JKCL-KABUM-06-CHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:08, 13 December 2021 by Mort (talk | contribs)

རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title rdo rje mi 'khrugs pa'i brgyud 'debs JKCL-KABUM-06-CHA-029.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 29, Pages 385 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje mi 'khrugs pa'i brgyud 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 385. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Deity rdo rje mi 'khrugs pa
Colophon

།ཞེས་ཁྲོམ་ཐོག་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་ངེས་དོན་པས་བདེ་ཆེན་མངོན་དགའ་འདྲ་བའི་གནས་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ། །དགེའོ།།

/zhes khrom thog bla ma dam pa chos kyis gsung ngor nges don pas bde chen mngon dga' 'dra ba'i gnas nas bris pa dge'o/__/dge'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

385
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rdo rje mi 'khrugs pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
[edit]
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་། །བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རྗེ་འབང་ལོ་ཙ་བ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་བསོད་ནམས་ལྡེ་འུ་བཙན། །བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་རྗེ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་མགོན། །ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་མགོན། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་སྨིན་གྲོལ་བདག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་ལྡན་མངོན་དགའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་སྣང་ཤོག །བདེ་གཤེགས་བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོ་ལྷུན་རྫོགས་པའི། །ཉམས་རོལ་སྤྲུལ་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ལྡན་མངོན་དགའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་གྱུར་ཤོག །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་མི་གཡོ་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །སྒྲ་རྟོག་ཞལ་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་དག །གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི། །མངོན་གྱུར་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྨིན་ཤོག །ཞེས་ཁྲོམ་ཐོག་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་ངེས་དོན་པས་བདེ་ཆེན་མངོན་དགའ་འདྲ་བའི་གནས་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ། །དགེའོ།། །།
[edit]

rdo rje mi 'khrugs pa'i brgyud 'debs bzhugs so/__/snang ba mtha' yas 'chi med pad+ma 'byung /__/bde chen rgya mtsho rje 'bang lo tsa ba/__/sgyu 'phrul rdo rje bsod nams lde 'u btsan/__/bkra shis 'od zer rje dpon dkon mchog mgon/__/nam mkha' rgya mtsho dri med zhing skyong mgon/__/brgyud srol kun 'dus smin grol bdag po la/__/gsol ba 'debs so mchog gi dngos grub stsol/__/bde ldan mngon dga'i zhing khams mngon snang shog__/bde gshegs bcom ldan mgon po mi 'khrugs pa/__/rten dang brten pa'i 'khor lo lhun rdzogs pa'i/__/nyams rol sprul par bcas la gsol ba 'debs/__/bde ldan mngon dga'i zhing khams mngon gyur shog__/bdag gi sgo gsum mi g.yo ting 'dzin gyis/__/sgra rtog zhal dang rdo rje gsum du dag__/grub pa brgyad dang rig 'dzin rnam pa bzhi/__/mngon gyur mi bskyod rdo rje'i sku smin shog__/zhes khrom thog bla ma dam pa chos kyis gsung ngor nges don pas bde chen mngon dga' 'dra ba'i gnas nas bris pa dge'o/__/dge'o//___//

Footnotes

Other Information