JKCL-KABUM-08-NYA-012-069

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:28, 15 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོར་གསོལ་འདེབས་རྒྱང་འབོད།
Wylie title kun mkhyen chen por gsol 'debs rgyang 'bod JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 69, Pages 529-530 (Folios 58a2 to 58b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen chen por gsol 'debs rgyang 'bod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 529-530. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-call-to-omniscient-longchenpa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོར་གསོལ་འདེབས་རྒྱང་འབོད་བཞུགས་སོ། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་གཟུགས། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག། །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར། །གྲགས་སྟོང་ཚངས་དབྱངས་དྲུག་ཅུའི་གསུང་ལྡན། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་འབྲལ་མེད་གཟིགས་ཤིག། སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དང་། །སྙིང་དབུས་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་ནང་དུ། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་པར་བཞུགས་ནས། །བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག། བདག་གི་སྙིང་ལ་གནས་པའི་མུན་པ། །ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཀྱི་སྣང་བས། །རྩ་བ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པར་མཛོད་ཅིག། ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དང་། །ཁྱད་པར་ཟབ་དོན་དེ་ཉིད་གནས་ལུགས། །མ་ནོར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་རྟོགས་ནས། །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ། །སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་གྲོལ་བར་མཛོད་ཅིག། འོད་གསལ་སྣང་བ་བཞི་ཡི་ལམ་ལ། །ཉིན་མཚན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བརྩོན་པས། །ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ། །ཟད་ནས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར་དུ། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས་ཏེ། །གཞན་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་ཤོག་ཅིག། འོད་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་སྦུབས་སུ། །ཡེ་ཤེས་ནང་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུག། ཕྱིར་སྣང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་ཁམས། །རབ་འབྱམས་མུ་མཐའ་མེད་པར་བཀོད་དེ། །འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཚད་མེད། །རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བར་ཤོག་ཅིག། སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ། །ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ཉིད། །རིགས་བདག་ཐོབ་ནས་འབྲལ་བ་མེད་པར། །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་བར་མཛོད་ཅིག། མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། །།
[edit]

!_kun mkhyen chen por gsol 'debs rgyang 'bod bzhugs so/__/skyabs gnas kun 'dus rtsa ba'i bla ma khyed mkhyen no/__/rgyal kun ye shes sgyu ma'i rang gzugs/__/dran pa tsam gyis srid zhi'i 'jigs 'phrog/__kun mkhyen dri med 'od zer mkhyen no/__/da lta nyid du thugs rjes gzigs shig/__/gdan gsum tshang ba'i sku yi dkyil 'khor/__/grags stong tshangs dbyangs drug cu'i gsung ldan/__/zab zhi spros bral 'od gsal snying po/__/sku gsum dbyer med klong chen rab 'byams/__/mi mngon dbyings nas 'bral med gzigs shig/__spyi gtsug bde chen 'khor lo'i rgyan dang /__/snying dbus 'od kyi gur khang nang du/__/'bral ba med par rtag par bzhugs nas/__/byin rlabs dbang dang dngos grub stsol cig/__bdag gi snying la gnas pa'i mun pa/__/khyed kyi mkhyen brtse'i 'od kyi snang bas/__/rtsa ba drung nas 'byin par mdzod cig/__phyi nang rig pa'i gzhung lugs kun dang /__/khyad par zab don de nyid gnas lugs/__/ma nor mngon sum bzhin du rtogs nas/__/rig pa'i ye shes rtsal kha phyes te/__/spobs pa'i gter chen grol bar mdzod cig/__'od gsal snang ba bzhi yi lam la/__/nyin mtshan chu bo'i rgyun bzhin brtson pas/__/chos can snang ba chos nyid klong du/__/zad nas srid pa ji srid bar du/__/'ja' lus rdo rje'i sku mchog brnyes te/__/gzhan don dpag med 'byung bar shog cig/__'od gsal gzhon nu bum sku'i sbubs su/__/ye shes nang gsal thim la ma rmug/__phyir snang sku dang ye shes zhing khams/__/rab 'byams mu mtha' med par bkod de/__/'gro ba sgrol ba'i phrin las tshad med/__/rtag khyab lhun grub 'byung bar shog cig/__skye ba 'di dang tshe rabs kun tu/__/kun mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas khyed nyid/__/rigs bdag thob nas 'bral ba med par/__/rdo rje'i ye shes stsol bar mdzod cig/__mkhyen no mkhyen no bla ma mkhyen no//___//

Footnotes

Other Information