JKW-KABAB-08-NYA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
Wylie title zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed JKW-KABAB-08-NYA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 20, Pages 515-526 (Folios 1a to 6b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 515-526. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་གྲུབ་བརྙེས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པས་ཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་མཛེས་པའི་རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་པུརྞ་ཁའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ། འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་གཙོས་དཔོན་དུ་མས། ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་ལ་ཉམས་བཞེས་གནང་ཕྱིར་སྨིན་གྲོལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས་རེག་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གསང་ཟབ་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་རྫོངས་དུ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་བགྱིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསང་བའི་དབྱིངས་སུ་དགྱེས་དགུར་རྩེན་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།

zhes pa'ang grub brnyes rnal 'byor spyod pas dzam gling tha grur mdzes pa'i rtogs pa don brgyud kyi bka' bab dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi chos sde chen po pur+Na kha'i rdo rje slob dpon gter chen rdo rje gling pa'i gdung rigs su 'khrungs pa/__'jam dbyangs ye shes seng ge gtsos dpon du mas/__zab lam 'di nyid la nyams bzhes gnang phyir smin grol phul ba'i tshe bka' yis bskul ba bzhin khyab bdag 'jam pa'i rdo rje sku gong 'og gi rdo rje gsum gyi byin rlabs bdud rtsis reg pa'i skal bzang can 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis lho 'brug gi rgyal khab kyi bye brag gsang zab 'od gsal thugs kyi rdzongs du rig 'dzin gong ma'i phyag bzhes ltar bsdebs pa'i yi ge pa ni sngags ban 'jigs med skal bzang gis bgyis pa 'gro kun bde chen mchog gi gsang ba'i dbyings su dgyes dgur rtsen pa'i dpal du gyur cig__/mang+ga laM/

[edit]
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བདེ་མཆོག་དབྱིངས། །སྡོམ་པས་གྲུབ་པའི་མཆོག་སྟེར་ལྷ། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །གསང་ལམ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་སྤེལ། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ཟླ་མེད་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པས་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང༌། བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཆར་གྱི་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབ་ངོ་མཚར་གྱི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁོལ་བྱུང་དུ་བསྡེབས་པ་ལ། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོས་སྒོ་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ་པ། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གནས་སུ་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་འགྲུལ་དང་རྣམ་གཡེང་སྤངས་ཏེ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲངས་ལ་རླུང་རོ་བསལ། སྒོ་གསུམ་རང་བབས་སུ་གློད་དེ། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་བསྒོམས་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་གི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་མཐར་བླ་མ་རང་ལ་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག །གཉིས་པ་ལ་ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཤུགས་དྲག་པོས་བློ་རྒྱུད་ཆོས་ལ་སྐུལ་བར་བྱ་སྟེ། ད་རེས་བདག་གི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དལ་འབྱོར། སྐྱབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བླ་མ། ལམ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་དང་འཕྲད་པས་ཉམས་ལེན་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་ངེས་མ་བྱས་པར་མི་ཚེ་རྣམ་གཡེང་གིས་ཟད་ན། འཁོར་བ་མཐའ་མེད་པར་འཁྱམས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་མྱོང་དགོས་པས་དེ་ལས་བསླུ་ཚབས་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད། ཆོས་སྒྲུབ་པ་དེའང་མྱུར་དུ་འབད་འབུངས་མ་བཏོན་ན། ཕྱི་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི། ནང་སྐྱེ་འགྲོ་གཅིག་ཀྱང་རྟག་པ་མེད་པས་རང་ཡང་ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད། འཆི་ཁར་གནད་གཅོད། བར་དོ་འཇིགས་སྐྲག་དང༌། འཆི་བ་ཁོ་ནས་མི་ཆོག་པར་རྣམ་ཤེས་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས། ལས་བྱས་པའི་རྣམ་སྨིན་མི་མྱོང་བར་ཆུད་མི་ཟ། མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད། རྒྱུ་ཆུང་ངུས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པས་རང་ལ་ལྟོས་དུས་དགེ་བའི་སྟོབས་ནི་ཆུང༌། སྡིག་པའི་སྟོབས་ཆེ་བས་འཁོར་བར་མི་འཁྱམས་པའི་ཐབས་མི་འདུག །རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་མེད་པ་དང་ད་རེས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་པ་ཞིག་བྱ་སྙམ་དུ་བསམ་ལ་བློ་སྣ་ཐུང་སྦུད་ཀྱིས་བཏང་ལ་ཚེ་འདིའི་སྡོད་ཐག་རྦད་ཀྱིས་ཆོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལ་བཞི། སྐྱབས་འགྲོ སེམས་བསྐྱེད། སྒྲིབ་སྦྱང༌། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཎྜལ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ས་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས། གནས་ཁང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང༌། ཅིར་སྣང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་དུ་འཁྲིགས་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བླ་མ་བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་སྣང་གི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་སུ་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར་རང་གི་ཕ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བསམ་ལ། ན་མོ༔ བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གྲངས་གསོག །དེས་ནི་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་ཤིང་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་དཔང་པོར་བཀོད་ལ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་ཀྱང༌། འཁོར་བ་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་བླ་མ་བདེ་བ་མཆོག་གི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་འགོད་པར་བྱ་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཟབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། ཧོཿ སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ཞེས་བརྗོད། མཐར་བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། བླ་མའང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེས་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་ཞིང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱིར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་མ་སྦྱངས་ན་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མི་སྐྱེ། སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་སྦྱོང་བ་ལ་སྟོབས་བཞི་ཚང་དགོས་པས་རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྡོར་སེམས་གསལ་གདབ་པ་རྟེན་གྱི་སྟོབས་ཏེ། རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང༔ བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན་བྱང་གྱུར༔ སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པ་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ཤས་མི་བཟོད་པའི་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། དམིགས་འདུན་དེ་ལས་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ཡིག་བརྒྱ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླས་པས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་ཁྲ་ལ་ལ་བབས། སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཞུགས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་སོལ་ཁུ་རྣག་ཁྲག་འབུ་སྲིན་གྱི་རྣམ་པར་དབང་པོའི་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱིར་བདས། ལུས་ཤེལ་བུམ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པའི་ནང་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་ཁངས་པར་བསམ་པ་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཏེ། དམིགས་གནད་དེ་དག་དང་མ་བྲལ་བས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་ནུས་བཟླས་པའི་མཐར། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་སྡིག་ལྟུང་གི་ལས་མི་བགྱིད་དོ་སྙམ་པ་སོར་ཆུད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས༔ དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས༔ བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག༔ གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བཤགས་སྡོམ་བྱས་པས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་སྩལ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གསང་བ་གསུམ་དང་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དེས་རང་རྒྱུད་སྡིག་ལྟུང་གི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བས་ལམ་གྱི་གེགས་དང་གོལ་ས་མི་འབྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་མདུན་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རཱ་གའི་མདངས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བཏབ་ལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྔར་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་སྐབས་སུ་སྨོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བསྐྱེད། དེའི་སྤྱན་སྔར་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། མཎྜལ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ལ་འབུལ། མེད་ན་ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་ཏེ། ཕྱི་ལྟར་སྟོང་གསུམ་རི་རབ་གླིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷ་མིའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་བཀང་བའི་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། ནང་རང་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཆིས་པ། གསང་བ་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བར་ཤེས་པའི་དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རྣམ་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལྟ་བུར་ཕུལ་བས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ༔ འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ངང་༔ བླ་མ་མཆོག་ལ་དབུལ་བར་བགྱི༔ གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་རྫོགས་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་ཕུལ་བས་ཉམས་རྟོགས་ཡར་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞར་བྱུང་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཅེས་ལན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། འབུམ་ལྔ་གསོག་སྐབས་ལུས་ཕྱག་ཀྱང་སྐབས་འདིའམ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འབུམ་ཕྲག་བསགས། དངོས་གཞི་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ལ་ཐར་པའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྟོན་པའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་ཅན་དུ་བལྟས་ལ་ཚད་གཟུང་མེད་པའི་མོས་གུས་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད་དེ། སྤྲོ་ན་བྱང་གཏེར་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཁྱབ་བདག་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །འཆི་མེད་པདྨ་བཛྲ་ལྷ་ལྕམ་ཡུམ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །འཇམ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་དབྱངས། །གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་དང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་གུ་ཎ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། །དྷརྨ་ས་ར་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀི་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །འཁོར་འདས་དྲྭ་བ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་ཤར། །རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ། །བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཞི། །མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་གསལ་སྣང་ཐོབ་པར་ཤོག །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །ཛ་ལན་དྷ་རས་རྩ་ཁམས་འཇའ་སྐུར་སྨིན། །ནོར་བུ་འགེངས་པས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་ལམ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཤོག །མཐར་ཐུག་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། །བདག་གཞན་འགྲོ་བས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་བསྩལ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཉིད་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་འབུམ་ཕྲག་བསགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཉུང་མཐའ་བྱས་པ་བསགས། ཐུན་མཐར་དབང་བླང་བ་ནི། རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས༔ བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ གསང་གསུམ་དབྱེར་མེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་བསམ༔ ཞེས་པས། མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ། བླ་མའི་སྐུ་དང་རང་གི་ལུས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བུམ་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། །བླ་མའི་གསུང་དང་རང་གི་ངག་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གསང་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཤེར་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། བླ་མའི་དབྱིངས་དང་རང་གི་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པར་བསམ་ལ། མོས་གུས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་གཉུག་མའི་ཤེས་པ་རིག་སྟོང་བཟོ་བཅོས་མེད་པའི་རང་ངོ་ལ་ཅི་གནས་སུ་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་དང༌། ལྷ་མོ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང༌། །དེ་གསུང་ཚིག་ཀྱང་ཚད་མའི་མཆོག་ཡིན་སྟེ། །བདེན་པ་དེས་ཀྱང་ལྷ་མོ་དེ་དག་རྣམས། །བདག་ལ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར། དེས་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་དམིགས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྤེལ་བ་སྟེ། རྒྱས་པ་ཁྲིད་ཡིག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། གང་ལྟར་ཡང་དངོས་གཞིའི་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་ཞིང་མཐར་ཕྱིན་པ་སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་མྱོང་དང་བསགས་སྦྱངས་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པའི་གནད་ཤེས་པས་དམིགས་རྐང་གི་རིགས་རྡོ་རུས་འཕྲོད་ངེས་ཀྱིས་མྱོང་བ་ཐོན་ཐོན་དང༌། སྐྱབས་སེམས་ཡིག་བརྒྱ། མཎྜལ། ཕྱག །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འབུམ་ཕྲག་རེའི་ཉུང་མཐའ་བྱས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཉིད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དང༌། བསྙེན་བཟླས་འབྲུ་འབུམ་གཏང་བ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེར་མ་ཟད་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་སྐབས་སུ་ཡང་ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་བཏང་སྟེ་དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་པ་སྤེལ་བ་གནད་དང་ལྡན་པའང་ཤེས་པརབྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་པའང་གྲུབ་བརྙེས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པས་ཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་མཛེས་པའི་རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་པུརྞ་ཁའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ། འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་གཙོས་དཔོན་དུ་མས། ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་ལ་ཉམས་བཞེས་གནང་ཕྱིར་སྨིན་གྲོལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས་རེག་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གསང་ཟབ་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་རྫོངས་དུ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་བགྱིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསང་བའི་དབྱིངས་སུ་དགྱེས་དགུར་རྩེན་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།
[edit]

zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed ces bya ba bzhugs/__'khor 'das chos kun bde mchog dbyings/__/sdom pas grub pa'i mchog ster lha/__/dbyer med bla ma la btud nas/__/gsang lam 'jug pa'i sngon 'gro spel/__/mchog gi dngos grub sgrub pa'i gseng lam zla med kyi lhag pa'i lha dang bla ma dbyer med du sgrub pas byin rlabs lhag par che zhing*/__bka' gter gnyis char gyi nye brgyud kyi bka' bab ngo mtshar gyi gsang ba rmad du byung ba bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi gdams ngag nyams su len pa'i lam gyi sngon 'gro'i ngag 'don khol byung du bsdebs pa la/__thun gyi sngon 'gros sgo gsum rnal du dbab pa/__khrid kyi sngon 'gros rgyud sbyang ba'o/__/dang po ni/__dben zhing nyams dga' byin rlabs can gyi gnas su phyi nang gi rgyu 'grul dang rnam g.yeng spangs te bde ba'i stan la lus gnad drang por bsrangs la rlung ro bsal/__sgo gsum rang babs su glod de/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma rin po che sogs kyis mdun gyi nam mkhar bla ma bsgoms la mos gus gdung shugs drag pos/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma rin po che mkhyen no/__/bdag gi rgyud smin cing grol bar byin gyis brlab tu gsol/__zab lam gyi rtogs pa khyad par can rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__/tshe 'di nyid la zab lam phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par byin gyis brlab tu gsol/__zhes gsol ba btab mthar bla ma rang la bsdus te mnyam par bzhag__/gnyis pa la thun mong dang*/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__blo ldog rnam pa bzhi la brten nas 'khor ba las nges par 'byung ba'i shugs drag pos blo rgyud chos la skul bar bya ste/__da res bdag gi rten phun sum tshogs pa dal 'byor/__skyabs khyad par du 'phags pa bla ma/__lam rdo rje theg pa dang 'phrad pas nyams len rgyud la 'byor nges ma byas par mi tshe rnam g.yeng gis zad na/__'khor ba mtha' med par 'khyams te sdug bsngal khor mo yug tu myong dgos pas de las bslu tshabs che ba ci yod/__chos sgrub pa de'ang myur du 'bad 'bungs ma bton na/__phyi nam zla dus bzhi/__nang skye 'gro gcig kyang rtag pa med pas rang yang nam 'chi nges pa med/__'chi khar gnad gcod/__bar do 'jigs skrag dang*/__'chi ba kho nas mi chog par rnam shes las kyi rjes su 'brang bas/__las byas pa'i rnam smin mi myong bar chud mi za/__ma byas pa dang mi 'phrad/__rgyu chung ngus chen po bskyed pas rang la ltos dus dge ba'i stobs ni chung*/__sdig pa'i stobs che bas 'khor bar mi 'khyams pa'i thabs mi 'dug__/rigs drug gang du skyes kyang bde ba'i go skabs cung zad med pa dang da res 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las thar pa zhig bya snyam du bsam la blo sna thung sbud kyis btang la tshe 'di'i sdod thag rbad kyis chod par bya'o/__/gnyis pa thun mong ma yin pa'i sngon 'gro la bzhi/__skyabs 'gro__sems bskyed/__sgrib sbyang*/__bla ma'i rnal 'byor maN+Dal dang bcas pa'o/__/dang po ni/__'khor ba'i sdug bsngal 'jigs su rung ba de las skyob nus pa bla ma dkon mchog ma gtogs gzhan su yang med par yid ches pa'i dad pa brtan pos kun nas bslangs te/__sa phyogs dag pa'i zhing khams/__gnas khang ye shes pho brang*/__cir snang mchod pa'i sprin phung du 'khrigs pa'i mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bla ma bde mchog rdo rje 'chang sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas rang snang gi yum la 'khyud pa/__dar dang rin chen rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__phyogs bcu dus bzhi'i dkon mchog kun 'dus su gsal ba'i spyan sngar rang gi pha mas gtsor byas sems can thams cad sgo gsum gus pa chen pos deng nas byang chub ma thob kyi bar du ci mdzad khyed mkhyen no snyam du blo gtad ling bskyur gyis skyabs su 'gro bsam la/__na mo:__bla ma 'khor lo bde ba'i mchog:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__zhes brjod la grangs gsog__/des ni thar pa'i sa bon thebs shing bsam don chos bzhin du 'grub par 'gyur ro/__/gnyis pa ni/__skyabs yul rnams dpang por bkod la/__mkha' khyab kyi sems can thams cad rang gi pha ma drin can sha stag yin kyang*/__'khor ba thog mtha' med par sdug bsngal gyi rgyu 'bras kho na la longs spyod pa snying re rje/__'di dag thams cad bla ma bde ba mchog gi sku dang ye shes kyi go 'phang la bdag nyid kho nas 'god par bya snyam du smon pa dang*/__de'i ched du rdo rje theg pa'i lam zab kyi snying po bde chen pad+ma badz+ra la brten nas rim pa gnyis kyi rnal 'byor rtse gcig tu bsgom par bgyi'o snyam du 'jug pa'i sems bskyed gsal btab la/__hoH__sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun:__sku dang ye shes mchog thob phyir:__bde chen pad+ma badz+ra gyi:__rnal 'byor zab mo bsgom par bgyi:__zhes brjod/__mthar bla ma'i sku las 'od zer 'phros/__rang gzhan sems can thams cad la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs/__byin rlabs rgyud la zhugs/__bla ma'ang 'od du zhu nas rang la thim par bsam/__des ci byas thams cad byang chub kyi lam du 'gro zhing mthar thug sangs rgyas kyi go 'phang 'thob par 'gyur ro/__/gsum pa ni/__spyir rang rgyud kyi sdig ltung ma sbyangs na lam gyi yon tan mi skye/__sdig sgrib nyes ltung bshags shing sbyong ba la stobs bzhi tshang dgos pas rang tha mal du gnas pa'i spyi bor bla ma dang dbyer med pa'i rdor sems gsal gdab pa rten gyi stobs te/__rang gi spyi bor pad zla'i steng:__bla ma rdor sems he ru ka:__yab yum mnyam sbyor thugs srog mthar:__sngags phreng 'khor las bdud rtsi'i rgyun:__char ltar babs te bdag la thim:__sdig sgrib nyes ltung kun byang gyur:__sngar byas kyi sdig pa la 'jigs skrag shas mi bzod pa'i gnong 'gyod drag pos/__bla ma rdo rje sems dpa' bdag dang sems can thams cad kyis tshe rabs 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig ltung bag chags dang bcas byang zhing dag par byin gyis brlab tu gsol snyam pa rnam par sun 'byin pa'i stobs/__dmigs 'dun de las ma yengs pa'i ngang yig brgya gsol 'debs kyi tshul du bzlas pas thugs srog sngags phreng dang bcas pa las bdud rtsi'i rgyun dkar khra la la babs/__sbyor mtshams nas thon te rang gi spyi bor zhugs pas sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad thams cad dud khu sol khu rnag khrag 'bu srin gyi rnam par dbang po'i sgo dang ba spu'i bu+u ga thams cad nas phyir bdas/__lus shel bum dri ma med pa ltar gyur pa'i nang thams cad bdud rtsis khangs par bsam pa gnyen po kun tu spyod pa'i stobs te/__dmigs gnad de dag dang ma bral bas he ru ka'i yig brgya ci nus bzlas pa'i mthar/__phyin chad srog la bab kyang sdig ltung gi las mi bgyid do snyam pa sor chud pa'i stobs dang ldan pas/__mgon po bdag ni mi shes rmongs pa yis:__dam tshig las ni 'gal zhing nyams:__bla ma mgon pos skyabs mdzod cig:__gtso bo rdo rje 'dzin pa ste:__thugs rje chen po'i bdag nyid can:__'gro ba'i gtso la bdag skyabs mchi:__sku gsung thugs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams chag thams cad mthol zhing bshags so:__sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad byang zhing dag par mdzad du gsol:__zhes brjod cing bshags sdom byas pas/__bla ma rdo rje sems dpa'i zhal nas sdig sgrib dag pa'i gnang ba stsal dgyes pa chen pos 'od du zhu nas rang la thim pas gsang ba gsum dang sgo gsum dbyer mi phyed par byin gyis brlabs par mos la mnyam par bzhag__/des rang rgyud sdig ltung gi dri ma dang bral bas lam gyi gegs dang gol sa mi 'byung zhing yon tan tshul bzhin du skye bar 'gyur ro/__/bzhi pa ni rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba yin pas thog mar rten bskyed pa ni/__rang mdun nam mkhar pad zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma thod phreng rA ga'i mdangs:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khyud:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor bzhugs:__zhes pa'i tshig gis gsal btab la mdun gyi nam mkhar rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang pad+ma thod phreng rtsal sngar skyabs yul gyi skabs su smos pa ji lta ba bskyed/__de'i spyan sngar tshogs bsags pa ni/__maN+Dal dngos su yod na lag len tshul bzhin byas la 'bul/__med na yid kyis dmigs te/__phyi ltar stong gsum ri rab gling bzhi bye ba phrag brgya lha mi'i yo byad kyis bkang ba'i snod bcud dpal 'byor ngo mtshar bsam gyis mi khyab pa/__nang rang gi tshe rabs thog ma med pa nas da lta yan chad kyi lus dang longs spyod dge ba'i rtsa ba ci mchis pa/__gsang ba mchod bya mchod byed mchod pa'i yul thams cad kyang gdod nas rang bzhin gyis spros pa dang bral bar shes pa'i don dam stong nyid kyi ngang las rnam pa sgyu ma'i rol pa lta bur phul bas rang gzhan sems can thams cad kyi rgyud la tshogs gnyis yongs su rdzogs par mos la/__oM AHhU~M:__stong gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dang bcas pa:__'khor gsum spros pa bral ba'i ngang :__bla ma mchog la dbul bar bgyi:__gu ru rat+na maN+Dal pU dza ho:__zhes brgya stong la sogs pa tshogs rdzogs pa'i rtags ma byung gi bar du phul bas nyams rtogs yar zla ltar rgyas par 'gyur ro/__/zhar byung tshogs bsags yan lag bcu pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chag sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__ces lan ji ltar rigs pa dang*/__'bum lnga gsog skabs lus phyag kyang skabs 'di'am skyabs 'gro dang sbrags te 'bum phrag bsags/__dngos gzhi gsol ba gdab pa ni/__rang nyid la thar pa'i lam phyin ci ma log pa ston pa'i bla ma de nyid sangs rgyas kun las lhag pa'i yon tan dang bka' drin can du bltas la tshad gzung med pa'i mos gus snying khung rus pa'i gting nas bskyed de/__spro na byang gter bla ma sku gsum gyi gsol 'debs sngon du 'gro bas/__khyab bdag chos sku kun bzang rdo rje 'chang*/__/longs sku dpal ldan 'khor lo bde ba'i mchog__/sprul sku lhan skyes rdo rje rnal 'byor mar/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/'chi med pad+ma badz+ra lha lcam yum/__/dbyings phyug mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal ma/__/'jam mgon chos rgyal khri srong yab sras la/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/rnam snang lo tsA rgyal ba mchog gi dbyangs/__/gter 'byin rgya ston pad+ma dbang phyug dang*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/he ru ka dngos gu Na shAkya shrI/__/d+harma sa ra 'phags mchog rdo rje 'dzin/__/khyab bdag pad+ma ye shes rdo rje la/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/brgyud gsum rig 'dzin yi dam rgyal ba'i lha/__/dpa' bo d+hA ki dam can chos skyong tshogs/__/'khor 'das drwa ba sdom pa'i dkyil 'khor la/__/gsol ba 'debs so bde chen ye shes stsol/__/tha mal snang zhen lha yi 'khor lor shar/__/rdo rje'i bzlas pas las dang dngos grub 'grub/__/bdag byin rlabs kyis gzung 'dzin rtog tshogs zhi/__/mngon shes drug gi gsal snang thob par shog__/sna tshogs rdo rjes rlung sems dbu mar thim/__/dza lan d+ha ras rtsa khams 'ja' skur smin/__/nor bu 'gengs pas phyag rgya bzhi yi lam/__/bde chen ye shes skyes brtan gong 'phel shog__/mthar thug bsam mi khyab pa'i rnal 'byor gyis/__/don gyi lhan skyes mngon du gyur nas kyang*/__/zung 'jug bde chen pad+ma badz+ra rtsal/__/bdag gzhan 'gro bas myur du 'grub par shog__/ces brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas/__kye kye bla ma rin po che:__bdag la re ltos khyed las med:__snying nas gus pas gsol 'debs na:__dbang dang byin rlabs bstsal tu gsol:__zhes gsol 'debs nyid mos gus rtse gcig pas 'bum phrag bsags/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__bsnyen pa 'bum phrag bcu gnyis nyung mtha' byas pa bsags/__thun mthar dbang blang ba ni/__rtse gcig bsnyen pas gsol btab mthus:__bla ma 'od zhu rang la thim:__gsang gsum dbyer med byin gyis brlabs:__dbang bzhi'i ye shes smin par bsam:__zhes pas/__mos gus gdung shugs kyis bla ma 'od du zhu ste rang la thim/__bla ma'i sku dang rang gi lus dbyer med du byin gyis brlabs/__bum dbang gi ye shes rgyud la smin/__/bla ma'i gsung dang rang gi ngag dbyer med du byin gyis brlabs/__gsang dbang gi ye shes rgyud la smin/__bla ma'i thugs dang rang gi yid dbyer med du byin gyis brlabs/__sher dbang gi ye shes rgyud la smin/__bla ma'i dbyings dang rang gi rig pa dbyer med du byin gyis brlabs/__dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la smin par bsam la/__mos gus kyi stobs las skyes pa'i gnyug ma'i shes pa rig stong bzo bcos med pa'i rang ngo la ci gnas su bzhag__/thun las ldang ba na/__dge ba 'di yis myur du bdag__/dpal ldan bla ma 'grub gyur nas/__/sogs dang*/__lha mo tshad ma dam tshig tshad ma dang*/__/de gsung tshig kyang tshad ma'i mchog yin ste/__/bden pa des kyang lha mo de dag rnams/__/bdag la rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/ces sogs dge ba bsngo zhing snang grags rtog tshogs thams cad bla ma'i sku gsung thugs kyi rol par lam du khyer/__des ni tshe 'di nyid la dgongs pa'i btsan sa zin te rtsa brgyud bla ma'i gdung 'tshob nus par 'gyur ro/__/de dag gis sngon 'gro'i ngag 'don gyi rim pa dmigs pa'i tshul dang bcas pa 'jug bder dkyus gcig tu spel ba ste/__rgyas pa khrid yig las shes par bya dgos shing*/__gang ltar yang dngos gzhi'i nyams rtogs skye zhing mthar phyin pa sngon 'gro'i nyams myong dang bsags sbyangs 'ba' zhig la rag las pa'i gnad shes pas dmigs rkang gi rigs rdo rus 'phrod nges kyis myong ba thon thon dang*/__skyabs sems yig brgya/__maN+Dal/__phyag__/bla ma'i rnal 'byor 'bum phrag re'i nyung mtha' byas pa dang*/__khyad par bla ma'i rnal 'byor gyi gsol 'debs nyid 'bum phrag bzhi dang*/__bsnyen bzlas 'bru 'bum gtang ba gal shin tu che/__der ma zad dngos gzhi'i nyams len skabs su yang thog mar sngon 'gro thun re re bzhin btang ste dngos gzhi la 'jug pa spel ba gnad dang ldan pa'ang shes parabya dgos so/__/zhes pa'ang grub brnyes rnal 'byor spyod pas dzam gling tha grur mdzes pa'i rtogs pa don brgyud kyi bka' bab dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi chos sde chen po pur+Na kha'i rdo rje slob dpon gter chen rdo rje gling pa'i gdung rigs su 'khrungs pa/__'jam dbyangs ye shes seng ge gtsos dpon du mas/__zab lam 'di nyid la nyams bzhes gnang phyir smin grol phul ba'i tshe bka' yis bskul ba bzhin khyab bdag 'jam pa'i rdo rje sku gong 'og gi rdo rje gsum gyi byin rlabs bdud rtsis reg pa'i skal bzang can 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis lho 'brug gi rgyal khab kyi bye brag gsang zab 'od gsal thugs kyi rdzongs du rig 'dzin gong ma'i phyag bzhes ltar bsdebs pa'i yi ge pa ni sngags ban 'jigs med skal bzang gis bgyis pa 'gro kun bde chen mchog gi gsang ba'i dbyings su dgyes dgur rtsen pa'i dpal du gyur cig__/mang+ga laM/_

Footnotes

Other Information