DKR-KABUM-08-NYA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:37, 18 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs DKR-KABUM-08-NYA-023.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 23, Pages 230 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rong zom chos kyi bzang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 230. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-05-CA-002
Colophon

།ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།།

/ces mang+ga las so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་རྩལ། །ལས་ཀྱི་དབང་མོ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། །པདྨ་གར་དབང་པདྨ་ཐེག་མཆོག་རྩལ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །བསྙེན་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །སྒྲུབ་པས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཕྲ་མོ་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི། །གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་དག །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་དབང་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཤོག །ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།། །།
[edit]

/kun bzang chos sku mtha' yas 'od dpag med/_/dbang chen he ru ka dpal longs spyod rdzogs/_/sprul sku rig 'dzin rdo rje chos rab rtsal/_/las kyi dbang mo pad+ma saM b+ha wa/_/chos rgyal khri srong lo chen bai ro'i zhabs/_/mkhar chen mtsho rgyal rong zom chos kyi bzang*/_/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/_/pad+ma gar dbang pad+ma theg mchog rtsal/_/'jam mgon pad+ma ye shes rdo rje sogs/_/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/_/chos srung dam can bcas la gsol ba 'debs/_/thugs rje brtse ba chen pos dgongs nas kyang*/_/dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus stsol/_/bsnyen pas ye shes lha yi thugs rjes zin/_/sgrub pas gnas skabs mthar thug dngos grub thob/_/phra mo sna tshogs grub pa chen po brgyad/_/mchog gi las sbyor mtha' ru phyin par shog_/srid zhi'i khyab bdag bde chen lhan cig skyes/_/bden gnyis dbyer med ye shes d+hA ki nI'i/_/go 'phang mngon gyur rlung sems dbyings su dag_/'khor 'das brtan g.yo dbang du sgyur byed shog_/ces mang+ga las so//_//

Footnotes

Other Information