JKCL-KABUM-08-NYA-012-073

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོཾ་སྭསྟི། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཞེས་སོགས་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསུངས་པ།
Wylie title oM swasti/ skyabs gnas kun 'dus bla ma zhes sogs 'jam dbyangs yon tan rgya mtsho la gsungs pa JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 73, Pages 534-535 (Folios 60b4 to 61a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti skyabs gnas kun 'dus bla ma zhes sogs 'jam dbyangs yon tan rgya mtsho la gsungs pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 534-535. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Colophon

།ཞེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

/zhes pa'ang shAkya'i dge slong 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor mkhyen sprul chos kyi blo gros pas bris pa'o/__/dge legs 'phel//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ ཨོཾ་སྭསྟི། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཆོས྄༵་ཀྱ྄ི༵་བླ྄ོ༵་གྲོས྄༵་མཁྱེན། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བ་རྟོགས། །ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་བསྒོམ་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་པར་དག། དབང་བཞིའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པར་ཤོག། མདོར་ན་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་བླ་མ་མཁྱེན། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །ཞེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

!_oM swasti/__skyabs gnas kun 'dus bla ma rdo rje 'chang /__/bka' drin mnyam med chosa?~X kyi?~X blo?~X grosa?~X mkhyen/__/bdag rgyud chos dang 'dres par byin gyis brlobs/__/gsal stong zung 'jug spros bral lta ba rtogs/__/yengs med 'dzin med bsgom pa lam du khyer/__sdom pa gsum gyi kun spyod rnam par dag/__dbang bzhi'i 'bras bu tshe 'dir smin par shog/__mdor na skyid sdug legs nyes ci byung yang /__/re sa gzhan na med do bla ma mkhyen/__/byang chub bar du 'bral med thugs rjes zungs/__/zhes pa'ang shAkya'i dge slong 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor mkhyen sprul chos kyi blo gros pas bris pa'o/__/dge legs 'phel//___//

Footnotes

Other Information