JKW-KABAB-07-JA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:42, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs JKW-KABAB-07-JA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 11, Pages 387 (Folios 1a1 to 1a5)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 387. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

ཅེས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བྲིས་པའོ།

ces phun tshogs rnam rgyal pas bris pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། གཞི་དབྱིངས་སྟོང་ཆེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །རང་སྣང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་དང༌། །ཟུང་འཇུག་སྟོན་པ་ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་མ། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་དང༌། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །བཀའ་བབས་བྱིན་ཐོབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །བརྒྱུད་འཛིན་ཆོས་བདག་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གྱི། །དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །མ་གྱུར་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ནུས་ཤོག །ཅེས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བྲིས་པའོ།
[edit]

@#/__/dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs bzhugs so//____gzhi dbyings stong chen mgon po kun tu bzang*/__/rang snang 'od gsal rdo rje bdud rtsi dang*/__/zung 'jug ston pa o rgyan sman gyi blar/__/gsol ba 'debs so bde stong ye shes stsol/__/rgyal ba kun yum ye shes DA ki ma/__/skad gnyis smra ba ye shes gzhon nu dang*/__/zab gter sgo 'byed ye shes bzang po la/__/gsol ba 'debs so bde stong ye shes stsol/__/bka' babs byin thob pad+ma mdo sngags gling*/__/blo gros mtha' yas chos kyi rgya mtsho sogs/__/brgyud 'dzin chos bdag rim par byon rnams la/__/gsol ba 'debs so bde stong ye shes stsol/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/bde ba chen po bla ma'i gsang gsum gyi/__/dag rdzogs smin pa'i nyams len mthar phyin te/__/ma gyur 'gro ba'i don chen sgrub nus shog__/ces phun tshogs rnam rgyal pas bris pa'o/

Footnotes

Other Information