JKCL-KABUM-02-KHA-060

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:12, 29 November 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེར་བསྟོད་པ་བྱིན་བརླབ་སྤྲིན་ཆེན།
Wylie title kun mkhyen chos rjer bstod pa byin brlab sprin chen JKCL-KABUM-02-KHA-060.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 60, Pages 555-556 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen chos rjer bstod pa byin brlab sprin chen. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 555-556. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱི་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གཟིམས་ཕུག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyi gangs ri thod dkar kun mkhyen bla ma'i gzims phug tu gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེར་བསྟོད་པ་བྱིན་བརླབ་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་གྲུབ་པའི་དཔྱིད། །ནང་གསོལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ངག་གི་དབང་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །སྲིད་གསུམ་སྐྱབས་མེད་མགོན་གྱུར་པ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །རིགས་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་བསྡུས་པ། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་འཕྲོག །ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ལ༴། ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ལ༴། འཁོར་འདས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀུན། །འོད་གསལ་དབུ་མར་རང་གྲོལ་བ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ནོར་མཆོག །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་ལ༴། ཁྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །མཐའ་དག་བྱིས་བློས་གཞལ་བར་དཀའ། །ཆ་ཙམ་བསྙད་པ་འདི་ཡིས་ཀྱང་། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཤོག །རྟག་པར་སྙིང་དབུས་འོད་ལྔའི་ཀློང་། །འབྲལ་མེད་དགྱེས་པར་རོལ་ནས་ཀྱང་། །རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་དགོངས་པའི་རྩལ། །མཁྱེན་གཉིས་སྒྲོན་མེ་སྦར་དུ་གསོལ། །ཀུན་རྟོག་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་། །རིག་འཛིན་བླ་མ་མཆོག་ཉིད་ཀྱི། །དགོངས་ཀློང་ཡངས་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་དར་རྒྱས་དམ་ཆོས་ལ། །ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི། །ངེས་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་བའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒྱས། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོ་ནི། །རིང་ལུགས་ཉིན་བཞིན་འབར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱི་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གཟིམས་ཕུག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

kun mkhyen chos rjer bstod pa byin brlab sprin chen zhes bya ba bzhugs so/____/mchog tu mi 'gyur grub pa'i dpyid/____/nang gsol mngon par byang chub kyang /____/ye shes sku can 'khor lo'i mgon/____/ngag gi dbang por phyag 'tshal lo/____/thams cad mkhyen pa'i ye shes brnyes/____/don gnyis lhun grub chos kyi rgyal/____/srid gsum skyabs med mgon gyur pa/____/dri med 'od zer la phyag 'tshal/____/mkhyen brtse nus pa rgya mtsho'i gter/____/rigs gsum ngo bo gcig bsdus pa/____/dran pas srid zhi'i 'jigs pa 'phrog__/tshul khrims blo gros la=/__kun bzang gdod ma'i klong chen por/____/longs spyod yongs rdzogs lhun grub dpal/____/gang 'dul sprul sku bsam mi khyab/____/rdo rje gzi brjid la=/__'khor 'das snang ba sna tshogs kun/____/'od gsal dbu mar rang grol ba/____/mkhas grub rgya mtsho'i gtsug nor mchog__/kun mkhyen chos rje la=/__khyed kyi yon tan bsam mi khyab/____/mtha' dag byis blos gzhal bar dka'/____/cha tsam bsnyad pa 'di yis kyang /____/bla ma'i byin rlabs 'jug par shog__/rtag par snying dbus 'od lnga'i klong /____/'bral med dgyes par rol nas kyang /____/rig stong chos nyid dgongs pa'i rtsal/____/mkhyen gnyis sgron me sbar du gsol/____/kun rtog ma rig mun pa sel/____/shes bya kun mkhyen ngag gi dbang /____/rig 'dzin bla ma mchog nyid kyi/____/dgongs klong yangs par byang chub shog__/bstan 'dzin skyes rnams zhabs brtan cing /____/'jig rten dar rgyas dam chos la/____/nye bar spyod pa'i 'gal rkyen zhi/____/nges gsang bstan pa rgyas mdzad gsol/____/rgyal bstan spyi dang snga 'gyur ba'i/____/bshad sgrub bstan pa phyogs brgyar rgyas/____/'od gsal rdo rje'i rtse mo ni/____/ring lugs nyin bzhin 'bar gyur cig__/ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyi gangs ri thod dkar kun mkhyen bla ma'i gzims phug tu gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/____//

Footnotes

Other Information