JKCL-KABUM-02-KHA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:56, 16 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
Wylie title 'jam dpal bstod pa ye shes snang ba JKCL-KABUM-02-KHA-013.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 13, Pages 369-370 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dpal bstod pa ye shes snang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 369-370. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal dbyangs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/light-of-wisdom-praise-of-manjushri
Colophon

།ཅེས་པའང་གྲོ་ལོད་བཟླས་བསྙེན་གྱི་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༣གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་བྲིས་པའོ།

ces pa'ang gro lod bzlas bsnyen gyi chu 'brug zla 11tshes 23gyi snga dro'i char 'jam dpal dga' ba'i go chas bris pa'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། །འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་པས་སྔར་སངས་རྒྱས། །ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད་པའི་བདག །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་རབ་འཇུག་པ། །བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་བདག་པོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཕ་དང་མར་གྱུར་ཅིང་། །ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡབ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་སྟོན་འདུད། །སྐུ་གཅིག་སྐུ་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །གསུང་གཅིག་དབྱངས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །ཐུགས་གཅིག་རང་བྱུང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས། །ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་ལ་འདུད། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས། །འཇམ་དཔལ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལས། །གཞན་དུ་རྡུལ་ཙམ་མ་དམིགས་བརྟགས་པར་དཀའ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གསང་གསུམ་མཐའ་ཀླས་འདུད། །ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་ཀྱི། །རེས་འགའ་གཙོ་དང་རེས་འགའ་འཁོར་དུ་སྟོན། །དམན་དང་མཆོག་གི་སྤྲོས་པ་ཅིར་སྟོན་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་རོལ་པར་འདུད། །སྐུ་དང་སྔགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་མཐའ་ཡས་པའི། །འོད་ཟེར་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དཀྲིགས་པའི་མོད། །སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྦྱངས། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཇི་བཞིན་སྟོན་ལ་འདུད། །ཀུན་རྨོངས་མུན་པའི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པ་རྣམས། །སྐུ་ཡི་ཤས་ཙམ་ཡིད་ལ་སྣང་བ་དང་། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རིག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་ཡི། །ཟེར་གྱིས་རེག་པས་བློ་མཆོག་སྟེར་ལ་འདུད། །ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་གདུག་ཅན་དྲེགས་པ་ནི། །དུག་གསུམ་རང་རྒྱུད་རུ་ཏྲར་གོལ་བ་རྣམས། །ཁྲོ་རྒྱལ་དམར་དང་ནག་ཆེན་འཇིགས་གཟུགས་ཀྱིས། །རྩྭ་སྦུར་མེ་བཞིན་འཇོམ་མཛད་གཤེད་པོར་འདུད། །འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །འཇམ་དཔལ་དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཀུན་ཏུ་བཞུགས། །གཤེགས་དང་བཞུགས་པའང་མིང་གི་སྤྲོས་པ་ཙམ། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེར་འདུད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་འཇམ་དཔལ་ཉི་མ་ཡི། །བདག་ཅག་བློ་ཡི་པདྨོ་རབ་རྒྱས་ནས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ། །སོ་སོར་རིག་བཞིའི་འཇུག་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡི། །ཡོངས་འཛིན་མཛད་དེ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་སྐྱེལ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཇམ་དཔལ་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་གྲོ་ལོད་བཟླས་བསྙེན་གྱི་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༣གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་བྲིས་པའོ། ། །།
[edit]

'jam dpal bstod pa ye shes snang ba zhes bya ba bzhugs so/____/na mo many+dzu shrI ye/____/'jam dpal sangs rgyas kun pas sngar sangs rgyas/____/ye shes mig gcig dri ma med pa'i bdag__/phra rab rdul gyi khongs su rab 'jug pa/____/brtan g.yo srid zhi'i bdag po khyod la 'dud/____/'gro ba kun gyi pha dang mar gyur cing /____/nyan rang dgra bcom byang chub sems dpa' dang /____/sangs rgyas 'phags pa thams cad bskyed pa'i yab/____/ye shes sku can gzhon nu'i tshul ston 'dud/____/sku gcig sku ni nam mkha'i mtha' dang mnyam/____/gsung gcig dbyangs kyis 'khor 'das kun la khyab/____/thugs gcig rang byung 'jam dpal ye shes sems/____/yid can kun gyi srog tu zhugs la 'dud/____/ji lta ji snyed rgyal dang de sras rnams/____/'jam dpal nyid kyi rnam par 'phrul pa las/____/gzhan du rdul tsam ma dmigs brtags par dka'/____/zab dang rgya che'i gsang gsum mtha' klas 'dud/____/zhi dang khro bo'i dkyil 'khor bsam yas kyi/____/res 'ga' gtso dang res 'ga' 'khor du ston/____/dman dang mchog gi spros pa cir ston kyang /____/thams cad thams cad 'jam dpal rol par 'dud/____/sku dang sngags kyi rol rtsed mtha' yas pa'i/____/'od zer bye ba brgya phrag dkrigs pa'i mod/____/snod bcud tha mal de bzhin nyid du sbyangs/____/rang bzhin 'od gsal ji bzhin ston la 'dud/____/kun rmongs mun pa'i gdon gyis zin pa rnams/____/sku yi shas tsam yid la snang ba dang /____/byin gyis brlabs pa'i rig sngags rgyal po yi/____/zer gyis reg pas blo mchog ster la 'dud/____/shin tu ma rungs gdug can dregs pa ni/____/dug gsum rang rgyud ru trar gol ba rnams/____/khro rgyal dmar dang nag chen 'jigs gzugs kyis/____/rtswa sbur me bzhin 'jom mdzad gshed por 'dud/____/'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba chen po ste/____/'jam dpal dus gsum dus med kun tu bzhugs/____/gshegs dang bzhugs pa'ang ming gi spros pa tsam/____/'khor 'das mnyam nyid 'jam dpal rdo rjer 'dud/____/de ltar bstod pas 'jam dpal nyi ma yi/____/bdag cag blo yi pad+mo rab rgyas nas/____/de bzhin gshegs pa'i gsung rab mtha' dag la/____/so sor rig bzhi'i 'jug pa thob gyur cig__/tshe rabs kun tu 'jam dbyangs bla ma yi/____/yongs 'dzin mdzad de thar pa'i lam du skyel/____/byang chub spyod pa rgya mtsho mthar phyin nas/____/'jam dpal sku bzhi'i ngo bor byang chub shog__/ces pa'ang gro lod bzlas bsnyen gyi chu 'brug zla 11tshes 23gyi snga dro'i char 'jam dpal dga' ba'i go chas bris pa'o/__/____//_

Footnotes

Other Information