JKW-KABAB-01-KA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:00, 10 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
Wylie title bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba JKW-KABAB-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 2, Pages 89-207 (Folios 1a to 60a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 89-207. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Catalogue of Contents - dkar chag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: DKR-KABUM-04-NGA-003
Colophon

ཅེས་ལེགས་བྱས་འདི་ཉིད་བརྩམ་པ་པོ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དགྱེས་པས་བསྐྱངས་བའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པས་ལྷོ་མོན་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་ནས་དབུ་བརྩམ། །མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གསར་བསྐྲུན་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་བྲིས་པའི་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི་དཔེ་ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་གཉིས་པར་སྤེལ་བར་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་མིང་མེད་དུ་ཞི་ཞིང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྣང་བས་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་བརྡལ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།།

ces legs byas 'di nyid brtsam pa po blo gros phun tshogs nas rten bcas bskul ba bzhin kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i brtse ba chen pos thun mong ma yin par dgyes pas bskyangs ba'i 'bangs kyi tha chung 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor du 'bod pa'i rgyal khams pas lho mon sku rjes rdo rje brtsegs pa'i ke'u tshang du chos rgyal 'jigs med seng+ge dbang phyug gis bka' dgongs phur gsum gyi lha khang gsar bzhengs kyi sman ljongs nas dbu brtsam/__/mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu'i mdzes rgyan du 'brug rgyal yum skal bzang chos sgron gyis gsar bskrun rtsa gsum dgyes pa'i dga' tshal du dpal chen 'dus pa'i tshogs sgrub dang 'brel snang srid bdud rtsi yon tan gyi dkyil 'khor du byin gyis brlabs pa'i thun mtshams su bris pa'i skabs rdo rje'i mched po mkhyen rtogs yon tan rgyan gyis mdzes pa'i dpe war mchog sprul 'jam dbyangs kun dga' bsod nams kyis yi ge gnyis par spel bar mdzad pa 'dis kyang snyigs dus bstan 'gro'i rgud pa ming med du zhi zhing thub bstan yongs rdzogs kyi snang bas 'dzam gling tha grur brdal ba'i rgyu ru 'gyur ba rje btsun bla ma mchog gis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA ka l+ya NaM b+ha wan+tu//

[edit]
༄༅། །བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས།།རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་འཆི་མེད་རྫིང་རིང་ངོགས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྒྱུ་སྐར་ཆེས་བཀྲ་བས། །ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་ཆུ་གཏེར་སྤེལ་མཛད་པའི། །མཁས་གྲུབ་དབང་པོས་སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཉི་ཟླའི་འགྲོས། །བསྟན་འགྲོའི་མཁའ་ལ་འཆར་བས་གཟུར་གནས་ཀྱི། །བློ་གྲོས་ལང་ཚོ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་སྤྲོ། །དེ་ཡང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་འདུལ་ཞིང༌། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་མདོ་ཁམས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་མངའ་རིས་ལ། ཡུལ་གྱི་དགེ་བཅུ་གཡང་དུ་ཆགས་ཤིང༌། ཉེ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་ཁ་བཀྲ་བ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་མང་པོ་དང་འདབས་འབྲེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། གཏེར་ལྷུང་ཞེས་པའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལུང་དུ། རྩེ་སྒང་ཞེས་པའི་རི་བོའི་མདུན༔ མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་འབྱུང་༔ བཅུ་གསུམ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་སྤྱོད༔ ཅེས་པ་ལྟར་དིལ་མགོ་ཞེས་པར་ཡབ་ཚང་དུ་ཆགས་པ་སྟེ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ལས། དེ་ཉིད་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས༔ རྣལ་འབྱོར་ནང་གི་གསང་བ་ཆེ༔ དར་ལ་མ་སྨིན་འཆལ་ནས་ཀྱང་༔ ཐ་སྙད་སྒྲ་ཕྱིར་འབྲངས་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་རྙེད་པ་ཆེས་དཀོན་ཚེ༔ པད་འབྱུང་བི་མས་བྱིན་བརླབས་པ༔ མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་སྤྲུལ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ནམ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཅར་རིགས་ཅན་ཞིག༔ མདོ་ཁམས་བར་གྱི་མཐིལ་དུ་འབྱུང་༔ ཆུང་ནས་སྙིང་པོའི་དོན་དང་ནི༔ ལྷག་པར་པད་འབྱུང་བི་མ་ལའི༔ བཀའ་སྲོལ་ཟོལ་མེད་ཁོ་ནར་དད༔ བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་གྱིས༔ བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མེད་འཕེལ་འདོད་པས༔ ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་འདའ༔ ཚང་མའི་བསྟན་དང་སྟོན་པ་དག༔ ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་བ་སྤུ་གཟིངས༔ མཆི་མ་འཁྲུགས་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས༔ སྐལ་པ་བཟང་པོའི་རིགས་སད་མཐུས༔ རིག་འཛིན་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོས་ཀྱང་༔ སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་མཁྱེན་ཅིང་དགོངས༔ རྒྱ་ཆེན་བཀ༷འ་དང་ཟབ་མོའི་གཏེར༔ ས་གཏེར༷་དངོས་དང་ཡ༷ང་གཏེར་དང་༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏེར༷༔ དག༷་སྣང་སྙན༷་བརྒྱུད་རྗེས་དྲན༷་ཏེ༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱིས་དབུགས་འབྱིན་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུང་དོན་དང་མཐུན་པའི་མཛད་པ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནང་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོ་བཀའ་བབས་བདུན་སྟེ། དེའི་ཚུལ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གཏེར་ལུང་ལས། བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད༔ ཟབ་མོ་དངོས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གཏེར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར༔ དག་སྣང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆུ་བོ་ནི༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐལ་བར་བབས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཙས་ཆེན་བྱེད༔ ཟབ་རྒྱས་ཉི་འོད་ལྷག་པར་བརྡལ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་པའི་རིང་བརྒྱུད། ཟབ་པ་གཏེར་གྱི་ཉེ་བརྒྱུད། ཡང་ཟབ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་གསུམ། གཏེར་བརྒྱུད་ལ་དངོས་གཏེར་རི་བྲག་གཙུག་ལག་ཁང་མཚོ་ལས་བཏོན་པའི་ས་གཏེར་དང༌། དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་ལས་བྱུང་བའི་དགོངས་གཏེར་གཉིས། ས་གཏེར་ལ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་རང་གཏེར་དང༌། སྔོན་བྱོན་གཏེར་སྟོན་གྱིས་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་སླར་སྣང་བར་མཛད་པ་གཉིས། དགོངས་གཏེར་ལ་ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་ལས་བརྡོལ་བའི་ཆོས་བཀའ་སྤྱི་མིང་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བཏགས་པ་དང༌། སྐུའི་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གསང་མཛོད་བརྙེས་པ་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོས་བཀའ་གཏན་ལ་དབབ་པ་རྗེས་དྲན་གཉིས་སུ་དབྱེ། དག་སྣང་ལ་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་བསྟན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་སད་པ་དང༌། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་ནས་ཚིག་དངོས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དབུ་ཞབས་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་དུ་མ་ཆད་མ་ལྷག་པར་གཏན་ལ་ཕབས་པ་སྙན་བརྒྱུད་དང་བདུན་ཏེ། དེ་ལ་བཀའ་བབས་སྤྱིར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས། དེའང་བྲག་རི་ལྷུན་ཆགས་ཀྱི་ཕུག་པའི་ནང་དུ་སྤྲིན་དཀར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁྲོད་ན་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་བཀོད་པ་ཅན་མཇལ། དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བརྡའི་དབང་བསྐུར་གནང་བཀའ་བབས་བདུན་འབྱུང་བའི་དབུགས་དབྱུང་རྒྱས་པར་སྩལ་བའི་མཐར་སྤྱན་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་ཏེ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང༌། །འཛིན་པའི་རྟོགས་པས་མ་བསླད་པ། །རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའོ། །ཞེས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྩལ་ཏེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར་ཏེ་དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང༌། ཡང་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་ལུག་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མནལ་ལམ་དུ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་སྤང་ལྗོངས་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་སོགས་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པ་ན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཀེའུ་ཚང་རིམ་པ་དགུའང་ཟེར་དྷ་ཧེ་ནའི་འདུ་ཁང་ཡིན་སྙམ་བྱེད་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཁང་དགུ་བརྩེགས་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་བཀོད་པ་བློ་ལས་འདས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་གཅིག་གིས་ལམ་སྣ་བྱས་ཏེ་རིམ་པར་ཕེབས་པའི་རྩག་འོག་མ་རྣམས་སུ་པཎ་གྲུབ་ཕྱག་དཔེ་ཐོགས་ཤིང་འཆད་པ་དང༌། སྐུ་བརྙན་སོགས་མང་པོ་བཞུགས་སྙམ་བྱེད་པ་ལས་ཞིབ་པར་མ་རྟོགས་རིམ་པ་བརྒྱད་པ་དེར་ཕེབས་པ་ན་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཀྱི་སྐུའི་གཡས་གཡོན་དུ་གླེགས་བམ་མང་པོ་བརྩེགས་པ་ཞིག་མཇལ་བ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་བཏུད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་མཛད་པས། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་གླེགས་བམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་བསྟན་པ་ཤེར་ཕྱིན་སྡུད་པའི་གླེགས་བམ་འདུག །དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ལུང་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། གཡས་ཕྱོགས་ནས་ཤོག་བུ་དུང་མདོག་ལ་བོད་ཡིག་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་བླངས་ནས་བསྟན་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བར་སྣང༌། དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེགས་པའི་ཚུལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། ལུང་བསྟན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་པའི་མཐར་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དར་ཅིག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབྱམས། དེ་སད་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ལམ་རྩག་འོག་མ་རྣམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ། པཎ་ཆེན། སྒོམ་པ་དང༌། བཤད་པ་དང༌། གཟིམས་པ་པོ་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་སེམས་སྡེའི་མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཡིན་སྙམ་བྱེད་པ་ལས་བྱིན་རླབས་སོ་སོར་ཞུས་ནས་སྒོར་ཕེབས་པའི་ཚེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་དེར་བུད་ཤིང་སོགས་མེད་པའི་མེ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབར་ཞིང་འདུག་པ་ལ་འདིར་བསྲེག་དགོས་སྙམ་པ་ཞིག་གི་ངང་མེ་དེར་ཞུགས་པས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཚིག་པས་སྣང་བ་དེ་དག་འགག་ནས་འོད་ལུས་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡིན་སྙམ་པ་དང་བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མུ་མཐའ་མེད་པ་ལ་འབྱམས་པའི་ངང་དུ་མནལ་སད་ནས་ཉམས་དེ་ཞག་ཁ་ཤས་ཀྱི་བར་དུ་མ་ཡལ་བ་བྱུང༌། དེ་དག་ལས་ཐུགས་སྤྲོ་བ་བརྟས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བཏབ་མཛད་པའི་རྐྱེན་ལས་མདོ་རྒྱུད་བཀའ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་དང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་གངས་ཅན་དུ་བཞུགས་སོ་འཚལ་གསན་གྲུབ། གཞུང་དང་གདམས་པའི་ཡིག་རྙིང་ཁྱད་པར་ཅན་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་མང་པོའང་རྩོལ་བཅས་རྩོལ་མེད་ཀྱིས་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་དད་མོས་ཅན་རྣམས་ལ་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་པས་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཀུན་གྱི་སྲོག་མཐུད་པར་མཛད་པ་འདི་གཙོ་བོ་སྟེ། རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུངས་ལས། མདོར་ན་བཤད་རྒྱུད་ཤིང་རྟ་བཅུའི། །རིང་ལུགས་རྒྱུན་བཞུགས་ཕལ་ཆེར་ཐོས། །ཅུང་ཟད་སྦྱངས་ཤིང་ཕྱོགས་ཙམ་ཤེས། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་ཁས་ལེན་དང༌། །ཆོས་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གངས་ཅན་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ཐུབ་དབང་ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་ནས་བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་བཟང་པོ་སོགས་དད་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚོའི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་སོ་ཐར། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། འཇམ་མགོན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ། འཇམ་པའི་དབྱངས་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྣམས་ལས། ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་བྱ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་སྤྱི། མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལས་སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང༌། ཁྱབ་བདག་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ལས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའི་ཞབས་ལས་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས་ལུགས་གཉིས་དང༌། མ་རྒྱུད་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ནག །ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་བ་དང༌། དུས་ཞབས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་ཞལ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་རྒྱུད་སྡེའི་མཐར་ཐུག་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་ལྡན། འཇམ་མགོན་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་རྗེ་བཙུན་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་སོགས་ལས་སྔ་འགྱུར་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་དང༌། བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་དབང་བཀའ་མཐའ་ཡས་གསན་ཅིང༌། ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་སྐོར། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་ཡབ་དང་བླ་སྨན་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་བྲིས་ཀློག་དང་རྩིས་དཀར་ནག །བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་གཉིས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ཡན་ལག་ཕྲ་མོ་ཚུན་གྱི་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན། སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ཚད་སྤོས་སྦྱོར་སོགས་ཆེས་མཁས་ཤིང་བྱང་བར་བསླབ། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་བློ་གྲོས་ལས་ཀ་ཙན་དབྱངས་གསུམ་གྱི་རི་མོ་དང་གོ་དོན་རྒྱས་པ། མངོན་བརྗོད་འཆི་མེད་མཛོད་རྩ་འགྲེལ། སྙན་ངགས་མེ་ལོང༌། སྡེབ་སྦྱོར་རིན་འབྱུང་སོགས་ཐུན་མོང་རིགས་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་གསན་བསམ་མཛད། བཀྲས་ལྷུན་ཀ་ཆེན་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ལས་བསྡུས་གྲྭའི་འགྲོ་ཕྱོགས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་འགྲེལ་པའི་སྟེང་ནས་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང༌། བྲག་སྒོམ་པཎྜི་ཏ་ལས་མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་སྦྱོར་བའི་གོ་དོན་རགས་རིམ་གྱི་བཤད་ལུང་སོགས་གསན། གཟིམ་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས། སྒོ་མང་ཞབས་དྲུང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། ཐེ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ལི་ཐང་རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ལས་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་རྒྱན་འཇུག་གཉིས། མཛོད། རྣམ་འགྲེལ་ཀྱིས་མཚོན་ས་སྐྱའི་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། དགེ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་བསྡུས་གྲྭ་ཚུན་ཆད་རྒྱ་ཆེར་སྦྱངས་པས་ས་དགེའི་ལུགས་སྲོལ་པདྨའི་འདབ་མ་ལྟར་བཀྲ་བ་རྣམས་ལ་རབ་བརྟགས་མ་ཡིན་པར་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་སད། ནང་དོན་རིག་པའི་སྐོར་ལ། གསར་མའི་ཕྱོགས་ཀྱཻ་རྡོར་མར་རྔོག་གི་བཤད་སྲོལ། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ། སྔགས་རིམ་སོགས་གཞུང་གདམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རྙིང་ཕྱོགས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་ཡང་ཕུར་སོགས་བཀའ་བབས་ཆུ་བོ་བཞིའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཕལ་ཆེར་རེ་རེའང་ལན་གྲངས་དུ་མར་གསན། དེ་དག་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་དགག་བཞག་དང༌། རང་ལུགས་ཀྱི་ཁས་ལེན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གནད། གྲུབ་ཆེན་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ། སྒྲུབ་ཕྲིན་ལག་ལེན་ཡན་ཆད་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏིག་དང་བཅས་ཏེ་སོ་སོའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་སྤ་བཀོང་ནུས་པར་འཆད་དུ་ཡོད་པ་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོར་ངེས་པ་དོན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང༌། གཞུང་འགྲེལ་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་སྤར་དུ་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པ་དང༌། བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ། བསྟན་འགྱུར་རྒྱུན་གང་བཞུགས། ཤངས་ཆོས། མར་ལུགས། ཞི་བྱེད། གཅོད་ཡུལ་སོགས་བཀླག་ལུང་ཁོ་ནའང༌། གླེགས་བམ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གསན། བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཐོས་པ་བཙལ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་དང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དབྱིག་གཉེན་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བསྟེན། དེ་དག་ཀྱང་གསན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྔ་རྗེས་ལོ་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དུ་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་བཀའ་གཏེར་དང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ། ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་རྩའི་ཉམས་བཞེས་ལོ་གསུམ་དུ་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་གཤེགས་པས་རྫོགས་ཆེན་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བརྙེས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་ཚེ་པཎ་གྲུབ་མང་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་ཡང༌། ཐོན་མིའི་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་གི་མཛད་བྱང་ལས། ཅེས་གངས་རིའི་ལྗོངས་འདིར་དཀའ་དྲིན་སུས་ཀྱང་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མིའི་རིགས་འཁྲུངས་སཾ་བྷོ་ཊའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡིད་ཀྱི་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་དྭངས་ཤིང་གཙང་མིའི་ངོགས་སུ་བཀོད་པ་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ལྡན་པས་མངོན་སུམ་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་ནུས་ལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐབས་དབྱར་སོས་སྐོར་དུ་སྐྱོ་སངས་ཆེད་བྲག་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་ཕེབས་ནས་ཅུང་ཟད་མནལ་བ་ན། ནམ་མཁའ་ནས་དྷཱིཿཞེས་པའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་པས་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་སོང༌། དེ་ལས་སད་མ་ཐག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དབྱེར་མེད་པ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྙིང་ཐིག་སྒྲོན་མ་བདུན་པ་ཐུགས་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བས་ཕྱིས་དུམ་བུ་དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ཙམ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་ཚར་རེ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དེའི་ཚིག་དོན་གང་ཡོད་ཐུགས་ལ་ཆུབ། བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཚར་གཅིག་གཟིགས་པས་སང་ཉིན་དེའི་དོན་ཐམས་ཅད་མཐར་ཆགས་སུ་མ་འདྲེས་པར་འཆད་ནུས་པ་དང༌། ཚིག་དེ་ལྡེབ་མ་དེའི་མདུན་རྒྱབ་ཕྲེང་གང་ཡོད་ཀྱང་མི་ནོར་བ་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རླབས་བསམ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག །གཙང་སྟོད་ས་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྨྲ་སེང་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དམར་སེར་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར་དྭངས་བའི་འོད་ཕུང་གི་ཀློང་ན་གཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་གླེགས་བམ་གྱིས་མཚན་པའི་ཨུཏྤལ་ཁ་ཕྱེ་མ་ཐག་པ་དང་རལ་གྲི་ཞིག་སྤྲོས་ཏེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དང་འདྲེས་པས་ཉིན་ཞག་མང་པོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས་པ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དབང་གིས་ལྷག་པར་མཁྱེན་རབ་དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟར་བརྡོལ་ཏེ། སྤྱིར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་རྩལ་ཆེ་བས་སྐུ་ཚེ་འདིར་སྒྲ་སྙན་སྡེབ་སྦྱོར་ནང་གནས་ཅི་ཡང་མ་བསླབ་པ་དགུང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་སྐོར་དུའང་བསྟོད་ཚོགས་དང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རིམ། གཞན་དག་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་སོགས་ཟད་མི་ཤེས་པ་དགོངས་ཉམས་བྱུང་རྒྱལ་གྱི་ངང་ནས་རྩོམ་ཚོག་གནང༌། དེ་དག་ཀྱང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རིན་ཐང༌། གོང་འོག་གི་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཀཿཐོག་རྨོག་སྟོན་གསང་བདག་ཆེན་པོ་དང༌། ཞེ་ཆེན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ། གཙང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཆ་ཤས་བཀའ་འབུམ་གསུང་ཐོར་བུར་གསལ་བ་དང༌། ལར་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདིས་ལོ་རྒྱུས་འཆད་པ་ན་སྔོན་རབས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་སུ་མི་འབྱུང་བའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཞིབ་མོ་རང་ཚིག་གིས་གསལ་བ་ཉན་པ་པོའི་བློས་འཁྱུད་དཀའ་བ་ཤ་སྟག་འབྱུང་སྟེ་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མཐུར་སྣང་ཞེས་གསུངས། སྐུའི་སྐྱེ་བ་མང་པོར་ཆོས་ཚོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། ལན་ཅིག་དགའ་ལྡན་ནས་འོང་ཟེར་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆོས་གོས་རྡོ་ཚོས་ཅན་མནབ་པ་ཞིག་གིས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་རྩལ་ཏེ་དེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཡིན་པར་འདུག་གསུངས་ཏེ་བྱམས་ཆོས་ལྔའི་ལྗགས་གཤད་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་སྟོན་འཁོར་ལ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསན། དེ་ལས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟ་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་མེ་ཁྱི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་སྐོར་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་མི་ཕམ་ལ་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཞིག་བྲིས་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་མཛད་འགྲེལ་པ་བྲི་གྲུབ་ནས། སླར་དབྱར་ཕྱོགས་བཤད་པ་ཞིག་བགྱིད་པར་རྩོམ་པའི་ཚེ། ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྐུ་མདུན་ཤོག་གསུངས། མདངས་སུམ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ན་བཟའ་བཙུན་ཆས་རྡོ་ཚོས་ཅན་དཀྱུས་མ་མནབ་པ་ཞིག་གིས་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོའི་ཕྱག་དཔེ་ཡིན་གསུངས་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་བསྣམས་ནས་ཁོང་ལ་གནང་སྟེ་བཤད་པ་མཛད་སོང་བའི་རྗེས་ལ། ཁོང་གིས་ཀ་ཤཱིའི་སྒོམ་རིམ་གྱི་བཤད་པ་ཞིག་ཞུས་པ་ལ། སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཡོད་པ་དེས་ཆོག་གསུང་བ་བྱུང༌། ད་ནངས་ཁྱེད་ལ་བཤད་ལུང་བྱེད། གནང་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་རྒྱན་གྱི་བཤད་པ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་བཤད་པ་གྲུབ་པ་གྱིས་ཞེས་ཕེབས་པ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མིག་གཅིག་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་དགོངས་པ་བཞིན་དབུ་མའི་ཤིང་རྟ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགལ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལེགས་བཤད་སེང་གེའི་ང་རོ་བསྒྲགས་པས་རྡོ་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང༌། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜིཏ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཐུགས་སྲས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དུ་མ་དང༌། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ད་ལྟའང་འཆད་ཉན་མཛད་བཞིན་པ་དང༌། ས་ཆེན་གྱིས་ལན་གསུམ་དུ་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་སྩལ་ཞིང་མེ་ཡོས་མགོ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་སུ་དཔལ་སྤུངས་ཕུར་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་མཛད་སྐབས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་བཤད་གཅིག་གནང་གྲུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ནུབ་མོ་མནལ་ལམ་དུ་ས་ཆེན་མཇལ་བར་རྩ་དུམ་ལྗགས་བཤད་རྩོལ་བར་ཞུས་པས་སྔར་གནང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོག་པར་ཡོད་མོད་གསུངས་ལྗགས་བཤད་མདོར་བསྡུས་གནང་ནས་ཕེབས་སོང་བ་ན་དེ་ལ་ས་བཅད་སོགས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པར་འདུག་ཞུས་པས། རྩ་བའི་བཤད་རྒྱུན་དེ་ཀས་ཆོག །རྒྱས་པར་ངེད་རང་གི་སློབ་མ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྭ་ལས་བྲིས་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་གསུངས་པས་མཁོན་ཕུར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་རྩ་དུམ་བཅས་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་ཏེ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྒྱུད་འགྲེལ་དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་མཛད་པ་བཤད་རྒྱུན་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། ལྕགས་བྱ་ནག་པ་ཟླ་བར་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་སྒྲུབ་སྡེར་རྟེན་གསར་བཞེངས་རྣམ་ལ་རབ་གནས་དང༌། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་བཀའ་སྲོལ་བཞི་པོའི་དབང༌། རྒྱུད་བཤད། ལམ་འབྲས་བཅས་རྫོགས་པར་ཀུན་གཟིགས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསན་སྐབས་མནལ་ལྟས་སུ། ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པར་དབུས་སུ་ཁྲི་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པ་བཞུགས། སྐུའི་གཡས་གཡོན་དུ་པུསྟི་མང་པོ་བརྩེགས། མདུན་གཡས་གདན་རྐྱང་བཏིང་བའི་སྟེང་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་བཞུགས་འདུག་པ་ལ་གུས་བཏུད་མཛད་ནས། ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་བཤད་ཅིག་སྩོལ་བར་ཞུས་པས། གཡས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲི་ལ་ཕྱག་མཛུབ་གཏད་ནས་འགྲེལ་པ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས། གདོང་ཡིག་ལ་འགྲེལ་པ་ཡིན་པའི་གླེགས་བམ་ཞིག་ཕུལ་བས་འདི་ངེད་ཀྱི་མ་རེད། ཁོང་གིས་བྱས་པ་རེད་གསུངས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ལ་གཟིགས། སླར་གླེགས་བམ་ཞིག་ཕུལ་བས་དེ་སྟེང་རྒྱུད་བཤད་ཚར་གཅིག་གནང་ནས་གླེགས་བམ་དབུར་བཀོད་པ་སོགས་བྱུང༌། མུ་གུ་ལུང་གི་སྒྲ་བསྒྱུར་རྒྱ་གར་ཕུག་ཏུ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་བཞེས་མཛད་སྐབས་ཅུང་ཟད་མནལ་དུ་སོང་བར། འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་མི་གསལ་བ་ཞིག་གིས་གླེགས་བམ་ཞིག་དབུ་ཐོག་བཞག་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་འདིས་རྫོགས་པ་ཡིན། མན་ངག་རྗེས་སུ་འབྱུང་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དུས་གཞན་ཞིག་ན་བྱ་གཤོང་དུ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་བཤད་གསན་པའང་བྱུང་བས། ཀུན་ཏུ་དགོས་པའི་གཞུང་བདུན་སོགས་ཚིག་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་བཞུགས་བཞིན་པའི་ཐོག །བཤད་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་དམིགས་བསལ་ཐོབ་པས་ཀྱེ་རྡོར་རྩ་རྒྱུད་བརྟགས་གཉིས་དང༌། བཤད་རྒྱུད་གུར། སཾ་བྷུ་ཊ། ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྣམས་བཤད་རྒྱུན་ཀྱང་བཞུགས་ངེས་པའི་དམིགས་བསལ་མཛད་པ་ལྟར་ད་ལྟའང་རྒྱུན་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། གདམས་མཛོད་སྤྲུལ་པའི་གླེག་བམ་དུ་བཞུགས་པ་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཡིན་ལ། རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སློབ་བཤད་ལ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་པ་བཞུགས་གསུངས་པ་ཞལ་ལས་ཐོས། ཡང་མེ་ཡོས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་རྒྱུད་འགྲེལ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་སྟེང་ནས་རྒྱུད་བཤད་ཞུས་པ་དང་པོ་ཚུགས་པའི་ནུབ་མོ་མནལ་ལམ་དུ། སྐུ་ལུས་ལས་མི་གཙང་བ་དང༌། བུ་ག་རྣམས་ལས་རྣག་ཁྲག་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཟག །སྐུ་ལུས་དྲི་མ་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ཡང་བ་གཤོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས་འཕུར་ནས་ཕྱིན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིག་ཏུ་ཕེབས། དེར་ཐང་ཡངས་པ་ཞིག་གི་མཐར་བྲག་དང་ནགས་ཚལ་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཞིག་དང་ཉེ་བར་འདུག་པ་ལ་གཟིགས་པས་རི་མགུལ་དེར་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་ཞལ་ཕར་ཕྱོགས་ཏེ་བཞུགས་ཁོག་མ་ལ་མེ་འབུད་ནས་ཚོད་མ་བཙོ་བ་ལྟར་སྣང་རི་དེའི་གཤམ་ནས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅེས་བོས་པས་ཞལ་ཚུར་གཟིགས་པ་ན་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་སྣང༌། སླར་ཡང་བོས་པས་མདུན་གྱི་མེ་དེ་དམར་ཐར་ཐར་དྲག་ཏུ་གཏོར་བའི་གསེབ་དུ་ཉུང་མ་བསྲེགས་པའི་རྡོག་པོ་ཞིག་སྣང་བ་ཁ་ཕྱེས་པའི་ནང་དུ་ཤིང་ཐོག་ལས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་བརྙན་སེར་སྨུག་ཆེས་ལེགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་ཞལ་དུ་གསོལ་བས་སྐུ་ལུས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་བདེ་བས་གང་བ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་སད་པ་ན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་འཁྲུངས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ཆུ་ཡོས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་དྲུག་གི་ཉིན་ཤངས་མདོ་སྲམ་པ་སྒྲུབ་ཁང་གི་དཔལ་ཆེན་པོ་མཇལ་ཞིང་སྒྲུབ་མཆོད་མཛད་པའི་ཚེ། ཉམས་ཀྱི་སྣང་བར་དཔལ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་མཇལ། སྒོ་གོང་དུ་ཟུར་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་བཞད་གད་ཐིག་གེར་བཞུགས་ནས་རུ་ལུའི་སྔགས་ཀྱི་དབང༌། བཛྲ་ས་ཏྭའི་རྒྱུད་བཤད། ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མན་ངག་གསུང་བའི་སྣང་བ་ཆེས་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་བྱུང་བས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐོབ་གསུངས་པའི་བཤད་རྒྱུན་བཞུགས་པ་བཞིན། ཐུགས་སྲས་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་སྤྱི་དོན་རིན་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག །ཚ་བ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསང་སྙིང་མཆན་འགྲེལ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་སྙིང་ཚོགས་བཤད་སོགས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏེར་དང༌། བཤད་རྒྱུན་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། དག་པའི་སྣང་བར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལམ་རིམ་གསན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་ར་དང༌། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀ་ལས་ཡང་དག་གསང་འགྲེལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། དགུང་གྲངས་ཉེར་དགུ་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔར་གཞུང་སྦྲེ་ཞིང་དུ་ཕེབས་པ་ལ་ཆིབས་ཐོག་ཡེངས་མ་ལམ་ལྟ་བུའི་སྐབས། མངའ་བདག་མར་པ་སྐུ་དར་ཡོལ་ཞིག་མདུན་མཁར་བཞུགས་ནས་རྒྱུད་དང་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པོ་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས། རྔོག་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པའི་གསལ་སྣང་ལམ་ཙམ་ཤར། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཆེན་པོ་བྱུང་གསུངས་པས་ཀྱེ་རྡོར་རྩ་རྒྱུད་མར་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ཉེ་བརྒྱུད་བརྙེས། ༈ བྱང་ཤམྦྷ་ལར་གཤེགས་ཏེ་རིགས་ལྡན་དཔལ་སྐྱོང་ལས་དུས་འཁོར་དབང་རྒྱུད་གསན་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་དབང་བཀའ་བབས་གཉིས་ཀ་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་སུ་བཞུགས་པ་དང༌། རྒྱུད་བཤད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོད་གཉིས་བཞུགས་པ་དང༌། མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ལ་དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་གསུངས་པའི་ཚེ་མཁན་ཆེན་གྱིས་རྗེ་བླ་མ་དྭགས་པོ་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལྕགས་བྱི་སྣྲོན་ཟླར་གཞོ་སྟོད་ཏྀ་སྒྲོའི་བྲག་དཀར་དུ་ཕེབས་སྐབས་གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལྟ་བུས་ཐུགས་སྣང་འགྱུར་བས་ཀུན་རྟོག་གི་རི་མོ་དག་པའི་སྣང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤར་བ་དང༌། ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཚོགས་མཆོད་མཛད་པའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་མནལ་དུ་སོང་བ་ན། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཡུད་ཙམ་ལ་རྫོགས་པའི་དག་སྣང་ཤར། ཡང་ལོ་དེའི་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་བཅོ་ལྔ་སྐོར་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་གནས་འབྲེལ་མཛད་སྐབས། མནལ་ལམ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་པས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་བྱིན་རླབས་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དབང་དང་ཁྲིད་བཅས་གནང་བའི་སྒྲུབ་ཕྲིན་ཐུགས་གཏེར་དུ་རྡོལ་བ་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། གཡས་གཡོན་དུ་པདྨ་དང༌། ཤྲཱི་སིངྷ་བཞུགས་པས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་གནད་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་བའི་དག་སྣང་གིས་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་འཐོར་ཐབས་སུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོ་སོའི་བཀའ་བབས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བརྙེས་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུངས་ལས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གདམས་ས་སྐྱ་པ། །མར་ཤངས་བཀའ་བརྒྱུད་སྦྱོར་བ་དྲུག །ཞི་གཅོད་བསྙེན་བསྒྲུབ་དང་བཅས་པའི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱད་ལ། །ཤིན་ཏུ་མོས་ཤིང་དད་པའི་བློས། །སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པ། །དཀའ་བ་འབད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས། །མང་དུ་ཚོལ་ཞིང་ཐོས་པར་བྱས། །དེ་ལྟའི་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་སྐབས། །དངོས་ཉམས་རྨི་ཉམས་ཅི་རིགས་པར། །བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡིས། །ཉེ་བརྒྱུད་གདམས་པ་བསྩལ་བ་དང༌། །བྱིན་རླབས་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་མཐོང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རྒྱས་པ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དང༌། གདམས་མཛོད་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །འདིར་ཐོག་མར་གླེགས་བམ ཀ༽ པ་ལ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་འདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆགས་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༧༩ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་སྐྱེད་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ། ༣ རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལྡེབ། ༦ ནང་གི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་མཛད་པ་དང༌། ངོ་མཚར་གྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ བཀའ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་གཞི་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་གི་ཟེགས་མའི་གཅེས་བཏུས་ནི། འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང༌། བཞག་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཞེས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་དབང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྡེབ། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལྡེབ། ༤ ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་རབ་གསལ་ལ་ལྡེབ། ༡༦ ༈ དང་པོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྐོར་ལ། བུམ་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལྡེབ། ༢ གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལྡེབ། ༢ ཤེར་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལྡེབ། ༢ ཚིག་དབང་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལྡེབ། ༢ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན་ལྡེབ། ༢ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང་ལྡེབ། ༢ ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན་ལྡེབ། ༢ གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༢ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གིས་བསྔགས་པའི་གླུ་གསང་བདག་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་དུ་གསུངས་པས་རྒྱུད་སྡེའི་མཚན་གཞི་ལྡེབ། ༢ འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་ཏྲ་ལས་མཚན་བརྗོད་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་པའི་མཚན་གཞི་ལྡེབ། ༡༠ རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བི་མ་སྙིང་ཐིག་གི་མཚན་བཞི་ལྡེབ། ༢ འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ཞེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་མཚན་གཞི་ལྡེབ། ༡༠ བཅས་སོ། ༈ །གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་སྐོར་ལ། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྡེབ། ༡ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ་ལྡེབ། ༢ ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གླུ་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལྡེབ། ༡ སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྡེབ། ༢ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན་ལྡེབ། ༣ གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ལྡེབ། ༥ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ལྡེབ། ༣ ༈ །གསུམ་པ་ལམ་འབྲས་ལ། ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ལྡེབ། ༢ ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲཱ་ཡ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རིགས་ལ་སོགས་ལྡེབ། ༣ ལམ་དུས་ཀྱི་གོ་དོན་རགས་རིམ་འགའ་ཞིག་སོགས་ལྡེབ། ༥ ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། སོགས་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཉན་དར་བའི་སྨོན་ལམ་ལྡེབ། ༢ རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༧ ༈ །བཞི་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༤ སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ་ལྡེབ། ༣ འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ལྡེབ། ༡ ༈ །ལྔ་པ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ༌། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག་ལྡེབ། ༢ །ཟབ་དོན་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་ཐེམ་སྐས་ལྡེབ། ༢ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྡེབ། ༡ ༈ །དྲུག་པ་ཞི་གཅོད་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲ་དབྱངས་ལྡེབ། ༡ ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་ལྡེབ། ༦ ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི་ལྡེབ། ༢ རེ་དོག་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ལྡེབ། ༢ ༈ །བདུན་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་ལ། ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན་ལྡེབ། ༢ རྡོ་རྗེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་མཆན་ཉུང་ངུ་ལ་ལྡེབ། དེ་དག་ཀྱང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་གདན་སར་ཕེབས་པའི་ཚེ་གཟིགས་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྐབས་སུ་མཛད་པའི་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་གསལ་བ་དང༌། བླཽ་ལྡན་དག་གིས་ཤིང་རྟ་སོ་སོའི་ལམ་ཚང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་ཆོག་ཏུ་ཡོད་པས་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱ་འཆད་ཉན་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་བས་བཀོད་པ་ལ་ལྡེབ། ༡༦ བཀའ་བབས་གཉིས་པ་ས་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བརྙེས་ཚུལ་ནི། རྗེ་བླ་མ་མཆོག་གི་ཟབ་གཏེར་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ལུང་ལས། ནམ་ཞིག་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ རྣམ་པར་རོལ་པ་མཐའ་ཀླས་པས༔ བོད་ཁམས་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབས་པ་དང་༔ བསྟན་པའི་མེ་རོ་ཡང་ཡང་གསོ༔ ཁྱད་པར་སུམ་ཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ གསུང་སྤྲུལ་བདུན་གྱི་གསུམ་པ་ནི༔ པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རྩལ་རྡོལ་ཞིང་༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཉམས་མྱོང་ཅན༔ གཞན་སྣང་ཟིལ་གནོན་བརྟུལ་ཞུགས་ངང་༔ གསང་བ་སྲུང་ལ་བློ་བརྟན་པས༔ སུས་ཀྱང་བརྟགས་པར་དཀའ་བ་ཞིག༔ ལྕགས་ཁམས་འབྲུག་གི་ལོ་ཤར་དུས༔ མདོ་ཁམས་འབྲི་རྫ་སྒང་རྒྱུད་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་དབང་གི་གནས་ཀྱི་མདུན༔ ཆུ་བོ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་པའི་གཡས༔ རི་བོ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་གདོང་༔ ཀླུ་དབང་འཁྱིལ་འདྲའི་བྲག་གི་སྟེང་༔ ངོ་མཚར་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འབྱུང་༔ དེ་ཚེ་ད་ལྟའི་སྨོན་ལམ་མཐུས༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་དང་༔ ཁྱད་པར་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་མོས༔ མང་དུ་ཐོས་པས་མི་ངོམས་ཤིང་༔ ཐོས་དོན་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་འབེབས༔ མར་མེ་འཆི་ཀ་ལྟ་བུ་ཡི༔ ཟབ་ལམ་མང་པོའི་སྲོག་མཐུད་ནས༔ རང་དང་གཞན་གྱི་མཐུས་བཟུང་སྟེ༔ ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏེར་ཁ་ཕལ་ཆེར་ནས། མངའ་བདག་གི་སྐུ། པདྨའི་གསུང༌། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཐུགས། བི་མའི་ཡོན་ཏན། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས་པས། ཐུགས་རྗེ་ཡས་སྤྲུལ་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐར་མཐའ་ཡས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར༔ ཞེས་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་འབྱུང་བའི་ལྔ་པ་དང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལུང་བྱང་ལས། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ༔ གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པས༔ འདི་ཉིད་ཕྱུང་ནས་རིང་དུ་གསང་རྒྱས་བཏབ༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་སྣོད་ལྡན་མཆོག་ལ་སྩོལ༔ ཞེས་གསུང་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པ་བཅུ་གསུམ་པར་ལུང་གིས་ཟིན་པས་དེའི་ཆེ་བ་ནི་ཐང་ཡིག་ལས། གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་འབྱུང་༔ འགྲོ་བ་མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་ཁྲིད༔ སྙན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་འབྱུང་༔ ཞེས་དང༌། དེ་ཕྱིར་མཆོག་གྲུབ་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པར༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་དོན་དང་ལྡན་པ་སྟེ༔ གྲིབ་མས་རེག་གམ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ཉེ༔ ངན་སོང་འགྲོ་ངེས་ཤེས་ཀྱང་མཐོ་རིས་སྐྱེ༔ དགེ་རྒྱུ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ས་བོན་ཐེབས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས། གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་སྲོག་རྩ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་མི་སློབ་འབྲས་བུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པ། ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་མཛད་པ་མཐའ་དག་ཁར་སང་གི་བྱ་བ་དེ་རིང་ཡིད་ལ་གསལ་བ་ལས་ལྷག་པའི་མཐུས་གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཚད་མས་གྲུབ་ཀྱང་དེང་དུས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་འགོད་པ་ལ། དགུང་ལོ་ཆུང་ངུའི་དུས་དབྱར་རུ་ནང་དུ་བཞུགས་སྐབས་གནས་རི་ཡིན་པའི་བྲག་ཞིག་ནས་རྡོ་གྲུ་བཞི་ལ་བརྡ་ཡིག་ཡོད་པ་ཞིག་རྐེད་པ་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཡིན་འདུག་པ་ལས་བྱང་ལྡེབ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕབས། རྡོ་རང་མལ་དུ་རྒྱས་བཏབ། ལས་བྱང་དེ་ཕྱིས་བར་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱང་ཕྱིས་བྱོན་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གཅིག་དྲིལ་ལྟ་བུས་ལྷ་སྔགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་གཅིག་ཁོ་ནར་སྣང་བས་དཔེ་མི་མངོན་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡིན་གསུངས་པས་ད་ལྟ་མི་བཞུགས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བར་ལྷ་ལྡན་ནས་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པའི་ཚེས་བཅུའི་ནངས་མོར་ཉེ་གནས་པ་སྔོན་དུ་སོང༌། སྐུ་ཉིད་རྐྱང་པ་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་ལྷ་ཁང་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ་ན་ཉེ་སྐོར་དེར་བུད་མེད་གཅིག་གིས་ལྷ་ཆེན་འཇིག་སོང་བའི་ཕྱག་འཛུབ་གཅིག་ཕུལ་བྱུང་བ་སྐུ་ཕྲག་དུ་བཅུག་ནས་ཕེབས། བར་དེར་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་མ་དྲན། ཕྱིས་ཞིག་ན་བཟའ་ཡང་བརྗེ་སྐབས་སྐུ་ཆིངས་བཀྲོལ་བས་ཐང་དུ་ལྷུང་སོང་བ་ཅི་ཡོད་གཟིགས་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་འཛུབ་མོ་བཅག་ནས། ནང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཆོས་སྐོར་དང༌། དྲི་མེད་ཀུན་དགས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་གཅིག་དྲིལ་གྱི་ཤོག་སེར། བྲམ་ཟེ་ཉེར་གཅིག་གི་གདུང་རྣམས་བྱོན་ཀྱང་རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་མ་བསྒྲགས་པས་ཉེ་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་ཏོག་རྒྱུན་བཅར་ཡིན་རུང་གཏེར་བཞེས་པའི་ཕྱོགས་ཙམ་མ་རྟོགས། སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཉམས་ལེན་ཁྱུག་ཙམ་གནང༌། རྗེ་བཙུན་ཉིད་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས། ཕྱིས་ས་ཕོ་རྟ་ལོ་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་བཅུར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བསྐུལ་བྱང་ལ་བརྟེན། ལོ་རྒྱུས་གནད་བྱང་དང་ཡང་བྱང་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད། ལོ་རྒྱུས་གནད་བྱང་ལས། ཐོག་མར་ཆོས་འདིའི་སྒོ་འབྱེད་པ༔ དབང་གི་གནས་སུ་དབང་གི་དུས༔ དབང་ཆེན་པདྨའི་རིགས་སྐྱེས་པའི༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཟུང་གི་དོན་དུ་སྟོན༔ ཚོམ་བུ་དང་བཅས་སྐལ་བཟང་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྕགས་སྤྲེལ་སྣྲོན་ཟླ་བར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་ཉག་སྐེད་དཔོན་གྱི་གདན་ཞུས་ལ་ཕེབས་པའི་ཡར་ལམ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བར་གཏེར་ལྷུང་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར། འཇམ་མགོན་གུ་ཎ་ལ་སྔ་མ་ནས་འདི་དོན་ཟུར་ཙམ་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་དང༌། འདི་སྐབས་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱང་ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་ཏུ་ཕེབས་འདུག་པ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་མཚམས་སྦྱོར་སྙན་གསན་གང་དྲག་ཞུས་པས། ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་གནས་མཇལ་ཕེབས་ནས་དགོངས་པ་གང་བབ་ཀྱི་དབང་ཞིག་གནང་གྲུབ་པར་ཞུ་རྒྱུ་མཛད་སོང་བས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་དབང་ཆེན་གྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་དང༌། པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་ཀུན་བཟང་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་དང༌། དབང་ཆེན་པད་མའི་རིག་འཛིན་འཇམ་མགོན་པདྨ་གར་དབང་སོགས་འདུས་པ་དགུ་ལ། སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་དོན་དབང༌། མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་དབང༌། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་བཅས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཚང་བར་མཛད་ནས་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་བ་ཐོབ་པས་ཆེས་སྐལ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་ཅིང༌། ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས། ཆོས་འདིའི་ཆ་ལག་གནས་དེར་བཞུགས་ཡོད་པ་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཡོད་པར་ངེས་ཀྱང་ས་གཏེར་གྱི་རྩ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཐོག་མར་འཁྱུགས་པའི་དབང་གིས་ས་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཆེས་སྙུན་པར་མ་ཟད་ཤོག་སེར་གྱི་ལབ་གླེང་ཙམ་ཡང་དཀའ་བ་དང༌། དེའི་གནད་ཀྱིས་ཆོས་བཀའ་ཕལ་ཆེར་མགོ་མཐོང་ཙམ་ལས་ཆ་ལག་ཚང་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་པ་གཏན་ནས་མ་བྱུང༌། འདིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གཅིག་ཞུས་པ་ན་རྩོམ་མི་དགོས་ཤོག་སེར་ལ་ཡོད་གསུངས་ནས་འབེབས་པར་བརྩམ་པ་ན་འཕྲལ་དེར་ཕྱག་ལ་སྙུན་ཁམས་ཚབས་པོ་ཆེས་ཐེབས་པ་བཅས་ཆོས་བཀའ་གཏན་ལ་འབེབས་མ་ཐུབ་པ་ནི། སྤྱིར་གདུལ་བྱ་ཕལ་མོ་ཆེ་སྐལ་བ་དམན་པའི་སྟེང་ཐོག་མ་ནས་ཡིད་གཉིས་ཞུགས་པའི་དམ་སེལ་གྱི་གྲིབ་དང༌། ཁྱད་པར་ཆོས་བཀའ་འདི་ཉིད་ཞལ་ཕྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀླ་ཀློའི་ཉེར་འཚེ་ཕྱིར་བསྲིང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པས། དེ་ལྟ་བུ་གངས་ཅན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་མ་ཤོང་བར་ཟད་དོ། དེ་སྐབས་དབང་ཤོག་སེར་གྱི་སྟེང་ནས་གནང་བ་ཡིན་འདུག་ཀྱང༌། ཕྱིས་སུ་དབང་གི་རྩ་ཐོ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཉག་བླ་ཨ་སྟོབས་སམ་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་ལ་གནང་བའི་དབང་རྒྱུན་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་གསན་པ་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་གསུང་སྐབས་དབང་གི་རྩ་ཐོའི་ཕྱག་བྲིས་མ་རྙེད་པས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་གྱི་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་དང་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཡིན་གསུངས་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་ཞིང༌། དབང་ཞིག་གུས་པ་ལ་བྲིས་གསུངས་པས་བླ་མའི་བཀའ་ལྡོག་མ་ཕོད་པར་རིག་རྩལ་ལས་གང་ཐོན་ཞིག་བྲིས་པ་སྤྱན་འབེབས་ཞུས་པ་རུང་གསུངས་པ། ལས་བྱང་རྩ་བ་ཙམ་དཔལ་སྤུངས་གཏེར་མཛོད་དུ་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་གིས་ཞལ་སྐོང་སྤར་དུ་བསྐྲུན་མཛད་ཅིང་དབང་ཆོག་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་བྲིས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གཏེར་མཛོད་འཕྲུལ་སྤར་བསྐྲུན་སྐབས་པདྨ་གསུང་གི་སྐོར་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དྷརྨ་མ་ཏིའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་བོད་ཀྱི་གནས་གཟིགས་སྐབས་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཚོགས་འཁོར་མཛད་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་དབང་གསན་པའི་ཐུགས་སྣང་བྱུང་བའི་ཕྱག་བྲིས་འདུག་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕེབས་མི་འདུག་པས། སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གཏེར་འདི་དང༌། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གིས་མདོ་ཁམས་ཁ་ལ་རོང་སྒོ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཤོག་སེར་བཞེས་པའི་དུས་དང་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས་ཆུ་ཚོད་ཚུན་གཅིག་པར་བྱུང་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐབས་སྨོན་ལམ་གཅིག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གོ། ཁ་བྱང་དང་ཡང་བྱང་ནི་མཇལ་དུ་མི་འདུག །བྲམ་ཟེ་ཉེར་གཅིག་གདུང་སྤེལ་བར་མཛད། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོའི་སྟོན་འབྲིང་ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རེངས་ཁར་གཟིམས་ལམ་དུ་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་ཡིན་རྒྱུའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སླེབས་པས་ན། བུད་མེད་དམར་མོ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན་ལྷ་མོའི་ཆ་བྱད་ཀྱི་མཛེས་པ་ཞིག་གིས་ལག་གཡས་ན་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཁ་བྱེ་བ་ཞིག་ཐོག་འདུག་པ་རང་གི་ལག་ཏུ་བྱིན་མ་ཐག་ཁ་བྱེ་བའི་ནང་ནས་གླེགས་བམ་དམར་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཞལ་ཕྱེ་ནས་ཀློག་པར་བརྩམས་པ་ན་བརྡའ་ཡིག་ཁོ་ནར་སོང་ནས་ཀློག་མ་ཤེས་པ། སླར་ཕྱག་གཡོན་ན་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཞིག་བདག་ལ་གཏད་པས་འཐུང་བའི་མོད་ལ་ཤེས་པ་སྤྱི་བུན་པ་ཞིག་ཏུ་སོང༌། བརྡའ་ཡིག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོག་མེད་དུ་ཀློག་ཤེས་པས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཧྲཱིཿརྒྱ་ཅན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དང་གཅས་པའི་སྐོར་ཚོ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཞིག་འདུག་པ་སྤྲོ་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་སྐྱེས་པའི་མོད། བུད་མེད་དེས་ལུང་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་མང་ཞིག་ཟེར་ནའང༌། མ་འོངས་གཙུག་ལག་འདི་ཡི་འགྲམ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་སུ་འབྱུང་༔ ཞེས་སོགས་ཚིག་རྣམས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་བརྗེད། དེ་ནས་གླེགས་བམ་དེ་ཉིད་འོད་དམར་པོར་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ལམ་མེར་གསལ་སྙམ་པ་བྱེད་པའི་ངང་ནས་གཉིད་སད། དེ་མ་ཐག་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་ཞིག་བྲིས་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང་དབྱིབས་མཚུངས་ལ། སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱང་ཚང་བ་ཞིག་དང༌། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཙམ་བྲིས་པ་ནི་ད་ལྟའི་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཙོ་རྐྱང་གི་རྣམ་པ་ལ། གུ་རུ་བཅུ་གསུམ་ལུས་དཀྱིལ་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་སྣང་ནའང། དེ་དག་སྤེལ་བ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང༌། ཕྱིས་དཔེ་ཡང་གཏེར་དུ་བསྡམས། གསང་སྒྲུབ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞི་དྲག་དང༌། ཡང་གསང་ཕག་མོའི་སྐོར་སོགས་སྣང་ནའང་ཕྱག་བྲིས་མ་མཛད། དེ་ནས་དགུང་གྲངས་སོ་གཅིག་པར་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ལྕགས་ཟམ་ཆུ་བོ་རིའི་བླ་བྲང་ནས་ཀྱང་ཡོན་སྦྱར་ཞིང༌། རྗེ་ཉིད་ལའང་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་ནས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་གྱི་ངེས་པ་གཟིགས་པ་བཞིན་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐལ་བ་དང༌། གནས་ཀྱི་དབུ་རྩེར་ཕེབས་ཏེ་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་དང༌། ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས་སོགས་མཛད་པའི་ཚེ། ཇོ་མོ་ཁ་རག་གི་ཕྱོགས་ནས་གཙོ་བོར་མཆེད་པའི་འཇའ་སྤྲིན་ཡ་མཚན་པ་ནམ་མཁའ་ཁེངས་ཤིང༌། གསལ་སྣང་ལའང་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྲངས་མེད་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་སྟེ་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་བོད་ཁམས་དབུགས་འབྱིན་སྩོལ་བའི་ཉམས་དང༌། ལོ་སྐོར་གཅིག་གི་བར་དུ་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་མཐའ་དམག་གི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བའི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ། དེ་སྐབས་མཛད་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་སོགས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་ལྔ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་རྫོང་སར་དུ་སྤར་ཐུང་བཞུགས་པ་རྣམས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གཟིགས་རེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཁ་བཏོན་དུ་མཛད་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞེས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས་ཐོས། དེའི་ཕྱི་ལོ་ལྕགས་མོ་ཕག་གི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་རྒྱངས་ཡོན་པོ་ལུང་གི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཕེབས། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་དེ་ནུབ་ཕུག་པ་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་གོང་དེར་འོད་འཁྱིལ་ཏེ་འདུག་པ་གཏེར་མཚན་དུ་ངེས་ཤིང་འདུན་པ་གཏད་པས། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སོགས་བཞུགས་པར་མཐོང་ཞིང༌། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་མངོན་རྟོགས་སོགས་ཐུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཞིག་བྱུང༌། སླར་དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་པར་ས་ཕོ་རྟའི་ལོའི་ནག་་་་་་་་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་དབོ་ཟླར་གསུངས།་་་་་མཆན། པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་མཛད་པའི་ཐོ་རངས་ནམ་མཁའ་ནས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ཞིག་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མནལ་ཧ་རེ་སད་པས། ལུས་རྔུལ་ཞུམ་མེ་བའི་ངང༌། སྤྱན་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུ་ཕྲ་མོ་ཁ་གཡེལ་བ་ཞིག་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་འདི་ཡིན་ངོ་མི་འཚལ་བ། ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་ནས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བབ་ཅིང༌། བྲག་རི་སུལ་མང་ཞིག་གི་རྩ་འདབས་སུ་ཟུག་པས་དེ་ན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཁྲུ་གང་བའི་ཚད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མངོན་རྟོགས་ཅི་ལྟ་བ་དང༌། ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཤོག་སེར་གླེགས་བམ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གཟིགས་པ་ལ་ཐུགས་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བཅུག་པ་ན་སྐུ་དང་ཤོག་སེར་ད་ལྟའི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་དང༌། དེའི་ནང་དུ་གང་བཞུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལམ་ལམ་གསལ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་རྐྱེན་བྱས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་ཤར་ཡང༌། གནས་དུས་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་དགོས་པའི་དབང་གཞན་གཟིགས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འདོན་པ་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་སྔ་ཕྱི་སྙན་འབུལ་དང༌། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོག་མར་ཙཀླི་ཞིག་བྱས། དེ་ཞལ་ཐང་དུ་བཤུས་སླད་ནས་ལོ་དེའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་ད་ལྟ་པད་མ་ཤེལ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྐུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཞིག་བཞེངས་པར་མཛད། གུ་རུའི་སྐུ་དེའི་ཐུགས་དཀར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་བཅུ་ལ་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་རེ་རེ་ཡོད་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་མཚཽ་རྒྱལ་གྱི་དར་ཤམ་ལ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་སྐུ་ཞིག་ཡོད། ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ཞིག་ལ་སྐུ་བརྙན་གཟུངས་རབ་གནས་ཉིན་རྫོགས་སུ་མཛད་པ་ཞལ་རས་ཅུང་ཟད་ཀྱོགས་པ་རྗེ་བླ་མས་མཉམ་བཞག་གིས་སྐུ་ལ་དགོངས་པ་གཏད་པས་ཚག་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཞལ་སོར་ཆུད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མཛད་ཅེས་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས་ཐོས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་འདོན་པར་བསྐུལ་བས་ཁ་བྱང་གི་ཚུལ་དུ་གྱུར་ནས། རྗེ་ཉིད་ལའང་གསལ་སྣང་ལུང་བསྟན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ས་རྟ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྩི་ཀེའི་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་བྲག་མདུན། བྲག་དཀར་སེང་གེ་འདྲ་བ་ནས་སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར། ཆོས་སྐོར་ཤོག་སེར། དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་གིའུ་ཝང་གི་བམ་པོ་བཅས་ཚེགས་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བཞེས། གཏེར་བཞེས་པའི་བྲག་གི་ཁུང་བུ་གཏེར་བཞེས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་སྐོར་བྲག་ཁོལ་བུ་སྒུལ་ལྕོག་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཕྱིས་སུ་རྒྱུས་ཡོད་པས་གཟིགས་པས་ཐུགས་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བཅུག་ནའང་གོང་བུ་གཅིག་འདྲིལ་མཚམས་མི་མངོན་པ་གར་བུར་སོང་འདུག་ཅེས་གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ཞལ་ལས་ཐོས། མགོ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་ནས་ཡབ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་པའི་ཐོག་གཏེར་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མཛད་ཅིང༌། བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་ལ་སྦང་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་པ། ཞག་ལྔ་ནས་བརྡའ་ཡིག་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ཤར་བའི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དང་བཅས། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་བཅུར་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གཉིས་གཟིམས་སྦུག་ཏུ་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་ནས་ལས་བྱང་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་རིམ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཡི་གེ་པ་མཛད་པས། ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསལ་སྣང་ངེས་པ་ཅན་ཤར་བས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པས་འཁྲུལ་པ་བྲལ་བར་གཏན་ལ་ཕེབས། དབང་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ཀྱང་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ས་མོ་ལུག་གི་ལོའི་དབོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ནས་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་སྒྲུབ་ཁང་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དུ་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཐར་རྩེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཚེའང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིགས་སྣང་དུ་གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྟེང་འོག་ཏུ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་གཙོ་བོའི་ཞལ་ནས་གདམས་ངག་དང༌། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་བསྩལ་བ་དང༌། གསོལ་འདེབས་ཚུལ་བཞིན་འཆད་པའི་མན་ངག་དང༌། གཏེར་སྲུང་སོ་སོས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མཚན་མ་མང་དུ་གཟིགས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནས་བརྩམས་སྔ་ཕྱིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཙམ་ལས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དང༌། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་པ་ལ། གཙོ་བོ་ནི་གཅིག་པ་ཁོ་ནར་ཤར་ཞིང༌། ས་རྟ་ལོར་ཤར་བའི་གསལ་སྣང་དང༌། ཕྱིས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཤོག་སེར་འབེབས་པའི་སྐབས་གསལ་སྣང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་སྣ་རིང་ཐུང་དང་རྒྱས་བསྡུས་ཙམ་ལས་གཅིག་པ་ཁོ་ནར་སྣང་གསུངས་པ། བཀའ་འབུམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སུ་བཞུགས་པ་དཔེ་བཤུས་ཤིང་ལོ་རྒྱུས་ཁུང་དག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ཞལ་ལས་ཐོས་པ་དང་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་སྟེ། སྤྱིར་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བབས་པས་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་གསུམ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རྣམ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆེས་ཟབ་པར་གུ་རུའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་བཞིན་རྗེ་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང༌། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཉིས་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གཅིག་དྲིལ་དང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་ལྷུན་འདི་ཀུན་མཁྱེན་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ལའང་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྔ་ཕྱི་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་གཅིག་དྲིལ་ལྟ་བུའི་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསུངས་སོ། སྤྱིར་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་ལའང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུངས་རྣམ་ཐར་ལས། འདི་རྣམས་ཐོག་མར་ལུང་བསྟན་དང༌། །ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། །བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ་དང༌། །ཐ་མར་འབྲེལ་འཇོག་ཉམས་བླངས་སྐབས། །སློབ་དཔོན་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚུལ། །ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་ཡོད་ནའང༌། །འགའ་ཞིག་ཆོས་ཚན་སོ་སོའི་སྐབས། །ཟུར་ཙམ་གསལ་བས་མཁྱེན་བྱ་ཡི། །རྒྱས་པར་སྤྲོ་བར་མ་ནུས་མོད། །སླད་ནས་སྤྲོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འཚལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་བཞིན་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པར་ངེས་ཀྱང་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་བྲི་མ་ནུས་སོ། དགུང་གྲངས་ཞེ་དྲུག་པ་མེ་སྟག་ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནུབ་གཅིག་གི་ཐོ་རངས་ཁར་རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་འོང་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་དཔའ་བོའི་ཆས་ཅན་གཉིས་བྱུང་ནས་འདི་ལོ་སྐོར་སྔ་མ་ཤིང་སྟག་ལོ་ལ་དུས་ཚོད་དངོས་ཡིན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས། །ད་ལན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཁྱེད་ལ་སྤྲོད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཟེར། ཤོག་དྲིལ་ཞིག་སྤྲད་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཤོག་དྲིལ་དེ་མདུན་དུ་ནས་བཟེད་ནང་དུ་བཅུག་ནམ་གསལ་དུས་གཟིགས་པས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དུ་འདུག་པ་ལྟར་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་དང་ལྷན་རྒྱས་རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་དུ་ཕེབས། གནས་ཞལ་གསར་དུ་འབྱེད་པར་མཛད། མཆོག་གླིང་ནས་ཀྱང་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དང་དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་བཞེས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་མདུན་བྲག་དཀར་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་སྐུ་སྟེན་བཞེས། སིང་ངུ་གཡུ་མཚོའི་མཚོ་དཀྱིལ་དར་ཆགས་པ་གཏིབས་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀས་ཚོགས་སྐོང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། བཀའ་བསྒོ་མཛད་ནས་མཚོ་དཀྱིལ་དུ་ལྡིང་ཐག་འཕངས་པར་ལན་གཉིས་ལ་མ་བྱུང༌། དེ་ནས་འཇའ་དང་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་གདུགས་བཅས་འོང་བའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་མཚོ་ཕྱུར་ནས་གསེར་ཕྱེ་ཉིལ་གྱིས་བྱུང་རྫུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་བཀོད་པས་ལྡིང་ཐག་ཁུད་དུ་གཏེར་སྒྲོམ་བྱོན། རྗེ་བླ་མས་མཚོ་ནང་ནས་གསེར་སྒྲོམ་ཞིག་བཞེས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ཞིག་བྱོན། དེ་སྐབས་ཡོད་པའི་གྲྭ་འཁོར་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བྱེ་མའི་ནང་ནས་གསེར་ཕྲན་ཚེགས་རྙེད། །དེ་རྗེས་ཞིག་གསེར་རྣམས་གར་སོང་མེད་འདུག །གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རྩེ་ལྷ་ཁང་ལོགས་རིས་ལ་གཏེར་བྱོན་གསེར་ཕུལ་བ་ཕྱིས་ཉམས་གསོས་སྐབས་གསེར་ལན་གྲངས་དུ་མར་ཕུལ་ཀྱང་ཁ་དོག་འགྲན་དུ་མ་མཆིས་གསུངས། ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་དང༌། རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་ཤོག་སེར་ལྡེབ་བརྒྱད་ཙམ་བྱོན་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས་བྱང་དབང་བཅས་མཆོག་གླིང་ཆོས་སྐོར་དུ་བཞུགས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འདི་ཡིན་མིན་སོམས་ཉིའི་གནས་སུ་གྱུར། ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལྗགས་བཤད་ཚར་ཁ་ཤེས་གནང་བའི་ཞལ་རྒྱུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལེགས་བཤད། ས་བཅད་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་རྣམས་གཏེར་སུས་ཀྱང་འགྲན་མི་བཟོད་པ་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྔ་འགྱུར་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞིང་ཉམས་མྱོང་དམར་ཁྲིད་དུ་གདམས་པ་ཕྱོགས་རེར་ཞེན་པའི་བླུན་རྨོངས་མ་ཡིན་པས་ཐོས་བསམ་བྱས་ན་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་ཉིང་ཁུ་གཅིག་པུར་གྱུར་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་རྒྱབ་ཆོས་སུ་བཞུགས་པ་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་བསྡུས་འགྲེལ་ཚ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་དང༌། མཁས་དབང་འཇམ་གྲགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཞེས་ཏནྡྲ་སྡེ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་བཞུགས་པའི་ཤོག་སེར་གྲུ་བཞི་བཏགས་གྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཤོག་ལྡེབ་མང་དུ་བཞུགས་པ་ཐུགས་སྲས་མཚུངས་མེད་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་སྐལ་ལྡན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཇལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལས་ནོར་རྒྱུན་མ་གཙོ་འཁོར་དགུའི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་བཅས་ཕབས་ཏེ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་སྲས་མོ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་སྨིན་གྲོལ་བསྩལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟ་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་ལ་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆོག་བསྒྲིགས་དང༌། རྒྱུན་ཁྱེར་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་གསུང་ཙམ་ལས་གཞན་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བར་མ་བྱུང་ངོ༌། དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་པ་ཆུ་ཁྱི་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ནུབ་མོ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དངོས་སུ་འོང་ནས་སྒྲོམ་བུ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས། ཁྱེད་རང་སྙིང་དྲུང་གི་ཕུག་པར་འོང་ན་སྒྲོམ་བུ་འདི་གཏད་དགོས་པ་ཡིན་ཀྱང་དུས་ཐོག་ལ་མ་བྱུང༌། ད་ནི་དུས་ཡོལ་ཟིན་པས་ཅི་བྱ་མེད་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ལ་ཐེངས་པ་ཡིན། དབུས་གཙང་དུའང་དུས་བདེ་མོ་འོང་དཀའ་བས་ངེད་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བི་མ་མི་ཏྲའི་མདུན་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར་བས། རྗེ་ཉིད་ནས་དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་ཕྱོགས་གང་དུའང་དུས་བདེ་འཇག་དཀའ་བ་འདི་ལ་ཅིས་ཕན། སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ་ཞུས་ཤོག་གསུངས་པར། དུས་ཁུག་བཅུ་ཡོད་པའི་བརྒྱད་པ་ལ་སླེབས་པ་ཡིན། རེ་ཞིག་བི་མས་ཀྱང་ཅི་གསུང་ཡོད་དཀའ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ། མ་ཎི་བཟླས། དམ་སྐོང་དོང་སྤྲུགས་ཅི་མང་བྱས་ན་ཁོལ་བུ་རེ་རེ་བདེ་བ་སྲིད་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཟང་པོ་གལ་ཆེ་སྟེ་ཟེར་བའི་མུར་ཡལ་སོང༌། སྒྲོམ་དེ་རྗེས་ནས་ཞལ་འབྱེད་པའི་ནང་ཀླུ་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་མཆིད་གང་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱྀ་འདམ་པས་གཡོག་པ། གུ་རུའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་གྲངས་མང༌། བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་བྱོན་པའི་ཚེམས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་དད་ལྡན་སུ་བྱུང་ལ་གནང་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་སོང་ཡང་འཛད་དུ་མེད་ལ། སྐུ་གཤེགས་པའི་སྔ་ལོ་ཙམ་ནས་གཏེར་སྲུང་གིས་ཕར་ཁྱེར་བ་རེད་གསུངས་མི་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག་ཀྱང༌། ཕྱིས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་ཡི་ཐོད་པ་ཆུང་ངུ་ཤིང་གི་ཤུབ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ནང་ས་རྡོའི་ཕྱེ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་རིང་བསྲེལ་དཀར་པོ་ཆུང་ངུ་དད་ལྡན་སུ་ཞུས་ལ་གནང་ཀྱང་ཟད་མེད་འཕེལ་བ་ཞིག་འདུག་པ། ཁ་བྱང་ལ་གུ་རུའི་ཚེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ཞེས་གནང་སྐབས་ཞིག་གུས་ལ་ཞལ་རྩེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདི་ཕྲན་གྱི་ཡང་གཏེར་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ཆོས་སྐོར་ནི་ཚེས་བཅུ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་གཞིར་བྱས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱས་པ་དེ་ཡིན་ཀྱང༌། དབུ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཕྱེད་ཙམ་ལས་གཞན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་གནང་ཞིང་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པར་མངོན། རྗེ་བླ་མ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་གུས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོས་གསུངས་ནས་ཚོལ་བར་མཛད་ཀྱང་ཕྱག་བྲིས་ནང་རྙེད་མ་སོང་བས་མཇལ་མ་ཐུབ། བསྡུས་པ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་ཡིན་པར་གསུངས། དགུང་གྲངས་ཞེ་བདུན་པར་མེ་ཡོས་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ནང་ཨ་ལོ་དཔལ་འབྱོར་སྒང་དུ་ཕེབས། འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕེབས། ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོར་སྟོད་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ནས། བར་པདྨ་བཀོད་སྨད་གཡུ་ལུང་གངས་ར་ཡན་གྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་པའི་བཀོད་པ་དང་གཏེར་ཁ་སོགས་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་གསལ་སྣང་ཤར། ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་རྒྱབ་རི་ཞི་ཁྲོ་ཤེལ་ཕུག་ལ་ཚོགས་སྐོང་མཛད། གྲོལ་ཏིག་སྐོར་གསུམ་དང་གནས་ཡིག་ཁ་ཤས་བཞེས། འཇའ་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བྱུང༌། གནས་ཡིག་ཁ་ཤས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གསུངས་ཀྱང་ད་ལྟ་དེ་རིགས་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་བཞུགས། དེ་སྐབས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་བོད་དུ་བྱོན་པ་དང༌། མོན་ཡུལ་དཀར་མོ་བྲག་གི་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་སྙིང་བྱང་གནད་བྱང་བཅས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་མར་མེའི་འོད་ལ་བྲིས་ཏེ་བོད་དུ་བསྐུར་རྩིས་མཛད་ཀྱང་རྗེས་སོར་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་བསྟན་དེ་བྱུང་ཕྱིན་ཆད་ཕྱོགས་འཕྲོས་ཙམ་ཡང་མི་གནང་ཞིང་ཡི་གེ་དེའང་བསྐུར་མཛད་མ་སོང་བས་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་བོད་སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་མ་ཆུན་པར་དགོངས་པར་སྣང་ངོ༌། ཡང་མེ་ཡོས་ལོར་རྗེ་ཉིད་དང་མཆོག་གླིང་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་བཞུད་མཛད་སྐབས་ཡབ་གཞིས་རི་བོ་ཁྱུང་ལྡིང་ངམ་ཁྱུང་ཚང་བྲག་ནས་རྡོ་སྒྲོམ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་རྩ་གསུམ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོ་སོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དམ་རྫས་བཅས་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་དམ་རྫས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་སྤེལ་བར་མ་མཛད། དེ་རྗེས་དབྱར་ཐོག་གཅིག་ལ་གཏེར་སྟོན་ཀུན་གྲོལ་གསང་བ་རྩལ་ཕྱག་མཇལ་དུ་བཅར་བ་ན། ད་རེས་གཏེར་ལྷུང་ཕྱོགས་སུ་སོང༌། ཕ་ཝཾ་གསེར་གདུགས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་རིང་བསྲེལ་ཡོད་པ་དང༌། པདྨ་ཤེལ་རིར་གཏེར་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་རྗེ་ཉིད་སྔར་ཕེབས་སྐབས་གྲ་འགྲིགས་པོ་མ་བྱུང་བས་ད་ཕན་ངོས་ཀྱི་ཕེབས་པ་མི་འོང་བར་འདུག་པས་དེ་རིགས་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་ཚུལ་བཀས་གནང་བ་ལྟར། གཏེར་སྟོན་ཀྱང་བྱོན་ནས་ཚོགས་སྐོང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་འདེབས་མཛད་ཀྱང་རིང་བསྲེལ་མ་བྱུང༌། ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་ཏུ་ཞག་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ཚོགས་སྐོང་གྲུབ་པའི་སྔ་དྲོ་གནས་ཀྱི་དབུ་རྩེར་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས་མཛད། འཇའ་སྤྲིན་འཁྲིགས་པའི་ནང་ནས་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་བྱ་རྒོད་གཅིག་འཕུར་ཏེ་འོག་གི་བྲག་རྩེར་བབ་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་ཞིག་བཞག་སོང་བ་སིནྡྷུ་རའི་འཇིམ་རློན་པས་བསྟུམ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ག་ལྟར་ཁུར་ནས་རྗེ་བླ་མར་ཕུལ་བས་ནང་གི་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེས་པས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར། གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མདོ་བྱང་གི་ཤོག་སེར་རྣམས་བཞུགས་པར་སྣང་བ་ལས་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང༌། ཚེ་སྒྲུབ། དབང་ཙམ་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་ཐོ་ཞིག་སྣང་བ་རྒྱ་གར་དུ་འཕྲུལ་སྤར་གྱི་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཤོག་སེར་ཡང་གཏེར་དུ་བསྡམས་པར་མངོན་ནོ། ཐང་ཡིག་ལས། རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་བྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་གཙང་གཡས་རུ་རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འཇིག་པར་ཉེ་བ་ན་གཏེར་གནས་འཕོས་ཏེ་དེ་སྐོར་གྱི་བྲག་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པར་གསལ་བར་གཟིགས་པ་དང༌། དེའི་རྟེན་གྲལ་ཛྷི་ཀྵིཾ་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ཁྱད་པར་ཅན་གཏེར་སྲུང་གིས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཟབ་ལུང་མཚོ་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་གཏེར་སྲུང་གིས་རྩོལ་མེད་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བས་ས་གཏེར་དངོས་ཀྱང་རྙེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འཇམ་མགོན་བླ་མར་བཀའ་སྩལ་ཀྱང་སྣང་ངོ༌། །ཕྱིས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་ཞེ་ཆེན་ཡང་དབེན་བདེ་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྟེན་མཇལ་གནང་བ་བདག་གིས་ཀྱང་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་དང༌། དེའི་ཆ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པས་ཀཿཐོག་ནས་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤོག་སེར་བཞེས། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གཙང་རོང་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐོར། རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོས་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཀྱང་དམ་རྫས་ཙམ་ལས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། གཞན་ཡང་བོད་དུ་ལན་རྗེས་མར་ཕེབས་སྐབས་ཉིད་དང་ཉེ་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཁོ་ནར་ཞབས་རྐྱང་གིས་དབུས་གཙང་གི་དགོན་པ་དང་གནས་རྟེན་རྣམས་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ། ཤང་ཟམ་བུ་ལུང་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྤང་ལྗོངས་ཡིད་འོང་ཞིག་ཏུ་གསོལ་ཚིགས་མཛད་པས། བྲག་དེར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་སྐོར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་རྒྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་དེ་ཡོད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཡང་ཞག་བཞུགས་དོན་གཉེར་མཛད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ཤོག་སེར་ཕྱག་ཏུ་མ་སོན་ཀྱང་དོན་གང་ཡོད་ཐུགས་ལ་བཀྲ་ལམ་མེར་གསལ་བ་ལ། སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཐིག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཞེས་རྩ་བ་ལྡེབ་གསུམ་བཞི་ཙམ་ཕྱག་བྲིས་གནང་བའི་སྐབས་དེར། ཇོ་ཇོ་ཞིག་གིས་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་རྙིང་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས་འདི་ལ་རིན་རྩ་གསེར་ཞོ་བདུན་གནང་དགོས་ཞུས་པ་ལྟར་གསེར་ཞོ་བདུན་ཁོ་ན་སྐུ་ཆས་གློ་འདོགས་སུ་ཡོད་པ་བྱིན་གསུངས། ཚུལ་དེ་ཉེ་གནས་པས་ནི་གཏན་ནས་མཐོང་མི་འདུག་པས་གཏེར་སྲུང་གིས་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་དང༌། གསེར་དེའང་གཏེར་ཚབ་ཏུ་དགོས་པ་ཡིན་འདུག །སྐུ་བརྙན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྟེན་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་རྩིས་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་མདོ་ཁམས་ས་ཡི་བཅུད་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཕྱིས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་པའི་གསུང་ལན་གསུམ་དུ་བྱོན་པས་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་གཏེར་དུ་བརྡོལ་བ་ལུང་དོན་བཞིན་ཐོག་མར་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་ཆིག་བརྒྱུད་ཕུལ། སླད་ནས་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་སྨིན་གྲོལ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་ལ་བསྩལ་བ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་རྟེན་གཙོར་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གཡོ་འཁྲུགས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བསྲིང་བར་མཛད་དེ་ད་ལྟའང་མ་ཉམས་པ་གདན་ས་དེར་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་དབང་དང་བཅས་བཞུགས་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་ཀྱང་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་མ་རྙེད་པས་དབང་རྒྱུན་ལ་ཕན་དུ་རེ་བས་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཤིང་དབང་ཆོག་བསྒྲིགས་བཅས་ཞབས་ཏོག་ཡིན་རློམས་གྱིས་བྲིས་ནས་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའང་ཟབ་ལུང་གཏེར་བྱོན་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྙེད་ན་གཞུག་དགོས་པ་ཡོད། ཁྱེར་བདེའི་ལག་ལེན་སྙིང་པོ་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་བྲག་ནས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཡིན་པར་གསུངས། བསྡུས་པ་ཡང་ཟབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་ཏིག་མཆོག་གླིང་གི་དགོངས་གཏེར་དུ་བྱོན་པ་དང༌། གཙང་གི་ཇོ་མོ་ཁ་རག་ཏུ་ཕེབས་ལམ་དུ་ཕུར་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སྟོན་པའང་གཏེར་སྲུང་གིས་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་རྗེ་དབོན་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་གཤེགས་ཁར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་རྟེན་སྐལ་དུ་ཕུལ་བ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་དང༌། མེ་ཡོས་ལོར་ཁང་དམར་མདོར་ཕེབས་སྐབས། འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་འདི་སྐོར་རྡོར་སེམས་གཏེར་ཁ་བཞུགས་ངེས་པ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བས་སྣེ་གཅིག་བཞེས་ནས་གནང་ཐུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། པདྨ་ཤེལ་རི་བཻ་རོའི་གསང་ཕུག་ཏུ་མཆོག་གླིང་དང་འཇམ་མགོན་སོགས་ཁ་ཤས་ལྷན་ཅིག་ཕེབས་ནས་ཚོགས་འཁོར་གནང་བའི་མཐར་ཕུག་དེ་ག་ནས་བཻ་རོའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་གྱི་རྡོར་སེམས་ལི་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བཞེས་ནས་ཕྱིས་འཇམ་མགོན་བླ་མར་བསྩལ་བ་དང༌། རྫོང་ཤོད་ཀྱི་སྐུའི་གནས་ནས་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རྒྱན་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་འདུག་གསུངས་པ་འཛུབ་མགོ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཅན་བཞེས་པ་དང༌། གནས་དེའི་དཔལ་དེའུའི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གསང་ཕུག་ནས་ཚ་སྒང་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་འབྲིང་དུ་ཁྲིད་དེ་མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བཞེས་པ་ཕྱིས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་ནང་རྟེན་བསྩལ། མགོན་པོ་དེའི་ཆོས་སྐོར་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་མ་མཛད། ཁྲོ་ཟིལ་ཕྲོམ་གྱི་མདུན་ངོས་ཆུ་མིག་གཅིག་ནས་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོའི་རང་བྱུང་གསང་བའི་བདུད་རྩི་དང༌། ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་ནས་ཛམྦྷ་ལའི་སྐུ་རྙིང༌། དེའི་ཕྱོགས་སྒྲོལ་མ་བྲག་ནས་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་རྟེན་རིལ་བུ། སིང་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་གྱི་དར་ཤམ། བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མས་མཚོན་ཁམས་དབུས་གཙང་གསུམ་ནས་རྟེན་དང་དམ་རྫས། མང་པོ་ཞིག་བཞེས་པར་སྣང་ཡང་དེ་དག་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་གསལ་བ་དང༌། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ་རྗེའི་མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་སྲོད་ལ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་གྲྭ་གཟུགས་ཞིག་འོང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་ཁྱེད་སྐུ་མདུན་དུ་ད་ལྟ་ཤོག་གསུང་ཟེར། རྒྱལ་པོས་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་སྙམ་དགོངས་པས་གཟིར་ཀྱང་གསལ་སྣང་ཇེ་གསལ་དུ་སོང༌། ཁྱོད་སུ་ཡིན་གསུངས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་འབྲིང་ཞིག་ཡིན་ཟེར། གང་དུ་སྡོད་གི་ཡོད་གསུངས་པས་གཟིམ་ཆུང་གི་ནང་དེར་སྡོད་གི་ཡོད་ཟེར་བས་དེའི་ཕྱི་བཞིན་སོང་བས། རྗེའི་མདུན་དུ་ཕེབས་པ་དང་གྲྭ་པ་དེའི་ཕྱི་བཞིན་སོང་ལ་གཏེར་ཞིག་ཡོད་པས་ལོངས་ཤོག་གསུངས། གཟིམ་ཆུང་སྒོ་དེར་ཞབས་འབྲིང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྲུག་གི་གོས་ཞིག་བཀོན་པ་མནབ་ནས་གྲྭ་པ་དེའི་ཕྱི་བཞིན་ཕེབས་པས་རྒྱབ་ལོག་ཏུ་ས་སྲོས་ཆར་བབས་འདུག་ཀྱང་འོད་ཀྱི་ལེ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱོགས་དེ་རུར་ཕེབས་པས་གྲྭ་པ་དེའི་གཟུགས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པའི་ཁོའི་ལུས་ལ་མིག་གིས་ཁྲ་ཆེམ་མེར་འདུག་པ་བཀའ་སྲུང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོར་ངེས་པ་རྙེད། ངོ་མི་འཚལ་བའི་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་པ་ན། ག་ཏེ་ག་ཏེ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་པའི་གཤེགས་དགོས་པའི་བརྡར་གོ་སྟེ་ཆུ་ཕ་རིར་ཕེབས་པས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཕྱིན་པ་སྔར་གྱི་གྲྭ་པ་དེས་གཏེར་སྒྲོམ་ཞིག་གཏད་པ་དེ་ནུབ་དེར་བསྡད་པས་ནམས་ལངས་པ་དང་བྲག་རི་ཞིག་གི་སྐེད་པར་ཕྱིན་འདུག་པ་ཡར་འོང་སྟེ་གཏེར་སྒྲོམ་དེ་རྗེ་བླ་མར་ཕུལ་བས་དབུ་སྔས་ལྕོག་སྒྲོམ་ཞིག་ཏུ་བཞག་སོང་བ་གཏེར་ཁ་གང་ཡིན་བཀའ་གར་ཡང་མ་གནང་ཞེས་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱིས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་ཞལ་འཕྲོས་གནང་བ་ལས་གུས་པས་ཐོས་པས་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་སྤྱིར་ཐང་ཡིག་ལས། ང་ཡིས་ས་སྟེང་གཏེར་གྱིས་བཀང་ནས་ཡོད༔ དངོས་གྲུབ་འདོད་ན་གཏེར་གནས་ཀུན་ནས་ལོངས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་སྐལ་པ་ཅན་ལ་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཀྱང་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་འདུག་གོ། །སྙིང་ཐིག་སྐོར་བདུན་ཅེས་པ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་སྨན་ཤོད་ཛམ་ནང་བྲག་དཀར་ཡང་རྩེ་ནས་བཞེས་པ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་དང་སྒྲུབ་སྐོར་ཙམ་དང༌། བཻ་རོའི་སྙིང་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ནས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་དང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་སྔོན་ཆད་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚིག་བརྒྱུད་དངོས་སུ་གསན་མ་གྲུབ་པས་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་མ་གྲུབ་པ། ཕྱིས་གཞུགས་དགོས་པའི་མཚན་ཐོ་དཀར་ཆག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་སྨིན་གྲོལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དགོངས་པས་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་ན་ལེགས་ཞེས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བ་དང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱུད་པ་ལྔ་ཙམ་སོང་བས་བཀའ་རྒྱ་ཅུང་ཟད་ཡང་དུ་བཏང་ན་ཆོག་གསུངས་པ་བཞིན་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་དུས་ལྷན་རྒྱས་མཛད་པ་ཡིན་ཅིང༌། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཀྱྀ་སྙིང་ཐིག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱེད་ཙམ་ཕབ་པ་ལ་བརྟེན་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བཅས་ཐུགས་གཏེར་དུ་ཕབ་པ་ཙམ་ལས། གཞན་ཤྲཱི་སེངྷ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། གུ་རུ་པདྨ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་ནི་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབས་པར་སྣང་མོད་གནས་དུས་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཚོན་ཙམ་ལས་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མ་བྱུང་ངོ༌། །སྤྱིར་ས་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ལ་རྩ་གསུམ་བཀའ་འདུས། མཆོག་གླིང་དང་ཐུན་མོང་དུ་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། འཇམ་པའི་དབྱངས་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པར་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་བཀའ་བབས་མངའ་བ་ལས། རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་སྐོར་ཀུན་གཟིགས་བླ་མས་གཏེར་སྟོན་ཀུན་གྲོལ་གསང་བ་རྩལ་ལ་བཀའ་བསླབ་གནང་བ་ལྟར་ཁོང་ནས་ལྷ་མདོ་འབུར་མོ་བྲག་གི་ཁ་བྱང་བཞེས་ཏེ་འཇམ་མགོན་བླ་མར་ཕུལ། རྗེ་ཉིད་ལའང་གསལ་སྣང་མང་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་པ་ཤིང་ཁྱི་ལོར་ལྷ་མདོ་འབུར་མོ་བདེ་ཆེན་བཀོད་པ་ནས་རྩ་གསུམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོའི་སྐུ་ཆོས། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་གསང་གོས་སོགས་སྤྱན་དྲངས། རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་མཛོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་ཤིང་བརྡ་ཡིག་ཀྱང་དེ་མཚུངས་རིགས་མང་དུ་བཞུགས་པར་འདུག་པས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲི་མ་བསལ་བའི་སླད་དུ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེར་གཟིགས་འབུལ་དུ་ཕྱིན་པར། གདན་ཆེས་མཐོ་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ། མགུལ་དར་ཕུལ་ཏེ་མངའ་གསོལ་མཛད་ནས། སྔོན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཤོག་སེར་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་ཅི་མཛད་མ་བྱུང་བར་ལུས་ཤོར་འདུག་པ་ཁོང་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་གྲོགས་བྱས་པས་གོ་ཆོད་པ་བྱུང་སོང་ད་རེས་ཁྱེད་ཀྱི་འདི་འང་ཁོང་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གྲོགས་དན་བྱེད་གསུངས། དེ་ཉིན་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུར་ཁེལ་བས་ཚོགས་འཁོར་མཛད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གཟིགས་སྣང་དུ་སྔགས་སྲུང་མས་བརྡའ་འགྲོལ་ལན་གཉིས་དང༌། བཀའ་རྒྱ་སྡོམ་འགྲོལ་གྱི་དུས་སོགས་གསལ་བར་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། ཁྱད་པར་ཚེས་ཉེར་དགུའི་ནུབ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བར་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཡིན་སྙམ་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་རྩྭ་ཁང་དང་བུད་མེད་དུང་རྒྱན་ཅན་ཁོ་ནས་གང་བའི་གྲོང་ཞིག་ན་ཕེབས་པས། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་རྫིང་ནས་ཉ་འགའ་རེ་ཕུལ་བ་མར་དུ་སྣང༌། དེ་འཕྲལ་དཔལ་སྤུངས་རི་ཁྲོད་དུ་ཕེབས། དེར་ཡང་བུད་མེད་ཁོ་ནར་འདུག །ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབས་པས་དེར་རྡོ་ཁྲི་བརྟན་ཅིང་ལེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཀྲྀཥྞ་སཱ་རའི་པགས་པའི་སྟེང་དུ་འཇམ་མགོན་བླ་མར་བཞུགས། རེ་ཞིག་ནས་གནས་གྱུར་ཏེ་བླ་མ་དར་ཡོལ་ཨག་ཚོམ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ། པད་ཞྭ་དམར་སྨུག་དང་བེར་མནབ་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་སྐད་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང་དོན་བརྡའ་མ་འཕྲོད་པས། བུད་མེད་ཅིག་གིས་ལོ་ཙཱ་བྱས་ནས། ཁོང་རིག་འཛིན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་བར་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་རིག་འཛིན་མཆོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་བཞིའི་རྩ་དབང་ས་ཆོག་ནས་བཟུང་ཡོངས་རྫོགས་ལུང་དང་ཁྲིད་ལྟ་བུ་མཐར་ཆགས་སུ་གསུངས། དབང་རྫས་དཀྱིལ་འཁོར་བར་སྣང་ལ་ཡོད་འདྲ་བས་དབང་ཚིག་ནམ་བྱུང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཕྱག་ལེན་བཅས་རེ་རེ་ནས་གནང་ཤེར་དབང་སོགས་དཀྱུས་འདྲེ་ལས་དངོས་རིག་ལྟ་བུ་མ་ཐོབ་གསུངས། དེ་ནས་ལྷག་པར་ཤོག་སེར་གྱི་དོན་ཚང་མ་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་ཤར་འདུག་གསུངས་ནས་རྒྱུད་བཀའི་མཛོད། ལུང་གཏེར་གྱི་མཛོད། གདམས་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མཛོད། ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་མཛོད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛོད་ཅེས་མཛོད་རྣམ་པ་ལྔའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ལུང་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་བཞི་བཞུགས་པ་ལས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱང་གནང༌། འདི་ལ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་བསྒྱུར་ཆེན་མོའིདབང་དུ་བྱས་ན་སངས་གླིང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་བར་སྣང་ཡང་བརྡའ་བསྒྱུར་འབྲིང་པོའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་ལེགས་གསུངས་ནས། རིག་འཛིན་མཆོག་སྒྲུབ། གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་བཀོལ་བྱང༌། ཛབ་ཀྱི་བཀོལ་བྱང༌། རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་སྟེ་ཆོས་ཚན་དྲུག་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་འཕྲོས། ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་འགྲུལ་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ཁམས་རྙོགས་ནས་དེ་ཕྱིན་འབེབས་ཇེ་དཀའ་སོང་ཡང་རྗེ་ཉིད་ནས་ཁུར་ལེན་མཛད་པའི་ཐུགས་དགོངས་ཞལ་བཞེས་འགྱུར་མེད་གནང་བའི། མེ་བྱི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་འོད་གསལ་ངང༌། གངས་ཏི་སེ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཤེལ་དཀར་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་ཕེབས། དེར་གཏེར་རྟགས་ཁ་ཅིག་ཡོད་པའི་བྲག་ཕུག་ཞིག་ཏུ་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་ཕྱག་མཁར་བཅས་བཞུགས། བུད་མེད་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འཁོར་མཛད་པར། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཉི་མ་ཞིག་ཤར། དེའི་ཟེར་ལ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ནས་མདུན་དུ་སྟེགས་ཞིག་ལ་བྱམས་བཞུགས་མཛད། ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུའི་དམར་སེར་ཞིག་བསྣམས་ནས། འདི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་པའི་དབང་ཡིན་གསུངས་ཏེ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་སོགས་སྔགས་རྣམས་གསུངས་མཐར་ཕྱག་ཏུ་གནང་བ་ཞུ་ལ་ཁད་ལྟ་བུའི་སྙི་ཉོར་ཉོར་ཞིག་ཏུ་འདུག་པ་ཞལ་དུ་བཞེས་པས་རོ་མངར་བ་ཞིག་གི་ཁུ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བའི་སྣང་བ་བྱུང༌། ད་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་འབུམ་ཐེར་ཞིག་འགྲུབ་པ་གྱིས་དང་ཨོ་རྒྱན་བབ་འོང་གསུངས་པའི་འཕྲོས་ལ་ཉམས་སད། དེ་ཉིད་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཚིག་བདུན་འབུམ་ཐེར་དེ་འགྲུབ་པར་གྱིས་དང་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདྲ་གསུངས་ནས། གཏེར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་དང་འདོན་ལུགས་ལྗགས་བཀོད་ཞིབ་པར་བསྩལ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་དགོངས་གཏེར་དུ་བབ་པ་ཙམ་ལས་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་འཕྲོས་རིམ་ལུས་ཀྱིས་གནས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོལ་སོང་བ་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བའང་དེ་ཙམ་ཡིན་པར་གོ་གསུངས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱིས་ཙཱ་འདྲའི་འཇམ་མགོན་གོང་མའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་ཞལ་བཤུས་པའི་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུའི་ཕྱག་ཐོ་ཞིག་དཔེ་བཤུས་གནང་བ་མཇལ་བས་ཟབ་རྒྱས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སྐོར་བཞུགས་པར་འདུག་ཅིང༌། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་སྤྲུལ་གཞི་གཅིག་པས་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཕབ་སྤེལ་མཛད་འོས་ཀྱི་བཀའ་ནན་ཡང་གནང་ཚུལ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ད་ལྟ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་རིགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་དགྱེས་བཞིན་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་དང༌། མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་མ་ཡུམ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་པང་ན་བཞུགས་སྐབས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎ་ས་མུ་དྲས་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་དོན་དབང་མཛད་ནས་མཛོད་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་གྱི་སྨིན་གྲོལ་གཏད་རྒྱ་མཛད་པར་གསུངས་སོ། །སྤྱིར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞལ་ནས། རྟེན་འབྲེལ་ཞེས་པ་དེའང་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ལས། ཆེད་དུ་བཅོས་པས་འགྲིགས་རྒྱུ་ཡིན་ཚོད་མི་སྣང༌། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ལྟོས། རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་དེའང་གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཟད། ལོག་རྟོག་རྒོད། ཐེ་ཚོམ་མང༌། མཉམ་འགྲོགས་ཆེ། དམ་ཉམས་མང༌། དེ་རྗེས་སུ་འབྲང་ཞིང་བློ་གཏོད་པ་ནས་བླ་མས་ཅི་བྱས་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་མཐོང་བའི་དུས་འདིར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་འགྲིགས་དུས་དཀའ་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་པ་བཞིན་ནོ། །སྤྱིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར༔ ཞེས་བསྔགས་པའི་ལྔ་པ་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཡིན་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེའི་ཞལ་ནས། རང་ནས་སྔ་རྗེས་གཏེར་གསར་རིགས་རྣམས་ཀྱང་དུས་ལ་དགོངས་པའི་ཟབ་ཆོས་གང་ལ་གང་འདུལ་ཡིན་བཞིན་གནད་དོན་ཆེ་མོད། དེ་ལས་ཀྱང་སྔོན་བྱོན་གཏེར་རྙིང་རྩོད་མེད། དེང་སང་མཚན་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པ་འདི་རིགས་གང་ཟག་གཞན་བཟང་པོ་དང་གྲགས་ཆེན་སྔར་བྱོན་ད་བཞུགས་སུས་ཀྱང་རྙེད་ཐུབ་པའི་སྐལ་བ་མ་བྱུང༌། དེ་སྐབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཞན་གང་ལས་ཀྱང་སྔོན་བྱོན་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སྣ་རེ་ཡིན་ཀྱང་འབེབས་ཐུབ་པ་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པའི་ཞུ་འབྲས་ཕྱོགས་ཙམ་གྲུབ་གསུངས་པ་དང༌། རྡོ་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞལ་ནས། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བརྡའི་དེ་ཉིད་ལ་ཆེས་ཆེར་ནང་བྱན་ཚུད་པས། རྗེ་འདིས་བསྒྱུར་ཚད་ཀྱི་གཏེར་གཞུང་ཐམས་ཅད་རྗོད་བྱེད་བྱིང་ཆེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་མཚམས། བརྗོད་བྱ་གནད་འདྲིལ་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ། བློའི་མཐུ་མི་དམན་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་ལུགས་རེ་རེས་ཀྱང་སྔོན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་མ་གྲགས་པའི་གསེང་ལམ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་མཚོན་ནུས་པ་ཤ་སྟག་བཞུགས། རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་བཞེད་པས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཆ་ཚང་འདོམས་པའི་གཏེར་སྐལ་དུ་དབང་བ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་འཇོག་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་མགོན་པོ་འདིའི་གཏེར་གཞུང་སྣ་རེ་རེ་ཙམ་ལ་དབང་བས་ཀྱང་གཏེར་ཆེན་གྱི་གྲལ་དུ་བསྒྱིངས་ཆོག་པ་ཡོད། ཅེས་དང༌། མཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎས། ཟབ་གཏེར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་ཉུང་ལ་དོན་འདུས་ཤིང༌། ཟབ་ལ་གནད་དུ་འདྲིལ་བ་གསེར་ཞུན་མ་ལྟ་བུ། གཏེར་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་གླེགས་བམ་ཁུར་པོ་རེ་ལས་ཚན་པ་རེ་རེས་དགའ་བར་སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཀྱང་གཏེར་གནས་ཐག་རིང་པོར་བསྒྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་དང༌། གཏེར་བདག་མཆོད་པ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣ་ཁ་མི་ལོག་པའི་ཆེད་དུ་སྲུང་རིམ་ཆེན་པོའི་ཡོ་ལང་སོགས་སྣ་གཅིག་མི་དགོས་པར་མཁའ་འགྲོ་མའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ལག་རྗེས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་འོག་གི་ནོར་བུའི་ཆར་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་སོགས་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་རྣམ་དག་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆོས་ལྟ་བུ་གཏེར་སྟོན་སུས་ཀྱང་གཏེར་ཆོས་ལ་མི་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་བརྡའ་བསྒྱུར་བའང་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྨིན་གླིང་མཁན་བཅུང་གཉིས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཡང་ཡང་མཛད་པས་མཚོན་ནུས་སོ། །རྗེ་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་ཆེ་རྟགས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་དང༌། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྐུ་ཚབ་བཞི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་པ། མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ལྷན་ཅིག་མཆོག་གླིང་གིས་སྤྱན་དྲངས་པ། རྒྱལ་ཚབ་སྐྱེས་བུའི་འགྲོ་དོན་རྟེན་དུ་བཞག༔ གསུངས་པ་ལྟར་འཇམ་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་པ་འདི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་ཞལ་ནས་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་གུ་རུ་དངོས་མཇལ་བ་ཁྱད་མེད་པས་མཚམས་མེད་ལྔ་བྱས་པའང་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་ཞེས་གཏེར་བྱོན་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསུངས་ཞིང༌། གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཡང་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་རིག་པ་རྩལ་དབང་གནང་བས་དགོངས་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། མཐོང་གྲོལ་གུ་རུའི་ཕྱག་བྲིས་ཤོག་སེར་གྱི་བརྡའ་ཡིག་ཀྱང་བརྡའ་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ལ་བརྡའ་ཡིག་འབུམ་འཕྲོ་བས་མ་འོངས་པའི་གཏེར་སྟོན་མང་པོའི་ཆོས་བཀའ་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་པར་གསུངས། དབང་གི་སྐུ་ཚབ་པདྨ་ཤེལ་རིར་ཀུན་གྲོལ་གསང་བ་རྩལ་ལ་བཀའ་གནང་སྟེ་བཞེས་པ་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་གསེར་གདུང་མཐའ་མིའི་གཏོར་བཤིག་སྐབས་ལས་ཅན་དཔེ་ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་དད་རྟེན་དུ་ཐོབ་པ་དང༌། དྲག་པོའི་སྐུ་ཚབ་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྫོང་སར་གསེར་གདུང་དུ་བཞུགས་པ་མཐའ་མའི་གཏོར་བཤིག་གི་སྐབས་རྫོང་སར་གྲྭ་རྣམ་གྲོལ་ནས་ཐོབ་པ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ་དང༌། ཞི་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་གང་དུ་ཕེབས་མ་འཚལ་ཏོ། དེ་དག་ནི་ས་གཏེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེ་ཕྲ་ཁུང་དག་རང་གི་ཤེས་ཚོད་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བཀོད་པ་སྟེ་ཆོས་ཚན་གྱི་གོ་རིམ་ནི། བཀའ་བབས་གཉིས་པ་ས་གཏེར་ལ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང༌། བདག་འཇུག །སྨོན་ལམ། ཤིས་བརྗོད་བཅས་ལྡེབ། ༡༨ དབང་གི་མཚམས་སྤྱོར་ལྡེབ། ༤ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྐྱེ་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ལྡེབ། ༡༤ རྩ་དབང་གསར་བརྩམས་ལྡེབ། ༡༩ བཅས་སོ། །གླེགས་བམ། ཁ༽ པ་ལ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༢༡ མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ལྡེབ། ༣༤ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༢༠ སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༧ བསམ་ལྷུན་ལྡེབ། ༢ རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༣༥ དབང་ཆོག་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༢༢ བསྡུས་པ་གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༧ ཚེ་དབང་ལྡེབ། ༧ གཏེར་སྲུང་ལྡེབ། ༢ བཅས་སོ། །སྤྱིར་གོང་སྨྲོས་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆོས་སྐོར་དུ་བཞུགས་པའི་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཞི་ཀ་དང༌། བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སོགས་ཀྱང་རྗེ་འདི་ཉིད་དང་མཆོག་གླིང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཐུན་མོང་བར་སྣང་ཡང་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆོས་སུ་བཞུགས་པས་འདིར་མ་བཀོད། རྗེ་བླ་མའི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་ཉན་བྱས་ན་དེ་དག་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བབས་བདུན་བཞུགས་པའི་ས་གཏེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། སྒྲོལ་མ་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༤ རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༣ དབང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢ ཕྲིན་དབང་ཆོག་བསྒྲིག་ལྡེབ། ༢༡ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཆོག་བསྒྲིག་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༢༣ བཅས་སོ། པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༨ དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༣ རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས། ནོར་རྒྱུན་མའི་སྐོར་གྱི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༢ ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༠ བཅས་སོ། གསུམ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་བྱུང་ཚུལ་ནི། དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་དོན་གྲུབ་ས་མོ་ལུག་གི་ལོར་སྐབས་ཞིག་མནལ་ལམ་དུ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་སྔགས་བཙུན་གྱི་ཆས་སྟོད་གོས་རྒྱ་ཁའི་སྟེང་སྐུ་གཟན་སྨུག་པོས་དཀྲིས་པ་ཞིག་མཇལ་བ་ལ་གུས་འདུད་བཅས་ཉིད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དེ་གནང་ཐུབ་པར་ཞུས་པས་ཕྱག་ཏུ་གླེགས་བམ་ཞིག་བསྣམས་ཏེ། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས་འདི་དགའ། འདི་ངེད་རང་གི་བསམ་ཡས་བྲག་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ནས་བཏོན་པའི་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཕྱག་ཏུ་བསྩལ་བ་ཞལ་ཕྱེས་ནས་གཟིགས་པས་ཕྱེད་གཏེར་སྟོན་དེ་སྔ་བྱོན་ཟིན་པ་དང༌། ཕྱེད་ད་ལྟ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་གཏེར་ཆེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཞིབ་པར་སྣང་བ་སླར་པུསྟི་ཡར་ཕུལ་བ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ནས་ཉིད་ཀྱི་དབུར་བཞག་སྟེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚིག་འགའ་ཞིག་གསུངས་མཐར་གཏེར་སྟོན་གླེགས་བམ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གླེགས་བམ་དེར་སོང་བ་འདྲ་ཞིག་ལ་གཏེར་སྟོན་སྟོང་རྩ་ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ས་ལེར་གསལ་བ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ལས་སད་ནས་ཀྱང་ཞག་ཤས་དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་གསལ་ཞིང༌། ཕྱིས་སུའང་དགོངས་པ་ཆེད་དུ་གཏད་ན་ཞིབ་ཆ་མཁྱེན་པར་འདུག་གསུངས། གཏེར་རྙིང་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་རིགས། དཔེ་རྒྱུན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུན་དཀོན་གྲས་རིགས་ཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པ་ན་གཏེར་སྟོན་དེ་དང་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའི་དབང་ལུང་སྩལ་ཞིང༌། གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དམ་རྫས་ཕུལ་བ་རྣམས་མངོན་སུམ་གྲུབ་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། ཐོག་མའི་གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མས་མངའ་རིས་གློ་བོ་དགེ་སྐར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྩ་གསུམ་དངོས་གྲུབ་བརྟན་གཟིགས་ཆོས་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་སྙིང་པོ་མདོར་དྲིལ་ཉམས་ལེན་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༢ དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༢ གཏོར་བསྔོ་ལྡེབ། ༡༠ ཚོགས་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ བྱིན་འབེབས་ལྡེབ། ༡ ཚོགས་གླུ་ལྡེབ། ༡ བསྐང་བཤགས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ལྡེབ། ༡༡ སྨོན་ལམ་ལྡེབ། ༤ བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༦ གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༨ ཚེ་དབང་ལྡེབ། ༦ མཐའ་རྟེན་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་སྦྱིན་ཚིག་ལྡེབ། ༡ ཉམས་ལེན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མི་ཕམ་གསུངས་ལྡེབ། ༡༦ ཚོགས་ཟིན་ལྡེབ། ༤ ཞལ་ཐང་བཀོད་ཡིག་ལྡེབ། ༥ སྦྱིན་བསྲེག་ལྡེབ། ༡༦ གཤིན་པོ་ཕན་གདགས་ལྡེབ། ༡༠ ཞར་བྱུང་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༢༨ སྨན་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༥ རབ་གནས་ལྡེབ། ༡༡ བཅས་སོ། །ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་རྗེས་ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་སྩལ་བ་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་བལ་བོད་མཚམས་པུརྞ་རྫ་རེའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕ་ཝཾ་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་འདྲ་བ་ནས་རྒྱ་ལོ་རྩཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་སླར་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་ཕུལ་བ་ལེའུ་བརྒྱད་བཞུགས་པའི་ལེའུ་དྲུག་པ་ཡན་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤༣ སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༧ དོན་དབང་ལྡེབ། ༩ སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༩ བཅས་སོ། གླེགས་བམ་ག༽ པ་ལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་སོགས་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་འམ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཀུན་འདྲིལ་མང་ཡུལ་བྱངས་སྤྲིན་ནས་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེས་བཏོན་པ་ཞིང་སྐྱེས་ཙཎྜི་ཀས་ཤོག་སེར་ཕུལ་བའི་ཡང་གཏེར། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨༢ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ དབང་བསྐུར་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༡༠ དོན་དབང་ལྡེབ། ༦ འདི་ལ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་རྒྱུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་མཆེད་བུ་ལུ་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། པདྨ་ཀི་ལ་ཡའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། དབང་ཆོག་བསྒྲིགས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ཡོད་དཔེ་རྙེད་ན་འཛུད་དགོས། རྒྱུན་ཁྱེར་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༦ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྲག་དམར་ཟན་ཡང་དུ་བཞུགས་དུས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་ལྔ་དང༌། ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་བཅས་ཀྱི་ཞུས་ངོར་བསྩལ་བའི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལས་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་གདམས་སྐོར་གཙང་རོང་ཆེན་ཉིན་མོའི་སྟོད་ཕྱོགས་བྲག་དམར་ཟླ་གམ་འདྲ་བའི་ཕུག་པའི་སྒོར་སྦས་པ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་གཏེར་བྱོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་ཞིང༌། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཻ་རོ་གཉིས་ཀས་སྨིན་གྲོལ་བསྩལ་བའི་ཡང་གཏེར། གཏེར་གཞུང་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་རྟོགས་པ་ལྡེབ། ༢༨ ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༡ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཞལ་ཤེས་ལྡེབ། ༨ བསང་མཆོད་ལྡེབ། ༢ ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་པའི་སྙིང་པོ་བཅུད་དྲིལ་གྱི་གདམས་པ་སྩལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་བླ་དཔེ་གླེགས་བམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་པ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོས་དངོས་སུ་མཇལ་བ་དང༌། སྔར་བླ་དཔེ་ཡིན་ཀྱང་ད་ཕལ་ཆེར་བརྡའ་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་གི་འདུག་གསུངས། འདི་ལ་ཆོས་སྐོར་རྒྱས་པ་ཡོད་ཀྱང་སྙིང་པོ་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག །དེང་སང་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་མེད་པས་ལག་པ་ན་རོགས་རེད། ཁྱེད་རང་ཆོས་བདག་ཡིན་གསུངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་དེར་མཛད་ནས་དབང་རྒྱས་ཉིན་གཅིག་རིང་བསྩལ་གསུངས། ད་ལྟ་བཞུགས་པ། བརྒྱུད་འདེབས་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༡༢ བསྡུས་པ་ལྡེབ། ༡ ཕྲིན་ལས་ནར་མ་ལྡེབ། ༡༩ མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༢ སྨོན་ལམ་ལྡེབ། ༢ དོན་དབང་ལྡེབ། ༦ ཐུགས་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༡ སྐོང་བསྡུས་ལྡེབ། ༦ རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༡༢ བཀའ་སྲུང་ལྡེབ། ༥ རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆེན་ལྡེབ། ༡༦ ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང་ལྡེབ། ༥ སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༢༠ དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༦ བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ལྡེབ། ༤ སྨན་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༢༢ སྦྱིན་བསྲེག་ལྡེབ། ༡༠ བདག་འཇུག་ལྡེབ། ༦ གཏོང་ཐུན་ལྡེབ། ༨ བདུད་འཇོམས་གསུངས། སྨན་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༢༡ སྦྱིན་བསྲེག་ལྡེབ། ༡༡ གཏོར་བཟློག་ལྡེབ། ༡༦ ཕྲིན་ལས་ནར་མའི་ཟུར་འདེབས་ལྡེབ། ༧ ཛབ་བསྐུལ་ལྡེབ། ༣ སྟོང་ཐུན་ལྡེབ། ༢༠ སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་སྦྲེལ་བའི་ཟིན་ཐོ་ལྡེབ། ༡༤ བཅས་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བཅས་སོ། །གླེགས་བམ་ང༽པ་ལ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོ་སྩལ་བ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་གི་ཕུག་པར་སྦས་པ་ཇོ་མོ་སྨན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ལ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་གཏད་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་སྐུ་དངོས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་ཕེབས། ཤོག་སེར་འདབ་གཏེར་དུ་སྦས་པ། ཇོ་མོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྷ་སནྟའི་སྒོ་འབྱེད་པ་དང༌། གཏེར་སྲུང་གིས་གཏེར་དཔེ་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཆོས་སྐོར་ལ། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ལྡེབ། ༡༤ གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༢ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༦ དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༢ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང་ལྡེབ། ༢༤ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༡༡ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༡༢ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད་ལྡེབ། ༡༢ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས་ལྡེབ། ༡༨ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ལྡེབ། ༢༨ བཅས་གཏེར་གཞུང༌། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས་ལྡེབ། ༢ དང༌། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་དང་ཚན་སྦྲེལ་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་འོག་མིན་བསྒྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་བཅས་ལྡེབ། ༡༣ སྔོན་འགྲོ་དཀར་བགེགས་ལྡེབ། ༡ སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ལྡེབ། ༡ ཛབ་ཁང་དབྱེ་བ། ཐོད་བུམ་སྒྲུབ་པ། ཚོགས་བསྒྲལ་བཅས་ཀྱི་འཕྱང་ལྡེབ། ༡ རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ། ༤ བཅས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུངས། ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ འཇམ་མགོན་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུངས། དེས་མཛད་པའི་ཆད་ཐོ་ལྡེབ། ༡ འགྲེས་བྱང་ལྡེབ། ༡ མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༢ བཅས་གཏེར་སྟོན་ལས་གླིང་གསུངས། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ འབྱུང་སྐོང་སྐབས་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྡེབ་༡ མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས་ལྡེབ། ༢ འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་འགྲེས་བྱང་ལྡེབ། ༡ ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་ལྡེབ། ༢ ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡ བཅས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ་ལྡེབ། ༡༡ འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་མཛད་པ། དེས་མཛད་པའི་བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་ལྡེབ། ༡ རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་ཕྱུང་ལྡེབ། ༥ འཕོ་རྫས་བསྡུ་ཐབས་འགྲོ་འདུལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་སྐོང་མདོས་ཆོག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན་ལྡེབ། ༩ བཅས་རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་ལྡེབ་༡། ༡༢ བདག་འཇུག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལྡེབ་༢། ༡༠ དང༌། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ལྡེབ་༣། ༡༢ ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་ལྡེབ་༤། ༡༥ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ་ལྡེབ་༥། ༢༨ སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ་༦། ༣༧ སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོངས་ལྡེབ་༧། ༡༤ བཅས་ཆོས་ཚན་གསེར་རིའི་གྲངས་ལྡན་ཁོ་བོས་བྱས་པ་བཅས་སོ། །འདིའི་ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཡིན་པས་དྲག་པོའི་ཟོར་དབང་གི་སྐབས་སུ་སྔགས་ཆས་གསོལ་ཞིང་ཟོར་བརྡེག་པས་ཀླ་ཀློའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲི་ཕྲག་འཇིག་པར་གསུངས། དབང་ཁྲིད་གྲུབ་པའི་རྗེས་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པར་གནང་ཞིང་ཟུར་གྱི་གདན་ས་ནས་ཚོགས་འཁོར་ཌཱ་དྲིལ་དང་བཅས་འདི་ལྟར་གནང་སྲོལ་ཡོད་ཅེས་གསུང་ཚུལ་ཐོས། རྗེ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འདས་མཆོད་དུ་ཟབ་ཆོས་འདི་ཚུགས་དགོས་པ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར་བླ་བྲང་དུ་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱུན་འཇག་ཡོད། གླེག་བམ། ཅ༽ པ་ལ། མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལྡེབ། ༡༤ དེའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སོགས་ལྡེབ། ༡༢ དང༌། དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་དྲག་པོའི་གཏོར་ཟློག་སོགས་མི་ཕམ་གསུང་ལྡེབ། ༨ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་འདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བདུན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་སོགས་ལ་སྨིན་གྲོལ་སྩལ། དཔེ་རྒྱུད་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པར་རྒྱས་བཏབ། ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། སླར་ལུང་དོན་བཞིན་སྦས་པ་རྗེ་བླ་མར་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རྣམ་པས་གཏེར་དཔེ་ཕུལ་བ་དག་པའི་སྣང་བར་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་ནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་དང་གདམས་ངག་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བས་གཏེར་ཤོག་གི་ཚིག་དོན་ཡོངས་རྫོགས་མིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུས་གཏན་ལ་ཕབ་མཛད་པའི་དབང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་སྩལ་སྐབས་དག་སྣང་དུ། ནུབ་ཕྱོགས་སོ་མ་པུ་རིའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབས། རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱག་ན་ཆང་སྣོད་ལྟ་བུའི་བུམ་པ་ཞིག་ཐོགས་ཏེ་འདི་རྒྱལ་པོ་ཛཿལ་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་པའི་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་ཡིན་གསུང་ནས་གར་ཆང་འདྲ་བའི་བདུད་རྩི་ཞིག་ལྗགས་ལ་ཕབ་པས་སྟོང་གསལ་བདེ་བས་མྱོས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་འཕར་བ་དང༌། འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པ་ལའང་བདུད་རྩི་དྲང་པས་ཉམས་དེ་བཞིན་སྐྱེས་གསུངས་པ་སོགས་ཆོས་སྒོ་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕ་ཕོག་ཐོབ་པའི་ཚུལ་དཔག་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་གསུངས། ཆོས་སྐོར་ལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༧ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ སྒྲུབ་གཞུང་ལས་ཚོགས་བཅས་ལྡེབ། ༤༦ སྔགས་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལྡེབ། ༡ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༥ ཡན་ལག་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལྡེབ། ༩ སྔགས་སྲུང་སྲོག་གཏད་ལྡེབ། ༥ སྔག་སྲུང་རང་གིས་ཕུལ་བའི། ཨེ། ཆོས་དབྱིངས་སོགས་ལྡེབ། ༡ སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༢༥ ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༦ སྦྱིན་སྲེག་ལྡེབ། ༡༥ ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་གདན་དྲངས་པའི་སྙིང་པོ་གཞན་ལ་མ་སྤེལ་བར་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་གི་བྲེ་གུའི་སུལ་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་བླ་སྒྲུབ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཕྱག་ཆེན་བཅས་ཕབས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་མཛད་ནས་ཟབ་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྩལ་ཏེ་ཚེ་ལམ་ཀྱི་རྟོགས་པ་སྤར་བས་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན། ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྐྱེ་བདུན་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་པས་རིལ་བུ་རྣམས་འཕུར་བ་སྡོང་པོ་ནགས་ནས་ཀྱང་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱུང༌། དེ་ལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤༧ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ཆོག་ཁྲིགས་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༡༩ དོན་དབང་ལྡེབ། ༧ གནས་ལུང་ལྡེབ། ༡༣ བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་མཆོད་ཐབས་ལྡེབ། ༡ གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༡ མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༢ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ལྡེབ། ༤ བཅས་སོ། །ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བར་སྐུ་གསུམ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྒྱུད་དང་གདམས་པ་དཔག་མེད་གཏད་པའི་སྙིང་པོ་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གདམས་སྐོར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་ཕྱེས་པའི་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཨེ་ཡུལ་རིགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེའི་སྒོ་སྐྱིབས་ཀྱི་བྲག་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་རྟགས་ཅན་དུ་སྦས་པ་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་གཏོན། སླར་དེ་ཉིད་དུ་སྦས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་བརྡའ་སྤྲད་རྗེས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་དབང་དང་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་སྩལ། དེ་འཕྲད་ཚིག་བརྒྱུད་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སོགས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་སྩལ། ཆོས་སྐོར་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༥ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༣༠ ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོས་ལྷ་རི་རོལ་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྦྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་དུ་སྦས་པ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཤོག་སེར་རྗེ་བླ་མར་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕབས་པ། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༢ སྤྱིའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༧ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༢ ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་བཅས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༣ བཅས་སོ། །གླེགས་བམ་ཆ༽ པ་ལ། ཡཀྵ་རྩ་བའི་ཏནྟྲ་དང་རཏྣ་རྩལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུངས་པ་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་ལ་གདམས་པ་སྙིགས་དུས་གདུལ་བྱའྀ་དོན་དུ་གཏེར་གནས་གསུམ་དུ་རྒྱས་གདབ་པ་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཕྱིས་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཆད་པ་ལྕགས་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་འཁོར་ལོ་དཔེ་རྙིང་དངོས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་རྣམས་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་དང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དབྱེར་མེད་པས་སྨིན་གྲོལ་སྩལ་བ་གུ་རུ་ཇོ་རྩེ་བའི་གཏེར་དཔེ་དང་བརྒྱུད་པ་གཅིག་འདྲེས་སུ་གནང་བ། བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གི་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་ལྡེབ། ༤ ཛཾ་ནག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༣༦ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༧ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ འདི་ལ་གཏེར་སྲུང་བཙན་རྒོད་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གསོལ་མཆོད་མ་བྱས་ན་འཚུབས་ཆ་འོང་གི་ཡོད། གཞུང་བཙན་གྱི་གསོལ་བྱང་རྗེ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུང་ལྡེབ། ཡོད། རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་གནང༌། དེས་མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཐ་མི་ནཱ་ཐ་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་པ་དང༌། རྒྱལ་བསེན་གནད་འབེབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཅས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་གཙུག་ལག་གི་ཀ་ཞུར་སྦས་པ་མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་བ་སྔར་དར་ཞིང་གྲགས་ཆེ་ཡང་ཕྱིས་རྒྱུན་ཆད་པ། ལྕགས་འབྲུག་ལོར་རྗེ་བླ་མར་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོས་རྒྱལ་བསེན་སྲོག་འཁོར་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ། རྟ་མགྲིན་གྱི་གདམས་སྐོར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་བས་སློབ་མ་ལའང་བར་ཆད་སེལ་བའི་མཚན་མ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ། རྟ་མགྲིན་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀར་བཞུགས་སྐབས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་བའི་གདམས་ངག་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་གནང་བའི་བསྡུས་པ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་གཙང་འོ་ཡུག་གཡག་སྡེའི་ལུང་ལག་གཡག་ལྕེའི་བྲག་ལ་སྦས་པ་གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོས་བཏོན་ཤོག་སེར་སླར་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་དུ་སྦས་པ་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པས་བཏོན་ཀྱང་འགྲོ་དོན་མ་བྱུང༌། རབ་ཚེས་ལྕགས་སྟག་ལོར་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀས་མནལ་ལམ་དུ་ཤོག་སེར་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྐལ་ལྡན་ལ་སྩལ་བ། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༩ ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༡ མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཆོག་ལྡེབ། ༡༤ མདོས་ཆོག་འདི་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བཏང་ན་བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་བཟློག་པ་ལ་རྣོ་མྱུར་ཟབ་ཁྱད་ཆེ་ཞིང༌། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མདོས་སུ་མེད་པའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོག་དང་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་ཀུན་གོ་ཆིག་ཆོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ། དྲག་པོའི་སྲུང་བཟློག་བསད་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་འཚུབས་གཉན་མེད་པའི་དུས་རིམ་ཡིན་ཞེས་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས་ཐོས་པའོ། །དབུ་རུ་ལྷ་སའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་མཆོད་རྟེན་ནས་དྲག་སྔགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཆོས་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བྱེ་བྲག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་འདྲིལ་གྱི་ཤོག་སེར་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕན་པ་ནི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་ལ་ལྡེབ། ༨ ཉང་པོ་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཡང་བཅུད་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་འདབ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལེ་ཚན་བདུན་ཡོད་པའི་ཤོག་སེར་མཁའ་འགྲོས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་རྒྱུད་ལུང་གཉིས་དང་ལས་བྱང་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་ཅིང་དབང་ཆོག་སོགས་འབེབས་པར་མ་བྱུང་ཞེས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་གསུངས་ཀྱང་ད་ལྟ་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་པ་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༨ མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༣ ལས་རྒྱུད་ལུང་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འདུག །གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྲས་འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་ནས་དྲེགས་འདུལ་དཔེ་རྙིང་པོད་ཆུང་ཞིག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་སྤྱན་འབེབས་ཞུས་པ་རྩ་དབང་དངོས་སྟ་ཅན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་རྒྱུན་སྤེལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདང་གླེགས་བམ་ཞིག་རྙེད་པ་རྨིས་པ་འདི་ཡིན་གསུང་ནས་དོན་དབང་ཞིག་ཁོལ་ཕྱུངས་མཛད་པ་ཁྱེད་ནས་ཁྲིགས་སྡཻབ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནས་གཏེར་མཛོད་གསར་པའི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་བ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་སྐོར་དང་བཞིར་ཕྱེས་པའི་བསྡུས་པ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ཨེ་སྦེ་ལྕོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་སླར་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་རྗེ་ཉིད་ལ་མདངས་གསོལ་དུ་ཕུལ་བ། ལྕགས་འབྲུག་ལོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པས་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་པར་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ལྟར་འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེར་སྩལ་བ་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤༨ དབང་བསྐུར་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༧ བཅས་ད་ལྟ་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཏེ། འདི་ཡན་ཆད་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་སྤེལ་གནང་བ་དང༌། །སྤྱིར་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྙེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ལས་ཆོས་གཏེར་རྙེད་པ་བསམ་གྱིས་མྀ་ཁྱབ་ཅིང༌། །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་ཕྲིན་སངས་རྒྱས་མོས་པ་སྣང་མཛད་གཅིག་ལ་མངའ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་རྗེ་འདི་ནི་བོད་ཡུལ་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་དམིགས་བསལ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་མཁའ་འགྲོ་གཏེར་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ཀྱང་ཆོས་སྒོ་མ་ཕྱེས་པའི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་བཞུགས་བྱང་གསལ་བ་ལྟར་དང༌། འཇམ་མགོན་བླ་མས་མཁྱེན་རྟོགས་མ་བྱུང་བའང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང༌། འདི་དག་ཀྱང་མགོ་གཞུག་མ་ཚང་བའི་ཐོ་རེ་ལོང་དུ་མི་སེམས་པར་གསང་བ་ཟབ་མོ་འདི་དག་ཕབས་སྤེལ་གནང་བ་རྒྱུད་ལས། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀྱང་ང༌། རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པ་ང༌། ཞེས་དང༌། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་པའི་དུམ་བུ་ལས། དེ་དག་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི༔ རང་སྣང་ཉིད་ལ་རང་གིས་སྤྱད༔ སྟོན་བྱེད་གཙོ་དང་སྡུད་བྱེད་འཁོར༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀུན༔ རང་ལས་ལོགས་སུ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཞེས་པ་ལྟར་གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་བོད་འབངས་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་ཐུགས་རྗེ་རྩལ་སྤྲུགས་སུ་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཐུགས་རྗེ་ཡས་སྤྲུལ་གྱི་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྟོན་འཁོར་གྱི་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ་ཟབ་ཆོས་འདི་ཙམ་གྱི་སྨིན་གྲོལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྩེར་སོན་པས་ཟབ་གཏེར་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཅེས་མཚན་དོན་མཐུན་པར་མཛད་པས་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྟོན་པ་དངོས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུག་པ་དང་མཚུངས་ཤིང༌། ཉམས་སུ་བླངས་ན་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་ལའང་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མངའ་བའི་ཁྱད་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐང་མལ་བརྡལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ངོ་ཤེས་པས་འཆད་སྤེལ་དང་ཁྱད་པར་ཉམས་སུ་ཅི་ལོན་བྱེད་པ་གལ་ཆེ་བའང་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་པ་དང༌། གཏེར་རྙིང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་དཀོན་པའི་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོའི་དབང་གནང་སྐབས་མེ་ལོང་གི་སྔགས་འཁོར་བསྲུབ་ཏུ་མེད་པའི་རང་བྱོན་དུ་སོང་བའི་མཚན་རྟགས་བྱུང་བའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤ ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་ཁྱུང་ལྔའི་དབང་འོག་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་སློབ་མ་ཞིག་ལ་སྩལ་བས་ནད་གཞི་མེད་དུ་དྭངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣ སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོག་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༥ ཏའུ་རོག་རྗེ་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ འདི་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་རྙིང་ཚན་པ་རེ་གཏེར་སྲུང་གིས་ཕུལ་བ་ལས་དབང་ལུང་སྩལ་བ་དང༌། ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༧ ཉང་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་གྱི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༧ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༦ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༦ ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ལྡེབ། ༧ གླེགས་བམ་ ཇ༽ པ་ལ། ར་ཤག་མ་མོ་སྒང་ཤར་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་ཅིང༌། གཏེར་སྲུང་གིས་དཔེ་ཕུལ་བས་དབང་ཁྲིད་སྩལ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ཆེན་མོ་ལྡེབ། ༣༠ ལས་བྱང་ཆུང་བ་ལྡེབ། ༨ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣༦ བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐུགས་གཏེར་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་འཁོར་བ་རང་གྲོལ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༢༢ གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གཏོར་ཆོག་ལྡེབ། ༤ དེའི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣༡ དོན་དབང་ལྡེབ། ༦ བྱང་གླིང་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༢༢ བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་ལྡེབ། ༦ ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤༡ ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཅས་ལྡེབ། ༡༡ རྟ་མགྲིན་བདེ་བཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་སྤ་གྲོ་དཔྱལ་དཀར་གྱི་བྲག་དམར་ལ་མངའ་བདག་གི་སྦས་པ་དེའི་ཐུགས་སྤྲུལ་གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་རྩལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་ཨོ་རྒྱན་དང་གཏེར་སྟོན་དབྱེར་མེད་པས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བ་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ལས་བྱང་ལྡེབ། ༢༦ སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༢ ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས་ལྡེབ། ༦ གཏོར་འབུལ་ལྡེབ། ༣ དྲགས་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༨ བསྟོད་ཆེན་ལྡཻབ། ༧ བསྐུལ་བ་ལྡེབ། ༨ སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་ཤོག་དྲིལ་ལྡེབ། ༧ སྔག་བྱང་ལྡེབ། རྟེན་གཏོར་ལྡེབ། ༦ བསྙེན་ལུགས་ལྡེབ། ༣ སྔགས་ཐེམ་མོའི་སྤུ་བྲི་ལྡེབ། ༢ སྦྱིན་སྲེག་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༣ རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༩ འདོན་འགྲིགས་ལྡེབ། ༤ བཅས་དང༌། འདི་ལ་རྒྱུད་ཞིག་ཡོད་པ་གཏེར་མཛོད་དུ་མ་ཚུད་ཀྱང་ལུང་རྒྱུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་ལུང་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་དཔེ་རྒྱུན་དབྱིག་ལེན་དཔེ་མཛོད་ལས་ཐོབ་པ་ལྡེབ། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་འདི་ཡི་ཆོས་རྒྱུན་མདོ་སྨད་རེ་ཀོང་ཕྱོགས་སུ་པིས་མདོའི་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་དར་སྲོལ་འདུག །གླེགས་བམ་ ཉ༽ པ་ལ། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གསང་ཡུམ་ལྷོ་བྲག་རྡོ་རྗེ་མཚོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་སྔ་ཕྱི་མང་དུ་བྱུང་བ་བླ་མ་བཀའ་འདུས། བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས། ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབས། ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག །མ་རྒྱུད་ཀློང་གསལ་འབར་མ་རྣམས་དང༌། འདུས་པ་སྐོར་བཞི་ལས་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བརྡའ་ཡིག་ཕྱག་ཏུ་བབ་པ་ལས་གཏན་ལ་འབེབས་པ། བླ་མ་བཀའ་འདུས་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༢༠ ལྷན་ཐབས་ལྡེབ། ༡ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣༠ དོན་དབང་ལྡེབ། ༧ རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༨ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༦ ཁྲིད་འཆད་ཐབས་ལྡེབ། ༣ ཉམས་ལེན་སྔོན་འགྲོ་ལྡེབ། ༡༧ བར་དོའི་མ་ཡིག་ལྡེབ། ༧ གཅོད་ཡུལ་ལྡེབ། ༡༠ བཅས་སོ། རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་གནང་བ་ལས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༧ དབང་ཆེན་ལྡེབ། ༡༠ ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༡༨ ཡང་མཇལ་ཕྱག་མང་པོ་འོང་བའི་སྐབས་ཤིག་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་གྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་ཡ་གྱལ་མངའ་རི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་དཔེ་དང་བཅས་པ་གནང་བས་འགྲོ་བ་མང་པོ་རྗེས་འཛིན་མཛད་པ་དེ་དབང་ཁྲིད་རྒྱུན་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ནས། རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་ལ་གསུངས། དེས་ཞྭ་དེའི་འཁྲུལ་ཞིག །དེས་རྫ་རོང་ཕུག་གི་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལ་གསུངས་པས། སྟོད་མངའ་རིས། བལ་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག་རྣམས་སུ་ཡིག་དྲུག་བཟླ་མཁན་དང༌། འདིའི་སྒོ་ནས་ཡིག་དྲུག་དུང་སྒྲུབ། སྨྱུང་གནས་སྲུང་མཁན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་བཞིན་པའོ། །གཏེར་མཛོད་དུ་མངའ་རི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཆེན་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༤ རིག་གཏད་ལྡེབ། ༦ ཞྭ་དེའི་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས། བྱང་ཆོག། སྨྱུང་གནས་ལེན་ཚུལ་ལྡེབ། རྫ་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་བཅས་གཞུགས། པད་གླིང་གཏེར་སློབ་ཉེར་གཅིག་གྲས་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཆེན་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩལ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣༥ མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦ གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་བཅས་ལྡེབ། ༡༢ ལྷ་བཙུན་ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༠ བསང་མཆོད་ལྡེབ། ༢ དེའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང་ལྡེབ། ༥ མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་སྐོར་ལྡེབ། བཞུགས། འཕྲེང་མགོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ། སྟག་ཤམ་བསམ་གཏན་གླིང་པ། ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་ཡང་གཏེར་དང་ཉེ་བརྒྱུད་བཞུགས་པས་མཚོན་ཉང་གུར་བྱང་གསུམ་གྱི་མཚོན་གཏེར་ཆེན་གཏེར་ཕྲན་ཉེ་བརྒྱུད་དང་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བརྙེས་པས་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་གཞིར་བཅས་ཀྱང་དཔེ་དང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་སྔར་ནས་བཞུགས་བཞིན་པ་དང༌། གཏེར་མཛོད་དུ་ཕལ་ཆེར་བཞུགས་པས་ཆོས་ཚན་དམིགས་བསལ་འདིར་མ་བཀོད་ཀྱང་རུང་སྙམ། ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོ་མན་ཆད་དཔེ་རྙིང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་ལས་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བའོ། །བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནི། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོང་བུ་བདག་ཅག་གི་སྣང་ཆར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་བྱོན་པས་སྐུ་ཆུང་ངུ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་མཇལ་བ་དང་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་ཐོགས་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་ཀྱང་དེ་འདྲའི་རིགས་གལ་ཆུང་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ནས་དམིགས་མེད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ཀྱང་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལས་ཤུགས་འབྱུང་དུ་བརྡོལ་བའི་སྐོར་ལ། བྱང་ལམ་དགེ་རྒྱལ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་མ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་སྒྲུབ་དང༌། ཐ་སྐར་ཟླ་བར་བསམ་ཡས་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཡན་ལག་གི་ཆོས་སྐོར་ཀྱང་དགོངས་ཀློང་དུ་གསལ་བ་ཕྱིས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་ལ་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས་པ། འདི་ལ་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག །ཡི་དམ་ཡང་དག་དམར་པོ། མཁའ་འགྲོ་མནྡཱ་ར་བ། བཀའ་སྲུང་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས། རྫཽགས་རིམ། ལས་ཚོགས་བཅས་བཞུགས་ཀྱང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་སྐོར་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༨ མཆོད་ཕྲིན་ལྡེབ། ༢ སྐོང་བཤགས་ལྡེབ། ༥ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ རྩ་དབང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢ ཡུམ་བཀའ་མནྡཱ་ར་བ་གཏེར་མཛོད་དུ་མི་བཞུགས་ཀྱང་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལྡེབ། དབང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། མཚམས་སྦྱོར་གསར་བྲིས་ལྡེབ། བཅས་རྒྱ་གར་ནས་སྤར་བཏབ་པའི་གཏེར་མཛོད་དུ་དབང་རྒྱུན་ལ་ཕན་རེའི་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད་ཅིང༌། འདིའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྟེན་གཏེར་ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་ཏུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གཟུངས་རབ་གནས་ཅན་དང༌། རྡོ་ལེབ་ལ་བརྐོས་པའི་སྔགས་སྲུང་དང༌། གཡུ་སྒྲོན་སྐུ་ཡོད་པ་སྲུང་མ་དངོས་སུ་ཐིམ་པ་ཡིན་ཞེས་རྗེ་བླ་མ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ཞལ་ལས་ཐོས། གླེགས་བམ་ ཏ༽ པ་ལ། དགུང་གྲངས་སོ་ལྔ་པར་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྒྲ་གདངས་ཅན་དང་ཤྲཱི་སེངྷ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་བརྡའ་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་ཐུགས་ལ་སད་པ་ལས་བྱང་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། ཁྱད་པར་བི་མ་ལས་ཡང་ཡང་བྱིན་རླབས་སྩལ་ཞིང་བྲིས་ཟིན་ཞུ་དག་གི་ཚུལ་མཛད། ལོ་ལྔར་གསང་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ཐོག་མར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང༌། འཇམ་མགོན་གུ་ཎ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་སོགས་ལུང་ཟིན་རྣམས་ལ་སྩལ་བས་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡར་ཟླ་ལྟར་འཕེལ། འདི་ལའང་རྫོགས་རིམ་དང་ལས་ཚོགས་སོགས་ཟབ་རྒྱས་བཞུགས་ཡོད་འདུག་ཀྱང༌། རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༠ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ ཚོགས་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༡ སྐོང་བ་ལྡེབ། ༤ རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ རྩ་དབང་ལྡེབ། ༡༣ ཚེའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༢ ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ལྡེབ། ༣ རྣམས་གཏེར་གཞུང་དང༌། རྩ་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༢༩ ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༨ ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ལྡེབ། ༨ ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༡ བདག་འཇུག་ལྡེབ། ༥ སྦྱིན་སྲེག་ལྡེབ། ༦ རྒྱས་སྦྱིན་ངག་འདོན་ལྡེབ། ༤ བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༠ དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཟླས་དམིགས་སོགས་ལྡེབ། ༡ དྲིས་ལན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ གཏོར་མའི་དཔེའུ་རིས་ལྡེབ། ༣ གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲུབ་ཁོག་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། ༤༤ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྟོང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ལྡེབ། ༡༡ ཡན་ལག་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་སྒྲུབ་སྐོར་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦༢ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ བཤགས་སྐོང་ལྡེབ། ༡༢ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༤ ཁྲིད་ཡིག་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༣༣ ཚེ་དཔག་མེད་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབུ་བཞག་ཙམ་མཛད་པར་སྣང་ཡང་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་མ་མཆིས། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཆོད་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ མཎྜལ་ལྡེབ། ༡ བསྟོད་པ་རྒྱ་གཞུང་དང་གསར་མཛད་ལྡེབ། ༡༦ འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལྡེབ། ༤ རྣམས་འདིའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་གསུངས། གླེགས་བམ་ ཐ༽ པ་ལ། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་རབ་ཡིད་ཤིང་རྟ་ལོར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་གདམས་པ་སྩལ་བ་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ལས་བྱང་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར། འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་ཞབས། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་གསུམ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་སྩལ། སླད་ནས་ཡང་ཡང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལྟས་བྱུང་བ། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༧ རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ཚེ་དབང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༣ དབང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༥ ཚེ་དབང་ལྡེབ། ༦ མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༢ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦༥ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ཕྲིན་ལས་ཁ་བསྒྱུར་སྡེབ། ༡ ལས་བྱང་དང་དབང་གི་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༩ གདམས་པའི་ས་བཅད་ལྡེབ། ༧ དབང་གི་ཟིན་ཐོ་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ སྨིན་གྲོལ་ཟིན་ཐོ་རྡོ་གྲུབ་གསུང་ལྡེབ། ༦ སྟེ་འདིའི་གཞུང་རྒྱས་པ། ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་གཞི་རྒྱུད། རྣམ་ཤེས་ཕྲེང་བ་བསྐྱེད་རིམ། ཡེ་ཤེས་ཕྲེང་བ་རྫོགས་རིམ། ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ལས་ཕྲན་སྐོར་ཏེ་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞི་ཞེས་ཤང་ཟབ་བུ་ལུང་གི་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་བཞུགས་ཤྀང་པདྨས་རྗེས་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གཏེར་སྐལ་ཡིན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་བཞེས་པ་མ་བྱུང་ཀྱང་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞིའི་གསུང་བཤད་མདོར་བསྡུས་གནང་ནས་ཟབ་གཏེར་སྤྱོད་པ་བཀའ་གནང་བ་དང༌། འབྲིང་པོ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བྱོན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤ་མི་གོ་ཆའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཤ་མི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དགོངས་དོན་ཟབ་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་རྒྱས་ཡོད་པར་སྣང་ན་ཡང༌། དེང་སང་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་བཀོན་པའི་སྐབས་འདིར། དགོངས་མཛོད་ཟབ་ཏིག་ཞེས་པའི་བཀའ་བབ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཤ་མི་གོ་ཆས་གནང་བ་དང༌། བསྡུས་པ་ལམ་ཁྱེར་སྐོར་བཞིའི་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔ་དང་འབྲེལ་བར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་བཞེས་པའི་དཔེ་བརྒྱུད་འོལ་པ་ལྷ་རྩེའི་བྲག་ཏུ་སྦས་ཤིང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ཕབས་པ། རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབ་པ་ལ་སྔ་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་ཤིང༌། འདི་ལ་རྒྱབ་རྟེན་བཤད་པ་བྱེད་ན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་དང་ལྟོ་སྦྱར་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་མན་ངག་གིས་རྟོགས་པའི་ལེགས་བཤད་སྔ་ན་མེད་པ་འགྱུར་བས་དགོངས་གཏེར་འདི་དག་ཕལ་པའི་བློས་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བཟང་པོའི་གསུང་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་ཞེས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་གསུང་པ་ལྟར་རོ། །གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥༣ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༥ རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ སྨོན་ལམ་ལྡེབ། ༣ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༧ སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༢༠ སྨན་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༢༩ སྲུང་ཟློག་ལྡེབ། ༢༦ རྒྱུད་འགྲེལ་ལྡེབ། ༢༠ ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༡༢ བྱིན་འབེབས་ལྡེབ། ༤ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང་ལྡེབ། ༩ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌། གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་འདེའི་དགའ་སྟོན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ལམ་བཟང༌། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན། རྗེ་བཙུན་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང༌། འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན། མཎྜལ་གྱི་རིམས་པ་བསོད་ནམས་ཆར་འབེབས་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༢༠ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་ལ། ལོ་རྒྱུས་ངེས་ཤེས་དད་པའི་སྣང་བ་༡། བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་༢། ཁྲིད་ཡིག་ཟུང་འཇུག་ལམ་གྱི་སྣང་བ་༣། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་བཟང་སྐོར་གསུམ་༦། སྨོན་ལམ་དགའ་སྟོན་སྐོར་གསུམ་༩། སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་༡༠། རྩ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་༡༡། མཆོག་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་༡༢། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་༡༣། ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་གཞན་ཕན་རྒྱ་མཚོའི་ ༡༤ སྤྲིན།་་་་་་་འདི་ལ་ནང་གསེས་སུ། བསྙེན་ཡིག །མྱང་གྲོལ། གནས་ལུང༌། སྦྱིན་སྲེག །རབ་གནས་དང་བཅས་པའོ། །གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ ༡༥ ཏེ་ལེའུ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་རྩ་བའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཚང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕྱག་ཐོ་གནང་འདུག་ཀྱང་ད་ལྟ་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པ་ཚན་བཅུ་གཅིག་ལས་མི་འདུག་ཀྱང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པས་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཁོང་དུ་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ལའང་དབང་བཞི་ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་གྱིས་མཛད་པ་ཡིན་སྙམ་དབང་རྒྱུན་བཅས་ཡོད་ཀྱང་དཔེ་རྒྱུན་མ་རྙེད་པས་དཔེ་རྒྱུན་ཚོལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གླེགས་བམ་ ད༽ པ་ལ། རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལ། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ལམ། བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྐོང་བཤགས་འོད་གསལ་ཐོལ་གླུ་ཐུན་མོང་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར། གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར། བྱིན་རླབས་བརྡའ་ཡི་དབང་བཞི། ལྷ་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། ནང་སྒྲུབ་པདྨའི་དྲྭ་བ། གསང་སྒྲུབ་འོད་གསལ་དྲྭ་བ། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ། སྒྲུབ་ཐབས་ལུང་གི་དུམ་བུ། མན་ངག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་བུདྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། ཞི་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྒྱས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དབང་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན་འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པ། དེའི་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག །བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཕུར་བུ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཕབ་འཕྲོ་ལུས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བ། དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ། ཕག་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན། ཕག་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན། ཕག་དཀར་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་རྒྱན། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ་བཅས་ལྡེབ། ༡༡༧ ཕག་དཀར་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད་ལྡེབ། ༡ ཕག་དཀར་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༤ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཕབ་འཕྲོའི་མཇུག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྡེབ། ༩ ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣ བཅས་གཏེར་གཞུང༌། དེའི་དབང་ཆོག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལྡེབ། ༡༠ བཀའ་སྲུང་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢ ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྲོག་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༥ སྔོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༣ རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད་ལྡེབ། ༡༤༩ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་ལྡེབ། ༢༢ གླེགས་བམ་ ན༽ པ་ལ། ལྔ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར་ནི། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ཆུ་ཡོས་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་འོ་ཡུག་ལྡིང་མའི་ལམ་དུ་ཕེབས་པའི་ཆིབས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་གནས་དུས་དགེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུས་ལ་བབ་པ་ན། ཐུགས་སྣང་འགྱུར་ཏེ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་ལུས་སུ་ཕེབས་པའི་སྔོན་གྱི་གནས་ཇི་བཞིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལྡེབ། ༡༤ བརྒྱུད་འདེབས་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ། ༡ བརྒྱུད་འདེབས་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གསུང་ལྡེབ། ༡ བརྒྱུད་འདེབས་ཞལ་བསྐང་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༡ སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྒྱས་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པའི་གསུང་ལྡེབ། ༢༥ གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་ལྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང་ལྡེབ། ༩ བུམ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༡ ཚོགས་མཆོད་ལྡེབ། ༤ རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་ལྡེབ། ༧ ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་སོགས་ལྡེབ། ༣ བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ལྡེབ། ༤ ཟིན་ཐོ་ལྡེབ། ༡ དབང་ཆོག་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༨ དབང་ཆོག་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གསུང་ལྡེབ། ༣༠ ཁྲིད་ཡིག་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས་ལྡེབ། ༣༢ གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས་རྗེ་བླ་མ་ལས་གཏེར་གཞུང་གི་བཤད་ཁྲིད་ལན་གཉིས་ཞུས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༧༨ ཆོས་བདག་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལྡེབ། ༦༢ ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༡༢༥ སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུས་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཁྲིད་ཞག་ཉེར་གཅིག་གསན་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༢༠ མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། བཅས་སོ། །གླེགས་བམ་ པ༽ པ་ལ། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཞུས་པའི་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པ་ལྡེབ། ༡༣ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་སེང་གདོང་དཀར་མོའི་བཅུད་ལེན་ལྡེབ། ༣ དྲུག་པ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྐོར་ལ། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ནང༌། ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལིའི་རྣམ་པས་ཡབ་བཀའ་ཚེ་དཔག་མེད་ཧྲཱིཿགཅིག་གི་སྐོར་དང༌། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལའི་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་སྩལ་བའི་ལས་བྱང་རྩ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༦ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ འདི་ལ་ཚེ་ཡུམ་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། དབང་སོགས་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་པའི་མཚན་ཐོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཕྱག་བྲིས་མཇལ་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ཙམ་ལས་མི་འདུག་ཀྱང་འདིའི་ཆོས་བདག་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པས་ཉམས་བཞེས་མཛད་ནས་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང༌། རྗེའི་དངོས་སློབ་གླིང་དཀར་རྒྱལ་པོ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་གནང་བས། ཚེ་ཡུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་ཆེ་དགོངས་གཏེར་དུ་བབས་པ་རྗེ་ཀུན་གཟིགས་དྷརྨ་མ་ཏི་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྫོགས་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་དྲུག་པ་སོགས་སྐུ་ཚེའི་འཕྲང་བསལ་བ་དང༌། གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀའི་སྙིང་ཐིག་ཅེས་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་དམར་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། རྒྱུན་ཁྱེར། བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་བདག་འཇུག་ཚོགས་མཆོད་བཅས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང་ལྡེབ། ༥ ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༡ བཅས་སོ། །ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་སྒྲུབ་ལྡེབ། དེའི་དབང་རྗེ་བླ་མ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསར་བརྩམས་མཛད་པ་ལྡེབ། ལོ་རྒྱུས་དམིགས་བསལ་མ་གསུངས་ཀྱང༌། དག་སྣང་ཁྲི་སྲོང་བླ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༦ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣ མཚམས་སྦྱོར་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༩ ལྕགས་བྱི་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་སྐོར་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་གནས་འབྲེལ་མཛད་སྐབས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་དབང་སོགས་ཐུགས་གཏེར་དུ་བརྡོལ་བ་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ གཏེར་གཞུང་ཁ་སྐོང༌། ཚོགས། རིལ་སྒྲུབ། དབང༌། བསྙེན་ཡིག་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༤ སྐོང་བཤགས་ལྡེབ། ༣ མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༡ སྨིན་བྱེད་མཚམས་སྦྱོར་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༦ ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པའི་དབང་ཆོག་སྒྲིག་ལྡེབ། ཉེར་མཁོའི་རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་ལྡེབ། ༥ མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་བྱིན་རླབས་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཁྲིད་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་གནང་བ་ལྡེབ། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༥ ལྕགས་རྟ་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་དག་པའི་སྣང་བར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ཞེས་པའི་སྐུར་བཞུགས་པ་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད་བཅས་སྩལ་བ། ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསང་རྒྱས་བཏབ་ནས་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎས་མཛད་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ སྐོང་བཤགས་ལྡེབ། ༢ སྨོན་ལམ་ལྡེབ། ༢ རྩ་དབང་རྒྱས་པ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ མཚམས་སྦྱོར་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༣༤ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༤ རྫོགས་རིམ་བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད་ཕེབས་འཕྲོ་ལུས། འདི་ལ་བརྟེན་པའི་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་གྱི་གསར་བསྒྲིགས་ལྡེབ། ༡༨ བདུན་པ་དེ་མཐུན་སྙན་བརྒྱུད་ནི། དགུང་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་བཞེས་པ་མེ་ཡོས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་ནུབ་གཅིག་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་བཀའ་བབ་རིག་འཛིན་བརྒྱད་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌། ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་གདམས་ངག་སོ་སོར་གསན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ལུང་ཨ་ནུ་དང༌། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏིའི་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་བ་ལས། གཏན་ལ་ཕབ་པ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ལྡེབ། ༣ རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༧ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ གཏོར་བཟློག་ལྡེབ། ༨ སྐོང་བ་ཀཿཐོག་སི་ཏུས་གསུང་ལྡེབ། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ་༡ རྒྱུན་ཁྱེར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༣ ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ སྐོང་བ་འཇམ་མགོན་ཆོས་བློའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༢ བརྒྱུད་འདེབས་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༣ ཡང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ འདི་ལ་ཁྲིད་ཟིན་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པའི་དབོན་པོ་བུ་ལུ་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། རྗེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་སྟེང་འབྱུང་གདོན་གྱི་བར་ཆད་ཀྱིས་སྙུན་སྐབས་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པས་བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༢ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༡ རྣམ་བཤད་ཁོ་བོའི་བླ་མ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ངོ་མཚར་ཅན་ལྡེབ། ༡༡༧ ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་རྫོགས་རིམ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་བཅུད་སྐལ་ལྡན་མངྒ་ལའི་ཆོས་སྐལ་དུ་སྩལ་བ་ལྡེབ། ༣ གླེགས་བམ་ ཕ༽ པ་ལ། སྙན་བརྒྱུད་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༣ ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ སྙན་རྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༢ རྩ་དབང་ལྡེབ། ༨ གདམས་པའི་ས་བཅད་ལྡེབ། ༤ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ སྔོན་འགྲོ་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡༠ ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༢ ཚེ་སྒྲུབ་ཟླས་དམིགས་ལྡེབ། ༡ རཀྟ་ཚར་གསུམ་ལྡེབ། ༡ སྐོང་བ་ལྡེབ། ༤ དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༦ སྦྱིན་བསྲེག་ལྡེབ། ༡༡ གཏོར་བཟློག་ལྡེབ། ༢༣ མནན་པ་ལྡེབ། ༡༦ སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་རྒྱུན་བུ་ལུ་ཡོན་ཏན་གསུང་ལྡེབ། བཅས་སོ། །སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ཡང་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་ལྡེབ། ༢ སྒོ་དབྱེ་ལྡེབ། ༡ ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་སྦྲེལ་མ་ལྡེབ། ༡༣ བསྐང་བ་ལྡེབ། ༣ བཅས་སོ། །རྒྱབ་ཆོས་སུ་རང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་ནས་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཞེས་པའི་ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྩ་བ་ལྡེབ། ༣༣ དེའི་འབྲེལ་པ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ། ༢༢༦ བཅས་སོ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་ལམ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་བདེ་ཆེན་ཟབ་ལམ་ཀྱི་བཀའ་བབས་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་ས་ར་ཧ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་ཟབ་དབང་སྩལ་ཞིང༌། ཕྱི་མ་ལས་གསར་རྙིང་གི་ཐབས་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་ཀུན་འདུས་ཐབས་ལམ་བཞི་ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ཞིག་གསན་ཅིང༌། མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྷན་སྐྱེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་གཡར་མོ་བསིལ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་རྣམས་དང་འདུ་བ་ཐོབ་སྟེ་བླ་ན་མེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ། སྐུ་ལུས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་རྡོལ་བ་ལྟ་བུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་མུ་མཐའ་མེད་པ་སྒྲོགས་པ་དང༌། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུར་གྱུར་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོ་ལང་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་གཅིག་ཆར་དུ་གསལ་བར་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་རིག་རྩལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ཀྱང༌། ཐབས་ལམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཟུར་ཙམ་སྨོས་པ་ལའང་བཀའ་རྒྱ་དང་པོ་ཡོད་པར་སྣང་མོད། དབང་རྣོན་ཆོས་སྤྱན་ལྡན་པའི་རྗེས་འཇུག་མཆིས་ན་བཀའ་བབས་ཀུན་ལས་ཀྱང་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ན་བདག་གི་འདྲེན་པ་འཇམ་མགོན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལའང་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྗེ་ས་ར་ཧས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་དང༌། ཐབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་ཉུང་ངུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། ཚེ་ལམ་ཕྱག་རྒྱའི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་སློབ་བུའི་ཚོགས་ལ་ཞལ་གདམས་གནང་བའི་ཚིག་དོན་ལ་དཔྱད་ན་སྐུ་སྔ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསང་རྣམ་ལ་རྣམ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཡོད་དོ། །ཡང་གཏེར་མན་ཆད་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཤེས་ཕྱིར་འདིར་བཀོད་པའི་ངལ་བ་མ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་བདུན༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐལ་པར་བབ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཡང་གཏེར་དགོངས་གཏེར་དག་སྣང་རྗེས་དྲན་སྙན་བརྒྱུད་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ལྷ་སྲས་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ལ་ས་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཆེ་ཤོས་དང༌། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སྐོར། བཀའི་བསྡུ་བ་དང༌། སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པའི་ལེགས་བཤད་བཀའ་བབས་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ་ཞལ་གསུངས་རྣམ་ཐར་ལས། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་རྒྱུན་ཀུན་ཐོབ། །ས་གཏེར་དངོས་དང་ཡང་གཏེར་དང༌། །དགོངས་གཏེར་དག་སྣང་སྙན་བརྒྱུད་སྟེ། །རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར་བཅས་པའི། །བཀའ་བབས་བརྒྱུད་མར་ཐོབ་པ་རྣམས། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་པའི། །རིགས་བདག་ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་ཅན། །འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །ཤིན་ཏུ་དོན་གཉེར་དགོངས་གཏད་པས། །ཕལ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་ཀྱང༌། །དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་མཆོག་ཏུ་སྤྲོས། །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ། །རྒྱབ་རྟེན་ལེགས་བཤད་རྨད་བྱུང་བཅས། །བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་སྤར་དུ་བསྐྲུན། །བསྙེན་སྒྲུབ་འཆད་སྤེལ་མཛད་པ་ཡིས། །བགྱི་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གསེར་གྱི་རྒྱན་ལ་ཕ་ལམ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲས་བཏབ་པ་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་ཕྲིན་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་བོ་འདུས་པ་བཞིན་ཡིན་ཀྱང་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ལུང་བྱང་ལས། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འཕགས་མ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིག་འཛིན་དེ་རྣམས་བྱིན་བརླབས་པས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པ་ཡིན༔ འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་གསུམ༔ སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ་སུས་མི་ཤེས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེང་སང་བླུན་པོ་གྲགས་རྗེས་འབྲང་སྟེ་བདག་ལྟ་བུའི་གཏེར་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཆོས་ཚན་ཕྲན་ཚེགས་གཙིགས་ཆེ་བར་བྱེད་པར་སྣང་ངོ༌། ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང༌། ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་མནལ་ལྟས་སུ། རྗེ་ཉིད་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་ནས་འདུག །གཡས་ཕྱོགས་ས་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཕེབས་ལམ་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྒྲོམ་སྐས་བར་སྣང་ལ་ཟུག་པ་ཞིག་མི་རེ་ཟུང་གི་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་བྱེད་ནས་གཙུགས། དེ་སྐོར་མི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོས་འུར་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་འཚུབ་ཀྱི་ལི་ལི་བྱེད་ཀྱང་ཤིང་ཐུང་བས་མི་སླེབས་པ་དང༌། ལྗི་བས་མི་ཐེག་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐས་དངོས་ལ་མི་ཕན་འདུག་དེར་མི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞིག་འདུག་པ་དེས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཕེབས་ལམ་སྐས་བཙུགས་པ་ཡིན་ཟེར་འུར་སྒྲ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་རེད་ཀྱང༌། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ། ཁྱེད་རང་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྐས་ཆེན་འདི་ཚུགས་ཐུབ་པ་ནི་སུ་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་འདི་ལ་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་གསུངས་པ་དང༌། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་རྗེ་ཉིད་དང༌། ཀོང་སྤྲུལ་གཉིས་གཏེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་འདུག་གསུངས་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས། གཏེར་གཞུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁོག་དབུབ་མདོར་བསྡུས་རེ་གསུངས་པ་ལའང་རྒྱུད་དོན་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་ལུང་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྐད་གཙང་ཞིང་བརླིང་ལ་འབྲེལ་ཆགས་པ་དང༌། ལུང་དང་རིགས་པའི་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བས་མཁས་པ་རྣམས་མགུ་བར་མཛད་པ་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ་དེ་ཀུན་ཀྱང་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་ལྟར་རང་གི་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བ་དང་མཉམ་དུ་བསྡུས་པས་ཡིད་ཕྱ་ཞེས་གསུངས། ཆོས་སྒོ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་འགར་ཉིན་རེ་འཁྱོང་བར་ཞལ་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བཏང་སྟེ་ཆོས་སྦྱིན་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་བས་བརྒྱ་ཕྲག་བསྒྲང་བ་སྐྱོ་དུབ་མི་མངའ། དཔལ་ཡུལ་རྒྱ་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ལ་རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་གི་ཁྲིད་བརྒྱ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུས་གསུམ་ཁྲིད་ཉིན་གཅིག་ལ་རྫོགས་པར་མཛད་པའི་སྐད་གཅིག་བཀལ་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་ཆོས་བསྟན། དུས་དང་དུས་མིན་གྱི་སྐབས་ཕྱེད་པས་བཅད་རྒྱའི་སྒང་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆེ་དགུ་སུ་འདྲས་ཀྱང་ཟླ་བ་དང་ཞག་བསྒྲང་ནས་ཆོས་སྒུག་ནས་སྡོད་དགོས་པ་དང༌། བསྟན་པ་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་གདུལ་བྱའི་ལས་འཕྲོས་སྐལ་བ་གང་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་སྩལ་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་དབེན་པར་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ་ཉམས་ལེན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ལ་འབད་དགོས་པར་གདམས་པ་དང༌། སྐབས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ལམ་དུས་ཉམས་བཞེས་དང༌། ས་སྐྱའི་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་ཚུལ་གསུངས་པས་ཕྱོགས་རེའི་ཡིད་ཅན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་སོགས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ལས་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལ་རྙེད་དཀའ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐར་བརྡལ་བའི་ཚུལ་མཚོན་བྱེད། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཁོ་ནའང་ལན་གྲངས་བདུན་ཅུ་ཙམ་དང༌། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དབང་ལྔ་བཅུ། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཁྲིད་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དབང་ཁོ་ནའང་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ། འཇམ་དཔལ་བསྟོད་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་གཏད་ཀྱང་གྲངས་མེད་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ། སྔོན་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་བཞིན། དབང་བུམ་གྱི་ཞབས་བརྡོལ་བ་ལན་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་བསམ་ན། རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་དེ་དག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ལུང་བསྟན་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས། །ད་དུས་སེམས་ཅན་འབུམ་ཕྲག་དོན་བྱེད་ལས། །སྙིགས་དུས་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དོན་བྱེད་དཀའ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ལས་ངན་ཚན་ཆེའི་ཕྱིར། །ཅེས་དང༌། བཅུ་ཕྲག་ཡན་ཆད་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནུས་པའི། །གང་ཟག་དེ་ནི་འཕགས་པའི་སྤྲུལ་པར་ངེས། །བརྒྱ་ཕྲག་ཡན་ཆད་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནུས་པ། །དེ་ནི་རྒྱལ་བ་དངོས་ཡིན་གདོན་མི་ཟ། །ཞེས་དང་རྗེ་མཆོག་གི་ཞལ་ལས་ཀྱང༌། ས་ཀར་རྙིང་མ་དགེ་ལུགས་ཀྱི། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་སོགས། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་དང༌། །རྒྱ་བོད་དཔོན་ཆེན་གཙོར་གྱུར་པའི། །འདུས་པ་ཚད་བཟུང་མེད་པ་ལ། །ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང༌། །རྐྱེན་སེལ་དབང་དང་བྱིན་རླབས་སོགས། །བློ་སྣ་སུན་སུན་རེ་བ་བསྐང༌། །གོང་མའི་ཡུལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅི་ནུས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཡང་སྤྲོས། །རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་གང་ལ་ཡང༌། །གུས་ཤིང་དད་པ་མ་གཏོགས་པ། །ལོག་རྟོག་ཅུང་ཟད་མེད་པའི་མཐུས། །གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་ཚུན་ཆད་ཀྱི། །སློབ་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་མུ་མེད་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་འཛིན་ནུས་པའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང༌། ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྣལ་འབྱོར། ཚེ་འདི་བློས་བཏང་གི་སྤོང་བ་པ། འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་གཙོས། ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་དབང་ཐོབ་པ་དང་གསེར་ཞལ་མཇལ་ན་མཚམས་མེད་བྱས་པའི་སྡིག་ཅན་ཡིན་ཡང་ངན་སོང་དུ་མི་འགྲོ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའོ། །བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཛད་པ་ནི་རྣམ་ཐར་ལས། །གསེར་ཟང་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི། །སྐུ་རྟེན་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་དང༌། །ཁྱད་པར་གསུང་རྟེན་གླེགས་བམ་ནི། །པུསྟི་བཞི་བཅུ་ཉེ་བའི་སྤར། །བྲིས་དང་སྤར་ལ་བསྡོམས་པ་ཡི། །གླེགས་བམ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་བཞེངས། །དེ་རྣམས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཁག །བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་མཛེས་བསྐྲུན། །ཐུགས་རྟེན་མཆོད་སྡོང་ཆེན་མོས་གཙོས། །གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག །བཞེངས་ཤིང་ཅི་ནུས་མཆོད་འབུལ་བགྱིས། །གནས་གཞི་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ནི། །དུས་ཀྱི་མཐར་འཁྱོལ་དཀའ་བས་ན། །བསྐྲུན་པའི་རྩོལ་བ་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །ཕྱོགས་འདིར་སྟོད་སྨད་འཁྲུགས་ལོང་གིས། །དགོན་གནས་ཕལ་ཆེར་ཉམས་པ་རྣམས། །རྒྱ་བོད་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེ་བཅས། །དཔོན་བློན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །ཉམས་གསོས་ཞལ་འདེབས་ཞལ་བསྐོས་དང༌། །རང་ངོས་མཛུམ་མགོའི་མཆོད་པའི་དཔེས། །དངོས་ཇ་སུམ་སྟོང་ལྷག་པ་ཕུལ། །ཕལ་ཆེར་གསར་བཞེངས་ཉམས་གསོ་སོགས། །ཚགས་སུ་ཚུད་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ། །ཕན་ཚུན་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་སུ། །ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ཡོན་སྦྱར་ནས། །གཟུངས་སྔགས་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་རྟེན། །སྔ་རྗེས་དངོས་ཇ་བཞི་སྟོང་ནི། །རྩ་བ་ཉམས་པ་མེད་ཕུལ་ནས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་སྨོན་པ་བགྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། །རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་བྱང་ཤར་གྱི་ནམ་མཁའ་ནས་སྟོན་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་བསྟན་པས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ཆེད་དུ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་དང༌། གཟིམས་ཆུང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྟོན་པ་གནས་བརྟན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་པས། ངའི་བསམ་བརྟན་གྱི་སྐྱིལ་བུ་འདི་ཁང་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞལ་སློབ་ནང་མ་ལ་གསུང་འཕྲོས་ཕེབས་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གོང་དུ་ནེའུ་གསེང་མེ་འཚེར་མར་གྲགས་པར་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་གསུང་གླེངས་ཡུན་རིང་དུ་གནང་བ་དང༌། མེ་ཆུ་སྒོང་འདོད་ཆགས་བྱའི་མཇུག་མ། རྩེས་དོང་ནང་རི་སྣ་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་གྱི་མགོ། བཀག་ནགས་གདོང་གཏི་མུག་ཕག་གི་སྣ་ཡིན་པས་དུག་གསུམ་གྱི་ས་གནད་ཁ་གནོན་དུ་ཁམས་བྱེ་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་བཤད་གྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་རྟེན་གཙོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུའི་ཞལ་གཏི་མུག་ཕག་གི་སྣར་བསྟེན་དགོས་པར་གསུངས་པས་ཕྱིས་ཁམས་ཀྱི་བྱེ་མ་ཐང་གི་བཤད་གྲྭ་ཞེས་མདོ་ཁམས་དང༌། གཙང་ས་སྐྱ་གོང༌། བལ་ཡུལ་ཤར་ཁམས་ཕུག་སོགས་ཀྱི་བློ་ལྡན་མཁས་པ་དུ་མ་བྱུང་བས་མཚོན། བོད་ཡུལ་སྤྱི་དང༌། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྲོ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསྒྲང་ལས་འདས་པ་གསར་བསྐྲུན་གྱིས་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་མཛད་པ་དང༌། མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་སོ་སོར་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་རེས་རྩ་བདག་མཛད་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་གཙུག་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས་གསལ་བ་བཞིན། ཛམ་ནང་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་དང་རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང༌། གཏེར་ལྷུང་ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་གསུམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་སོགས་བཙུགས་པར་མཛད་པས་མཚོན། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། སྤྱིར་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བཤེས་གཉེན། གདུལ་དཀའ་སྙིགས་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་པོ། བྱང་ཕྱོགས་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ། སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཞལ་སྐྱིན་འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་གོང་དུ་ཇི་སྐད་སྨོས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འཆད་ཉན་སྤེལ་གསུམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། ཕྱི་མོ་ཤིང་སྤར་བསྐྲུན་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཚད་བཟུང་དང་བྲལ་ཡང༌། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མི་སྲུན་པས་སྤར་འཐོར་བརླག་ཏུ་སོང་ཀྱང༌། གདུལ་དཀའ་ཇི་ཙམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དེ་ཙམ་སྟོབས་ལྷག་པར་ཆེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་འཇམ་མགོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དུ་མ་བྱོན། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐྱ་རེངས་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་མཁའ་ལ་འཆར། གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཕན་བདེའི་པདྨ་བཞད་པའི་དབུ་ཚུགས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང༌། རྟེན་གསུམ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བའི་སྟ་གོན་བརྩམ་པའི་ཚེ་དད་བརྩོན་བློ་དཀྱེལ་ཆེ་བ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ནས་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསེར་ཆོས་ཤིང་སྤར་གྱི་གླེགས་བམ་ཤྲཱི་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པ་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོའི་གཞི་བཏིང་བའི་ཚེ་དཀར་ཆག་འདུས་གསལ་ཞིག་ཁྱེད་ནས་འབྲི་བར་འོས་ཞེས་རྣམ་དཀར་སྒྲུབ་པ་པོས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཚོང་པ་རྒན་པོ་ལུས་ཟུང་ངན་རུང་ལམ་རྒྱུས་བཟང་ཞེས་པ་ལྟར་དད་སྤྲོའི་ངང་རང་གི་ཤེས་ཚོད་བྲིས་པ་སྟེ། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་མདོ་ལས། གང་ལ་ཕན་ཕྱིར་ང་ཡི་ཆོས། །ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པས་མཆོད་འགྱུར་གྱི། །མེ་ཏོག་བྱུག་པ་མར་མེ་ཡི། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་མཆོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། བྱམས་པ་སེངྒེ་སྒྲའི་མདོ་ལས། །གངྒའི་བྱེ་སྙེད་རིན་ཆེན་གསེར་དག་གིས། །བཀང་སྟེ་གང་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། །དུས་ངན་ཚེ་ན་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བརྗོད་པ། །དེ་ཡི་ཕན་གཏོགས་དེ་འདྲ་དེ་ལ་མེད། །ཅེས་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་འཛིན་པ་དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་པའི་ཚུལ། །མདོ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བའི་ཐུགས། །རྟོགས་ནས་གང་ལ་གསལ་བྱེད་པ། །དབང་རྣམས་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་དེ་དབང་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། །དཀར་པོ་མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཀུན། །སེན་མོའི་སྟེང་གི་རྡུལ་དང་འདྲ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་གཅིག་བསྐྱེད་པ། །ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཙམ། །ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་ལས། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་སྟོན་ཕྱིར། །རང་སྣང་རིག་པས་མངོན་བྱས་པ། །རིག་འཛིན་མཆོག་དེ་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །ཏིང་འཛིན་ནུས་པའི་མཐུ་མེད་ཀྱང༌། །ས་སྦྱངས་སེམས་དཔས་བསྐྱེད་དུ་མེད། །བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གཅིག །རིག་པའི་སྐྱེས་བུས་ལུང་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་འདི་ལ། །གང་དག་དགའ་ཞིང་འདུན་བསྐྱེད་པ། །གཞན་གྱི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར། །ཇི་ལྟར་མོས་པ་དེ་མྱུར་ཐོབ། །ཅེས་དང་ཡང༌། །ཐེག་ཆེན་གསང་བའི་ཚིག་གཅིག་ཙམ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ནི། །སྐྱེ་བོ་ཉན་ཐོས་བསམ་ཡས་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཐའ་ཡས་སྲས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཡོན་ཚོགས་ཆེན་སྤེལ་བས་ནི། །འབུམ་གྱི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་འདི་ཤེས་པས། །རྒྱལ་བ་མཉེས་པའི་མཆོག་འདི་ཡིན། །ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྣམས་དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་བགྲང་དག་ལ། །བསྐལ་པ་གངྒཱའི་བྱེ་མ་སྙཻད། །དེ་སྙེད་བསྐལ་པར་བཀུར་བ་ལས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱིས་གསུངས་པ་ཡི། །དམ་ཆོས་འཇིག་ཚེ་གང་ཞིག་གིས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་འཛིན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཆོས་འཇིགས་དུས་སུ་ཆོས་འཛིན་པ། །སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རབ་གནས་པ། །ང་ལ་དེས་ནི་མཆོད་པར་བྱེད། །ཅེས་དང༌། ཇི་ལྟར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་སྟོང་བརྗོད་ཀྱང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་བཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི། །བསོད་ནམས་དེ་ཡང་ཚད་ཡོད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་མཚོའི་མདུན། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་མཚན་དང་སྐུའི་བཀོད་པས། །མཛེས་པའི་བྱེ་བྲག་བདག་ཅག་གདུལ་བྱའི་དོན། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིན་མོར་བྱེད་བཞིན་གསལ། །རྗེ་དེའི་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བཟང་བཙས། །ཆོས་ཀྱི་ནོར་བུ་ཐང་མལ་བརྡལ་བའི་དབྱིག །དད་དང་རྩོལ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ། །བསྡུས་པའི་གསང་མཛོད་དེང་དུས་བསྟན་འགྲོའི་གསོས། །སྲིད་ཞིའི་བཀྲ༷་ཤིས༷་ལྷ༷་དབང་དཔལ་འབྱོར་བཞིན། །མཛེས་ཤིང་ཕྱུག་པས་བརྩེ་ཆེན་རིང་ལུགས་རྩེ༷། །འཛིན་པའི་གདན་སར་འཕྲུལ༷་སྤར༷་དཔག་བསམ་དབང༌། །འཁྲུང༷ས་ཚེ་དཀར་ཆག་མེ་འབྲས་འདབ་རྒྱས་སྤུད། །མཆོག་བསྟན་ཐུགས་དབུས་བརྣག་པའི་འཇམ་མགོན་གསུམ། །ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་དགོངས་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི། །སྐུ་ཚེ་ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་མཁའ་མཐར་བརྡལ། །རྣམ་དཀར་འདི་འབྲེལ་གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་ཀུན། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན། །ཐུབ་བསྟན་སྤོང་ཀློག་བྱ་བས་ཉིན་མཚན་བྲེལ། །འགྲོ་སེམས་ཤིང་རྟ་རྣམ་དཀར་ལམ་དུ་འཇུག །སྣོད་བཅུད་རྫོགས་ལྡན་ནོར་བུའི་སྤྲིན་གྱིས་མཛེས། །དགེ་ལེགས་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཛེས་ཤོག །ཅེས་ལེགས་བྱས་འདི་ཉིད་བརྩམ་པ་པོ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དགྱེས་པས་བསྐྱངས་བའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པས་ལྷོ་མོན་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་ནས་དབུ་བརྩམ། །མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གསར་བསྐྲུན་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་བྲིས་པའི་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི་དཔེ་ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་གཉིས་པར་སྤེལ་བར་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་མིང་མེད་དུ་ཞི་ཞིང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྣང་བས་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་བརྡལ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།།
[edit]

@#/__/bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba bzhugs//rgyal kun ye shes 'chi med rdzing ring ngogs/__/mkhyen brtse nus pa'i rgyu skar ches bkra bas/__/yongs rdzogs rgyal bstan chu gter spel mdzad pa'i/__/mkhas grub dbang pos skye kun rjes 'dzin mdzod/__/ngo mtshar rnam thar rgya mtsho bsrubs pa las/__/legs 'khrungs bka' babs bdun gyi nyi zla'i 'gros/__/bstan 'gro'i mkha' la 'char bas gzur gnas kyi/__/blo gros lang tsho mdzes pa'i rgyan du spro/__/de yang 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi 'dul zhing*/__bod kha ba can gyi phyogs mdo khams chos rgyal sde dge'i mnga' ris la/__yul gyi dge bcu g.yang du chags shing*/__nye 'khor bkra shis rtags brgyad kyi re kha bkra ba/__dpa' bo mkha' 'gro'i grong mang po dang 'dabs 'brel bas khyad par du 'phags pa/__gter lhung zhes pa'i sman ljongs su/__nyang rin po che'i gter lung du/__rtse sgang zhes pa'i ri bo'i mdun:__mnga' bdag 'jam pa'i dbyangs zhes 'byung :__bcu gsum zab mo'i gter la spyod:__ces pa ltar dil mgo zhes par yab tshang du chags pa ste rje de nyid kyi phyi nang gsang ba'i rnam thar rdo rje'i lung gis bsngags pa bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po las/__de nyid phyi ma phyi ma'i dus:__rnal 'byor nang gi gsang ba che:__dar la ma smin 'chal nas kyang :__tha snyad sgra phyir 'brangs pa yis:__dngos grub rnyed pa ches dkon tshe:__pad 'byung bi mas byin brlabs pa:__mnga' bdag chen po'i gsung gi sprul:__'jam dpal chos kyi bshes gnyen nam:__'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes:__skal ldan gcig car rigs can zhig:__mdo khams bar gyi mthil du 'byung :__chung nas snying po'i don dang ni:__lhag par pad 'byung bi ma la'i:__bka' srol zol med kho nar dad:__bstan pa yongs la lhag bsam gyis:__bshad sgrub dri med 'phel 'dod pas:__nyin mtshan chos kyi snang bas 'da':__tshang ma'i bstan dang ston pa dag:__yid la dran pa tsam gyis kyang :__snang ba 'gyur zhing ba spu gzings:__mchi ma 'khrugs pa'i gdung shugs kyis:__skal pa bzang po'i rigs sad mthus:__rig 'dzin lha dang mkha' 'gros kyang :__skyes bu de la mkhyen cing dgongs:__rgya chen bkaX' dang zab mo'i gter:__sa gteraX dngos dang yaXng gter dang :__shin tu yang zab dgongs pa'i gteraX:__dgaX snang snyanaX brgyud rjes dranaX te:__bka' babs bdun gyis dbugs 'byin byed:__ces gsungs pa ltar lung don dang mthun pa'i mdzad pa kun gyi spyod yul du gyur pa ste/__thun mong ma yin pa nang gi rnam thar snying po bka' babs bdun ste/__de'i tshul rdzogs chen sde gsum gter lung las/__bka' nas bkar brgyud bar ma chad:__zab mo dngos dang dgongs pa'i gter:__yang gter rjes su dran pa'i gter:__dag snang snyan du brgyud pa yi:__bka' babs bdun gyi chu bo ni:__mnga' bdag yab sras skal bar babs:__snyigs dus bstan pa'i btsas chen byed:__zab rgyas nyi 'od lhag par brdal:__ces gsungs pa ltar rje bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi thun mong ma yin pa'i rnam thar bka' babs chen po bdun brnyes pa'i tshul ni/__rgya che ba bka' nas bkar brgyud pa'i ring brgyud/__zab pa gter gyi nye brgyud/__yang zab dag snang gi brgyud pa gsum/__gter brgyud la dngos gter ri brag gtsug lag khang mtsho las bton pa'i sa gter dang*/__dgongs pa'i gsang mdzod las byung ba'i dgongs gter gnyis/__sa gter la sku dngos kyi bgo skal rang gter dang*/__sngon byon gter ston gyis yang gter du rgyas btab slar snang bar mdzad pa gnyis/__dgongs gter la ye shes rig rtsal las brdol ba'i chos bka' spyi ming phyogs gcig la btags pa dang*/__sku'i skye ba snga mar zab rgyas kyi gsang mdzod brnyes pa sngon gnas rjes su dran pa'i chos bka' gtan la dbab pa rjes dran gnyis su dbye/__dag snang la bla ma dang lhag pa'i lhas zhal bstan pa'i byin rlabs kyis thugs la sad pa dang*/__bla ma dang lhag pa'i lhas zhal nas tshig dngos su gsal bar gsungs pa de nyid mi brjed pa'i gzungs kyis thugs su chud nas dbu zhabs ma rdzogs kyi bar du ma chad ma lhag par gtan la phabs pa snyan brgyud dang bdun te/__de la bka' babs spyir byung ba'i tshul ni/__dgung grangs bcu drug pa sa ga zla ba'i tshes bcu'i tho rangs dag pa'i snang bar rnga yab pad+ma 'od du phebs/__de'ang brag ri lhun chags kyi phug pa'i nang du sprin dkar shin tu mdzes pa'i khrod na gu ru mtsho skyes rdo rje mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba'i bkod pa can mjal/__dgongs pas byin gyis brlabs shing brda'i dbang bskur gnang bka' babs bdun 'byung ba'i dbugs dbyung rgyas par stsal ba'i mthar spyan lta stangs dang bcas te/__gzung ba'i yul gyis ma gos shing*/__/'dzin pa'i rtogs pas ma bslad pa/__/rig stong rjen par bskyang ba ni/__/sangs rgyas kun gyi dgongs pa'o/__/zhes sku gsum ngo sprod kyi gdams pa thun mong ma yin pa stsal te 'khor dang bcas pa rje nyid la thim pas thugs yid dbyer med du 'dres pa'i nyams shar te de phyin chad ka dag gi gnas lugs la rang bzhin gyis brtan pa thob par gyur pas rdo rje gsum gyi ye shes gong du 'phel ba dang*/__yang dgung lo bcu drug pa shing lug sa ga zla ba'i tshes brgyad la mnal lam du/__rgya gar gyi yul spang ljongs sman gyi nags tshal sogs ches yid du 'ong ba zhig tu phebs pa na rdo rje gdan gyi ke'u tshang rim pa dgu'ang zer d+ha he na'i 'du khang yin snyam byed pa'i mchod rten gyi rnam pa lta bu'i lha khang dgu brtsegs gser gyi rgya phibs bkod pa blo las 'das pa zhig gi nang du bud med gcig gis lam sna byas te rim par phebs pa'i rtsag 'og ma rnams su paN grub phyag dpe thogs shing 'chad pa dang*/__sku brnyan sogs mang po bzhugs snyam byed pa las zhib par ma rtogs rim pa brgyad pa der phebs pa na slob dpon 'jam dpal bshes gnyen paN+Di ta yi cha lugs kyi sku'i g.yas g.yon du glegs bam mang po brtsegs pa zhig mjal ba la gus pa chen pos btud cing gsol btab mdzad pas/__g.yon phyogs nas glegs bam zhig blangs te bstan pa sher phyin sdud pa'i glegs bam 'dug__/de nyid dbur bzhag nas dgongs pa gtad de mchog nyid kyi chos thams cad kyi bka' lung thams cad rdzogs pa yin no gsungs/__g.yas phyogs nas shog bu dung mdog la bod yig bris pa'i glegs bam blangs nas bstan pas rdo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud ces bya bar snang*/__de nyid dbur bzhag nas dgongs pa gtad de gsang sngags rdo rje thegs pa'i tshul spyi dang khyad par rdzogs pa chen po sde gsum gyi tshig don byin rlabs thams cad rdzogs pa yin no gsungs/__lung bstan 'ga' zhig kyang mdzad pa'i mthar dgyes pa'i tshul gyis rje nyid la thim pas dar cig rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin la 'byams/__de sad nas phyir phebs lam rtsag 'og ma rnams su grub thob/__paN chen/__sgom pa dang*/__bshad pa dang*/__gzims pa po mang du bzhugs pa rnams sems sde'i mkhas pa nyer gcig sogs yin snyam byed pa las byin rlabs so sor zhus nas sgor phebs pa'i tshe/__gtsug lag khang gi sgo der bud shing sogs med pa'i me chen po zhig 'bar zhing 'dug pa la 'dir bsreg dgos snyam pa zhig gi ngang me der zhugs pas gdos bcas kyi phyi nang thams cad tshig pas snang ba de dag 'gag nas 'od lus bi ma mi tra yin snyam pa dang bde stong zag med kyi ye shes mu mtha' med pa la 'byams pa'i ngang du mnal sad nas nyams de zhag kha shas kyi bar du ma yal ba byung*/__de dag las thugs spro ba brtas te gu ru rin po cher rtse gcig tu gsol btab mdzad pa'i rkyen las mdo rgyud bka' gter smin grol rgyab brten dang bcas pa yongs grags rnams dang rgyun shin tu dkon pa rnams kyi dbang lung man ngag gangs can du bzhugs so 'tshal gsan grub/__gzhung dang gdams pa'i yig rnying khyad par can dpe rgyun shin tu dkon pa mang po'ang rtsol bcas rtsol med kyis phyag tu 'byor bas rang nyid kyis thugs nyams su bzhes shing dad mos can rnams la 'chad spel gyi phrin las bskyangs pas grub mtha' ris su ma chad pa kun gyi srog mthud par mdzad pa 'di gtso bo ste/__rnam thar zhal gsungs las/__mdor na bshad rgyud shing rta bcu'i/__/ring lugs rgyun bzhugs phal cher thos/__/cung zad sbyangs shing phyogs tsam shes/__/rang gzhan grub mtha'i khas len dang*/__/chos rgyus shin tu che ba byung*/__/zhes gsungs pa ltar gangs can snga 'gyur bstan pa'i chu 'go 'og min o rgyan smin grol gling thub dbang zhal ras lha khang nas brtan mkhas yon tan rdzogs pa'i dge ba'i bshes gnyen mkhan chen rig 'dzin bzang po sogs dad pa'i dge 'dun grangs tshang ba'i dbus su byang phyogs thub pa'i rgyal tshab mkhan chen zhi ba mtsho'i sdom rgyun gyi so thar/__dpal sa skya pa 'jam mgon rdo rje rin chen/__'jam mgon bstan 'dzin snyan grags/__smin gling khri chen sangs rgyas kun dga'/__'jam pa'i dbyangs blau gros mtha' yas rnams las/__shing rta'i srol chen po gnyis las byung ba'i byang chub sems sdom/__gsang ba sngags kyi sdom pa mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las bya rgyud rigs gsum spyi/__ma hA paN+Di ta dkon mchog bstan pa rab rgyas las spyod rgyud kyi gtso bo rnam snang mngon byang*/__khyab bdag blo gsal bstan skyong las rnal 'byor rgyud kyi gtso bo rdo rje dbyings/__rdo rje 'chang kun dga'i zhabs las rnal 'byor bla med pha rgyud gsang 'dus lugs gnyis dang*/__ma rgyud bde mchog lU nag__/khyab bdag zhwa lu ba dang*/__dus zhabs pa 'jam pa'i dbyangs blo gros mtha' yas las dpal dus kyi 'khor lo sku gsung thugs yongs rdzogs/__mkhan chen rdo rje 'chang mched zhal rnam pa gnyis las rgyud sde'i mthar thug dpal kye rdo rje'i dbang gi mngon par rtogs pa brgyad ldan/__'jam mgon mthu stobs rnam rgyal snang bzhi mthar phyin rje btsun phrin las chos sgron sogs las snga 'gyur mdo sgyu sems gsum dang*/__bka' dgongs phur gsum gyis mtshon pa'i dbang bka' mtha' yas gsan cing*/__thun mong rig pa'i gnas kyi skor/__dgung lo brgyad nas yab dang bla sman chos grags rgya mtsho sogs las bris klog dang rtsis dkar nag__/bod kyi brda sprod gzhung gnyis/__gso rig rgyud bzhi yan lag phra mo tshun gyi bshad pa dang lag len/__sku gzugs mchod rten dang dkyil 'khor gyi cha tshad spos sbyor sogs ches mkhas shing byang bar bslab/__dgung lo bcu dgu par ma hA paN+Di ta 'jam dbyangs dgyes pa'i blo gros las ka tsan dbyangs gsum gyi ri mo dang go don rgyas pa/__mngon brjod 'chi med mdzod rtsa 'grel/__snyan ngags me long*/__sdeb sbyor rin 'byung sogs thun mong rigs pa'i gnas thams cad gsan bsam mdzad/__bkras lhun ka chen blo bzang dge legs las bsdus grwa'i 'gro phyogs dang*/__rgyal tshab rje'i 'grel pa'i steng nas rnam 'grel gyi bshad lung*/__brag sgom paN+Di ta las mdo dang rnam 'grel sbyor ba'i go don rags rim gyi bshad lung sogs gsan/__gzim 'og mchog sprul byams pa ngag dbang bstan 'dzin snyan grags/__sgo mang zhabs drung dkon mchog bstan pa rab rgyas/__the bo sprul sku ye shes thub bstan rgya mtsho/__li thang rab 'byams pa byams pa phun tshogs sogs las 'dul ba mdo rtsa rgyan 'jug gnyis/__mdzod/__rnam 'grel kyis mtshon sa skya'i grags chen bco brgyad/__dge phyogs kyi bka' pod lnga dang bsdus grwa tshun chad rgya cher sbyangs pas sa dge'i lugs srol pad+ma'i 'dab ma ltar bkra ba rnams la rab brtags ma yin par gting mtha' med pa'i blo gros kyi 'jug pa sad/__nang don rig pa'i skor la/__gsar ma'i phyogs kyai rdor mar rngog gi bshad srol/__gsang bde 'jigs gsum/__sngags rim sogs gzhung gdams rgya mtsho dang*/__rnying phyogs mdo sgyu sems gsum dang*/__bka' brgyad yang phur sogs bka' babs chu bo bzhi'i chos tshul mtha' yas pa phal cher re re'ang lan grangs du mar gsan/__de dag la grub mtha' phyogs med kyi dgag bzhag dang*/__rang lugs kyi khas len/__mdo sngags kyi lam gnad/__grub chen so so'i lugs srol/__sgrub phrin lag len yan chad rgyu mtshan zhib tig dang bcas te so so'i brgyud 'dzin rnams kyang spa bkong nus par 'chad du yod pa bstan pa yongs rdzogs kyi bdag por nges pa don gyis grub cing*/__gzhung 'grel gnad du che ba thams cad spar du bsgrub par mdzad pa dang*/__bka' 'gyur rin po che dang*/__snga 'gyur rgyud 'bum/__bstan 'gyur rgyun gang bzhugs/__shangs chos/__mar lugs/__zhi byed/__gcod yul sogs bklag lung kho na'ang*/__glegs bam bdun brgya lhag tsam gsan/__bya bral kun spangs pa'i tshul gyis mi lo bcu gnyis kyi bar du thos pa btsal bas byang chub sems dpa' gzhon nu nor bzang dang sangs rgyas gnyis pa dbyig gnyen lta bur gyur pas dge ba'i bshes gnyen brgya dang lnga bcu bsten/__de dag kyang gsan tsam ma yin par snga rjes lo skor bcu gsum tsam du gsar rnying ris med kyi bka' gter dang rtsa ba gsum gyi bsnyen sgrub/__zab khrid brgya rtsa'i nyams bzhes lo gsum du gnang ba sogs kyis grub pa chen po'i go 'phang la gshegs pas rdzogs chen rang snang ris med kyi dgongs pa mngon sum du brnyes shing*/__de dag gi tshe paN grub mang pos ye shes kyi skus byin gyis brlabs pa'i tshul yang*/__thon mi'i bstod pa dad gsum nor bu'i rgyud mang rje thams cad mkhyen pa'i gsung gi mdzad byang las/__ces gangs ri'i ljongs 'dir dka' drin sus kyang gzhal bar dka' ba'i shing rta chen po thu mi'i rigs 'khrungs saM b+ho Ta'i rnam par thar pa yang nas yang du yid kyi nor bu'i me long dwangs shing gtsang mi'i ngogs su bkod pa na/__thugs rje chen po bzhi dang ldan pas mngon sum bzhin byin gyis brlabs pa'i mtshan ma phra mo tsam thob pa'i tshe zhes gsungs pas mtshon te shes nus la/__dgung lo bcu drug pa'i skabs dbyar sos skor du skyo sangs ched brag skyibs shig tu phebs nas cung zad mnal ba na/__nam mkha' nas d+hIHzhes pa'i sgra chen po grags pas cung zad shes pa brgyal thabs su song*/__de las sad ma thag 'jam dpal gzhon nu dang slob dpon 'jam dpal bshes gnyen dbyer med pa dngos su mjal nas byin gyis brlabs pas 'jam dpal bshes gnyen gyi snying thig sgron ma bdun pa thugs la bkra lam gyis gsal bas phyis dum bu dang po lo rgyus kyi sgron ma tsam gtan la 'bebs par mdzad/__de nas bzung phyag dpe rnams tshar re gzigs pa tsam gyis de'i tshig don gang yod thugs la chub/__bla ma'i rnam thar tshar gcig gzigs pas sang nyin de'i don thams cad mthar chags su ma 'dres par 'chad nus pa dang*/__tshig de ldeb ma de'i mdun rgyab phreng gang yod kyang mi nor ba mkhyen pa'i shes rab kyi rlabs bsam las 'das pa zhig byung 'dug__/gtsang stod sa chen phug tu smra seng kyi sgrub pa mdzad pas rje btsun 'jam pa'i dbyangs dmar ser li khri'i chu gter dwangs ba'i 'od phung gi klong na gzhugs pa'i thugs ka nas glegs bam gyis mtshan pa'i ut+pal kha phye ma thag pa dang ral gri zhig spros te rje nyid kyi thugs dang 'dres pas nyin zhag mang por ting nge 'dzin khyad par can 'khrungs pa sogs lhag pa'i lhas byin gyis brlabs pa'i dbang gis lhag par mkhyen rab dbyar gyi chu bo ltar brdol te/__spyir lhan cig skyes pa'i shes rab rtsal che bas sku tshe 'dir sgra snyan sdeb sbyor nang gnas ci yang ma bslab pa dgung grangs bcu gnyis skor du'ang bstod tshogs dang mdo sngags kyi lam rim/__gzhan dag chos la bskul ba'i gtam sogs zad mi shes pa dgongs nyams byung rgyal gyi ngang nas rtsom tshog gnang*/__de dag kyang rjod byed kyi nyams 'gyur/__brjod bya don gyi rin thang*/__gong 'og gi 'brel phun sum tshogs pas kaHthog rmog ston gsang bdag chen po dang*/__zhe chen ma hA paN+Di ta/__gtsang paN chen rin po che sogs mkhas pa rnams kyi thugs kyi brtan pa 'phrog pa kho na yod pa cha shas bka' 'bum gsung thor bur gsal ba dang*/__lar yang skyes bu chen po 'dis lo rgyus 'chad pa na sngon rabs kyi yi ge snga phyi rnams su mi 'byung ba'i gtam gyi sbyor ba zhib mo rang tshig gis gsal ba nyan pa po'i blos 'khyud dka' ba sha stag 'byung ste sngon gnas rjes su dran pa'i mthur snang zhes gsungs/__sku'i skye ba mang por chos tshol ba'i rten 'brel gyis/__lan cig dga' ldan nas 'ong zer ba'i paN+Di ta chos gos rdo tshos can mnab pa zhig gis byams chos sde lnga la brten nas gdams ngag dang rjes su bstan pa rtsal te de 'phags pa thogs med yin par 'dug gsungs te byams chos lnga'i ljags gshad rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rje ston 'khor la bstsal ba dang chabs cig mkhas dbang bla ma bkra shis chos 'phel gyis gsan/__de las zhe chen rgyal tshab rin po che pad+ma rnam rgyal dang*/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsan pa'i rgyun da lta bzhugs bzhin pa dang*/__rab byung bco lnga pa'i me khyi zla ba gnyis pa'i tshes gcig skor ma hA paN+Di ta mi pham la dbu ma rgyan gyi 'grel pa zhig bris zhes bka' gnang ba mdzad 'grel pa bri grub nas/__slar dbyar phyogs bshad pa zhig bgyid par rtsom pa'i tshe/__zla ba bzhi pa'i tshes bcu drug la sku mdun shog gsungs/__mdangs sum tshes bco lnga'i nub slob dpon ka ma la shI la na bza' btsun chas rdo tshos can dkyus ma mnab pa zhig gis sba ye shes dbang po'i phyag dpe yin gsungs pa'i dbu ma rgyan rtsa 'grel gnyis bsnams nas khong la gnang ste bshad pa mdzad song ba'i rjes la/__khong gis ka shI'i sgom rim gyi bshad pa zhig zhus pa la/__sgom rim bar pa'i lung rgyun yod pa des chog gsung ba byung*/__da nangs khyed la bshad lung byed/__gnang tshes bco brgyad la rgyan gyi bshad pa zhu mkhan rnams la bshad pa grub pa gyis zhes phebs pa ltar snga 'gyur bstan pa'i mig gcig kun mkhyen klong chen pa'i dgongs pa bzhin dbu ma'i shing rta rnam gnyis kyi dgongs pa 'gal med du sgrub pa'i legs bshad seng ge'i nga ro bsgrags pas rdo grub kun mkhyen bstan pa'i nyi ma dang*/__gter chen las rab gling pa/__kaHthog si tu paN+Dita chos kyi rgya mtsho/__zhe chen rgyal tshab 'jam dbyangs mkhas grub rgya mtsho sogs thugs sras mkhas pa'i phul du phyin pa du ma dang*/__mkhan chen kun bzang dpal ldan gyi bka' drin gyis da lta'ang 'chad nyan mdzad bzhin pa dang*/__sa chen gyis lan gsum du smin grol byin rlabs stsal zhing me yos mgo zla'i dmar phyogs su dpal spungs phur sgrub slob dpon mdzad skabs 'jam mgon gu Nas phur pa rtsa dum rgyud bshad gcig gnang grub par gsol ba btab pa'i nub mo mnal lam du sa chen mjal bar rtsa dum ljags bshad rtsol bar zhus pas sngar gnang ba de rnams kyis chog par yod mod gsungs ljags bshad mdor bsdus gnang nas phebs song ba na de la sa bcad sogs rgyas pa zhig yod dgos par 'dug zhus pas/__rtsa ba'i bshad rgyun de kas chog__/rgyas par nged rang gi slob ma pra dz+nyA dz+wa las bris pa la ltos zhes gsungs pas mkhon phur gyi smin grol dang rtsa dum bcas pa'i nye brgyud gsan te 'jam mgon chos kyi rgyal po blo gros mtha' yas kyis rgyud 'grel dpal chen zhal lung mdzad pa bshad rgyun bzhugs bzhin pa dang*/__lcags bya nag pa zla bar dpal spungs yang khrod sgrub sder rten gsar bzhengs rnam la rab gnas dang*/__dgyes pa rdo rje bka' srol bzhi po'i dbang*/__rgyud bshad/__lam 'bras bcas rdzogs par kun gzigs blo gros mtha' yas kyis gsan skabs mnal ltas su/__lha khang chen po zhig tu phebs par dbus su khri chen po zhig gi steng du dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan pa bzhugs/__sku'i g.yas g.yon du pusti mang po brtsegs/__mdun g.yas gdan rkyang bting ba'i steng theg chen chos rje bzhugs 'dug pa la gus btud mdzad nas/__kye rdor rgyud bshad cig stsol bar zhus pas/__g.yas kyi dpe khri la phyag mdzub gtad nas 'grel pa khyer shog gsungs/__gdong yig la 'grel pa yin pa'i glegs bam zhig phul bas 'di nged kyi ma red/__khong gis byas pa red gsungs nas theg chen chos rje la gzigs/__slar glegs bam zhig phul bas de steng rgyud bshad tshar gcig gnang nas glegs bam dbur bkod pa sogs byung*/__mu gu lung gi sgra bsgyur rgya gar phug tu lam zab bla ma'i rnal 'byor nyams bzhes mdzad skabs cung zad mnal du song bar/__'brog mi lo tsA ba sku'i rnam 'gyur ha cang mi gsal ba zhig gis glegs bam zhig dbu thog bzhag nas rgyud kyi bshad pa 'dis rdzogs pa yin/__man ngag rjes su 'byung gsungs pa dang*/__yang dus gzhan zhig na bya gshong du mang thos klu sgrub rgya mtsho las kye rdor rgyud bshad gsan pa'ang byung bas/__kun tu dgos pa'i gzhung bdun sogs tshig brgyud bar ma chad pa bzhugs bzhin pa'i thog__/bshad pa'i nye brgyud dmigs bsal thob pas kye rdor rtsa rgyud brtags gnyis dang*/__bshad rgyud gur/__saM b+hu Ta/__phur pa rtsa dum rnams bshad rgyun kyang bzhugs nges pa'i dmigs bsal mdzad pa ltar da lta'ang rgyun bzhugs bzhin pa dang*/__gdams mdzod sprul pa'i gleg bam du bzhugs pa lam 'bras tshogs bshad yin la/__rdo rje 'chang 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi slob bshad la 'jam mgon mkhyen brtse rin po che'i brgyud pa bzhugs gsungs pa zhal las thos/__yang me yos zla ba bcu gnyis pa'i tshes gsum la rje rin po ches mdzad pa'i bde mchog rgyud 'grel sbas don kun gsal steng nas rgyud bshad zhus pa dang po tshugs pa'i nub mo mnal lam du/__sku lus las mi gtsang ba dang*/__bu ga rnams las rnag khrag mtha' yas pa zhig zag__/sku lus dri ma med cing shin tu yang ba gshogs pa dang ldan pa zhig tu gyur pas 'phur nas phyin pas rgya gar lho phyogs zhig tu phebs/__der thang yangs pa zhig gi mthar brag dang nags tshal yod pa'i ri bo zhig dang nye bar 'dug pa la gzigs pas ri mgul der grub chen lU hi pa yin zer ba'i rnal 'byor pa zhig zhal phar phyogs te bzhugs khog ma la me 'bud nas tshod ma btso ba ltar snang ri de'i gsham nas bdag la dngos grub stsol ces bos pas zhal tshur gzigs pa na nyi ma lta bu'i gzi brjid shin tu bzod dka' ba zhig snang*/__slar yang bos pas mdun gyi me de dmar thar thar drag tu gtor ba'i gseb du nyung ma bsregs pa'i rdog po zhig snang ba kha phyes pa'i nang du shing thog las grub pa lta bu'i 'khor lo bde mchog gi sku brnyan ser smug ches legs pa zhig 'dug pa zhal du gsol bas sku lus dang dbyer med du 'dres pa'i bde bas gang ba lta bu'i ngang nas sad pa na 'khor lo bde mchog gi byin rlabs yongs rdzogs thob pa'i nges shes 'khrungs pa'i rtsa rgyud kyi bshad rgyun bzhugs bzhin pa dang*/__dgung lo nyer bzhi chu yos sa ga zla ba'i tshes drug gi nyin shangs mdo sram pa sgrub khang gi dpal chen po mjal zhing sgrub mchod mdzad pa'i tshe/__nyams kyi snang bar dpal chen po dngos su mjal/__sgo gong du zur pa yab sras gnyis bzhad gad thig ger bzhugs nas ru lu'i sngags kyi dbang*/__badz+ra sa twa'i rgyud bshad/__hU~M yig gi man ngag gsung ba'i snang ba ches gsal zhing brtan pa byung bas sgyu 'phrul gsang ba snying po'i nye brgyud thob gsungs pa'i bshad rgyun bzhugs pa bzhin/__thugs sras mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi gsang snying spyi don 'od gsal snying po/__kun mkhyen bstan pa'i nyi mas spyi don rin chen mdzod kyi lde'u mig__/tsha ba lo tsA ba rin chen rnam rgyal gyi gsang snying mchan 'grel/__zhe chen rgyal tshab rin po che'i gsang snying tshogs bshad sogs legs bshad kyi gter dang*/__bshad rgyun bzhugs bzhin pa dang*/__dag pa'i snang bar slob dpon sangs rgyas gsang ba las sgyu 'phrul lam rim gsan pa dang*/__slob dpon hU~M chen ka ra dang*/__gu ru rin po che gnyis ka las yang dag gsang 'grel nye brgyud du gsan/__dgung grangs nyer dgu sa sprel dbyug pa zla'i tshes nyer lngar gzhung sbre zhing du phebs pa la chibs thog yengs ma lam lta bu'i skabs/__mnga' bdag mar pa sku dar yol zhig mdun mkhar bzhugs nas rgyud dang gdams ngag gi snying po shwa lo ka gcig gsungs/__rngog chos sku rdo rje yin pa'i gsal snang lam tsam shar/__byin rlabs kyi bab chen po byung gsungs pas kye rdor rtsa rgyud mar lugs kyi bshad srol nye brgyud brnyes/___!___byang sham+b+ha lar gshegs te rigs ldan dpal skyong las dus 'khor dbang rgyud gsan pa'i nye brgyud dbang bka' babs gnyis ka rgyud sde kun btus su bzhugs pa dang*/__rgyud bshad thams cad mkhyen gzigs mi pham rin po che'i gsung pod gnyis bzhugs pa dang*/__mkhan chen bkra shis 'od zer la dwags po'i thar rgyan gsungs pa'i tshe mkhan chen gyis rje bla ma dwags po dngos su mjal zhing nye brgyud du gsungs pa dang*/__dgung lo nyer gcig lcags byi snron zlar gzho stod t-i sgro'i brag dkar du phebs skabs gnas kyi byin rlabs lta bus thugs snang 'gyur bas kun rtog gi ri mo dag pa'i snang ba 'ba' zhig tu shar ba dang*/__tshogs khang chen mor tshogs mchod mdzad pa'i skabs cung zad mnal du song ba na/__o rgyan yab yum gnyis mkha' 'gro snying thig gi dbang lung khrid gsum yud tsam la rdzogs pa'i dag snang shar/__yang lo de'i sa zla phyi ma'i bco lnga skor gangs ri thod dkar du gnas 'brel mdzad skabs/__mnal lam du kun mkhyen pas mkha' 'gro yang tig gi byin rlabs bla ma sgrub pa'i dbang dang khrid bcas gnang ba'i sgrub phrin thugs gter du rdol ba bka' 'bum du bzhugs pa dang*/__rig 'dzin dga' rab rdo rje/__g.yas g.yon du pad+ma dang*/__shrI sing+ha bzhugs pas rdzogs chen gyi lam gnad rgya cher phye ba'i dag snang gis rdzogs chen sde gsum gyi rgyud lung man ngag thams cad nye brgyud du bzhugs pa rnams so/__/de dag ni lo rgyus 'thor thabs su bzhugs pa rnams phyogs gcig tu bkod pa las sgrub brgyud shing rta chen po brgyad so so'i bka' babs nye brgyud du brnyes tshul rnam thar zhal gsungs las/__snga 'gyur bka' gdams sa skya pa/__/mar shangs bka' brgyud sbyor ba drug__/zhi gcod bsnyen bsgrub dang bcas pa'i/__/sgrub brgyud shing rta che brgyad la/__/shin tu mos shing dad pa'i blos/__/sngon gyi lugs srol ma nyams pa/__/dka' ba 'bad pa brgya phrag gis/__/mang du tshol zhing thos par byas/__/de lta'i thos bsam bsgom pa'i skabs/__/dngos nyams rmi nyams ci rigs par/__/bla ma lha dang mkha' 'gro yis/__/nye brgyud gdams pa bstsal ba dang*/__/byin rlabs mtshan ma cir yang mthong*/__zhes gsungs pa'i don rgyas pa rnam thar chen mo dang*/__gdams mdzod sprul pa'i glegs bam gyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgyal mtshan du gsal ba ltar ro/__/'dir thog mar glegs bam__ka)_pa la/__bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong 'dul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chags ngo mtshar nor bu'i phreng ba ldeb/__79__lo rgyus kyi yid ches bskyed pa'i phyir kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal skyed 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung ldeb/__3__rnam thar zhal gsung ma ldeb/__6__nang gi rnam thar bstod pa 'jam mgon kong sprul gyis mdzad pa dang*/__ngo mtshar gyi rnam thar bstod pa mi pham rin po che nas mdzad pa ldeb/__9__bka' nas bka' brgyud pa'i mtshan gzhi rje bla ma'i gsung gi zegs ma'i gces btus ni/__'od gsal rdzogs pa chen po'i khregs chod lta ba'i ngo sprod dang*/__bzhag thabs rin po che nor bu'i me long zhes gu ru rin po che'i dgongs brgyud 'pho dbang gi rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa rje bla ma'i thugs sras kaHthog si tu paN+Di ta o rgyan chos kyi rgya mtsho'i gsung ldeb/__'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud la bsten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam gyi rnam bzhag ji ltar 'chad tshul ldeb/__4__lam rim bdud rtsi'i snying po dang de'i 'grel pa tshig don rab gsal la ldeb/__16__!__dang po snga 'gyur rnying ma'i skor la/__bum dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug ldeb/__2__gsang dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug ldeb/__2__sher dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug ldeb/__2__tshig dbang lam khyer gyi rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug ldeb/__2__rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan ldeb/__2__rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde chen bdud rtsi'i rlabs phreng ldeb/__2__zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan ldeb/__2__gsang ba snying po'i bshad rgyun gsol 'debs ldeb/__2__rdo rje sems dpa' la yang snying gis bsngags pa'i glu gsang bdag bzhad pa'i dbyangs snyan zhes snying po'i rgyud kyi bsdus don du gsungs pas rgyud sde'i mtshan gzhi ldeb/__2__'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig gi don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung zhes bya ba slob dpon bi ma mi tra las mtshan brjod nye brgyud gsan pa'i mtshan gzhi ldeb/__10__rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba zhes bi ma snying thig gi mtshan bzhi ldeb/__2__'od gsal rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu ye shes grub pa zhes mkha' 'gro snying thig gi mtshan gzhi ldeb/__10__bcas so/__!__/gnyis pa bka' gdams skor la/__blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi ldeb/__1__jo bo bka' gdams pa'i gzhung gdams man ngag mtha' dag gi brjod bya mdor bsdus pa'i glu dbyangs phan bde'i shing rta ldeb/__2__zhen pa bzhi bral gyi glu dbyangs snying gi bdud rtsi ldeb/__1__spros bral shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs ldeb/__2__theg pa chen po'i lam rim smon lam rnam grol dga' ston ldeb/__3__gzhan stong dbu ma'i rnam bzhag snying por dril ba ldeb/__5__rje btsun blo bzang grags pa'i lta grub kyi bzhed tshul mdo tsam ldeb/__3__!__/gsum pa lam 'bras la/__tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs ldeb/__2__na mo gu ru shrI he badz+rA ya/__dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi skabs nye bar mkho ba'i rigs la sogs ldeb/__3__lam dus kyi go don rags rim 'ga' zhig sogs ldeb/__5__kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang*/__sogs kye rdor rgyud kyi 'chad nyan dar ba'i smon lam ldeb/__2__rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon ces bya ba ldeb/__7__!__/bzhi pa bka' brgyud la/__'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le ldeb/__4__sgrub brgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i thol glu zab don rol mo ldeb/__3__'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa ldeb/__10__zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang ldeb/__1_!__/lnga pa shangs pa bka' brgyud la*/__grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog ldeb/__2__/zab don bsdus pa'i rdo rje'i thol glu nges don them skas ldeb/__2__grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin ldeb/__1_!__/drug pa zhi gcod la/__shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu spros bral sgra dbyangs ldeb/__1__zab mo bdud kyi gcod yul dang 'brel ba'i brtul zhugs lam khyer gyi rdo rje'i glu 'khor 'das rang grol ldeb/__6__na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi ldeb/__2__re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing ldeb/__2__!__/bdun pa sbyor ba yan lag drug ldan la/__zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan ldeb/__2__rdo rje'i bsnyen sgrub la bsnyen sgrub rdo rje'i tshig rkang gi mchan nyung ngu la ldeb/__de dag kyang sgrub brgyud shing rta chen po de dag gi gdan sar phebs pa'i tshe gzigs snang khyad par can dang bcas byin rlabs thob pa'i skabs su mdzad pa'i tshul rnam thar chen mor gsal ba dang*/__blau ldan dag gis shing rta so so'i lam tshang ba rdo rje'i tshig rkang 'di dag la brten nas 'chad chog tu yod pas ched du bkod pa yin la/__dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya 'chad nyan la shin tu gal che bar snang bas bkod pa la ldeb/__16__bka' babs gnyis pa sa gter gyi bka' babs brnyes tshul ni/__rje bla ma mchog gi zab gter gtso bo thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i lung las/__nam zhig sprul pa'i rgyal po yis:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__rnam par rol pa mtha' klas pas:__bod khams 'gro rnams skyobs pa dang :__bstan pa'i me ro yang yang gso:__khyad par sum cu kha ral dus:__gsung sprul bdun gyi gsum pa ni:__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling :__shes rab chen po'i rtsal rdol zhing :__bsam gyis mi khyab nyams myong can:__gzhan snang zil gnon brtul zhugs ngang :__gsang ba srung la blo brtan pas:__sus kyang brtags par dka' ba zhig:__lcags khams 'brug gi lo shar dus:__mdo khams 'bri rdza sgang rgyud las:__bkra shis dbang gi gnas kyi mdun:__chu bo lhung lhung 'bab pa'i g.yas:__ri bo glang chen 'gying 'dra'i gdong :__klu dbang 'khyil 'dra'i brag gi steng :__ngo mtshar ltas dang bcas te 'byung :__de tshe da lta'i smon lam mthus:__rgyal ba'i bstan pa mtha' dag dang :__khyad par snying po'i don la mos:__mang du thos pas mi ngoms shing :__thos don nyams len gtan la 'bebs:__mar me 'chi ka lta bu yi:__zab lam mang po'i srog mthud nas:__rang dang gzhan gyi mthus bzung ste:__phyogs mtha' kun tu rgyas par byed:__ces gsungs pa ltar gter kha phal cher nas/__mnga' bdag gi sku/__pad+ma'i gsung*/__nam mkha'i snying po'i thugs/__bi ma'i yon tan/__lang gro dkon mchog gi phrin las kyi rnam 'phrul du bsngags pas/__thugs rje yas sprul gyi skyes bu chen po rnam thar mtha' yas pa'i bdag nyid can te/__gter ston rgyal po lnga la bran brgyas bskor:__zhes gter ston grub thob yongs kyi rgyal po lnga 'byung ba'i lnga pa dang*/__thugs sgrub yid bzhin nor bu'i lung byang las/__da lta'i dus kyi lha sras mchog grub rgyal:__gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum pas:__'di nyid phyung nas ring du gsang rgyas btab:__dus la bab tshe snod ldan mchog la stsol:__zhes gsung pa ltar/__rgyal sras lha rje'i skye ba gter ston rkyang pa bcu gsum par lung gis zin pas de'i che ba ni thang yig las/__gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum 'byung :__'gro ba mang po sangs rgyas zhing du khrid:__snyan pas sa steng thams cad khyab pa 'byung :__zhes dang*/__de phyir mchog grub skye ba bcu gsum par:__mthong thos dran reg don dang ldan pa ste:__grib mas reg gam til 'bru tsam zhig nye:__ngan song 'gro nges shes kyang mtho ris skye:__dge rgyu nyung 'bru tsam zhig sa bon thebs:__zhes gsungs pa ltar rje btsun bla ma 'jam pa'i dbyangs dngos/__gangs can bstan 'gro'i srog rtsa/__chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi mi slob 'bras bu'i go 'phang mngon du mdzad pa'i ye shes kyi rang gzugs bsam bzhin du byon pa/__o rgyan rje 'bangs dang bcas pa'i thun mong dang*/__thun mong ma yin pa'i rnam thar gyi mdzad pa mtha' dag khar sang gi bya ba de ring yid la gsal ba las lhag pa'i mthus gter rigs bco brgyad thams cad la mnga' dbang bsgyur ba tshad mas grub kyang deng dus gdul bya thun mong gi spyod yul du ji tsam bzhugs pa'i mtshan tho 'god pa la/__dgung lo chung ngu'i dus dbyar ru nang du bzhugs skabs gnas ri yin pa'i brag zhig nas rdo gru bzhi la brda yig yod pa zhig rked pa rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i chos skor yin 'dug pa las byang ldeb lnga bcu tsam phabs/__rdo rang mal du rgyas btab/__las byang de phyis bar phyag tu bzhugs kyang phyis byon thugs sgrub bar chad kun sel/__yid bzhin nor bu/__mtsho skyes rdo rje gcig dril lta bus lha sngags thams cad rnam pa gcig kho nar snang bas dpe mi mngon dbyings su rgyas btab pa yin gsungs pas da lta mi bzhugs/__dgung lo nyer dgu pa sa sprel dbyug pa zla bar lha ldan nas bsam yas phyogs su phebs pa'i tshes bcu'i nangs mor nye gnas pa sngon du song*/__sku nyid rkyang pa brag dmar mgrin bzang du lha khang mjal du phebs pa na nye skor der bud med gcig gis lha chen 'jig song ba'i phyag 'dzub gcig phul byung ba sku phrag du bcug nas phebs/__bar der yod pa tsam yang ma dran/__phyis zhig na bza' yang brje skabs sku chings bkrol bas thang du lhung song ba ci yod gzigs 'dod pa zhig byung nas 'dzub mo bcag nas/__nang du thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i chos skor dang*/__dri med kun dgas yang gter du sbas pa'i bla rdzogs thugs gsum gyi snying po gcig dril gyi shog ser/__bram ze nyer gcig gi gdung rnams byon kyang rlung phyogs tsam yang ma bsgrags pas nye gnas tshul khrims rgya mtsho zhabs tog rgyun bcar yin rung gter bzhes pa'i phyogs tsam ma rtogs/__sems nyid ngal bso'i nyams len khyug tsam gnang*/__rje btsun nyid bar chad zhi zhing 'gro 'dul phrin las rgyas pa'i rten 'brel 'grigs/__phyis sa pho rta lo dgun zla 'bring po'i tshes bcur ye shes mkha' 'gro'i bskul byang la brten/__lo rgyus gnad byang dang yang byang tsam gtan la phab par mdzad/__lo rgyus gnad byang las/__thog mar chos 'di'i sgo 'byed pa:__dbang gi gnas su dbang gi dus:__dbang chen pad+ma'i rigs skyes pa'i:__rnam 'phrul zung gi don du ston:__tshom bu dang bcas skal bzang 'gyur:__ces gsungs pa ltar lcags sprel snron zla bar rgyal dbang karma pa bcu bzhi pa nyag sked dpon gyi gdan zhus la phebs pa'i yar lam chu stod zla bar gter lhung phyogs su chibs kha bsgyur/__'jam mgon gu Na la snga ma nas 'di don zur tsam bka' stsal phebs pa dang*/__'di skabs rje bla ma nyid kyang zla gam dbang phug tu phebs 'dug pa rgyal dbang rin po cher yang mtshams sbyor snyan gsan gang drag zhus pas/__zla gam dbang phug gnas mjal phebs nas dgongs pa gang bab kyi dbang zhig gnang grub par zhu rgyu mdzad song bas/__rje rin po che yang thugs dgyes pa chen pos dbang chen grub pa rgyal ba mchog dbyangs kyi sprul pa dpal karma pa theg mchog rdo rje dang*/__pad+ma'i rigs kyi dpa' bo tA yi si tu pad+ma kun bzang chos rgyal gnyis dang*/__dbang chen pad ma'i rig 'dzin 'jam mgon pad+ma gar dbang sogs 'dus pa dgu la/__sems nyid ngal bso'i don dbang*/__mtsho skyes snying thig gi rtsa dbang*/__lce btsun snying thig gi dbang bcas rje nyid kyi zab gter las byon pa'i bla rdzogs thugs gsum tshang bar mdzad nas bka' drin du stsal ba thob pas ches skal ba bzang por gyur cing*/__thog mar rten 'brel legs par 'grigs/__chos 'di'i cha lag gnas der bzhugs yod pa phyag tu son yod par nges kyang sa gter gyi rtsa ba'i rten 'brel thog mar 'khyugs pa'i dbang gis sa gter gyi shog ser gzigs pa tsam gyis kyang thugs ches snyun par ma zad shog ser gyi lab gleng tsam yang dka' ba dang*/__de'i gnad kyis chos bka' phal cher mgo mthong tsam las cha lag tshang ba gtan la 'bebs thub pa gtan nas ma byung*/__'di'i rgyun khyer gcig zhus pa na rtsom mi dgos shog ser la yod gsungs nas 'bebs par brtsam pa na 'phral der phyag la snyun khams tshabs po ches thebs pa bcas chos bka' gtan la 'bebs ma thub pa ni/__spyir gdul bya phal mo che skal ba dman pa'i steng thog ma nas yid gnyis zhugs pa'i dam sel gyi grib dang*/__khyad par chos bka' 'di nyid zhal phyes pa tsam gyis kla klo'i nyer 'tshe phyir bsring ba zhig yin 'dug pas/__de lta bu gangs can pa'i bsod nams kyi skal bar ma shong bar zad do/__de skabs dbang shog ser gyi steng nas gnang ba yin 'dug kyang*/__phyis su dbang gi rtsa tho tsam gtan la phab nas nyag bla a stobs sam mkhan thub bstan rgyal mtshan 'od zer la gnang ba'i dbang rgyun rje bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po ches gsan pa gter mdzod yongs rdzogs gsung skabs dbang gi rtsa tho'i phyag bris ma rnyed pas rgyal dbang lnga pa'i dag snang rgya can gyi sems nyid ngal bso dang chu bo gcig 'dres yin gsungs bka' drin du stsal zhing*/__dbang zhig gus pa la bris gsungs pas bla ma'i bka' ldog ma phod par rig rtsal las gang thon zhig bris pa spyan 'bebs zhus pa rung gsungs pa/__las byang rtsa ba tsam dpal spungs gter mdzod du tA yi si tu pad+ma dbang mchog gis zhal skong spar du bskrun mdzad cing dbang chog mtshams sbyor bcas 'jam mgon bla ma'i bka' bzhin bdag gis bris nas rgya gar du gter mdzod 'phrul spar bskrun skabs pad+ma gsung gi skor du bcug yod pa dang*/__'jam mgon rdo rje 'chang d+harma ma ti'i sku tshe'i smad bod kyi gnas gzigs skabs bsam yas brag dmar mgrin bzang du sems nyid ngal bso'i tshogs 'khor mdzad skabs 'jam dbyangs mkhyen brtse ye shes kyi skus sems nyid ngal bso'i dbang gsan pa'i thugs snang byung ba'i phyag bris 'dug kyang gtan la phebs mi 'dug pas/__sems nyid ngal bso'i gter 'di dang*/__gter chen mchog gling gis mdo khams kha la rong sgo nas thugs sgrub bar chad kun sel gyi shog ser bzhes pa'i dus dang lo zla tshes grangs chu tshod tshun gcig par byung ba chos rgyal yab sras kyi skabs smon lam gcig pa'i rten 'brel du go/__kha byang dang yang byang ni mjal du mi 'dug__/bram ze nyer gcig gdung spel bar mdzad/__rje nyid dgung grangs bco lnga pa shing pho rta'i lo'i ston 'bring khrums zla'i tshes bcu'i tho rengs khar gzims lam du brag dmar mgrin bzang yin rgyu'i lha khang zhig gi steng du slebs pas na/__bud med dmar mo dar dang rin po che'i rgyan can lha mo'i cha byad kyi mdzes pa zhig gis lag g.yas na me tog dmar po kha bye ba zhig thog 'dug pa rang gi lag tu byin ma thag kha bye ba'i nang nas glegs bam dmar po chung ngu zhig byung ba zhal phye nas klog par brtsams pa na brda' yig kho nar song nas klog ma shes pa/__slar phyag g.yon na ka pA la bdud rtsis gang ba zhig bdag la gtad pas 'thung ba'i mod la shes pa spyi bun pa zhig tu song*/__brda' yig thams cad kyang thog med du klog shes pas gu ru'i thugs sgrub hrIHrgya can bde gshegs 'dus pa phyi nang gsang ba yang gsang dang gcas pa'i skor tsho shin tu mang ba zhig 'dug pa spro ba tshad las 'das pa skyes pa'i mod/__bud med des lung bstan gyi rnam pa mang zhig zer na'ang*/__ma 'ongs gtsug lag 'di yi 'gram:__yid bzhin nor bu dngos su 'byung :__zhes sogs tshig rnams 'ga' re ma gtogs brjed/__de nas glegs bam de nyid 'od dmar por zhu nas rang la thim pas tshig don thams cad bkra lam mer gsal snyam pa byed pa'i ngang nas gnyid sad/__de ma thag phyi sgrub kyi las byang rgyas pa zhig bris pa thugs sgrub bar chad kun sel dang dbyibs mtshungs la/__sgrub sde brgyad kyang tshang ba zhig dang*/__nang sgrub kyi rgyun khyer tsam bris pa ni da lta'i bsam pa lhun grub ma ji lta ba btso rkyang gi rnam pa la/__gu ru bcu gsum lus dkyil du bkod pa zhig snang na'ang/__de dag spel ba skabs su ma bab pas rang nyid kyis cung zad nyams su bzhes shing*/__phyis dpe yang gter du bsdams/__gsang sgrub ni thugs rje chen po zhi drag dang*/__yang gsang phag mo'i skor sogs snang na'ang phyag bris ma mdzad/__de nas dgung grangs so gcig par lcags pho khyi'i lo'i snron zla'i dkar phyogs kyi tshes bcur lcags zam chu bo ri'i bla brang nas kyang yon sbyar zhing*/__rje nyid la'ang g.yo ru khra 'brug nas kyang lung bstan gyi nges pa gzigs pa bzhin gu ru'i sgrub gnas nam mkha' lding du tshogs kyi mchod pa brgya phrag thal ba dang*/__gnas kyi dbu rtser phebs te bsang dang gser skyems dang*/__lha srin dam bsgrags sogs mdzad pa'i tshe/__jo mo kha rag gi phyogs nas gtso bor mched pa'i 'ja' sprin ya mtshan pa nam mkha' khengs shing*/__gsal snang la'ang gu ru bde ba chen po gtso 'khor grangs med pa nam mkha'i khams gang ste sprul pa'i sgyu 'phrul mtha' yas pas bod khams dbugs 'byin stsol ba'i nyams dang*/__lo skor gcig gi bar du bod yul dbus su mtha' dmag gi 'jigs pa mi 'byung ba'i mtshan ma khyad par can thob/__de skabs mdzad pa'i gu ru rin po che'i thugs dam gnad bskul gyi gsol 'debs bsam don myur 'grub sogs gu ru rin po che'i gsol 'debs le tshan lnga smon lam dang bcas pa rdzong sar du spar thung bzhugs pa rnams gu ru rin po che'i zhal gzigs re'i skabs su gsungs pas byin rlabs shin tu che bas kha bton du mdzad na bar chad thams cad sel ba'i zhal bzhes gnang zhes zhe chen rgyal tshab rin po che'i zhal las thos/__de'i phyi lo lcags mo phag gi snron zla'i tshes bcur rgyangs yon po lung gi gu ru'i sgrub phug tu phebs/__tshogs kyi mchod pa rgya cher mdzad cing de nub phug pa nang du bzhugs pa'i tshe sgrub phug gi sgo gong der 'od 'khyil te 'dug pa gter mtshan du nges shing 'dun pa gtad pas/__gu ru'i sku tshab/__bsam pa lhun grub ma'i sgrub thabs man ngag dang bcas pa sogs bzhugs par mthong zhing*/__chos kyi rnam grangs dang mngon rtogs sogs thugs la shin tu gsal bar zhig byung*/__slar dgung grangs so dgu par sa pho rta'i lo'i nag rnam thar chen mor dbo zlar gsungs/ mchan/__pa zla ba'i tshes bcur sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi tshogs mchod mdzad pa'i tho rangs nam mkha' nas thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs zhig grags pa'i rkyen gyis mnal ha re sad pas/__lus rngul zhum me ba'i ngang*/__spyan nas 'od zer gyi sbu gu phra mo kha g.yel ba zhig lho rgyud kyi gnas 'di yin ngo mi 'tshal ba/__phyogs g.yas g.yon nas chu bo chen po bab cing*/__brag ri sul mang zhig gi rtsa 'dabs su zug pas de na gu ru rin po che'i sku tshab khru gang ba'i tshad bde ba chen po'i mngon rtogs ci lta ba dang*/__chos skor rnams shog ser glegs bam chen po zhig gi rnam pa mngon sum lta bur gzigs pa la thugs rtog zhib tu bcug pa na sku dang shog ser da lta'i tshad ji lta bu dang*/__de'i nang du gang bzhugs kyi chos kyi tshig don lam lam gsal ba zhig byung bas rkyen byas rnam pa kun tu de kho na thugs la shar yang*/__gnas dus sogs kyi rten 'brel dang dgos pa'i dbang gzhan gzigs nas rje nyid kyis 'don pa skabs su ma babs pas/__de'i rgyu mtshan zhib par gter chen mchog gyur gling pa rin po che'i mdun snga phyi snyan 'bul dang*/__gu ru bde ba chen po'i sku thog mar tsakli zhig byas/__de zhal thang du bshus slad nas lo de'i smin drug zla ba'i yar tshes la da lta pad ma shel phug tu bzhugs pa'i gser zangs kyi sku rje nyid kyi sku'i tshad dang mnyam pa zhig bzhengs par mdzad/__gu ru'i sku de'i thugs dkar thugs sgrub bar chad kun sel gyi rtsa ba'i chos bdag bcu la gu ru'i sku tshab re re yod pa 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang por mtshau rgyal gyi dar sham la gu ru yab yum gyi byang sems kyis bris pa'i sku zhig yod/__yar ngo'i tshes bcu zhig la sku brnyan gzungs rab gnas nyin rdzogs su mdzad pa zhal ras cung zad kyogs pa rje bla mas mnyam bzhag gis sku la dgongs pa gtad pas tshag sgra dang bcas te zhal sor chud pa'i rdzu 'phrul mdzad ces kun gzigs chos kyi blo gros rin po che'i zhal las thos/__gter chen mchog gling rin po cher rgyu mtshan dang bcas 'don par bskul bas kha byang gi tshul du gyur nas/__rje nyid la'ang gsal snang lung bstan khyad par can gyis mtshams sbyar te/__sa rta smin drug zla ba'i tshes bcu la rtsi ke'i chu bo 'dus pa'i nor bu spun gsum brag mdun/__brag dkar seng ge 'dra ba nas sku tshab dngos grub dpal 'bar/__chos skor shog ser/__don kun grub pa'i gi'u wang gi bam po bcas tshegs med par dngos grub tu bzhes/__gter bzhes pa'i brag gi khung bu gter bzhes nas lo nyi shu skor brag khol bu sgul lcog chog pa zhig yod la/__phyis su rgyus yod pas gzigs pas thugs rtog zhib tu bcug na'ang gong bu gcig 'dril mtshams mi mngon pa gar bur song 'dug ces gter sras mchog sprul 'gyur med tshe dbang bstan 'phel gyi zhal las thos/__mgo zla'i yar tshes nas yab sras lhan rgyas pa'i thog gter sgrub zhag bdun mdzad cing*/__bdud rtsi lnga'i chu la sbang zhing dkyil 'khor gyi dbus su bzhag pa/__zhag lnga nas brda' yig grong khyer bdun bkra lam gyis shar ba'i ngo mtshar chen po dang bcas/__zla ba de'i tshes bcur gter chen rnam gnyis gzims sbug tu lhan rgyas bzhugs nas las byang nas brtsams te gter ston rin po ches gsungs rim bzhin kun gzigs mkhyen brtse rin po ches yi ge pa mdzad pas/__ji ltar gsungs pa dang rjes su mthun par mkhyen brtse rin po che la gsal snang nges pa can shar bas gcig la gcig thugs yid ches pas 'khrul pa bral bar gtan la phebs/__dbang lung man ngag rnams kyang chig rdzogs su bstsal/__phyi lo don grub ces pa sa mo lug gi lo'i dbo zla'i dkar phyogs nas sde dge lhun grub steng gi sgrub khang phan bde kun khyab gling du gter chen rnam gnyis thar rtse zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan sogs rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i 'dus pa rnams kyis thugs sgrub rnam gnyis zung 'brel gyi tshom bu tshogs sgrub zhag bcu'i bar du sgrub pa mdzad pa'i tshe'ang*/__kun mkhyen bla ma rin po che'i gzigs snang du gzhal med khang rgya khyon bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i dbus su thugs sgrub rnam gnyis kyi lha tshogs rnams steng 'og tu mngon sum bzhin du bzhugs pa'i gtso bo'i zhal nas gdams ngag dang*/__rjes su bstan pa bstsal ba dang*/__gsol 'debs tshul bzhin 'chad pa'i man ngag dang*/__gter srung so sos kyang phrin las sgrub pa'i nyams sogs byin gyis brlab pa'i mtshan ma mang du gzigs shing*/__de ltar rje bla ma dgung grangs bco lnga nas brtsams snga phyi'i ye shes kyi gzigs snang thams cad lha ngo bo gcig pa tsam las sku'i rnam 'gyur dang*/__sgrub pa'i thabs dang*/__sngags kyi bye brag phal cher tha dad pa la/__gtso bo ni gcig pa kho nar shar zhing*/__sa rta lor shar ba'i gsal snang dang*/__phyis gter chen rin po ches shog ser 'bebs pa'i skabs gsal snang byung ba thams cad tshig sna ring thung dang rgyas bsdus tsam las gcig pa kho nar snang gsungs pa/__bka' 'bum gyi zin bris su bzhugs pa dpe bshus shing lo rgyus khung dag 'jam dbyangs bla ma rin po che d+harma ma ti'i zhal las thos pa dang rnam thar chen mor 'byung ba rnams cung zad spros pa ste/__spyir kun mkhyen 'jigs med gling par rig 'dzin bla ma'i thugs sgrub kyi bka' babs pas snying thig gi rtsa gsum thams cad bla ma'i rnam par sgrub pa yin pas mchog gi dngos grub sgrub pa la ches zab par gu ru'i rdo rje'i lung gis khyad par du bsngags pa bzhin rje gter chen rnam gnyis zab chos thugs sgrub bar chad kun sel dang*/__yid bzhin nor bu gnyis gter chen rnam gnyis kyi gter kha gcig dril dang*/__thugs sgrub bsam lhun 'di kun mkhyen many+dzu g+ho Sha la'ang gu ru'i thugs sgrub snga phyi gsum gyi dgongs pa gcig dril lta bu'i byin rlabs shin tu che ba gsungs so/__spyir gter kha re re la'ang rje nyid kyi zhal gsungs rnam thar las/__'di rnams thog mar lung bstan dang*/__/kha byang ji ltar byung ba dang*/__/bar du gtan la phab tshul dang*/__/tha mar 'brel 'jog nyams blangs skabs/__/slob dpon yi dam mkha' 'gro yis/__/dbang bskur byin gyis brlabs pa'i tshul/__/shin tu zhib par yod na'ang*/__/'ga' zhig chos tshan so so'i skabs/__/zur tsam gsal bas mkhyen bya yi/__/rgyas par spro bar ma nus mod/__/slad nas spro ba'i rten 'brel 'tshal/__zhes gsungs pa ltar gter kha re re bzhin dag pa'i gzigs snang bsam gyis mi khyab par bzhugs par nges kyang 'ol tshod kyis bri ma nus so/__dgung grangs zhe drug pa me stag lo'i zla ba dang po'i nub gcig gi tho rangs khar rnga yab gling nas 'ong ba yin zer ba'i dpa' bo'i chas can gnyis byung nas 'di lo skor snga ma shing stag lo la dus tshod dngos yin kyang rten 'brel ma 'grigs/__/da lan gu ru rin po che'i bka' khyed la sprod du phyin pa yin zer/__shog dril zhig sprad nas mi snang bar gyur/__shog dril de mdun du nas bzed nang du bcug nam gsal dus gzigs pas gter gyi kha byang du 'dug pa ltar lo de'i zla ba bcu pa'i nang gter chen mchog gling dang lhan rgyas rong me dkar mo stag tshang du phebs/__gnas zhal gsar du 'byed par mdzad/__mchog gling nas kyang gnam lcags rdo rje rtse dgu dang dam chos snying po skor lnga bzhes/__rje nyid kyis gnas mdun brag dkar nas thugs sgrub rdo rje drag rtsal gyi sku sten bzhes/__sing ngu g.yu mtsho'i mtsho dkyil dar chags pa gtibs nas rnam pa gnyis kas tshogs skong gser skyems phul/__bka' bsgo mdzad nas mtsho dkyil du lding thag 'phangs par lan gnyis la ma byung*/__de nas 'ja' dang 'od dang me tog gi char sogs ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te klu'i rgyal po gser gyi gdugs bcas 'ong ba'i gzigs snang byung ba dang lhan cig mtsho phyur nas gser phye nyil gyis byung rdzu 'phrul rdo rje'i bkod pas lding thag khud du gter sgrom byon/__rje bla mas mtsho nang nas gser sgrom zhig bzhes pa he ru ka zhal sbyor gyi rnam par bzhugs pa zhig byon/__de skabs yod pa'i grwa 'khor gzhan rnams kyis bye ma'i nang nas gser phran tshegs rnyed/__/de rjes zhig gser rnams gar song med 'dug__/gdan sa bkra shis lha rtse'i rtse lha khang logs ris la gter byon gser phul ba phyis nyams gsos skabs gser lan grangs du mar phul kyang kha dog 'gran du ma mchis gsungs/__thugs sgrub rdo rje drag rtsal dang*/__rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i chos sde ngo mtshar can shog ser ldeb brgyad tsam byon pa las/__rdo rje drag rtsal las byang dbang bcas mchog gling chos skor du bzhugs kyang gter kha 'di yin min soms nyi'i gnas su gyur/__lam rim ye shes snying po gtan la phab nas ljags bshad tshar kha shes gnang ba'i zhal rgyun gtso bor gyur pa'i 'grel chen ye shes snang ba rab tu rgyas pa legs bshad/__sa bcad mi pham rin po che'i mdzad pa rnams gter sus kyang 'gran mi bzod pa rdo rje gsang ba'i tshig ngo mtshar rmad du byung ba snga 'gyur nang rgyud yo ga gsum gyi rgyud don thams cad tshang zhing nyams myong dmar khrid du gdams pa phyogs rer zhen pa'i blun rmongs ma yin pas thos bsam byas na mdo sgyu sems gsum gyi nying khu gcig pur gyur pas rin chen gter mdzod chen po'i rgyab chos su bzhugs pa rtsa rgyud gsang ba snying po lta bu yin no/__/'di la bsdus 'grel tsha ba rin chen rnam rgyal gyis mdzad pa dang*/__mkhas dbang 'jam grags rin po che'i zhal rgyun zin bris kyang yod do/__/rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba zhes tan+d+ra sde chen po bco brgyad kyi dgongs bcud bzhugs pa'i shog ser gru bzhi btags grol gyi rnam pa lta bu shog ldeb mang du bzhugs pa thugs sras mtshungs med rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho sogs las skal ldan pa kha shas kyis mjal bar gsungs shing*/__de las nor rgyun ma gtso 'khor dgu'i las byang dbang chog bcas phabs te gter chen mchog gling gi sras mo dkon mchog dpal sgron la smin grol bstsal ba'i rgyun da lta bzhugs shing*/__de la las byang dang dbang chog rgyal dbang karma pa bco lnga pa'i chog bsgrigs dang*/__rgyun khyer kun gzigs bla ma'i gsung tsam las gzhan thun mong gi gdul bya'i skal bar ma byung ngo*/__dgung grangs zhe gnyis pa chu khyi hor zla gnyis pa'i tshes nyer bdun nub mo gnyan chen thang lha dngos su 'ong nas sgrom bu zhig phyag tu phul nas/__khyed rang snying drung gi phug par 'ong na sgrom bu 'di gtad dgos pa yin kyang dus thog la ma byung*/__da ni dus yol zin pas ci bya med kyang khyed rang la thengs pa yin/__dbus gtsang du'ang dus bde mo 'ong dka' bas nged rgya nag ri bo rtse lngar bi ma mi tra'i mdun 'gro ba yin zer bas/__rje nyid nas de ltar yin dus phyogs gang du'ang dus bde 'jag dka' ba 'di la cis phan/__sgrub dgos rgyu ci yin bi ma mi tra la zhus shog gsungs par/__dus khug bcu yod pa'i brgyad pa la slebs pa yin/__re zhig bi mas kyang ci gsung yod dka'/__thugs rje chen po bsgom/__ma Ni bzlas/__dam skong dong sprugs ci mang byas na khol bu re re bde ba srid thams cad bsam pa bzang po gal che ste zer ba'i mur yal song*/__sgrom de rjes nas zhal 'byed pa'i nang klu 'jim las grub pa'i gu ru'i sku tshab mchid gang thod phreng sde lnga yab yum gyi byang sems ky-i 'dam pas g.yog pa/__gu ru'i rin po che'i tshems las sprul pa'i ring bsrel chu shel mdog can grangs mang*/__bla ma sku bzhi'i sgrub thabs rnams byon pa'i tshems kyi ring bsrel dad ldan su byung la gnang ba stong phrag mang por song yang 'dzad du med la/__sku gshegs pa'i snga lo tsam nas gter srung gis phar khyer ba red gsungs mi bzhugs pa yin 'dug kyang*/__phyis 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po ches rdo yi thod pa chung ngu shing gi shub yod pa zhig gi nang sa rdo'i phye ma lta bu zhig las ring bsrel dkar po chung ngu dad ldan su zhus la gnang kyang zad med 'phel ba zhig 'dug pa/__kha byang la gu ru'i tshems las sprul pa'i ring bsrel chu shel mdog can zhes gnang skabs zhig gus la zhal rtsed kyi tshul du 'di phran gyi yang gter red ces gsungs pa dang*/__bla ma sku bzhi'i chos skor ni tshes bcu sku'i rnam 'gyur rnams gzhir byas pa'i sgrub thabs rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa'i rgyas pa de yin kyang*/__dbu nas lo rgyus phyed tsam las gzhan gtan la 'bebs par ma gnang zhing yang gter du rgyas btab par mngon/__rje bla ma d+harma ma ti'i lo rgyus de gus la mjal kha gnang dgos gsungs nas tshol bar mdzad kyang phyag bris nang rnyed ma song bas mjal ma thub/__bsdus pa 'jam mgon chos kyi rgyal po 'chi med bstan gnyis gling pa'i zab gter gsang thig bla sgrub yin par gsungs/__dgung grangs zhe bdun par me yos smin drug zla ba'i yar tshes nang a lo dpal 'byor sgang du phebs/__'jam mgon rin po che yang rje bla ma'i bka' bzhin lhan rgyas su phebs/__tshes bcu'i nub mor stod 'bras mo ljongs nas/__bar pad+ma bkod smad g.yu lung gangs ra yan gyi gnas che chung stong phrag lhag pa'i bkod pa dang gter kha sogs sgrib med du gzigs pa'i gsal snang shar/__tshes bcu gcig nyin rgyab ri zhi khro shel phug la tshogs skong mdzad/__grol tig skor gsum dang gnas yig kha shas bzhes/__'ja' 'od dang me tog gi char byung*/__gnas yig kha shas gtan la phab par gsungs kyang da lta de rigs thun mong gi spyod yul du ma bzhugs/__de skabs mchog gyur gling pa bod du byon pa dang*/__mon yul dkar mo brag gi kha byang yang byang snying byang gnad byang bcas gcig tu bsdoms pa mar me'i 'od la bris te bod du bskur rtsis mdzad kyang rjes sor mtsho rgyal gyi lung bstan de byung phyin chad phyogs 'phros tsam yang mi gnang zhing yi ge de'ang bskur mdzad ma song bas de phyogs kyi rten 'brel thams cad bod spyi'i bsod nams kyi skal bar ma chun par dgongs par snang ngo*/__yang me yos lor rje nyid dang mchog gling lhan rgyas phebs bzhud mdzad skabs yab gzhis ri bo khyung lding ngam khyung tshang brag nas rdo sgrom rim pa gsum pa zhig spyan drangs pa la rtsa gsum bka' 'dus kyi cha lag rje 'bangs nyer lnga so so'i sgrub thabs dam rdzas bcas bzhugs pa yin 'dug kyang dam rdzas phyogs bsdus tsam las spel bar ma mdzad/__de rjes dbyar thog gcig la gter ston kun grol gsang ba rtsal phyag mjal du bcar ba na/__da res gter lhung phyogs su song*/__pha waM gser gdugs can la sangs rgyas rabs bdun gyi ring bsrel yod pa dang*/__pad+ma shel rir gter kha zhig yod pa rje nyid sngar phebs skabs gra 'grigs po ma byung bas da phan ngos kyi phebs pa mi 'ong bar 'dug pas de rigs thon rgyu yod na gal che ba yod tshul bkas gnang ba ltar/__gter ston kyang byon nas tshogs skong gser skyems gsol 'debs mdzad kyang ring bsrel ma byung*/__zla gam dbang phug tu zhag gsum sgrub pa tshogs skong grub pa'i snga dro gnas kyi dbu rtser lha srin dam bsgrags mdzad/__'ja' sprin 'khrigs pa'i nang nas pad+ma shel ri nas bya rgod gcig 'phur te 'og gi brag rtser bab nas gter sgrom zhig bzhag song ba sin+d+hu ra'i 'jim rlon pas bstum pa zhig 'dug pa de ga ltar khur nas rje bla mar phul bas nang gi sgrom zhal phyes pas/__rtsa gsum spyi 'dus kyi chos skor/__gnas chen rnams kyi mdo byang gi shog ser rnams bzhugs par snang ba las spyi 'dus kyi las byang*/__tshe sgrub/__dbang tsam zhig gtan la 'bebs par mdzad/__khrid kyi rtsa tho zhig snang ba rgya gar du 'phrul spar gyi gter mdzod du bzhugs su gsol/__shog ser yang gter du bsdams par mngon no/__thang yig las/__rtsis kyi lha khang sbas pa'i gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas byung :__gter ston mdo sngags gling pa zhes bya 'byung :__zhes lung bstan pa ltar rje nyid kyi zab gter gyi gtso bo gtsang g.yas ru rtsis kyi lha khang 'jig par nye ba na gter gnas 'phos te de skor gyi brag zhig tu bzhugs par gsal bar gzigs pa dang*/__de'i rten gral dz+hi k+ShiM las grub pa'i dam tshig rdo rje khyad par can gter srung gis phyag tu phul ba dam tshig rdo rje dang*/__zab lung mtsho rgyal sku tshab rnams gter srung gis rtsol med phyag tu phul bas sa gter dngos kyang rnyed rgyu yin nam zhes 'jam mgon bla mar bka' stsal kyang snang ngo*/__/phyis 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po ches zhe chen yang dben bde mchog bkra shis dge 'phel du rgyal tshab rin po che la rten mjal gnang ba bdag gis kyang mjal ba'i skal bzang thob pa dang*/__de'i cha lag tu gyur pa gter ston las rab gling pas kaHthog nas spros bral bde chen sgos sgrub kyi shog ser bzhes/__'jam mgon chos kyi rgyal po bstan gnyis gling pa'i zab gter gtsang rong bkra shis lha rtse'i nye sras brgyad kyi sgrub skor/__rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang gi rig 'dzin brgyad kyi sgos sgrub yod pa rnams phyag tu son kyang dam rdzas tsam las gtan la 'bebs par ma byung bar snang ngo*/__gzhan yang bod du lan rjes mar phebs skabs nyid dang nye gnas tshul khrims rgya mtsho gnyis kho nar zhabs rkyang gis dbus gtsang gi dgon pa dang gnas rten rnams la phebs pa'i tshe/__shang zam bu lung du phebs skabs spang ljongs yid 'ong zhig tu gsol tshigs mdzad pas/__brag der rje btsun sgrol ma'i sgrub skor rgyas 'bring bsdus gsum las rgyas pa nyid kyi gter skal de yod par shin tu gsal yang zhag bzhugs don gnyer mdzad rgyu ma byung bas shog ser phyag tu ma son kyang don gang yod thugs la bkra lam mer gsal ba la/__sgrol ma'i snying thig rdo rje'i tshig rkang zhes rtsa ba ldeb gsum bzhi tsam phyag bris gnang ba'i skabs der/__jo jo zhig gis sgrol ma'i sku rnying zhig phyag tu phul nas 'di la rin rtsa gser zho bdun gnang dgos zhus pa ltar gser zho bdun kho na sku chas glo 'dogs su yod pa byin gsungs/__tshul de nye gnas pas ni gtan nas mthong mi 'dug pas gter srung gis dngos su phul ba dang*/__gser de'ang gter tshab tu dgos pa yin 'dug__/sku brnyan 'phags pa klu sgrub kyi thugs dam rten ye shes pa dngos dang rnam dbyer med pa yin gsungs nas shin tu thugs rtsis chen po mdzad nas mdo khams sa yi bcud du spyan drangs/__phyis gter chen mchog gyur gling pa la legs so zhes pa'i gsung lan gsum du byon pas sgrol ma'i sgrub skor gyi snying po zab tig phyi nang gsang sgrub thugs gter du brdol ba lung don bzhin thog mar kun gzigs bla ma rin po cher chig brgyud phul/__slad nas sgrol ma'i zab tig smin grol dang lhan cig 'jam mgon chos rje pad+ma gar dbang la bstsal ba yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling gi rten gtsor sgrol ma lha khang du bzhugs pa'i rten 'brel gyis snyigs dus kyi g.yo 'khrugs thams cad phyir bsring bar mdzad de da lta'ang ma nyams pa gdan sa der gdul bya'i bsod nams kyi skal bar bzhugs bzhin pa dang*/__rje bla ma rin po che'i dgongs gter bstan bcos kyi tshul du mdzad pa'i rgyud sde bzhi 'brel sgrol ma'i rgyun khyer gyi dbang dang bcas bzhugs pa'i rgyun ma nyams kyang kun gzigs 'jam dbyangs bla ma d+harma ma ti'i dbang chog khrigs su bzhugs pa'i dpe ma rnyed pas dbang rgyun la phan du re bas phrin las cung zad spros shing dbang chog bsgrigs bcas zhabs tog yin rloms gyis bris nas gter mdzod du bzhugs su gsol ba'ang zab lung gter byon gyi dgongs pa yin nam snyam/__rje bla ma rin po che chos kyi blo gros kyi gsung rnyed na gzhug dgos pa yod/__khyer bde'i lag len snying po phrin las 'gro 'dul sprul pa'i gnas mchog ri bo dbang zhu'i brag nas gter chen mchog gling gi thugs sgrub bar chad kun sel gyi sgrol ma 'jigs pa kun skyobs yin par gsungs/__bsdus pa yang zab kyi nyams len zab tig mchog gling gi dgongs gter du byon pa dang*/__gtsang gi jo mo kha rag tu phebs lam du phur pa khyad par can zhig phyag tu ston pa'ang gter srung gis dngos su phul ba rje dbon skal bzang rdo rje de nyid gshegs khar 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po cher rten skal du phul ba mjal ba'i skal bzang thob pa dang*/__me yos lor khang dmar mdor phebs skabs/__'jam mgon gu Nas 'di skor rdor sems gter kha bzhugs nges pa bdud 'dul rdo rje'i gter lung las gsal bas sne gcig bzhes nas gnang thub par gsol ba btab pas/__pad+ma shel ri bai ro'i gsang phug tu mchog gling dang 'jam mgon sogs kha shas lhan cig phebs nas tshogs 'khor gnang ba'i mthar phug de ga nas bai ro'i thugs dam rten gyi rdor sems li sku khyad par can zhig bzhes nas phyis 'jam mgon bla mar bstsal ba dang*/__rdzong shod kyi sku'i gnas nas pad+ma rgyal po'i sku rgyan dpag bsam shing gi 'bras bu yin 'dug gsungs pa 'dzub mgo tsam shin tu ngo mtshar can bzhes pa dang*/__gnas de'i dpal de'u'i mgon po phyag bzhi pa'i gsang phug nas tsha sgang lo tsA ba rin chen rnam rgyal zhabs 'bring du khrid de mnga' bdag nyang rin po che'i yang gter du sbas pa'i gnam lcags kyi rdo rje khyad par can zhig bzhes pa phyis rdzogs chen dgon du nang rten bstsal/__mgon po de'i chos skor kyang rgya cher yod pa gtan la phab ma mdzad/__khro zil phrom gyi mdun ngos chu mig gcig nas mkha' 'gro las kyi dbang mo'i rang byung gsang ba'i bdud rtsi dang*/__zla gam dbang phug nas dzam+b+ha la'i sku rnying*/__de'i phyogs sgrol ma brag nas 'phags ma'i snying thig gi sgrub rten ril bu/__sing ngu g.yu mtsho nas mon mo bkra shis khye'u 'dren gyi dar sham/__byang chub shing gi lo mas mtshon khams dbus gtsang gsum nas rten dang dam rdzas/__mang po zhig bzhes par snang yang de dag rnam thar chen mor gsal ba dang*/__gter chen las rab gling pa rje'i mdun du bzhugs pa'i skabs shig srod la ngo mi shes pa'i grwa gzugs zhig 'ong nas sprul sku rin po ches khyed sku mdun du da lta shog gsung zer/__rgyal pos cho 'phrul yin snyam dgongs pas gzir kyang gsal snang je gsal du song*/__khyod su yin gsungs pas rin po che'i zhabs 'bring zhig yin zer/__gang du sdod gi yod gsungs pas gzim chung gi nang der sdod gi yod zer bas de'i phyi bzhin song bas/__rje'i mdun du phebs pa dang grwa pa de'i phyi bzhin song la gter zhig yod pas longs shog gsungs/__gzim chung sgo der zhabs 'bring tshe ring bkra shis kyis phrug gi gos zhig bkon pa mnab nas grwa pa de'i phyi bzhin phebs pas rgyab log tu sa sros char babs 'dug kyang 'od kyi le zhig 'dug pa de la brten nas phyogs de rur phebs pas grwa pa de'i gzugs mi snang bar gyur pa'i kho'i lus la mig gis khra chem mer 'dug pa bka' srung khyab 'jug chen por nges pa rnyed/__ngo mi 'tshal ba'i lung pa zhig tu slebs pa na/__ga te ga te zhes pa'i sgra zhig thos pa'i gshegs dgos pa'i brdar go ste chu pha rir phebs pas/__pho brang chen po zhig gi nang phyin pa sngar gyi grwa pa des gter sgrom zhig gtad pa de nub der bsdad pas nams langs pa dang brag ri zhig gi sked par phyin 'dug pa yar 'ong ste gter sgrom de rje bla mar phul bas dbu sngas lcog sgrom zhig tu bzhag song ba gter kha gang yin bka' gar yang ma gnang zhes gter ston nyid kyis 'jam pa'i dbyangs chos kyi blo gros rin po cher zhal 'phros gnang ba las gus pas thos pas mtshon pa tsam ste spyir thang yig las/__nga yis sa steng gter gyis bkang nas yod:__dngos grub 'dod na gter gnas kun nas longs:__zhes gsungs pa ltar sbyor lam yan chad la gnas pa'i gang zag skal pa can la gter gyi dngos grub sa phyogs gang nas kyang rtsol med du 'byung ba yin 'dug go/__/snying thig skor bdun ces pa dga' rab rdo rje'i snying thig sman shod dzam nang brag dkar yang rtse nas bzhes pa yi dam zhi khro'i dbang dang sgrub skor tsam dang*/__bai ro'i snying thig rdzogs chen sde gsum pad+ma shel phug nas gter chen mchog gling dang lhan rgyas kyis spyan drangs pa sngon chad bka' rgya shin tu dam pas 'jam mgon bla ma blo gros mtha' yas kyis kyang tshig brgyud dngos su gsan ma grub pas gter mdzod du bzhugs ma grub pa/__phyis gzhugs dgos pa'i mtshan tho dkar chag tu gsal ba ltar smin grol rgyun mi chad pa'i dgongs pas gter mdzod du bzhugs na legs zhes rgyal dbang karma pa bcu drug pas yang yang bka' gnang ba dang*/__'jam mgon chos kyi blo gros rin po ches brgyud pa lnga tsam song bas bka' rgya cung zad yang du btang na chog gsungs pa bzhin bzhugs su gsol ba dang*/__sde gsum cha lag rigs gsum snying thig ye rgyal nam mkha' mdzod nas mchog gyur gling pas spyan drangs pa gtan la phab dus lhan rgyas mdzad pa yin cing*/__'jam dpal bshes gnyen ky-i snying thig 'jam dpal gyi sgrub thabs phyed tsam phab pa la brten rje bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po ches sgrub thabs dbang bcas thugs gter du phab pa tsam las/__gzhan shrI seng+ha/__bi ma la mi tra/__gu ru pad+ma/__ye shes mtsho rgyal rnams ni rje bla mar bka' babs par snang mod gnas dus rten 'brel sogs kyis phyogs mtshon tsam las ji bzhin gtan la 'bebs pa ma byung ngo*/__/spyir sa gter gyi gtso bo rje bla ma nyid la rtsa gsum bka' 'dus/__mchog gling dang thun mong du rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba/__'jam pa'i dbyangs 'chi med bstan gnyis gling par rtsa gsum dgongs 'dus kyi bka' babs mnga' ba las/__rtsa gsum dgongs 'dus skor kun gzigs bla mas gter ston kun grol gsang ba rtsal la bka' bslab gnang ba ltar khong nas lha mdo 'bur mo brag gi kha byang bzhes te 'jam mgon bla mar phul/__rje nyid la'ang gsal snang mang du byung ba ltar dgung grangs brgyad pa shing khyi lor lha mdo 'bur mo bde chen bkod pa nas rtsa gsum dgongs pa 'dus pa'i chos sde/__'phags pa kun dga' bo'i sku chos/__slob dpon hU~M kA ra'i gsang gos sogs spyan drangs/__rtsa gsum dgongs 'dus mdzod yongs su rdzogs pa'i chos sde zab cing rgya che bar bzhugs shing brda yig kyang de mtshungs rigs mang du bzhugs par 'dug pas yid ches shing the tshom gyi dri ma bsal ba'i slad du rje bla ma mkhyen brtse rin po cher gzigs 'bul du phyin par/__gdan ches mtho bar bzhugs su gsol/__mgul dar phul te mnga' gsol mdzad nas/__sngon mchog gyur gling pas thugs sgrub bar chad kun sel gyi shog ser phyag tu byung ba yang ci mdzad ma byung bar lus shor 'dug pa khong nas gtan la 'bebs grogs byas pas go chod pa byung song da res khyed kyi 'di 'ang khong nas gtan la 'bebs pa'i grogs dan byed gsungs/__de nyin zla ba bcu pa'i tshes bcur khel bas tshogs 'khor mdzad/__de nas rim bzhin gzigs snang du sngags srung mas brda' 'grol lan gnyis dang*/__bka' rgya sdom 'grol gyi dus sogs gsal bar byung 'dug cing*/__khyad par tshes nyer dgu'i nub 'od gsal gyi snang bar rgya gar gyi yul yin snyam byed pa'i rgya yangs pa zhig tu rtswa khang dang bud med dung rgyan can kho nas gang ba'i grong zhig na phebs pas/__bud med rnams kyis chu rdzing nas nya 'ga' re phul ba mar du snang*/__de 'phral dpal spungs ri khrod du phebs/__der yang bud med kho nar 'dug__/lha khang du phebs pas der rdo khri brtan cing legs pa'i steng du kr-iSh+Na sA ra'i pags pa'i steng du 'jam mgon bla mar bzhugs/__re zhig nas gnas gyur te bla ma dar yol ag tshom cung zad yod pa/__pad zhwa dmar smug dang ber mnab pa zhig gis rgya skad mang du gsungs kyang don brda' ma 'phrod pas/__bud med cig gis lo tsA byas nas/__khong rig 'dzin hU~M kA ra yin tshul sogs lo rgyus byung bar mos gus kyis gsol ba btab pas rtsa gsum dgongs 'dus rig 'dzin mchog sgrub kyi chu bo bzhi'i rtsa dbang sa chog nas bzung yongs rdzogs lung dang khrid lta bu mthar chags su gsungs/__dbang rdzas dkyil 'khor bar snang la yod 'dra bas dbang tshig nam byung dbang bskur gyi phyag len bcas re re nas gnang sher dbang sogs dkyus 'dre las dngos rig lta bu ma thob gsungs/__de nas lhag par shog ser gyi don tshang ma thugs la gsal bar shar 'dug gsungs nas rgyud bka'i mdzod/__lung gter gyi mdzod/__gdams ngag snyan brgyud kyi mdzod/__thun mong las kyi mdzod/__thun mong ma yin pa'i mdzod ces mdzod rnam pa lnga'i nang nas gal che ba lung gter gyi mdzod la rtsa gsum chos skyong gi skor bzhi bzhugs pa las rig 'dzin mchog grub kyi chos sde'i tho bkod kyang gnang*/__'di la mkha' 'gro'i brda bsgyur chen mo'idabang du byas na sangs gling bla ma dgongs 'dus tsam zhig 'byung bar snang yang brda' bsgyur 'bring po'i dbang du byas pa'i rgyas bsdus 'tshams pa zhig legs gsungs nas/__rig 'dzin mchog sgrub/__gsol 'debs rgyud bskul gyi bkol byang*/__dzab kyi bkol byang*/__rgyun gyi phrin las/__rgyun gyi rnal 'byor/__tshe yi sgrub pa ste chos tshan drug tsam gtan la phab 'phros/__chen po 'ga' zhig gi 'grul rkyen gyis sku khams rnyogs nas de phyin 'bebs je dka' song yang rje nyid nas khur len mdzad pa'i thugs dgongs zhal bzhes 'gyur med gnang ba'i/__me byi zla ba bdun pa'i tshes bcu'i tho rangs 'od gsal ngang*/__gangs ti se yin zer ba'i shel dkar mchod rten bang rim brgyad pa'i steng phebs/__der gter rtags kha cig yod pa'i brag phug zhig tu chos gos lhung bzed phyag mkhar bcas bzhugs/__bud med 'ga' shas dang mnyam du tshogs 'khor mdzad par/__shar phyogs nas nyi ma zhig shar/__de'i zer la 'ja' 'od me tog gi char bab pa dang lhan cig o rgyan rin po che phebs nas mdun du stegs zhig la byams bzhugs mdzad/__za ma tog lta bu'i dmar ser zhig bsnams nas/__'di rgyud lung man ngag chu bo bzhi 'dus pa'i dbang yin gsungs te gnas gsum du bzhag__/kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM sogs sngags rnams gsungs mthar phyag tu gnang ba zhu la khad lta bu'i snyi nyor nyor zhig tu 'dug pa zhal du bzhes pas ro mngar ba zhig gi khu bas lus thams cad gang ba'i snang ba byung*/__da tshig bdun gsol 'debs 'bum ther zhig 'grub pa gyis dang o rgyan bab 'ong gsungs pa'i 'phros la nyams sad/__de nyid 'jam mgon rin po cher tshig bdun 'bum ther de 'grub par gyis dang rtsa gsum dgongs 'dus gtan la 'bebs thub pa zhig yin 'dra gsungs nas/__gter sgrub kyi tshul du gnas dang 'don lugs ljags bkod zhib par bstsal ba bzhin sgrub pa'i skabs tshig bdun sgrub thabs de dgongs gter du bab pa tsam las rtsa gsum dgongs 'dus 'phros rim lus kyis gnas dang dus tshod kyi rten 'brel yol song ba spyi mthun bsod nams kyi skal ba'ang de tsam yin par go gsungs/__thams cad mkhyen gzigs chos kyi blo gros rin po ches phyis tsA 'dra'i 'jam mgon gong ma'i phyag dpe las zhal bshus pa'i rtsa gsum dgongs 'dus kyi chos sde gtan la phab rgyu'i phyag tho zhig dpe bshus gnang ba mjal bas zab rgyas bsam gyis mi khyab pa'i chos skor bzhugs par 'dug cing*/__yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho 'jam mgon rin po che dang*/__lo chen bai ro sprul gzhi gcig pas zab gter yongs rdzogs phab spel mdzad 'os kyi bka' nan yang gnang tshul rje bla ma rin po ches kyang lo rgyus bcas da lta gtan la phab zin rigs kyi smin grol rgyab brten dang bcas pa dgyes bzhin bka' drin thob pa dang*/__mchog gling gter sras sprul sku 'gyur med tshe dbang bstan 'phel ma yum dkon mchog dpal sgron gyi pang na bzhugs skabs 'jam mgon gu Na sa mu dras rtsa gsum dgongs 'dus kyi don dbang mdzad nas mdzod lnga yongs rdzogs gyi smin grol gtad rgya mdzad par gsungs so/__/spyir kun mkhyen bla ma'i zhal nas/__rten 'brel zhes pa de'ang shugs kyis 'grigs pa las/__ched du bcos pas 'grigs rgyu yin tshod mi snang*/__mkhan chen bo d+hi sa twa dang chos rgyal khri srong dus kyi rten 'brel la ltos/__rang shugs kyis 'grigs pa de'ang gdul bya thams cad bsod nams zad/__log rtog rgod/__the tshom mang*/__mnyam 'grogs che/__dam nyams mang*/__de rjes su 'brang zhing blo gtod pa nas bla mas ci byas skyon 'ba' zhig mthong ba'i dus 'dir rten 'brel bzang po 'ba' zhig 'grigs dus dka' zhes bka' bstsal pa bzhin no/__/spyir gu ru rin po ches/__gter ston rgyal po lnga la bran brgyas bskor:__zhes bsngags pa'i lnga pa rje bla ma nyid yin par rdo rje'i lung gis bsngags pa ltar don la gnas pa'i tshul 'jam mgon chos rje'i zhal nas/__rang nas snga rjes gter gsar rigs rnams kyang dus la dgongs pa'i zab chos gang la gang 'dul yin bzhin gnad don che mod/__de las kyang sngon byon gter rnying rtsod med/__deng sang mtshan tsam las mi bzhugs pa 'di rigs gang zag gzhan bzang po dang grags chen sngar byon da bzhugs sus kyang rnyed thub pa'i skal ba ma byung*/__de skabs rje rin po che bka' babs bdun gyi bdag po rdo rje'i lung dang mngon sum tshad mas grub pa gzhan gang las kyang sngon byon gter ston tshad ma rnams kyi gter chos sna re yin kyang 'bebs thub pa gsol ba yang yang btab pa'i zhu 'bras phyogs tsam grub gsungs pa dang*/__rdo grub thams cad mkhyen pa bstan pa'i nyi ma'i zhal nas/__dpa' bo dang rnal 'byor ma'i khyu mchog rnams kyi dgongs don brda'i de nyid la ches cher nang byan tshud pas/__rje 'dis bsgyur tshad kyi gter gzhung thams cad rjod byed bying che la rgyas bsdus mtshams/__brjod bya gnad 'dril la zab cing rgya che/__blo'i mthu mi dman pa rnams la gzhung lugs re res kyang sngon yongs su grags pa dang ma grags pa'i gseng lam mi 'dra ba du ma mtshon nus pa sha stag bzhugs/__rig 'dzin gter bdag gling pa'i bzhed pas/__mchog gi dngos grub sgrub pa'i thabs cha tshang 'doms pa'i gter skal du dbang ba la gter ston chen por 'jog ste/__de ltar byas na mgon po 'di'i gter gzhung sna re re tsam la dbang bas kyang gter chen gyi gral du bsgyings chog pa yod/__ces dang*/__mjam mgon bla ma gu Nas/__zab gter gtan la phab pa'i gzhung bskyed rdzogs las tshogs dang bcas nyung la don 'dus shing*/__zab la gnad du 'dril ba gser zhun ma lta bu/__gter chos su btags pa'i glegs bam khur po re las tshan pa re res dga' bar snang ngo zhes gsungs so/__/de dag kyang gter gnas thag ring por bsgrod pa'i dka' ngal dang*/__gter bdag mchod pa/__rten 'brel gyi sna kha mi log pa'i ched du srung rim chen po'i yo lang sogs sna gcig mi dgos par mkha' 'gro ma'i 'khor los bsgyur ba chen po'i go 'phang brnyes pa'i lag rjes su nam mkha' dang sa 'og gi nor bu'i char bzhin du 'byung ba sogs ni bdag nyid chen po 'di'i khyad par 'phags chos rnam dag yin no/__zhes gsungs pa dang*/__gter ston dri med pad+ma gling pas/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chos lta bu gter ston sus kyang gter chos la mi 'byung zhes gsungs pa dang*/__rtsa gsum dgongs 'dus kyi brda' bsgyur ba'ang mkhas grub kyi dbang phyug smin gling mkhan bcung gnyis kyis bsngags brjod yang yang mdzad pas mtshon nus so/__/rje bla ma gter ston rgyal po yin pa'i che rtags su gu ru rin po che'i mchog gi sku tshab dngos grub dpal 'bar dang*/__zhi rgyas dbang drag gi sku tshab bzhi phyag tu bzhugs pa/__mchog gi sku tshab thugs sgrub yid bzhin nor bu dang lhan cig mchog gling gis spyan drangs pa/__rgyal tshab skyes bu'i 'gro don rten du bzhag:__gsungs pa ltar 'jam mgon mchog sprul rin po che 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho'i phyag tu bzhugs pa 'di gter chen mchog gling gi zhal nas kun gzigs bla ma rin po che'i mdun nas sku tshab kyi byin rlabs thob pa thams cad gu ru dngos mjal ba khyad med pas mtshams med lnga byas pa'ang ngan 'gror mi ltung zhes gter byon sku tshab kyi lo rgyus su gsungs zhing*/__grub dbang shAkya shrI yang sku tshab kyi rig pa rtsal dbang gnang bas dgongs pa tshad la phebs pa'i lo rgyus dang*/__mthong grol gu ru'i phyag bris shog ser gyi brda' yig kyang brda' yig 'bru re re la brda' yig 'bum 'phro bas ma 'ongs pa'i gter ston mang po'i chos bka' phab rgyu yod par gsungs/__dbang gi sku tshab pad+ma shel rir kun grol gsang ba rtsal la bka' gnang ste bzhes pa sde dge lhun grub steng gi gser gdung mtha' mi'i gtor bshig skabs las can dpe war mchog sprul dad rten du thob pa dang*/__drag po'i sku tshab bla ma bstan gnyis skor gsum gyi sku tshab rdzong sar gser gdung du bzhugs pa mtha' ma'i gtor bshig gi skabs rdzong sar grwa rnam grol nas thob pa mchog sprul rin po cher phul ba dang*/__zhi rgyas gnyis kyi sku tshab gnyis gang du phebs ma 'tshal to/__de dag ni sa gter gyi lo rgyus che phra khung dag rang gi shes tshod zhib rgyas su bkod pa ste chos tshan gyi go rim ni/__bka' babs gnyis pa sa gter la/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa brgyud 'debs ldeb/__1_las byang*/__bdag 'jug__/smon lam/__shis brjod bcas ldeb/__18_dbang gi mtshams spyor ldeb/__4__'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig gi rtsa ba'i phrin las dang skye bdun sgrub thabs la ldeb/__14_rtsa dbang gsar brtsams ldeb/__19_bcas so/__/glegs bam/__kha)_pa la/__thugs sgrub yid bzhin nor bu bsam pa lhun grub la/__lo rgyus shel gyi phreng ba ldeb/__21_man ngag bcu gsum ldeb/__34_brgyud 'debs ldeb/__1_las byang rgyas pa ldeb/__20_sman mchod ldeb/__1_las byang 'bring po ldeb/__7_bsam lhun ldeb/__2_rtsa dbang rgyas pa ldeb/__35_dbang chog 'bring po ldeb/__22_bsdus pa gtor dbang ldeb/__7_tshe dbang ldeb/__7_gter srung ldeb/__2_bcas so/__/spyir gong smros mchog gling gter chos skor du bzhugs pa'i bla sgrub skor bzhi ka dang*/__bai ro'i thugs tig rdzogs chen sde gsum sogs kyang rje 'di nyid dang mchog gling lhan rgyas kyi gter kha thun mong bar snang yang mchog gling gter chos su bzhugs pas 'dir ma bkod/__rje bla ma'i gter chos yongs rdzogs 'chad nyan byas na de dag rje 'di nyid kyi bka' babs bdun bzhugs pa'i sa gter gyi khongs su gtogs pa yin no/__sgrol ma rtsa ba rdo rje'i tshig rkang ldeb/__4_rgyud sde bzhi 'brel sgrol ma'i rgyun khyer ldeb/__3_dbang gter gzhung ldeb/__2_phrin dbang chog bsgrig ldeb/__21_chos kyi blo gros chog bsgrig sgrub thabs dbang bskur bcas la ldeb/__23_bcas so/__pad+ma shel ri nas spyan drangs pa'i rtsa gsum spyi 'dus snying tig las/__phrin las ldeb/__8_dbang gi cho ga tshe dbang dang bcas pa ldeb/__13_rtsa gsum sgyu 'phrul dra ba las/__nor rgyun ma'i skor gyi gter gzhung ldeb/__5_nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer ldeb/__2_nor rgyun yab yum gyi phrin las dbang chog las tshogs dang bcas pa ldeb/__20_bcas so/__gsum pa de las 'phros pa yang gter gyi bka' bab byung tshul ni/__dgung grangs bzhi bcu don grub sa mo lug gi lor skabs zhig mnal lam du/__gter chen sangs rgyas gling pa sngags btsun gyi chas stod gos rgya kha'i steng sku gzan smug pos dkris pa zhig mjal ba la gus 'dud bcas nyid kyi rdzogs chen snying po bsdus pa de gnang thub par zhus pas phyag tu glegs bam zhig bsnams te/__rdzogs chen snying po bsdus pa las 'di dga'/__'di nged rang gi bsam yas brag seng ge'i gdong pa can nas bton pa'i gter 'byung chen mo yin gsungs nas phyag tu bstsal ba zhal phyes nas gzigs pas phyed gter ston de snga byon zin pa dang*/__phyed da lta dang 'byung 'gyur gyi rnam thar dang gter chen gyi rnam grangs zhib par snang ba slar pusti yar phul ba phyag tu bzhes nas nyid kyi dbur bzhag ste byin rlabs kyi tshig 'ga' zhig gsungs mthar gter ston glegs bam dang bcas pa nyid la thim pas nyid kyi sku glegs bam der song ba 'dra zhig la gter ston stong rtsa lhag pa'i lo rgyus gter chos rnams sa ler gsal ba zhig byung*/__de las sad nas kyang zhag shas de ltar thugs la gsal zhing*/__phyis su'ang dgongs pa ched du gtad na zhib cha mkhyen par 'dug gsungs/__gter rnying dpe lung gnyis ka med pa'i rigs/__dpe rgyun yod kyang rgyun dkon gras rigs ched du gsol 'debs mdzad pa na gter ston de dang de'i ye shes kyi sku'i dbang lung stsal zhing*/__gter srung mkha' 'gro rnams kyis yang gter du sbas pa'i shog ser dang*/__sku gsung thugs rten dam rdzas phul ba rnams mngon sum grub pa ltar chos kyi rnam grangs/__thog ma'i gter ston sangs rgyas bla mas mnga' ris glo bo dge skar nas spyan drangs pa'i rtsa gsum dngos grub brtan gzigs chos tshan nyer gcig gi snying po mdor dril nyams len rtsa gsum dril sgrub kyi gsol 'debs ldeb/__2_dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus ldeb/__1_las byang ldeb/__11_sman mchod ldeb/__2_gtor bsngo ldeb/__10_tshogs bsdus ldeb/__1_byin 'bebs ldeb/__1_tshogs glu ldeb/__1_bskang bshags na rag dong sprugs ldeb/__11_smon lam ldeb/__4_bsnyen yig ldeb/__6_gtor dbang ldeb/__8_tshe dbang ldeb/__6_mtha' rten rdzas rtags sna bdun sbyin tshig ldeb/__1_nyams len gyi zin bris mi pham gsungs ldeb/__16_tshogs zin ldeb/__4_zhal thang bkod yig ldeb/__5_sbyin bsreg ldeb/__16_gshin po phan gdags ldeb/__10_zhar byung rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub khog ldeb/__28_sman sgrub ldeb/__5_rab gnas ldeb/__11_bcas so/__/khra 'brug tu bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i chos 'khor bskor rjes lha lcam man+da ra bas gsol ba btab pa'i ngor stsal ba bla ma bstan gnyis skor gsum bde gshegs 'dus pa'i zab tig mthong ba rang grol bal bod mtshams pur+Na rdza re'i shar phyogs kyi pha waM dga' ba 'khyil pa 'dra ba nas rgya lo rtsA ba rdo rje bzang pos spyan drangs pa slar 'dabs gter du sbas pa gter srung mkha' 'gros shog ser phul ba le'u brgyad bzhugs pa'i le'u drug pa yan gtan la phabs pa'i gter gzhung ldeb/__43_spros med sgrub pa'i phrin las ldeb/__7_don dbang ldeb/__9_spros med bsnyen pa'i nyams len gsal byed ldeb/__9_bcas so/__glegs bam ga)_pa la/__slob dpon chen po pad+ma saM b+ha was rgyal sras lha rje sogs rje 'bangs 'dus pa phyi ma la bla rdzogs thugs gsum gcig dril thugs rje chen po pad+ma zhi khro 'am pad+ma rgyal po rgyas 'bring bsdus gsum gyi snying po kun 'dril mang yul byangs sprin nas gter ston nyi ma seng ges bton pa zhing skyes tsaN+Di kas shog ser phul ba'i yang gter/__bla rdzogs thugs gsum kun 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu gter gzhung ldeb/__82_brgyud 'debs ldeb/__1_dbang bskur zin bris ldeb/__10_don dbang ldeb/__6_'di la rje mkhyen brtse'i zhal rgyun khrid kyi zin bris gter ston dri med pad+ma gling pa'i sku mched bu lu yon tan gyis mdzad pa ldeb/__pad+ma ki la ya'i las byang ldeb/__dbang chog bsgrigs gter ston dri med kyis mdzad pa ldeb/__yod dpe rnyed na 'dzud dgos/__rgyun khyer mkha' khyab rdo rje'i gsung ldeb/__6_gu ru rin po che brag dmar zan yang du bzhugs dus rje 'bangs grogs lnga dang*/__zhang blon rdo rje sprel chung bcas kyi zhus ngor bstsal ba'i pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sgrub thabs phyi nang gsang ba yang gsang de kho na nyid kyi sgrub pa rnams las gsang sgrub lha lnga'i gdams skor gtsang rong chen nyin mo'i stod phyogs brag dmar zla gam 'dra ba'i phug pa'i sgor sbas pa rong zom chos kyi bzang po'i gter byon gyi dpe rnying mkha' 'gros phul zhing*/__o rgyan rin po che dang bai ro gnyis kas smin grol bstsal ba'i yang gter/__gter gzhung pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi rtogs pa ldeb/__28_phrin las dbang bskur dang bcas pa ldeb/__21_bsnyen sgrub las gsum zhal shes ldeb/__8_bsang mchod ldeb/__2_yar rje o rgyan gling pas dngos su stsal ba'i bka' 'dus chos kyi rgya mtsho dkyil 'khor nyer gcig pa'i snying po bcud dril gyi gdams pa stsal ba gtan la phab pa'i chos skor gyi bla dpe glegs bam chung ngu zhig phyag tu bzhugs pa 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po che'i yab rje 'gyur med tshe dbang rgya mtshos dngos su mjal ba dang*/__sngar bla dpe yin kyang da phal cher brda' yig tu 'gyur 'gro gi 'dug gsungs/__'di la chos skor rgyas pa yod kyang snying po 'di tsam gyis chog__/deng sang nyams su len mkhan med pas lag pa na rogs red/__khyed rang chos bdag yin gsungs te dkyil 'khor bkod pa der mdzad nas dbang rgyas nyin gcig ring bstsal gsungs/__da lta bzhugs pa/__brgyud 'debs 'bring po ldeb/__12_bsdus pa ldeb/__1_phrin las nar ma ldeb/__19_mchod phreng ldeb/__2_smon lam ldeb/__2_don dbang ldeb/__6_thugs khrid ldeb/__11_skong bsdus ldeb/__6_rgyun gyi las sbyor ldeb/__12_bka' srung ldeb/__5_rgyun khyer ldeb/__4_dbang chen ldeb/__16_lha dbang bkol byang ldeb/__5_sgrub khog ldeb/__20_dkyil 'khor bkod pa ldeb/__6_bsnyen sgrub bya tshul ldeb/__4_sman sgrub ldeb/__22_sbyin bsreg ldeb/__10_bdag 'jug ldeb/__6_gtong thun ldeb/__8_bdud 'joms gsungs/__sman sgrub ldeb/__21_sbyin bsreg ldeb/__11_gtor bzlog ldeb/__16_phrin las nar ma'i zur 'debs ldeb/__7_dzab bskul ldeb/__3_stong thun ldeb/__20_sman sgrub gtor zlog sbrel ba'i zin tho ldeb/__14_bcas karma pa mkha' khyab rdo rje'i gsung bcas so/__/glegs bam nga)pa la/__gu ru rin po ches mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la thugs dam snying po stsal ba mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi gdams skor e gzar mo lung gi phug par sbas pa jo mo sman mo pad+ma mtsho skyid la mkha' 'gro rnams kyis gter dpe dngos su gtad pa thugs nyams su bzhes te sku dngos mkha' spyod du phebs/__shog ser 'dab gter du sbas pa/__jo mo nyid kyis byin gyis brlabs shing ye shes kyi b+ha san+ta'i sgo 'byed pa dang*/__gter srung gis gter dpe spyan lam du phab pa gtan la phab pa'i mkha' 'gro gsang ba kun 'dus chos skor la/__phag mo 'dus pa'i dbang bskur ldeb/__14_gtor dbang ldeb/__2_rdo rje phag mo'i phrin las ldeb/__16_dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs ldeb/__2_rdo rje phag mo'i mchod skong ldeb/__24_rdo rje phag mo'i tshe sgrub ldeb/__11_rdo rje phag mo'i nor sgrub ldeb/__12_rdo rje phag mo'i dbang sdud ldeb/__12_rdo rje phag mo'i zor las ldeb/__18_rdo rje phag mo'i zab khrid ldeb/__28_bcas gter gzhung*/__brgyud pa'i gsol 'debs pad+ma'i rgyud mangs ldeb/__2_dang*/__sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor gnyis 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung dang tshan sbrel lam rim smon lam 'og min bsgrod pa'i them skas bcas ldeb/__13_sngon 'gro dkar bgegs ldeb/__1_sman gyi brgyud mchod ldeb/__1_dzab khang dbye ba/__thod bum sgrub pa/__tshogs bsgral bcas kyi 'phyang ldeb/__1_rgyun gyi tshogs skong mdor bsdus ldeb/__4_bcas 'jam mgon gu Na'i gsungs/__tshogs mchod nyer bsdus ldeb/__1_'jam mgon d+harma ma ti'i gsungs/__des mdzad pa'i chad tho ldeb/__1_'gres byang ldeb/__1_mchod skong bye brag pa drug gi skabs su spyan 'dren mchod bstod mdor bsdus ldeb/__1_'byung lnga'i skong ba'i 'dod gsol rgyas pa ldeb/__2_bcas gter ston las gling gsungs/__mchod bstod nongs bshags mdor bsdus ldeb/__1_'byung skong skabs spyan 'dren mchod bstod shin tu bsdus pa ldeb 1_mkha' 'gro'i smre bshags ldeb/__2_'byung lnga'i skong ba'i 'gres byang ldeb/__1_phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'don ldeb/__2_phag mo'i nye bsnyen phrin las ldeb/__1_bcas rje gter chen bla ma'i rdo rje'i gsung*/__las byang dbang dang sgrub chen sogs la nyer mkho'i zur 'debs rat+na'i chun po ldeb/__11_'jam mgon gu Nas mdzad pa/__des mdzad pa'i bka' srung mched gsum gtor 'bul ldeb/__1_rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer gyi bstod bskul khol phyung ldeb/__5_'pho rdzas bsdu thabs 'gro 'dul sna tshogs rang grol gyis mdzad pa ldeb/__1mkha' 'gro yongs rdzogs mchod skong mdos chog mkha' dbyings rol pa'i rgyan ldeb/__9_bcas rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i gsung*/__rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam ldeb 1/__12_bdag 'jug bde chen bdud rtsi'i bum bzang ldeb 2/__10_dang*/__gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya ldeb 3/__12_las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed ldeb 4/__15_dam rdzas bdud rtsi sman sgrub khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam ldeb 5/__28_sgrub chen khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston ldeb 6/__37_sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me longs ldeb 7/__14_bcas chos tshan gser ri'i grangs ldan kho bos byas pa bcas so/__/'di'i lung zin chos bdag a 'dzom 'brug pa sna tshogs rang grol yin pas drag po'i zor dbang gi skabs su sngags chas gsol zhing zor brdeg pas kla klo'i grong khyer khri phrag 'jig par gsungs/__dbang khrid grub pa'i rjes tshogs 'khor rgyas par gnang zhing zur gyi gdan sa nas tshogs 'khor DA dril dang bcas 'di ltar gnang srol yod ces gsung tshul thos/__rje kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i 'das mchod du zab chos 'di tshugs dgos pa 'jam mgon kong sprul rin po ches bka' bstsal ba ltar bla brang du sgrub mchod rgyun 'jag yod/__gleg bam/__ca)__pa la/__mnga' ris rig 'dzin legs ldan rdo rje'i drang srong dri med kun tu dge ba'i sgrub skor las tshogs dang bcas pa'i ldeb/__14_de'i rgyun khyer sogs ldeb/__12_dang*/__drang srong lok+t+ri drag po'i gtor zlog sogs mi pham gsung ldeb/__8_gu ru rin po ches gnyags dz+nyA na ku mA ra la bdud rtsi yon tan gyi rgyud lung man ngag spyi dang khyad par rdo rje 'dud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo ting nge 'dzin bdun gyi rim par phye ba chos rgyal yab sras sogs la smin grol stsal/__dpe rgyud pad+ma brtsegs pa'i phug par rgyas btab/__ra mo shel sman ye shes bzang pos spyan drangs te thugs nyams su bzhes/__slar lung don bzhin sbas pa rje bla mar sngags srung e ka dza TI zhing skyes kyi mkha' 'gro'i rnam pas gter dpe phul ba dag pa'i snang bar pad+ma 'od du phebs nas gu ru rin po ches dbang dang gdams ngag chig rdzogs su stsal bas gter shog gi tshig don yongs rdzogs mig 'khrul lta bus gtan la phab mdzad pa'i dbang 'jam mgon kong sprul rin po cher stsal skabs dag snang du/__nub phyogs so ma pu ri'i lha khang du phebs/__rgyal po dzaHdang mkha' 'gro las kyi dbang mo dbyer med pa'i phyag na chang snod lta bu'i bum pa zhig thogs te 'di rgyal po dzaHla bka' babs kyi chu bo bzhi 'dus pa'i dbang gi chu rgyun ma nyams pa yin gsung nas gar chang 'dra ba'i bdud rtsi zhig ljags la phab pas stong gsal bde bas myos pa'i ye shes kyi nyams 'phar ba dang*/__'jam mgon rin po che bzhugs pa la'ang bdud rtsi drang pas nyams de bzhin skyes gsungs pa sogs chos sgo re re la brten nas byin rlabs kyi pha phog thob pa'i tshul dpag par sla ba ma yin zhes kun mkhyen bstan pa'i nyi mas gsungs/__chos skor la rdo rje bdud rtsi'i sgrub thabs ldeb/__7_dbang chog ldeb/__6_sgrub gzhung las tshogs bcas ldeb/__46_sngags srung ma'i sgrub skor ldeb/__1__brgyud 'debs ldeb/__1_rtsa ba'i dbang chog ldeb/__25_yan lag lha gsum gyi byin rlabs ldeb/__9_sngags srung srog gtad ldeb/__5_sngag srung rang gis phul ba'i/__e/__chos dbyings sogs ldeb/__1_sgrub khog ldeb/__25_lag len zin bris ldeb/__6_sbyin sreg ldeb/__15_yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i chos skor o rgyan dri med kun dgas gdan drangs pa'i snying po gzhan la ma spel bar brag dmar mgrin bzang gi bre gu'i sul du rgyas btab pa gter srung mkha' 'gros dngos su phul ba 'jam mgon kong sprul rin po che'i bkas bskul te bla sgrub/__thugs rje chen po/__phyag chen bcas phabs te smin grol chig rdzogs su mdzad nas zab dbang thun mong ma yin pa bstsal te tshe lam kyi rtogs pa spar bas sku tshe mthar phyin/__tsA 'dra rin chen brag nas skye bdun sgrub chen mdzad pas ril bu rnams 'phur ba sdong po nags nas kyang rnyed rgyu yod pa byung*/__de la gter gzhung ldeb/__47_brgyud 'debs ldeb/__1_chog khrigs las byang ldeb/__11_sgrub khog ldeb/__19_don dbang ldeb/__7_gnas lung ldeb/__13_bsnyen yig mdor dril du bkod pa ldeb/__10_thugs sgrub yid bzhin nor bu'i rgyud 'debs ldeb/__1_rgyal chen sde bzhi mchod thabs ldeb/__1_gter gzhung ldeb/__21_mchod phreng ldeb/__2_dbang chog ldeb/__13_phyag rgya chen po'i dmar khrid ldeb/__4_bcas so/__/chos rgyal gyis gsol ba btab pa'i ngor gu ru rin po che dang lha lcam man+dA ra bar sku gsum he ru ka'i rgyud dang gdams pa dpag med gtad pa'i snying po bla ma bde mchog 'khor lo'i gdams skor rgyas 'bring bsdus gsum du phyes pa'i bsdus pa zab don snying po'i bcud dril e yul rigs pa'i 'byung gnas kyi kha stod gangs bar phug mo che'i sgo skyibs kyi brag dbang phyug gi mtshan rtags can du sbas pa rgya ston pad+ma dbang phyug gis gton/__slar de nyid du sbas pa ye shes mkha' 'gros gter dpe dngos su bstan cing brda' sprad rjes gter ston pad+ma dbang phyug gis dbang dang gdams ngag rdzogs par stsal/__de 'phrad tshig brgyud gtan la phab/__grub dbang shAkya shrI sogs thugs sras rnams la stsal/__chos skor brgyud 'debs ldeb/__1_gter gzhung ldeb/__15_dbang chog ldeb/__15_rim lnga'i khrid yig ldeb/__30_zhi byed bdun gyi man ngag lha btsun sngon mos lha ri rol pa nas spyan drangs te sbrags kyi yang rdzong du sbas pa gter chen mchog gling gis spyan drangs te shog ser rje bla mar phul ba gtan la phabs pa/__zhi byed lha mo bdun gyi man ngag bdud rtsi'i bum pa gter gzhung ldeb/__22_spyi'i las byang ldeb/__7_dbang chog ldeb/__12_las tshogs sbyin sreg__/byabs khrus/__byad dkrol/__'chi bslu bcas gsal bar bkod pa ldeb/__13_bcas so/__/glegs bam cha)__pa la/__yak+Sha rtsa ba'i tan+t+ra dang rat+na rtsal chen 'dus pa'i rgyud kyi zab gsang snying po'i bcud phyungs pa mnga' bdag rje 'bangs la gdams pa snyigs dus gdul bya'-i don du gter gnas gsum du rgyas gdab pa bal po a hU~M 'bar gyis spa gro cal gyi brag dmar nas spyan drangs nas 'gro don rgya cher mdzad/__phyis dpe lung gnyis ka'i rgyun chad pa lcags 'brug cho 'phrul zla bar 'khor lo dpe rnying dngos dang*/__sgrub thabs skor rnams chos bdag mkha' 'gros byin rlabs kyi tshul du phul ba gtan la phab pa yak+Sha dzam+b+ha la dang o rgyan rin po che dbyer med pas smin grol stsal ba gu ru jo rtse ba'i gter dpe dang brgyud pa gcig 'dres su gnang ba/__bal po a hU~M gi glang chen bcas chog ldeb/__4_dzaM nag gter gzhung ldeb/__36_brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__17_dbang chog ldeb/__9_'di la gter srung btsan rgod zhig yod pa de gsol mchod ma byas na 'tshubs cha 'ong gi yod/__gzhung btsan gyi gsol byang rje d+harma ma ti'i gsung ldeb/__yod/__rta mgrin dmar po dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags 'khor lo gu ru rin po ches chos rgyal la gnang*/__des mon gyi sgom pa tha mi nA tha la rjes su gdams pa dang*/__rgyal bsen gnad 'bebs kyi 'khor lo bcas byang pra dun rtse'i gtsug lag gi ka zhur sbas pa mnga' bdag mol mi 'khyil gyis spyan drangs ba sngar dar zhing grags che yang phyis rgyun chad pa/__lcags 'brug lor rje bla mar zhing skyes mkha' 'gros rgyal bsen srog 'khor dpe rnying dngos su phul/__rta mgrin gyi gdams skor byin rlabs kyi tshul du gnang ba gtan la phab cing bka' drin du stsal bas slob ma la'ang bar chad sel ba'i mtshan ma dngos su byung ba sogs byin rlabs kyi bab chen po dang ldan pa'i chos skor la/__rta mgrin gnam lcags me 'khor gter gzhung ldeb/__10_sgrub thabs dang dbang chog ldeb/__10_gu ru rin po che brag phug mA ra ti kar bzhugs skabs rje btsun sgrol mas rgyud lung man ngag rgya cher stsal ba'i gdams ngag bsdus pa'i tshul du rje 'bangs rnams la gnang ba'i bsdus pa sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang gtsang 'o yug g.yag sde'i lung lag g.yag lce'i brag la sbas pa gter ston g.yag phyar sngon mos bton shog ser slar yer pa se ba lung du sbas pa rong pa bdud 'dul gling pas bton kyang 'gro don ma byung*/__rab tshes lcags stag lor mkha' 'gro tsaN+Di kas mnal lam du shog ser phul ba gtan la phab nas skal ldan la stsal ba/__sgrol ma 'jigs pa kun skyobs gter gzhung ldeb/__19_phrin las dbang chog ldeb/__11_mchod sbyin mdos chog ldeb/__14_mdos chog 'di bstan 'gro'i don du btang na bar chad rkyen ngan thams cad bzlog pa la rno myur zab khyad che zhing*/__yongs grags kyi sgrol mdos su med pa'i maN+Dal bzhi chog dang las bzhi'i sbyin sreg sogs kun go chig chod kyi khyad chos dang ldan pa/__drag po'i srung bzlog bsad pa'i las sbyor gyi 'tshubs gnyan med pa'i dus rim yin zhes rje bla ma rdo rje 'chang chos kyi blo gros rin po che'i zhal las thos pa'o/__/dbu ru lha sa'i ston pa shAkya 'od kyis byang pra dun rtse'i mchod rten nas drag sngags gtso bor gyur pa'i gter chos mang po spyan drangs pa'i bye brag phyag na rdo rje me 'bar ces pa'i sgrub thabs zab 'dril gyi shog ser gter srung mkha' 'gros phyag tu phul ba gtan la phan pa ni gter gzhung ldeb/__5_phrin las dbang chog la ldeb/__8_nyang po bsam gtan gling pa'i bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi yang bcud snying po'i skor rnams 'dab gter du sbas pa rgyud lung man ngag gsum gyi chos skor le tshan bdun yod pa'i shog ser mkha' 'gros phyag tu phul ba rgyud lung gnyis dang las byang tsam gtan la phab par mdzad cing dbang chog sogs 'bebs par ma byung zhes 'jam mgon rin po che'i rnam thar chen mor gsungs kyang da lta gter mdzod du bzhugs pa brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__8_mchod phreng ldeb/__3_las rgyud lung gnyis gtan nas mi 'dug__/gter ston dri med pad+ma gling pa'i sku gsung thugs sras 'jam mgon sprul sku pad+ma thugs rje'i dbang phyug phyag nas dregs 'dul dpe rnying pod chung zhig 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po cher spyan 'bebs zhus pa rtsa dbang dngos sta can shin tu rgyas pa zhig 'dug pa de'i rgyun spel bar gsol ba btab pas mdang glegs bam zhig rnyed pa rmis pa 'di yin gsung nas don dbang zhig khol phyungs mdzad pa khyed nas khrigs sdaib gyis gsungs pa ltar rgya gar nas gter mdzod gsar pa'i nang bzhag yod pa ldeb/__10_gu ru rin po ches dur khrod bsil ba tshal du bzhugs skabs rdo rje phag mos rgyud dang man ngag rgya cher stsal ba rgyas 'bring bsdus pa snying po'i skor dang bzhir phyes pa'i bsdus pa phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes 'khor lo gsang ba chen po'i thugs tig e sbe lcog gar dbang las 'phro gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa nas spyan drangs/__thugs dam nyams bzhes mdzad de slar 'dabs gter du sbas pa chos bdag ye shes mkha' 'gros rje nyid la mdangs gsol du phul ba/__lcags 'brug lor gtan la phab pa'i tshe dngos nyams rmi lam gyi tshul du byin gyis brlab pas chos sgo 'byed par rjes su gdams pa ltar 'jam mgon chos rjer stsal ba brgyud 'debs ldeb/__1_gter gzhung ldeb/__48_dbang bskur gsal byed ldeb/__7_bcas da lta dpe lung gi rgyun bzhugs pa rnams te/__'di yan chad shog ser las phab spel gnang ba dang*/__/spyir chos rgyun gyi ting nge 'dzin brnyes pa'i byang chub sems dpa' la skad cig re rer yang sangs rgyas dang byang sems las chos gter rnyed pa bsam gyis m-i khyab cing*/__/bskal bzang sangs rgyas stong gi sku tshe dang mdzad phrin sangs rgyas mos pa snang mdzad gcig la mnga' bar gsungs pa lta bu'i rje 'di ni bod yul gter chos yongs rdzogs la rang dbang thob pas dmigs bsal yang gter gyi shog ser mkha' 'gro gter srung rnams kyis phyag tu phul kyang chos sgo ma phyes pa'i rnam grangs rnam thar chen mor bzhugs byang gsal ba ltar dang*/__'jam mgon bla mas mkhyen rtogs ma byung ba'ang yod par gsungs pa ltar yin kyang*/__'di dag kyang mgo gzhug ma tshang ba'i tho re long du mi sems par gsang ba zab mo 'di dag phabs spel gnang ba rgyud las/__'chad pa po nga chos kyang nga*/__rang gi tshogs ldan nyan pa nga*/__zhes dang*/__rig 'dzin rtsa rgyud thams cad pa'i dum bu las/__de dag gsal bar byed pa ni:__rang snang nyid la rang gis spyad:__ston byed gtso dang sdud byed 'khor:__bsgrub bya'i chos dang sgrub byed kun:__rang las logs su ma yin te:__zhes pa ltar gu ru rje 'bangs dang bcas bod 'bangs phyi ma'i gdul bya 'dul ba thugs rje rtsal sprugs su mdzad pa'i bka' drin bsam gyis mi khyab pas thugs rje yas sprul gyi rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gyi ston 'khor gyi tshogs pa'i rten 'brel phun sum tshogs pas dus kyi tha ma la zab chos 'di tsam gyi smin grol spyod pa'i skal ba shin tu bzang po'i rtser son pas zab gter rin chen gter gyi mdzod ces mtshan don mthun par mdzad pas gsang chen rdo rje'i ston pa dngos kyi zhabs la gtug pa dang mtshungs shing*/__nyams su blangs na gter kha re re la'ang gang zag gcig 'tshang rgya ba'i lam yongs su rdzogs par mnga' ba'i khyad chos rmad du byung ba'i rdo rje gsang ba'i tshig nor bu rin po che thang mal brdal ba'i bka' drin ngo shes pas 'chad spel dang khyad par nyams su ci lon byed pa gal che ba'ang 'phros don du smos pa dang*/__gter rnying dpe lung gi rgyun dkon pa'i mi 'gyur las 'phro gling pa'i pad+ma gtum po'i dbang gnang skabs me long gi sngags 'khor bsrub tu med pa'i rang byon du song ba'i mtshan rtags byung ba'i gter gzhung ldeb/__4_dbang chog ldeb/__4_ra zhi pad+ma rig 'dzin gyi khyung lnga'i dbang 'og gdon gyis zin pa'i slob ma zhig la stsal bas nad gzhi med du dwangs pa'i zab chos la gter gzhung ldeb/__5_dbang chog ldeb/__3_stag mo gter ston dbon sras khyung thog gi tshe sgrub ye shes srog tig gter gzhung ldeb/__4_dbang chog ldeb/__5_ta'u rog rje gling pa'i tshe sgrub gsang ba rmad byung gter gzhung ldeb/__4_dbang chog ldeb/__6_'di rnams kyi gter rnying tshan pa re gter srung gis phul ba las dbang lung stsal ba dang*/__nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i phrin las dbang chog dang bcas pa ldeb/__27_nyang gter thugs chen 'gro 'dul gyi gzungs khrus cho ga ldeb/__7_las byang ldeb/__16_dbang chog ldeb/__26_tshe sgrub chen mo ldeb/__7_glegs bam __ja)_pa la/__ra shag ma mo sgang shar yar rje o rgyan gling pa las nye brgyud gsan cing*/__gter srung gis dpe phul bas dbang khrid stsal ba'i brgyud 'debs ldeb/__1_las byang chen mo ldeb/__30_las byang chung ba ldeb/__8_dbang chog ldeb/__36_byang chub gling pa dpal gyi rgyal mtshan gyi thugs gter gu ru'i thugs sgrub 'khor ba rang grol las byang ldeb/__22_gter srung spu gri rnam gsum gtor chog ldeb/__4_de'i dbang chog ldeb/__31_don dbang ldeb/__6_byang gling yang dag zhi khro phur gsum gyi las byang ldeb/__22_bka' srung ma mgon lcam dral gtor chog ldeb/__6_yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang chog ldeb/__41_yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur bcas ldeb/__11_rta mgrin bde bshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi chos skor spa gro dpyal dkar gyi brag dmar la mnga' bdag gi sbas pa de'i thugs sprul gter ston gru gu yang dbang rtsal gyis spyan drangs pa'i dpe rnying phyag tu 'byor ba o rgyan dang gter ston dbyer med pas smin grol chig rdzogs su stsal ba brgyud 'debs ldeb/__las byang ldeb/__26_sman mchod ldeb/__2_lhag ma dang bro rabs ldeb/__6_gtor 'bul ldeb/__3_drags sngags spu gri'i man ngag ldeb/__8_bstod chen ldaib/__7_bskul ba ldeb/__8_sgrub thabs man ngag shog dril ldeb/__7_sngag byang ldeb/__rten gtor ldeb/__6_bsnyen lugs ldeb/__3_sngags them mo'i spu bri ldeb/__2_sbyin sreg ldeb/__4_dbang chog ldeb/__23_rjes gnang ldeb/__9_'don 'grigs ldeb/__4_bcas dang*/__'di la rgyud zhig yod pa gter mdzod du ma tshud kyang lung rgyun khyab bdag bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros las lung bka' drin thob pa'i dpe rgyun dbyig len dpe mdzod las thob pa ldeb/__rta mgrin dregs pa kun sgrol 'di yi chos rgyun mdo smad re kong phyogs su pis mdo'i sngags pa rnams la dar srol 'dug__/glegs bam _nya)_pa la/__gter chen rdo rje gling pa'i gsang yum lho brag rdo rje mtshor skye ba bzhes pa'i bag chags kyis byin rlabs nye brgyud bka' babs snga phyi mang du byung ba bla ma bka' 'dus/__bka' brgyad gsang rdzogs/__thugs chen rgyal ba rgya mtsho dang ngan song kun skyobs/__hU~M skor snying thig__/ma rgyud klong gsal 'bar ma rnams dang*/__'dus pa skor bzhi las mkha' 'gro bka' 'dus kyi brda' yig phyag tu bab pa las gtan la 'bebs pa/__bla ma bka' 'dus las byang ldeb/__20_lhan thabs ldeb/__1__dbang chog ldeb/__30_don dbang ldeb/__7_rdzogs chen hU~M skor snying thig las byang ldeb/__18_dbang chog ldeb/__26_khrid 'chad thabs ldeb/__3_nyams len sngon 'gro ldeb/__17_bar do'i ma yig ldeb/__7_gcod yul ldeb/__10_bcas so/__rin chen gling pa'i ye shes kyi skus bla rdzogs thugs gsum gyi snying po'i bcud dril gnang ba las/__rdzogs pa chen po chig chod kun grol gter gzhung ldeb/__17_dbang chen ldeb/__10_khrid yig ldeb/__18_yang mjal phyag mang po 'ong ba'i skabs shig grub chen thang rgyal gyi sku'i bkod pa gsum bstan pa'i ya gyal mnga' ri tshul khrims bzang po zhes 'chi med rdo rje'i sku brnyes pa dngos su byon nas thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs dpe dang bcas pa gnang bas 'gro ba mang po rjes 'dzin mdzad pa de dbang khrid rgyun mkhan chen bkra shis 'od zer nas/__rig 'dzin khams gsum yongs grol la gsungs/__des zhwa de'i 'khrul zhig__/des rdza rong phug gi g.yu sgra'i rnam 'phrul ngag dbang bstan 'dzin nor bu la gsungs pas/__stod mnga' ris/__bal yul/__'bras ljongs/__'brug rnams su yig drug bzla mkhan dang*/__'di'i sgo nas yig drug dung sgrub/__smyung gnas srung mkhan gyi 'gro don mdzad bzhin pa'o/__/gter mdzod du mnga' ri tshul khrims bzang po'i thugs chen gsol 'debs sgrub thabs ldeb/__4_rig gtad ldeb/__6_zhwa de'i 'khrul zhig rin po che'i tshogs/__byang chog/__smyung gnas len tshul ldeb/__rdza sprul mdo sngags bstan 'dzin gyis mdzad pa'i khrid yig ldeb bcas gzhugs/__pad gling gter slob nyer gcig gras 'gro 'dul las 'phro gling pa'i thugs chen don gsal sgron me nye brgyud byin rlabs stsal ba'i brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__11_dbang chog ldeb/__35_mchog ldan mgon po'i gnyen po lha lnga'i gter gzhung ldeb/__6_gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur bcas ldeb/__12_lha btsun tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las ldeb/__10_bsang mchod ldeb/__2_de'i dbang gi mtshams sbyor chos kyi blo gros gsung ldeb/__5_me long rdo rje'i snying thig skor ldeb/__bzhugs/__'phreng mgo gter chen shes rab 'od zer/__'ja' tshon snying po/__stag sham bsam gtan gling pa/__klong gsal snying po sogs kyi yang gter dang nye brgyud bzhugs pas mtshon nyang gur byang gsum gyi mtshon gter chen gter phran nye brgyud dang yang gter gyi bka' babs brnyes pas byin rlabs che ba gzhir bcas kyang dpe dang dbang lung gi rgyun sngar nas bzhugs bzhin pa dang*/__gter mdzod du phal cher bzhugs pas chos tshan dmigs bsal 'dir ma bkod kyang rung snyam/__las 'phro gling pa'i pad+ma gtum po man chad dpe rnying phyag tu 'byor ba las chos rgyun spel ba'o/__/bzhi pa zab mo dgongs pa'i gter ni/__rje btsun 'jam dpal gzhon nu'i ye shes kyi gong bu bdag cag gi snang char bstan pa yongs rdzogs kyi dge ba'i bshes gnyen du byon pas sku chung ngu dgung lo brgyad tsam nas gu ru yab yum sogs mjal ba dang sngon gnas rjes dran dang sgrub thabs mang po thogs med du 'byung ba yod kyang de 'dra'i rigs gal chung btang snyoms kho nas dmigs med du rgyas btab kyang dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod las shugs 'byung du brdol ba'i skor la/__byang lam dge rgyal phyogs su phebs skabs khrums zla'i tshes bcu la gu ru za hor ma gtso 'khor gsum gyi mtsho skyes snying thig gi rtsa sgrub dang*/__tha skar zla bar bsam yas gu ru'i sku tshab mtsho skyes rdo rje'i yan lag gi chos skor kyang dgongs klong du gsal ba phyis gter chen mchog gling la chos sgo phyes pa/__'di la bla ma mtsho skyes snying thig__/yi dam yang dag dmar po/__mkha' 'gro man+dA ra ba/__bka' srung dpal mgon ma ning gi sgrub thabs/__rdzaugs rim/__las tshogs bcas bzhugs kyang*/__gtan la phab pa'i chos skor mtsho skyes snying thig gi brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__8_mchod phrin ldeb/__2_skong bshags ldeb/__5_dbang chog ldeb/__9_rtsa dbang gter gzhung ldeb/__2_yum bka' man+dA ra ba gter mdzod du mi bzhugs kyang brgyud 'debs ldeb/__1_las byang 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub ldeb/__dbang gter gzhung ldeb/__mtshams sbyor gsar bris ldeb/__bcas rgya gar nas spar btab pa'i gter mdzod du dbang rgyun la phan re'i bzhugs su gsol yod cing*/__'di'i rtsa ba gsum gyi sku rten gter zla gam dbang phug tu rje nyid kyi gzungs rab gnas can dang*/__rdo leb la brkos pa'i sngags srung dang*/__g.yu sgron sku yod pa srung ma dngos su thim pa yin zhes rje bla ma d+harma ma ti'i zhal las thos/__glegs bam _ta)__pa la/__dgung grangs so lnga par 'phags ma yid bzhin 'khor lo yi ge bcu pa'i sgra gdangs can dang shrI seng+ha bi ma la mi tra/__mtsho skyes rdo rje gsum gyis brda' don ngo sprod kyi dbang bskur nas gtan la phab pa'i 'chi med 'phags ma'i snying thig gdams skor rdzogs par thugs la sad pa las byang tsam gtan la phab ste thugs nyams su bzhes pas bar chad kyi g.yul las rgyal/__khyad par bi ma las yang yang byin rlabs stsal zhing bris zin zhu dag gi tshul mdzad/__lo lngar gsang rgyas btab ste thog mar gter chen mchog gling*/__'jam mgon gu Na/__rgyal dbang karma pa bcu bzhi pa sogs lung zin rnams la stsal bas sku tshe'i bar chad bsal zhing dge legs kyi yon tan yar zla ltar 'phel/__'di la'ang rdzogs rim dang las tshogs sogs zab rgyas bzhugs yod 'dug kyang*/__rtsa ba'i phrin las ldeb/__10_brgyud 'debs ldeb/__1_sman mchod ldeb/__1_tshogs bsdus ldeb/__1_mchod phreng ldeb/__1_skong ba ldeb/__4_rgyun khyer ldeb/__4_rtsa dbang ldeb/__13_tshe'i rjes gnang ldeb/__2_yang zab tshe'i byin rlabs ldeb/__3_rnams gter gzhung dang*/__rtsa dbang chog khrigs ldeb/__29_thun mong tshe'i rjes gnang ldeb/__8_yang zab tshe'i byin rlabs ldeb/__8_tshe 'gugs ldeb/__1_bdag 'jug ldeb/__5_sbyin sreg ldeb/__6_rgyas sbyin ngag 'don ldeb/__4_bsnyen yig ldeb/__10_dngos grub len pa'i zlas dmigs sogs ldeb/__1_dris lan mkhyen brtse rin po che'i gsung ldeb/__5_gtor ma'i dpe'u ris ldeb/__3_gtor ma'i pra khrid ldeb/__10_sgrub khog 'jam mgon chos kyi blo gros rin po che'i gsung*/__44_rnam rgyal ma'i stong mchod bya tshul ldeb/__11_yan lag rig 'dzin rnam gsum sgrub skor byin rlabs snying po gter gzhung ldeb/__62_brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__11_bshags skong ldeb/__12_dbang chog ldeb/__14_khrid yig gsar bris ldeb/__33_tshe dpag med dang rnam rgyal ma'i sgrub thabs dbu bzhag tsam mdzad par snang yang dpe lung gnyis ka'i rgyun ma mchis/__tshe lha rnam gsum gyi mchod chog ldeb/__13_maN+Dal ldeb/__1_bstod pa rgya gzhung dang gsar mdzad ldeb/__16_'chi med tshe lha rnam gsum gyi bla ma'i rnal 'byor ldeb/__4_rnams 'di'i phyogs gtogs yin gsungs/__glegs bam _tha)_pa la/__dgung lo bco lnga pa rab yid shing rta lor grub chen thang stong rgyal po mkha' 'gro sde lnga dang bcas pas dbang bskur gdams pa stsal ba grub thob thugs tig gi las byang sogs gtan la phab nas/__'chi med grub pa'i gnas mchog bkra shis zla gam dbang gi phug par/__'jam mgon grub pa'i dpa' bo blau gros mtha' yas/__sprul pa'i gter chen mchog gyur zhabs/__sdom brtson sde snod 'dzin pa'i khyu mchog thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po gsum la smin grol gyi bdud rtsi thog mar stsal/__slad nas yang yang byin rlabs kyi ltas byung ba/__sgrub thabs snying po skor lnga/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i sgrub skor gtan la phab pa/__grub thob thugs tig gi brgyud 'debs ldeb/__1_phrin las ldeb/__7_rtsa ba'i dbang chog ldeb/__tshe dbang gter gzhung ldeb/__3_dbang chog khrigs ldeb/__15_tshe dbang ldeb/__6_man ngag rdo rje'i tshig rkang ldeb/__2_sgrub thabs snying po skor lnga'i gter gzhung ldeb/__65_brgyud 'debs ldeb/__1_phrin las kha bsgyur sdeb/__1_las byang dang dbang gi gsal byed ldeb/__9_gdams pa'i sa bcad ldeb/__7_dbang gi zin tho mkhyen brtse'i gsung ldeb/__2_smin grol zin tho rdo grub gsung ldeb/__6_ste 'di'i gzhung rgyas pa/__lta ba'i phreng ba gzhi rgyud/__rnam shes phreng ba bskyed rim/__ye shes phreng ba rdzogs rim/__las kyi phreng ba sgrub chen dang las phran skor te phreng ba skor bzhi zhes shang zab bu lung gi gter lung bdun par bzhugs sh-ing pad+mas rjes bzung rdo rje theg pa'i shing rta chen po rje btsun tA ra nA tha'i gter skal yin kyang rten 'brel gzhan dbang du gyur pas bzhes pa ma byung kyang jo nang rje btsun rin po che yang yang mjal zhing phreng ba skor bzhi'i gsung bshad mdor bsdus gnang nas zab gter spyod pa bka' gnang ba dang*/__'bring po gna' bo'i dus su byon pa'i lo tsA ba sha mi go cha'i rnam 'phrul sha mi rdo rje rgyal pos bsam yas has po ri nas spyan drangs pa'i dgongs don zab tig 'gro ba kun sgrol zhes rgyud lung man ngag zab rgyas yod par snang na yang*/__deng sang ni mtshan tsam yang thos par bkon pa'i skabs 'dir/__dgongs mdzod zab tig zhes pa'i bka' bab kyi dbang lung sha mi go chas gnang ba dang*/__bsdus pa lam khyer skor bzhi'i man ngag sgrub thabs lnga dang 'brel bar grub chen thang stong rgyal pos bsam yas mchims phu nas bzhes pa'i dpe brgyud 'ol pa lha rtse'i brag tu sbas shing*/__snyan brgyud zab mo dgongs pa'i gter du rgyas btab pa phabs pa/__rje bla mar bka' bab pa la snga ma gnyis kyi byin rlabs dang tshig don thams cad chu bo gcig 'dres su bzhugs shing*/__'di la rgyab rten bshad pa byed na slob dpon chen po pad+ma'i zhal lung rtsod pa med pa man ngag lta ba'i phreng ba dang lto sbyar na sgyu 'phrul snying po'i rgyud man ngag gis rtogs pa'i legs bshad snga na med pa 'gyur bas dgongs gter 'di dag phal pa'i blos spyod yul las 'das pa kun mkhyen klong chen rab 'byams bzang po'i gsung dang rnam dbyer med pa zhes 'jam mgon gu Nas gsung pa ltar ro/__/grub thob bka' brgyad gter gzhung ldeb/__53_las byang ldeb/__15_rgyun khyer ldeb/__4_smon lam ldeb/__3_dbang chog ldeb/__27_sgrub khog ldeb/__20_sman sgrub ldeb/__29_srung zlog ldeb/__26_rgyud 'grel ldeb/__20_khrid yig ldeb/__12_byin 'bebs ldeb/__4_rgyun gyi rnal 'byor chos kyi blo gros gsung ldeb/__9_sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs/__bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyin/__snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang*/__gsung rdo rje snang ba mtha' yas bla ma'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam phan 'de'i dga' ston/__thugs rje chen po la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor grub gnyis lam bzang*/__'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston/__rje btsun pad+mA ka ra la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rig pa 'dzin pa'i lam bzang*/__'chi med pad+mA ka ra'i rnal 'byor dang 'brel ba'i gsol 'debs smon lam bcas pa grub gnyis dga' ston/__bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po/__sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan/__maN+Dal gyi rims pa bsod nams char 'bebs bcas la ldeb/__20_sku gsum bla ma'i rnal 'byor skor la/__lo rgyus nges shes dad pa'i snang ba 1/__byin rlabs ye shes 'od kyi snang ba 2/__khrid yig zung 'jug lam gyi snang ba 3/__sku gsum bla ma'i rnal 'byor lam bzang skor gsum 6/__smon lam dga' ston skor gsum 9/__sku gsum dril sgrub byin rlabs snying po 10/__rtsa gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes snying po 11/__mchog gsum bla ma'i rnal 'byor phan bde'i snying po 12/__bla ma mchod pa'i cho ga dngos grub rgya mtsho'i mchod sprin 13/__nyer mkho'i yi ge gzhan phan rgya mtsho'i [ ]14_sprin/ 'di la nang gses su/__bsnyen yig__/myang grol/__gnas lung*/__sbyin sreg__/rab gnas dang bcas pa'o/__/gtor ma'i cho ga phrin las rgya mtsho'i sprin [ ]15_te le'u tshan bco lnga pa rtsa ba'i chos skor rnams tshang ba yin no zhes phyag tho gnang 'dug kyang da lta bka' 'bum du bzhugs pa tshan bcu gcig las mi 'dug kyang dbang lung gi rgyun bzhugs pas dgongs gter gyi khong du bkod pa lags so/__/byin rlabs bla ma'i rnal 'byor zhes mkhas grub karma chags med kyi bla ma'i rnal 'byor 'di la'ang dbang bzhi chags med mchog sprul gyis mdzad pa yin snyam dbang rgyun bcas yod kyang dpe rgyun ma rnyed pas dpe rgyun tshol dgos pa yin no/__/glegs bam _da)__pa la/__rje btsun thams cad mkhyen pa 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter rtsa gsum 'od gsal snying thig gi chos skor la/__sngon 'gro zab lam sgo 'byed/__gsol 'debs byin rlabs myur lam/__brgyud 'debs byin rlabs sprin phung*/__phyi sgrub sgyu 'phrul drwa ba/__phrin las 'chi med srog sgrub/__yan lag tshogs kyi 'khor lo/__skong bshags 'od gsal thol glu thun mong smin byed ye shes thig le/__dbang bzhi ye shes dpal ster/__gtor dbang byin rlabs dpal ster/__byin rlabs brda' yi dbang bzhi/__lha dbang ye shes char 'bebs/__nang sgrub pad+ma'i drwa ba/__gsang sgrub 'od gsal drwa ba/__yang gsang bla ma drag po yi dam dgongs 'dus/__rig 'dzin rtsa rgyud ye shes drwa ba/__sgrub thabs lung gi dum bu/__man ngag 'ja' lus rdo rje'i tshig rkang*/__thams cad lhun grub bud+ha thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__zhi mdzad rdo rje thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rgyas mdzad rat+na thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__dbang mdzad pad+ma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__drag po'i las mdzad karma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub pa/__'jam dpal 'chi bdag zil gnon 'chi med dbang chen 'dus pa/__de'i smin byed byin rlabs snang ba/__khrag 'thung 'dus pa'i dril sgrub/__khrag 'thung 'dus pa'i dbang chog__/bdud rtsi bde chen snying po/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__phur bu 'dus pa'i dril sgrub phab 'phro lus pa/__tshe sgrub 'chi med drwa ba/__dbang bzhi ye shes snying po/__byin rlabs ye shes mchog stsol/__phag dkar sgrub thabs ye shes snang ba/__phrin las khrigs bsdebs ye shes snang ba'i rgyan/__phag dkar rgyun khyer snying por dril ba/__phag mo'i me mchod phrin las snang ba'i rgyan/__phag dkar smin byed byin rlabs snang ba'i rgyan/__phag mo dkar mo'i tshe sgrub/__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba bcas ldeb/__117_phag dkar sbyin sreg skabs lha bskyed ldeb/__1_phag dkar bde chen dkar mo'i tshe dbang chog khrigs ldeb/__4_phur pa 'dus pa'i dril sgrub phab 'phro'i mjug gtan la phab pa ldeb/__9_phur pa 'dus pa'i dril sgrub dbang chog ldeb/__3_bcas gter gzhung*/__de'i dbang chog rdo rje bdud rtsi'i bum bzang ldeb/__10_bka' srung srog dbang rdo rje'i rgya can gter gzhung ldeb/__2_lcam dral dril sgrub srog dbang chog khrigs ldeb/__5_sngon 'gro bla ma'i rnal 'byor zab lam snying po ldeb/__3_rtsa gsum 'od gsal snying thig gi smin lam dbang gi phreng ba ye shes bdud rtsi'i gsang mdzod ldeb/__149_rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byed ldeb/__22_glegs bam __na)__pa la/__lnga pa de las 'phros pa rjes su dran pa'i gter ni/__dgung lo nyer bzhi chu yos sa zla'i tshes bcu gsum nyin 'o yug lding ma'i lam du phebs pa'i chibs thog tu phebs skabs gnas dus dge ba'i rten 'brel dus la bab pa na/__thugs snang 'gyur te lce btsun chen po 'od lus su phebs pa'i sngon gyi gnas ji bzhin rjes dran gyi tshul du gtan la phab pa gter gzhung rtsa ba ldeb/__14_brgyud 'debs blau gros mtha' yas gsung ldeb/__1_brgyud 'debs sna tshogs rang grol gsung ldeb/__1_brgyud 'debs zhal bskang gsar bris ldeb/__1_sngon 'gro'i ngag 'don mkhyen brtse'i dbang po'i gsung ldeb/__5_sngon 'gro'i ngag 'don rgyas pa dang dam tshig gi rim pa a 'dzom 'brug pa'i gsung ldeb/__25_gsang ba don gyi phrin las khrigs su ldeb pa ye shes lam bzang ldeb/__9_bum sgrub ldeb/__1_tshogs mchod ldeb/__4_ru zung bzhi'i skong bshags ldeb/__7_nye brgyud skong ba sogs ldeb/__3_bka' srung rgyun gtor ldeb/__4_zin tho ldeb/__1_dbang chog 'jam mgon gsung ldeb/__8_dbang chog sna tshogs rang grol gsung ldeb/__30_khrid yig 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung thig le gsang rdzogs ldeb/__32_gter chen las rab gling pas rje bla ma las gter gzhung gi bshad khrid lan gnyis zhus pa'i zhal rgyun zin bris ye shes thig le ldeb/__78_chos bdag a 'dzom 'brug pa sna tshogs rang grol gyi gsung sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung ldeb/__62_khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po ldeb/__125_smin gling mkhan chen ngag dbang mkhyen brtse nor bus 'jam mgon chos kyi blo gros rin po che las khrid zhag nyer gcig gsan pa'i zhal rgyun zin bris ldeb/__20_mkhan chen bkra shis 'od zer gyi mkhyen brtse'i zhal rgyun zin bris ldeb/__bcas so/__/glegs bam _pa)__pa la/__lang gro dkon mchog 'byung gnas kyis lo chen bai ro tsA na la tshe sgrub zab mo zhus pa'i sngon gnas rjes su dran te gtan la phab pa'i tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can gter gzhung ldeb/__4_brgyud 'debs ldeb/__1_phrin las dbang bskur cho ga tshe dbang g.yung drung 'khyil pa ldeb/__13_lho brag mkhar chur dge slong nam mkha'i snying po la mkha' 'gro ma rnams kyis phul ba'i seng gdong dkar mo'i bcud len ldeb/__3_drug pa dag snang gi chos skor la/__dgung lo bco lnga pa shing pho rta lo rgyal zla ba'i nang*/__tshe sgrub zab mo'i bsnyen sgrub mdzad skabs tshes bcu'i tho rangs kyi dus su 'chi med man+dA ra ba tshe yum tsaN+Da li'i rnam pas yab bka' tshe dpag med hrIHgcig gi skor dang*/__tshe yum tsaN+Da la'i gdams ngag rjes su bstan pa dbang bskur bcas stsal ba'i las byang rtsa ba gtan la phab pa sgrub thabs ldeb/__6_dbang chog ldeb/__7_'di la tshe yum rigs lnga'i sgrub thabs/__dbang sogs chos skor rgya cher yod pa'i mtshan tho kun mkhyen bla ma'i phyag bris mjal kyang gtan la phab pa 'di tsam las mi 'dug kyang 'di'i chos bdag grub dbang shAkya shrI slob brgyud dang bcas pas nyams bzhes mdzad nas sku tshe mthar phyin pa dang*/__rje'i dngos slob gling dkar rgyal po pad+ma dbang chen gyi bsnyen sgrub nyams bzhes gnang bas/__tshe yum gyi chos skor rgya che dgongs gter du babs pa rje kun gzigs d+harma ma ti rin po che dang*/__rdzogs chen thub bstan chos kyi rdo rje/__zhe chen rab 'byams drug pa sogs sku tshe'i 'phrang bsal ba dang*/__grub pa'i rtags mtshan byung ba'i lo rgyus kyang yod do/__/grub chen mi tra dzo ka'i snying thig ces tshe dpag med dkar dmar gyi phyi nang gsang sgrub dbang chog dang bcas pa ldeb/__de'i brgyud 'debs dang*/__rgyun khyer/__bsnyen sgrub zin bris bdag 'jug tshogs mchod bcas chos kyi blo gros gsung ldeb/__5_tshe 'gugs ldeb/__1_bcas so/__/pha dam pa sangs rgyas kyi bla sgrub ldeb/__de'i dbang rje bla ma d+harma ma ti'i gsar brtsams mdzad pa ldeb/__lo rgyus dmigs bsal ma gsungs kyang*/__dag snang khri srong bla sgrub ldeb/__6_dbang chog ldeb/__3_mtshams sbyor gsar bris ldeb/__9_lcags byi sa zla phyi ma'i tshes bco lnga skor gangs ri thod dkar du gnas 'brel mdzad skabs kun mkhyen klong chen pa'i ye shes kyi skus rjes su bzung bas bla sgrub thig le'i rgya can gyi dbang sogs thugs gter du brdol ba brgyud 'debs ldeb/__1_gter gzhung kha skong*/__tshogs/__ril sgrub/__dbang*/__bsnyen yig bcas pa ldeb/__14_skong bshags ldeb/__3_mchod phreng ldeb/__1_smin byed mtshams sbyor karma pa mkha' khyab rdo rje'i gsung ldeb/__6_a 'dzom 'brug pa'i dbang chog sgrig ldeb/__nyer mkho'i rig 'dzin srog 'khor ldeb/__5_mkha' 'gro yang tig gi byin rlabs bla ma sgrub pa'i dbang khrid kun mkhyen gyis gnang ba ldeb/__de'i sgrub thabs ldeb/__5_lcags rta mgo zla ba'i tshes bco lngar dag pa'i snang bar bde ba can gyi bye brag pad+mas khebs pa'i zhing du/__gter chen mchog gling nyid byang chub sems dpa' pad+ma'i myu gu zhes pa'i skur bzhugs pa de'i sgrub thabs dbang bar do drug khrid bcas stsal ba/__zla ba gcig tu gsang rgyas btab nas rgyal zla'i tshes bcur gtan la phab pa'i yi ge pa 'jam mgon bla ma gu Nas mdzad pa sku gsum rigs 'dus brgyud 'debs ldeb/__1_las byang ldeb/__10_skong bshags ldeb/__2_smon lam ldeb/__2_rtsa dbang rgyas pa gter gzhung ldeb/__9_mtshams sbyor gsar bris ldeb/__34_snying po don gyi gtor dbang ldeb/__4_rdzogs rim bar do drug khrid phebs 'phro lus/__'di la brten pa'i sngags kyi gso sbyong gter sras sprul sku tshe dbang bstan 'phel gyi gsar bsgrigs ldeb/__18_bdun pa de mthun snyan brgyud ni/__dgung grangs zhe brgyad bzhes pa me yos zla ba gsum pa'i nang rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bzhugs pa'i nub gcig mchod rten bde byed brtsegs par bka' bab rig 'dzin brgyad gu ru mtshan brgyad kyi rnam pa dang*/__kun 'dus pad+ma thod phreng rnams phyogs mtshams dbus su bzhugs pa las/__rgyud sgyu 'phrul zhi khro/__sgrub chen bka' brgyad kyi gzhung gdams ngag so sor gsan/__slob dpon chen pos lung a nu dang*/__rdzogs chen a ti'i gdams pa rnams kyang snyan brgyud du stsal ba las/__gtan la phab pa 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gter gzhung ldeb/__10_sngon 'gro'i ngag 'don ldeb/__3_rgyun khyer ldeb/__4_las byang ldeb/__7_dbang chog ldeb/__10_gtor bzlog ldeb/__8_skong ba kaHthog si tus gsung ldeb/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gter gzhung ldeb/__9_brgyud 'debs ldeb 1_rgyun khyer tshe sgrub ldeb/__3_phrin las dbang chog ldeb/__16_skong ba 'jam mgon chos blo'i gsung ldeb/__1_snyan brgyud yang dag zab tig gter gzhung ldeb/__12_brgyud 'debs dang rgyun khyer ldeb/__3_yang rgyun khyer ldeb/__1_dbang chog ldeb/__9_'di la khrid zin gter ston dri med pad+ma gling pa'i dbon po bu lu yon tan gyis mdzad pa ldeb/__rje dgung lo brgyad steng 'byung gdon gyi bar chad kyis snyun skabs gu ru yab yum gyis snyan brgyud du gdams pas bar chad dngos grub tu gyur pa snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gter gzhung ldeb/__12__las byang ldeb/__11_dbang chog ldeb/__11_rnam bshad kho bo'i bla ma zhe chen rgyal tshab rin po che'i gsung ngo mtshar can ldeb/__117_yang phur sbrag ma'i rdzogs rim kun mkhyen bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i dgongs bcud skal ldan mang+ga la'i chos skal du stsal ba ldeb/__3_glegs bam _pha)__pa la/__snyan brgyud yon tan bdud rtsi'i mchog tig gter gzhung ldeb/__13_phrin las dbang chog ldeb/__15_snyan rgyud phur pa'i gnad tig gter gzhung ldeb/__12_rtsa dbang ldeb/__8_gdams pa'i sa bcad ldeb/__4_brgyud 'debs ldeb/__1_sngon 'gro dang rgyun khyer ldeb/__10_las byang ldeb/__12_tshe sgrub zlas dmigs ldeb/__1_rak+ta tshar gsum ldeb/__1_skong ba ldeb/__4_dbang chog ldeb/__16_bsnyen yig ldeb/__6_sbyin bsreg ldeb/__11_gtor bzlog ldeb/__23_mnan pa ldeb/__16_snyan brgyud phur pa'i khrid yig mkhyen brtse'i zhal rgyun bu lu yon tan gsung ldeb/__bcas so/__/snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig gter gzhung ldeb/__10_brgyud 'debs ldeb/__1_yang brgyud 'debs ldeb/__1_mdos kyi las 'grigs ldeb/__2_sgo dbye ldeb/__1_phrin las dbang chog sbrel ma ldeb/__13_bskang ba ldeb/__3_bcas so/__/rgyab chos su rang me dkar mo stag tshang nas gter chen o rgyan mchog gyur bde chen gling pa dang lhan rgyas su bzhes pa'i zhal gdams lam rim ye shes snying po'i rtsa ba ldeb/__33_de'i 'brel pa 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung ldeb/__226_bcas so/__/rdo rje theg pa'i gsang lam mtha' dag gi snying po bde chen zab lam kyi bka' babs 'phags yul grub brgya'i spyi mes sa ra ha dang*/__rgyal po dzaHyi zab dbang stsal zhing*/__phyi ma las gsar rnying gi thabs lam thams cad kyi dgongs bcud kun 'dus thabs lam bzhi tshan bzhi bcu pa zhig gsan cing*/__mkha' spyod rdo rje btsun mo la sogs pa lhan skyes dang*/__rdo rje g.yar mo bsil la sogs pa zhing skyes kyi DA ki rnams dang 'du ba thob ste bla na med pa'i brtul zhugs kyi mthu chen po thob/__sku lus kyi dbyings la dpa' bo mkha' 'gro til gyi gong bu rdol ba lta bus rdo rje'i sku dang sngags kyi sgra mu mtha' med pa sgrogs pa dang*/__dpal dus kyi 'khor lo'i skur gyur te bde ba chen po'i yo lang du rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa'i shes bya'i dkyil 'khor rab 'byams gcig char du gsal bar rdzogs pa la sogs te bde chen sgyu ma'i rig rtsal phyogs med du shar kyang*/__thabs lam gyi chos skor gtan la phab pa lta ga la zhig__/zur tsam smos pa la'ang bka' rgya dang po yod par snang mod/__dbang rnon chos spyan ldan pa'i rjes 'jug mchis na bka' babs kun las kyang ngo mtshar ba'i gnas su gsungs shing*/__de ltar na bdag gi 'dren pa 'jam mgon pad+ma ye shes rdo rje la'ang grub pa'i tshogs rje sa ra has rjes su bzung tshul dang*/__thab lam rdo rje'i tshigs rkang nyung ngu gtan la phab pa dang*/__tshe lam phyag rgya'i rten 'brel skabs slob bu'i tshogs la zhal gdams gnang ba'i tshig don la dpyad na sku snga ma'i rdo rje'i gsang rnam la rnam dbyer ma mchis pa'i nges shes skye ba yod do/__/yang gter man chad kyi ngo mtshar ba'i lo rgyus rgyas pa rnam thar chen mo dang*/__kun mkhyen bstan pa'i nyi mas mdzad pa'i rnam thar las shes phyir 'dir bkod pa'i ngal ba ma byas so/__/de ltar bka' bab chen po bdun:__mnga' bdag yab sras skal par bab:__zhes gsungs pa ltar yab gcig khri srong 'bras bu mthar phyin pa'i ye shes kyi phung po 'jam mgon khri lde'i rnam 'phrul pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' nas bkar brgyud pa dang*/__yang gter dgongs gter dag snang rjes dran snyan brgyud rnams rgya che zhing lha sras sa bcu'i dbang phyug gi rnam 'phrul mchog gyur bde chen gling pa la sa gter gyi bka' babs che shos dang*/__yab sras gnyis ka'i chos skor/__bka'i bsdu ba dang*/__smin grol rgyab brten dang bcas pa'i legs bshad bka' babs bai ro dngos byon 'jam mgon blo gros mtha' yas te zhal gsungs rnam thar las/__/snga 'gyur bka' ma'i rgyun kun thob/__/sa gter dngos dang yang gter dang*/__/dgongs gter dag snang snyan brgyud ste/__/rjes su dran pa'i gter bcas pa'i/__/bka' babs brgyud mar thob pa rnams/__/lo chen bai ro dngos byon pa'i/__/rigs bdag khyab bdag bka' drin can/__/'dzam gling chos kyi shing rta che/__/'jam mgon blo gros mtha' yas kyis/__/shin tu don gnyer dgongs gtad pas/__/phal cher gtan la phabs nas kyang*/__/dgyes pa'i mchod sprin mchog tu spros/__/rin chen gter gyi mdzod chen po/__/rgyab rten legs bshad rmad byung bcas/__/bzhugs su gsol zhing spar du bskrun/__/bsnyen sgrub 'chad spel mdzad pa yis/__/bgyi ba don dang ldan par gyur/__ces gsungs pa ltar rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gser gyi rgyan la pha lam sogs rin po che'i phras btab pa ltar thugs bskyed dang smon lam phrin las rnams rgya mtsho chen por 'dzam gling gi chu bo 'dus pa bzhin yin kyang sgrol ma'i zab tig gi lung byang las/__kun bzang rdo rje rnal 'byor ma:__'phags ma o rgyan yab yum gyis:__rig 'dzin de rnams byin brlabs pas:__rang gzhan don gnyis 'grub pa yin:__'gro 'dul sprul pa'i rig 'dzin gsum:__sprul pa yin te sus mi shes:__zhes gsungs pa ltar deng sang blun po grags rjes 'brang ste bdag lta bu'i gter du sgro btags pa'i chos tshan phran tshegs gtsigs che bar byed par snang ngo*/__zab gter gyi kha byang dang*/__lo rgyus sogs las gsal ba ltar mnal ltas su/__rje nyid bsam yas kyi pho brang zhig tu rgyal po'i tshul gyis bzhugs nas 'dug__/g.yas phyogs sa yangs pa zhig tu slob dpon pad+ma'i phebs lam 'dzugs dgos pa red zer nas sgrom skas bar snang la zug pa zhig mi re zung gi dka' las chen po byed nas gtsugs/__de skor mi tshogs shin tu mang pos 'ur sgra sgrog cing 'tshub kyi li li byed kyang shing thung bas mi slebs pa dang*/__lji bas mi theg pa sogs kyis skas dngos la mi phan 'dug der mi gzi brjid can zhig 'dug pa des 'di rnams kyis slob dpon pad+ma'i phebs lam skas btsugs pa yin zer 'ur sgra chen po byed pa red kyang*/__mchog gyur gling pa dang*/__kong sprul/__khyed rang gsum tsam ma gtogs skas chen 'di tshugs thub pa ni su yang mi 'dug zer ba zhig byung ba 'di la go rgyu chen po zhig 'dug gsungs pa dang*/__gter ston dri med kun dgas rje nyid dang*/__kong sprul gnyis gter chos thams cad kyi bdag po yin 'dug gsungs pa dang*/__kun mkhyen bstan pa'i nyi mas/__gter gzhung spyi dang bye brag khog dbub mdor bsdus re gsungs pa la'ang rgyud don 'phags yul gyi grub pa'i dbang po rnams kyi 'grel lung lta bu'i chos skad gtsang zhing brling la 'brel chags pa dang*/__lung dang rigs pa'i rgyan chen po dang ldan pa'i gtam gyi sbyor bas mkhas pa rnams mgu bar mdzad pa bshad tshul du ma zhig yod de de kun kyang nyi ma dang 'od zer ltar rang gi gzugs sku'i snang ba dang mnyam du bsdus pas yid phya zhes gsungs/__chos sgo de lta bu'i skabs 'gar nyin re 'khyong bar zhal zas kyi bya ba btang ste chos sbyin nyin mtshan sbrel bas brgya phrag bsgrang ba skyo dub mi mnga'/__dpal yul rgya sprul mdo sngags bstan 'dzin la rje btsun grol mchog gi khrid brgya mdor bstan/__rgyas bshad/__don bsdus gsum khrid nyin gcig la rdzogs par mdzad pa'i skad gcig bkal par bsgyur ba lta bu'i rdzu 'phrul gyi bkod pas chos bstan/__dus dang dus min gyi skabs phyed pas bcad rgya'i sgang la rgya bod kyi che dgu su 'dras kyang zla ba dang zhag bsgrang nas chos sgug nas sdod dgos pa dang*/__bstan pa ris med kyi chos sbyin gdul bya'i las 'phros skal ba gang ldan ye shes kyi gzigs pas stsal te dpal ldan sa skya pa'i rdo rje 'dzin pa chen po rnams kyang sku tshe'i smad du dben par sgrub la gzhol ba'i tshe nyams len dkon mchog spyi 'dus la 'bad dgos par gdams pa dang*/__skabs su rje nyid kyis kyang lam dus nyams bzhes dang*/__sa skya'i chos skyong bsten tshul gsungs pas phyogs re'i yid can spro ba bskyed pa sogs thabs mkhas kyi mdzad pas skyes bu chen po 'di las gdams ngag thob pa la rnyed dka' ba'i 'du shes bskyed pa'i tshul gyis 'brel tshad don ldan gyi phrin las nam mkha'i mthar brdal ba'i tshul mtshon byed/__rdo rje rnal 'byor ma'i byin rlabs kho na'ang lan grangs bdun cu tsam dang*/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'i dbang lnga bcu/__klong chen snying thig gi dbang khrid lan nyi shu rtsa gnyis/__rig 'dzin 'dus pa'i dbang kho na'ang brgya dang lnga bcu/__'jam dpal bstod sgrub kyi rig gtad kyang grangs med sogs kyi mdzad pa/__sngon bu ston rin po che dang*/__rig 'dzin 'ja' tshon snying po bzhin/__dbang bum gyi zhabs brdol ba lan gnyis tsam byung ba la bsam na/__rdor sems kyi smin grol gyi rjes su bzung ba thams cad dang*/__mkha' spyod kyi byin rlabs thob pa thams cad lha de dag gi go 'phang thob pa'i lung bstan brnyes pa rnams kyis/__o rgyan chos kyi rgyal pos/__/da dus sems can 'bum phrag don byed las/__/snyigs dus sems can re re'i don byed dka'/__/ci'i phyir zhe na las ngan tshan che'i phyir/__/ces dang*/__bcu phrag yan chad kha lo bsgyur nus pa'i/__/gang zag de ni 'phags pa'i sprul par nges/__/brgya phrag yan chad kha lo bsgyur nus pa/__/de ni rgyal ba dngos yin gdon mi za/__/zhes dang rje mchog gi zhal las kyang*/__sa kar rnying ma dge lugs kyi/__/bstan 'dzin skyes mchog dam pa sogs/__/dge ba'i bshes gnyen mtha' yas dang*/__/rgya bod dpon chen gtsor gyur pa'i/__/'dus pa tshad bzung med pa la/__/chos kyi mchod pa 'bul ba dang*/__/rkyen sel dbang dang byin rlabs sogs/__/blo sna sun sun re ba bskang*/__/gong ma'i yul rnams thams cad la/__/ci nus mchod pa'i sprin yang spros/__/rang nyid grub mtha' gang la yang*/__/gus shing dad pa ma gtogs pa/__/log rtog cung zad med pa'i mthus/__/g.yung drung bon lugs tshun chad kyi/__/slob 'brel rgya che mu med byung*/__/zhes gsungs pa ltar bstan pa bshad sgrub las gsum gyis 'dzin nus pa'i mkhas btsun bzang gsum gyi skyes chen dam pa dang*/__nyams rtogs mthar phyin pa'i rnal 'byor/__tshe 'di blos btang gi spong ba pa/__'gro 'dul sprul pa'i gter ston gtsos/__chos kyi 'brel pa dang sku tshab rin po che'i rten dbang thob pa dang gser zhal mjal na mtshams med byas pa'i sdig can yin yang ngan song du mi 'gro zhes rdo rje'i lung gis bsngags pa ltar grol ba bzhi ldan gyi phrin las nam mkha' dang mnyam pa'o/__/bya ba las kyi 'khor lo'i mdzad pa ni rnam thar las/__/gser zang 'ba' zhig las grub pa'i/__/sku rten stong phrag gnyis tsam dang*/__/khyad par gsung rten glegs bam ni/__/pusti bzhi bcu nye ba'i spar/__/bris dang spar la bsdoms pa yi/__/glegs bam stong phrag gnyis tsam bzhengs/__/de rnams bzhugs pa'i lha khang khag__/bcu gsum tsam zhig bkod mdzes bskrun/__/thugs rten mchod sdong chen mos gtsos/__/gser zangs las grub brgya phrag lhag__/bzhengs shing ci nus mchod 'bul bgyis/__/gnas gzhi gsar du bzhengs pa ni/__/dus kyi mthar 'khyol dka' bas na/__/bskrun pa'i rtsol ba ma mchis kyang*/__/phyogs 'dir stod smad 'khrugs long gis/__/dgon gnas phal cher nyams pa rnams/__/rgya bod chos rgyal sde dge bcas/__/dpon blon rnams kyi rgyud bskul nas/__/nyams gsos zhal 'debs zhal bskos dang*/__/rang ngos mdzum mgo'i mchod pa'i dpes/__/dngos ja sum stong lhag pa phul/__/phal cher gsar bzhengs nyams gso sogs/__/tshags su tshud pa'i bya ba bsgrub/__/phan tshun chos kyi sde rnams su/__/lo re bzhin du yon sbyar nas/__/gzungs sngags bsngo ba smon lam rten/__/snga rjes dngos ja bzhi stong ni/__/rtsa ba nyams pa med phul nas/__/'brel tshad don ldan smon pa bgyis/__/zhes gsungs pa ltar/__/rdzong sar bkra shis lha rtse'i byang shar gyi nam mkha' nas ston pa gnas brtan bcu drug gi zhal bstan pas gnas bcu lha khang ched du bzhengs par mdzad pa dang*/__gzims chung bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du ston pa gnas brtan 'khor dang bcas pa lan gsum gyi bar du byon nas bzhugs pas/__nga'i bsam brtan gyi skyil bu 'di khang pa gzhan dang mi 'dra ba'i byin rlabs che ba yod ces zhal slob nang ma la gsung 'phros phebs pa dang*/__bkra shis lha rtse'i gong du ne'u gseng me 'tsher mar grags par 'phags yul grub chen brgyad cu rtsa bzhi dang nyams rtogs kyi gsung glengs yun ring du gnang ba dang*/__me chu sgong 'dod chags bya'i mjug ma/__rtses dong nang ri sna zhe sdang sbrul gyi mgo/__bkag nags gdong gti mug phag gi sna yin pas dug gsum gyi sa gnad kha gnon du khams bye rigs gsum sprul pa'i lha khang bshad grub dar rgyas gling gi rten gtso 'jam dpal dbyangs kyi sku'i zhal gti mug phag gi snar bsten dgos par gsungs pas phyis khams kyi bye ma thang gi bshad grwa zhes mdo khams dang*/__gtsang sa skya gong*/__bal yul shar khams phug sogs kyi blo ldan mkhas pa du ma byung bas mtshon/__bod yul spyi dang*/__mdo khams sde dge'i bstan 'gro kho na'i don du gtsug lag khang dang*/__sku gsung thugs rten bsgrang las 'das pa gsar bskrun gyis phan bde'i btsas su mdzad pa dang*/__mdo khams gnas chen nyer lnga so sor sprul pa'i skyes bu res rtsa bdag mdzad nas bshad sgrub kyi sde gtsug par rdo rje'i lung las gsal ba bzhin/__dzam nang pad+ma shel phug dang rong me dkar mo stag tshang*/__gter lhung zla gam dbang phug gsum du sku gsung thugs rten sgrub pa'i sde sogs btsugs par mdzad pas mtshon/__mdor na sangs rgyas gnyis pa dpal mgon 'phags pa klu sgrub lta bu'i bshad sgrub las gsum gyi phrin las bsam mi khyab pa dang*/__spyir thub bstan yongs su rdzogs pa'i bshes gnyen/__gdul dka' snyigs 'gro yongs kyi mgon po/__byang phyogs ston pa'i rgyal tshab/__sangs rgyas pad+ma'i zhal skyin 'jam mgon nyi zla zung gi bka' drin gyis gong du ji skad smos pa'i dam pa'i chos kyi nor bu rin po che 'chad nyan spel gsum gyis chos kyi rgyal mtshan bsgrengs/__phyi mo shing spar bskrun mdzad pa'i bka' drin tshad bzung dang bral yang*/__dus kyi 'gyur ba mi srun pas spar 'thor brlag tu song kyang*/__gdul dka' ji tsam bzhin sangs rgyas kyi phrin las de tsam stobs lhag par che ba chos nyid yin pas 'jam mgon mchog gi sprul pa'i sku rgyal ba'i myu gu du ma byon/__phrin las kyi skya rengs rgyal bstan gyi mkha' la 'char/__gangs can ljongs su phan bde'i pad+ma bzhad pa'i dbu tshugs te dge 'dun gyi sde dang*/__rten gsum nyams pa slar gso ba'i sta gon brtsam pa'i tshe dad brtson blo dkyel che ba blo gros phun tshogs nas bka' babs bdun gyi gser chos shing spar gyi glegs bam shrI nA len+d+ra gnyis pa rdzong sar bkra shis lha rtse'i spar khang chos mdzod chen po'i gzhi bting ba'i tshe dkar chag 'dus gsal zhig khyed nas 'bri bar 'os zhes rnam dkar sgrub pa pos ched du bskul ba ltar tshong pa rgan po lus zung ngan rung lam rgyus bzang zhes pa ltar dad spro'i ngang rang gi shes tshod bris pa ste/__dam pa'i chos 'dzin pa'i phan yon kyang mdo las/__gang la phan phyir nga yi chos/__/tshul bzhin bsten pas mchod 'gyur gyi/__/me tog byug pa mar me yi/__/rgyal ba de dag mchod ma yin/__/zhes dang*/__byams pa seng+ge sgra'i mdo las/__/gang+ga'i bye snyed rin chen gser dag gis/__/bkang ste gang la sbyin pa byin pa bas/__/dus ngan tshe na tshigs bcad gcig brjod pa/__/de yi phan gtogs de 'dra de la med/__/ces dang khyad par gsang sngags bla med kyi chos 'dzin pa de las kyang khyad par 'phags pa'i phan yon yod pa'i tshul/__/mdo dgongs pa 'dus pa las/__/rgyal ba rnams kyi gsang ba'i thugs/__/rtogs nas gang la gsal byed pa/__/dbang rnams kun gyi mchog yin te/__/srid pa gsum gyis de dbang 'gyur/__/zhes dang*/__/dkar po mthar thug bsod nams kun/__/sen mo'i steng gi rdul dang 'dra/__/rdo rje snying po gcig bskyed pa/__/sa yi dkyil 'khor chen po tsam/__/zhes dang*/__rdo rje me long las/__/rang rig ye shes rgyud ston phyir/__/rang snang rig pas mngon byas pa/__/rig 'dzin mchog de lhun grub pa'i/__/ting 'dzin nus pa'i mthu med kyang*/__/sa sbyangs sems dpas bskyed du med/__/bde gshegs nyid dang spyod yul gcig__/rig pa'i skyes bus lung thob pa'o/__/zhes dang*/__rgyal ba rnams kyi gsang 'di la/__/gang dag dga' zhing 'dun bskyed pa/__/gzhan gyi bar chad mi 'byung bar/__/ji ltar mos pa de myur thob/__/ces dang yang*/__/theg chen gsang ba'i tshig gcig tsam/__/khong du chud par gyur pa ni/__/skye bo nyan thos bsam yas dang*/__/rgyal ba mtha' yas sras bcas la/__/mchod yon tshogs chen spel bas ni/__/'bum gyi char yang mi phod do/__/ci'i phyir theg chen 'di shes pas/__/rgyal ba mnyes pa'i mchog 'di yin/__/zhes dang*/__mdo las/__gang zhig sangs rgyas stong rnams dang*/__/sangs rgyas bye ba bgrang dag la/__/bskal pa gang+gA'i bye ma snyaid/__/de snyed bskal par bkur ba las/__/'jig rten mgon gyis gsungs pa yi/__/dam chos 'jig tshe gang zhig gis/__/nyin dang mtshan du 'dzin byed pa/__/de ni bsod nams khyad par 'phags/__/chos 'jigs dus su chos 'dzin pa/__/sngon gyi sangs rgyas thams cad dang*/__/sangs rgyas ye shes rab gnas pa/__/nga la des ni mchod par byed/__/ces dang*/__ji ltar bskal pa bye ba stong brjod kyang*/__/sangs rgyas ye shes mtha' yod ma yin ltar/__/de bzhin bshegs pa'i dam pa'i chos 'dzin pa'i/__/bsod nams de yang tshad yod ma yin no/__/zhes sogs rgya cher gsungs pa bzhin no/__/rab 'byams zhing na rnam 'dren rgya mtsho'i mdun/__/'jam dpal dbyangs zhes mtshan dang sku'i bkod pas/__/mdzes pa'i bye brag bdag cag gdul bya'i don/__/mkhyen brtse'i dbang po nyin mor byed bzhin gsal/__/rje de'i rjes 'jug gdul bya'i skal bzang btsas/__/chos kyi nor bu thang mal brdal ba'i dbyig__/dad dang rtsol ba'i yid kyis phyogs gcig tu/__/bsdus pa'i gsang mdzod deng dus bstan 'gro'i gsos/__/srid zhi'i bkraX shisaX lhaX dbang dpal 'byor bzhin/__/mdzes shing phyug pas brtse chen ring lugs rtseX/__/'dzin pa'i gdan sar 'phrulaX sparaX dpag bsam dbang*/__/'khrungaXs tshe dkar chag me 'bras 'dab rgyas spud/__/mchog bstan thugs dbus brnag pa'i 'jam mgon gsum/__/yab sras brgyud pa'i zab dgongs dbyings su bskang*/__/bshad sgrub nyin byed 'dren pa'i mchog sprul gyi/__/sku tshe phrin las snang bas mkha' mthar brdal/__/rnam dkar 'di 'brel gdul bya'i lhag ma kun/__/rje btsun bla mas skye kun rjes su 'dzin/__/thub bstan spong klog bya bas nyin mtshan brel/__/'gro sems shing rta rnam dkar lam du 'jug__/snod bcud rdzogs ldan nor bu'i sprin gyis mdzes/__/dge legs snang bas 'jig rten gsum mdzes shog__/ces legs byas 'di nyid brtsam pa po blo gros phun tshogs nas rten bcas bskul ba bzhin kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i brtse ba chen pos thun mong ma yin par dgyes pas bskyangs ba'i 'bangs kyi tha chung 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor du 'bod pa'i rgyal khams pas lho mon sku rjes rdo rje brtsegs pa'i ke'u tshang du chos rgyal 'jigs med seng+ge dbang phyug gis bka' dgongs phur gsum gyi lha khang gsar bzhengs kyi sman ljongs nas dbu brtsam/__/mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu'i mdzes rgyan du 'brug rgyal yum skal bzang chos sgron gyis gsar bskrun rtsa gsum dgyes pa'i dga' tshal du dpal chen 'dus pa'i tshogs sgrub dang 'brel snang srid bdud rtsi yon tan gyi dkyil 'khor du byin gyis brlabs pa'i thun mtshams su bris pa'i skabs rdo rje'i mched po mkhyen rtogs yon tan rgyan gyis mdzes pa'i dpe war mchog sprul 'jam dbyangs kun dga' bsod nams kyis yi ge gnyis par spel bar mdzad pa 'dis kyang snyigs dus bstan 'gro'i rgud pa ming med du zhi zhing thub bstan yongs rdzogs kyi snang bas 'dzam gling tha grur brdal ba'i rgyu ru 'gyur ba rje btsun bla ma mchog gis byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA ka l+ya NaM b+ha wan+tu//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: