JKCL-KABUM-08-NYA-012-075

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
Wylie title bla ma rgyang 'bod thugs rje'i lcags kyu JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 75, Pages 536-537 (Folios 61b2 to 62a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rgyang 'bod thugs rje'i lcags kyu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 536-537. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་བ་དགེ།

ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris ba dge/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ། བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །ལན་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ། །ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག། རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་མ། །དགོས་འདོད་ཅི་དགར་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན། །རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད༴ །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པ་རྩ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱི་སྲིད་ཞི་ཡི་གདུང་སེལ། །བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་བཤེས་གཉེན་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད༴ །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་མ་ལུས་པ་གཅིག་བསྡུས། །སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ངོ་བོ། །མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་གངས་ཅན་འགྲོ་བ་ཡི་མགོན་པོ། །པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད༴ །གཞན་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་ཆ། །རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་གྱི་བང་མཛོད། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། གནས་འཁོར་ལོ་བཞི་པའི་ཕོ་བྲང་ན། །བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བུམ་གསང་ཤེར་ཡེའི་དབང་མཆོག་དེ་བསྐུར་ནས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། །རྟག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །འབད་མེད་ཆོས་མཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་བ་དགེ། །།
[edit]

!_bla ma rgyang 'bod thugs rje'i lcags kyu/__bla ma mkhyen no/__/lan gsum/__sangs rgyas kun 'dus kyi ngo bo/__/lung rtogs dam chos kyi mdzod chen/__/'phags pa'i dge 'dun gyi mnga' bdag/__rtsa ba'i bla ma de mkhyen no/__/bdag rgyud chos dang 'dres par byin gyis rang rlobs shig/__ma rig mun pa sel ba'i nyi ma/__/dgos 'dod ci dgar 'byung ba'i nor bu/__/'khor ba'i rgya mtshor sgrol ba'i ded dpon/__/rtsa ba'i bla ma de mkhyen no/__/bdag rgyud=__/skyabs kun 'dus pa rtsa gsum gyi rgyal po/__/dran pa tsam gyi srid zhi yi gdung sel/__/bka' babs bdun gyi gsang mdzod la dbang bsgyur/__/'od gsal sprul pa'i bshes gnyen de mkhyen no/__/bdag rgyud=__/rgyal kun mkhyen rab ma lus pa gcig bsdus/__/sprul pa'i lo tsA rnam par snang mdzad kyi ngo bo/__/mdzod lnga'i shing rta gangs can 'gro ba yi mgon po/__/pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas de mkhyen no/__/bdag rgyud=__/gzhan phan thugs bskyed kyi go cha/__/rgyal sras byang sems kyi tshul bzung /__/mdo sngags chos tshul gyi bang mdzod/__/'jam dbyangs chos kyi blo gros de mkhyen no/__/bdag rgyud chos dang 'dres par byin gyis rang rlobs shig/__gnas 'khor lo bzhi pa'i pho brang na/__/bla ma sku bzhi'i lha tshogs de mkhyen no/__/bum gsang sher ye'i dbang mchog de bskur nas/__/sku bzhi'i go 'phang thob pa byin gyis rang rlobs shig/__mdor na byang chub snying po'i bar du/__/rtsa ba'i bla ma rin po che la/__/rtag tu rtse gcig gsol ba 'debs na/__/'bad med chos mthun dngos grub stsol cig/__ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris ba dge/__//

Footnotes

Other Information