JKCL-KABUM-11-DA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:38, 12 January 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུན་བཟླས།
Wylie title dpal ldan lha mo'i rgyun bzlas JKCL-KABUM-11-DA-020.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 20, Pages 115-116 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan lha mo'i rgyun bzlas. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 115-116. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Deity dpal ldan lha mo
Colophon

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས། དགེའོ། །ཕག་ལོའི་ཟླ་གཅིག་ཚེས་བཞི་ལའོ།།

rten 'brel bzang po dang bcas te/__pad+ma ye shes rdo rjes bris/__dge'o/__/phag lo'i zla gcig tshes bzhi la'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུན་བཟླས་བཞུགས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དག་པའི་ཞིང་། །ཉམས་དགའ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས། །རྨ་བྱའི་ཁྲི་དང་པད་ཉི་ཟླར། །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནི། །འདོད་ཁམས་བདག་མོ་དུང་སྐྱོང་མ། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་མཛེས་འཛུམ་ཉམས། །དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་བཅིངས་ཕྱེད་གྲོལ་བ། །ནོར་བུའི་ཏོག་དང་དབུ་རྒྱན་གསོལ། །ལྷ་ཡི་གོས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བཀླུབས། །རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨའི་ཕྲེང་། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པར་བྱས། །ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་སྟབས་བཞུགས། །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་ནོར་བུ་དང་། །གཡོན་པས་བདེ་སྐྱོང་ཀཱ་པ་ལར། །བདུད་རྩིའི་གང་བ་བསྣམས་ཤིང་འགྱིང་། །གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །ལྷ་ཡི་གནས་སོགས་གར་བཞུགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་གྱུར། །དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས། །འཕྲུལ་དགའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །ཉེར་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་མཆོད། །སྲིད་གསུམ་བདག་མོ་ཆེན་མོར་བསྟོད། །ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་དམར་གྱི། །ཟེའུ་འབྲུའི་དབུས་སུ་བྷྱོ་ཡིག་དཀར། །དེ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བསོད་རྣམས། །ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡི་ལྕགས་སྡུད་བཞིན། །བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དཱེ་ཝི་མ་མ་ཨ་ཡུར་པུཎྱཻ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་བཟླས་དམིགས་བརྩེ་གཅིག་བྱ། ཐུན་མཐར་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྔགས་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་བས་དབུལ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོངས་མ། །སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་ཆེན་མོ་ཡི། །མཆོད་གཏོར་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། །སྣང་སེམས་དབང་སྡུད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བརྗོད། ཧཱུྃ་བརྗོད་ལྷར་སྣང་དབྱིངས་སུ་བསྡུ། །ཕཊ་ཀྱིས་ལྡང་ཞིང་དགེ་བསྔོ་བྱ། རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས། དགེའོ། །ཕག་ལོའི་ཟླ་གཅིག་ཚེས་བཞི་ལའོ།། །།
[edit]

dpal ldan lha mo'i rgyun bzlas bzhugs/__oM ma hA shu n+ya ta sogs/__stong pa'i ngang las dag pa'i zhing /__/nyams dga' phun sum tshogs pa'i dbus/__/rma bya'i khri dang pad nyi zlar/__/ma gcig dpal ldan lha mo ni/__/'dod khams bdag mo dung skyong ma/__/dkar dmar mdangs ldan mdzes 'dzum nyams/__/dbu skra phyed bcings phyed grol ba/__/nor bu'i tog dang dbu rgyan gsol/__/lha yi gos kyis mdzes par bklubs/__/rin po che dang pad+ma'i phreng /__/sna tshogs rgyan gyis mdzes par byas/__/zhabs gnyis phyed skyil rol stabs bzhugs/__/phyag g.yas mda' dar nor bu dang /__/g.yon pas bde skyong kA pa lar/__/bdud rtsi'i gang ba bsnams shing 'gying /__/gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan/__/lha yi gnas sogs gar bzhugs nas/__/ye shes spyan drangs gnyis med gyur/__/dam ye gnyis med brtan par bzhugs/__/'phrul dga'i brda yis phyag 'tshal zhing /__/nyer spyod kun bzang rol mos mchod/__/srid gsum bdag mo chen mor bstod/__/thugs kar pad+ma dkar dmar gyi/__/ze'u 'bru'i dbus su b+h+yo yig dkar/__/de mthar sngags kyi phreng bas bskor/__/'od 'phros srid zhi'i tshe bsod rnams/__/khab len rdo yi lcags sdud bzhin/__/bsdus te rang la thim par bsam/__oM shrI ma hA kA li dA+e wi ma ma a yur puN+yai dz+nyA na puSh+TiM ku ru swA hAHzhes bzlas dmigs brtse gcig bya/__thun mthar gtor ma byin gyis brlabs/__sngags mthar gtor sngags btags bas dbul/__dpal ldan lha mo dung skyongs ma/__/srid gsum dbang bsgyur chen mo yi/__/mchod gtor dam pa 'di bzhes la/__/tshe bsod dpal 'byor rgyas pa dang /__/snang sems dbang sdud dngos grub stsol/__/zhes brjod/__hU~M brjod lhar snang dbyings su bsdu/__/phaT kyis ldang zhing dge bsngo bya/__rten 'brel bzang po dang bcas te/__pad+ma ye shes rdo rjes bris/__dge'o/__/phag lo'i zla gcig tshes bzhi la'o//__//

Footnotes

Other Information