JKCL-KABUM-08-NYA-012-070

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོར་རྒྱང་འབོད་ངེས་དོན་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ།
Wylie title kun mkhyen jo nang pa chen por rgyang 'bod nges don byin rlabs myur du 'gugs pa'i pho nya JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 70, Pages 530-532 (Folios 58b4 to 59b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen jo nang pa chen por rgyang 'bod nges don byin rlabs myur du 'gugs pa'i pho nya. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 530-532. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/calling-guru-dolpopa
Colophon

།ཅེས་པའང་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang mgo zla'i tshes bco brgyad la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོར་རྒྱང་འབོད་ངེས་དོན་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཨ་དཱི་ཀ་དཱིའི་བདག་ཉིད་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲོགས་པས་སྐུ་མི་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པའི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དམ་པས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་རྣམ་བཅས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འོད་ཀྱིས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་ལ་བརྟགས་པར་དཀའ་བ་རྡུལ་མེད་རྡུལ་བྲལ་གྱི་བདག་ཉིད་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་དམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རྣམ་མེད་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གང་གི་སྐུ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་མྱོས་ཤིང་ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་ཧཾ་ཡིག་གི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས་ཤིང་བཞུས་པ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་ཆགས་བྲལ་དང་ཆགས་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་མངོན་པར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པའི་སྤྱི་དཔལ་སྲིད་ཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དོལ་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་པའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་ཞིང་འཁོར་བའི་འདམ་རྫབ་ལས་དྲང་དུ་གསོལ། ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་མཐའ་དག་ཏུ་གསོལ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། དཔལ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་མཐར་ཐུག་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག། འཁྲུལ་པ་གཞན་སྟོང་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག། ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྱེད་བདག་གི་སྙིང་དབུས་སུ་རྟག་པར་བཞུགས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་བ་དང་། །གཟུངས་སྤོབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག། མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་ནོ། །ཅེས་པའང་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

!_kun mkhyen jo nang pa chen por rgyang 'bod nges don byin rlabs myur du 'gugs pa'i pho nya zhes bya ba bzhugs so/__/bla ma dam pa dang po'i sangs rgyas dpal dus kyi 'khor lo dang dbyer med pa mchog tu mi 'gyur ba bde ba chen po ye shes phyag rgya'i sku rnam pa thams cad pa'i mchog dang ldan pa'i stong pa nyid kyi thugs dang ldan pa bden don rnam pa bcu gnyis kyi gsung nges don zab mo'i sgra dbyangs a dI ka dI'i bdag nyid phyogs bcu'i zhing thams cad du sgrogs pas sku mi 'gyur ba yang dag pa'i mtshan dang dpe byad dam pas brgyan pa'i sku rnam bcas phyag rgya chen po rdo rje nyi ma stong gi gzi 'od kyis sa gsum kun tu yang dag par khyab pa nam mkha' ltar mtha' dang mu med pa brtan g.yo thams cad kyi srog tu zhugs pa shin tu phra zhing zab la brtags par dka' ba rdul med rdul bral gyi bdag nyid mchog tu bde ba dam pa'i bdag nyid chen por rnam med shes rab stong nyid kyi phyag rgya chen po dang mnyam par sbyor zhing nam mkha' gang ba'i de bzhin gshegs pa thams cad gang gi sku la yang dag par zhugs pa nyid du rjes su chags pa chen pos myos shing zag med dga' bzhi'i rol rtsed haM yig gi sgra chen sgrogs shing bzhus pa las bde gshegs zhi ba dang khro bo chags bral dang chags can gyi sangs rgyas dang byang sems rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro stong gsum gyi stong chen po rab 'byams rgya mtsho'i rdul gyi grangs dang mnyam pa mngon par spro zhing sdud pa'i spyi dpal srid zhi'i dbang phyug chen po dus gsum sangs rgyas thams cad kyi 'byung gnas kun mkhyen chos kyi rje dol po shes rab rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs la dus rtag tu phyag 'tshal lo/__/mchod do/__/skyabs su mchi'o/__/skye ba dang tshe rabs thams cad du thugs rjes bzung du gsol/__bdag sogs sems can thams cad las ngan pa'i dbang du mi gtong zhing 'khor ba'i 'dam rdzab las drang du gsol/__zhi ba myang 'das kyi mtha' dag tu gsol/__tshul khrims dang ting nge 'dzin dang shes rab kyi phung po yongs su rdzogs par byin gyis brlab tu gsol/__nges 'byung dang byang sems yang dag pa'i lta ba rgyud la skye ba dang /__dpal rdo rje'i rnal 'byor zab lam mthar thug sbyor ba yan lag drug gi rnal 'byor tshe 'di nyid la 'grub bar byin gyis rlobs shig/__'khrul pa gzhan stong du rtogs par byin gyis rlobs shig/__kun mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas khyed bdag gi snying dbus su rtag par bzhugs nas rdo rje ye shes kyi snang ba 'bar ba dang /__/gzungs spobs ting nge 'dzin gyi sgo brgya 'byed par byin gyis rlobs shig/__mkhyen no mkhyen no bla ma khyed rang mkhyen no/__/ces pa'ang mgo zla'i tshes bco brgyad la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//

Footnotes

Other Information