སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:33, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title snyan brgyud rta mgrin bskang ba dngos grub char 'bebs JKCL-KABUM-05-CA-034.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 34, Pages 449-450 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud rta mgrin bskang ba dngos grub char 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 449-450. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Mending Rituals - bskang chog
Cycle རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ (rta mchog rol pa'i snying tig)
Deity rta mgrin
Recension Link Other Versions on this site: སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LA-030
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤིང་ལུག་ལོར་དཔའ་འོག་དབང་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་ཕུལ་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ། །།

/ces pa'ang shing lug lor dpa' 'og dbang chen brag tu rta mgrin gyi tshogs skong phul skabs bris pa dge'o/__//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཧྱ་གྷྲཱི་ཝ་ལ་ན་མོ། བསྐང་རྫས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཟླ་གམ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །པདྨ་དབང་ཆེན་ཡུམ་ཆེན་གཟི་ལྡན་དང་། །དབང་ཆེན་རིགས་བཞི་ཁམ་བརྒྱ་དམུས་ལོང་དང་། །དཔལ་གྱི་ཁྱི་སྤྱང་ལ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དམ་ཅན་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿདཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས། །དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་རྣམ་མང་དང་། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ། །རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཚོགས་འཁོར་ལོ། །གཉིས་མེད་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྨད་བྱུང་ཆེ། །མདོར་ན་འཁོར་འདས་སྣང་ཞིང་སྲིད་པ་ཡི། །མཆོད་པར་འོས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བརྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་སྐོང་དམ་རྫས་ཆེན་པོ་དང་། །ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ། །རང་སེམས་གཉུག་མ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱི། །དཀྱིལ་དང་འཁོར་དུ་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། གཉིས་མེད་རང་ངོ་ཤེས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ངང་། །བཤགས་བྱ་བཤགས་བྱེད་བྲལ་བའི་ཀློང་དུ་བཤགས། །ཐུགས་དམ་དགྱེས་བསྐང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །བདག་ཅག་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས། །རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་རློགས། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་དབང་གི་ལས་མཐར་ཕྱིན། །སྲིད་གསུམ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཐིག་ལེ་ཆེར། །འུབ་ཆུབ་གསུང་མཆོག་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཤིང་ལུག་ལོར་དཔའ་འོག་དབང་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་ཕུལ་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ། །། །
[edit]

snyan brgyud rta mgrin bskang ba dngos grub char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/h+ya g+h+rI wa la na mo/__bskang rdzas rnams byin gyis rlobs la/__hrIHhrIHhrIHzla gam dbang chen rol pa'i dkyil 'khor nas/__/pad+ma dbang chen yum chen gzi ldan dang /__/dbang chen rigs bzhi kham brgya dmus long dang /__/dpal gyi khyi spyang la sogs dkyil 'khor gyi/__/lha tshogs sprul pa yang sprul dam can tshogs/__/thugs dam bskang ngo dngos grub ma lus stsol/__/hU~M hrIHdkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang ba'i rdzas/__/dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i/__/lha rdzas phyi yi mchod pa rnam mang dang /__/gzugs sgra dri ro reg bya la sogs pa/__/rang byung nang gi mchod pa chen po dang /__/sman raka gtor ma sbyor sgrol tshogs 'khor lo/__/gnyis med gsang ba'i mchod pa rmad byung che/__/mdor na 'khor 'das snang zhing srid pa yi/__/mchod par 'os pa'i tshogs kyis thugs dam bskang /__/brten sgrub mchod skong dam rdzas chen po dang /__/lha sngags ting 'dzin phyag rgya'i cho 'phrul che/__/rang sems gnyug ma dbang chen rta mgrin gyi/__/dkyil dang 'khor du shar ba thams cad kun/__gnyis med rang ngo shes pas thugs dam bskang /__/nyams chag sdig ltung chos dbyings skye med ngang /__/bshags bya bshags byed bral ba'i klong du bshags/__/thugs dam dgyes bskang dngos grub ma lus stsol/__/bdag cag rig 'dzin rnal 'byor sgrub pa pos/__/rta skad thengs gsum dgongs pa mngon du gyur/__/bdud dang dam sri thams cad zil gyis gnon/__/byad phur rbod gtong thams cad rdul du rlogs/__/gzung 'dzin rtog tshogs chos kyi dbyings su sgrol/__/snang srid dbang sdud dbang gi las mthar phyin/__/srid gsum rta mchog rol pa'i thig le cher/__/'ub chub gsung mchog phrin las 'grub par shog__/ces pa'ang shing lug lor dpa' 'og dbang chen brag tu rta mgrin gyi tshogs skong phul skabs bris pa dge'o/__//__/

Footnotes

Other Information