JKW-KABAB-11-DA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:38, 30 April 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད།
Wylie title dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjid JKW-KABAB-11-DA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 25, Pages 577-619 (Folios 1a to 22a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjid. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 577-619. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-048
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཞག་ལ། ལག་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཁ་གསལ་བཀླག་ཆོག་མར་བྱས་ཏེ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་ཅུང་ནག་འགྲོས་སུ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ།
  • Author colophon: ces zab chos 'di nyid kyi zhabs tog dang brgyud 'dzin la phan pa'i sems kyis gter gzhung rtsa ba dang khyab bdag bla ma'i phyag bzhes gzhir bzhag la/__lag len dang mtshams sbyor sogs kha gsal bklag chog mar byas te tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar cung nag 'gros su phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o
[edit]
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བཱ་ཡ། བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོས་སྲིད་ཞི་ཀུན། །དབང་དུ་སྒྱུར་མཛད་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་ཞལ་ཅན་དང༌། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བཀའ་གཏེར་གཉིས་འདུས་གདམས་ཟབ་དག་བྱེད་རྒྱུན། །ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་དྲོད་ཀྱིས་བསྲོས་པ་ལས། །དབང་ཆེན་བཀའ་སྲོལ་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྐལ་ལྡན་སྲོག་འཚོར་བྱུང༌། །དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དབང་འབྲིང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་བཀོད། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་མཆོད་དབང་བསྐུར། རྗེས་འཇུག་ཆོག་གི་ལས་རིམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ཤིང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་དྲུང་དུ་སྟེགས་བུ་དམར་པོ་ལས་འཕྲོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་མཐུན་བཀོད། དེའི་དབུས་སུ་ཕུར་གདན་གྲུ་གསུམ་པར་སེང་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་རྟ་དབུ་ཅན་ཡུངས་ཀར་དང་ཅོད་པན་དམར་པོ་བཏགས་པ་གཟུག །དེ་སྟེང་རྐང་གསུམ་ཁར་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་ཁ་རྒྱན་ངོས་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཁྱུང་གི་ཙཀླི་བཅས། དེ་སྟེང་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བས་བཀང་བ་བཞག་ལ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ། རིག་མའི་ཙཀླིའང་གང་བདེར་བཞག །སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་ལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པར་བྱེད་སྐབས་དྲེགས་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆས་རྣམས་ཀྱང་འདིར་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུར་དུ་མི་དགོས་པ་སོགས་སྟབས་བདེ་བས། དེ་ལྟ་ན་དབུས་སུ་ཆེ་མཆོག །ཤར་དུ་དཔལ་གཏོར་སོགས་དེའི་གཞུང་ལྟར་བཀོད། བུམ་པའི་མདུན་ངོས་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་རིགས་ལྔའི་ཧེ་རུ་ཀ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཙཀླི་ཚང་བ། རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་ག །ཐོད་ཆང༌། མེ་ལོང༌། ཤེལ་རྡོ། །ཕྱག་མཚན་ཐོ་བ། མེ་ཕུང༌། དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཙཀླི། རྫས་རྒོད་ལྕགས་ཀྱི་དོང་བུ། རྡོར་དྲིལ། ཐོད་ཌར། རྐང་གླིང༌། གཞུང་པོད་དམ་རྒྱུད། ཁྱེར་བདེའི་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་རྣམས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། མཐའ་སྐོར་དུ་དྲག་མཆོད་བཤམ་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་ནམ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་དུ་ལས་བུམ་དང༌། དཀར་བགེགས་ཆད་བརྟན། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མཚོན་ཆོ་ག་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚང་བར་བསག་གོ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད། དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་བཏང༌། གཞུང་ལས་འདིར་ཆ་གསུམ་བཏང་བར་བཤད་པ་ལྟར་འགྲུབ་ན་བྱ། དེ་ནས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་བོའི་ཆ་བྱད་ཅན། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་ཕྱར་ཞིང་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་སྒྲེང་བ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བར་གསལ། གཙོ་ཕུར་མདུན་དུ་བཞག་ལ་ཡུངས་ཀར་གུ་གུལ་རཀྟ་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ། མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་ལྟར། རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་སོགས་ནས་བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་རྗེས་སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དགོད། དྲེགས་པའི་རྗེས་གནང་སྦྲེལ་སྐབས་དེའི་འགོད་ཚིག་ཀྱང་འདིར་བླང༌། དེ་ནས་བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་བྱས་ལ་སྤྱི་ལྟར་བསྔོ། །ལས་བྱང་གི་བཀའ་བསྒོ་ནས་བརྩམ། ཁྲོ་བཅུའི་སྲུང་མཚམས་གཅོད་ཅིང་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པ་སྤྱིར་བྱིན་རླབས། བརྡ་སྒོ་ཕྱག་དམ་བཅའ་བྱིན་འབེབས་བཤགས་པ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ཡན་གྱིས་སྔོན་འགྲོ་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་བདག་མདུན་གཉིས་ཀ་ལས་བྱང་ཕྱི་དཀྱིལ་བསྒོམ་ཡང་རུང་མོད། འདི་ཉིད་ལས་དམིགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། མན་ངག་གསལ་སྒྲོན་ལྟར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་ཀྱིས་བདག་བསྐྱེད་ལུས་དཀྱིལ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་ལ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བྱ། ཛབ྄་དམིགས་བཅས་བསྙེན་སྔགས་ལས་བྱང་ནང་གསལ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ཕྱི་དཀྱིལ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི། ལས་བྱང་གི །བདག་ཐ་མལ་དུ་གསལ་བའི་སོགས་ནས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ཚོགས་བསགས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་བསྟིམ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་སོང་ནས་ཛབ྄་དགོངས་གསལ་བཏབ་ལ་བསྙེན་སྔགས་གང་འགྲུབ་བཟླ། སླར་ཡང་བདག་མདུན་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་དབང་རྫས་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ་གསལ་སྒྲོན་ལྟར་ལྷ་སོ་སོའི་སྙིང་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་འགྲོས་དང་སྦྱར་ལ་ཅི་ནུས་བཟླ། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་བུམ་ཆུར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། ཅེས་གསལ་བཏབ་སྟེ་གཟུང་ཐག་བླངས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ་པདྨནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲི་བ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རིཿབཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་གཙོ་བོར་བཟླ། གཞན་ཡང༌། ཨོཾ་ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་གསལ་སྒྲོན་ལས་འབྱུང་བའི་ཁྲོ་བོ་བཞི། ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་རྣམས་ལའང་ཕཊ་དོར་ཏེ་གོང་གི་ཤམ་བུ་བཏགས་པ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མཐར་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་ཆབ་གཅིག་ཏུ་བྱ། དེ་ནས་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་ལྟར་གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་སྔགས་ཚིག་གིས་འབུལ། མཆོད་པ་དང་བསྟོད་བསྐུལ་བསྡུས་པ་གྲུབ་ནས་བར་འདིར་ལས་བུམ་བསྒྲུབ་པ་ནི། མདུན་དུ་ལས་ཀྱི་བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི་དབུས་སུ་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཅིག་གི་དབུ་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་བུམ་པ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལས་མེ་འབར་བ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་མཛད། བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ས་མ་ཡ། སོགས་བཛྲ་གར་ཡོད་ཀྱི་ སར་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་བཙུད་པའི་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བཟླ། མཐར་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བུམ་ལྷ་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཅེས་མོས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་སྤྱི་འགྲོ་དང༌། ལས་བྱང་གི་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་ཡན་བཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ཞུ། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །གཉིས་པ་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་ནི། རུང་བར་གྱུར་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་དྲུང་དུ་འདུས་ཏེ་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་ནས། པུས་བཙུགས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་མཆོག༔ བཅོམ་ལྡན་དཔའ་བོ་རྟ་མཆོག་གི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱབས་གསུམ་དང་༔ དམ་ཚིག་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྩོལ༔ ལན་གསུམ་བྱ། དེའི་ལན་སྦྱིན་པ་ནི་ནང་ནས་བླ་མས། ཧོཿ ལེགས་སོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐེ་ཚོམ་སྤོངས་ལ་ནང་དུ་ཞུགས༔ ཞེས་བརྗོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་རྟ་མགྲིན་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བཞིན་པས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ། མིག་དར་མེ་ཏོག་སྐྲད། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབས། སུམ་བྷ་ནིས་བགེགས་བསྐྲད། སྒོ་ཡོལ་བསལ་ལ་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་གྲལ་རིམ་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་དྲིལ་ཟན་བཀྱེས། ལུས་ལ་དྲུད་པའི་ཆངས་བུ་བགེགས་གཏོར་དང་ཆབ་གཅིག་བཞག་ལ་བྱིན་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོ། །ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད། མེ་མཚམས་དང་ཁྲོ་བཅུ་ཚིགས་བཅད་དམ་སྔགས་ཙམ་བརྗོད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། དེའང་ཇི་སྐད་དུ། ཉན་སོགས་འདོད་པས་གསོལ་གསུམ་གདབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གལ་ཆེ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད༔ འགྲོ་བ་འདམ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་རུ༔ བྱིང་བ་བདག་ནི་ཐུགས་རྗེས་ཟུང་༔ ལན་གསུམ། བླ་མས། ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབང་ཆེན་ལ༔ མི་འབྲལ་སྐྱབས་གནས་དམ་པར་བཟུང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ ང་དང་དབང་ཆེན་གཉིས་མེད་ལ༔ པཱུ་ཛ་མེ་ཏོག་མཎྜལ་ཕུལ༔ དེ་ཕུལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དབང་༔ བུ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་འགྱུར༔ ཞེས་གདམས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་བསྟུན་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ། དེའང་ཕྱོགས་དུས་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཉིད་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕགས་ཡུལ་དུ་གསུང་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནཱ་གཱ་རྫུུ་ན་དང༌། བོད་ཡུལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་ཉིད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུར་བསྟན་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲ་སོགས་ཀྱིས་སྣང་བར་མཛད་ཅིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ཅེས་བྱ་བ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ། གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲི་ལྟ་བུ། སྲེག་བྱེད་མེ་ལྟ་བུ། མྱུར་བ་ཐོག་ལྟ་བུ་འདི་ནི་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་དུ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཟབ་ཆེན་གྱི་དར་འབོལ་བཏིང༌། གསེར་སྐྱོགས་དང་དངུལ་སྐྱོགས་འབྲས་ཆང་དང་འབྲུ་ཆང་གིས་བཀང་བ་དྲངས། ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཞེ་ས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ། འདོད་ཡོན་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱིས་མཆོད། རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕངས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་དྲེགས་པ་གནད་ལ་དབབ་ཅིང་ལས་ལ་བཀོལ་བ། འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ། དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་གཏན་ནས་བརླག་པ། ཁྱད་པར་སྲོག་བདག་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་རང་དབང་མེད་པར་འདྲེན་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ན། གུ་རུས་ཀྱང་ཞལ་གྱི་འཛུམ་བསྟན། དགྱེས་པའི་གསུང་བསྒྲག །ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་བདག་བཙད་པོ་དང་བ་གོར་བཻ་རོ་ལ་མནོག་ཆོས་སུ་སྩལ་ནས་བཀའ་རྒྱ་དམ་པར་བསྡམས། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་སྐུ་འདའ་ཁར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་བཞི་འདུས་པའི་མགོ་བོ་སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་གྱི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་དགུང་དུ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུའི་ནང་དུ་བཅུག །དེའང་བསེ་སྒྲོམ་རུ་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ་སྟེ། བདེ་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་མན་ངག་འདི༔ མ་འོངས་སྐལ་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅན༔ མངའ་བདག་སྐུ་ཡི་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་༔ འཕྲད་ནས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་བདག་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་སྦས་པ་སྙིགས་མ་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་སྐབས་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ། མདོ་ཁམས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དྲག་སྔགས་བཀའ་བབས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར་དཀོན་ཅིང་རྙེད་པར་དཀའ་བ་སྟེ། རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དབང་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག༔ ཡི་དམ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་ཡིན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དགུག༔ དབྱེ་བསྐྲད་སྲུང་ཟློག་བསད་པ་སོགས༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀུན་འབད་མེད་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་༔ དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ གདུག་པའི་ཀླུ་དང་རྒྱལ་པོ་སོགས༔ སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཐལ་བར་རློག༔ མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མཐུ་དང་ནུས་པ་གཅིག་དྲིལ་བ༔ དྲག་སྔགས་གདུག་ཅན་སྲེག་པའི་མེ༔ རྣོ་དབལ་ལས་ཀྱི་སྤུ་གྲི་ཆེ༔ དྲེགས་པ་གནད་དབབ་མཚོན་ཆའི་ངར༔ གདུག་བྱེད་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུགས་པའི་རྒྱུད༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྙེད་དཀའ་བ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའོ༔ ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ལའང་ཕུལ་བར་གྲགས་ཤིང༌། དབང་ཆེན་གསུང་གི་གྲུབ་བརྙེས་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ལས་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པའི་རྟ་མགྲིན་བཀའ་མའི་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ནས་གསན་པས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པ་ཁུངས་བཙུན་ལ་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་གདམས་སྐོར་འདི་དག་མི་ཉག་འགར་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་གནང་བ་ནས་བཟུང་བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང༌། ཕྱིས་འདིར་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ལྟ་ཅི་སྨོས། དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་དཀོན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་ཕྱི་མ་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཡར་མར་ནས་དཔེ་རྙིང་འགའ་རེ་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱོར་བའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་ནན་ཏན་དུ་མཛད་པས། རབ་ཚེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོའི་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རེངས་ཁར་སྔར་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ཤིང་སྒྲུབ་གནས་མཛད་པའི་མུ་ནང་རྡོ་རྗེ་བྲག་དམར་རྩར་ཕེབས་པའི་སྣང་བ་ལ། སྐད་ཅིག་དེར་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་ཉིད་སྔགས་འཆང་སྐུ་བོང་དང་གཟི་བརྗིད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། སྤྱན་མིག་ཟུར་གསུམ་སོགས་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཅིག་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་མཇལ་བ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཞུས་པ་ན། ང་གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་ཡིན་ཅེས་དང༌། བྲག་དེ་ལ་ཕྱག་མཛུབ་བཙུགས་ཏེ་འདི་ནས་དྲག་པོ་བཙན་གྱི་སྐོར་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཞལ་འཛུམ་མཛད་མ་ཐག་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་སྐད་ཅིག་གིས་ཨོ་རྒྱན་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་དབུ་གཙུགས་རྟ་ཞལ་འཚེར་བ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་གྱུར་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ། འདི་ལ་ཆོས་ཚན་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ཡོད་དོ་གསུངས་པས་ད་ལྟའི་དཔེ་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ལས་མི་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པ་ན། དུས་རིང་བས་དཔེ་ཕལ་ཆེར་ཟག་པ་དང་ལ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མས་སྦས་པ་སྲིད་མོད་འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་གིས་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་འཆར་བར་འགྱུར་བར་ལྟར་གུང་བསྒྲིགས་ནས་ཉམས་སུ་ལོངས་དང་དེས་ཆོག་ཅེས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ལྟར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་ཚན་འགའ་ཞིག་ཁ་བསྐངས་བར་མཛད་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས་པའི་ཟབ་ཆོས་གནའ་བོའི་དུས་ནས་ཚད་མར་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་འོས་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ལ་ཐོག་མར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གུས་པ་ཆེན་པོས་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྒོ་ནས་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བྱ་བའི་དམིགས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ བདག་གིས་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་བཤགས༔ དུས་གསུམ་དགེ་བར་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དགེ་བས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བྱ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པས། འདི་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕ་མ་ཤ་སྟགས་སུ་གྱུར་པའི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱམས་པ་ལ་རབ་ཏུ་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་དེ་རྣམས་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད། དེའང་རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པར་འདྲེན་མི་ནུས་པས་བདག་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་ཏེ་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་ལ། དེའི་དགེ་བའི་རྩ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་ནི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་འདུན་པ་དྲག་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་བདག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་ཅིང་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ལོག་རྟོག་བཅོམ་སྟེ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེའང་དོན་དམ་པར་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རང་སེམས་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ངང་དུ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། དེ་ནི་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དཔལ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་དབང་ཆེན་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་པ་བྱུང་ནས། རང་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདི་གསུང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྒྱུད་འདེབས་ཉིད་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས་དབྱངས་སུ་གྱེར་བའམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །དབང་ཐོབ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རག་ལས་ཀྱང་དབང་སྲོག་དམ་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས། རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀུན༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ནི༔ དུས་ནི་འདི་ནས་བཟུང་ནས་སུ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་སྡོམ་པ་ལ༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་༔ དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་༔ སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ༔ བདག་གིས་བརྟན་པོར་གཟུང་བར་བགྱི༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཟུང་བར་བགྱི༔ ནམ་དུ་ཡང་ནི་མི་སྤང་ངོ་༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བགྱི༔ སློབ་དཔོན་དག་ཀྱང་གཟུང་བར་བགྱི༔ རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ༔ ཉིན་རེ་ཞིང་ནི་དུས་དྲུག་ཏུ༔ སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི༔ པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ༔ དམ་པའི་ཆོས་ནི་གཟུང་བར་བགྱི༔ ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ༔ སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བགྱི༔ མཆོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བགྱི༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་སྡོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་༔ མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བགྱི༔ མ་གྲོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་དགྲོལ༔ དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་༔ སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད༔ ཅེས་ལན་གསུམ། གསང་བ་གཉན་པོ་སྐལ་མེད་ལ་མི་སྨྲ་བའི་དམ་ཚིག་བསྒྲགས་པ་འདི་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་འཚལ༔ ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ ཡང་དག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཆོ་ག་གཞན་ལ་མི་སྨྲ་ཞིང་༔ གང་ལ་ཡང་སྟོན་པར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ ཅེས་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཁེ་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་བསྲུང་འདས་ཀྱི་དཔང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་བྱིན་པ་འདི་ཉིད་སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ཤིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆུ༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ མ་བསྲུང་སྲེག་པའི་དུག་ཏུ་འགྱུར༔ བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འདི་ནི་མྱང་བར་གྱིས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་རུ་མི་རུང་བས་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྡོམ་པ་སྤྱི་དང༌། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཡན་ལག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་བ། སྒྲུབ་པ་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་སོགས་ལས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འདའ་བར་བསྲུང་ཞིང་ཉམས་པ་མེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །སྐབས་འདིར་ཡོལ་བ་བསལ། དེ་ནས་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མཆོག་ངོས་བཟུང་བའི་ཕྱིར་མེ་ཏོག་འདོར་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་པས། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཁྲིད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་པའི་མཐར་ཤར་སྒོ་ནས་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོའི་རྒྱན་དུ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་འགྲིམ་དཀྱིལ་སོགས་སུ་འདོར་གཞུག །དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བབས་ན་གཙོ་བོ་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཡིན་པས་གསང་བའི་མཚན་དུ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལགས་པས་མ་བརྗེད་པར་ཟུང་ཞིག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སོ་སོར་བསྒྱུར། དེའང་དབུས་སུ་ཕོག་ན། ཡེ་ཤེས་གསང་བ། སངས་རྒྱས་གསང་བ། བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས། ཤར་དུ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ། རྡོ་རྗེ་བཞད་པ། ལྷོར། རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས། རིན་ཆེན་འོད་ཟེར། ནུབ་ཏུ། པདྨ་ཡེ་ཤེས། པདྨ་འོད་ཟེར། བྱང་དུ་ལས་རབ་ཡེ་ཤེས། ཀརྨ་དྲག་པོ་ལ་སོགས་པ་གདགས། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་དང་མིག་དར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བར་མོས་ཤིག །ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཀྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་དར་བསལ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་མངོན་རྟོགས་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་སྤྲོད་རྒྱས་པར་བྱ། བསྡུ་ན། དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་རྟེན་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་བཅུ་དགུ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས་མཚོན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་མཇལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པས་དགའ་སྤྲོ་དང་དད་མོས་དྲག་ཏུ་སྐྱེད་ཅིག །དེ་དག་གིས་ཕྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་འཚལ། ཞེས་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ བདག་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། གནང་བ་སྦྱིན་ཅིང་བསྒྲུབ་བྱའི་དམ་ཚིག་བསྒྲགས་པ་འདི་ལ་གསན་འཚལ། ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཡང་དག་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་འདོད་ན༔ དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ༔ སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒོམས༔ ལུས་ནི་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་སྒོམས༔ ངག་ནི་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱ༔ ཡིད་ནི་མི་གཡོ་ཆོས་ཉིད་ངང་༔ མཆེད་གྲོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རུ་བལྟ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབས༔ བསྟན་དགྲ་རུ་ཏྲ་སྙིང་རྗེས་སྒྲོལ༔ དེ་ལྟར་ནུས་ན་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ ཅེས་བསྒོས་པའི་ལན་གསོལ་ཞིང་དམ་བཅའ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ༔ ནམ་དུ་ཡང་ནི་མི་སྤང་ངོ་༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྟག་ཏུ་བསྒོམ༔ སྔགས་ནི་མི་བརྗེད་རྒྱུན་དུ་བཟླ༔ ཡིད་ནི་མི་གཡོ་མཉམ་པར་འཇོག༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ དེ་ལྟར་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པའི་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་སྦྱིན་པ་ལ་རྣམ་གྲངས་བཅུར་གསུངས་ཏེ། ཕྱི་བུམ་པ། ནང་ཐོད་པ། གསང་བ་ཤེས་རབ། ལུས་ལ་སྐུ། ངག་ལ་སྔགས། སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས། ཕྱག་མཚན་ཕྲིན་ལས་ཆས་བརྒྱད་ཡོན་ཏན། སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས། གཞན་དོན་རྗེས་གནང་བཅས་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་འདུན་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། འོད་ཟེར་ཡི་གེ་རྃ་དམར་པོ་སྤྲོས་ནས། སློབ་མའི་ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དང་བཅས་པ་བསྲེགས། ཡྃ་སྤྲོས་པས་ཐལ་བར་གཏོར། པྃ་སྤྲོས་པ་ལས་ཆུ་བྱུང་བས་ཐལ་བའི་རྗེས་ཀྱང་བཀྲུས་ནས། སློབ་མའི་རྣམ་ཤེས་ཡི་གེ་ནྲྀཿདམར་པོར་གྱུར་ནས། སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོའི་ཞལ་དུ་ཐིམ། སྐུའི་ནང་དུ་བརྒྱུད་ནས་བྷ་ག་ནས་བཏོན་པས། མདུན་དུ་ཧཱུྃ་དམར་པོར་གྱུར། ཧཱུྃ་དེ་ལས་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་རྒྱན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། དབུས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བའི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་སྒོམས་ཤིག །རྣམ་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་སྤྱི་བོར་བཞག །བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་གྱིས༔ སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་བུམ་པ་འདི༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ནང་ནི་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐམས་ཅད་དབང་སྡུད་རྟ་མཆོག་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧྲཱི༔པདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ནས་སྣང་སྟོང་ཤེལ་གོང་ལྟར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཉིས་པ་ནང་ཐོད་པའི་དབང་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། གནས་ལྔར་བདུད་རྩིས་འབྲུ་ལྔ་བྲི་བར་གསུངས་ཀྱང་འགྲིགས་དཀའ་བས་ཐིག་ལེ་སོ་སོར་བཀོད་ལ། སློབ་མའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱ༔ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བར་སྭཱ༔ གསང་བར་ཧྲཱིཿཡིག་རྣམས་གསལ་བར་གྱུར༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་མཚན་ལྡན་ཀ་པཱ་ལར༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་བླུགས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་དྲི་མ་རྣམ་བྱང་ནས༔ ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྡན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀ་པཱ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། །ངག་གི་དྲི་མ་དག་ནས་ཚངས་པའི་དབྱངས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གསུམ་པ་གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་རྟ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་པང་དུ་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་སྟོང་གསལ་ཡུམ་མཆོག་སྟེ༔ པདྨ་ཡུམ་མཆོག་བདེ་ཆེན་མ༔ གཉིས་མེད་སྐུ་ལ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བས༔ རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ པདྨ་དྷ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་བུ་གར་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པ༔ ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཨཱཿལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་པ་ཟེའུ་འབྲུར་ཨཱཾཿགིས་མཚན་པ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་འདུན་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱང་སེམས་ལུགས་འབྱུང་དུ་དབབ་ཅིང་ལུགས་ཟློག་ཏུ་ལྡོག་པས་ཡས་བབ་རྒྱུའི་དགའ་བ་བཞི་དང་མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པའི་གདིང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །བཞི་པ་ལུས་ལ་ལྷའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་གནས་ལྔ་ནས་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར་བ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས། དུག་ལྔའི་དྲི་མ་དག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་དང་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཙཀླི་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བྱུང་བ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ སྐུ་མཆོག་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཏི་མུག་དྲི་མ་གཏན་བསལ་ནས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་བུམ་དང་ཙཀླི་གཞན་དེས་འགྲེས་ཏེ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བྱུང་བ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ གསུང་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདོད་ཆགས་ཉོན་མོངས་གཏན་བཅོམ་ནས༔ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བྱུང་བ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ཐུགས་མཆོག་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞེ་སྡང་དྲི་མ་རབ་སྦྱངས་ནས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བྱུང་བ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ཡོན་ཏན་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ང་རྒྱལ་དྲི་མ་རབ་སྦྱངས་ནས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ གསང་བར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བྱུང་བ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ཕྲིན་ལས་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྲག་དོག་དྲི་མ་རབ་སྦྱངས་ནས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ བུམ་ཆུ་སྤྱི་བོར་གཏོར་བླུགས་བྱས་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར༔ ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས༔ རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡེ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུ་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས༔ དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་ནས༔ ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་༔ ཆུ་ཡར་འཕྱུར་བ་ལས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་མོས་ཤིག༔ དབུ་རྒྱན་བཅིངས་ལ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ནས་བརྩམ། ལྷ་ཙཀ་རྣམས་འདོན་ཚིག་དང་མཐུན་པར་སྤྱི་བོའི་གནས་སོ་སོར་འཇོག་ཚུལ་བྱས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པས་དེ་དག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པས་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ དཔལ་ལྡན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ ཞལ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དོན་དང་ལྡན༔ ཕྱག་དྲུག་རྒྱུ་དྲུག་རྩད་ནས་གཅོད༔ ཞབས་བཞི་སྐྱེ་བཞི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སྐུ་ལས་མེ་འབར་དུག་ལྔ་སྲེག༔ དབུ་གསུམ་སྟེང་ན་རྟ་དབུ་ནི༔ གཟི་བརྗིད་མེ་འབར་རྟ་སྐད་འཚེར༔ ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད༔ སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཞིང་༔ ཡེ་ཤེས་རྟ་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་འཚེར་བ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་སྲེག་མཛད་ཅིང་༔ ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོད་དབང་ཆེན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་གྷོ་ར་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་མཆོག་མ༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་ལ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་རོལ༔ ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ མཁའ་ཀློང་བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཞིའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཚམས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་རང་འདྲའི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིའི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞིའི་ཐུགས་ཀར་འཁོད་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃཿ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ ཐུགས་ཉིད་མི་གཡོ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཉིད་མི་རྟོག་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དེ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ནི༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ༔ གཉིས་མེད་ཡབ་ལ་བདེ་བར་སྦྱོར༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡི་སྲས༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ སྐུ་མདོག་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་འབར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏི་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃཿ དེ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ནི༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་དཔལ༔ གཉིས་མེད་ཡབ་ལ་བདེ་བར་སྦྱོར༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ རིག་སྔགས་གསང་སྔགས་ཀུན་གྱི་བདག༔ ཐུགས་མཆོག་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་འབར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་རྟོག་བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ༔ཧཱུྃ༔ དེ་དང་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་ཡུམ་ཆེན་ནི༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་མ༔ གཉིས་མེད་ཡབ་ལ་བདེ་བར་སྦྱོར༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་ཕྲིན་ལས་སྲས༔ ལེགས་ལྡན་མགོན་པོ་ཕྲིན་ལས་བདག༔ མཐུ་སྟོབས་མྱུར་མགྱོགས་དྲག་ཤུལ་གྱིས༔ མ་རུངས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་མཛད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དེ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གཉིས་མེད་ཡབ་ལ་བདེ་བར་སྦྱོར༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭཱ་རི་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ དབུ་གཙུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་རང་འདྲ་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གཙུག་གི་ཁྱུང་ཆེན་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དུག་ལྔ་འཇོམས་མཛད་པའི༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཡིས་རོལ་ཏེ་ཀླུ་སྦྲུལ་གསོལ༔ སྤྱན་མིག་འོད་འབར་སྲིད་གསུམ་བྱ་ར་བྱེད༔ འདབ་གཤོག་རལ་གྲི་མཚོན་ཆར་གཏམས༔ སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་ཀླུ་གདོན་སྲེག༔ བྱིན་རླབས་སྐུ་ཡིས་སྲིད་གསུམ་འདུལ་མཛད་པའི༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ས་བདག་ཀླུ་བདུད་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཧཱ༔ ཁྲོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་དང་དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་བཅུར་འཁོད་པར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ འཇིགས་བྱེད་རོལ་པའི་སྟངས་སྟབས་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར་བ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་སེལ་མཛད་ཅིང་༔ གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཆང་བའི༔ ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་དྲི་ཟ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནཱི་ལ་དཎྜ་འཇིགས་བྱེད་འབར་བའི་སྐུ༔ མ་རིག་རྨོངས་པའི་མུན་ནག་སེལ་བར་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་པ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་དྲང་སྲོང་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་ཌཎྜ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འཇོམས༔ འཇིག་རྟེན་ཟིལ་གནོན་འཇིགས་བྱེད་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མནྟ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ མི་གཡོ་མགོན་པོ་རི་རབ་བཞིན༔ རྣམ་རྟོག་བསྐལ་པའི་རླུང་གིས་མི་སྐྱོད་ཅིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་པ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་སྲིན་པོ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཆགས་མེད་སྐུ་ནི་ནུབ་ཀའི་དམར་ཐག་འདྲ༔ འབར་འཕྲོ་དབུ་དམར་རལ་པ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ༔ པདྨ་རིགས་སྔགས་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་ཀླུ་གཉན་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཆགས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཐབས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས༔ འདོད་ཆགས་དག་པས་དབང་ཕྱུག་དག་པའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་པདྨ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་བ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་རླུང་ལྷ་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཛིན་མཉམ་ཉིད་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ དུག་གསུམ་བདུད་རྩིར་སྒྱུར་མཛད་སྨན་གྱི་མཆོག༔ བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་རྒྱལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏུ་ཀུཎྜ་ལི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི༔ བྱིན་རླབས་སྐུ་ཡིས་སྲིད་གསུམ་ཀུན་འདུལ་ཤིང་༔ ཡེ་ཤེས་མི་གཡོ་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ འོད་ཕུང་འཁྱིལ་བས་དོན་མཛད་འབར་བའི་སྐུ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་དང་དབང་ལྡན་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་བྱེད་ཧཱུྃ་ཀ་ར༔ ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་འབར་བས་ལུས་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མེ་སྟགས་འཕྲོ་བ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་མུན་ནག་མ་ལུས་སེལ་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་རས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་སྐུ༔ ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་༔ སེམས་ཅན་བླ་མེད་གནས་སུ་སྒྲོལ་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་རྒྱལ་པདྨ་འཁྱིལ་བ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདུད་སྲིན་ས་བདག་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་མ་བཞི་ལ་རང་འདྲའི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞི་ལ་འཁོད་པར་མོས་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལས༔ ཤར་གྱི་སྒོ་མ་ལྕགས་ཀྱུ་མ༔ དཀར་མོ་འོད་འབར་འགུགས་བྱེད་མས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཛ༔ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་ལས༔ ལྷོ་ཡི་སྒོ་མ་ཞགས་པ་མ༔ སེར་མོ་འོད་འབར་འཆིང་བྱེད་མས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་ཡན་ལག་བཅིང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་ལས༔ ནུབ་གྱི་སྒོ་མ་ལྕགས་སྒྲོག་མ༔ དམར་མོ་འོད་འབར་སྡོམ་བྱེད་མས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་དབང་པོ་སྡོམ་བྱེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་ལས༔ བྱང་གི་སྒོ་མ་དྲིལ་བུ་མ༔ སྔོན་མོ་འབར་བའི་མྱོས་བྱེད་མས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོ༔ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེ་ལྟར་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་སླད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་གནས་གསུམ་ནས་འབྲུ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ་སོའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་འཁོད་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་པར་བཞག་ལ༔ སྐུ་ཡི་ཡི་གེ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་སྙིང་པོ་སྟེ༔ གཏི་མུག་དྲི་མ་སྦྱོང་བར་བྱེད༔ དག་བྱེད་ཨོཾ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨཱཿ གསུང་གི་ཡི་གེ་ཨཱཿདམར་པོ༔ སངས་རྒྱས་གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྟེ༔ ངག་གི་དྲི་མ་དག་བྱེད་པའི༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨཱཿ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་མཐིང་ག་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟེ༔ ཞེ་སྡང་དྲི་མ་སྦྱོང་བར་བྱེད༔ དག་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་ཡིན་པས་ལུས་གནད་མཐེ་བོང་ཁར་ལངས་ཏེ་སྒྲིམ། ངག་གནད་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིངས། ཡིད་གཞན་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སྐུའི་གནས་ལྔར་ཧེ་རུ་ཀ་ལྔ་དང་ཁྲོ་ཆེན་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། ཁྲོ་བོ་བཅུ། སྒོ་མ་བཞི། ཁྱུང་ཆེན་གསུམ། སོ་སོའི་གནས་གསུམ་དུ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་རྐང་ཞབས་ཀྱི་ཡཾ་ལས་རླུང་བྱུང༌། རྐང་བོལ་དུ་གནས་པའི་རཾ་ལས་མེ་འབར་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེར་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ལྷ་སོ་སོའི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཁྲོ་བོ་ཡབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ། དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་མོ་གཟི་ལྡན་མ་སོགས་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཛྭ་ལ་རཾ་གྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤེས་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙིང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་དྭངས་མ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་དེ་རྒྱབ་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཁྲོ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་བཞུགས། ལུས་ཀྱི་གནས་བཅུར་ཁྲོ་བོ་བཅུ། ཡན་ལག་བཞི་ལ་སྒོ་མ་བཞི། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པར་མོས་ཤིག །བྱས་ལ་འབེབས་པའི་རྫས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་ལ། དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་བ་ལ་ཕྱི་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ། ནང་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང༌། གསང་བ་རིག་མའི་བདེ་བ་དང་གླུ་གར་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །ཉེར་སྤྱོད་བཏེགས་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་སརྦ་མཎྜལ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སྔར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚོགས་རྫས་དྲངས་ལ། མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གླུ་གར་དང་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ། ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཧྲཱིཿ བཛྲ་ནིརྟི་ཨཱཿ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ལྔ་པ་ངག་ལ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ལྕེ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་མགོ་གྱེན་བསྟན་ཏུ་གནས་པའི་མཐར་བསྙེན་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ། ལྕེ་ལ་བདུད་རྩིས་འབྲུ་གསུམ་པོ་དེ་བྲི་བར་གསུངས་ཀྱང་འགྲུབ་དཀའ་བས་ཐིག་ལེ་ཙམ་བྱས་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལྗགས་ཀྱི་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་སློབ་མའི་ལྕེའི་སྔགས་ལ་ཐིམ་པས་ངག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་འོད་ཟེར་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས༔ བྱིན་པའི་ནུས་མཐུས་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་པ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཐུ་སྟོབས་གསུང་དབྱངས་མཆོག་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་མནྟྲ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ སྙིང་པོའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛད་པར་ཞུ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ༔ ཡ་མནྟ་ཀ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གསུམ་བརྗོད་དུ་གཞུག །དྲུག་པ་ཐུགས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི་མེ་ལོང་གི་བརྡས་མཚོན་ཏེ་རང་སེམས་སྟོང་གསལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་འཚལ། བདུད་རྩིས་སྙིང་གར་ཧཱུྃ་བྲི་བར་གསུངས་པས་བྲི་བའི་ཚུལ་ལམ་ཐིག་ལེ་བཀོད་ཅིང་དེ་ལྟར་ཡོད་པར་བསྒོམ། མེ་ལོང་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྟོག་པའི་འདུ་འཕྲོ་རྩ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ངང་༔ བྱུང་ཚོར་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ཚོགས་ལྟར༔ རང་བྱུང་རང་ཞི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མི་འགྱུར་རང་བཞིན་ཆོས་སྐུ་མཚན་བྲལ་བ༔ རང་བྱུང་རང་ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་གྱིས༔ རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་ངོ་ཤེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་རྟ་མཆོག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐུར་བས་དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་འཁོར་ལོ། །སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་པའི་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལ་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །བདུན་པ་ཕྱག་མཚན་ཕྲིན་ལས་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་སུ་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་དང་གཡོན་དུ་མེ་ཕུང་འབར་བ་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་འཇོམས་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་གཉིས་རིམ་པར་གཏད་ལ། ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་འཚན་ནི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བ་འདི༔ ཕྱག་ཏུ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བས༔ དུག་ལྔ་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་མུ་སྟི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་འཚན་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བ་འདི༔ ཕྱག་ཏུ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སྲེག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཕཊ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བརྒྱད་པ་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། བགོ་བའི་གོས་གསུམ་སྟོད་སྨད་དུ་བགོ །ཐོད་སྤྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན། བྱུག་པའི་རྩི་གསུམ་གནས་སོ་སོར་བྱུགས་པས་དཔལ་རྟ་མཆོག་གི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །རྒྱན་ཆས་ཀྱི་ཙཀླི་སོ་སོར་གཏོན་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ཨེ་མ་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཉིད་ལ༔ གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་འདི་གསོལ་བས༔ བདུད་རྣམས་འདུལ་བའི་མཐུ་སྟོབས་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ བདུད་རྣམས་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུུ་རགས་ལ༔ ཞིང་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་འདི་སྦྱིན་པས༔ མི་འཁོར་མི་ལྡོག་མཐུ་སྟོབས་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྣམ་རྟོག་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཤམ་ལ༔ སྟག་ལྤགས་གཟི་མདངས་འདི་སྦྱིན་པས༔ དཔའ་རྟགས་འཁོར་བ་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་སྟོབས་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ མཐའ་གཉིས་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་རྒྱན་ལ༔ དུང་ཆེན་ཚར་གསུམ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ འདུ་བྱེད་ལྔ་བཅུ་རྣམ་དག་ནས༔ ཆོས་སྐུ་མཐར་ཕྱིན་སྟོབས་དང་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དུག་གསུམ་རྣམ་རྟོག་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་དོ་ཤལ་ལ༔ མཉེན་ལྕུགས་སྦྲུལ་ཞགས་བྱིན་པ་ཡིས༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་མཐུ་སྟོབས་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དུག་ལྔ་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་ལ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཐེག་ལེ་བྱུགས་པ་འདི༔ འཁོར་བ་ཐུགས་རྗེས་མི་གཏོང་འདྲེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་ལྡན༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཆགས་མེད་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་སྨད་ལ༔ ཞག་གི་ཟོ་རིས་བརྒྱན་པ་འདི༔ འཁོར་བ་བཅུད་འདྲེན་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པའི་རྟགས༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་རུ༔ ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་པ་འདི༔ བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་རྟགས༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ བདུད་སྲིན་དྲེགས་པ་སྒྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་ཚོགས་དགྱེས་པ་དང་༔ བདུད་དང་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བར་ཤོག༔ དགུ་པ་སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས་རྣམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་གཙོ་ཕུར་བཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ན་དཔལ་ཆེན་སྐུ་བཞུགས་པ༔ ཁྲོ་འགྱིང་གཟི་བརྗིད་དཔལ་ལྡན་དྲེགས་པ་སྟེ༔ སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་རྔམས་པ་ལ༔ རྐེད་པ་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་པའི་གནས༔ སྐུ་སྨད་ཆུ་སྲིན་འབར་བའི་ཞལ་ཁ་ནས༔ གནམ་ལྕགས་དབལ་དྲག་ཕུར་པ་ཟུར་གསུམ་བྱུང་༔ རྣོ་དབལ་ལྡན་ཞིང་མེ་ཕུང་འབར་བ་ཡིས༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པས་བརྒྱན་པའི་འགྱིང་ཕུར་འདི༔ བཅངས་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེགས་པ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་གསུམ་དུས་གཅིག་སྒྲོལ༔ འཕང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་སྙིང་ཁྲག་གཏོར༔ སྟོབས་ལྡན་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི་འགྱིང་ཕུར་འདི༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པ་ཡིས༔ དུག་གསུམ་དུག་ལྔ་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཙནྡྷེ་ཙནྡྷེ་མི་ལི་མི་ལི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ༔ དྲག་པོའི་རྫས་རྒོད་ཀྱི་དོང་བུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་བྱིན་རླབས་ལས༔ གནམ་ལྕགས་དོང་བུ་སྤྲུལ་པའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ ནང་སྤྲུལ་པའི་རྫས་རྒོད་ཁྲོ་བོས་གཏམས༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་ཐོག་དང་མཚོན་ཆ་འཕྲོ་བ་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲེགས་པ་བདུད་སྲིན་འདུལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙནྡྷེ་ཙནྡྷེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་སུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ མི་འགྱུར་ཐབས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཏྀཥྛ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ཆོས་སྒྲ་དྲིལ་བུ་འདི༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་ལྟག་སྤྲོད་རྔ་ཆེན་འདི༔ དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་མཆོད་པའི་རྫས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཆོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཱ་ཙ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ རྐང་དུང་གཏོད་དེ། ཧཱུྃ༔ མཆོག་ཕྲན་མཚོན་ལྡན་རྐང་གླིང་འདི༔ དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་མཆོད་པའི་རྫས༔ བུས་པས་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་ནས་ཀྱང་༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་མ་གཱི་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ སྨན་ཐོད་གཏད་ལ། ཧོ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན༔ རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རྒྱུད་ལྔའི་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་ཞིང་༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་མཆོག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བདེ་གཤེགས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་རྫས༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དེང་ནས་བཟུང་ནས་དུས་ཀུན་ཏུ༔ བདེ་གཤེགས་མཆོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ༔ པཱུ་ཛ་ཨ་བྷིཥིཉྩ་ཨཱ༔ མཆོད་གཏོར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷནྡྷ་རུ༔ ཙིཏྟ་རཀྟ་བ་སུ་ཏ༔ གོ་རོ་ཙ་ན་སུ་རར་བཅས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀང་བ་འདི༔ བདེ་གཤེགས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་རྫས༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དེང་ནས་བཟུང་ནས་དུས་ཀུན་ཏུ༔ བདེ་གཤེགས་མཆོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ རཀྟ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷནྡྷ་དུ༔ ཆེན་པོ་ལྔ་ཡི་རཀྟ་དང་༔ ཚེ་འཛིན་མཆོག་གི་དམར་ཆེན་དམ་པ་སྟེ༔ ཞིང་གི་སྣས་འཕྱོ་འདོད་པའི་ལྷ་མོ་འཕྲོ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་ཆེན་པོ་འདི༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ བགེགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་མ་ལུས་བཅོམ་པ་དང་༔ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་རྩལ་འཕྲོག་པ་དང་༔ དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་བསྒོ་བ་ཉན་པའི་ཕྱིར༔ ཁམས་གསུམ་རཀྟའི་མཆོད་པ་འདི༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་ཀུན་ཏུ༔ བདེ་གཤེགས་མཆོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜཱལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ བཅུ་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་འབུལ་འཚལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་གཞུགས་གཞུང་པོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ ཡང་དག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་ནས༔ གསང་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་མི་བཀག་ཀུན་སྤྱོད་དོ༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་རབ་སྤྱད་ཁམས་གསུམ་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཤེས་པས༔ ལུས་སྲོག་མི་ལྟོས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས༔ འགྲོ་ཀུན་དོན་ལ་རབ་འབད་དེ༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་༔ མཚུངས་མེད་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་གྱིས༔ དེང་ནས་ཆོས་རྒྱལ་དབང་བསྐུར་གྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་དྷརྨ་ཙཀྲ་ཨ་ནུ་སརྦ་ད་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱྃ༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་རྟོག་དང་བྲལ་བས་ཆོས་ཉིད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང༌། གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་ཅིང་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྱིས་ཤིག །ཅེས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དངོས་སམ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྲི་གདུགས་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་དང་བཅས་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་དང་རྟེན་སྙིང་བརྗོད། མེ་ཏོག་འཐོར། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་བརྗིད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ། སློབ་མ་བརྒྱུད་འཛིན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་དྲེགས་པའི་སྲོག་དབང་བྱེད་ན་འདིར་སྦྲེལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་རྡོ་རྗེ་གཏེར་བཞད་རྩལ་གྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་ལས་བྱོན་པའི་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་ཆོག་ཟུར་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ་མི་འགྲུབ་ན་གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་ཡོད་པ་དེ་བཏང༌། སྲུང་མའི་གཏོར་སྐྱོང༌། ཆད་མདོ་བརྟན་མ་བྲོ་རབ་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་དང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་འབུལ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། ནོངས་པ་བཤགས། ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་དང་རས་བྲིས་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཀྱིས་འགྲུབ་བོ། །བདེ་ཆེན་ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཅི་བདེར་ཞུགས་ནས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི། །རོལ་པའི་གར་གྱིས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁམས། །དབང་བསྒྱུར་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཞག་ལ། ལག་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཁ་གསལ་བཀླག་ཆོག་མར་བྱས་ཏེ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་ཅུང་ནག་འགྲོས་སུ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ། །
[edit]

dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjid ces bya ba bzhugs so/__na mo gu ru ha ya grI bA ya/__bde chen ye shes 'khor los srid zhi kun/__/dbang du sgyur mdzad khrag 'thung tshogs kyi rje/__/'jigs byed rdo rje rta yi zhal can dang*/__/dbyer med dpal ldan bla ma'i zhabs la 'dud/__/bka' gter gnyis 'dus gdams zab dag byed rgyun/__/nye brgyud byin rlabs drod kyis bsros pa las/__/dbang chen bka' srol kun las khyad 'phags pa'i/__/smin grol bdud rtsi skal ldan srog 'tshor byung*/__/dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi dbang 'bring po yongs rdzogs su bsgrub pa'i lag len khrigs su bkod pa la gsum/__sbyor ba yo byad kyi gshom bkod/__dngos gzhi sgrub mchod dbang bskur/__rjes 'jug chog gi las rim ji ltar bya ba'o/__/dang po ni/__gnas khang byi dor byas shing rgyan gyis spras/__dam tshig gi bris sku sogs rten bkram pa'i drung du stegs bu dmar po las 'phros kyi dkyil 'khor gzhung mthun bkod/__de'i dbus su phur gdan gru gsum par seng phur khro zhal rta dbu can yungs kar dang cod pan dmar po btags pa gzug__/de steng rkang gsum khar bum pa so lnga'i bcud ldan mgul chings dmar po kha rgyan ngos la gtso bo yab yum khyung gi tsakli bcas/__de steng 'phrul stegs la thod pa mtshan ldan chang dang chos sman sbyar bas bkang ba bzhag la dar dmar gyis bkab/__rig ma'i tsakli'ang gang bder bzhag__/slob ma snod ldan la stan thog gcig tu bka' lung rdzogs par byed skabs dregs pa'i rjes gnang gi chas rnams kyang 'dir chabs cig tu bsgrig na dkyil 'khor zur du mi dgos pa sogs stabs bde bas/__de lta na dbus su che mchog__/shar du dpal gtor sogs de'i gzhung ltar bkod/__bum pa'i mdun ngos dang mtshams rnams su rigs lnga'i he ru ka gtso 'khor rnams kyi lha tsakli tshang ba/__rigs lnga'i dbu rgyan dang me tog phreng ba/__'bru gsum dkar dmar mthing ga__/thod chang*/__me long*/__shel rdo/__/phyag mtshan tho ba/__me phung*/__dur khrod chas brgyad so sor yod pa'i tsakli/__rdzas rgod lcags kyi dong bu/__rdor dril/__thod Dar/__rkang gling*/__gzhung pod dam rgyud/__khyer bde'i sman rag gtor gsum rnams dang*/__dkyil 'khor gyi mdun rgyab gang bder sman raka gtor gsum/__mtha' skor du drag mchod bsham slob dpon gyi mdun nam dkyil 'khor byang shar du las bum dang*/__dkar bgegs chad brtan/__tshogs kyi yo byad kyis mtshon cho ga la dgos pa'i yo byad rnams tshang bar bsag go__/gnyis pa la gnyis/__dbang don sgrub mchod/__dbang gi cho ga dngos so/__/dang po ni tshig bdun dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas gzhi bdag la dkar gtor btang*/__gzhung las 'dir cha gsum btang bar bshad pa ltar 'grub na bya/__de nas/__rang nyid skad cig gis dpal chen rta mgrin sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis khro bo'i cha byad can/__phyag g.yas rdo rje'i tho ba phyar zhing g.yon sdigs mdzub sgreng ba/__snang ba mtha' yas kyis dbur brgyan cing me 'bar ba'i dbus na 'gying bar gsal/__gtso phur mdun du bzhag la yungs kar gu gul rak+ta rnams 'du byas la/__man ngag gsal byed sgron me ltar/__rang nyid rta mgrin gyi skur gsal ba'i sogs nas byug bdug brab gsum rjes sngags dang tshigs bcad kyis dkyil 'khor du dgod/__dregs pa'i rjes gnang sbrel skabs de'i 'god tshig kyang 'dir blang*/__de nas bgegs gtor byin rlabs byas la spyi ltar bsngo/__/las byang gi bka' bsgo nas brtsam/__khro bcu'i srung mtshams gcod cing skyabs 'gro sems bskyed mchod pa spyir byin rlabs/__brda sgo phyag dam bca' byin 'bebs bshags pa sman raka gtor gsum bye brag tu byin gyis brlab pa yan gyis sngon 'gro grub nas/__dngos gzhi bdag mdun gnyis ka las byang phyi dkyil bsgom yang rung mod/__'di nyid las dmigs su gsungs pa ltar na/__man ngag gsal sgron ltar/__oM ma hA shu n+ya tA sogs kyis bdag bskyed lus dkyil dam ye dbyer med du bsgoms la byin rlabs dbang bskur rgyas gdab bya/__dzaba? dmigs bcas bsnyen sngags las byang nang gsal ci 'grub bzla/__de nas mdun bskyed phyi dkyil ltar bsgom pa ni/__las byang gi__/bdag tha mal du gsal ba'i sogs nas dam tshig pa bskyed cing tshogs bsags byin rlabs dbang bskur ye shes pa dgug bstim phyag mchod bstod pa'i bar song nas dzaba? dgongs gsal btab la bsnyen sngags gang 'grub bzla/__slar yang bdag mdun lha'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__rgyal ba zhi khro'i byin rlabs thams cad lha sngags phyag rgya 'od zer gyi rnam par bsdus nas dbang rdzas so so la thim pas byin gyis brlabs par bsams la gsal sgron ltar lha so so'i snying po gtso 'khor gyi 'gros dang sbyar la ci nus bzla/__rnam bum la dmigs te/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha rnams dwangs ba'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__ye shes pa badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/__/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs rgyud bskul/__/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/__/babs pas bum chur dbyer med ro gcig gyur/__ces gsal btab ste gzung thag blangs la:__oM AHhU~M hrIHthA pad+man+ta kr-ita badz+ra ma hA kro ta ha ya gri ba pad+ma kro d+hI shwa riHbadz+ra pA Ni:__badz+ra kI li kI la ya:__ma hA kA la yak+sha:__ya mAn+ta ka kA la rU pa:__karma raM raM dz+wa la ra~M hU~M hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes pa gtso bor bzla/__gzhan yang*/__oM khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes dang gsal sgron las 'byung ba'i khro bo bzhi/__khro bcu'i sngags rnams la'ang phaT dor te gong gi sham bu btags pa ci 'grub bzla/__mthar stong tshigs mchod bstod chab gcig tu bya/__de nas gtor ma'i las rim ltar gtor ma byin rlabs sngags tshig gis 'bul/__mchod pa dang bstod bskul bsdus pa grub nas bar 'dir las bum bsgrub pa ni/__mdun du las kyi bum pa b+h+rU~M las rin po che pad+ma rA ga las grub pa'i dbus su pad zla'i steng du dpal rta mgrin zhal gcig phyag gnyis pa gcig gi dbu la snang ba mtha' yas bzhugs pa/__phyag gnyis kyis bum pa bsnams pa/__sku las me 'bar ba/__thugs kar nyi ma'i steng du hU~M yig dmar po sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phro 'dus don gnyis mdzad/__bar du gcod pa'i bgegs thams cad tshar bcad par bsams la/__oM AHhU~M hrIHha ya grI ba sa ma ya/__sogs badz+ra gar yod kyi _sar ha ya grI ba btsud pa'i yig brgya nyer gcig la sogs pa bzla/__mthar rang gi thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros/__bum lha la phog pas thugs rgyud bskul te 'od du zhu bas bdud rtsi'i chu rgyun nus pa dang ldan par gyur/__ces mos/__bka' gter srung ma'i gtor 'bul spyi 'gro dang*/__las byang gi tshogs byin rlabs nas bsgral bstab yan btang*/__rig pa'i me tog dor slob ma gzhug par gnang ba zhu/__dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/gnyis pa dbang gi cho ga dngos la/__thog mar phyi 'jug ni/__rung bar gyur pa'i slob ma rnams sgo drung du 'dus te phyag gsum 'tshal nas/__pus btsugs thal mo sbyar bas gsol ba 'debs pa ni/__kye kye bla ma sangs rgyas mchog:__bcom ldan dpa' bo rta mchog gi:__byang chub sems bskyed skyabs gsum dang :__dam tshig dbang bskur byin rlabs stsol:__lan gsum bya/__de'i lan sbyin pa ni nang nas bla mas/__hoH__legs so skal ldan rigs kyi bu:__rdo rje slob dpon bdag nyid kyis:__dbang dang byin rlabs sbyin par bya:__the tshom spongs la nang du zhugs:__zhes brjod/__ji ltar bltams pa sogs dang rta mgrin yig brgya bzla bzhin pas las bum gyi chus khrus bya/__mig dar me tog skrad/__gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brabs/__sum b+ha nis bgegs bskrad/__sgo yol bsal la nang du zhugs te gral rim du 'khod/__las rdor gyis dril zan bkyes/__lus la drud pa'i changs bu bgegs gtor dang chab gcig bzhag la byin brlab/__a kA ro'i sngags kyis bsngo/__/las byang ltar bka' bsgo zhing mtshams bcad/__me mtshams dang khro bcu tshigs bcad dam sngags tsam brjod la srung 'khor bsgom/__de'ang ji skad du/__nyan sogs 'dod pas gsol gsum gdab/__/ces gsungs pa ltar thog mar gsol ba 'debs pa gal che bas khyed rang rnams thal mo me tog dang bcas te gus pa chen pos 'di'i rjes zlos mdzod/__kye kye bla ma sangs rgyas nyid:__'gro ba 'dam gyi rgya mtsho ru:__bying ba bdag ni thugs rjes zung :__lan gsum/__bla mas/__e ma skal ldan rigs kyi bu:__byang chub mchog tu sems bskyed cing :__bla ma yi dam dbang chen la:__mi 'bral skyabs gnas dam par bzung :__phyi nang gsang ba'i dam tshig bsrung :__nga dang dbang chen gnyis med la:__pU dza me tog maN+Dal phul:__de phul dngos grub mchog gi dbang :__bu khyod sangs rgyas rigs su 'gyur:__zhes gdams la/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad ji ltar 'os pa rgyas bsdus skabs bstun dang*/__bye brag tu/__de'ang phyogs dus bde gshegs rgyal ba rab 'byams rgya mtsho'i gsung mi zad pa rgyan gyi 'khor lo nyid pad+ma khrag 'thung che ba'i mchog gi skur bzhengs pa dpal he ru ka dbang chen rta mchog rgyal po'i rgyud lung man ngag gi rim pa bsam gyis mi khyab pa 'phags yul du gsung gi rig 'dzin chen po nA gA rdzu+u na dang*/__bod yul du bcom ldan 'das rta mgrin dbang chen nyid grub pa'i slob dpon chen po'i skur bstan pa bde ba chen po pad+ma badz+ra sogs kyis snang bar mdzad cing*/__de la brten nas thun mong dang mchog gi dngos grub brnyes pa mtha' yas pa zhig byon pa las skabs su babs pa rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol ces bya ba bde bar gshegs pa thams cad kyi nus mthu gcig tu dril ba/__gcod byed spu gri lta bu/__sreg byed me lta bu/__myur ba thog lta bu 'di ni brag dmar 'om bu'i tshal du gu ru pad+ma 'byung gnas la chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi zab chen gyi dar 'bol bting*/__gser skyogs dang dngul skyogs 'bras chang dang 'bru chang gis bkang ba drangs/__phyag dang bskor ba zhe sa tshul bzhin du phul/__'dod yon dang spyan gzigs kyis mchod/__rin chen gser gyi maN+Dal phangs med du phul nas ma 'ongs pa'i dus kyi gdul bya rnams la thugs brtse bas dgongs te dregs pa gnad la dbab cing las la bkol ba/__'byung po gdug pa can tshar bcad pa/__dgra bgegs byad ma gtan nas brlag pa/__khyad par srog bdag gza' klu rgyal gsum gyi srog snying rang dbang med par 'dren nus pa'i gdams ngag zab mo 'di lta bu zhus pa na/__gu rus kyang zhal gyi 'dzum bstan/__dgyes pa'i gsung bsgrag__/thugs kyi brnag pa khyad par can mnga' bdag btsad po dang ba gor bai ro la mnog chos su stsal nas bka' rgya dam par bsdams/__mnga' bdag khri srong sku 'da' khar lho phyogs mon gyi yul chu bzhi 'dus pa'i mgo bo spa gro dpyad dkar gyi brag dmar po me lce dgung du chad pa 'dra ba la rin chen gser gyi sgrom bu'i nang du bcug__/de'ang bse sgrom ru sbal gyi dbyibs can du bcug nas rgya bdun gyis btab ste/__bde gshegs thugs dril man ngag 'di:__ma 'ongs skal pa'i las 'phro can:__mnga' bdag sku yi thugs sprul dang :__'phrad nas 'gro don byed par shog:__ces smon lam dang bcas gter bdag mgon po nag po la gnyer du gtad nas sbas pa snyigs ma rtsub 'gyur gyi skabs 'don pa'i dus la babs pa na chos rgyal dang lo chen bai ro zung 'jug gi rnam 'phrul/__mdo khams gru gu'i yul du sku 'khrungs pa'i drag sngags bka' babs sprul pa'i gter ston chen po rdo rje yang dbang gter gyis spyan drangs pa rgyud lung man ngag zab la 'jig rten gyi khams na yid bzhin nor bu ltar dkon cing rnyed par dka' ba ste/__rdo rje'i gsung las/__dbang chen khro bo'i rgyal po mchog:__yi dam kun gyi mthar thug yin:__zhi dang rgyas dang dbang dang dgug:__dbye bskrad srung zlog bsad pa sogs:__thun mong las kun 'bad med 'grub:__khyad par lha srin sde brgyad dang :__dregs pa can rnams zil gyis non:__gdug pa'i klu dang rgyal po sogs:__skad cig tsam gyis thal bar rlog:__mthar thug mchog gi dngos grub ni:__pad+ma dbang chen tshe 'dir 'grub:__de ltar bde gshegs thams cad kyi:__mthu dang nus pa gcig dril ba:__drag sngags gdug can sreg pa'i me:__rno dbal las kyi spu gri che:__dregs pa gnad dbab mtshon cha'i ngar:__gdug byed khrag tu skyugs pa'i rgyud:__'jig rten gsum na rnyed dka' ba:__yid bzhin nor bu lta bu'o:__zhes bsngags par mdzad pa 'di nyid thog mar bla ma mnga' bdag chen po la'ang phul bar grags shing*/__dbang chen gsung gi grub brnyes ngan lam rgyal ba mchog dbyangs las brgyud pa bar ma chad du byon pa'i rta mgrin bka' ma'i skor rnams kyang gter ston nyid nas gsan pas bka' gter chu bo gnyis 'dres su gyur pa khungs btsun la byin rlabs gzi byin chen pos khyad par du byas pa'i gdams skor 'di dag mi nyag 'gar bzang ye shes sogs la gnang ba nas bzung bar skabs su dar rgyas chen po byung*/__phyis 'dir dbang lung gi rgyun lta ci smos/__dpe rgyun tsam yang dkon pa'i skabs su rgyal sras lha rje gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes pa'i phyi ma bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu yar mar nas dpe rnying 'ga' re rtsol med du 'byor ba'i rkyen la brten/__o rgyan rin po che la gsol 'debs nan tan du mdzad pas/__rab tshes lcags 'brug lo'i gro bzhin zla ba'i dkar phyogs tshes bcu'i tho rengs khar sngar gru gu yang dbang nyid kyis zab gter bzhes shing sgrub gnas mdzad pa'i mu nang rdo rje brag dmar rtsar phebs pa'i snang ba la/__skad cig der gru gu yang dbang gter nyid sngags 'chang sku bong dang gzi brjid shin tu che ba/__spyan mig zur gsum sogs khro bo'i rnam pa can cig mig 'phrul lta bur mjal ba la phyag btsal zhing byin rlabs zhus pa na/__nga gter ston gru gu rdo rje yang dbang gter yin ces dang*/__brag de la phyag mdzub btsugs te 'di nas drag po btsan gyi skor zhig spyan drangs pa yin gsungs nas zhal 'dzum mdzad ma thag rta mgrin gyi chos skor rnams gnang bar gsol ba btab pa na skad cig gis o rgyan sku mdog dmar smug dbu gtsugs rta zhal 'tsher ba he ru ka'i chas can zhig tu gnas gyur nas smin grol gyi gdams pa chig rdzogs su stsal/__'di la chos tshan lnga bcu rtsa bdun yod do gsungs pas da lta'i dpe la nyi shu rtsa grangs las mi 'dug pa ji ltar lags zhus pa na/__dus ring bas dpe phal cher zag pa dang la la mkha' 'gro mas sbas pa srid mod 'on kyang khyed rang gis gsol ba thob dang dgongs pa'i gter las 'char bar 'gyur bar ltar gung bsgrigs nas nyams su longs dang des chog ces rjes su gdams pa ltar med du mi rung ba'i chos tshan 'ga' zhig kha bskangs bar mdzad cing thugs nyams su bzhes pas byin rlabs kyi rtags mtshan khyad par can brnyes pa'i zab chos gna' bo'i dus nas tshad mar grags shing grub la nye brgyud byin rlabs kyi tshan khas khyad par du byas pa 'di nyid kyi dkyil 'khor du rtsa ba'i dbang bskur 'bring po bsgrub pa la slob dpon gyis bgyi 'os grub pa sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/de la thog mar slob ma rnams kyi rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__bla ma dang gnyis su med pa'i dpal chen rta mchog dbang gi rgyal po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la dkon mchog rtsa gsum chos skyong srung ma rgya mtshos bskor te sprin gtibs pa ltar bzhugs pa'i spyan sngar/__bdag gzhan nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyis gus pa chen pos lus zhing gi rdul snyed du sprul nas phyag 'tshal ba sogs yan lag bdun pa'i sgo nas bsags sbyong spel gsum tshul bzhin bya ba'i dmigs 'dun rtse gcig pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam dpa' bo mkha' 'gro la:__bdag gis gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang gsum mchod par 'bul:__sdig sgrib las ngan thams cad bshags:__dus gsum dge bar rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__mya ngan mi 'da' gsol ba 'debs:__dge bas sangs rgyas myur thob shog:__ces lan gsum bya/__theg pa chen po'i lam gyi rtsa ba byang chub mchog tu sems bskyed dgos pas/__'di ltar thog ma med pa nas pha ma sha stags su gyur pa'i khams gsum gyi sems can thams cad 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen por 'khyams pa la rab tu brtse ba'i snying rje chen pos de rnams bdag gis sangs rgyas kyi go 'phang 'thob par bya'o snyam pa smon pa sems bskyed/__de'ang rgyu rkyen med par 'dren mi nus pas bdag nyid dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi dkyil 'khor du dbang bskur ba zhus te lam bskyed rdzogs kyi rnal 'byor tshul bzhin bsgrubs la/__de'i dge ba'i rtsa bas sems can thams cad sangs rgyas kyi sa la dgod par bya'o snyam pa ni 'jug pa sems bskyed ces bya ba ste/__de lta bu'i 'dun pa drag pos 'di'i rjes zlos/__bdag gi sems can thams cad kyi don du dpal rta mgrin gyi go 'phang thob par byas nas bdag la gnod par byed cing 'tshe ba thams cad snying rje chen pos log rtog bcom ste bde gshegs kyi sa la dgod par bya'o/__/zhes lan gsum/__de ltar kun rdzob tu sems bskyed pa de'ang don dam par gang du'ang ma grub par rang sems spros bral thig le nyag gcig gi ngang du dar cig mnyam par zhog mdzod/__de ni don dam sems bskyed ces bya ba'o/__/de nas mdun gyi nam mkhar rtsa ba'i bla ma dang dpal rta mgrin rgyal po tha mi dad pa la dbang chen rig 'dzin brgyud pa rnams kyis bskor te bzhugs pa la/__khyed rang rnams kyis sgo gsum gus pa chen pos gsol ba rtse gcig tu btab pas de thams cad kyi sku las 'od zer kha dog sna lnga pa byung nas/__rang rang gi lus la thim pas sdig sgrib thams cad dag par gyur pa'i mos pa dang bcas te 'di gsung bar zhu/__zhes brgyud 'debs nyid dpon slob lhan cig pas dbyangs su gyer ba'am rjes zlos byar gzhug__/dbang thob pa dkyil 'khor la rag las kyang dbang srog dam tshig kho na la brten pa yin pas/__rigs lnga spyi dang bye brag gis bsdus pa'i dam tshig dang sdom pa rnams legs par blangs nas tshul bzhin bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__sras bcas sangs rgyas thams cad dang :__dpa' bo rnal 'byor ma rnams kun:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag ming 'di zhes bgyi bas ni:__dus ni 'di nas bzung nas su:__byang chub snying por mchis kyi bar:__ji ltar dus gsum mgon po rnams:__byang chub tu ni nges mdzad pa'i:__byang chub sems ni bla na med:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__sangs rgyas rnal 'byor sdom pa la:__tshul khrims kyi ni bslab pa dang :__dge ba'i chos ni sdud pa dang :__sems can don byed tshul khrims gsum:__bdag gis brtan por gzung bar bgyi:__sangs rgyas chos dang dge 'dun te:__bla na med pa'i dkon mchog gsum:__deng nas brtsams te gzung bar bgyi:__nam du yang ni mi spang ngo :__rdo rje'i rigs mchog chen po la:__rdo rje dril bu phyag rgya yang :__yang dag nyid du gzung bar bgyi:__slob dpon dag kyang gzung bar bgyi:__rin chen rigs mchog chen po yi:__dam tshig yid du 'ong ba la:__nyin re zhing ni dus drug tu:__sbyin pa rnam bzhi rtag tu sbyin:__byang chub chen po las byung ba'i:__pad+ma'i rigs chen dag pa la:__phyi nang gsang ba theg pa gsum:__dam pa'i chos ni gzung bar bgyi:__las kyi rigs mchog chen po la:__sdom pa thams cad ldan par ni:__yang dag nyid du gzung bar bgyi:__mchod pa'i las kyang ci nus bgyi:__bla na med pa'i byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed bgyis nas:__sems can kun gyi don gyi phyir:__bdag gis sdom pa ma lus bzung :__ma brgal ba rnams bsgral bar bgyi:__ma grol ba rnams bdag gis dgrol:__dbugs ma phyin pa dbugs dbyung zhing :__sems can mya ngan 'das la 'god:__ces lan gsum/__gsang ba gnyan po skal med la mi smra ba'i dam tshig bsgrags pa 'di don thugs la nges 'tshal:__kye skal ldan rigs kyi bu rnams nyon:__yang dag gsang ba'i dkyil 'khor gyi:__cho ga gzhan la mi smra zhing :__gang la yang ston par ma byed cig:__sa ma ya na ra kan:__ces rdo rje mgor bzhag__/rdo rje theg pa'i dam tshig 'di nyid khe nyen shin tu che bas bsrung 'das kyi dpang po rdo rje'i chu nan byin pa 'di nyid snying dbus ye shes sems dpa' dang dbyer med du bzhugs par mos shig:__oM AHhU~M:__gsum gyis brlabs pa'i bdud rtsi sbyin la/__'di ni rdo rje'i dam tshig chu:__dam tshig bsrung na bdud rtsi'i chu:__ma bsrung sreg pa'i dug tu 'gyur:__bsrung na dngos grub bdud rtsi'i chu:__bdud rtsi 'di ni myang bar gyis:__oM AHhUM sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHthA:__deng phyin chad ston pa bde bar gshegs pa'i bka' las nam yang 'da' ru mi rung bas so byang sngags gsum gyis bsdus pa'i sdom pa spyi dang*/__rtsa ba sku gsung thugs gsum yan lag nyi shu rtsa lnga gtso bor gyur pa'i khyad par ba/__sgrub pa lhag pa'i dam tshig nyi shu sogs las skad cig kyang mi 'da' bar bsrung zhing nyams pa med pa'i brtul zhugs la gnas par bya dgos so/__/skabs 'dir yol ba bsal/__de nas tshe rabs snga ma rnams su 'brel ba'i rigs kyi lha mchog ngos bzung ba'i phyir me tog 'dor zhing dkyil 'khor du 'jug dgos pa yin pas/__las kyi slob dpon gyis khyed rang rnams khrid nas dkyil 'khor la bskor ba lan gsum byas pa'i mthar shar sgo nas sngar byin pa'i me tog de nyid dkyil 'khor gtso bo'i rgyan du phul bar mos la sngags 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhu/__pra tI ts+tsha ho:__zhes 'grim dkyil sogs su 'dor gzhug__/de ltar phul ba'i me tog dkyil 'khor dbus su babs na gtso bo rta mchog rgyal po'i rigs yin pas gsang ba'i mtshan du 'di zhes bya ba lags pas ma brjed par zung zhig__/ces pa lta bu so sor bsgyur/__de'ang dbus su phog na/__ye shes gsang ba/__sangs rgyas gsang ba/__bde ba'i ye shes/__shar du/__rdo rje rtse mo/__rdo rje bzhad pa/__lhor/__rin chen ye shes/__rin chen 'od zer/__nub tu/__pad+ma ye shes/__pad+ma 'od zer/__byang du las rab ye shes/__karma drag po la sogs pa gdags/__ma rig pa'i sgrib g.yogs dang mig dar lhan cig tu bsal bar mos shig__/dz+nyA na tsak+ShuHkra we sha ya phaT:__ces mig dar bsal/__rgyas par spro na mngon rtogs ltar dkyil 'khor ngo sprod rgyas par bya/__bsdu na/__dbang chen rta mchog he ru ka dregs pa kun sgrol rten dur khrod rol pa'i gzhal yas khang*/__brten pa lha tshogs gtso 'khor bcu dgu gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'dis mtshon te ye shes kyi dkyil 'khor mngon du mjal bar gyur pa'i mos pas dga' spro dang dad mos drag tu skyed cig__/de dag gis phyi'i dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga rnams legs par grub pa lags/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul 'tshal/__zhes 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma dpal ldan he ru ka:__bdag la mchog gi dngos grub stsol:__lan gsum/__gnang ba sbyin cing bsgrub bya'i dam tshig bsgrags pa 'di la gsan 'tshal/__e ma skal ldan rigs kyi bu:__dbang chen rta mchog dkyil 'khor du:__yang dag dngos grub thob 'dod na:__dus dang rnam pa thams cad du:__spyi bor rdo rje slob dpon sgoms:__lus ni rta mchog rgyal po sgoms:__ngag ni rdo rje'i bzlas pa bya:__yid ni mi g.yo chos nyid ngang :__mched grogs dkyil 'khor lha ru blta:__sems can rnams la bde ba sgrubs:__bstan dgra ru tra snying rjes sgrol:__de ltar nus na dbang bskur sbyin:__ces bsgos pa'i lan gsol zhing dam bca' ba 'di'i rjes zlos mdzod:__ho:__bla ma yi dam dgongs su gsol:__bla ma sangs rgyas kun dang mnyam:__nam du yang ni mi spang ngo :__dpal chen rta mchog rtag tu bsgom:__sngags ni mi brjed rgyun du bzla:__yid ni mi g.yo mnyam par 'jog:__dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__de ltar snod rnam par dag par gyur pa'i slob ma la dbang bskur rdzogs par sbyin pa la rnam grangs bcur gsungs te/__phyi bum pa/__nang thod pa/__gsang ba shes rab/__lus la sku/__ngag la sngags/__sems la ye shes/__phyag mtshan phrin las chas brgyad yon tan/__sgrub pa'i dam rdzas/__gzhan don rjes gnang bcas rim par 'byung ba'i dang po bum pa'i dbang bskur ba la dmigs 'dun 'di bzhin du mdzod cig__/rdo rje slob dpon dang he ru ka yab yum gnyis su med pa'i thugs ka nas/__'od zer yi ge ra~M dmar po spros nas/__slob ma'i lus kyi sdig sgrib dang bcas pa bsregs/__ya~M spros pas thal bar gtor/__pa~M spros pa las chu byung bas thal ba'i rjes kyang bkrus nas/__slob ma'i rnam shes yi ge nr-iHdmar por gyur nas/__slob dpon he ru ka yab yum gyi ngo bo'i zhal du thim/__sku'i nang du brgyud nas b+ha ga nas bton pas/__mdun du hU~M dmar por gyur/__hU~M de las rta mgrin dmar po zhal gsum phyag drug rgyan med pa zhig tu gyur pa la/__dbus rnam rgyal bum pa'i lha rnams 'od du zhu ba'i bdud rtsis khrus gsol zhing mngon par dbang bskur ba'i phrin las mdzad par sgoms shig__/rnam bum gyis khrus bya zhing spyi bor bzhag__/bum chu sbyin la/__hU~M:__rnam rgyal bkra shis bum pa bdud rtsis bkang :__skal ldan rigs kyi bu la khrus gsol gyis:__sgrib pa thams cad dag gyur cig:__hU~M:__bkra shis yid 'ong bum pa 'di:__phyi ni rin chen gzhal yas khang:__nang ni yab yum sras dang bcas:__gnyis med sbyor ba'i byang chub sems:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__thams cad dbang sdud rta mchog dbang thob shog:__oM hrI:pad+man+ta kr-i ta badz+ra ma hA kro ta ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM na maHsarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar bum pa'i bdud rtsis khrus byas shing dbang bskur bas lus kyi dri ma dag nas snang stong shel gong ltar gyur par mos shig__/gnyis pa nang thod pa'i dbang la dmigs pa 'di ltar mdzod/__gnas lngar bdud rtsis 'bru lnga bri bar gsungs kyang 'grigs dka' bas thig le so sor bkod la/__slob ma'i dpral bar oM:__mgrin par A:__snying gar hU~M:__lte bar swA:__gsang bar hrIHyig rnams gsal bar gyur:__thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__hU~M:__dri med mtshan ldan ka pA lar:__ye shes bdud rtsi chen po blugs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__ngag gi dri ma rnam byang nas:__tshangs pa'i dbyangs ldan dbang thob shog:__ka pA la pany+tsa a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__ye shes kyi bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang*/__/ngag gi dri ma dag nas tshangs pa'i dbyangs dang ldan par gyur par mos shig__/gsum pa gsang ba'i dbang gi slad du/__mtshan nyid dang ldan pa'i rig ma kro d+hi shwa ri dngos su gsal ba khyed rang rnams dpal rta mchog dbang gi rgyal po'i pang du sbyin par mos shig__/rig tsaka gtad la/__hU~M:__shes rab stong gsal yum mchog ste:__pad+ma yum mchog bde chen ma:__gnyis med sku la 'khril sbyor bas:__rang byung chos nyid don rtogs shog:__pad+ma d+ha ri a b+hi Shiny+tsa hU~M:__yab kyi gsang gnas hU~M las rdo rje dmar po rtse lnga pa bu gar phaT kyis bkag pa:__yum gyi mkha' AHlas pad+ma dmar po 'dab ma lnga pa ze'u 'brur AMHgis mtshan pa:__sems can thams cad kyi don du bde ba chen po'i ye shes mngon du bya ba'i 'dun pas snyoms par zhugs pa'i rkyen gyis byang sems lugs 'byung du dbab cing lugs zlog tu ldog pas yas bab rgyu'i dga' ba bzhi dang mas brtan 'bras bu'i dga' ba bzhi'i mthar rang byung lhan cig skyes pa'i ye shes mngon du gyur pas yid kyi dri ma dag chos nyid kyi dgongs pa'i gding thob par mos shig__/bzhi pa lus la lha'i dbang bskur ba la/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer ma mchis pa'i gnas lnga nas khrag 'thung rigs lnga'i ye shes kyi phyag rgya gnyis pa gzi brjid 'od du 'bar ba 'phros/__khyed rang rnams dpal rta mgrin du gsal ba'i spyi bo la sogs pa'i gnas lngar thim pas/__dug lnga'i dri ma dag__/ye shes lnga mngon du gyur par mos shig__/rnam bum dang bud+d+ha he ru ka'i tsakli spyi bor bzhag la/__hU~M:__chos nyid spros bral ngang nyid las:__sangs rgyas ye shes sku byung ba:__'bar ba'i khro bo gzi brjid can:__sku mchog bud+d+ha he ru kas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__gti mug dri ma gtan bsal nas:__chos dbyings ye shes dbang thob shog:__oM bud+d+ha shrI he ru ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rnam bum dang tsakli gzhan des 'gres te mgrin par bzhag la/__hU~M:__chos nyid spros bral ngang nyid las:__sangs rgyas ye shes sku byung ba:__'bar ba'i khro bo gzi brjid can:__gsung mchog pad+ma he ru kas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__'dod chags nyon mongs gtan bcom nas:__kun rtog ye shes dbang thob shog:__pad+ma shrI he ru ka a b+hi Shiny+tsa hrIHA:__snying gar bzhag la/__hU~M:__chos nyid spros bral ngang nyid las:__sangs rgyas ye shes sku byung ba:__'bar ba'i khro bo gzi brjid can:__thugs mchog badz+ra he ru kas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__zhe sdang dri ma rab sbyangs nas:__me long ye shes dbang thob shog:__oM badz+ra shrI he ru ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lte bar bzhag la/__hU~M:__chos nyid spros bral ngang nyid las:__sangs rgyas ye shes sku byung ba:__'bar ba'i khro bo gzi brjid can:__yon tan rat+na he ru kas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__nga rgyal dri ma rab sbyangs nas:__mnyam nyid ye shes dbang thob shog:__rat+na he ru ka a b+hi Shiny+tsa trA~M:__gsang bar bzhag la/__hU~M:__chos nyid spros bral ngang nyid las:__sangs rgyas ye shes sku byung ba:__'bar ba'i khro bo gzi brjid can:__phrin las karma he ru kas:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__phrag dog dri ma rab sbyangs nas:__bya grub ye shes dbang thob shog:__oM karma shrI he ru ka a b+hi Shiny+tsa hA:__bum chu spyi bor gtor blugs byas la/__ji ltar bltams pa tsam gyis ni:__lha rnams kyis ni khrus gsol ltar:__lha yi chu ni dag pa yis:__rnam rtog dri ma dag gyur cig:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ye shri ye hU~M:__de ltar bum pa'i chu spyi bo nas blugs pas:__dri ma thams cad dag nas:__lus ye shes kyi bdud rtsis gang :__chu yar 'phyur ba las:__de bzhin gshegs pa'i rigs lngas dbur brgyan par mos shig:__dbu rgyan bcings la/__oM bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rat+na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__pad+ma a b+hi Shiny+tsa hrIH__karma a b+hi Shiny+tsa hA:__gtso bo yab yum nas brtsam/__lha tsaka rnams 'don tshig dang mthun par spyi bo'i gnas so sor 'jog tshul byas la/__dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros so so la thim pas de dag dang gnyis su med par gyur pas mos shig__/hU~M:__dpal chen dpa' bo'i dbang phyug thabs kyi mchog:__dpal ldan rta mchog he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__zhal gsum sku gsum don dang ldan:__phyag drug rgyu drug rtsad nas gcod:__zhabs bzhi skye bzhi dbyings su sgrol:__sku las me 'bar dug lnga sreg:__dbu gsum steng na rta dbu ni:__gzi brjid me 'bar rta skad 'tsher:__khams gsum ma lus dbang du sdud:__srid gsum ma lus zil gyis gnon:__sku gsum ye shes lhun grub zhing :__ye shes rta skad phyogs bcur 'tsher ba yis:__khams gsum nyon mongs sreg mdzad cing :__thams cad zil gnod dbang chen dbang thob shog:__oM h+ya grI ba g+ho ra hrIHhU~M a b+hi Shiny+tsa A:__hU~M:__yum chen pad+ma gzi ldan ma:__shes rab dbyings kyi yum mchog ma:__dpal chen sku la dgyes par 'khril:__thabs dang shes rab chen po'i ngang du rol:__shes rab sprul pas 'od zer phyogs bcur 'gyed:__mkha' klong bde chen yum gyi byin rlabs kyis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__thabs dang shes rab chen po'i dbang thob shog:__oM pad+ma kro tI shwa ri a b+hi Shiny+tsa hrIH__dkyil 'khor phyogs bzhi'i khro rgyal rnam pa bzhi dang mtshams bzhi'i mkha' 'gro rnam pa bzhi las rang 'dra'i lha sku phyag rgya gnyis pa re 'phros te khyed rang rnams kyi gnas bzhi'i he ru ka bzhi'i thugs kar 'khod par mos shig__/hU~MH__chos nyid spros bral mkha' dbyings nas:__sangs rgyas kun gyi thugs kyi sras:__rdo rje gzhon nu phur pa'i lha:__thugs nyid mi g.yo ye shes ngang :__skal ldan bu la dbang bskur bas:__thugs nyid mi rtog chen po'i dbang thob shog:__oM shrI badz+ra ku mA ra kI li kI la ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__de dang gnyis med 'khril ba'i yum chen ni:__rdo rje mkha' 'gro bdud 'dul ma:__gnyis med yab la bde bar sbyor:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dbang thob shog:__badz+ra kro tI shwa ri hU~M A:__hU~M:__chos nyid spros bral mkha' dbyings nas:__sangs rgyas kun gyi sku yi sras:__khro bo'i rgyal po gshin rje'i gshed:__sku mdog rnam dag ye shes 'bar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde gshegs sku yi byin rlabs dbang thob shog:__oM a kro ti ka ya mAn+ta ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~MH__de dang gnyis med 'khril ba'i yum chen ni:__rin chen mkha' 'gro dngos grub dpal:__gnyis med yab la bde bar sbyor:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dbang thob shog:__oM rat+na kro tI shwa ri hU~M A:__hU~M:__chos nyid spros bral mkha' dbyings nas:__sangs rgyas sprul pa thugs kyi sras:__rig sngags gsang sngags kun gyi bdag:__thugs mchog rnam dag ye shes 'bar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mi rtog bde chen thugs kyi dbang thob shog:__oM badz+ra pA Ni a b+hi Shiny+tsa hU~M a:hU~M:__de dang gnyis med sbyor ba'i yum chen ni:__pad+ma mkha' 'gro bde chen ma:__gnyis med yab la bde bar sbyor:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dbang thob shog:__pad+ma kro tI shwa ri hU~M a:__hU~M:__chos nyid spros bral mkha' dbyings nas:__sangs rgyas sprul pa phrin las sras:__legs ldan mgon po phrin las bdag:__mthu stobs myur mgyogs drag shul gyis:__ma rungs gdug pa tshar gcod mdzad:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs 'dul ba'i dbang thob shog:__oM shrI ma hA kA la yak+Sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__de dang gnyis med 'khril ba'i yum chen ma:__las kyi mkha' 'gro phrin las bdag:__gnyis med yab la bde bar sbyor:__thabs dang shes rab 'brel ba'i dbang thob shog:__oM karmA kro d+hI shwA ri hU~M A:__dbu gtsug gi ye shes khyung chen rnam pa gsum las rang 'dra 'phros khyed rang rnams kyi dbu gtsug gi khyung chen la thim par mos shig:__hU~M:__ye shes lnga ldan dug lnga 'joms mdzad pa'i:__mkha' lding rgyal po bya khyung ga ru Da:__rdo rje mchu yis rol te klu sbrul gsol:__spyan mig 'od 'bar srid gsum bya ra byed:__'dab gshog ral gri mtshon char gtams:__sku las ye shes me 'bar klu gdon sreg:__byin rlabs sku yis srid gsum 'dul mdzad pa'i:__mkha' lding rgyal po bya khyung ga ru Das:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sa bdag klu bdud 'dul ba'i dbang thob shog:__oM hU~M trA~M hrIHhA:__khroM ga ru Da tsa le tsa le hU~M a b+hi Shiny+tsa A:__dkyil 'khor gyi khro bo bcu las rang 'dra gnyis pa 'phros te khyed rang rnams kyi spyi bo dang dpral ba la sogs pa'i gnas bcur 'khod par mos shig:__hU~M:__rdo rje sems dpa'i thugs kyi sras:__'jigs byed rol pa'i stangs stabs can:__ye shes bskal pa'i me chen 'bar ba yis:__srid gsum mun nag thams cad sel mdzad cing :__gzhan gyis mi thub sku gsung thugs 'chang ba'i:__khro bo rnam par rgyal ba yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang dri za 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya a b+hi Shiny+tsa A:__hU~M:__nI la daN+Da 'jigs byed 'bar ba'i sku:__ma rig rmongs pa'i mun nag sel bar byed:__rdo rje dbyug pas bdud dpung 'joms mdzad pa:__khro rgyal dbyug pa sngon po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang drang srong 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha nI la DaN+Da a b+hi Shiny+tsa A:__hU~M:__khro bo'i rgyal po 'jigs byed gshin rje'i gshed:__thugs rje chen pos nyon mongs thams cad 'joms:__'jig rten zil gnon 'jigs byed rgyan gyis brgyan:__ye shes spyan gyis ma rig mun pa sel:__khro rgyal gshin rje'i gshed po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang gshin rje 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha ya man+ta ka a b+hi Shiny+tsa hU~M A:__hU~M:__mi g.yo mgon po ri rab bzhin:__rnam rtog bskal pa'i rlung gis mi skyod cing :__thugs rje chen pos bdud dpung 'joms mdzad pa:__khro rgyal mi g.yo mgon po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang srin po 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la a b+hi Shiny+tsa A:__hU~M:__ha ya grI ba rta mchog dpal:__chags med sku ni nub ka'i dmar thag 'dra:__'bar 'phro dbu dmar ral pa gyen du 'khyil:__pad+ma rigs sngags rgyal po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang klu gnyan 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M AH__hU~M:__chags pa'i thabs kyis thabs la dbang bsgyur bas:__'dod chags dag pas dbang phyug dag pa'i sku:__ye shes pad+ma lta bu'i dbang bskur ba:__khro rgyal khams gsum rnam par rgyal ba yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang rlung lha 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro ta trai lo kya bi dza ya a b+hi Shiny+tsa hU~M a:__hU~M:__sku gsung thugs 'dzin mnyam nyid bdud rtsir 'khyil:__dug gsum bdud rtsir sgyur mdzad sman gyi mchog:__bdud rtsi lta bur 'gro ba'i don mdzad pa'i:__khro rgyal bdud rtsi 'khyil ba yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang gnod sbyin 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha a mr-i tu kuN+Da li a b+hi Shiny+tsa hU~M AH__hU~M:__rnal 'byor dbang phyug kun tu bzang po ni:__byin rlabs sku yis srid gsum kun 'dul shing :__ye shes mi g.yo rdo rje'i brag steng na:__'od phung 'khyil bas don mdzad 'bar ba'i sku:__khro bo'i rgyal po stobs chen gyis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud dang dbang ldan 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta a b+hi Shiny+tsa hU~M AH__hU~M:__khro bo'i rgyal po 'jigs byed hU~M ka ra:__nyi zla gza' skar 'bar bas lus brgyan cing :__ye shes 'bar ba'i me stags 'phro ba yis:__srid gsum mun nag ma lus sel mdzad pa'i:__khro bo chen po hU~M ka ras:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__nyi zla gza' skar 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+ha hU~M kA ra a b+hi Shiny+tsa hU~M A:__hU~M:__ma chags pad+ma 'khor lo 'bar ba'i sku:__log 'dren bgegs kyi tshogs rnams 'joms mdzad cing :__sems can bla med gnas su sgrol mdzad pa'i:__khro rgyal pad+ma 'khyil ba yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bdud srin sa bdag 'dul ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra kro d+d+ha ma hA ba la hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M A:__dkyil 'khor gyi sgo ma bzhi la rang 'dra'i lha sku phyag rgya gnyis pa re 'phros nas khyed rang rnams kyi yan lag bzhi la 'khod par mos shog:__hU~M:__bde gshegs thugs kyi sprul pa las:__shar gyi sgo ma lcags kyu ma:__dkar mo 'od 'bar 'gugs byed mas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs myur du 'gugs pa'i dbang thob shog:__oM badz+ra aM ku shA dza:a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__bde gshegs yon tan sprul pa las:__lho yi sgo ma zhags pa ma:__ser mo 'od 'bar 'ching byed mas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs yan lag bcing ba'i dbang thob shog:__oM badz+ra pA sha hU~M a b+hi Shiny+tsa trA~M:__hU~M:__bde gshegs gsung gi sprul pa las:__nub gyi sgo ma lcags sgrog ma:__dmar mo 'od 'bar sdom byed mas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs dbang po sdom byed dbang thob shog:__oM badz+ra s+pho Ta ba~M a b+hi Shiny+tsa hrIH__hU~M:__bde gshegs phrin las sprul pa las:__byang gi sgo ma dril bu ma:__sngon mo 'bar ba'i myos byed mas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs thal bar brlag pa'i dbang thob shog:__oM badz+ra g+haN+De ho:a b+hi Shiny+tsa A:__de ltar lus rgyal ba'i dkyil 'khor du dbang bskur ba la rdo rje gsum gyi rang bzhin tu byin gyis rlob pa'i slad du dkyil 'khor lha'i gnas gsum nas 'bru gsum gyi yi ge dkar dmar mthing gsum 'phros/__khyed rang rnams kyi gnas so so'i lha rnams kyi gnas gsum du 'khod pas sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlabs par mos shig__/'bru gsum dkar dmar mthing gsum gnas gsum du rim par bzhag la:__sku yi yi ge oM dkar po:__sangs rgyas sku yi snying po ste:__gti mug dri ma sbyong bar byed:__dag byed oM gyi dbang bskur bas:__sangs rgyas sku yi dbang thob shog:__oM kA ya sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__AH__gsung gi yi ge AHdmar po:__sangs rgyas gsung gi snying po ste:__ngag gi dri ma dag byed pa'i:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur ro:__AH__wA ka sid+d+hi ab+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__thugs kyi yi ge mthing ga ni:__sangs rgyas thugs kyi snying po ste:__zhe sdang dri ma sbyong bar byed:__dag byed thugs kyi dbang bskur bas:__sangs rgyas thugs kyi dbang thob shog:__hU~M tsit+ta sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de nas khyed rang rnams kyi rgyud la ye shes lha'i gzi byin dbab pa yin pas lus gnad mthe bong khar langs te sgrim/__ngag gnad rlung kha sbyor du 'chings/__yid gzhan tu ma yengs par dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu sgoms shig__/khyed rang rnams yi dam dbang chen rta mgrin yab yum du gsal ba'i sku'i gnas lngar he ru ka lnga dang khro chen bzhi yum dang bcas pa/__khro bo bcu/__sgo ma bzhi/__khyung chen gsum/__so so'i gnas gsum du yig 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i rkang zhabs kyi yaM las rlung byung*/__rkang bol du gnas pa'i raM las me 'bar bas lus thams cad ye shes kyi mer 'bar ba'i 'od kyis bskul te lha so so'i gnas gsum gyi yi ge gsum rnams las 'od zer dpag tu med pa 'phros/__phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad dpal chen rta mchog rgyal po sogs khro bo yab rnams kyi rnam pa/__dpa' bo dang mkha' 'gro thams cad khro mo gzi ldan ma sogs yum rnams kyi rnam par bzhengs te hU~M hU~M phaT phaT dz+wa la raM gyi sgra sgrogs bzhin par nam mkha' gang ba tsam du byon nas khyed rang rnams la thim pas gtso bo ye shes pa yab yum snying pad+ma 'dab brgyad kyi dbus su byon nas dwangs ma nyi zla'i gdan la bzhugs de rgyab 'dab brgyad la khro chen yab yum brgyad bzhugs/__lus kyi gnas bcur khro bo bcu/__yan lag bzhi la sgo ma bzhi/__ba spu'i bu ga thams cad rta mgrin gyi sku grangs med pas gtams par mos shig__/byas la 'bebs pa'i rdzas dud dang rol mo'i sgra sbyar la/__oM AHhU~M ha ya grI ba dzaHhU~M ba~M hoH__A be sha ya sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dbab cing brtan par byas la/__de ltar khyed rang rnams dam tshig ye shes dbyer med pa'i lha'i dkyil 'khor du gsal ba la phyi nye bar spyod pa/__nang tshogs kyi bza' btung*/__gsang ba rig ma'i bde ba dang glu gar rnams kyis mchod par byas pa'i mos pa mdzod cig__/nyer spyod btegs la/__oM shrI ha ya grI ba sarba maN+Dal badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he ni bi d+yA shap+da pra tIts+tsha swA hA/__sngar byin gyis brlabs pa'i tshogs rdzas drangs la/__ma hA ga Na tsakra la kha kha khA hi khA hi/__glu gar dang 'khyud rgya byas la/__dz+nyA na gI ti hrIH__badz+ra nirti AH__a ho ma hA su kha a la la ho:__lnga pa ngag la sngags kyi dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar du mdzod cig__/khyed rang rnams lhar gsal ba'i lce la hU~M hrIHAHzhes pa'i yig 'bru rnams mgo gyen bstan tu gnas pa'i mthar bsnyen pa'i sngags phreng gis bskor ba/__lce la bdud rtsis 'bru gsum po de bri bar gsungs kyang 'grub dka' bas thig le tsam byas la/__de nas slob dpon gyi ljags kyi sngags las 'od zer byung nas slob ma'i lce'i sngags la thim pas ngag nus pa dang ldan par mos shig__hU~M:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__gsung gi 'od zer 'brug sgra sgrogs:__byin pa'i nus mthus dregs pa dbang sdud pa:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mthu stobs gsung dbyangs mchog gi dbang thob shog:__gu h+ya dz+nyA na man+t+ra sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa A:__snying po'i sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzad par zhu/__oM ha ya gr-I wa pad+ma kro d+hI shwa ri:__badz+ra pA Ni:__badz+ra kI li kI la ya:__ma hA kA la yak+Sha:__ya man+ta ka:__kA la rU pa:__karma raM raM dza la raM hU~M hU~M phaTa? phaTa?:__oM ga ru Da tsa le tsa le hU~M phaTa?:__gsum brjod du gzhug__/drug pa thugs la ye shes kyi dbang bskur ba ni me long gi brdas mtshon te rang sems stong gsal rig pa'i snying po can ma bcos gnyug ma'i ngang du mnyam par 'jog 'tshal/__bdud rtsis snying gar hU~M bri bar gsungs pas bri ba'i tshul lam thig le bkod cing de ltar yod par bsgom/__me long bstan la/__hU~M:__rtog pa'i 'du 'phro rtsa bral chos nyid ngang :__byung tshor thams cad nam mkha'i sprin tshogs ltar:__rang byung rang zhi chos nyid byang chub sems:__mi 'gyur rang bzhin chos sku mtshan bral ba:__rang byung rang la gnas par shes par gyis:__rang sems chos sku ngo shes dbang thob shog:__d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar lus ngag yid gsum la rta mchog sku gsung thugs kyi dbang yongs su rdzogs par bskur bas deng phyin chad 'di ltar snang ba thams cad lha'i 'khor lo/__/sgra grags thams cad sngags kyi rang sgra/__dran rtog thams cad chos nyid kyi rol pa 'ba' zhig tu shes pa'i srog sdom gzer bzhi'i phyag rgyas tha mal gyi snang zhen kun la thebs par gyis shig__/bdun pa phyag mtshan phrin las gyi dbang bskur ba la/__khyed rang rnams dpal chen rta mchog rgyal por gsal ba'i phyag g.yas su rdo rje'i tho ba dang g.yon du me phung 'bar ba gtad cing mnga' gsol bas mi mthun pa'i phyogs 'joms pa'i phrin las lhun gyis grub par mos shig__/phyag mtshan gnyis rim par gtad la/__e ma rdo rje slob dpon ngas:__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__dpal chen khro bo'i phyag 'tshan ni:__ye shes rdo rje tho ba 'di:__phyag tu gtad de dbang bskur bas:__dug lnga 'joms pa'i dbang thob shog:__badz+ra mu sti a b+hi Shiny+tsa hU~M:__e ma rdo rje slob dpon ngas:__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__dpal chen khro bo'i phyag 'tshan ni:__ye shes me phung 'bar ba 'di:__phyag tu gtad de dbang bskur bas:__nyon mongs bag chags sreg pa'i dbang thob shog:__phaT ra~M dz+wa la ra~M dz+wa la raM a b+hi Shiny+tsa AH__brgyad pa dur khrod chas brgyad yon tan gyi dbang bskur ba la/__bgo ba'i gos gsum stod smad du bgo__/thod sprul gyi rgyan gyis sku la brgyan/__byug pa'i rtsi gsum gnas so sor byugs pas dpal rta mchog gi che ba'i yon tan mtha' dag yongs su rdzogs par mos shig__/rgyan chas kyi tsakli so sor gton pa'i tshul byas la/__e ma rgyal sras khyod nyid la:__glang chen ko rlon 'di gsol bas:__bdud rnams 'dul ba'i mthu stobs ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__bdud rnams 'dul ba'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi sku+u rags la:__zhing chen rgyan mchog 'di sbyin pas:__mi 'khor mi ldog mthu stobs ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__rnam rtog 'joms pa'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi sku sham la:__stag lpags gzi mdangs 'di sbyin pas:__dpa' rtags 'khor ba sgrol ba'i mthu stobs ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__mtha' gnyis 'joms pa'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi sku rgyan la:__dung chen tshar gsum thod pa'i phreng ba sbyin pa yis:__'du byed lnga bcu rnam dag nas:__chos sku mthar phyin stobs dang ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__dug gsum rnam rtog 'joms pa'i dbang thob shog:__rgyas sras khyod kyi do shal la:__mnyen lcugs sbrul zhags byin pa yis:__zhe sdang rnam dag mthu stobs ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__dug lnga 'joms pa'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi sku mchog la:__rak+ta dmar gyi theg le byugs pa 'di:__'khor ba thugs rjes mi gtong 'dren pa'i mthu stobs ldan:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__chags med 'gro don byed pa'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi sku smad la:__zhag gi zo ris brgyan pa 'di:__'khor ba bcud 'dren log rtog 'joms pa'i rtags:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__'khor 'das dbyer med bdud rtsi'i dbang thob shog:__rgyal sras khyod kyi spyi bo ru:__thal chen tshom bus brgyan pa 'di:__bdud 'dul phrin las grub pa'i rtags:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__bdud srin dregs pa sgrol ba'i dbang thob shog:__dur khrod chas brgyad sku la dbang bskur bas:__ma mo mkha' 'gro dbang du sdud pa dang :__dpal chen khro tshogs dgyes pa dang :__bdud dang dgra bgegs sgrol bar shog:__dgu pa sgrub pa'i dam rdzas rnams kyi dbang bskur bas las dang dngos grub sgrub pa la thogs pa med pa'i mthu dbang thob par mos shig:__dkyil 'khor dbus kyi gtso phur btad la/__hU~M:__dkyil 'khor dbus na dpal chen sku bzhugs pa:__khro 'gying gzi brjid dpal ldan dregs pa ste:__sku stod khro bo rngams pa la:__rked pa sprul pa'i khro bo yab yum bzhugs pa'i gnas:__sku smad chu srin 'bar ba'i zhal kha nas:__gnam lcags dbal drag phur pa zur gsum byung :__rno dbal ldan zhing me phung 'bar ba yis:__rta mchog rol pas brgyan pa'i 'gying phur 'di:__bcangs pa tsam gyis dregs pa rdul du brlag:__btab pa tsam gyis srid gsum dus gcig sgrol:__'phang ba tsam gyis khams gsum snying khrag gtor:__stobs ldan chen po dpal gyi 'gying phur 'di:__rgyal sras khyod kyi phyag tu gtad pa yis:__dug gsum dug lnga 'joms pa'i dbang thob shog:__oM na mo bud+d+ha ya badz+ra kI li kI la ya tsan+d+he tsan+d+he mi li mi li b+han+d+ha b+han+d+ha kI li kI la ya a b+hi Shiny+tsa hU~M a:__drag po'i rdzas rgod kyi dong bu gtad la/__hU~M:__dpal chen khro bo'i byin rlabs las:__gnam lcags dong bu sprul pa'i tshwa tshwa 'phro:__nang sprul pa'i rdzas rgod khro bos gtams:__sprul pa'i 'od zer thog dang mtshon cha 'phro ba 'dis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dregs pa bdud srin 'dul ba'i dbang thob shog:__tsan+d+he tsan+d+he a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rdo rje lag g.yas su gtad la/__hU~M:_ye shes rdo rje ser po rtse lnga pa:__ye shes thabs kyi rang bzhin te:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__mi 'gyur thabs kyi dbang thob shog:__t-iSh+Tha badz+ra a b+hi Shiny+tsa A:__dril bu lag g.yon du gtad la/__hU~M:__stong nyid chos sgra dril bu 'di:__shes rab yum gyi rang bzhin te:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__thabs dang shes rab zung 'jug chen po'i dbang thob shog:__a d+harma a b+hi Shiny+tsa A:__thod pa'i DA ma ru gtad la/__hU~M:__b+han+d+ha ltag sprod rnga chen 'di:__dpal chen yab yum mchod pa'i rdzas:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__dpa' bo dpa' mo mchod pa'i dbang thob shog:__rA tsa ta a b+hi Shiny+tsa A:__rkang dung gtod de/__hU~M:__mchog phran mtshon ldan rkang gling 'di:__dpal chen yab yum mchod pa'i rdzas:__bus pas mkha' 'gro dgyes nas kyang :__khams gsum dbang sdus dbang thob shog:__ma ma gI ti a b+hi Shiny+tsa A:__sman thod gtad la/__ho:__rang byung gdod nas rnam par dag:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:__rigs lnga dam tshig lnga yi dngos:__ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:__rgyud lnga'i sems can kun sgrol zhing :__dug lnga sel ba'i bdud rtsi mchog:__phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad dang :__bde gshegs dkyil 'khor mchod pa'i rdzas:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__deng nas bzung nas dus kun tu:__bde gshegs mchod pa'i dbang thob shog:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHthA:__pU dza a b+hiShiny+tsa A:__mchod gtor gtad la/__hU~M:__lcang lor bcas pa'i b+han+d+ha ru:__tsit+ta rak+ta ba su ta:__go ro tsa na su rar bcas:__zhal zas tshogs kyis bkang ba 'di:__bde gshegs dkyil 'khor mchod pa'i rdzas:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__deng nas bzung nas dus kun tu:__bde gshegs mchod pa'i dbang thob shog:__oM ba liM ta te dz+wa ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M A:__rak+ta gtad la/__hU~M:__lcang lor bcas pa'i b+han+d+ha du:__chen po lnga yi rak+ta dang :__tshe 'dzin mchog gi dmar chen dam pa ste:__zhing gi snas 'phyo 'dod pa'i lha mo 'phro:__rak+ta dmar gyi ar+g+haM chen po 'di:__bde gshegs thugs kyi dngos grub bsgrub pa dang :__bgegs kyi dpung tshogs ma lus bcom pa dang :__bdud kyi rgyal po'i mthu rtsal 'phrog pa dang :__dregs pa pho mo bsgo ba nyan pa'i phyir:__khams gsum rak+ta'i mchod pa 'di:__rgyal sras khyod la sbyin pa yis:__deng nas bzung ste dus kun tu:__bde gshegs mchod pa'i dbang thob shog:__rak+ta dz+wa la maN+DAl a b+hi Shiny+tsa hU~M A:__bcu pa rdo rje slob dpon chen por dbang bskur ba zhu ba'i yon tu maN+Dal 'bul 'tshal/__ces maN+Dal 'bul gzhugs gzhung pod kyi glegs bam gtad la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu khyod kyis:__yang dag dkyil 'khor 'dir zhugs nas:__gsang spyod 'dod yon mi bkag kun spyod do:__bdud rtsi lnga la rab spyad khams gsum sgyu ma ltar shes pas:__lus srog mi ltos brtson 'grus kyis:__'gro kun don la rab 'bad de:__chos kyi 'khor lo bskor ba dang :__mtshungs med 'gro don chen po gyis:__deng nas chos rgyal dbang bskur gyis:__rdo rje slob dpon dbang thob shog:__oM d+harma tsakra a nu sarba da ra a b+hi Shiny+tsa mA~M:__de ltar khyed rang rnams khams gsum chos kyi rgyal po chen por dbang bskur ba yin pas/__deng phyin chad 'dod pa'i yon tan lnga la dgag sgrub kyi mtshan rtog dang bral bas chos nyid sgyu ma'i rang bzhin du longs spyod pa dang*/__gsang sngags zab mo'i rgyud lung man ngag thams cad tshul bzhin du spyod cing bshad pa dang sgrub pa la sogs pa'i sgo nas sems can gyi don rgya chen po gyis shig__/ces rjes su gnang zhing dngos sam dmigs pa'i sgo nas khri gdugs mchod pa'i bkod pa dang bcas te/__bkra shis dang rten snying brjod/__me tog 'thor/__rol mo'i sgra snyan cing brjid pa rnams kyis mnga' gsol/__slob ma brgyud 'dzin thun mong ma yin pa la dregs pa'i srog dbang byed na 'dir sbrel lo/__/de ltar na de dag rnams kyi sgo nas sprul pa'i gter ston chen po gru gu yang dbang rdo rje gter bzhad rtsal gyi zab gter gyi gsang ba las byon pa'i rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi dbang bskur legs par grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar nas/__dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul/__dge bsngo spyi ltar byas la slob ma rnams gyes so/__/gsum pa rjes kyi las rim ni/__slob dpon gyis tshogs la rol/__lhag chog zur du 'byung ba ltar ram mi 'grub na gzhung gi dkyus su yod pa de btang*/__srung ma'i gtor skyong*/__chad mdo brtan ma bro rab rgyas bsdus gang 'grub dang*/__gtang rag mchod bstod gtor 'bul las 'byung ba ltar bya/__nongs pa bshags/__ye shes pa rten dang ras bris la brtan bzhugs gsol/__dam tshig gi dkyil 'khor bsdu ldang*/__bsngo smon shis brjod bcas kyis 'grub bo/__/bde chen zla gam dbang gi dkyil 'khor du/__/ci bder zhugs nas pad+ma he ru ka'i/__/rol pa'i gar gyis srid dang zhi ba'i khams/__/dbang bsgyur mchog gi phyag rgya myur 'grub shog__/ces zab chos 'di nyid kyi zhabs tog dang brgyud 'dzin la phan pa'i sems kyis gter gzhung rtsa ba dang khyab bdag bla ma'i phyag bzhes gzhir bzhag la/__lag len dang mtshams sbyor sogs kha gsal bklag chog mar byas te tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel/__slar cung nag 'gros su phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: