JKCL-KABUM-08-NYA-012-068

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་ས་སྐྱ་པར་གདུང་དབྱངས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་འདེབས།
Wylie title bla ma sa skya par gdung dbyangs mos gus kyi gzer 'debs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 68, Pages 527-529 (Folios 57a6 to 58a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ (Sa chen kun dga' snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma sa skya par gdung dbyangs mos gus kyi gzer 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 527-529. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lament-to-sachen-kunga-nyingpo
Colophon

།ཅེས་པ་འང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟླ་༩ཚེས་༡༥ལའོ།།

/ces pa 'ang chos kyi blo gros pas zla 9tshes 15la'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ས་སྐྱ་པར་གདུང་དབྱངས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་འདེབས་ཅེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། སྲིད་དང་ཞི་བའི་འདྲེན་པ། །མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་། །ས་ཆེན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ། །བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་དཔལ་ཞེས། །འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས། །བརྩེ་ཆེན་ལག་ན་པདྨོ། །མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་བཞིན། །འཇམ་པའི་དཔལ་དང་དབྱེར་མེད། །ངེས་དོན་སྨྲ་བའི་སེངྒེ། །ཆགས་ཐོགས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་གྲོལ། །རླུང་སེམས་དྷུ་ཏིར་ཚུད་ཅིང་། །འཕོ་མེད་དབྱིངས་སུ་དག་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། །བིཪྺ་པ་དང་གཉིས་མེད། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་མཛོད། །ཟབ་རྒྱས་ནོར་བུའི་གཏེར་འཆང་། །སྐལ་ལྡན་གྲུབ་མཆོག་སར་འགོད། །གསང་འཛིན་ལག་ན་རྡོ་རྗེ། །སྐུ་གཅིག་དུ་མར་བསྒྱུར་ནས། །དུས་གཅིག་ཉིད་ལ་འགྲོ་དོན། །བསམ་མི་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི། །ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་འབྱམས་ཀླས། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ། །འཁོན་གདུང་དྲི་མ་མེད་པ། །ཟླ་བྲལ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་མེས། །འཇམ་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན། །བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ལ། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ། །རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས། །གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབས་སྩོལ་ཅིག། བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོབ། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག། རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན། །སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་ཅིག། བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས། །བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་མིང་མེད། །ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུ་ཡིས་བཅོམ་ནས། །འཇིག་རྟེན་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས། །ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར། །མགོན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད། །ཅེས་པ་འང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟླ་༩ཚེས་༡༥ལའོ།། །།
[edit]

!_bla ma sa skya par gdung dbyangs mos gus kyi gzer 'debs ces bya ba/__oM swasti/__srid dang zhi ba'i 'dren pa/__/mkhas grub kun gyi gtsug rgyan/__/khyab bdag rdo rje 'chang dbang /__/sa chen kun dga'i snying po/__/byang sems sbyin pa dpal zhes/__/'phags mchog spyan ras gzigs dngos/__/brtse chen lag na pad+mo/__/mkhyen rab rgya mtsho che bzhin/__/'jam pa'i dpal dang dbyer med/__/nges don smra ba'i seng+ge/__/chags thogs sgrib pa kun grol/__/rlung sems d+hu tir tshud cing /__/'pho med dbyings su dag pa/__/rnal 'byor dbang phyug chen po/__/biR+Wa pa dang gnyis med/__/rdo rje theg pa'i gsang mdzod/__/zab rgyas nor bu'i gter 'chang /__/skal ldan grub mchog sar 'god/__/gsang 'dzin lag na rdo rje/__/sku gcig du mar bsgyur nas/__/dus gcig nyid la 'gro don/__/bsam mi khyab par mdzad pa'i/__/ngo mtshar cho 'phrul 'byams klas/__/rigs gsum sems dpa'i sprul pa/__/'khon gdung dri ma med pa/__/zla bral kun gyi spyi mes/__/'jam mgon thugs rje'i gter chen/__/bla ma sa skya pa la/__/gsol ba snying nas 'debs so/__/rtag tu thugs rjes gzigs nas/__/gsang gsum byin brlabs stsol cig/__bdag dang bdag la 'brel thob/__/bde chen zhing du drongs shig/__rigs drug 'khor ba'i sems can/__/sdug bsngal mtsho las sgrol cig/__bstan dang bstan 'dzin dar rgyas/__/bstan la gnod rnams ming med/__/khyod kyis mthu yis bcom nas/__/'jig rten bde skyid phun tshogs/__/nyi zla bzhin du rgyas par/__/mgon pos byin gyis brlab mdzod/__/ces pa 'ang chos kyi blo gros pas zla 9tshes 15la'o//___//

Footnotes

Other Information