DKR-KABUM-22-ZA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:51, 26 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག་ཟིན་ཐུན །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རོལ་པ་སོགས།
Wylie title bkra shis ljongs kyi gnas yig zin thun /bde chen thig le gcig gi rol pa sogs DKR-KABUM-22-ZA-022.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 22, Pages 191-195 (Folios 1a1 to 5a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bkra shis ljongs kyi gnas yig zin thun bde chen thig le gcig gi rol pa sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 191-195. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Pilgrimage Guides - gnas yig
Colophon

།ཅེས་པའང་དྭགས་རྙིང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཉེ་གནས་འབྲོང་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས། སྒྲུབ་བརྩོན་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས་དཔོན་སློབ་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨའི་གདུང་འཚོབ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ།།

/ces pa'ang dwags rnying bstan pa'i shing rta tshad ma'i skyes bu skyabs rje mdo khams brgyad pa rin po che dang*/_nye gnas 'brong sprul ngag dbang phrin las blo gros/_sgrub brtson 'jam dpal zhi khro'i rnal 'byor phrin las blo gros dpon slob nas lha rdzas kyi rten dang bcas te yang yang gsung gis bskul ba bzhin dus gsum kun mkhyen pad+ma'i gdung 'tshob gar dbang bde chen mdo sngags gling pas bris pa don dang ldan par gyur cig_/shrI bi dza yan+tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རོལ་པ་ལས། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་གྱིས། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་ཆར་འབེབས་མཛད། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་ཤིས་པར་མཛོད། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། ཐོག་མར་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་བཀོད་པར་མཛད་པ་ལས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིད་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བའི་ཕྱིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱེ་བྲག་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡང་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཐོག་མར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང༌། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བསྟན་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པས་གནས་དེར་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང༌། ངལ་བས་བསྐོར་བ་སོགས་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པར་མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་གསུང་པ་དང༌། །ཐུན་མིན་གྱི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གསང་བ་བསྟན་པའི་ཚེ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་མ་བསྡུས་པ་ད་ལྟའང་འཛམ་གླིང་འདིར་བཞུགས་པས་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཡང་རི་བྲག་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་དང་ཞིང༌། རིག་སྔགས་ཀྱི་བཀོད་པས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པ་མདོ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀྱི་རི་བྲག་མཚོ་གསུམ་དུ་ཟབ་གཏེར་བསམ་མི་ཁྱབ་པས་རྒྱས་བཏབ་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་བྱིན་རླབས་སྤྲུལ་པའི་རྗེ་འབངས་པཎ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བསྐལ་པ་སྐད་ཅིག་དང༌། སྐད་ཅིག་བསྐལ་པར་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་དང་ཐ་མི་དད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དུས་དང་དུས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་རིམ་པར་བྱོན་པས་གནས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིང༌། ཟབ་གཏེར་སྤྱན་དྲངས་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་མཛད་པས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཅིར་ཡང་རྒྱས་པ་ནི། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེར་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་དག་པ་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོའི་གྲུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁམས་ཀྱི་རྡོ་ལྟ་བུ་ལ། ཕུང་ལྔ་རིགས་ལྔ། ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ། དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་གནས་སྣང་གཉིས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་རོལ་དུ་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡོ་ལྟར་དག་མ་དག་གང་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ནས་རྡོ་ཉིད་རིན་པོ་ཆེའི་རང་གཤིས་ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ནུས་པའི་མཐུས་གྲུབ་པ་དང་མངོན་སུམ་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གཟིགས་པའི་འཕགས་པས་རང་གི་གཟིགས་སྣང་དང་མཐུན་པར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཟིལ་གྱིས་དག་པའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་འཆར་བའི་ལྕགས་ཁམས་གསེར་འགྱུར་གྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་བ་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གྲུབ་པ་བཞི་དང་ལྡན་པས། རྡོ་སྨན་གྱི་ཁུ་བས་བཀྲུས་ཤིང་བཞུས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁམས་སུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱན་དུ་བཀླུབས་འོས་པ་ལྟར་གནས་སྣང་གཉིས་ཀ་དག་པ་རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་གྲུབ་པས་གནས་དེར་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཆེ་བ་ལྡན་པ་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་བཞིན། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས། རྔ་ལེན་གྱི་ཡུལ། འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོ་ཛ་ལནྡྷ་ར་དང༌། ཛྭ་ལ་མུ་ཁ། ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་སོགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་ཅིང༌། རིག་འཛིན་དང་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་མཆོག །འཛམ་གླིང་དུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བྱོན་བཞུགས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྟགས་ཀྱིས་རེ་ཁཱ་ད་ལྟའང་མ་ཉམས་པར་གསལ་བའི་བྱེ་བྲག་འདིར་དད་དང་མོས་ཞེན་གྱིས་གནས་འབྲེལ་ལ་ལྷགས་པའི་ཚེ། མཚོ་པདྨ་ཅན་ཉིད་ཆེ་མཆོག །ཛ་ལནྡྷ་ར་ཡང་དག་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་འཁྲུལ་རྟོག་གི་སྣང་ཆར་གསལ་བ་བཞིན། སྐྱེས་ཆེན་འཕགས་པ་འི་རང་བཞིན་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རང་གཟུགས་བྃཀྲ་ཤིསྃ་ཕྱག་རྒྱའི་རེ་ཁཱ་མཛེས་པར་བཀྲ་བའི་ལྗོངྃས་འདི་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོམ་བུ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་འཁྲུལ་སྣང་བྱུང་བ་བཞིན་དམ་པ་སྟོན་འཁོར་གྱིས་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་གནས་ཡིག་ཚིགས་བཅད་དུ་བྲིས་པ་བཞིན་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སུ་གསལ་བ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་སྟེ། འདིའི་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན། གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་དུ་མ་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བསྟན་དོན་ལྟར་རིགས་དྲུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་གནས་འདིའི་རི་རྩེར་སྐུ་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང༌། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་རིའི་ཕྲེང་བ་གསུང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང༌། གཡོན་ཟུར་གྱི་ལྷུན་པོ་ཐུགས་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་འོག་སྨན་ཤིང་རྒྱས་པའི་རི་བོ་ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར། གཤམ་གྱི་བྲག་རོང་ཕྲིན་ལས་རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན། རྡོ་རྗེའི་རིགས་འཆར་ཁ། རིན་ཆེན་རིགས་ཁ་ཐུན། པདྨའི་རིགས་གཤེད་དམར། ལས་རིགས་ཁྲོ་ཆུ་དང༌། ཀིང་ཀང་དམར་ནག་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་བཞུགས་པའི་རྟགས་སུ་ཨ་དྷཱིཿཡཿསོགས་ས་བོན་དང༌། ཕྱག་མཚན་རང་བྱོན་དུ་གསལ་བ་སོགས་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་འགོད་པར་མ་ནུས་ཤིང༌། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཉིད་དད་པ་ཅན་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཇུག་པར་ངེས་པ་ཅན་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་དང་སྒྲུབ་སྡེ། གཟིམས་ཆུང༌། གྲྭ་གཤག །གཙུག་ལག་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའི་མཐའ་བསྐོར། གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བསྐོར་སོགས་ལ་བསྐོར་བ་དང༌། ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་དང་བཅས་པས་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདིར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་བགྱིས་ན་རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས། དེ་བཞིན་གནས་དང་གནས་ཕྲན་ལ་སོགས་དང༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་འདྲ་སྦས་པའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྒྲུབ་པ་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕལ་པའི་གནས་སུ་ལོ་གཅིག་བསྒྲུབས་པ་བས༔ དེ་དག་རྣམས་སུ་ཞག་གཅིག་འགྲུབ་ཐག་ཉེ༔ ཞེས་པས་མཚོན་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་དང༌། མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་མདོ་བྱང་ལས་ཀྱང༌། ཕྱག་བསྐོར་བྱས་ཚད་ངན་སོང་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ བསྐུར་བསྟི་བྱས་ན་མཐོ་རིས་གནས་སུ་སྐྱེ༔ ཚོགས་འཁོར་ལན་གཅིག་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས༔ ཚོགས་འཁོར་ལན་གཉིས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་བྱང༔ ཚོགས་འཁོར་ལན་གསུམ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་བརྡ་ཡི་ཚུལ་དུ་མཇལ༔ ཚོགས་འཁོར་བརྒྱ་རྩས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་སྐྱེ༔ མཆོག་ཐོབ་འདོད་ན་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གནས་མཆོག་ཨེ་མ་ཧོ༔ ཞེས་དང་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་ལས། ལ་ལར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ནི༔ ས་རྡོ་རི་བྲག་ལམ་འཕྲང་ལ་སོགས་སུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རང་བྱུང་འབྱོན༔ དེ་མཐོང་ཐོས་དང་འབྲེལ་ན་ངན་སོང་མེད༔ ཕྱོགས་ནི་མ་ངེས་ཕྱོགས་མཚམས་དབུས་ལ་སོགས༔ ཉེ་རིང་མེད་ཕྱིར་ཀུན་ཏུ་འབྱོན་པར་འགྱུར༔ དེ་བཞིན་དུས་ལ་ངེས་མེད་ནམ་ཡང་འབྱོན༔ ཡུལ་ལ་ཚད་བཟུང་མེད་དེ་འཁོར་བའི་མཐའ༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རེ་རེ་གང་དུ་སྣང་བ་དེ་ཉིད་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་བདག་གིར་བྱེད་པའི་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་སྤྲུལ་པ་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་པས་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང༌། མ་འོངས་གནས་མཆོག་འདི་དག་ཏུ༔ གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་འབྱུང༔ གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་འབྱུང༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་དུས་སུ་སྨིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་ལ་ཕྱག་སྐོར། མཆོད་འབུལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཚོགས་འཁོར་གྱི་བཟང་འབྲེལ་བགྱིས་ན་དོན་དང་ལྡན་ངེས་དང༌། མཐའ་སྐོར་རེ་ལ་བཛྲ་གུ་རུ་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་བསྙེན་པ་དུང་འགྱུར་གསུམ། ནང་སྐོར་གཅིག་ལ་དུང་འགྱུར་རེ་རེའི་ཕན་ཡོན་ཐོབ་ངེས་དང༌། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྩིས་ཟིན་པ་ལ་དེ་ལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་འཐོབ་ངེས་པས་མོས་ལྡན་དག་གིས་མཁྱེན་པར་འཚལ་ལོ། །དད་དང་བློ་གྲོས་མངའ་བས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས། །རྣམ་དཀར་ལམ་ལ་བསྐུལ་བའི་ངག་འདིས་ཀྱང༌། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག །ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི། །རང་གཟུགས་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་དར་བབ་པ། །ལྷ་མིན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི། །འབྲས་བཟང་འདོད་དགུར་འཇོ་བས་མཛེས་པར་ཤོག །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས། །ཕྱོགས་དུས་ཁྱོན་ཀུན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་གྱི། །ཉི་ཟླའི་སྣང་བས་མཛེས་པའི་བདེན་དོན་གྱིས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་པའང་དྭགས་རྙིང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཉེ་གནས་འབྲོང་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས། སྒྲུབ་བརྩོན་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས་དཔོན་སློབ་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨའི་གདུང་འཚོབ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།
[edit]

bde chen thig le gcig gi rol pa las/_/bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar gyis/_/srid zhi'i dge legs dpal gyi char 'bebs mdzad/_/bla ma rtsa gsum rgya mtshos shis par mdzod/_de yang sangs rgyas rnams kyi phrin las gdul bya'i yul la 'jug pa'i tshe/_thog mar zhing khams kyi sgron ma bkod par mdzad pa las bdag cag gi ston pa rnam 'dren bzhi pa mchog gi sprul pa'i sku sangs rgyas shAkya thub pa nyid 'dzam bu'i gling du chos kyi sgron me sbar ba'i phyir mdzad pa bcu gnyis kyi tshul gyis 'gro ba 'dul ba'i skabs su bab pa na mi mjed 'jig rten gyi bye brag 'dzam bu'i gling 'dir yang thun mong gi dbang du byas na thog mar sku 'khrungs pa dang*/_mngon par byang chub pa dang*/_chos kyi 'khor lo bskor ba dang*/_mya ngan las 'das pa la sogs pa'i mdzad pa rmad du byung ba bstan pa'i gnas de dag la sangs rgyas rjes su dran pas gnas der phyag 'tshal ba dang*/_mchod pa 'bul ba dang*/_ngal bas bskor ba sogs byas pa'i phan yon tshad med par mdo sde rnams las gsung pa dang*/_/thun min gyi bshad tshul ltar na bdag cag gi ston pas dpal 'khor lo sdom pa'i rgyud kyi gsang ba bstan pa'i tshe/_'dzam bu'i gling 'dir dkyil 'khor gyi gtso bo bde mchog yab yum dang thugs gsung sku yi 'khor lo bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma'i dkyil 'khor sprul pa ma bsdus pa da lta'ang 'dzam gling 'dir bzhugs pas sngags kyi dngos grub brnyes pa du ma 'byung ba'i rgyu mtshan gsungs pa dang*/_khyad par bod gangs can ljongs su yang ri brag thams cad 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi sku dang zhing*/_rig sngags kyi bkod pas 'gro ba 'dul ba'i sangs rgyas kyis mdzad pa sgrub pa mdo za ma tog bkod pa las gsungs pa bzhin/_slob dpon sangs rgyas gnyis pas gangs can mtha' dbus kyi ri brag mtsho gsum du zab gter bsam mi khyab pas rgyas btab nas sgrub pa'i gnas su byin rlabs sprul pa'i rje 'bangs paN grub rgya mtsho'i bskal pa skad cig dang*/_skad cig bskal par bsgyur ba'i rdzu 'phrul gyis sgrub pa dang tshogs sgrub chos kyi 'khor lo bskor ba la sogs pas gdod nas grub pa'i rdo rje'i gnas dang tha mi dad par byin gyis brlabs/_dus dang dus su sprul pa'i skyes bu rim par byon pas gnas zhal phyes shing*/_zab gter spyan drangs sgrub pa'i gnas su mdzad pas bstan 'gro'i dge mtshan cir yang rgyas pa ni/_snang srid thams cad ye sangs rgyas pa chos sku'i dkyil 'khor gcig tu chos nyid bde ba chen po'i thig ler du ma ro gcig tu dag pa chos nyid ngo bo'i grub pa rin po che'i khams kyi rdo lta bu la/_phung lnga rigs lnga/_khams lnga yum lnga/_dug lnga ye shes lnga gnas snang gnyis ka dag chos sku dang ye shes kyi 'khor lor snang grags rig pa lha sngags chos nyid kyi rnam rol du mnyam pa chen po chos can rang bzhin gyis grub pa rdo ltar dag ma dag gang ltar snang ba'i dus nas rdo nyid rin po che'i rang gshis las nyams pa med pa'i gnas tshul nus pa'i mthus grub pa dang mngon sum snod bcud rgyud gsum sku dang ye shes chen po nyag gcig tu gzigs pa'i 'phags pas rang gi gzigs snang dang mthun par rdo rje'i ye shes kyi zil gyis dag pa'i sku dang zhing khams rgya mtsho'i bkod pa 'char ba'i lcags khams gser 'gyur gyis rin po che'i khams su bsgyur ba bzhin byin gyis brlabs te grub pa bzhi dang ldan pas/_rdo sman gyi khu bas bkrus shing bzhus pas rin po che'i khams su gyur te rgyan du bklubs 'os pa ltar gnas snang gnyis ka dag pa rdo rje'i gnas su grub pas gnas der bsnyen sgrub byas pa thams cad la mchog thun gyi dngos grub bar chad med cing bde blag tu thob pa'i che ba ldan pa gsar rnying kun la yongs su grags pa bzhin/_'phags yul lho phyogs/_rnga len gyi yul/_'gran zla dang bral ba'i rdo rje'i gnas chen po dza lan+d+ha ra dang*/_dz+wa la mu kha/_za hor gyi yul sogs mchog gi dngos grub nyams 'og tu chud cing*/_rig 'dzin dang mkha' 'gro rgya mtsho'i gtso mchog_/'dzam gling du nyi zla ltar grags pa rnams kyi byin gyis brlabs te byon bzhugs mdzad pa'i phyag rtags kyis re khA da lta'ang ma nyams par gsal ba'i bye brag 'dir dad dang mos zhen gyis gnas 'brel la lhags pa'i tshe/_mtsho pad+ma can nyid che mchog_/dza lan+d+ha ra yang dag sogs sgrub sde chen po bka' brgyad spyi dang bye brag gi zhing khams rgya mtsho'i bkod pa dngos su bzhugs pas byin gyis brlabs pa'i 'khrul rtog gi snang char gsal ba bzhin/_skyes chen 'phags pa 'i rang bzhin dag pa'i yon tan nor bu'i mdzod kyis gtams pa'i skyabs rje rdo rje 'chang mdo khams brgyad pa'i thugs bskyed kyi rang gzugs ba~Mkra shisa~M phyag rgya'i re khA mdzes par bkra ba'i ljonga~Ms 'di yang 'jam dpal zhi khro'i dkyil 'khor gyi tshom bu dngos su bzhugs pa 'khrul snang byung ba bzhin dam pa ston 'khor gyis bkas bskul te gnas yig tshigs bcad du bris pa bzhin steng phyogs su 'jam dpal chos dbyings gsung dbang phyug dpal ldan rgyu skar gyi dkyil 'khor rab 'byams su gsal ba ni dkyil 'khor kun gyi khyab bdag ste/_'di'i mtshan dang sku yi bkod pa dpal dus kyi 'khor lo dang*/_'jam dpal gsang ldan/_gsang 'dus 'jam pa'i rdo rje sogs du ma gsar rnying kun la grags pa dang*/_'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud kyi rdo rje'i bstan don ltar rigs drug gi dkyil 'khor du gsungs pa bzhin gnas 'di'i ri rtser sku rgyal ba rtag pa 'jam dpal gzhon nu dang*/_g.yas phyogs kyi brag ri'i phreng ba gsung gar gyi dbang phyug smra ba'i seng ge dang*/_g.yon zur gyi lhun po thugs mi bskyod rdo rje ye shes sems dpa'/_de'i 'og sman shing rgyas pa'i ri bo yon tan rdo rje nyi ma 'jam dpal rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor/_gsham gyi brag rong phrin las rta yi rgyal po 'jam dpal don kun grub pa dang*/_'jam dpal khro bo'i dbang du byas na gshegs rigs kyi khyab bdag phyag rgya zil gnon/_rdo rje'i rigs 'char kha/_rin chen rigs kha thun/_pad+ma'i rigs gshed dmar/_las rigs khro chu dang*/_king kang dmar nag gtso bor gsungs pa ste dkyil 'khor gyi lha tshogs de dag bzhugs pa'i rtags su a d+hIHyaHsogs sa bon dang*/_phyag mtshan rang byon du gsal ba sogs yod srid kyang 'ol tshod kyis 'god par ma nus shing*/_mdor na sangs rgyas kyi thugs rje'i byin rlabs nyid dad pa can la khyad par du 'jug par nges pa can yin/_dpal ldan phun tshogs chos 'khor gling gi gnas chen byin 'bebs dang sgrub sde/_gzims chung*/_grwa gshag_/gtsug lag chen po dang bcas pa'i mtha' bskor/_gtsug lag khang nang bskor sogs la bskor ba dang*/_phyag 'tshal mchod 'bul dang bcas pas 'jam dpal zhi khro'i dkyil 'khor thams cad 'dir mngon sum du bzhugs yod snyam pa'i yid ches bskyed pa gal che/_de ltar bgyis na rnam dkar bsod nams kyi phung po bsam mi khyab pa'i tshul lung bstan bka' rgya ma las/_de bzhin gnas dang gnas phran la sogs dang:_yul dang yul 'dra sbas pa'i gnas rnams su:_sgrub pa byas pa'i yon tan bsam mi khyab:_phal pa'i gnas su lo gcig bsgrubs pa bas:_de dag rnams su zhag gcig 'grub thag nye:_zhes pas mtshon gter lung du ma nas de dang mthun par gsungs pa dang*/_mdo khams gnas chen nyer lnga'i mdo byang las kyang*/_phyag bskor byas tshad ngan song skye sgo gcod:_bskur bsti byas na mtho ris gnas su skye:_tshogs 'khor lan gcig bsod nams tshogs chen rdzogs:_tshogs 'khor lan gnyis las kyi rnam smin byang:_tshogs 'khor lan gsum o rgyan pad+ma bdag:_dngos nyams rmi lam brda yi tshul du mjal:_tshogs 'khor brgya rtsas mkha' spyod gnas su skye:_mchog thob 'dod na rtse gcig bsgrubs pas 'grub:_'brel tshad don ldan gnas mchog e ma ho:_zhes dang dgongs 'dus lung bstan las/_la lar sangs rgyas rnams kyi sprul pa ni:_sa rdo ri brag lam 'phrang la sogs su:_sku gsung thugs kyi sprul pa rang byung 'byon:_de mthong thos dang 'brel na ngan song med:_phyogs ni ma nges phyogs mtshams dbus la sogs:_nye ring med phyir kun tu 'byon par 'gyur:_de bzhin dus la nges med nam yang 'byon:_yul la tshad bzung med de 'khor ba'i mtha':_zhes gsungs pa dang rdo rje'i gnas chen re re gang du snang ba de nyid sgo 'byed pa dang bdag gir byed pa'i o rgyan rje 'bangs dang bcas pa'i sprul pa re re 'byung bar gsungs shing*/_de'i bshad sgrub kyi sde btsugs pas bstan 'gro spyi dang*/_ma 'ongs gnas mchog 'di dag tu:_grub pa'i skyes bu du ma 'byung:_gtsug lag khang dang mchod rten 'byung:_zhes sogs gsungs pa ltar sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i smon lam dang thugs bskyed kyi 'bras bu dus su smin pa la yid ches kyi dad pa bskyed la phyag skor/_mchod 'bul/_bsnyen sgrub tshogs 'khor gyi bzang 'brel bgyis na don dang ldan nges dang*/_mtha' skor re la badz+ra gu ru dang*/_'jam dpal zhi khro'i bsnyen pa dung 'gyur gsum/_nang skor gcig la dung 'gyur re re'i phan yon thob nges dang*/_sbyor dngos rjes gsum gyi sems bskyed dang*/_bskyed rdzogs kyi rtsis zin pa la de las phan yon che bar 'thob nges pas mos ldan dag gis mkhyen par 'tshal lo/_/dad dang blo gros mnga' bas gsung bskul bzhin/_/bstan dang 'gro la sman pa'i lhag bsam gyis/_/rnam dkar lam la bskul ba'i ngag 'dis kyang*/_/bstan 'gro'i dge mtshan dar rgyas yun gnas shog_/khyad par 'phags pa'i skyes bu'i thugs bskyed kyi/_/rang gzugs dpag bsam ljon bzang dar bab pa/_/lha min g.yul las rgyal te lung rtogs kyi/_/'bras bzang 'dod dgur 'jo bas mdzes par shog_/srid zhi kun khyab 'jam dpal ye shes sems/_/phyogs dus khyon kun bkra shis dge mtshan gyi/_/nyi zla'i snang bas mdzes pa'i bden don gyis/_/don gnyis lhun grub dge legs dpal 'bar shog_/ces pa'ang dwags rnying bstan pa'i shing rta tshad ma'i skyes bu skyabs rje mdo khams brgyad pa rin po che dang*/_nye gnas 'brong sprul ngag dbang phrin las blo gros/_sgrub brtson 'jam dpal zhi khro'i rnal 'byor phrin las blo gros dpon slob nas lha rdzas kyi rten dang bcas te yang yang gsung gis bskul ba bzhin dus gsum kun mkhyen pad+ma'i gdung 'tshob gar dbang bde chen mdo sngags gling pas bris pa don dang ldan par gyur cig_/shrI bi dza yan+tu//__//

Footnotes

Other Information