JKW-KABAB-02-KHA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:37, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")

རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན།
Wylie title rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan JKW-KABAB-02-KHA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 7, Pages 51-52 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 51-52. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན་ཅེས་བྱ་བ།། ༄༅། །ཨེ་མ་ཧོ། སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཡི་ཚོགས་ཀུན། །ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་གཉུག་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྡམས་པས། །བདེ་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཤར་བའི། །ལྷན་སྐྱེས་ཀ་ནས་དག་པའི་ངོ་བོ་ལ་འདུད་དོ། །སྦྱང་གཞི་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡི་གནས་ལུགས། །སྦྱོང་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྙིང་པོ། །སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་རྟོགས་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་བ། །སྦྱངས་འབྲས་དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་གོ་འཕང་དུ་སྦྱོར་རོ། །སྒོང་མངལ་བག་ཆགས་སྦྱང་ཕྱིར་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། །བདག་སྲས་གཞན་སྲས་རྣམ་པར་རིམ་སྐྱེས་སུ་བསླབས་ཤིང༌། །ས་བོན་ལས་སྐྱེས་གློ་བུར་རང་བྱུང་གི་ལྷ་སྐུས། །དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་ཟད་དོ། །གསལ་སྣང་གང་ཤར་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྫོགས་པས། །སྐད་ཅིག་མངོན་གྱུར་རྫུས་སྐྱེས་བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དུ། །གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་མཐར་ཕྱིན་རྣམ་ལྔ་རུ་རྫོགས་པས། །འཁྲུལ་པའི་ཆོས་ཀུན་ཟུང་འཇུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྡུད་དེ། །ཉེར་ལེན་སྲིད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་རང་ངོ་རུ་དག་གོ། །སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་གནད་ཀྱིས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གོམས་པས། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་ཕྲིན་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་ཞིང༌། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཡི་རིམ་པ་ཡི་ཁོངས་སུ། །ལམ་ལྔ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་རོ། །སྣང་སྟོང་ལུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདན་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉག་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པས། །དག་བྱ་དག་བྱེད་དག་འབྲས་ང་རྒྱལ་ལ་བསླབས་ཤིང༌། །སྣང་ཡུལ་ལྷ་སྐུའི་ཁྱེར་སོ་རོལ་པ་རུ་ཤར་རོ། །འགྲོ་འོང་རླུང་གི་རང་བཞིན་གསང་སྔགས་སུ་གོམས་པས། །སྐྱོན་བཅུ་སྤངས་ལ་རྣམ་གསུམ་བཟླ་ཚུལ་གྱིས་སྤྲས་ཏེ། །སྒྲ་གྲགས་ཐབས་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བས། །མཐར་ཐུག་སྲོག་རྩོལ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་རུ་སྨིན་ནོ། །བསྒོམ་བྱ་འཇོག་བྱེད་བྲལ་བའི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངོ་བོ། །མཐའ་ལ་མི་གནས་དབུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་དག་པས། །ཚོགས་དྲུག་འཁྲུལ་པའི་བདེན་ཞེན་རང་རིག་ཏུ་གྲོལ་ཏེ། །ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་སྐྱེ་མེད་ཆེན་པོ་རུ་སྨིན་ནོ། །དེ་སྐད་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐོལ་གླུ། །མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་དཀོར་མཛོད་ནས་བླངས་པས། །གཟུང་འཛིན་བདེན་ཞེན་འཁྲུལ་པ་ཐབས་མཆོག་གིས་བཟུང་སྟེ། །བདེ་སྟོང་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྨིན་པ་རུ་ཤོག་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan ces bya ba//__@#/__/e ma ho/__snang srid snod bcud gzung 'dzin 'khrul pa yi tshogs kun/__/zung 'jug bde chen gnyug ma'i dkyil 'khor du bsdams pas/__/bde stong sgyu 'phrul drwa ba'i rang bzhin du shar ba'i/__/lhan skyes ka nas dag pa'i ngo bo la 'dud do/__/sbyang gzhi kun khyab bde gshegs snying po yi gnas lugs/__/sbyong byed dkyil 'khor gsum ldan bskyed rim gyi snying po/__/sbyang bya glo bur 'khrul pa'i rtogs tshogs kyi drwa ba/__/sbyangs 'bras dag rdzogs smin gsum go 'phang du sbyor ro/__/sgong mngal bag chags sbyang phyir spros bcas kyi dkyil 'khor/__/bdag sras gzhan sras rnam par rim skyes su bslabs shing*/__/sa bon las skyes glo bur rang byung gi lha skus/__/drod gsher skyes kyi bag chags ma lus pa zad do/__/gsal snang gang shar lha yi dkyil 'khor du rdzogs pas/__/skad cig mngon gyur rdzus skyes bag chags kun sbyang ngo*/__/de ltar gzhi la brten pa'i nyams len gyi lam du/__/g.yo thob goms brtan mthar phyin rnam lnga ru rdzogs pas/__/'khrul pa'i chos kun zung 'jug dkyil 'khor du sdud de/__/nyer len srid pa'i 'khrul 'khor rang ngo ru dag go/__/srog sdom gzer bzhi'i gnad kyis lhan skyes su goms pas/__/rdo rje gsum dang phrin las dkyil 'khor la dbang zhing*/__/bsnyen sgrub yan lag bzhi yi rim pa yi khongs su/__/lam lnga rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang la sbyor ro/__/snang stong lus kyi 'khor lo gdan gsum gyi rang bzhin/__/sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor nyag gcig tu rdzogs pas/__/dag bya dag byed dag 'bras nga rgyal la bslabs shing*/__/snang yul lha sku'i khyer so rol pa ru shar ro/__/'gro 'ong rlung gi rang bzhin gsang sngags su goms pas/__/skyon bcu spangs la rnam gsum bzla tshul gyis spras te/__/sgra grags thabs shes mnyam sbyor dkyil 'khor du shar bas/__/mthar thug srog rtsol yid bzhin 'khor lo ru smin no/__/bsgom bya 'jog byed bral ba'i spros bral gyi ngo bo/__/mtha' la mi gnas dbu ma'i rang bzhin du dag pas/__/tshogs drug 'khrul pa'i bden zhen rang rig tu grol te/__/shar grol dus mnyam skye med chen po ru smin no/__/de skad rnal 'byor chen po'i dkyil 'khor gyi thol glu/__/mgrin pa longs spyod 'khor lo'i dkor mdzod nas blangs pas/__/gzung 'dzin bden zhen 'khrul pa thabs mchog gis bzung ste/__/bde stong mtshan dpe'i dkyil 'khor smin pa ru shog cig/__//_

Footnotes

Other Information