JKW-KABAB-18-TSHA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
Wylie title klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig le JKW-KABAB-18-TSHA-041.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 41, Pages 291-306 (Folios 1a to 8b2)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation Karmapa, 15th. klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 291-306. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-052
Colophon

།ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་བཅོ་ལྔ་པས་ཕྲལ་མར་སྤེལ་བ་དགེ། །མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang nyer mkho'i ched du karma pa'i mtshan 'dzin bco lnga pas phral mar spel ba dge/__/mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་བཞུགས།།

སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་གཏེར། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་ལ་བཏུད་ནས། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ། །ཉེར་མཁོའི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་སྤྲོ། །འདིར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་དབང་བསྐུར་སྐབས། ཉེར་མཁོའི་མཚམས་སྦྱོར་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། །སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ། །དངོས་གཞིའི་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ། རྗེས་བསྡུ་བཅས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མནྡལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པའི་ཁར། ཁྲིའུར་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་སྨན་འབྲུས་བཀང་བའི་སྟེང༌། རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་དར་གུར་གྱིས་གཡོགས་པ། གཡས་སུ་རྣམ་བུམ་ཆིངས་དཀར་ཅན། མདུན་དུ་བླ་མའི་སྐུ། རྒྱབ་ཏུ་གསང་ཐོད། །གཡོན་ཏུ་རིག་ཙཀ །ཌཱ་མ་རུ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་པ་བཅས་དངོས་སམ་བྲིས་པ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བཅས་དང༌། གཞན་ཡང་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འདུ་བྱས་ནས། གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་བྱང་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་ཞིང༌། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་བཟླས་མཐར། རིག་མེ་དོར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པ། ལས་བུམ་འཁྱིལ་པར་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ་བཅས་ལེགས་པར་བཏང་ནས། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། གྲལ་དུ་འཁོད། །མེ་ཏོག་བཀྱེ་ཟིན་རྗེས། བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྤྱི་འགྲོས་བསྔོ་ཞིང༌། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་འཚམས་རྔམས་བཅས་ཀྱིས་བསྐྲད། གཞུང་གསལ། ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ལ༔ བགེགས་དང་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད༔ འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ངང་༔ རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་མཚམས་གཅད་དོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལྟ་བས་མཚམས་བཅད་ནས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ། ཆོས་བཤད་ཅི་རིགས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དེའང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མིའི་སེང་གེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་དབྱེ་བར་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག །དབང་རབ་ཚེ་གཅིག་གིས་གདོད་མའི་རྒྱལ་སར་དབུགས་འབྱིན་པའི་ཐབས་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ། དེའི་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ཟབ་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས། ད་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་དཔོན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ། ཀུན་བཟང་བླ་མ་བི་མ་ལ་དངོས་བྱོན་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་དངོས་སུ་སྩལ་ཞིང་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་རྡོལ་བ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་སྟེ། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཨེ་མ༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་རྟགས་ཅན༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀློང་ཆེན་པས༔ དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ༔ ཁོ་བོའི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྦས༔ ལོ་ལྔའི་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བྱས༔ ད་ལྟ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་ཚེ༔ ཟབ་རྒྱ་སྤེལ་བའི་སྣོད་དཀོན་ཡང་༔ གདུག་པ་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་གྱི་ལོར༔ ལྭ་བ་དཀར་པོའི་ལྡིང་གུར་ནང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས༔ འདི་ནས་ལོ་གསུམ་འདས་པ་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གསུམ་ཡང་འབྱུང་༔ བཛྲ་མིང་ཅན་སྙིང་སྟོབས་ཅན༔ ཛྙཱ་ནའི་མིང་ཅན་གྲུབ་པའི་གཙོ༔ རིགས་ལྔའི་མིང་ཅན་སྙན་ངགས་མཁན༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྒོ་འབྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབྱིངས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་ལུང་བཞིན་སྤེལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན། མི་ཤིགས་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ལས་ཕྱུངས་ནས་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཞེས་རྩ་བ་ཙམ་ལས་ཅན་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྣང་བར་མཛད་པ་དེ་ཉིད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་བརླབས་བླ་མའི་དབང་བསྐུར་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་འདི་ཉིད་ནི། རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་རྣམས་སུ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་འདུ་བ་ལ་དགྱེས་རྒུར་སྤྱོད་པའི་སྐབས། གངས་རི་ཐོད་དཀར་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོའི་ཚལ་དུ་འོད་གསལ་དགོངས་པའི་གཏད་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་ཤིང༌། སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་རྒུར་སྨིན་གྲོལ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་གསལ་བ་ལ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྦྱངས་བའི་སླད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་དོན་གྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཅེས་བརྡའ་སྦྱར་ལ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ སྐུ་གསུམ་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རང་རིག་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ༔ འཛིན་མེད་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ཡེ་དག་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དོན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ སངས་རྒྱས་མེད་ལ་སེམས་ཅན་མེད༔ ཡིན་པ་མེད་ལ་མིན་པ་མེད༔ སོ་མ་རང་གདངས་ལྷུག་པའི་གདངས༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཨ་ཏི་ཁྱབ་པ་རྡལ་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོར་མཚན་མའི་བསྲུང་མཚམས་མ་དམིགས་ཀྱང༌། གཟུང་འཛིན་གྱི་སྒྲོགས་སུ་ཆུད་པའི་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་སླད་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སློབ་ཅིང༌། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ལ་སློབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གི་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ནས༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་དུ་མི་གཏོང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དབྱིངས༔ དྲན་རྫོགས་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྐུ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དོན་གྱི་ལྷ༔ ཆོས་ཟད་མ་བཅོས་ཀློང་ཆེན་པ༔ ཞི་འཛུམ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངང་༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྩ་བ་གསུམ༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་བཅས༔ མ་ལུས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ སྤོས་རོལ་བཅས་སྤྱན་འདྲེན་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་རྟོག་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔལ་མགོན་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་པ་སྐུ་རུ་སྨིན་པ་དང་༔ འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བཟླ་ཞིང་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲ་བརྟན་པར་བྱ། དངོས་གཞི་ལ་དབང་བཞི་མཐའ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ནི། བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བ་མོས་ཤིག ཧྲཱིཿ ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། འདི་ལྟར་བུམ་དབང་ཐོབ་ཕྱིན་ཆད་སྣོད་བཅུད་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ཤེས་པའི་སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བརྩོན་དགོས། དེའང་ཨ་ཏི་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་སྟེ། ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་ལས་འོད་གསལ་གྱི་རིག་གདངས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཟེར་ཐིག་འཁྲིགས་པའི་དབུས་སུ་ཟུང་འཇུག་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་བདེ་སྟོང་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བརྡར་དབུ་ལ་པཎ་ཞུ་གསོལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་བརྡར་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆ་བྱད་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་བརྡར་ལྟ་སྟངས་ནམ་མཁར་གཟིགས་པ། མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ལས་མི་གཡོ་བའི་བརྡར་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྩོལ་བའི་བརྡར་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གསལ་ཐོབ་ལ་སེམས་འཛིན་པར་ཞུ། ཞེས་དར་ཅིག་སེམས་བཟུང་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པ་དང༌། ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་སེང་གེ་ཁྱི་ཚུག་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་གྱེན་དུ་གཟིར། ལོངས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་ཟུར་དུ་ཁྲིད། སྤྲུལ་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་སྟངས་ཐུར་དུ་ཕབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག །རྗེས་འབྲེལ་སྐུའི་བྱིན་བརླབས་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བ་ནས་ཞུགས་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་སྙམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྣང་བརྙན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ། རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གཞལ་ཡས་སུ། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །རིག་པ་ཚད་ཕེབ་དོན་གྱི་བླ་མའི་སྐུས། ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ། །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། དེ་ལྟར་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་དབང་ཐོབ། །བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པར་དབང༌། །སྐུ་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གསང་ཐོད་ཐོགས་ལ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱོར་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་པ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་མོས་ཤིག ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྷནྡྷ་རུ། །ནང་བཅུད་བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན། འདི་ལྟར་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཕྱིན་ཆད་སྲོག་རྩོལ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་ཏེ། ལུས་གནད་མེ་ཐབ་དྲུག་ཆིངས་བཅའ། དམིགས་གནད་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྐུའི་ནང་སྟོང་སང་ངེ་བའི་དབུས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་འོག་གཏུམ་མོའི་མེ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པ། སྤྱི་བོར་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོ་མཐུར་དུ་བལྟ་བ་རྣམས་གསལ་ཐོབ། དེ་ནས་རླུང་རོ་བསལ་སྟེང་འོག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གཏུམ་མོ་འབར་བས་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་གཡོས། ཐིག་ལེའི་རྒྱུན་བྱུང་མེ་ལ་ཕོག་པའི་སྒྲ་བཅས་དྲག་ཏུ་འབར་བས་བདེ་དྲོད་མཐར་ཐུག་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །རླུང་འཛིན་དུ་གཞུག །གཞན་ཡང་ཆོས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་གཙུག་ཏོར་གྱི་ནམ་མཁར་བལྟ་བ་དང༌། ལོངས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་གཡས་གཡོན་ཟུར་ཁྲིད་མདའ་མཁན་སྨྱུག་མ་བསྲང་བ་ལྟ་བུ། སྤྲུལ་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་ཕྱེད་བཙུམ་ཅུང་ཟད་མཐུར་ལ་ཕབ་པ་དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ཏེ། དེ་ལྟར་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་སྒོ་ཡི་གནད་གཅུན། ཡུལ་གནད་སྤྲིན་དང་སེར་བུ་བྲལ་བའི་ནམ་མཁར་ཟེར་གཉིས་དང་སྦྱར་ནས་ལྟ། རླུང་གནད་མཆུ་སོ་མ་རེག་ཙམ་གྱི་ཁ་ནས་དལ་བུས་རྒྱུ་བ་སྙོམས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་བཟུང་བ་ལ་བསླབ་པས་རླུང་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བར་གྱིས་ཤིག་རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། །དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་བཟང་མཐིང་གསལ་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཙིཏྟ་འོད་གྱི་གུར་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་དྭངས་མའི་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ཁ་འོད་ཟེར་འབར་བ་རེ་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཐུགས་སྲོག་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས་ཚུར་འདུས་བྱིན་བརླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གསུང་གི་ཕྲིན་ལས་ཡི་གེའི་འཁོར་ལོར་ཤར་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རླུང་དུ་དག་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །ཡི་གེའི་འཁོར་ལོ་ཤར་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཁམས་སུ་རྣམ་དག་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་མཆོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། །རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་གྱི་སྔགས་རྣམས་ཚར་གཅིག་བཀླག་ལ། །འཁོར་ལོ་སྤྱི་བོར་བཞག །དེ་ལྟར་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། །རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དབང༌། གསུང་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །ཤེར་དབང་ནི། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་ཤེས་རབ་མ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །ཧྲཱིཿ བཅུ་དྲུག་དགའ་བ་སྟོང་པའི་ཕོ་ཉ་མོ། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འདི་གཏད་ཅིང༌། །ལྷན་སྐྱེས་ཐར་པ་བསྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་སྨིན་པར་ཤོག །དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དེ་ལྟར་སྦྱིན་པའི་རིག་མ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བས་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་མྱོང༌། ལྷན་སྐྱེས་འཕོ་མེད་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་ངོ་བོ་སྐྱོངས་བཅུག །རྗེས་འབྲེལ་སྟོང་ཉིད་མཚོན་པའི་ཌཱ་མ་རུ། བདེ་སྐྱོང་ཀཱ་པ་ལ། སྐུ་གསུམ་མཚོན་པའི་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་རྣམས་གཏད་པས་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྐྱོང་བ་ལ་མངའ་བརྙེས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། ཕྱི་དང་ནང་གི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན། །རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་གཅིག་གིས་བགྲོད་པའི་སླད། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཆས་རྣམས་འགྲིམས། དེ་ལྟར་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། །ཕོ་ཉའི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །རྩལ་དབང་ནི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་དྭངས་གསལ་གྱི་བརྡས་མཚོན་ཏེ་གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ལས། གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཚད་མེད་པར་འཆར་བའི་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག །ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་གཉུག་མའི་དྭངས་ཤེལ་ལས། །གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་འཇའ་ཟེར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་དཔེ་དོན་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རང་རིག་སྐད་ཅིག་མའི་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་བྱ་རྩོལ་གྱིས་མ་བསླད་པར་ཀ་དག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཅེས་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀའི་མཉམ་པར་བཞག །ཕཊ། འདི་ལྟར་གཉིས་བསྡུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་ཀྱི་གདངས་རིག་པའི་རྩལ་ངོ་ཤེས་པས་སྤང་བླང་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་གཟེར་གྱི་ཐེབ་པར་བྱོས་ཤིག །རྗེས་འབྲེལ་ཁྱད་པར་གྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདིའི་དོན་ངེས་པར་མཛོད་ཅིག །ཨཱཿ ལྟ་བ་བློ་འདས་གདོད་མའི་བབ༔ སྒོམ་པ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཞག༔ སྤྱོད་པ་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་༔ འབྲས་བུ་གཞི་སྣང་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ གཟུང་འཛིན་སྤང་བླང་གསལ་བཞག་བྲལ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབེན་པའི་གནས་སུ་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་ལ་གཞི་བཅའ། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱི་གནད་བཅུན་ནས་གཏོད་པའི་འབེན་ལ་གཟིར་བས། ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་སྤུ་གུར་གནས་པའི་རིག་གདངས་རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མའི་ལམ་ནས་ཐོན་ཏེ་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མའི་ཀློང་དུ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་འཇའ་ཐིག་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བ་ཉིད་བརྩོན་པས་གནད་དུ་བསྣུན་པས་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ། རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་ཏེ་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་རུ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གསང་བརྡའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཐོབ། །ལམ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གླེགས་བམ་ཐོགས་ལ། ཁྱད་པར་གྱི་བྱིན་རླབས་བརྟན་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ། སྐུ་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་རྡོ་རྗེ་ཡི་གེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཤར་བའི་གླེགས་བམ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་མཐུ་བྱིན་སྒོ་གསུམ་ལ་ཞུགས། མཚན་འཛིན་གྱི་མུན་ཁང་བརྡོལ། །འཇའ་ལུས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང༌། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་བི་མ་ལ། །དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་བརླབས་པས། །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོ་ཤར། །སྒྲ་གྲགས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་སྨིན། །ཀ་དག་རིག་པ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོག །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་ནས། །ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཅེས་དབང་བསྐུར་ལ་མཐའ་བརྟེན་ཤིས་བརྗོད། །དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག །ཡོན་འབུལ། དགེ་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། རྗེས་རིམ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་བས་གྲུབ་བོ། །ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་བཅོ་ལྔ་པས་ཕྲལ་མར་སྤེལ་བ་དགེ། །མངྒ་ལཾ།།

[edit]

@#/__/klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig le bzhugs//__srid zhi'i phun tshogs kun gyi gter/__/rdo rje can zhabs la btud nas/__/lam zab bla ma'i byin rlabs la/__/nyer mkho'i mtshams sbyor nyung ngur spro/__/'dir klong chen snying thig gi yang gsang bla sgrub thig le'i rgya can gyi dbang bskur skabs/__nyer mkho'i mtshams sbyor bkod pa la gsum/__/sbyor ba yo byad kyi shom/__/dngos gzhi'i phrin las dang 'brel ba'i byin rlabs bya ba/__rjes bsdu bcas so/__/dang po ni/__stegs bu'i dbus su man+dal tshom bu lnga pa'i khar/__khri'ur thod pa dum bu gsum pa sman 'brus bkang ba'i steng*/__rig 'dzin srog 'khor dar gur gyis g.yogs pa/__g.yas su rnam bum chings dkar can/__mdun du bla ma'i sku/__rgyab tu gsang thod/__/g.yon tu rig tsaka__/DA ma ru dang kha T+wAM thod pa bcas dngos sam bris pa/__rdo rje sems dpa'i me long bcas dang*/__gzhan yang sman gtor rak+ta tshogs kyi yo byad sogs 'du byas nas/__gnyis pa ni/__thog mar tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs sngon du 'gro ba'i las byang mthar chags su btang zhing*/__bdag mdun dbyer med snang srid gzhir bzhengs kyi 'khor lo'i spro bsdu'i dmigs gnad dang ldan pa'i bsnyen bzlas mthar/__rig me dor zhing ye shes kyi dkyil 'khor du zhugs pa/__las bum 'khyil par bskyed bzlas kyi byin brlab bcas legs par btang nas/__slob ma rnams khrus nas dbyung*/__gral du 'khod/__/me tog bkye zin rjes/__bgegs la gtor ma spyi 'gros bsngo zhing*/__drag sngags yungs thun 'tshams rngams bcas kyis bskrad/__gzhung gsal/__hrIH__gdod nas 'khor 'das gnyis med la:__bgegs dang bar chad ming yang med:__'od gsal sgyu 'phrul drwa ba'i ngang :__rnam rtog bag chags mtshams gcad do:__dz+nyA na badz+ra rak+Sha hU~M:__zhes lta bas mtshams bcad nas/__sems bskyed gsal btab/__chos bshad ci rigs sngon du btang nas/__de'ang bdag cag gi ston pa mi'i seng ge de nyid kyis gdul bya'i khams dbang dang 'tshams pa'i chos kyi sgo mo bsam gyis mi khyab pa zhig dbye bar mdzad pa thams cad kyi mthar thug__/dbang rab tshe gcig gis gdod ma'i rgyal sar dbugs 'byin pa'i thabs chen rdo rje'i theg pa/__de'i yang snying por gyur pa zab lam bla ma sgrub pa'i bka' srol mtha' yas pa zhig byon pa las/__da lam gyi skabs su babs pa 'di ni rig pa 'dzin pa yongs kyi rgyal po/__/mkha' spyod DA ki'i tshogs dpon/__/dpal he ru ka dang gnyis su med pa rig 'dzin 'jigs med gling pa la/__kun bzang bla ma bi ma la dngos byon kun mkhyen chos kyi rgyal po klong chen rab 'byams dri med 'od zer gyi ye shes kyi skus dngos su stsal zhing zab mo dgongs pa'i gter du rdol ba/__rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i chos sde las byon pa ste/__gter gzhung rdo rje'i gsung las/__e ma:__shin tu yang zab dgongs pa'i gter:__yang gsang thig le'i rgya rtags can:__gdod ma'i mgon po klong chen pas:__dpal gyi bsam yas mchims phu ru:__kho bo'i snying gi dbus su sbas:__lo lnga'i bar du gsang rgya byas:__da lta dus ngan snyigs ma'i tshe:__zab rgya spel ba'i snod dkon yang :__gdug pa zhe sdang sbrul gyi lor:__l+wa ba dkar po'i lding gur nang :__ye shes dbyings kyi mkha' 'gro mas:__'di nas lo gsum 'das pa na:__thugs kyi sras mchog gsum yang 'byung :__badz+ra ming can snying stobs can:__dz+nyA na'i ming can grub pa'i gtso:__rigs lnga'i ming can snyan ngags mkhan:__de dag rnams la chos sgo 'byed:__ces gsungs pa ltar/__dbyings kyi DA ki'i lung bzhin spel ba'i dus su son pa na/__mi shigs dgongs pa'i gter mdzod las phyungs nas yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can zhes rtsa ba tsam las can mchog gyur rnams la snang bar mdzad pa de nyid dang 'brel ba'i byin brlabs bla ma'i dbang bskur smin byed ye shes mchog sbyin 'di nyid ni/__rig 'dzin grub thob rgya mtsho'i 'khor los bsgyur ba kun gzigs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am/__'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar du grags pa de nyid gangs can ljongs kyi gnas mchog rnams su dpa' bo dang rnal 'byor ma'i 'du ba la dgyes rgur spyod pa'i skabs/__gangs ri thod dkar 'od zer sprin gyi skyed mo'i tshal du 'od gsal dgongs pa'i gtad rgya bkrol nas gtan la phabs shing*/__skal ldan gyi skye rgur smin grol las tshogs dang bcas pa'i zab don thang mar brdal bar mdzad pa ste/__de lta bu'i dbang bskur zab mo bsgrub par bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma sangs rgyas kun 'dus kyi ngo bor gsal ba la me tog dang bcas pa'i thal mo sbyar te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/rdo rje'i slob dpon bdag la dgongs/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor du/__/'jug cing smin pa'i bka' drin stsol/__lan gsum/__rgyud sbyangs ba'i slad mdun gyi nam mkhar khyab bdag bla ma rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor lo dang bcas pa bzhugs pa'i spyan sngar gnas lugs rang ngo shes pa'i don gyi skyabs su 'gro ba 'di'i rjes zlos mdzod/__ces brda' sbyar la/__hU~M:__ngo bo rang bzhin thugs rje'i rtsal:__sku gsum chen por lhun rdzogs pa'i:__rang rig don gyi bla ma la:__'dzin med ngang nas skyabs su mchi:__lan gsum/__'khor 'das thams cad mnyam nyid ye dag chen po'i klong du bya rtsol bral ba'i ye shes chen por don gyi sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__sangs rgyas med la sems can med:__yin pa med la min pa med:__so ma rang gdangs lhug pa'i gdangs:__rang grol chen por sems bskyed do:__lan gsum/__a ti khyab pa rdal ye grol chen por mtshan ma'i bsrung mtshams ma dmigs kyang*/__gzung 'dzin gyi sgrogs su chud pa'i 'gro rnams bsgral slad sngon gyi rgyal ba rnams kyi rnam thar la slob cing*/__spyi dang khyad par gyi dam tshig dang sdom pa rnams la slob par bgyi'o snyam pa'i 'di'i rjes zlos mdzod/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gi deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas nas:__srog gi phyir du mi gtong na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__zhes lan gsum/__dbang gi gzhi dgod pa la ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__hU~M:__rig stong chos nyid mngon sum dbyings:__dran rdzogs nyams snang gong 'phel sku:__rig pa tshad phebs don gyi lha:__chos zad ma bcos klong chen pa:__zhi 'dzum paN+Di ta yi chas:__sems nyid ngal bso'i phyag rgya can:__snang la rang bzhin med pa'i ngang :__sku gsum zhing khams thams cad rdzogs:__gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__dus gsum bde gshegs rtsa ba gsum:__rig 'dzin mkha' 'gro rgya mtsho bcas:__ma lus spyan drangs dbyer med bstim:__spos rol bcas spyan 'dren bya ba ni:__hU~M:__rnam rtog bral ba'i pho brang nas:__gdod ma'i mgon po gshegs su gsol:__phyogs lhung med pa'i pho brang nas:__dus gsum bde gshegs gshegs su gsol:__'ja' lus zang thal pho brang nas:__dpal mgon bla ma gshegs su gsol:__rig pa sku ru smin pa dang :__'od lus 'grub par byin gyis rlobs:__ma hA gu ru dz+nyA na sa ma ya dzaHdzaH__dz+nyA na a be sha ya a AH__zhes bzla zhing byin dbab/__tiSh+Tha badz+ra brtan par bya/__dngos gzhi la dbang bzhi mtha' brten dang bcas pa rim par bskur ba ni/__bum pa thogs te/__slob dpon gyi thugs ka'i 'od kyis dbang lha spyan drangs pa rnams dang slob dpon lhan cig pas bum pa'i chus dbang bskur ba mos shig__hrIH__ka dag gzhon nu bum sku'i grong khyer du/__/lhun grub snang stong bla ma'i dkyil 'khor shar/__/zung 'jug bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas/__/phung khams skye mched lha skur dag par shog__oM AHhU~M ma hA gu ru dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__nirma kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__bum pa spyi bor bzhag cing bum chu sbyin/__'di ltar bum dbang thob phyin chad snod bcud lha'i 'khor lo shes pa'i snang stong bskyed pa'i rim pa la brtson dgos/__de'ang a ti dang mthun pa'i tshul 'di ltar nyams su blang bar bya ste/__ka dag spros bral gyi dbyings las 'od gsal gyi rig gdangs rdo rje lu gu rgyud kyi zer thig 'khrigs pa'i dbus su zung 'jug rig pa'i ngo bo kun mkhyen klong chen pa bde stong dbyings su sbyor ba'i brdar sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs can/__theg pa thams cad zil gyis gnon pa'i brdar dbu la paN zhu gsol ba/__ye shes yon tan rdzogs pa'i brdar paN+Di ta yi cha byad can/__chos nyid zad sar 'khyol ba'i brdar lta stangs nam mkhar gzigs pa/__mi gnas ye shes kyi dgongs spyod las mi g.yo ba'i brdar sems nyid ngal bso'i phyag rgya can/__don gnyis lhun grub tu stsol ba'i brdar zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis pad+ma nyi zla'i gdan la bzhugs par gsal thob la sems 'dzin par zhu/__zhes dar cig sems bzung du gzhug__/de ltar bskyed rim gsal dag brtan gsum gyi khyad par dang ldan pa'i rim pa dang po'i ting 'dzin mthar phyin pa dang*/__chos sku'i bzhugs stangs seng ge khyi tshug lta bu dang lta stangs gyen du gzir/__longs sku'i bzhugs stangs glang chen nyal ba lta bu dang lta stangs zur du khrid/__sprul sku'i bzhugs stangs drang srong tsog pu lta bu dang lta stangs thur du phab pa rnams kyis 'od gsal gyi snang ba la mtshon par gyis shig__/rjes 'brel sku'i byin brlabs bya ba'i slad du mdun gyi kun mkhyen chen po'i sku las ye shes kyi sku mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon/__khyed rang rnams kyi dpral ba nas zhugs lus la thim pas rdo rje'i sku dang gnyis su med par gyur snyam pa'i mos pa mdzod/__snang brnyan spyi bor bzhag la/__oM/__rig gdangs chos nyid mngon sum gzhal yas su/__/nyams snang gong 'phel 'ja' zer thig le'i klong*/__/rig pa tshad pheb don gyi bla ma'i skus/__chos zad blo 'das chen por dbang bskur ro/__/badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa mi/__de ltar phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum dbang thob/__/bskyed rim sgom par dbang*/__/sku rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gsang thod thogs la/__bla ma rtsa gsum dkyil 'khor pa rnams dbyings ye gnyis med mnyam sbyor mdzad pa'i byang chub kyi sems thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig pa lce thog tu bzhag par mos shig__hrIH__phyi snod rtsa gsum 'khor lo'i b+han+d+ha ru/__/nang bcud bde chen byang sems bdud rtsir bskyil/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/srog rtsol dbu ma'i dbyings su rdzogs par shog__/saM b+ho kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__thod pa'i bdud rtsi sbyin/__'di ltar gsang ba'i dbang thob phyin chad srog rtsol rdo rje'i rnal 'byor 'di ltar nyams su len dgos te/__lus gnad me thab drug chings bca'/__dmigs gnad rang lus rdo rje rnal 'byor ma'i sku'i nang stong sang nge ba'i dbus rtsa gsum 'khor lo dang bcas pa'i lte 'og gtum mo'i me mtshan nyid bzhi dang ldan pa/__spyi bor haM yig dkar po mthur du blta ba rnams gsal thob/__de nas rlung ro bsal steng 'og gi rlung kha sbyor du bzung ba'i rkyen gyis gtum mo 'bar bas spyi bo'i haM g.yos/__thig le'i rgyun byung me la phog pa'i sgra bcas drag tu 'bar bas bde drod mthar thug skyes par mos shig__/rlung 'dzin du gzhug__/gzhan yang chos sku'i gzigs stangs gtsug tor gyi nam mkhar blta ba dang*/__longs sku'i gzigs stangs g.yas g.yon zur khrid mda' mkhan smyug ma bsrang ba lta bu/__sprul sku'i gzigs stangs phyed btsum cung zad mthur la phab pa drang srong bsam gtan sgom pa lta bu te/__de ltar gzigs stangs gsum gyis sgo yi gnad gcun/__yul gnad sprin dang ser bu bral ba'i nam mkhar zer gnyis dang sbyar nas lta/__rlung gnad mchu so ma reg tsam gyi kha nas dal bus rgyu ba snyoms pa las cung zad phyir bzung ba la bslab pas rlung 'gro 'ong dang bral ba ye shes chen po'i dbyings su sbyor bar gyis shig rjes 'brel bzlas pa'i lung blang ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__/dpon slob gnyis ka rig 'dzin bla ma'i skur gsal ba'i thugs kar 'od lnga'i thig le'i klong du ye shes sems dpa' kun bzang mthing gsal mnyam bzhag gi phyag rgya can gyi tsit+ta 'od gyi gur dbus pad+ma nyi zla'i steng du dwangs ma'i srog hU~M yig mthing kha 'od zer 'bar ba re gsal thob/__slob dpon gyi thugs srog gi mthar sngags phreng g.yas su 'khor ba las gnyis pa 'phros zhal nas thon/__khyed rang gi zhal du zhugs thugs srog mthar 'khod pa las 'od 'phros don gnyis byas tshur 'dus byin brlabs dngos grub thob par mos la 'di'i rjes zlos mdzod/__oM AHhU~M ma hA gu ru dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__kun tu bzang po'i gsung gi phrin las yi ge'i 'khor lor shar ba'i dbang bskur bas las rlung ye shes chen po'i rlung du dag par mos shig__/AH__sras bcas rgyal ba kun gyi rdo rje'i gsung*/__/yi ge'i 'khor lo shar ba'i dbang bskur bas/__/las rlung ye shes khams su rnam dag pa'i/__/chos kyi rgyal srid mchog la dbang bsgyur shog__/badz+ra wA ka a b+hi Shiny+tsa mi/__/rig 'dzin srog 'khor gyi sngags rnams tshar gcig bklag la/__/'khor lo spyi bor bzhag__/de ltar nang lus kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob/__/rlung dang gtum mo'i rnal 'byor la dbang*/__gsung rdo rje 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/sher dbang ni/__/gzugs dang lang tsho rdzogs pa'i shes rab ma phyag tu gtad par mos shig__/hrIH__bcu drug dga' ba stong pa'i pho nya mo/__/yid 'ong sna tshogs gzugs can 'di gtad cing*/__/lhan skyes thar pa bsten pa'i dbang bskur bas/__/rtog tshogs bde stong chen por smin par shog__/d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/__de ltar sbyin pa'i rig ma rdo rje snyems ma dang khyed rang rnams rdo rje sems dpar gsal bas mkha' gsang byin gyis brlabs te 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pa'i yas bab dang mas brtan gyi dga' bzhi myong*/__lhan skyes 'pho med don gyi ye shes mngon du gyur par mos shig__/ces ngo bo skyongs bcug__/rjes 'brel stong nyid mtshon pa'i DA ma ru/__bde skyong kA pa la/__sku gsum mtshon pa'i kha T+wA~M ga rnams gtad pas spyod pa'i brtul zhugs skyong ba la mnga' brnyes par mos shig__/hU~M/__phyi dang nang gi gnas yul dur khrod kun/__/rdo rje'i brtul zhugs gcig gis bgrod pa'i slad/__/dpa' bo DA ki'i phyag rgyas dbang bskur bas/__/nye rgyu'i spyod pa'i 'bras bu mthar phyin shog__/badz+ra tsit+ta a b+hi Shiny+tsa mi/__chas rnams 'grims/__de ltar gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__/pho nya'i lam sgom pa la dbang*/__thugs rdo rje mngon du byed pa'i skal ba can du byas pa'o/__/rtsal dbang ni/__rdo rje sems dpa'i me long dwangs gsal gyi brdas mtshon te gzhi dbyings ka dag chen po las/__gzhi snang lhun grub kyi snang ba tshad med par 'char ba'i don go bar gyis shig__/hrIH__gzhi dbyings ka dag gnyug ma'i dwangs shel las/__/gzhi snang lhun grub rig pa'i 'ja' zer shar/__/zung 'jug dpe don 'brel ba'i dbang bskur bas/__/sku dang ye shes dbyer med mngon gyur shog__/dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa hrIH__khyed rang rnams lus rnam snang chos bdun dang ldan pa'i ngang nas rang rig skad cig ma'i shes pa tsam las bya rtsol gyis ma bslad par ka dag khyab brdal chen po'i ngang du mnyam par zhog cig__/a a AH__ces dpon slob gnyis ka'i mnyam par bzhag__/phaT/__'di ltar gnyis bsdus chos thams cad dbyings kyi gdangs rig pa'i rtsal ngo shes pas spang blang yid dpyod dang bral ba'i ye grol chen po'i gzer gyi theb par byos shig__/rjes 'brel khyad par gyi lta sgom spyod 'bras kyi ngo sprod rdo rje'i tshig 'di'i don nges par mdzod cig__/AH__lta ba blo 'das gdod ma'i bab:__sgom pa ma bcos lhug par bzhag:__spyod pa rang grol gnyug ma'i ngang :__'bras bu gzhi snang chen por rdzogs:__gzung 'dzin spang blang gsal bzhag bral:__sangs rgyas kun gyi gsang ba'o:__a a AH__de ltar rig pa rtsal gyi dbang thob pa de nyams su len pa la dben pa'i gnas su bzhugs stangs gsum la gzhi bca'/__gzigs stangs gsum gyi gnad bcun nas gtod pa'i 'ben la gzir bas/__ka ti shel gyi spu gur gnas pa'i rig gdangs rgyang zhags chu'i sgron ma'i lam nas thon te dbyings rnam par dag pa'i sgron ma'i klong du thig le stong pa'i sgron ma 'ja' thig rdo rje'i lu gu rgyud mngon sum du 'char ba nyid brtson pas gnad du bsnun pas nyams snang gong du 'phel/__rig pa tshad la phebs/__chos nyid zad sar 'khyol te ring por mi thogs par khams gsum gyi 'khrul pa ru ldog par 'gyur ro/__/de ltar yang gsang brda'i dkyil 'khor du rig pa'i rtsal dbang thob/__/lam thod rgal gyi ye shes sgom pa la dbang*/__ye shes rdo rje'i sku mngon du byed pa'i skal ba can du byas pa'o/__/glegs bam thogs la/__khyad par gyi byin rlabs brtan byed sgrub pa'i slad du/__sku gsum rig 'dzin bla ma'i thugs kyi bcud phur rdo rje yi ge'i grong khyer du shar ba'i glegs bam spyi bor bzhag pas brgyud gsum bla ma'i rdo rje gsum gyi mthu byin sgo gsum la zhugs/__mtshan 'dzin gyi mun khang brdol/__/'ja' lus gzhon nu bum skur grol ba'i mthu thob par mos shig__/oM AHhU~M/__/kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/__/'jam dpal bshes gnyes shrI siM ha dang*/__/dz+nyA na sU tra 'chi med pad+ma 'byung*/__/'od gsal snying po'i shing rta bi ma la/__/dbyer med kun mkhyen chos kyi rgyal po yi/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyis/__/deng 'dir skal ldan khyod la byin brlabs pas/__/cir snang sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lo shar/__/sgra grags mi shigs rdo rje'i dbyings su smin/__/ka dag rig pa gdod ma'i gnas lugs rtog__/lhun grub snang ba rnam bzhi'i rtsal rdzogs nas/__/tshe gcig 'ja' lus rdo rje'i srog 'grub shog__/badz+ra kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa mi/__ces dbang bskur la mtha' brten shis brjod/__/dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag__/yon 'bul/__dge bsngo spyi ltar bya/__rjes rim tshogs mchod sogs mthar chags su btang bas grub bo/__/ces pa'ang nyer mkho'i ched du karma pa'i mtshan 'dzin bco lnga pas phral mar spel ba dge/__/mang+ga laM//

Footnotes

Other Information