JKCL-KABUM-08-NYA-012-074

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:41, 4 January 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གླུ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས།
Wylie title bla ma la gsol ba 'debs pa'i glu ye shes byin 'bebs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 74, Pages 535-536 (Folios 61a1 to 61b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma la gsol ba 'debs pa'i glu ye shes byin 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 535-536. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Colophon

ཅེས་པའང་རང་སློབ་དད་པ་དང་དག་སྣང་གི་བློ་ཅན་སྤར་བརྐོས་ཆོས་འཕེལ་ནས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བྲིས་གཞི་བཅས་མཆིམ་ཕུའི་གུར་དཀར་ཕུག་ཏུ་བསྐུལ་བར་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang rang slob dad pa dang dag snang gi blo can spar brkos chos 'phel nas rin chen sna tshogs kyi rten dang bris gzhi bcas mchim phu'i gur dkar phug tu bskul bar brag dmar ke'u tshang du chos kyi blo gros pas bris pa sid+d+hi rastu/__sarba mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གླུ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨ་ཧོ། །རང་བྱུང་ལྔ་ལྡན་འཇའ་ཟེར་འཁྲུགས་པ་ཡི་ཀློང་ན། །ཕ་གཅིག་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །བདག་ཅག་ལས་ངན་འཁྲུལ་པ་ཡི་དབང་དུ་མ་གཏོང་། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག༔ གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །བདག་འཛིན་འགོང་པོ་འདི་ཉིད་ཚར་གཅོད་ཞིག་བྱས་ཏེ། །བདག་བས་གཞན་གཅེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ནི་འབྱོངས་ནས། །འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག༔ ། རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་པ༵དྨཱ་ཀ༵་ར༵་ཡི༵་རྒྱལ་ཚབ། །ཡེ༵་ཤེས༵་རྡོ༵་རྗེ༵་འོད༵་གས༵ལ་སྙིང༵་པོ༵་རྩལ༵་མཁྱེན་ནོ། །དབང་བཞིའི་ཆུ་རྒྱུན་བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་བསྐུར་ནས། །རྡོ་རྗེ་བཞི་རུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། །འཇིག༵ས་མེད༵་ནམ༵་མཁ༵འི་རྡོ༵་རྗེ༵་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། །བི་མའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ༵་དབ༵ང་གྲུབ༵་པ༵་རྩལ༵་མཁྱེན་ནོ། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་དེངས་ནས། །འོད་གསལ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཡི་བར་དུ། །དཔལ་མགོན་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཁྱེད་ཞབས་སུ་སྐྱེས་ནས། །ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཐོབ་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ་ནི་ཕྱིན་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཅེས་པའང་རང་སློབ་དད་པ་དང་དག་སྣང་གི་བློ་ཅན་སྤར་བརྐོས་ཆོས་འཕེལ་ནས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བྲིས་གཞི་བཅས་མཆིམ་ཕུའི་གུར་དཀར་ཕུག་ཏུ་བསྐུལ་བར་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

!_bla ma la gsol ba 'debs pa'i glu ye shes byin 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/a ho/__/rang byung lnga ldan 'ja' zer 'khrugs pa yi klong na/__/pha gcig drin chen bla ma chosa~X kyi~X blo~X grosa~X khyed mkhyen no/__/bdag cag las ngan 'khrul pa yi dbang du ma gtong /__/srid las nges 'byung skye bar byin gyis rang rlobs shig:__gzhan phan thugs rje'i gter chen rgyal sras khyed mkhyen no/__/bdag 'dzin 'gong po 'di nyid tshar gcod zhig byas te/__/bdag bas gzhan gces byang chub sems mchog ni 'byongs nas/__/'gro don mkha' khyab 'byung bar byin gyis rang rlobs shig:__/__rdo rje'i rig 'dzin pa~Xd+mA ka~X ra~X yi~X rgyal tshab/__/ye~X shesa~X rdo~X rje~X 'oda~X gsa~Xl snyinga~X po~X rtsala~X mkhyen no/__/dbang bzhi'i chu rgyun bdag gi sgo gsum la bskur nas/__/rdo rje bzhi ru smin par byin gyis rang rlobs shig/__/'jiga~Xs meda~X nama~X mkha~X'i rdo~X rje~X ye shes kyi sku can/__/bi ma'i sprul pa tshe~X dba~Xng gruba~X pa~X rtsala~X mkhyen no/__/gzung 'dzin rtog tshogs chos nyid nam mkha' la dengs nas/__/'od gsal snang bzhi mthar phyin byin gyis rang rlobs shig/__/deng nas bzung ste byang chub snying po yi bar du/__/dpal mgon chos rje bla ma khyed zhabs su skyes nas/__/thugs kyi bcud thob nyams len mtha' ru ni phyin te/__/khams gsum dong nas sprugs par byin gyis rang rlobs shig/__ces pa'ang rang slob dad pa dang dag snang gi blo can spar brkos chos 'phel nas rin chen sna tshogs kyi rten dang bris gzhi bcas mchim phu'i gur dkar phug tu bskul bar brag dmar ke'u tshang du chos kyi blo gros pas bris pa sid+d+hi rastu/__sarba mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information