བི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་བཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:41, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA bA sti zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi JKW-KABAB-02-KHA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 17, Pages 107-108 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA bA sti zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 107-108. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Pith Instructions - man ngag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/parting-four-attachments-nectar-heart
Colophon

།ཅེས་པའང་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭར། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ཅིང་གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་བའི་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang phyogs med kyi rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwar/__rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyis bla ma sa skya pa chen po la dngos su zhal bstan cing gsung gi gnang ba stsal ba'i rang byung rdo rje'i brag gi ke'u tshang du bris pa dge

[edit]
༄༅། །བི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་པཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་ཀུན་དམ་ཆོས་སྤྱོད། །ཆོས་ལམ་ལོངས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞི། །འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་དབྱིངས་སུ་འཆར་བར་ཤོག །རྟེན་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང༌། །ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་པ་མིན། །དུས་སྐད་ཅིག་མི་རྟག་འཇིག་པའི་ཕྱིར། །ལས་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་བརྩོན་ཡང་འཚལ། །བློ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་གྱུར་ཀྱང༌། །ཁམས་གསུམ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་འཁོར་བ་ལས། །བཅོས་མིན་གྱི་ཐར་འདོད་བསྐྱེད་ཀྱང་འཚལ། །རང་ཞི་བདེ་ཙམ་ཞིག་དོན་གཉེར་ཡང༌། །བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་སེམས་མིན། །སེམས་ཅན་ཀུན་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཕྱིར། །བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་སྦྱོར་ཡང་འཚལ། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བྱང་སེམས་འབྱོངས་གྱུར་ཀྱང༌། །འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། །བདག་ལྟའི་རྩ་བ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། །སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་སྐྱེལ་ཡང་འཚལ། །ཚིག་དེ་སྐད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས། །དཔལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོར་གདམས་པའི་བཅུད། །ཉམས་གང་ཤར་དབྱངས་སུ་བླངས་པའི་དགེས། །མ་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭར། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ཅིང་གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་བའི་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

@#/__/bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA pA sti/__zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi zhes bya ba/__rje 'jam dbyangs bla ma'i byin rlabs kyis/__/mkha' khyab kyi 'gro kun dam chos spyod/__/chos lam longs lam gyi 'khrul pa zhi/__/'khrul snang kun dbyings su 'char bar shog__/rten dal 'byor rnyed dka' thob gyur kyang*/__/tshe 'di la zhen na chos pa min/__/dus skad cig mi rtag 'jig pa'i phyir/__/las dge sdig blang dor brtson yang 'tshal/__/blo dam pa'i chos la phyogs gyur kyang*/__/khams gsum la zhen na nges 'byung min/__/sdug bsngal gyi rang bzhin 'khor ba las/__/bcos min gyi thar 'dod bskyed kyang 'tshal/__/rang zhi bde tsam zhig don gnyer yang*/__/bdag don la zhen na byang sems min/__/sems can kun pha ma drin can phyir/__/byams snying rje byang sems sbyor yang 'tshal/__/kun rdzob kyi byang sems 'byongs gyur kyang*/__/'dzin pa byung na lta ba min/__/bdag lta'i rtsa ba gcod pa'i phyir/__/spros bral gyi dbyings su skyel yang 'tshal/__/tshig de skad rje btsun 'jam dbyangs kyis/__/dpal brtse ba chen por gdams pa'i bcud/__/nyams gang shar dbyangs su blangs pa'i dges/__/ma 'gro kun byang chub myur thob shog__/ces pa'ang phyogs med kyi rgyal khams nyul ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwar/__rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyis bla ma sa skya pa chen po la dngos su zhal bstan cing gsung gi gnang ba stsal ba'i rang byung rdo rje'i brag gi ke'u tshang du bris pa dge/__//

Footnotes

Other Information