rten dang brten pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo rnam pa spyi la sems 'dzin/__de goms pa na tha mal gyi rnam rtog phra ba 'joms pa'i phyir sku yi cha shas nas rgyan cha phra mo'i bar du sems bzung nas rim can du gsal btab/__bying rgod kyi skyon bsal ba sogs ting nge 'dzin gyi yan lag rnams tshogs pa'i sgo nas rim gyis gsal brtan gyi tshad brgyad dang ldan pa'i bar bsgoms te/__de la gsal ba'i tshad bzhi ni/__spyan gyi dkar nag tshun chad ma 'dres par gsal bas sal le/__rig pa'i gsal ngar dang bral ba'i bying nyams can ma yin pa gsal stong seng bag dang bcas pa'i rig pa'-i ngar dang ldan pas seng nge*/__sems med bem po'i rnam pa lta bu+u ma yin par ba spu'i khung bu dang dbu skra'i nyag ma tshun chad rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes kyis zin pa'i dbang shes dwangs pa'i yon tan brgya phrag tu 'char zhing bkra hrig ger bzhugs pas lhag ge__/de lta bu'i sku de yang yin no dang yod do tsam gyi rjes dpag gi blo rtog ma yin par yid ngor mngon sum lta bur 'char bas lhang nge ba ste bzhi'o/__brtan pa'i tshad bzhi ni/__le lo dang brjed nges sogs kyis mi g.yo/__rab rib dang mog mog por gyur pa sogs kyis mi 'gyur/__yun ring du mnyam par bzhag kyang rnam rtog phra mos kyang mi brdzi bas mngon par mi 'gyur/__sku mdog dang zhal phyag byon bzhugs 'od zer spro bsdu sogs ji ltar bsgom yang de ltar 'gyur ba ci yang bsgyur du btub pa ste bzhi'o/__/de ltar yang yang gom pas g.yo thob goms brtan mthar phyin gyi nyams lnga rdzogs nas yul gsum gyad du gyur te lus tha mal du 'dzin pa'i mngon zhen lha'i skur rdzogs par 'gyur te/__dang po yid kyi yul du gang bsgom pa'i lha sku phyag mtshan rgyan cha lugs dang bcas pa gsal la ma 'dres par me long gi gzugs brnyan ltar 'char ba'i gsal snang rdzogs/__gnyis pa sems shin tu sbyang ba'i mthu las yid dpyod ma yin par mig sogs dbang po'i spyod yul du lha'i phyag rgya mngon sum du shar/__gsum pa sems kyis lus 'byongs te lha nyid rags pa lus kyi yul du gsal bas lus shin tu sbyang ba thob pa'i ltas res gzhan ngor lha skur snang ba dang*/__gzhan snang zil gyis gnon cing rang snang dbang du bsgyur bas las dang dngos grub thogs med du sgrub nus pa sogs ting nge 'dzin gyi spyod yul bsam gyis mi khyab pa'i cho 'phrul chen po cir yang 'char zhing sku yi srog 'phrog pas mthar thug dpal chen po'i sku mi zad brgyan gyi 'khor lo dang dbyer med pa'i dngos grub thob par 'gyur te/__dpal chen zhal lung las/__/ye shes lha yi phyag rgya kun/__/dang po yid kyi yul du gsal/__/sems nyid shin tu sbyang ba'i mthar/__/rang bzhin dbang po'i yul du gsal/__/mthar ni bden gnyis dbyer med kyis/__/lus sems shin sbyang thob pa'i lha/__/lus kyi yul du mngon sum gsal/__zhes dang*/__/lam rim ye shes snying po las/__de ltar ting 'dzin gzer la brten nas kyang :__yid kyi yul du ma 'dres gsal snang rdzogs:__dbang po'i yul du phyag rgya mngon sum shar:__lus kyi yul du shin sbyang thob pa'i ltas:__gzhan snang dbang bsgyur cho 'phrul cir yang 'char:__he ru ka dpal sku yi dngos grub thob:__ces gsungs so/__gnyis pa ni/__pad+ma'i lam rim las/__gsal rung mi gsal rung lha rang yin no snyam pa'i bsam pa bya zhing*/__tha mal gyi snang ba med par bya'o/__/zhes gsungs pas/__tha mal gyi 'dzin zhen ldog pa'i don du nga rgyal la bslab par bya ste/__bdag lha dngos min gyi bdag gis lha de bsgom pa yin snyam pa dang*/__lha de dngos ma yin gyi de'i rnam pa tsam zhig bdag gi yid yul du byas pa yin no snyam pa lta bu ma yin pa/__rang gi sems nyid gdod ma nas dbyings ye snang stong zung 'jug de bzhin gshegs pa rnams kyi sku gsung thugs yon tan phrin las te zag med 'bras chos lnga dang 'du 'bral spang ba lhag pa don dam pa'i bden pa nyid ye nas chos nyid don gyi lha yin zhing*/__de'i rang rtsal 'gag pa med par rten dang brten pa'i 'khor lo shar ba yin pas na/__sems nyid spang ba'i pha rol na lha med/__lha spang ba'i pha rol na sems nyid med/__sems nyid dang lha sku gnyis med gzhi dus kyi dpal chen po nyid lam bskyed rdzogs zab mos mngon du byas te/__'bras dus kyi skyon kun zad/__yon tan kun rdzogs/__srid zhi'i rgud pa mtha' dag 'joms pa'i mkhyen brtse nus gsum gyi mnga' bdag shrI he ru ka dngos nyid nga'o snyam pa'i nges shes brtan pos nga rgyal bzung ba ste/__gong 'og tu bstan pa'i gzhi 'bras sbrel ba'i nga rgyal 'dzin tshul rnams kyi don yang 'dir tshang la/__de nyid gnyug mar khyer shes na yang dag pa'i nye lam du 'gyur ba yin no/__/gsum pa ni/__pad+ma'i lam rim chen mor rtags dang don gyi rnam dag gnyis gnyis gsung pa'i dang po ni gzhung de nyid las/__dbu gsum phyag drug zhabs bzhi la sogs par bsgoms pa na/__dbu gsum ni sku gsum/__phyag drug ni ye shes drug__/zhabs bzhi ni rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi dran par bya'o/__/sku mdog ni dkar po skyon gyis ma gos pa/__ser po yon tan rgyas pa/__dmar po thugs rjes chags pa/__ljang gu phrin las thogs med/__mthing ga'am nag po chos nyid mi 'gyur ba'o/__phyag mtshan ni/__rdo rje 'dus ma byas/__'khor lo nyon mongs gcod pa/__rin po che yon tan 'byung ba/__pad+ma skyon gyis ma gos pa/__rgya gram mam ral gri phrin las thogs pa med pa'o/__de bzhin du rang rang gi sgrub thabs gang yin pa'i gzhung bzhin byas pas yon tan 'byung ngo*/__/zhes gsungs pas/__don dam par sangs rgyas rnams ni chos kyi sku spros bral thig le nyag gcig gzung 'dzin mtshan ma'i spyod yul las 'das pa yin pas/__de la zhal phyag sogs rang mtshan par grub pa rdul tsam mi mnga' mod kyi shes rab dang snying rje chen po/__/thabs mkhas kyi spyod pas 'gro ba 'dul ba'i phyir gong du smos pa ltar ye shes nyid rnam pa thams cad par 'char ba'i tshul gyis rten dang brten pa'i dkyil 'khor gyi rnam pa de dang der shar ba ste/__de yang gnyug ma chos nyid kyi steng du gdod nas sangs rgyas kyi yon tan de rnams gzhi lam 'bras bu'i tshul du rang bzhin lhun grub tu bzhugs pa'o snyam du dag pa dran par bya'o/__/gnyis pa don gyi rnam dag kyang*/__de nyid las/___de dag kyang bden dngos su grub pa med pas/__rang bzhin stong pa nyid du shes par bya'o/__des na gdangs ma 'gags pa lha ru lam me/__gshis ma grub par stong par cham me/__ngo bo gsal stong gnyis med du lhang nge*/__de ltar gnyis med du bsgom pas tshogs gnyis rdzogs nas 'bras bu sangs rgyas thob pa yin no/__/zhes gsungs/__bzhi pa ni/__spyir gsang ba yongs rdzogs 'dus pa'i rgyud las/__ye shes 'jig rten gang la yang*/__/srog sdom gzer bzhis ma theb na/__/nam yang don med yug pa rkyang*/__/yongs rdzogs dpal gyi srog 'phrog thabs/__/gcig shes pa yis kun srog thob/__/ces sogs gsungs pa ltar/__bskyed rim spyi'i chings su srog sdom gzer bzhis gdab pa gal che ste/__de'ang sku phyag rgya'i gsal snang gis yul gsum gyad du gyur pa ting nge 'dzin dmigs pa'i gzer/__gsung thugs srog sngags 'khor la sems rtse gcig tu gtad pa snying po sngags kyi gzer/__thugs stong gsal 'gags pa med pa'i chos nyid rang sems dang gnyis su med pa de nyid lha'i rnam par shar ba las bsgrub bya'i lha rtag rtag po gud na med par shes pa dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer/__/phrin las rnam bzhi sogs dmigs pa'i mde kha'am rno so gang la gang dgos su sgyur ba 'phro 'du sna tshogs pa'i gzer dang bzhi'i man ngag gnad thog tu khel na sku dngos su mthong*/__ngag la bden pa 'grub/__chos nyid la rang dbang thob ste gsang ba gsum gyi srog 'phrog__/rig pa'i rtsal 'byang*/__phrin las rnam bzhi rang dbang bsgyur bar gsungs pas/__mos sgom gyi skabs 'dir gsal snang ji bzhin pa 'grub dka' yang*/__thog ma nas blo ma dred pa gal che bas brtson 'grus bskyed la nan tan du goms 'gris bya/__rtsal sbyang ba'i phyir snang srid dag pa rab 'byams kyi bskyed rim gang snang lha sku phyag rgya chen po ngo bo stong pa/__rang bzhin bde ba/__rnam pa gsal ba la yang yang bslab/__khyad par du'ang lta dgongs kyi gzer ni shin tu gces te/__rtsa rgyud pad sdong brtsegs pa las:__de nyid ldan pa'i rnal 'byor gyis:__dur khrod 'dre ngan bsgrub gyur kyang :__mchog dang thun mong 'bras bu gang :__ci 'dod rang byung lhun grub 'byung :__de nyid ma rtog a 'thas blos:__ye shes sems dpa' bsgrub gyur kyang :__gnas skabs bden 'bras phra'u las:__yang dag 'bras bu srid mtha' tsam:__zhes gsungs pas bskyed rim tsam du ma zad 'khor 'das kyi snang cha thams cad rtog pas brtags pa kho na yin/__de yang nyi ma dang 'od chu dang rlan bzhin rig pa'i rang rtsal las gzhan du grub pa rdul tsam med/__rang rig thig le nyag gcig gi ngang du chos thams cad ye rdzogs chen por grub pas slar stong pas rgyas 'debs mi dgos/__rig pa'i ngo bo la skye 'gag gnas gsum gyi mtha' thams cad dang bral bas cir yang ma yin pa la cir yang 'char ba/__shar tsam nas dngos po mtshan mar ma grub kyang snang ngo la don byed nus pas ma bskyed lhun rdzogs kyi dkyil 'khor/__zang thal gyi ye shes rang gnas pa la nam yang 'pho 'gyur med pas 'dzin med cog bzhag gi chos sku 'di ltar snang ba'i chos thams cad bskyed rdzogs zung 'jug 'ba' zhig las mi 'da' ba gshis lugs kyi snang stong zung 'jug la rig thog tu myong ba thon nas gcig shes pas 'khor 'das kun gyi stong srog thob pa nyid bskyed rdzogs gang gi'ang snying po ste/__rtse le sna tshogs rang grol gyi gsungs las/__snang grags gsal cha'i gdangs kun bskyed rim ste/__/a 'thas 'dzin zhen spangs pa rdzogs rim nyid/__/ye nas dbyer med yin la yin bzhin klong*/__/bskyed rdzogs zung 'jug nyams len yengs med 'bungs/__zhes gsungs pa lta bu'i gnad gsang ma rtogs na nam du yang bskyed rdzogs la mtshan rtog gi gol sa chod pa'i dus med pas rab rtogs pa/__'bring nyams myong*/__tha ma go ba phyin ci ma log pas nges shes rnyed pa tsam ci nas gal che'o/__/zhes rje bla ma rdo rje 'chang yongs rdzogs bstan pa'i nyi ma gcig pur gyur pa des bsnyen sgrub spyir gces su 'doms par mdzad pa yin la/__o rgyan dus gsum mkhyen pas kyang bde 'dus rtsa sgrub las/__de ltar sems kyi ngo bo de:__ma rtogs 'khrul pa 'khor ba yin:__de shes rtogs pa mya ngan 'das:__lha sku sems kyi rang rtsal te:__dngos por bzung na 'khrul pa'i phyir:__lha yang sems nyid chos skur gsal:__sngags ni smra brjod bral ba'i phyir:__phyi nang rlung gi rgyu ba yang :__smras tshad grags stong brjod med yin:__gdod nas dag pa'i rig pa 'di:__ye nas chos skur gnas pa la:__dbul po'i khyim gyi sa 'og na:__gnas pa'i nor bu rin chen bzhin:__ngo ma shes pas 'khor bar 'khrul:__ngo sprod de ngo shes pa ni:__chos dbyings ye shes rtogs pa ste:__sangs rgyas zhes su grags pa'o:__zhes gsungs pa bzhin shes par bya'o/__/gnyis pa gsung bzlas pa sngags kyi rnal 'byor la gsum/__rigs bdag bla ma he ru ka la brten nas bsnyen pa/__yi dam khro bo la brten nas sgrub pa/__gnyis ka la brten nas tshe sgrub pa'i las sbyor ro/__dang po la gnyis/__bzlas pa'i sngon du lam dbang blang ba dang*/__ji ltar bsnyen pa'i tshul lo/__/dang po ni/__spyir dbang gi ngo bo thob bya rang gnas kyi ye shes mngon du skyes pa'am skye nges kyi nus rung du smin par byed pa ste/__he ru ka 'dus pa'i rgyud las/__gang gis gang la dbang bskur bas/__rgyud dag nus pa thob phyir dbang*/__zhes gsungs/__nges tshig a b+hi Shiny+tsa'i sgra las mngon par gtor ba'am blugs pas na dbang ste/__sbyang bya'i dri ma 'khrud pa'am gtor zhing lam sgom rung dang*/__'bras bu thob rung gi nus pa khyad par can rgyud la 'jog pa'i phyir te dgyes rdor las/__gtor dang blugs pa zhes bya ba/__des na dbang zhes brjod par bya/__zhes gsungs/__dbye na rgyu dang lam dang 'bras bu'i dbang gsum ste/__dang po slob ma gang zhig sngon chad rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du zhugs ma myong ba zhig__/rdo rje slob dpon mtshan ldan gyis dang por dkyil 'khor du gcug nas de'i rgyud smin par byas pa'o/__/gnyis pa de ltar zhugs shing thob nas bzung sa bcu'i rgyun mtha' la thug gi bar du rdo rje slob dpon las sam bdag 'jug sogs la brten pa gang yin yang 'dra ste bar skabs de dag tu dbang nod pa thams cad do/__/gsum pa rgyun mtha'i gnas skabs su 'og min chen por ston pa longs spyod rdzogs pa'i sku las gsang ba zab mo'i dbang gsum nod pa la brten nas skabs der ston 'khor dgongs pa dbyer med du byed pa'o/__/de la skabs 'dir ni lam dbang zab mo ting nge 'dzin gyis len pa ste/__de la rgyud sde so so'i dgongs pas dbang bskur gyi babs mi 'dra ba du ma 'byung yang sngags bla med kyi skabs 'dir gnas skabs bzhi'i dri ma sbyong zhing*/__lam bzhi nyams su len pa dang*/__sku bzhi'am rdo rje bzhi'i 'bras bu thob par bya ba'i phyir ngo bo ni dbang bzhir 'du ba yin zhing*/__de la'ang gzhi rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor chen po phung khams skye mched kyi 'char gzhi bde gshegs snying po'i rang bzhin gnyug ma'i sgo gsum ye shes dang bzhi bum dbang sogs bzhi'i ngo bor ye nas gnas pa nyid sngar rgyu dbang zab mos smin par byas pa gang zhig__/skabs 'dir lam dbang ting nge 'dzin gyis gsos btab nas bsnyen sgrub yan lag bzhi sogs la brtson pas ye shes gong du 'phel te mthar 'bras sku bzhir sbyor bar byed pas gzhi lam 'bras bu'i dbang zhes gnas skabs su btags pa tsam las rang bzhin chos nyid gcig gi ngo bor dbyer med par gdod nas grub pa yin te dbang mchog rgyal po'i rgyud las/__dbang mchog rang la med gyur na/__/bskur bas mthob par ga la 'gyur/__/bra sran 'bras su dbang bskur yang*/__/de la 'bras kyi dngos snang med/__/ces gsungs/__de ltar spyir nges par byas nas/__len tshul dngos ni/__gzhung rtsa bar/__khyad par lam dbang blang ba ni:__bzlas pas rgyud bskul dbang blang ste:__spyi bo'i gtsug na bzhugs pa yi:__bla ma he ru ka dpal la:__rtse gcig gdung bas 'di skad gsol:__zhes gsungs te/__de yang spyi bo'i bla ma he ru ka nyid dbang len pa'i yul dang*/__bdag gi rtog tshogs rnam 'gyur glo bur ba'i rang bzhin dbang zhus por byas te rtse gcig gdung ba'i dbyangs kyis/__oM/__sgrib pa'i gdung ba zhes sogs te/__sad rmi gnyid dang snyoms 'jug gi gnas skabs bzhi'am sgo gsum cha snyoms dang bcas pa'i sgrib pa'i gdung ba kun bcom par mdzad pa'i bla ma dkyil 'khor gyi dbang phyug dpal khrag 'thung chen po bdag la dgongs su gsol/__sku gsung thugs ye shes rdo rje'i dkyil 'khor du/__bum gsang shes rab ye shes de kho na nyid kyi dbang gis skal ldan bdag yongs su smin par mdzad du gsol/__zhes gsol ba btab/__de nas/__rgyud sbyang byang chub sems gsum bskyed:__smin pa'i 'os su gyur pa na:__zhes pas/__gong du bstan pa ltar gyi dmigs rnam dang ldan pas/__rdo rje slob dpon sogs rgyun bshags yan lag brgyad pas rgyud sbyang*/__oM/__kun bzang sogs kyi smon 'jug don dam pa'i sems gsum bskyed nas/__dbang bzhi ting nge 'dzin gyis rim par len pa las/__dang po bum dbang ni/__bla ma he ru ka dpal gyis:__sogs kyis bstan te de yang sku bzhi'i dbang phyug spyi bo'i bla ma he ru ka'i thugs ka nas lcags kyu lta bu'i 'od zer 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa rnams til gyi gang bu kha phyes pa bzhin du mdun gyi nam mkhar mngon sum du sad pa thabs shes snyom par zhugs pa'i byang chub sems kyi chu rgyun gyis rang gi spyi bo nas dbang bskur bar mos la/__oM nam mkha' gang ba'i sogs brjod cing*/__dbang don gyi ye shes yul snang stong chu zla lta bu'i nyams bskyang la ru lu'i dzaba? dbyangs bya/__gnyis pa ni/__slar yang sogs te nam mkhar bzhugs pa'i de bzhin gshegs pa rnams slar yang snyom par zhugs pa'i byang sems kyi rgyun bla ma he ru ka'i sku'i spyi bo nas zhugs/__yab yum chags pa chen pos snyoms par zhugs pa'i byang sems dkar dmar dang ro gcig tu 'dres pa mkha' gsang nas byung ba rdo rje'i lcer bzhag par mos la/__AH__dkar dmar sogs dang*/__yul can sems nyid gsal stong rnam par mi rtog pa'i nyams bskyangs la/__dzaba? dbyangs bya/__gsum pa ni/__yum las sogs te bla ma rgyal ba'i 'khor lo'i yum las rigs ma gzugs dang lang tshos brgyan pa spros 'dzum pa la sogs pa'i 'dod pa'i sgyu rtsal sna tshogs kyis bde ba bskul te/__rang yab yum lhar gsal ba lha'i 'du shes/__mkha' gsang byin gyis brlab pa sngags kyi 'du shes/__lam 'di la brten nas bde stong phyag rgya chen po'i ye shes mngon du bya'o snyam pa chos kyi 'du shes te/__'du shes gsum ldan gyis mnyam par sbyar bas rjes chags kyi mes spyi bo'i ha~M bzhu ba'i byang sems kyi rgyun spyi bo nas mgrin par babs pa dga' ba/__snying gar babs pa mchog dga'/__lte bar babs pa khyad par gyi dga' ba/__gsang ba nor bu'i rtser phyin pa lhan cig skyes pa'i dga' ba rnams myong*/__der thig le 'dzag med du bcings nas slar yang gyen du bzlog pa'i sbyor bas lte ba la sogs pa'i 'khor lo bzhir dga' bzhi'i 'gros kyis spyi bor lhan cig skyes dga'i ye shes rnam pa thams cad pa nyams su myong bar mos la/__hU~M dga' mchog sogs dang*/__zhu bde'i rkyen gyis rang rig bde stong brjod bral du rtogs pa'i nyams bskyang la dzaba? dbyangs bya/__bzhi pa ni/__de yi don la ngo sprad bya:__zhes pas/__gsum pa'i dus su dpe las skyes pa'i ye shes nyid mtshon byed du byas te/__mtshon bya don gyi ye shes rnam mchog gi stong nyid dang mi 'gyur ba'i bde ba zung du 'jug pa'i rang bzhin 'dus ma byas chen bsam brjod blo 'das ka dag zang thal chen por rdo rje'i tshig gi ngo sprad par mos la/__hoH__gdod nas sogs dang*/__rig stong zung 'jug blo bral chen po'i dgongs pa'i nyams bskyang zhing dzaba? dbyangs bya'o/__/de rnams kyis rim pa bzhin bum gsang shes rab ye shes de kho na nyid kyi dbang bzhi thob/__sgo gsum cha snyoms dang bcas pa'i sgrib pa bzhi dag__/lam bskyed rim gtum mo gzhan lus rdzogs chen bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku longs sku chos sku ngo bo nyid sku thob pa'i skal ba can du byas pa ste/__gnas skabs su yang sngags sdom nyams pa gso zhing ye shes gong du 'phel bas byin rlabs kyi drod tshad gsum 'byung zhing dngos grub rnam pa gnyis myur du thob par byed pa'i thabs mchog yang zab bla na med pa ste/__smin gter bde 'dus dbang chog las/__de ltar dbang bskur yon tan gyi:__byin rlabs mtshan ma dang po ni:__rtsol med mos gus rgyud la skye:__byin rlabs ya mtshan gnyis pa ni:__gang gtad dmigs pa gsal zhing brtan:__byin rlabs mtshan ma gsum pa ni:__rang byung ye shes rtogs pa 'char:__zhes dang*/__he ru ka mngon 'byung las/__/dkyil 'khor bdag po mthong nas ni/__/cung zad de ni mi 'grub med/__/sdig pa kun las rnam par grol/__/dngos grub myur du 'thob par 'gyur/__/zhes so/__gnyis pa la gnyis/__lha sngags dbyer med kyi tshul la nges shes bskyed pa dang*/__ji ltar bzla tshul dngos so/__/dang po ni/__ma dag rnam shes tshogs brgyad sogs kyis bstan te/__de yang spyir snang grags kyi chos thams cad ye nas dag mnyam du gnas pa'i phyir/__gnas tshul la sgrar grags pa mtha' dag grags stong brjod med gsung gi dkyil 'khor las ma 'das te/__kun byed las/__ji ltar grags shing gnas pa'i chos rnams kun/__/skye med dbyings la tshig gi gsung du bkod/__/snying po brjod du med pa'i gsung la 'dus/__/de yang kun byed rgyal pos bkod pa yin/__/zhes dang*/__nam mkha' che las/__mi gsung mnyam bzhag sngags kyi tshig__/ces gsungs/__de'i phyir chos thams cad brjod bral thig le nyag gcig gi klong du rdzogs par rtogs na ngag tu brjod pa thams cad sngags su mi 'gyur ba gang yang med de/__lag na rdo rje dbang bskur ba'i rgyud las/__mnyam nyid ngang la gnas pa yi/__/yan lag bskyod pa ji snyed dang*/__/tshig tu brjod pa ji snyed pa/__/de snyed gsang sngags phyag rgya yin/__/zhes so/__/khyad par bzla bya'i sngags rnams ni thabs shes kyi yi ge rnams 'dus pa las 'khor 'das kyi chos thams cad brjod byar gtan la 'bebs kyang*/__don dam par brjod bya rjod byed las 'das pa'i rang bzhin mnyam pa chen po bden gnyis zung 'jug sngags kyi de kho na nyid thabs chen sprul sku bzla bya'i sngags kyi rnam par 'phrul ba ye nas grub pa bzhi ldan gyi ngo bo ste/__grub pa bzhi ni/__chos nyid ngo bo nyid kyi grub pa yi ge thams cad stong chen mnyam pa nyid kyi ngo bo can du ye nas grub pa/__chos can rang bzhin gyis grub pa rang rang gi ngo bo thun mong min par snang ba'i rang bzhin bslu med du grub pa/__byin gyis brlabs kyis grub pa chos kun la mnga' dbang 'byor ba sangs rgyas rnams kyis yi ge gcig nas mang po'i bar gyi sngags rnams su ye shes nyid rnam par 'phrul ba bstan pas sangs rgyas kyi byin gyis brlabs kyis grub pa/__nus pa'i mthus grub pa sman dang nor bu bzhin du sngags de dag la dngos grub sgrub pa'i nus pa thogs med mi bslu bar yod pa'o/__/'di la 'chad tshul gzhan yang*/__chos nyid gnyug ma'i ye shes gzhom du med pa'i sngags kyi de kho na nyid rang la gdod nas rang chas su gnas pa ni chos nyid rang bzhin gyis grub pa/__rtsa rlung thig le'i rtog tshogs kyi rnam pa thams cad yi ge dang sngags dang phyag rgya'i dkyil 'khor chen por rang chas su shar ba ni chos can rang gi ngo bos grub pa/__de gnyis skye 'gags med pa'i ye shes su rang snang bas bsgrub pa po'i rgyud byin gyis brlabs pa byin gyis brlabs kyis grub pa/__sngags kyi de kho na nyid rtogs shing goms pa'i sbyor bas mchog thun mong gi dngos grub mtha' dag la dbang 'byor ba nus pa'i mthus grub pa dang bzhir yang gsungs so/__/de ltar grub pa'i sngags de gnas skabs dang mthar thug gi don sgrub par mi nus pa med de sngags rnams lha yi ngo bo yin pa'i phyir/__bye brag tu skabs 'dir bstan gyi bzla bya'i sngags ru lu 'bru brgyad ni/__dpal chen po'i thugs yang dag pa'i ye shes nyid rnam pa thabs chen sngags kyi tshul du 'phrul ba ste/__'dis gzhi dus su ye shes klong brgyad dang de thams cad dbyer med pa rang byung gi ye shes nyag gcig dang*/__'khrul pa brtag pa'i gzhi tshogs brgyad kun gzhi dang bcas pa/__lam gyi skabs su gang bsgom zhing bsgrub bya'i lha dgu thugs srog dang bcas pa dang*/__bskyed rim gyi bsnyen sgrub yan lag bzhi dang rdzogs rim gyi dga' bzhi dang stong bzhi sbyar ba'i ye shes bzhi ste brgyad/__'bras dus su ye shes klong brgyad de de kun gcig tu 'khyil ba'i thugs yang dag pa'i ye shes 'bras bu'i dpal chen po rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor mtha' dag mtshon par byed pa yin la/__gzhan yang gdul bya 'dul byed kyi dbang du byas na/__sngon dpal chen pos ru tra bsgral ba'i tshe de'i snying po phrog ste ye shes kyi snying por byin gyis brlab cing gzhan yang de'i lus sems dang yo byad 'khor rnams thams cad phrogs te byin gyis brlabs pa'i stobs dang rdzu 'phrul rmad du byung ba dag kyang ru lu 'bru brgyad kyis grub pa ste/__thugs zhi las ma g.yos par sku 'bar ba'i cha lugs su byung nas 'khor ba nyid myang 'das dug nyid bdud rtsir bsgyur ba'i don grub cing ye shes kyi sgyu 'phrul sngags kyi gzugs su rol pas las thams cad byed pa 'di lta bu ni ya mtshan che ba sngags kyi mthu yin pas/__rgyud las/__ru lu 'di ni ya mtshan che/__zhes dang*/__mtshan ma can gyi skur sgom nas mtshan ma'i sngags bzlas pa'i mthus mtshan ma thams cad dang bral ba'i don dam chos nyid skye ba med pa'i don gyi rtogs pa rgyud la skye bar byed pas/__ru lu 'di ni rtogs pa bskyed/__ces dang*/__lha sgoms zhing sngags bzlas pa'i mthus nyon shes kyi sgrib tshogs tshe 'di nyid la sbyong bar byed pas/__ru lu 'di ni sgrib pa sbyong*/__zhes dang*/__lung bzhin du bzlas pas rab phyag rgya chen po/__'bring mngon shes lnga tha mas kyang DA ki rnams dbang du 'du zhing las bzhi 'grub pa'i dngos grub myur du thob par byed pas na/__ru lu 'di ni dngos grub thob/__ces yon tan bzhir gsungs pa dang*/__bye brag shes pa brgyad kyi sgo nas phrin las lag len du bstan pa'i tshul sogs ni yang dag gsang ba'i 'grel chen dang bka' brgyad rnam bshad sogs las shes par bya la/__'dir lha dang snying po sbyar tshul tsam smos na/__rgyud las/__oM ni gnas lugs chos kyi dbyings/__/ru lu snang lugs longs spyod rdzogs/__/ru lu 'og ma sprul pa'i sku/__hU~M b+h+yo hU~M ni dbyer med do/__/zhes spyir bstan nas bye brag tu yi dam zhi ba'i dbang du byas te/__yang dag snying por/__zhi ba sangs rgyas bzhi bcu gnyis:__ru lu 'bru brgyad nyid du 'dus:__oM ni rigs lnga yab yum bcu:__ru lu gong ma sems dpa' brgyad:__ru lu 'og ma sems ma brgyad:__hU~M ni sgo ba khro bo bzhi:__b+h+yo ni sgo ma khro mo nyid:__hU~M ni sprul sku thub pa drug:__yid dang chos gnyis rang byung gnas:__oM nas hU~M la rnam bskul bas:__zhi ba bzhi bcu rtsa gnyis smin:__zhes dang*/__de nyid gnas gyur khro bo ltar na/__rgyud he ru ka mngon 'byung las/__oM ni rgyal ba yab yum bcu/__/ru lu gong ma khro mo brgyad/__/ru lu 'og ma phra men brgyad/__/hU~M ni phyag rgya sgo ma bzhi/__/b+h+yo ni bran mo nyi shu brgyad/__/hU~M ni byang chub sems kyi ngang*/__/'bar ba'i dkyil 'khor ma lus pa'i/__/bzlas pa mchog ni 'di las med/__/ces zla gam lnga bcu rtsa brgyad pa dang*/__yang hU~M phyi ma khro bcu'i sa bon byas te zla gam re brgyad pa'i lhar sbyar ba rgyas pa dang*/__bsdus pa zla gam dgu ma'i dbang du byas te/__yang dag gsang 'grel las/__oM ni dkar mo ko'u rI ma/__/ru ni rkun mo tso 'u rI ma/__/lu ni spos mo pra mo hA/__/ru ni thal byed bai tA lI/__/lu ni rgan byed puSh+ka sI/__/hU~M ni gtum mo g+hasma rI/__/b+h+yo ni sme sha sma shA ni/__/hU~M ni ma tshogs tsan+d+ha lI/__/kun 'dus dpal chen snying po ste/__/yang dag don gyi lha dgur gsal/__zhes dang*/__bka' sdod dang sbyar ni:__yang dag snying por:__oM ni badz+ra he ru ka:__mgon po nag po'i ngo bor gnas:__ru lu gong ma ko'u rwi brgyad:__srin mo brgyad kyi ngo bor gnas:__ru lu 'og ma phra men brgyad:__lha srin sde brgyad ngo bor gnas:__hU~M ni rta gdong sgo ma bzhi:__ro ka nam gru tsan+Di ka:__re ma ti yi ngo bor gnas:__b+h+yo ni dbang phyug nyi shu brgyad:__hU~M ni lha chen nyi shu brgyad:__dregs pa ru tra 'khor bcas gsal:__lha srin zil gyis ma non par:__sangs rgyas thob par ma bshad do:__ma rig gzung 'dzin ru tra la:__tshogs brgyad ma dag sde brgyad yin:__dbang sdud zil gnon bya ba'i phyir:__rdo rje srin po'i ngur sgra yis:__ru lu bzla zhing sku la bstim:__zhes sogs gsungs pa bzhin dang*/__de bzhin du kI la ya 'bru bcu bzhi pa'ang*/__/oM ni rigs lnga khrag 'thung ye shes lnga/__/badz+ra dpal chen yab yum gnyis su med/__/kI ni sprul pa pho bcu stobs bcu'i bdag__/lI ni sprul pa mo bcu phar phyin bcu/__/kI ni yang sprul za byed pha bcu ste/__/la ni gsod byed ma bcu srid gsum sgrol/__/ya ni sras mchog skabs 'dir sku gsung thugs yon phrin las kyi sras mchog rigs lnga'o/__mchan/__nyer gcig sku gsung thugs/__sarba yang sprul phur srung thams cad 'dus/__/big ni shwa na srog bdag lcam dral te/__/nan ni re ti mched bzhi mgo nyags sras/__/ba~M ni sa bdag bse mo skyes bur bcas/__/hU~M ni khro 'dus dpal gyi ye shes thugs/__/phaT kyis dgra bgegs dam sri thal bar brlog__/ces gsungs/__des na shes rab zab mos sngags la yid ches bskyed pa gal che ste/__don dam par chos thams cad dag mnyam chos sku chen po'i klong na ris su ma chad pa dang*/__kun rdzob tu lha yi sku dngos dang sngags gnyis ka gdul bya'i don du ye shes rnam par 'phrul pa tsam la khyad med par rtogs pas sngags nyid lhar 'dzin par bya ste/__bde mchog 'byung ba'i rgyud las/__/sngags nyid rnal 'byor ma yi gzugs/__/rnal 'byor ma nyid sngags kyi gzugs/__/ci ste go 'phang mchog 'dod na/__/de gnyis dbye bar mi bya'o/__/zhes gsungs/__de lta bu'i lha sngags dbyer med du rtogs pa'i nges shes zab mo the tshom gyi smag dang bral ba la sngags kyi dngos grub myur du 'byung ste/__gshin rje gshed kyi rtog pa gsum pa las/__/chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i/__/don la the tshom med pa yi/__/mkhas pa la ni dngos grub nye/__/zhes gsungs/__/de ltar ma shes kyang lung las gsung pa bzhin sangs rgyas rnams rang ngor sngags kyi rnam par byon nas gnas skabs mthar thug gi don sgrub par mdzad pa yin no/__/snyam du som nyi med par dad pa rtse gcig gis bzlas na yang 'grub ste/__yang na blun po dad pa can/__/de la sbyor ba'i dngos grub nye/__zhes gsungs/__de gnyis gang yang med pa'i the tshom dang rtog dpyod mkhan rnams la dngos grub mi 'byung ste/__rtog cing dpyod pa'i rtog ge ba/__/de la sbyor ba'i dngos grub ring*/__/bla mas man ngag bstan byas kyang*/__/slob ma yid gnyis yod pa na/__/de la dngos grub ring bar bshad/__/bla mas man ngag sbas byas kyang*/__/slob ma yid gnyis mi za zhing*/__/bla ma'i man ngag dam pa zhes/__/gces spras byas na 'grub par nges/__zhes dang*/__/sngags dang rdzas kyi sbyor ba la/__/dpyad na dngos grub mi 'byung ste/__/gal te yid gnyis za 'gyur ram/__/bsam pa 'gyur ram dad pa nyams/__/de tshe dngos grub nye ba yang*/__/phyir ldog 'gyur bar gdon mi za/__zhes gsungs/__des na sngags bzla ba la dad pa shin tu gal che ste/__dad pa brtan pos bsgrub pa na/__/nam mkha' med par gyur na yang*/__/sngags kyi dngos grub med mi srid/__/lha dang drang srong gis bshad pa'i/__/rig sngags bslu ba mi srid na/__/'dod chags bral bas bshad pa yi/__/gsang sngags sbyor bas bslu ba ni/__/ma byung 'byung bar mi 'gyur ro/__/zhes gsungs/__mdor na/__sangs rgyas kyi ye shes ni gdul bya'i blo ngor rnam pa thams cad par 'char rung ba yin la/__/de'ang sangs rgyas kyis 'dul ba la sangs rgyas dngos su snang ba dang*/__phal pas 'dul ba la phal par snang ba gnyis sangs rgyas gcig gi ye shes kyi rol par khyad med pas don la bzang ngan med pa ltar/__'di yang sangs rgyas nyid phal pa'i ngor sngags kyi rnam par bstan pa yin la/__sngags grub pas lha mngon sum du byon pa yang lha nyid sngags su 'phrul pa bsgrubs pas sngags nyid lhar 'phrul pa'i tshul gyis gdul bya la dngos grub stsol ba tsam du zad par shes par bya la/__/dngos gzhi ting nge 'dzin gyi skabs su'ang*/__sku dang thugs srog sngags phreng 'phro 'du'i tshul rnams ting nge 'dzin gyi spyod yul du rnam pa shin tu gsal ba dang*/__de yang rang gi yid ngor shar ba tsam du mi rtog par lha dang gnyis su med par bdag nyid lha yi nga rgyal du bya ba dang*/__lha de yang rang rgyud pa ming gzugs mtshan ma'i rnam pa nyi tshe ba can du mi bzung bar spangs rtogs mthar thug pa 'bras bu'i ye shes rnam pa thams cad pa nyid lha sngags kyi rnam par shar ba'i dag pa dran pa dang*/__de thams cad kyang ye nas dag mnyam bden pa dbyer med chos sku thig le nyag gcig gi ngang tshul las ma 'das par shes par byas nas dmigs pa gzhan gyis bar ma chod par rtse gcig tu gnas par bya'o/__/zhes kun mkhyen bla ma 'jam dpal dgyes pas gsang snying spyi don 'od gsal snying por gsungs la/__gzhan yang rje de nyid kyis phyi nang gsang ba'i bsnyen sgrub kyi go don/__bsgrub bya'i lha ni chos nyid don gyi lha rang byung ye shes byang chub sems kyi dkyil 'khor te/__de'i ngang na snang srid kyi chos thams cad ye nas 'du 'bral med kyang de ltar ma rtogs pa'i 'gro ba la/__rang dang lha rgyud tha dad pa'i tshul can du snang ba'i tshe bdag 'ching ba kun ldan las nyon gyi sbubs su 'thum pa/__lha ni rnam grol ye shes kyi sku can/__chos nyid kyi don mngon du mdzad nas rang don mthar phyin la/__gzhan don du mkhyen brtse nus pa tshad med pa'i sgo nas smon lam dang ye shes thugs rje chen pos rnam pa rtags kyi phyag rgyar snang ba bsgrub bya'i lha zhi khro gang zhig sprul pa'i 'khor lo dang bcas pa de nyid/__sku'i mtshan ma dang*/__gsung rig sngags dang thugs ting nge 'dzin gyi 'jug pa'i sgo nas dngos grub yid bzhin stsol zhing rnam grol gtan du ba'i go 'phang la nges par 'god pa'i phrin las bslu med mdzad pa ste/__rnam pa rtags kyi lha de nyid bskyed bzlas mchod sgrub byed pa ni phyi ltar sgrub pa'i tshul lo/__/de ltar sgrub na thugs rje chen pos 'brel ba'i phyir dang*/__smon lam dang ye shes kyi dbang gis nges par rjes su 'dzin zhing byin gyis rlob par 'gyur ro/__/nang ltar sgrub pa ni lha de dag rang gi dbu ma'i grong khyer du/__snying po ye shes kyi rlung dang thig le'i dwang ma yin la/__rang gi ma dag pa'i sgo gsum spyod yul dang bcas pa ni/__g.yo byed las rlung gi cho 'phrul tsam yin pas/__rtsa gnas su rang bzhin gyis bzhugs pa'i lha'i 'khor lo gsal btab ste/__rlung sngags dbyer med kyis bsgrub la/__de thams cad kyi rtsa ba tsit+ta 'od kyi gur khang byang chub sems kyi thig le bde chen 'gyur ba med pa 'dus ma byas pa'i rang snang la dmigs te sgrub pas myur du 'grub bo/__/gsang ba ltar na/__'khor 'das thams cad ye nas mnyam pa'i dbyings rang sems gdod nas ma skyes pa rang byung ye shes kyi don rtogs na/__bsgrub bya'i lha logs su cung zad kyang med de/__rtsol med lhun grub tu grub pa yin la/__'khor 'das gnyis dbyings de las snang ba'i cho 'phrul tsam du zad do/__des na rang rig pa ye nas rtsol sgrub med pa'i don la mnyam par bzhag pas sgrub pa ni ches zab mo'i mthar thug ste/__de dag gdams pa theb tshul gyi rnal 'byor pa'i nyams dang bstun te bsgrub pas kun gyi mtha' rang sems gdod nas dbyer med chen po'i grub mtha' bsnyegs nas grub pa chen por 'gyur ro/__/zhes gsungs pas bsnyen bsgrub spyi'i gces gnad gal po cher mthong nas ma sbas par bris pa la bla ma dang mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzod cig__/gnyis pa ni/__thog mar dzaba? bskul/__oM/__sngon gyi thugs dam sogs te/__de yang sngon gyi dus su dge slong thar pa nag po sngags kyi lta spyod log pa'i dbang gis dbang phyug dang u ma gnyis kyi bu bdud ru tra zhes bya bar skyes nas 'bras bu che man chod mthu dang rdzu 'phrul gyis dbang du bsdus nas gnas pa la/__sngon brten cing 'brel ba'i stobs kyis bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' nyid dpal he ru kar bstan nas ru tra 'khor dang bcas pa brtul zhing 'bras bu gsang sngags kyi bstan pa snang bar mdzad pa sogs sngon gyi thugs dam chen po rjes su dgongs par mdzod la/__deng 'dir yang chos dang gang zag bdag rtag par 'dzin pa'i rgyu las phyi yul lam lus la mngon par bzung ba ma tra~M ka ru dra/__nang sems la dngos por zhen pa kha Ta~M ka ru dra/___las 'bras med cing dngos po kun mthar chad par smra ba'i ngag ni a kar sha ru dra ste/__phyin ci log gi rtog pa de gsum la brten nas dug lnga lhag par rgyas pa'i rang gzugs phyi nang du shar ba bdud ma tra~M ru dra 'khor srin po gshin rje bdud dang gnod sbyin gyi ru dra bzhi phyag brnyan dam sri'i tshogs bgegs rigs stong phrag brgyad cu sogs nang gi rtog tshogs dang mthun par dpag tu med par 'phrul bas/__gnas skabs su dngos grub sgrub pa dang mthar thug thar pa la bar du gcod pas de ma brtul na gzhan don du byang chub chen po'i 'bras bu mi thob pas/__phyi nang gi chos thams cad bden med du shes shing kun rdzob sgyu ma tsam du snang ba mi 'gog la de nyid lhar snang sgyu ma lta bu'i cho 'phrul rgyun mi 'chad par shes pa'i sngags kyi lta spyod zab mos nyon mongs pa ye shes su bsgyur ba'i thabs mkhas kyi spyod pas rtsa ba'i ru tra gsum po de thul na/__des bskyed pa'i bdud ru tra 'khor phyag brnyan dang bcas pa kun kyang thul bar 'gyur ba'i phyir/__de lta bu'i lta spyod rmad du byung bas bdud dang ru tra 'khor dang bcas pa bsgral ba dang*/__skal ba dang ldan pa'i gdul bya yongs su smin par bya ba'i phyir du/__thabs mkhas gsang sngags kyi spyod pa brlab po che'i phrin las zab mo deng 'dir rjes su bskul ba lags na/__srid pa ji srid bar du gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar cir yang ston par mdzad pa'i 'bar ba chen po rdo rje sku yi gzi byin mchog tu bskyed pa dang*/__grags stong gzhom med nA da'i sgra dbyangs gang 'dul gdul bya'i bsam pa dang mthun par chos sgo bsam las 'das par ston pa'i rdo rje'i gsung gis zab mo sngags kyi sgra gdangs sgrogs pa dang*/__rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid dang mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po zung du 'jug pa'i ye shes chen po srog dang ldan pa'i rdo rje'i thugs mkhyen brtse'i rang bzhin gyis lhag par rjes su dgongs nas bdag sgrub pa po la phyag rgya chen po mchog dang thun mong gi dngos grub rnam pa gnyis po slad ma'i dus la mi ltos par myur ba da lta nyid du stsal bar mdzod cig__/ces de skad dad mos gdung ba drag pos bskul zhing gsol ba btab pas de ma thag par/__spyi bo'i bla ma he ru ka nyid sku dgyes pa'i gar dgur shig shig tu g.yos shing khyad par rdo rje dang pad+ma mnyam par sbyor ba mdzad/__gsung sngags kyi sgra chen po dang khyad par a ha~M la sogs pa snyom 'jug bde ba'i sgra gdangs kun du khyab par sgrog pa dang*/__thugs dmigs med nam mkha' lta bu'i ngang las ma g.yos bzhin du bzod du med pa'i bde stong gi ye shes chen por mnyam par zhugs shing*/__che ba'i yon tan dang phrin las bsam gyis mi khyab pas gang la gang gis 'dul bar de dang der ston pa'i rnam 'phrul tshad med pas/__thun mong du sku yi gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum las dkar dmar mthing ba'i sngags 'bru 'od zer dang bcas pa char 'bab pa bzhin du byung nas rang lhar gsal ba'i sgo gsum la gnyis med du thim pas/__bdag dang bdag gir 'dzin pa'i rnam rtog gi rgyud dang sgo gsum 'khrul rtog bag chags dang bcas pa kun sbyangs nas sku gsung thugs rdo rje gsum gyi dbyings su ye shes chen por ro gcig tu gyur par mos pa dang*/__thun mong min pa'i dbang du byas na/__yab yum snyom par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis bla ma rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus shing lus pa med pa spyan drangs/__de thams cad rjes chags kyi snyoms par zhugs pa bde stong zung 'jug gi ngo bor 'od du zhu ba bla ma yab yum gyi spyi bo nas zhugs sku yi dbyibs brgyud mkha' gsang nas bdud rtsi byang chub sems kyi rgyun dkar dmar mthing gsum gyi rnam pas byung*/__rang rdo rje gzhon nur gsal ba'i spyi bo nas zhugs/__rim gyis rtsa 'khor thams cad gang bas dbang bzhi thob/__sgrib bzhi byang*/__lam bzhi'i rtogs pa mngon du gyur nas/__sku gsung thugs ye shes rdo rje dang rang gi sgo gsum gnyis su med par gyur par mos la/__rig stong ka dag bsam brjod dang bral ba'i dbyings su mnyam par bzhag nas/__bzla bya'i sngags ru lu 'bru brgyad pa nyid grags stong skye med kyi ngang du bzlas pas ye shes chen po'i byin rlabs myur du zhugs pa te mchog thun gyi grub pa mtha' dag tshe 'di nyid la mngon du byed par 'gyur te/__gter gzhung rtsa bar/__bar med chu bo'i rgyun bzhin du:__bsnyen dang sgrub pa 'di nyid la:__bdun phrag bdun dus sus brtson pa:__thun mong dngos grub lta ci smos:__dpyid kyi sa rlon dros pa na:__rtsa ba myu gu me tog sogs:__rtsol med ngang gis 'byung ba bzhin:__sangs rgyas rnams kyi byang chub sems:__bdag dang phung po rnam rig gi:__gzung 'dzin rtog pas ma gos par:__bde bas thabs byas stong pa nyid:__nam mkha' gang ba 'phel ba yis:__rnam pa kun tu zung 'jug pa:__'jig rten kun na sgra che ba:__nam mkha'i mtha' la longs spyod pa'i:__yang dag zla med de bzhin nyid:__mchog gi go 'phang tshe 'di ru:__dka' ba med par mngon bgyid pa'i:__lam gyi mchog ni 'di nyid do:__zhes gsungs so/__/de ltar bzlas pa'i grangs kyi tshad ni bdun 'bum kha skong bcas dang*/__dus kyi tshad ni zhag bdun phrag bdun dang*/__rtags kyi tshad ni byin rlabs kyi mtshan ma mngon sum du mthong ba'i bar ro/__/gnyis pa yi dam khro bo'i bzlas pa la gnyis/__dzaba? khang dbye ba dang*/__dngos so/__/dang po ni/__dbye gzhi rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor la slar yang gsal snang 'don skyor zhig byas nas/__bsnyen sngags la phaT dzaHbtags pa brjod pa'i rkyen gyis bdag dam tshig gi 'khor lo las ye shes kyi 'khor lo rten dang brten par bcas pa logs su phyes nas mdun gyi nam mkhar me ri 'dab 'byor gyi tshul du bzhugs par mos pa'o/__/gnyis pa dzaba? dgos dngos ni/__bdag mdun rdo rje gzhon nu sogs te/__'di la gsum/__sku phyag rgya/__gsung sngags phreng*/__thugs ye shes chen por dmigs pa'o/__dang po ni/__bdag dam tshig pa dang mdun gyi dzaba? khang gi lha rdo rje gzhon nur gsal ba de gnyis ka'i thugs kar/__ye shes sems dpa' rdor sems zhi ba yab rkyang gi rnam pa tshon gang ba/__sku mdog dkar po gsal zhing 'tsher ba 'od kyi rang bzhin can/__zhal gcig phyag gnyis pa/__rdo rje dang dril bu 'dzin pa longs spyod rdzogs sku'i rgyan cha can/__zhabs gnyis phyed skyil gyis pad+ma dang zla ba'i gdan la bzhugs pa/__de'i thugs rin po che zur brgyad pa mchong gur phub pa lta bu'i nang dbus su/__pad+ma dang nyi ma'i lte bar ting 'dzin sems dpa' hU~M mthing ga'i mtha' bskor du mdun nas brtsams te/__g.yas bskor du yig ngo nang bstan gyis/__'bar ba'i sngags kyi phreng ba kI la ya 'bru dgus bskor ba bsam la gong du bstan pa ltar rten dang brten pa'i dkyil 'khor la gsal brtan dag gsum rdzogs pa'i bskyed pa lha'i gzer la dmigs pa rtse gcig pas ma yengs bar gsal stong 'dzin med kyi ngang du bzla ba ni yi dam gyi sku'i srog la dbang byed pa'i thabs so/__/gnyis pa ni/__gong gi gsal snang la gnas bzhin par/__sngags bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng las 'od mthing nag gam las mthun nyi ma'i zer lta bu bsam gyis mi khyab pa nam mkha'i dbyings khyab par 'phros/__spyi bo'i rigs bdag bla ma he ru ka dang*/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi tshogs la thugs mnyes pa'i mchod pa phul/__khams gsum gyi sems can thams cad la phog pas las nyon rnam smin gyi sgrib pa'i tshogs ma lus pa sbyangs/__ye shes chen por byin gyis rlabs/__'od zer tshur 'dus bdag la thim pas mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thob/__slar yang sngags kyi 'od zer sku dang sngags 'bru phyag mtshan 'bar ba'i me dpung rdo rje'i tshwa tshwa 'phro bzhin pa dpag tu med pa 'phros/__snang srid thams cad la khyab pas/__dam can srung ma'i tshogs las la bskul/__sde brgyad gdug pa can thams cad tshar bcad/__bar chad byad phur thams cad rdul du brlag__/gzhan yang zhi sogs las gang 'dod kyi dmigs pa'i kha bsgyur dang bcas/__phyi snod kyi 'jig rten gzhal yas khang*/__nang bcud kyi sems can thams cad rdo rje gzhon nu'i sku zhal phyag rdzogs pa/__sgra ru grags pa thams cad snying po kI la ya yi sngags kyi sgra 'brug stong dus gcig la ldir ba lta bu/__sems kyi 'gyu dran gyi rtog tshogs thams cad thugs 'od gsal chos nyid skye med kyi dbyings su thim par mos la grags stong gzhom med kyi ngang du bzla ba ni bzlas pa sngags dang 'phro 'du phrin las kyi gzer gnyis kyi dgongs pa ste gsung gi srog dbang du byed pa'i gnad do/__/gsum pa ni/__'khor 'das kyi chos thams cad gdod ma nas dag mnyam chos sku'i rang bzhin snang srid gzhir bzhengs dpal chen po'i sku gsung thugs kyi dkyil 'khor du ye nas lhun gyis grub pa'i phyir/__gang shar gyi snang ba thams cad me long nang gi gzugs brnyan bzhin du lha'i sku gsal stong 'dzin med du shar ba me long ye shes/__sgrar grags pa thams cad grags stong gzhom med nA da'i sgra dbyangs snying po sngags kyi rang sgrar grags pa sor rtog ye shes/__sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyi dmigs pa'i 'phro 'du+u la brten nas rang gzhan gyi don gnyis sgrub pa bya grub ye shes/__de thams cad rang gi rig pa'i ngang du dbyer med ro gcig pa mnyam nyid ye shes/__rig pa dpal chen po'i thugs spros bral rang byung gi ye shes brjod bral thig le nyag gcig tu rdzogs pa chos dbyings ye shes te/__cir snang ye shes chen po'i dgongs pa'i gzer gyis 'khor 'das kyi chos kun gyi srog la dbang bsgyur bas dpal chen po'i thugs rang byung gi ye shes mngon du byed pa'i thabs snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i dgongs pa zab mo 'o/__de ltar dzaba? dgongs gsum po re re la thun gyi sum cha re tsam cha brtsis te gsal btab la/__sems rtse gcig pa'i ting nge 'dzin gyis bzla bar gsungs/__bzla bya'i sngags ni kI la ya 'bru bcu bzhi pa ste sngags don ni gong du smos pa bzhin no/__/ji ltar bzla na ha cang sngags myur ba dang*/__bul ba dang*/__sgra drag pa dang*/__zhan pa dang*/__gnyid rmug sogs bying ba dang*/__sems 'phro rgod sogs sngags dang ting nge 'dzin gyi skyon rnams spangs te/__ting nge 'dzin gyi gsal snang dang nga rgyal brtan pos sngags sgra gsal zhing dag par bzla ste/__rngam glog las/__sgra chen ma yin chung ba m-in/__/mgyogs par ma yin bul bar min/__/drag por ma yin zhan par min/__/yig 'bru yan lag nyams pas min/__/yengs pas ma yin smra bzhin min/__/glal sogs bar du chod pas min/__/zhes skyon bcu spang bar bshad cing*/__khyad par thun sgang sogs su smra ba bcad pa dang ting 'dzin gsal ba gal che ste/__dge slong so khya de ba'i zhal nas/__smra ba thams cad spangs nas su/__/gsang sngags smra bar brtsam par bya/__/bde ba'i lha yang bsgrub pas na/__/sngags kyi mthu ni shin tu che/__/zhes dang*/__smin gter drag dmar gter gzhung las/__/ma yengs ting 'dzin ldan pas bzla:__gzhan du yengs par gyur na ni:__bskal par bzlas kyang 'bras mi 'byin:__zhes gsungs/__des na/__ting 'dzin me dang 'dra ba la/__/bzlas brjod rlung dang 'dra bas bskul/__/zhes gsungs pa ltar bzlas grangs tsam la gtso bor mi bya bar lha sngags kyi dmigs pa la yid rtse gcig tu gtad pa gnad do/__/tshad spyi dang mthun par gsungs pas/__dus ni dgongs rgyud las/__yun ni lo zla tsam du bsrings/__/zhes pas rang gi nus pa dang sbyar te lo'am zla ba'i grangs 'di tsam zhes ji ltar dam bcas pa las mi 'da' ba ste zla ba drug la sogs pa'o/__/grangs ni/__snga ma las/__bsnyen sgrub cho ga tshar byas nas/__/dzaba? grangs bdun 'bum nyi khri 'don/__/zhes gsungs pas bdun 'bum nyi khri yan chod de/__/spyi ltar 'bru 'bum kha skong dang bcas pa nyid legs so/__/mtshan ma'i bsnyen pa ni/__nang gi ting nge 'dzin gyi mtshan ma'am phyi rol gyi rtags ma mthong gi bar te/__de yang chos dbang gter byon spu gri'i gter gzhung las/__de ltar bsnyen pa'i drod dam rtags tshad ni/__/nyams rtogs 'bar ba/__/sems rtse gcig pa'i ting 'dzin thob pa/__/rmi lam du mchod rten gyi rtse dang*/__/ri bo'i rtser 'dug cing dar phyar ba nyi zla'i steng na 'dug gam nyi zla lus la shar ba dang*/__dngos su lha nyid gyad du gyur pa dang zhal mjal lam bzhad pa dang*/__rmi lam du rnga chen brdung ba/__dung 'bud pa/__'od dang lha mos gzugs ston pa/__'gro ba'i ded dpon byed pa rmi ba sogs mtshan ma bzang po rang nyams kyi rig pa phyogs med du 'byung ngo*/__/zhes gsungs/__de ltar bsnyen pa rdzogs nas bzhi snying gcig dril yang bzla bar gsungs pas/__bzlas dmigs bsnyen rkyang tsam la gong du bstan pas 'thus shing*/__thun min smad las dang sbrel na/__phrin las la dmigs pa drag po'i bzlas pa bye brag tu bya ba'i tshul sogs ni lam 'di'i snyan brgyud kyi bka' bab sprul pa'i gter chen nyid kyi phrin las kyi rnam 'phrul mtshungs bral mchog sprul rin po che'i zhal snga nas stsal ba'i gtor bzlog bdud las rnam rgyal las shes par bya'o/__/gsum pa gnyis ka la brten nas rdo rje'i tshe sgrub pa'i las kyi sbyor ba la bzhi/__dzaba? bzla ba/__tshe 'gugs pa/__tshe sba zhing rgyas gdab pa/__thun mong du stong tshig bya ba'o/__/dang po ni/__bdag mdun dpal chen sogs te/__de yang bdag mdun rdo rje gzhon nu dang spyi bo'i bla ma yang dag he ru ka gnyis ka'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su hU~M mthing nag gi mtha' skor du/__rang sngags tshe'i rig pas bskor ba gsal btab/__sngags bzlas shing thugs dam bskul ba'i tshe/__dngos gcig du mar 'char ba'i tshul gyis bla ma yang dag he ru ka'i sku las gau rI la sogs gnas yul gyi ma mo rnams dang*/__rdo rje gzhon nu'i sku las phur srung bcu gnyis la sogs pa ye shes chen po'i rol pa tshad med par 'phrul pa la thugs srog 'od zer gyis bskul bas sprul pa dang yang sprul 'jig rten gyi khams gang bar spros nas rang dang bsgrub bya'i bla tshe chad nyams yar ba dang*/__sde brgyad gdug pa can rnams kyis brkus dang 'phrog pa/__brtan g.yo 'khor 'das srid zhi'i tshe yi dwangs bcud ma lus pa 'chi med ye shes kyi bdud rtsi'i rnam par bsdus shing spyan drangs nas/__bdag dang bsgrub bya rten rdzas rnams la thim pas 'chi ba med pa tshe yi rig 'dzin 'grub par mos la/__sngags tshan gnyis po ci 'grub bzla zhing tshe bcud bsdu stim gyi dmigs pa yang yang bya'o/__/gnas skabs 'di dag tu don dam par chos thams cad rang bzhin ci yang ma grub pas cir yang 'char du rung ba dang*/__kun rdzob rten 'byung gi chos nyid mi bslu ba'i gnad kyis rdo rje'i tshe yi srog sgrub par nus pa'i sngags kyi thabs mkhas kyi tshul la yid ches pa gal che ste/__'phags pa dkon mchog brtsegs pa las/__rig sngags dang*/__sman dang*/__'khyud dpyad dang*/__rten cing 'brel bar 'byung ba'i mthu ni bsam gyis mi khyab bo/__/sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi thabs dang ting nge 'dzin dang rdzu 'phrul gyi spyod yul ni bsam gyis mi khyab bo/__/zhes dang*/__'phags pa klus/__gang la stong pa nyid rung ba/__/de la cir yang rung ba yin/__/zhes dang*/__rten cing 'brel 'byung ma yin pa'i/__/chos 'ga' yod pa ma yin no/__/zhes so/__/gnyis pa ni/__thun mthar gong smos kyi dmigs pa gsal bzhin du mda' dar g.yab la tshe 'gugs pa ni/__oM 'chi med rtag pa sogs te/__de yang 'dus byas kyi mtshan nyid skye rga na 'chi sogs 'gyur bcas kyi zug rngu mtha' dag spangs pa'i rang bzhin 'dus ma byas pa'i ye shes mngon du mdzad pas 'chi med rdo rje lta bur rtag pa dam pa'i sku brnyes pa'i dpal chen po yang dag he ru ka dang*/__rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs khyed rnams sngon gyi tshe skye ba mang po'i gong rol nas brten cing 'brel ba'i yi dam gyi lha lags pas/__deng gi dus 'dir yang rtse gcig tu bsnyen cing sgrub pa zab mo la brtson lags na rang don nyi tshe tsam gyi ched du ma yin par theg chen bla na med pa'i byang chub mchog tu sems bskyed nas/__dus gsum gyi rgyal ba rig pa 'dzin pa rnams kyi gdung 'tshob par 'dod pa'i rig 'dzin rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa rnams la lhag pa'i lha mchog khyed rnams kyis sngon gyi thugs dam chen po rjes su dgongs nas mchog thun mong gi dngos grub spyi dang khyad par skye 'chi med pa rdo rje tshe yi dngos grub dam pa deng 'dir stsol ba'i dus la babs pas/__gnas yul gyi ma mo phur srung dam can lcam dral la sogs pa'i sprul pa'i pho nya mang po'i 'du 'phro yis/__bdag dang sgrub bya'i bla tshe chad nyams yar ba dang*/__brtan g.yo srid zhi'i dwangs bcud dge mtshan ci dang ci mchis pa thams cad rdo khab len gyi lcags phye bsdud pa'am bung bas pad+ma'i tshal nas sbrang rtsi len pa bzhin tu lha sngags rten 'brel zab mo'i sbyor bas gcig tu bsdus nas bdag dang bsgrub bya rten rdzas rnams la bstim pas/__rgas pa med pa rdo rje lta bu'i lus/__nad med bde ba'i gzi byin/__'chi ba med pa rtag pa'i tshe/__gzhom gzhig dang bral ba'i ye shes mchog gi dngos grub ma lus stsol bar mdzad cig__/ces thugs dam bskul la tshe'i rig pa bzla zhing lus thams cad 'chi med ye shes kyi bdud rtsi dkar dmar gyi rnam pas mer gyis gang nas 'chi med tshe yi dngos grub thob par mos la/__/spro na tshe ril chang sogs kyang longs spyod par bya'o/__/gsum pa ni/__AH__'khor 'das dwangs bcud sogs te/__smos ma thag pa ltar gyi 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs mas lus kyi nang thams cad gang ba'i snying po tshe yi bcud mtha' dag gcig tu 'dril ba nyi zla'i ga'u kha cung zad bye ba'i bar nas ye shes kyi rlung byung nas 'ub kyis bsdus te thugs srog mi shig pa'i thig le hU~M yig la thims pas bkrag mdangs dang gzi brjid 'bar nyi zla'i ga'u kha sgrigs zhun lugs su song bas skye 'chi gzhom gzhig dang bral ba rtag pa dam pa'i tshe la dbang 'byor bar mos la sems 'dzin/__mthar de yang brjod bral ka dag gi klong du thim nas 'chi med gnyug ma'i ngo bor rgyas btab ste mnyam par 'jog pa ni stong nyid kyi go cha chos nyid kyi srung ba ste rgyas gdab dang srung ba kun gyi mchog bla na med pa yin te/__gsang 'grel las/__cis kyang mi phyed mi shig pa'i/__/stong pa'i go cha bla na med/__/mtshan ma'i yul kun bcoms nas kyang*/__/thams cad myur du rgyal bar 'gyur/__/zhes dang*/__ming dang mtshan mar ma grub pa'i/__/mi gnas ma bral 'dus ma byas/__/chos kyi dbyings kyi bsrungs bas na/__/sangs rgyas kyis kyang mi gzigs so/__/zhes so/__/bzhi pa ni/__rgyud las/__bsnyen pa ma thon par dag tu/__/ma yengs dzaba? ni shib shib bzlas/__/bar bar bstod dang mchod pa bya/__/zhes gsang 'grel du lung drangs pa ltar/__spyir stong tshig zhes pa bsnyen pa stong phrag re song mtshams mchod bstod 'bul ba yin yang*/__de tsam mi lcogs na sngags bzlas pa'i thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams gsum gsum brjod pas sngags kyi nus pa nyams pa gso zhing brtan par byas nas/__skabs 'dir mchod bstod bya ba ste go don sogs ni sngar bstan zin to/__/de rnams kyis 'khor bar ming tshig yi ge'i rnam rtog dang ngag gi zhen pa sbyong*/__'bras bu gsung gzhom med nA da'i sgra dbyangs su rdzogs pas gdul bya la chos 'khor bskor ba'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi gnas skabs su rlung dag par byed pa'i gzhi 'ding pa'o/__/gsum pa rjes cho ga'i yan lag gzhan bshad pa la bzhi/__tshogs mchod 'bul ba/__gtor skyong bya ba/__dngos grub blang ba/__dkyil 'khor bsdu zhing bsngo smon shis brjod bya ba'o/__/dang po ni/__spyi tshogs kyi ngo bo thabs shes dbyer med kyi kun spyod khyad par can/__nges tshig ga Na tsakra'i sgra las bde ba chen po'i tshogs chen 'dus pa'i 'khor los nyon mongs pa'i drwa ba gcod pa'o/__/dbye na/__skal ldan mi yi tshogs thabs shes zung du 'brel ba'i skye bo 'dus pa/__'byor ldan yo byad kyi tshogs phyi nang gsang ba'i mchod rdzas dang sha lnga bdud rtsi lnga sogs bza' bca' ldag myong gi rigs dang rdzas su 'os pa rnams tshogs pa/__dgyes ldan lha'i tshogs sgrub rten gzug cing ye shes kyi 'khor lo rten dang brten pa bka' sdod srung ma'i tshogs bcas bsgoms shing spyan drangs pa/__de gsum 'dus nas mnyam pa nyid kyi lta dgongs la gnas pas tshul bzhin longs spyod pa las thob pa bsod nams dang ye shes kyi tshogs te bzhir/__sgyu 'phrul bshad rgyud rdo rje las/__skye bo 'dza' ba kun tshogs pa/__/rnal 'byor 'dus pa'i tshogs zhes bya/__/'byor pa'i longs spyod tshang ba ni/__/bde ba'i longs spyod tshogs su bshad/__/lha dang dam can kun 'dus pa/__/'dus pa chen po'i tshogs su bshad/__/thams cad spyod la mi 'dzin pas/__/tshogs gnyis rgyun du rdzogs byed pa/__/tshogs chen po ru nges par bshad/__/zhes gsungs/__ji ltar bya ba'i rim pa ni/__gzhung rtsa bar/__dang po phyi yi tshogs 'khor ni:__thabs kyi sha dang zan yin te:__shes rab nyid ni ma da na:__zung 'jug kun tu ru nyid kyis:__ye shes rgyas par spel ba'i slad:__yid du 'ong ba'i bu mo ni:__gzugs dang lang tshos brgyan pa bzhag:__ces sogs kyis bstan te/__de yang*/__mnyam sbyor las/__sha ni sman gyi mchog yin te/__/chang ni rA sa yA nar bshad/__/zan ni tshe zhes bya bar bshad/__/bza' ba sna tshogs grub pa ni/__/sha dang chang du ldan pa dag__/dga' ba'i longs spyod bskal bzang po/__/tshe yi dam pa yin par bshad/__ces dang*/__kun tu sna tshogs phyag rgya ni/__/thams cad nam mkhar 'gro ba ste/__/sangs rgyas kun dang mnyam sbyor ba/__/mkha' 'gro ma zhes rab tu grags/__/zhes gsungs/__'on kyang gter gzhung rtsa ba dum bu tsam las rdzogs par gtan la 'bebs ma gnang bas nang gsang gi tshogs dang thabs lam gyi skor bzhugs par snang mod da lta dngos su mi bzhugs la/__der ma zad las rgya la brten pa'i tshogs 'khor mtshan nyid pa la dngos su spyod nus pa'i gang zag kyang dkon pas 'dir ye rgya tsam la brten pas don tshang la/__sha la sogs pa'ang*/__rgyud las/__mkha' 'gro la sogs sems can lnga/__/sgrub pa'i rdzas su gsungs pa'ang*/__/sdig pa'i nyen dang ma 'brel ba'i/__/srog med sha khrag mchod ston bya/__/zhes gsang 'grel du 'dren par mdzad la/__/de bzhin du gsang 'dus las/__/sha la sogs pa med na'ang*/__/thams cad bsam pas rnam par brtag__/ces gsungs shing*/__byang gter las kyang*/__dus mtha' mar sems can sha khrag la gcan gzan lta bur rngams/___srog srin po ltar 'phrog__/chos byed du ming btags pa rnams kyang*/__sha khrag dpag med za ba'i dus 'ongs/__gsang sngags pa rnams kyang gsang sngags kyi dam rdzas sha med par mi 'ong zer/__tha snyad brtags te sha khrag dmar po skyil nas srin po'i cha byad byed/__sha khrag dmar la bag med du spyod nas mthar las kyi sha za nag por skye bar 'gyur ro/__/de'i dus su gsang sngags spyod pa'i rnal 'byor pa lam la gnas pa rnams 'di lta bur gyis shig__/gsang sngags dam rdzas sha lnga dang*/__/bdud rtsi lnga ni sgrub chen gyi sman la 'dus/__nang rang gi lus la tshang ba'o/__/bsad pa dang mi gtsang ba'i lag nas byung ba ni nyams pa yin pas rdzas su mi rung ste/__so so skye bos mthong ba'am tshor ba'i gnas su sha khrag gis ma mo mkha' 'gro mchod na/__ya ga ngan pa phog nas gsang ba'i dam tshig nyams par 'gyur ro/__/de'i phyir sha khrag dri tshor tsam byin gyis brlabs te spyad du rung*/__mngon par tshol ba'i sha khrag ma brten cig:__ces gu ru bka' drin can gyis rjes su 'dom par mdzad pa bzhin sdig dang ma 'dres pa'i gtsang ma nyid sbyar ba gal che ste/__rdo rje rtse mo las/__brtan pa ma thob bar du ni/__/kha na ma tho rdul med cing*/__/sdom pa gsum la gnas par bya/__/zhes gsungs/__spyir yang gzhan la 'tshe ba'i bdag nyid can gyi mchod spyin sogs ji ltar rgya che yang rgyal ba dgyes pa'i thabs su ni mi 'gyur te/__mdo las/__gang gis yid la dga' ba bskyed na mchod pa yin pas na/__/sems can dag la phan na de ni chung yang mchod pa yin/__/'tshe ba'i bdag nyid can dang gzhan la gnod pa 'byung ba yi/__/mchod pa legs par sbyar ba yin yang mchod par 'gyur ba min/__/zhes dang*/__sems can rnams la mchog tu phan na nga la mchod mchog yin/__sems can rnams la gnod pa'i mchog ni nga la gnod mchog yin/__/nga dang sems can dag ni bde dang sdug bsngal mtshungs 'dod pas/__/gang zhig sems can gnod byed de ni nga la ji ltar mos/__/zhes dang*/__rgyal sras zhi ba lhas/__gang dag bde bas thub rnams dgyes 'gyur zhing*/__gang dag gnod na mi dgyes 'byung 'gyur ba/__/de dag dga' bas thub pa kun dgyes shing*/__/de la gnod byas thub la gnod pa byas/__/ji ltar lus la kun nas me 'bar ba/__/'dod pa kun gyis yid bder mi 'gyur ba/__/de bzhin sems can gnod pa byas na yang*/__/thugs rje che rnams dgyes pa'i thabs med do/__/zhes gsungs pa'i tshul 'di la nam yang dran pa nye bar bzhag par bya zhing*/__chang yang dam tshig gi rdzas su ran tsam las sred zhen gyis myos par mi btung ste/__rgyud las/__sngags pa chang gis myos gyur na/__/ngu 'bod gnas su 'tshed par 'gyur/__/zhes so/__/de ltar spyir nges par byas nas/__/bye brag tu/__kun mkhyen chos rjes/__nya dang gnam stong tshes brgyad nyi shu dgu__/tshes bcu yar ngo mar ngo'i nyin dang mtshan/__/bsnyen sgrub tshogs mchod bskang bshags 'bad par bya/__/zhes gsungs pa lta bu'i dus gnyan khyad par du 'phags par/__dur khrod dam tshogs khang sogs gnas dben par/__kha na ma tho ba med pa'i dam tshig gi rdzas rnams ji ltar 'os pa tshogs par byas nas ye rgya tsam la brten pa'i sgrub pa po thabs shes grangs mnyam pa tshogs nas las kyi gzhung bsrangs te skabs 'dir tshogs mchod dngos bya ba la/__thog mar byin gyis brlabs pa ni/__las kyi rdo rjes phyag dang gsol gdab sngon du 'gro bas/__rdzas rnams la chu chang nang gsum gyis bran la/__ra~M ya~M kha~M:__ye shes rlung dang zhes sogs te/__'di la rnal 'byor pa'i nyams dang sbyar te spyi sbas ji ltar sbyor kyang chog mod/__skabs 'dir thun mong tsam du/__rang gi thugs ka nas ra~M ya~M kha~M gsum 'phros pas ye shes kyi me rlung chur gyur pas snod bcud kyi dngos 'dzin dri ma thams cad bsreg gtor bkrus nas stong par sbyang*/__stong pa'i ngang las snod rang byung b+han+dza 'bar ba'i nang du bcud byang chub sems kyi ngo bo sha lnga bdud rtsi lnga ye shes lnga yi rang bzhin du ye nas dag mnyam chen por gnas pa'i dgongs pas/__gtsang dme gnyis 'dzin gyi kun rtog dang blang dor spangs te 'phel 'grib dang bral ba'i rdo rje'i dam tshig chen por lhun gyis grub pa'i tshul du byin gyis rlabs pa'o/__/de nas tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__bdud rtsi lnga yi spos bsreg cing*/__cang te'u la sogs rol mo'i sgra dang bcas/__hU~M hU~M/__pad+mar rdo rje sogs te/__rang nyid rtsa ba'i lha rdo rje gzhon nu yab yum du gsal ba'i mkha' gsang mnyam par sbyor ba'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis dpal chen po yang dag he ru ka dang rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor bka' sdod sprul pa dang bcas pa rab 'byams rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo bsam gyis mi khyab pa nam mkha' gang bar spyan drangs par mos pa'o/__/mchod pa dngos la he ru ka gal po las/__dang po 'dod yon drug gis mchod/__/gnyis pa dam rdzas bdud rtsis bshags/__/gsum pa dgra bgegs gzugs phung stobs/__zhes pas mchod bshags stob gsum ste/__phud cha gsum du spros la/__dang po 'dod yon du dmigs te mchod pa ni/__hU~M/__byang chub sems ni sogs te/__lhag pa'i bden pa dbyer med byang chub sems kyi bkod pa bla na med pa'i mchod tshogs su lhun gyis grub pa ni/__phyi ltar na dbang po'i yul du snang ba'i phyi rol gyi gzugs sgra dri ro reg chos kyi khams rnams gzugs rdo rje ma nas chos rdo rje ma'i bar gyi 'dod yon gyi lha mo'i rol par rang shar ba dang*/__nang yab yum snyoms par zhugs pa na/__phan tshun dgyes pas lta ba gzugs dang*/__sbyor ba ha si'i sgra dang*/__bde bas tshim pa'i dri dang*/__zhu bde myong ba'i ro dang*/__mkha' gsang dang khams dkar dmar rnams phan tshun reg pa'i reg bya dang*/__des phyi nang gi chos thams cad bde stong du 'char ba'i chos kyi mchod pa rnams dang*/__gsang ba de ltar rol pa las byung ba'i dga' ba bcu drug gi bde ba chen po'i ros rang byung gdod nas grub pa'i lus dkyil gyi lha rnams mnyes par byed pa dang*/__yang gsang de kho na nyid yul yul can mchod bya mchod byed sogs gnyis chos kyi spros pa mtha' dag gnyis med mnyam pa chen po'i klong du ro gcig pa'i zung 'jug bde ba chen po bsam gyis mi khyab pa'i gnas lugs zab mo'i ngang du mchod pa'o/__/bar ba bshags pa ni/__cha gnyis pa bdud rtsi lngar dmigs te phul la/__ho:__rtsa ba yan lag sogs te/__de yang*/__kun 'dus las/__spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams/__/zhes gsungs pas/__thun mong spyi yi dam tshig ni bde 'dus zhi rgyud las/__so so thar dang byang chub sems/__/bya spyod rnal 'byor rgyud rnams las/__/bsrung bar bya ba gang gsungs pa/__/thun mong spyi yi dam tshig yin/__/zhes so/__/khyad par gyi dam tshig la rtsa ba dang yan lag gi dam tshig gnyis las/__dang po ni/__sku gsung thugs kyi dam tshig gsum ste/__/bla ma mched la bkur ba sku/__sngags dang phyag rgya rgyun mi bcad pa gsung*/__byang chub kyi sems mi spangs ba dang gsang bcu mi bstan pa thugs kyi dam tshig ste/__sgyu 'phrul rtsa rgyud las/__/bla med mi spang bla ma bkur/__/sngags dang phyag rgya rgyun mi bcad/__/yang dag lam du zhugs la byams/__/gsang ba'i don phyir smra mi bya/__/'di ni rtsa ba lnga rnams te/__/sgrub dang bsrung ba'i dam tshig mchog__/ces dang*/__de dag gi nang tshan dbye na/__byang sems rnam gnyis slob dpon drug__/mched bzhi sngags gsum phyag rgya bzhi/__/gsang bcu rtsa bar shes par bya/__/zhes so/__/gnyis pa yan lag gi dam tshig ni lnga tshan lnga ste/__'dus mdo las/__spyad dang mi spang dang du blang*/__/shes dang bsgrub bya rtsa lngar bsrung*/__/zhes pas/__spyad bya lnga ni/__srog gcod ma byin len mi tshang spyod rdzun dang brlang tshig smra ba rnams zhing bcu sgrol ba sogs gzhan don du 'gyur na spyad par bya ba dang*/__/sbas don du/__gzung 'dzin gyi rtog pa'i srog rang rig pa'i ye shes kyis gcod pa/__btsun mo'i shu dra ma byin par len pa/__zhu bde'i ye shes sgrub pa 'dod spyod/__'khor ba med snang las sgrol ba'i rdzun tshig__/brjod med kyi don rtogs pas gab sbas med par smra ba'i brlang tshig rnams so/__/mi spang ba lnga ni dug lnga thabs kyis zin na lam gyi grogs su 'gyur bas mi spang zhing*/__sbas don gnyis med kyi lta spyod la 'byed pa med pa'i gti mug__/dmigs med kyi snying rjes rjes su chags pa'i 'dod chags/__rang rig pa'i ye shes kyis log rtog 'joms pa'i zhe sdang*/__mnyam nyid gyi lta ba rtogs pa'i nga rgyal/__gnyis 'dzin gyi lta spyod mnyam nyid kyi klong du mi shong ba'i phrag dog rnams so/__/dang du blang ba lnga ni/__byang sems/__rak+ta/__dri chen/__dri chu/__sha chen gyi dwangs ma rnams gtsang dme'i zhen rtog sbyang phyir dang du blang bya yin la/__sbas don phung lnga'i dwangs ma 'dzag med du bcing ba'o/__/shes bya lnga ni/__phung khams rnam shes dang bcas pa sku lnga ye shes lngar shes rab kyis gtan la 'bebs pa'o/__bsgrub par bya ba lnga ni/__shes bya'i dam tshig lnga po de rtogs goms kyis sgrub par byed pa rnams so/__/lhag pa'i dam tshig ni spyi dang khyad par gyi dam tshig la gnas pa gzhir bzhag nas/__de'i steng du sgrub pa la sogs pa'i skabs su bsrung bya lhag par ston pa ste/__gcan gzan rgyal po'i khri mi bshig pa sogs brda'i sgo nas bstan pa nyi shu'o/__/de ltar spyi dang khyad par lhag pas bsdus pa'i rtsa ba yan lag dang bcas pa spyi'i dam tshig las nyams pa dang*/__rang lus thabs ldan dang gzhan lus pho nya'i lam gang rung la brten nas bde ba chen po'i ye shes lam du ma bslang ba sogs nang gi nyams chags dang 'gal 'khrul gyi nongs pa ci mchis pa thams cad kun rdzob sgyu ma tsam du bshags pas byang zhing dag pa dang*/__gsang ba gsang mchog rgyal po'i dam tshig bzhi las/__ka dag khregs chod kyi dam tshig med pa dang phyal ba gnyis ni/__'khrul snang rmi lam dang 'dra ba'i snod bcud phyi nang gi chos thams cad gzhi med par rtogs pas dgag sgrub kyi mtshan ma rang sar grol ba dang*/__yul dbang shes gsum gyis bsdus pa'i rtog tshogs kyi chos la blang dor dang 'dzin zhen med par chos nyid bya ba dang bral ba'i ngang du phyal bar bzhag pa'o/__lhun grub thod rgal gyi dam tshig lhun grub dang gcig pu gnyis ni/__rang byung gi ye shes 'od gsal gyi snang ba dang bcas pa rtsol bral lhun gyis grub par rtogs pa dang*/__'khor 'das kyi chos so cog rtsa ba rig pa'i ye shes gcig pu'i ngang las byung*/__ngang la gnas/__ngang du grol ba las gzhan med par thag bcad pa'o/__/de bzhi'i ngang las mi 'da' ba ni dam tshig ste de'i ngang la mnyam par bzhag pas 'gal nyams 'das ral sogs nyes pa'i skyon thams cad ye nas ma byung ma skyes par rtogs pas ngo bo bshags bya bshags byed dang bral bas kun nas kun tu mi phyed pa'i rdo rje'i dam tshig chen po rnam par dag par gyur cig par smon pa'o/__/tha mar bsgral stob ni/__sgyu 'phrul drwa ba las/__thog mar bdag nyid rtog goms bsgral/__de nas gnyis med blo yis ni/__/blo ngan 'jig rten snying re rje/__/gnyis su med par bsgral bar bya/__zhes gsungs pa ltar mnyam pa nyid kyi dgongs spyod rgya mtsho gdeng du gyur pas rtogs pas bdag bsgral zin pa'i gang zag khyad par can gyis thugs rjes gzhan sgrol ba la/__kun slong bdag med rtogs pa'i lta ba dang tshad med pa'i snying rje chen po zung du 'jug pa'i rang rtsal rnam pa zhe sdang ltar snang bas/__gang la bya ba'i yul gdul bya ma rung ba zhi bas mi thul ba'i rigs can spyi dang bye brag gzhung 'dir dmigs su bstan pa bstan dang 'gro la 'tshe ba'i dgra bgegs kla klo sogs gzugs can gyi mi dang*/__the tshom rtog pa'i byur 'dre gzugs med bgegs rigs/__sgo gsum la gzung 'dzin kyi mngon par zhen pa'i bdud ru tra nag po 'khor phyag brnyan dang bcas pa rnams/__thabs chen sngags kyi lta spyod zab mos rnam smin las nyon gyi skye rgyun bcad nas/__rnam shes bde ba chen por sbyar bas/__gnas skabs su bar chad zhi zhing bstan 'gro'i don 'grub/__mthar thug tshogs gnyis rdzogs nas rnam mkhyen gyi nye rgyu bla na med par 'gyur te/___dur khrod khu byug rol pa'i rgyud las/__snying nas slob dpon dmod pa dang*/__/sangs rgyas bstan la gnod pa dang*/__/theg pa chen por dmod pa dang*/__/sems can yongs la gnod byed dang*/__/rnal 'byor spyi dgrar gyur pa ni/__/myur du bsgrims te ma bsgral na/__/rdo rje'i dam tshig nyams pas na/__/sgrims te shugs kyis bsgral bar bya'o/__/dam tshig 'di ni rmad po che/__/sangs rgyas 'grub pa'i rgyu dang gzhi/__/yid bzhin nor bu rin po che/__/dam tshig gnas rnams mi gtong bar/__/legs pa'i yon tan brjod mi lang*/__/sangs rgyas rmi dang 'dra bas na/__/dngos grub gzhan lta smos ci dgos/__/de bas nan tan bskyed de srungs/__/zhes dang*/__sgeg rdor gyi dam tshig gsal bkra las/__lta spyod ting 'dzin 'brel bsgoms pas/__/dkon mchog slob dpon sku dgra gnyis/__/dam nyams log dang 'khu ba dang*/__/'du bar 'ongs dang yongs la gnod/__/dam dgra ngan pa'i ngang tshul can/__/ngan song gsum dang bcu po ni/__/rnal 'byor kun gyi dang du blangs/__/grangs ni rtsa ba bcu gnyis so/__/ting 'dzin sngags dang phyag rgya rnams/__/shin tu goms pas dbang bskur te/__/byang chub zhing du bsgral bar bya/__/sngags dang phyag rgyas bag chags sbyangs/__/rnam shes lhar bskyed dbang bskur 'phang*/__/ye shes tshogs kyang rdzogs par 'gyur/__/phung po byin rlabs mchod par bsngo/__/bsod nams tshogs su 'di 'gyur ro/__/de ltar bsgral ba'i dgos ched kyang*/__/byang chub spyod 'phel sems can bde/__/lha mnyes bdag la dam bskong zhing*/__/las ngan bag chags sdug yun bstungs/__/rang gis bsags med ngan song las/__/bde lam 'di las gzhan med do/__/zhes gsungs/__thabs shes de lta bus zin na nyes pas gos par mi 'gyur te/__/gsang snying las/__/ye nas skye med de bzhin nyid/__/sgyu mar snang ba mig yor tshul/__/sbyor sgrol bya ba kun byas kyang*/__/rdul cha tsam yang byas pa med/__ces dang*/__ye shes rgyas pa las/__ji ltar sgyu ma'i mkhan po dag__/rang gis sprul pa'i sgyu ma la/__/dge dang mi dge 'du byed pa/__/nyes pa gang gis mi gos ltar/__/thabs la mkhas pas rnam par spyod/__/ces gsungs so/__/de ltar nges par byas nas/__skabs 'dir dgra bgegs kyi ling+ga zur du bcas pa'am byin rlabs ma grub pa'i sngon du tshogs zan las zur du bcad pa yod na de dang*/__/med na hU~M zhes brjod pas/__/tshogs phud tha ma de'i 'dod yon gyi lha mo hU~M gi rnam pas rang la bsdus nas/__rang nyid dpal chen po rdo rje gzhon nur gsal ba'i thugs ye shes kyi rol pa las sprul pa'i pho nya lcags kyu/__zhags pa/__lcags sgrogs/__dril bu la sogs pa thog pa'i las byed kyi dmag tshogs skar mda' 'khrugs pa bzhin thogs med du 'phros/__bdud dang log par 'dren pa thams cad rang dbang med par bkug__/gzugs rten la dbyer med du bstim pa'i ting nge 'dzin gyi ngar dang ldan pas/__na mo/__/dkon mchog gsum la sogs/__sngags dang phyag rgyas dgug bzhugs bcing te myos par byas la/__de nas thal mo'i bar du phur pa bzung te/__rang gi lag sor rigs lnga yab yum tu gsal ba mnyam par sbyor ba'i sbyor mtshams nas phur bu sras mchog kI la ya sku stod srin po khros pa'i nyams can zhal gsum phyag drug pa/__sku smad chu srin gyi kha nas thon pa'i gnam lcags kyi phur pa mgar gyi sol mal nas drangs pa lta bur bskyed pa dmigs bya'i snying gar btab pas/__kho'i tshe bsod dpal 'byor mnga' thang bkrag dang gzi mdangs stobs nus thams cad a dkar po'am thig le'i rnam pas bsdus nas rang la bstim/__rang gi tshe srog dang gnyis su med par byas pas zhi ba byang chub sems kyi ngo bor gyur par bsam pa tshe lung dang*/__kho'i kun gzhi'i bag chags kyi rten n+ri yig gi rnam pa can de nyid phur rtse'i hU~M gis rdo khab len gyis lcags bsdus pa ltar blang nas phur bu'i khong gseng brgyud/__rgya mdud gyi rtse thon pas glo bur gyi dri ma ma lus pa sbyangs/__rnam shes kyi dang ma hU~M yig gi rnam par gyur pa/__phaT ces brjod pas de nyid skar mda' 'phangs ba ltar 'og min gyi zhing du song*/__dpal chen po'i thugs kar thim par bsam pa ni khrus lung ste/___thabs zhags las/__'og min bla med gnas mchog tu/__/gtso bo dang ni gtso mo dang*/__/sems dpa' dang ni sems ma rnams/__/sbyor ba'i lhums su phaT kyis 'phang*/__/zhes gsungs/__de lta bu'i tshe khrus kyi dgongs pa dang ldan pas/__hU~M b+h+yoH__bstan dang 'gro la sogs kyis phur bus gdab ste rnam shes chos kyi dbyings su bsgral rjes/__rnam snang sgyu drwa las/__mkhas pas rkang pa nas brtsams ste/__/mtshon cha rnon pos bcad nas ni/__/zhes dang*/__rngam glog las/__pho ni rkang pa g.yas nas gtub/__/mo ni rkang pa g.yon nas gtub/__/zhes pas/__rim pa ltar mtshon chas gtubs cing tho bas brdung ste phung po dur khrod du bsgral bar bya'o/__/de nas dgra bgegs kyi sha khrag rus pa rnams ngo bo zag med kyi bdud rtsi'i rang bzhin du sbar te phul bas/__dkyil 'khor gyi lha rnams kyi zhal gnam sa tsam du gdangs nas/__srog don bka' dam las kyis nyams/__/mtshan mas nyams par gyur pa dang*/__/'dod par gyur pas nyams pa bdun/__/bsgral ba'i dmigs kyi dam par bshad/__/ces rgyud las bsgral zhing dmigs su bstan pa'i nyams pa bdun ldan dgra bgegs dam sri'i tshogs rnams dgyes pa'i skan sgra dang bcas te lhags med du gsol bas ye shes chen po'i gzi byin mchog tu bskyed par mos la/__b+h+yoH__gnam sa tsam gyi sogs kyis dbul la/__zung 'jug bde ba chen po'i rtsal dang bcas pa'i dbyings rig gnyis su med pa'i ngang du gzung 'dzin mtshan ma'i rtog tshogs sgrol ba drag po mngon spyod kyi phrin las mthar phyin par mdzod cig ces phrin las gsol lo/__/de nas tshogs la rol ba ni/__las kyi rdo rjes 'dus pa'i gtso bo la phyag byas nas thabs shes kyi rdzas rnams brda' dang brda' yi 'bul len byas rjes 'dus pa gzhan rnams la'ang rgan gzhon gyi rim pa bzhin brims la/__tshogs gral du rtsod pa dang*/__ku co dang*/__tha mal gyi snang ba'i bden zhen sogs spangs te/__tshim pa dang*/__dga' ba dang*/__'dzin zhen med pa'i sgo nas/__rang lus kyi rtsa khams thams cad dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs til gyi gong bu kha bye ba ltar bzhugs pa rnams nang gi bsregs blugs kyis mnyes par bsams la longs spyod do/__/de nas rdo rje'i glu dang gar dang bde stong sbyor ba'i mchod pa la sogs pa nyams dang sbyar la ci rigs par bya ste mdor na phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi mchod pa rnams yongs su rdzogs par bya ba yin no/__/de nas lhag ma sbyin pa ni/__lhag ma rnams gsog 'jog med par bsdus pa'i dme gtor mchod pa'i ras ma dang bcas pa'i steng du phud cha gsum pa'ang bsnan te/__las kyi rdo rjes phyag byas nas byin gyis rlobs par bskul/__slob dpon gyis lce rta mgrin yab yum rol pa mdzad pa'i byang sems kyi bdud rtsi phab par bsams la/__mkha' dbyings kyi rgyas kha bkab nas/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa dza gad kyi kha phru btab pas/__lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar spel te dkyil 'khor gyi byang shar ram shar lhor/__zhing lpags la dri dang rak+tas chos 'byung zla gam gsum dang bcas pa bris pa'i steng du bkod cing mar me btsugs la/__a ra la'i sngags dang 'bar ba'i phyag rgyas lhag bsdud kyi pho nya'i tshogs rnams dam tshig gi gnas su sprin gtibs pa bzhin byon par mos la/__me tog la sogs pas mchod nas/__hU~M b+h+yoH__gnas dang yul dang sogs te gnas ni/__he ru ka gal po las/__he ru ka yi gnas bcu ni/__/gnas dang nye ba'i gnas gnyis dang*/__/yul ni rol pa nye yul rol/__/zhing dang nye ba'i zhing dang ni/__/'du ba nye ba'i 'du ba dang*/__/tshan+d+ho nye ba'i tshan+d+ho yin/__/zhes gsungs/__yul ni de'i bye brag ste/__pul+li ra dang*/__dza lan+d+ha ra/__u rgyan sogs nyer bzhi ste/__gzhan yang dur khrod chen po brgyad la sogs pa'i zhing rnams skyongs ba'i ma mo bdun/__sring mo bzhi/__'bar ma brgyad/__dbang phyug nyi shu rtsa brgyad mkha' 'gro sum cu rtsa gnyis/__pho nya sum brgya drug cu sogs te/__ji skad du/__phud la 'tshal skal mi ldan gyi/__/lhag ma zhal chab sbron la stsol/__/zhes pa ltar ging lang phra men shugs 'gro gnod sbyin gyi rigs lhag ma'i dam tshig la gtogs pa kun la 'bul zhing rnal 'byor pa'i phyi nang gsang ba'i bar chad zhi ba dang rtsa rlung thig le'i khams rnams ye shes chen por smin pa'i grogs bcol la/__sgrub khang nus phyi rol du goms pa bdun cu bor ba ni srin mo'i za lam yin pas der bskyal lo/__/de nas smon lam gdab pa ni/__mched lcam rnams dkyil 'khor gyi mtha' nas bskor te gdung ba rtse gcig pas/__ho:__chos dbyings rnam par dag pa'i sogs te/__de yang maN+Dal ni snying po'am bcud dang*/__la ni len cing 'dzin pa ste snying po'i yon tan 'dzin pa'i gzhir gyur pas/__dkyil 'khor te/__chos thams cad kyi gnas lugs ye nas rnam par dag pa gnas lugs gzhi yi dkyil 'khor dang*/__glo bur gyi dri ma bral nas gzhi ji bzhin pa mngon du gyur pa mthar phyin 'bras bu'i dkyil 'khor ro/__/de gnyis don la dbyer med snod bcud rgyud gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad sku dang ye shes kyi dkyil 'khor du gdod nas dag mnyam chen por gnas pa ni rang bzhin lhun gyi grub pa'i dkyil 'khor te/__rgyud gsang snying las/__ye shes phyogs bzhi dbus brtags te/__/dkyil 'khor bsam yas lhun grub ni/__/rdzogs chen rtogs pa'i rnam 'byor pas/__/kun 'byung dkyil 'khor chen por spyod/__/ces so/__/de ltar rtogs shing goms pa ni chos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor te/__der bcug cing smin grol zab mo'i lam gyis 'brel ba'i rdo rje slob dpon mchog ni yul ches gnyen pa ste/__dgongs 'dus las/__bskal pa stong gi sangs rgyas bas/__/bla ma gnyen par shes par bya/__/ci phyir bskal pa'i sangs rgyas rnams/__/bla ma dag la bsten nas 'byung*/__/zhes dang*/__'jam dpal zhal lung las/__ma 'ongs rdo rje 'chang ba ste/__/de la brnyas byed sems can gang*/__/de ni nga la brnyas byed pas/__/ngas ni de kun rnam par spong*/__/zhes so/__des na dpral ba'i mig dang khong pa'i snying ltar rtag tu bsten par bya ba yin la/__nga bzhin du rdo rje'i gzungs ma dang*/__dam tshig gi srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral 'dus pa rgya mtsho rnams kyang*/__dus 'di nas bzung te nam byang chub snying por tshom bu gcig tu ma grol bar de srid du nam yang mi 'bral bar gdung sems rtse gcig pas 'grogs shing*/__tshe rabs kun tu ngan 'gro log par ltung ba dang mi khom pa sogs kyi sgra tsam yang mi grags shing*/__gang dang gang du skyes pa der/__spyir theg pa chen po dang sgos rdo rje theg pa la spyod pa'i rigs su skye ba dang*/__rten der mtshan nyid dang ldan pa'i bla ma dam pa las/__sad rmi gnyid dang snyoms 'jug gi sgrib pa bzhi sbyang zhing rang gnas sku bzhir smin byed bum gsang shes rab ye shes dang dbang bzhi pa tshig dbang rin po ches yongs su smin pa'i skal pa mchog dang ldan par gyur te/__rtsa ba dang yan lag gi dam tshig spyi dang*/__bye brag tu snod bcud lhar lta ba/__sgra grags sngags su shes pa/__dran rtog bde ba chen por sdom pa/__cir snang chos nyid du khyer ba sogs dbang bzhi so so'i dam tshig dang sdom pa rnams rnam par dag pa dang*/__bum dbang gi lam khyer sku rdo rje bskyed pa'i rim pas tha mal gyi snang zhen dag nas lus lha skur grol ba dang*/__gsang sher gyi lam bdag byin gyis brlab pa dang*/__gzhan lus pho nya'i lam la brten pa'i rdzogs pa'i rim pas rtsa rlung thig le'i khams rnams dbu mar dag nas ngag gsung rdo rjer rdzogs pa dang*/__bzhi pa'i lam rdzogs pa chen po ka dag khregs chod dang lhun grub thod rgal gnyis la brten nas yid ye shes chen por smin nas spangs thob dang bral ba'i 'bras bu gzhi la rdzogs te/__mthar thug gzhon nu bum pa sku yi zhing khams su sku dang ye shes lhun gyis grub pa'i rgyal thabs chen po la longs spyod par shog cig ces smon pa'o/__/de ltar bgyis pa'i phan yon kyang*/__rdo rje drwa ba las/__bsod nams nang nas tshogs 'khor mchog__/tshe 'dir bsam pa kun 'grub cing*/__/bgegs dang bar chad zhi ba dang*/__/phyi mar rig 'dzin rgyal ba'i zhing*/__/kun tu bzang po thob par 'gyur/__/zhes gsungs pa yin no/__/gnyis pa gtor skyong bya ba la/__/spyir gtor ma'i ngo bo ni/__/dbyings dang ye shes gnyis su med pa ste chos nyid stong pa'i rtsal chos can gtor mar shar ba'o/__/nges tshig ni/__'dzin pa med pas gtor/__kun la khyab pas ma ste rtog med ye shes kyi rol pas mgron rnams tshim par byed pa'o/__/dbye na lnga ste/__'khor 'das kyi chos thams cad rang snang 'dzin med du rtogs nas nyon mongs pa ye shes su shar ba ni 'gyur med ye shes kyi gtor ma/__chos thams cad rang snang gnyis med du rtogs nas sdug bsngal bde bar shar ba ni bde chen byang chub sems kyi gtor ma/__phyi nang snod bcud sems kyis khyab tshad chos nyid kyis khyab pa ni yongs su khyab pa'i gtor ma/__chos nyid byang chub kyi sems ma byung ma skyes pa ni dag pa chos nyid kyi gtor ma/__thams cad yang dag gnyis med kyi lam du 'gro ba ni sna tshogs lam khyer gyi gtor ma rnams so/__/gzhan yang*/__don dang rtags/__dgongs pa dang spyod lam/__las dang rim pa/__skyon dang yon tan gtong thabs sogs rgya cher gsungs pa ni pad+ma'i lam rim chen mo sogs las shes par bya la/__'dir thun mtshams kyi bya ba dang 'brel bar 'phral gtor gtong zhing chad tho bsgrags pa ni/__srung ma'i gtor ma rnams gtor gral nas btegs la sman rag sbran/__gtor rdzas rnams ngo bo dgra bgegs kyi sha khrag rus gsum la rnam pa zag med kyi bdud rtsir byin gyis brlabs te/__yang dag snying po'i gter gzhung las/__lha srin dregs pa 'di dag kyang :__bde gshegs lha yi zhal mthong nas:__dgongs pa mya ngan 'das mod kyang :__spyod pa 'jig rten dregs pa'i tshul:__dam la btags pa'i tshul gyis ni/__sangs rgyas bstan pa srung bar byed:__legs nyes stangs 'dzin bya ra byed:__ces gsungs pa ltar/__skye med kyi dbyings las 'gags med kyi rol par shar ba'i rdo rje srin po'i gzugs can/__ye shes dang 'jig rten pa'i tshul sna tshogs su 'phrul zhing cir yang ston pa'i dpal mgon pho rgyud/__sngags srung mo rgyud/__ma ning gnyis med kyi rgyud de rgyud gsum dam can rgya mtsho snang srid dregs pa'i dpung tshogs sde dang bcas pa la phul bas/__rang rang gi sngon gyi dam tshig gnyen po nye bar dgongs nas las bzhi spyi dang*/__bye brag sangs rgyas bstan pa dang rnal 'byor ba'i 'khor srung zhing bar chad kyi 'tshe ba bzlog pa dang*/__bstan 'dzin gyi skyes bu'i sku tshe dang mdzad phrin 'phel zhing rgyas la gzhan don brlab po che 'grub pa'i gdong grogs g.yel ba med par mdzad par mos la/__hU~M e/__skye ba med pa sogs kyi 'bul zhing phrin las bcol lo/__/de nas brtan ma bskyang ba ni/__chad tho'i gtor gzhong bshal ba'i chu dang sman raka gtor mar sbran la byin gyis brlab te/__rten 'brel bcu gnyis bden don bcu gnyis su dag pa'i rang rtsal/__'jig rten spyi dang bye brag bod kha ba can gyi ljongs su brtan zhing chags pa'i brtan ma chen mo nag mo smug mo dkar mo ste bdud dang gnod sbyin sman gyi rigs kyi ma mo bzhi bzhi so so'i 'khor g.yog 'bum phrag du ma dang bcas pa la rang rang gi thugs la dgyes dgu'i longs spyod kyi gter du gyur pa'i gtor ma bdud rtsi'i rang bzhin du phul bas dgyes shing tshim nas/__sngon o rgyan chen po'i spyan sngar ji ltar khas blang pa bzhin du bod khams mtha' dbus srung zhing mtha' dmag gdug pa'i g.yo 'khrug bzlog pa'i phrin las mdzad par mos la/__hU~M b+h+yo:__'jig rten spyi dang sogs kyi gtor ma phyi rol gyi gtsang sar 'bul lo/__/de nas rta bro ni/__gtor gzhong kha sbub pa rdo rjes rgyas gdab cing*/__rnam thar gsum ldan gyi e khang gru gsum par dug gsum gyi rang gzugs dgra bgegs dam sri ru tra kla klo'i dpung tshogs sde dang bcas pa bkug nas steng du dpal chen po sku gsum rol pa'i khro bo'i tshogs kyis thabs shes gnyis su med par rdo rje'i bro brdung bas rnam rtog dug lnga'i dgra bo mtha' dag ldang med du mnan par mos la/__e hU~M:__rnam par thar pa sogs kyi bro brdung bya'o/__/gsum pa dngos grub blang ba ni/__smin slob gyi tshe dngos grub kyi mtshan ma ji ltar rigs pa mthong ba'am/__gzhan du dus grangs tsam gyi bsnyen pa gang yin kyang rung ste mthar 'bras bu thob par bya ba'i phyir dngos grub len pa ste/__yang dag grub pa las/__ston pas bstan pa'i lung bzhin du/__/zhag grangs dus ni brtag pa'am/__/mtshan ma brtan por byung ba na/__/bsgrub pa chen po brtsam par bya/__/rdo rje nyi ma nub nas ni/__/skya reng 'char ba'i bar du bsgrub/__/rdzas la hU~M dbyangs mchod bstod kyis/__/dngos grub bsdus te sku gsung thugs/__/thob dang byin rlabs dbang bskur bya/__zhes dang*/__gzhung rtsa bar yang*/__de lta bu yi thabs mkhas laH__brten nas dngos grub lhur blang phy-ir:__mchod bstod dam tshig nyams chags bshags:__de nas dngos grub bskul ba'i phyir:__rtse gcig gdung bas 'di skad gsol:__zhes pas bstan te/__spyir smin slob kyi tshe nyi ma nub nas skya ring ma shar ba'i bar gyi mtshan gcig la/__srod la 'phro 'du lam du byas te lha las dngos grub len pa dang*/__nam gung sgrol ba lam du byas te dgra las dngos grub len pa dang*/__tho rengs sbyor ba lam du byas te yum las dngos grub len pa dang gsum gyi tshul du dkyil 'khor pa'i sku gsung thugs kyi dngos grub thob par bya bar gsungs kyang*/__'dir mos slob tsam gyi dbang du byas te/__nam dus la babs pa na mchod gtor sogs bzang du bshams/__las gzhung gi dbu nas brtsam mthar chags kyis gtong ba'i bsnyen pa'i skabs su bdag dang sgrub rdzas la dngos grub bsdu stim gyi dmigs pa yang yang bya/__tshogs mchod kyi skabs su grub na smad las las 'byung ba ltar gyi gdab kha rgyas pa bya/__tshogs lhag gtor skyongs rta brau bar song rjes mchod bstod bya/__slar yang bgegs skrad/__srung 'khor sgom/__mkhon bcug sbyong ba'i bshags pa dang yig brgya bzla/__'gro don mthar dbyung phyir dam bca'/__gzi byin bskyed phyir byin dbab/__sman gtor rak+ta sogs kyis mchod/__de nas sngar gyi dzaba? khang gi dal ma bsdus par yod na de nyid gsal 'don skyor dang*/__bzlas pa'i mjug dzaba? khang rang la bsdu zin na skabs 'dir/__bdag dam tshig pa las mdun rten ye shes sems dpa'i ngo bor logs su phye nas mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer mchod pa'i tshul du spros pas sku gsung thugs la dgyes pa bskyed/__bde bar gshegs pa'i sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad 'od zer gyi rnam par bsdus nas mtsho la kha ba babs pa ltar rang gi gnas gsum du thim pas dngos grub thob par bsam zhing*/__sngags tshan gnyis kyi mthar sarba sid+d+hi pha la hU~M zhes btags pa bzla/__rgyun gyi tshogs mchod sogs dkyus ma la gong gi mchod bstod zin rjes sgrub gtor lhar lam gyis gsal ba'i gnas gsum gyi yi ge 'bru gsum las byin brlabs dbang dang dngos grub thams cad 'od zer dkar dmar mthing gsum gyi rnam pas bdag gis gnas gsum du sib sib thim pas mchog dang thun mong gi dngos grub lus pa med par stsal zhing thob par mos te/__gang ltar yang dngos grub bskul ba ni/__mchog tu gus pa'i gdung shugs drag pos thal mo sbyar bas btud de/__oM AHhU~M ho:__bla ma yang dag sogs te/__rdo rje gsum gyi byin brlabs bskul ba'i sngags tshig gis mgo drangs nas/__dkyil 'khor kun gyi dbang phyug bla ma yang dag he ru ka dang tshe rabs sngon nas 'brel ba'i yi dam lhag pa'i lha mchog dpal rdo rje gzhon nu rab 'byams rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la gsol ba ni/__bdag cag sgrub pa pos dad mos rtse gcig pas bsnyen cing sgrub nas thugs dam gnyen po bskul ba'i thabs la brten nas/__deng gi dus 'dir yid la brnag pa'i don dngos grub rnam pa gnyis stsol ba'i dus la babs pa lags na/__gnas skabs su me dang chu dang dug dang mtshon dang dmag dang dgra dang mu ge dang dus min 'chi ba ste 'jigs pa chen po brgyad zhi ba dang*/__tshe ring ba dang dbang che ba dang bkra shis pa dang gzi mdangs che ba dang 'khor mang ba dang longs spyod che ba ste 'byor pa drug rgyas pa dang*/__pha ma dang rje rgyal dang gtso bo dang slob dpon ltar mos pa ste mos pa rnam bzhi'i dbang du 'du ba dang*/__dgug pa dang bskrad pa dang dbye ba dang lkug pa dang smyo 'bog dang bsad pa dang mnan pa ste drag po'i las bdun sogs phrin las rnam pa bzhi dang*/__gur las/__mig sman dang ni rkang mgyogs dang*/__/ral gri dang ni sa 'og grub/__/ril bu dang ni mkha' spyod nyid/__/mi snang ba dang bcud kyis len/__/gang phyir des ni rdo rje 'dzin/__/mnyes par byas la myur du thob/__/ces gsungs pa'i grub pa brgyad dang gzhan yang*/__phra zhing yang la phra bar nus pa dang*/__/spyod par nus dang bdag nyid chen po dang*/__/dga' mgur byed dang thams cad dbang du 'gyur/__/ci 'dod byed dang dbang phyug don brgyad do/__/zhes pa ltar gyi dbang phyug gi yon tan brgyad dang*/__tshe dang sems dang yo byad dang*/__/las dang skye ba mos pa dang*/__/smon lam rdzu 'phrul ye shes dang*/__/chos la dbang ba dbang bcu'o/__/zhes pa ltar dbang bcu dang de yang sa'i khyad par gyi phyi nang gnyis su dbye ba sogs thun mong gi dngos grub thams cad dka' ba med par grub pa dang*/__mthar thug gi 'bras bu 'gyur bcas kyi mtshan ma mtha' dag 'gyur med kyi dbyings su bsdams pa'i mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po dang rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid zung du 'jug pa'i ye shes bde stong phyag rgya chen po mchog gi dngos grub kha sbyor bdun ldan dpal chen po'i go 'phang chen po tshe 'di nyid du stsal bar mdzad du gsol/__zhes dang*/__dngos grub bskul ba'i dzaba? dbyangs dang bcas te sgrub rten gtor ma sogs gnas gsum du bzhag la dbang nod cing*/__mthar mdun bskyed dzaba? khang gi lha dang bcas pa 'od du ltem gyis zhu ste rang gi sgo gsum la thim pas gnyis su med par gyur te rdo rje gsum gyi dngos grub thob par mos te/__gtor rdzas sogs dngos grub kyi bdud rtsir mos la re dogs med pa'i sems kyis myong bas zag med kyi bdud rtsis rtsa khams thams cad khyab pas bde ba chen po'i ye shes 'bar bar bsam zhing mnyam par bzhag la rjes dngos grub kyi mtshan ma'ang brtag par bya ste/__he ru ka 'dus pa'i rgyud las/__mtshan ma brtan po byung ba na/__/'jigs dang dga' brod kun spangs te/__/glu dang gar dang rol mo dang*/__/g.yab mo gdung ba'i dbyangs dang bcas/__/bshags dang mchod cing bskul ba ste/__/dngos grub 'dod par gsol gdab cing*/__/dam tshig ting 'dzin drag bskul ba/__/tha ma'i dus su shes bya ste/__/rdzas ni sku yi dngos grub ste/__/ru lu 'od bcas gsung gi don/__/dpal be'u sems dpa' thugs kyi mchog__/kha zas longs spyod bdud rtsi che/__/zhes so/__/de yang phyi ltar na bde bar gshegs pa'i sku gsung thugs kyi dngos grub kyi dbyig bsdus par bsgom/__nang ltar na rang gi lus ngag yid gsum dpal chen po'i sku gsung thugs su grub par bsam/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa las rig par rang byung gi ye shes lhang nger rtogs par bsgom pa'o/__/de nas nongs pa bshags pa ni/__rnal 'byor pa rnams nus pa dben pas dgongs spyod rgya mtsho gdeng du ma gyur pa dang*/__ting nge 'dzin ma gsal zhing dzaba? bzlas ma dag pa dang*/__cho ga'i yan lag lhag chad du gyur pa dang*/__rdzas dang yo byad ma 'byor zhing ma tshang ba sogs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig dang 'gal zhing nyams pa'i nyes skyon gyi nongs pa ci dang ci mchis pa de thams cad bla ma dkyil 'khor gyi dbang phyug dang dkyil 'khor gyi lha tshogs mched lcam 'dus pa rgya mtsho'i spyan sngar mthol bshags bzod par gsol na 'phral yun gyi sgrib par mi 'gyur bar byang zhing dag par mdzad du gsol snyam pas/__ma rnyed yongs su sogs dang*/__a b+hi d+ha na las/__yi ge brgya pas thams cad du/__/gsang sngags brtan par bsgom nas su/__/rang gi ming dang ldan par ni/__/gcig tu spel nas bzlas par bya/__/zhes pas he ru ka'i yig brgya'am/__/yang na rnal 'byor rgyud las/__rdo rje sems dpa' rig rnams kun gyi bdag__/ces gsungs pas rdor sems kyi yig brgya nyid bzla bar bya'o/__/de yang phyi ltar na bdag gi dam tshig nyams pa thams cad lha la bshags par bsam/__nang ltar na dam tshig nyams chags skyon gyis ma gos par dag par bsam/__gsang ba ltar na chos nyid skye ba med pa skyon dang bag chags kyis ma gos par lhang nger rtogs par bsam mo/__/bzhi pa dkyil 'khor bsdu zhing bsngo smon shis brjod bya ba ni/__tshogs mgron dang mdun bskyed yod na ye shes pa rten la bstim pa'am dam ye dbyer med du bsdu bar bya ba ni sngags bla med kyi khyad chos thun min te/__gang ltar yang*/__a a a:__'khor 'das chos kun sogs kyis bstan te/__de yang rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso las/__/rjes la zhen pa yod na rim gyis bsdu/__/gang du'ang mi dmigs spros dang bral bar bzhag__/med na sgyu ma chu zla'i ngang nyid nas/__/dge ba sems can don du bsngo bar bya/__/zhes gsungs pas gong du bskyed rim gyi dus su gya nam lhar zhen gyi rtog pa med na/__skabs 'dir yang rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor thams cad nam mkha' la 'ja' yal ba ltar skad cig gis bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su thim par mos la dmigs med ka dag gi klong du 'jog pa ril 'dzin dang*/__yod na rjes gzhig gis bya bar gsungs pas/__/rim gyis snod bcud thams cad 'od du zhu nas gzhal yas khang*/__de 'khor rnams la/__'khor rnams gtso bo/__yum yab la/__de ye shes sems dpa'/__de ting 'dzin sems dpa' hU~M yig__/hU~M nA dar yal ba'i ngang du mnyam par bzhag ste/__de gnyis gang ltar rung*/__sems sngar 'das pa'i rjes mi gcod/__phyis ma 'ongs pa'i sngon mi bsu/__da lta'i shes pa la bzo bcos gang yang mi byed par rang babs so mar bzhag pas rig pa gsal la der 'dzin med pa zhig 'char bas de'i ngang la rang babs su bzhag ste/__de'i tshe phyi tshogs drug gi yul snang yang 'dzin pa med par rang gsal rjen par lhag ge__/nang rang sems la rtog dpyod kyi spro sdu med par rang babs su rjen ne/__bar rang sar gnas kyang gnyen pos ma bcing par bar med du ha re ba ste/__phyi bzung ba'i yul gyis ma gos shing*/__nang 'dzin pa'i sems kyi ma bslad/__bar spang gnyen gyi blo ma zhugs pa'i chos nyid rig stong rjen par bskyang ba ni dus gsum gyi rgyal ba'i dgongs pa thugs rdo rje rdzogs rim gyi lam khyer mthar thug pa ste/__o rgyan dus gsum mkhyen pas/__gzung ba'i yul gyis ma gos shing*/__/'dzin pas rtog pas ma bslad par/__/rig stong rjen par bskyang ba ni/__/sangs rgyas kun gyi dgongs pa'o/__/zhes rdo rje'i tshig gis ngo sprod snying por gdams pa bzhin no/__/de yang phyi ltar na lha thams cad 'od du zhu nas thugs ka'i ye shes sems dpa' dang hU~M la thim nas stong par bsgom/__nang ltar na lha sems kyi ngang du thim par bsgom/__gsang ba ltar na skye ba med pa stong gsal ma 'gags rang byung du 'dug pa de la rgyun du gnas par bsgom mo/__/des rtag mtha' sel/__chad mtha' bsal ba ni/__de las ldang ba na/__slar yang chu las nya 'phar ba'i tshul gyis snang stong zung 'jug sgyu ma dang chu zla lta bu'i lhan skyes kyi skur ldang ste/__lhan skyes kyi don ni rang gi gnyug ma'i sgo gsum rdo rje gsum gyi ngo bor ye nas lhan skyes su gnas pa'i don bzhin lam du khyer ba ste/__snga 'gyur bstan pa'i nyi ma gcig pu rje rig 'dzin gter bdag gling pas/__snang grags rig gsum lha sngags chos sku'i ngang*/__sku dang ye shes rol par 'byams klas pa'i/__/zab gsang rnal 'byor chen po'i nyams len la/__/dbyer med thugs kyi thig ler ro gcig shog__/ces 'da' kha zhal chem du stsal ba bzhin/__/snang grags rigs gsum lha sngags chos nyid kyi rol par shes pa'i ngang nas rgyun spyod du 'jug par bya ste/__/de yang phyi ltar na/__snang ba sku grags pa gsung*/__dran rtog thugs/__bza' btung bdud rtsir rol par bsgom/__nang ltar na phung po 'byung ba rtog tshogs lha'i rang bzhin du bsgom/__gsang ba ltar na/__chos nyid skye ba med pa chos sku/__ma 'gags gsal bar shar ba longs sku/__sna tshogs ris med du shar bar sprul skur lhang gis rtogs te/__de'i ngang la gnas par bya'o zhes/__o rgyan dus gsum mkhyen pas yang dag dril sgrub rgyun khyer las gsungs so/__/'dis 'du byed kyi tha ma 'jig ste 'chi ba dang de las bar srid du ldang ba sbyang ste/__snod bcud srung 'khor gzhal yas khang rnams lha dam tshig sems dpa' la bsdu ba ni sa chu sogs 'byung ba rags pa th-im pa/__sems dpa' sum brtsegs sa bon la bsdu ba'i bar snang mched thob gsum/__de yang bsdu ba nyer thob ste 'chi ba'i 'od gsal dang de las ldang bas bar do sbyang zhing dag__/'bras dus su gzugs sku chos sku'i dbyings su bsdu zhing slar yang srid pa ji srid par rgyun mi chad par 'char ba'i rten 'brel sgrig__/rdzogs rim gyi dus su don gyi 'od gsal bsgrubs nas zung 'jug gi lha skur ldang ba'i gzhi 'ding bar byed par yin no/__/de nas bsngo smon bya ba ni/__hoH__dge ba 'dis mtshon sogs te/__de ltar bsnyen sgrub zab mo'i tshul la rtse gcig tu brtson pa'i dge ba 'di nyid kyis mtshon te dus gsum du bsags pa'i dge ba'i rtsa ba gang ji snyed gcig mchis pa de thams cad gcig tu bsdus nas/__shin tu rnam par dag pa'i chos kyi dbyings rang bzhin gyis 'od gsal ba'i gnas lugs zab mo 'dus byas mtshan ma'i spros pa mtha' dag dang bral ba'i klong chen por/__bsngo bya sngo byed bsngo ba gsum ka rang bzhin med par shes pa'i shes rab kyis zin par byas nas sngon gyi rgyal ba sras dang bcas pas ji ltar bsngo bar mdzad pa de bzhin du yongs su bsngo ba dang*/__de'i mthu la brten nas bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad dpal khrag 'thung chen po'i go 'phang dka' ba med par myur du thob par shog cig snyam du smon pa ste/__dgos pa'ang blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las/__ji ltar chu thig rgya mtsho che nang lhung*/__/rgya mtsho ma skam bar du de mi zad/__/de bzhin byang chub yongs bsngo'i dge ba yang*/__/byang chub ma thob bar du de mi zad/__/ces so/__/de nas shis pa brjod pa ni/__lam rim ye shes snying po las/__shis brjod glu dang me tog char 'bebs pas:__phyogs dus gnas skabs kun tu dge legs spel:__zhes gsungs pas/__mdun gyi nam mkhar phyogs dus kyi rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par dkyil 'khor gyi lha chos sku yang dag__/longs sku badz+ra ku ma rA/__sprul sku gang la gang 'dul du ston pa'i rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams kyis gnas skabs su mi shis pa'i mtshan ma'i ming yang mi grags shing bde legs kyi dpal phun tshogs pas phyogs dus kun tu khyab pa dang*/__mthar thug sku gsum dbyer med lhun gyis grub pa'i don gnyis kyi dpal zad pa med pa la longs spyod pa'i bden tshig shis pa'i glu dbyangs dang bcas te me tog man+dA ra'i char chen po 'bebs par mos la/__oM chos sku yang dag sogs ji ltar rigs pa'i shis pa brjod pas mtha' brgyan te dge legs su bya'o/__/rtsa ba'i gsum pa de ltar grub pa'i 'bras bu bstan pa ni/__gzhung rtsa bar/__de lta bu yi gdams pa ni:__rgyad dang lung dang man ngag don:__grub pa'i slob dpon chen po yi:__dgongs nyams gcig nas gcig dril ba:__ma 'ongs nga la mos pa yi:__slob dpon dang ni slob ma dang :__de yi rjes 'brang dang bcas par:__shin tu brtse ba'i bsam pa yi:__snyan brgyud nges pa'i brda' sbyar te:__snod ldan dang ni skal ldan la:__bsnan dang phri ba med pa ru:__byin gyis brlabs pa'i gzi byin gyis:__pad+ma bdag gi bka' brgyud dang :__de las gzhan pa'i sgrub brgyud srog:__nam yang nub pa med pa ru:__'phel zhing rgyas par 'gyur ba yin:__zhes rdo rje'i gsung gis bsngags pa'i zab chos mkha' 'gro'i kha rlang ma yal zhing dam nyams dang 'dres khyer gyi bslad ma zhugs pa'i snyan rgyud zab mo 'di lta bu la tshul bzhin du bsnyen sgrub yan lag bzhi dang*/__bskyed rdzogs zung 'brel gyis gom par byas na/__gnas skabs su zhi rgyas la sogs pa'i phrin las bzhi dang*/__ral gri la sogs pa'i grub pa brgyad de thun mong gi dngos grub rnams dang*/__mchog gi grub pa/__gsang ba'i dgra gsum sod de/__nga bdag gi zhen pa log pas gsang dgra bsad/__des phung po'i zhen pa bcoms te nang dgra bsad/__de tsa na rtsol ba med pa'i phrin las drag pos phyi dgra gsod pa'o/__/de ltar dgra gsum sod pas bdud bzhi yang choms te/__phung lnga lhar dag pas phung po'i bdud bcom/__rang rig pa'i rtsal gyis nyon mongs pa ye shes lngar dag pas nyon mongs pa'i bdud bcom/__de la 'dod lha'i bar chad kyis mi tshugs pas lha'i bu'i bdud bcom/__de'i tshe sems nyid skye shi las grol bas 'chi bdag gi bdud bcom/__dus der 'gro drug gi sdug bsngal yang rang sems kyi cho 'phrul du rtogs pas 'gro drug gi g.yang sa chod cing rig rtsal 'byongs pas mtshan ma thams cad zil gyis non te rnam par mi rtog pa'i ye shes 'char zhing*/__mthar thug gi 'bras bu chos thams cad kyi rang bzhin ye nas yang dag pa'i dbyings nyid/__glo bur gyi sgrib pa'i sbubs las grol nas/__dbyings dang ye shes gnyis med sangs rgyas thams cad kyi nyams su myong bya'i bde ba chen po mchog tu mi 'gyur sku gsum gyi ngo bor rdzogs pa de las/__dmigs pa med pa'i rtsal snang ye shes kyi sgyu ma rnam pa thams cad phar 'char ba'i gzhi 'bras gnyis su med pa'i de kho na nyid zag med 'bras chos nyer lnga'i bdag nyid dpal chen po'i go 'phang rab tshe 'di nyid/__'bring bar do/__/tha ma skye ba brgyud nas thob par 'gyur te/__rgyud las/__yang dag grub pa gcig pu nyid/__/sangs rgyas bde chen kun 'dus pa/__/rnal 'byor zab mo sku gsum rdzogs/__/mkha' 'gro sgyu ma bde mchog bde/__/zhes dang*/__yang dag gsang ba'i thugs mchog la/__/sgrub pa'i rnal 'byor dbang phyug rnams/__/mi tshe gcig la mngon 'tshang rgya/__/lus ma bor bar lha skur 'gyur/__/zhes gsungs/__'bras chos nyer lngar ni/__zhi ba lha rgyud chen por/__chos sku dri ma med pa dang*/__longs sku 'khor los bsgyur rgyal 'dra/__sprul pas rol pa mthar phyin cing*/__/skye 'jig bral ba rdo rje'i sku/__/yul med rang gsal mngon byang nyid/__/sku lnga lhun gyis grub pa'o/__/chos sku skye med don gyi gsung*/__/longs spyod dgongs pa brda' yis ston/__/sprul pa tshangs pa'i gsung dbyangs snyan/__/mngon byang rig pa byin gyis rlobs/__/'jigs med dbyer med rdo rje'i gsung*/__/gsung lnga nyid du lhun gyis grub/__/so sor snang ba gdul bya'i blo/__/tha dad bya ba ga la yod/__/bde ba chen po'i thugs dang ni/__/rnam par mi rtog thugs nyid dang*/__/'gro ba thams cad sgrol ba dang*/__/mnyam pa chen po mchog gnas dang*/__/dbyer med rdo rje'i thugs lngar shar/__/tha dad 'dod na tha dad snang*/__/dbyer med 'dod na dbyer med snang*/__/zhing khams dang ni gzhal yas khang*/__/'od zer dang ni gdan khri rgyan/__/longs spyod lnga ni yon tan te/__/bde bar gshegs pa rtsol med snang*/__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod dang*/__/lhun gyis grub pa'i phrin las yin/__/zhes gsungs/__de dag bsdu na rten sku/__brten pa ye shes/__mdzad pa phrin las te gsum du 'du+u la/__rgyas par phye na chos kyi dbyings kun nas 'geng pa'i shes bya'i rnam pa thams cad dang mtshungs par yon tan gyi khyad par tshad dpag tu med pa'i sgo nas mtha' yas pa'i sems can thams cad la gnas skabs dang mthar thug gi phan bde'i mdzad pa nam mkha' ji srid du rtag khyab lhun gyis grub par 'jug pa ste/__mdor na rigs khams la yod pa'i zag med kyi yon tan mtha' dag mngon gyur du snang ba yin no/__/slar smras pa/__dge legs bye ba'i dpal gyis mngon mtho grub pa yongs kyis phyag byas shing*/__/bdud dang mu stegs phas kyi rgol kun snying khrag thang la gzag byed pa'i/__/ye shes sku can dran pas gdung sel phan bde'i dngos kun 'jo ba'i gter/__/lhag pa'i lha mchog khyod dang mi 'bral byang chub bar du mgon mdzod cig__/'khor 'das chos kun gdod nas rnam dag mnyam nyid byang chub sems kyi klong*/__/bden gnyis dbyer med grub bsal 'pho 'gyur mtshan ma'i gzeb bral rdo rje'i sems/__/brtan g.yo dngos po kun gyi srog gyur rang bzhin 'dus ma byas pa'i bdag__/dmigs med snying rjes 'gro la rjes chags he ru ka de cis mi bsten/__/rgyud lung man ngag shin tu rgya che zab mo phal gyis brgal dka'i mtsho/__/grub pa'i rig 'dzin ded dpon rkyal gyis legs par bgrod las rnyed pa'i nor/__/sa gsum skye dgu'i dbul ba 'phrog byed snyan brgyud 'jog po'i gtsug gi rgyan/__/dad bsod rgyal mtshan rtse mor thob tshe blo dang ldan rnams cis mi mchod/__/bka' babs rin chen bdun gyis mdun brdar yongs rdzogs thub bstan gling bzhi'i mkhar/__/bskyod la bsnyeng bral theg mchog snying po'i rgyal thabs la rol mkhyen brtse'i gter/__/gang gi gsang ba'i mdzod 'dzin gsang bdag dngos snang rgyal bas lung bstan zhabs/__/mgon de'i bka' drin gzugs su grub na nam mkha' 'di yang snod du chung*/__/de slad mgon po zung gi thugs kyi dgongs pa yongs su rdzogs phyir dang*/__/mtshungs bral sprul pa'i zlos gar mchog gi thugs kyi dgyes pa skong phyir du/__/tshul 'dir brtson par byas kyi gzhan du sngon byon 'phags dang mkhas pa'i gzhung*/__/phal cher deng dus rtswa bzhin 'dor na bdag lta'i brjod pas su la ci/__/tshul 'dir legs par bshad gang sngon byon dam pa'i zhal lung bcud yin gyi/__/rang gi mthus min ma rtogs log rtogs nyes bshad dri ma'i cha gang mchis/__/bdag gi nongs pa lags pas 'phags dang mkhas pa'i spyan sngar mi 'chab mthol/__/'phral yun sgrib par mi 'gyur dag tshangs mchog gi dngos grub stsal bar mdzod/__/de las byung ba'i rab dge dri med ston ka'i zla ltar ches dkar ba/__/gang zhig thob pa de yang 'khor lo'i mgon gyi thugs dgongs rdzogs phyir dang*/__/mchog gi zlos gar che rnams zhabs brtan bshad sgrub phrin las phyogs mthar rgyas/__/ma lus 'gro rnams sgrib gsum las grol rnam mkhyen go 'phang thob phyir bsngo/__/grogs dag srid pa'i phun tshogs thams cad mi brtan ston ka'i sprin bzhin g.yo/__/'tsho ba chu yi chu sbur 'dra ste 'di la yid brtan rung ba ci/__/gtan du phan pa dam pa'i chos las skyabs dang gnyen gyur gzhan ma mchis/__/de phyir snying nas brtson pas sgrubs la thar mchog zhi ba'i gling bgrod 'tshal/__/rgyal bstan nyin byed nub ri'i rtser gzhol lha min 'byung bya'i gad mo sgrogs/__/mi rnams phal cher chos min la gzhol chos ltar spyod rnams thabs kyis smod/__/'di 'dra'i dus su bde ba'i skabs cig cig pur nags kyi nang 'dug ste/__/rtse gcig sgrub la gzhol rnams skal bzang 'dun ma legs pa'i rtse mo lags/__/bdag kyang skye kun rnam g.yengs 'du 'dzi'i dgra yi dbang du 'gyur min par/__/nags mthong ri dwags rgyu ba'i sman ljongs dam pa rnams kyis smon gnas der/__/rang dbang dam pa'i chos spyod nges don snying po'i chos mdzod kun 'dzin cing*/__/mkha' khyab zhing du sras bcas rgyal ba'i phrin las sgrub pa'i bran gyur cig__/bkra shis gang zhig gzhi rgyud gdod nas dag pa'i chos nyid bai DUr+ya/__/bkra shis gang zhig lam rkyen smin grol thabs mkhas khrus ras kyis sbyong bas/__/bkra shis gang zhig 'bras rgyud sku dang ye shes snang ba 'byams klas pa'i/__/bkra shis gang zhig mi 'gyur rtag pa dam pa'i dpal gyis mdzes gyur cig__/ces snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi sgrubs thabs rnam par bshad pa snying por dril ba 'di ni/__kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid rtsal gyi phrin las gyi rnam par 'phrul pa ris med bstan 'gro yongs kyi dpung gnyen 'jam dbyangs dga' ba'i go cha'am 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan zhes snyan pa'i ba dan srid na gsal ba gang gis lha rdzas gser gyi me tog dang bcas bka' stsal spyi bor phebs pa dang*/__rang gam na gnas pa'i mchog sprul rin po che rgyal sras pad+ma dri med legs pa'i blo gros dang*/__gcung thub bstan dge legs rgya mtsho gnyis nas kyang myur du grub na legs pa'i bskul ma gnang ba la brten/__'jam mgon rdo rje 'chang rnam gnyis kyis tshad med pa'i bka' drin chen pos rjes su bskyangs shing*/__khyad par rdo rje 'chang blo gros mtha' yas kyis lam 'di nyid kyi smin grol zab mos rjes su bzungs shing*/__sngar bgrang bya drug pa'i gung du son pa na sgrub chen bka' brgyad kyi dkyil 'khor chen por bcug pa'i tshe me tog shar thugs rigs la babs pa'i tshe gsang ba'i ming rdo rje dbang mchog dgyes pa rtsal du gnang nas dbugs dbyung thob pa'i ku sA li ming gzhan rgyal sras 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'i sgra dbyangs su 'bod pa'i snyoms las pa rgan pos/__rang lo lnga bcu pa drag po lcags sprel gyi lo mjug tu/__rang gnas dpal ze chen bstan gnyis dar rgyas gling gi dben spyil bkra shis 'chi med 'od snang du lam 'di'i bsnyen sgrub la gnas pa'i thun gseng rnams su bris nas grub par bgyis pa ste 'di la gsang ba bsgrags pa sogs kyi nongs pa gang mchis bla ma dkyil 'khor gyi dbang phyug mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa'i spyan sngar bshags shing dge bas bdag dang 'gro kun shrI he ru ka'i go 'phang dka' ba med par mngon du byed par gyur cig__/bla ma mchog dang dpal chen he ru kaH__grub pa'i rig 'dzin mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis/__/'di 'dzin rnams kyi sgo gsum byin rlobs la/__/rang gzhan don gnyis bsam kun 'grub par mdzod/__/ces kyang smras so//___//

Footnotes

Other Information