DKR-KABUM-08-NYA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:22, 17 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ།
Wylie title snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo DKR-KABUM-08-NYA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 5, Pages 54-55 (Folios 1a1 to 2a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྷ་ན་སཾསྐྲིཏ་ (Dhanasaṃskṛta)
Citation Khyentse, Dilgo. Snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 54-55. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-20-WA-026
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-045
Colophon

།མངྒ་ལས་སོ།

/mang+ga las so/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ་བཞུགས། ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ། །ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་མུ་ཁ་ལེ། །གསང་བདག་རྡོར་སེམས་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །མངོན་རྫོགས་མ་མོའི་བཀའ་བབས་དྷཱ་ན་སཾ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་མཆོག་གྲུབ་ཉི་མ་འོད། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བཀའ་བབ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །སྣང་མཛད་ལོ་ཙཱ་དངོས་བྱོན་གར་གྱི་དབང༌། །ངེས་གསང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །གསོལ་བ་འདེབས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །གྲུབ་རིགས་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀུན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་ལྔ་ཀློང་དག་རྟག་རྒྱལ་ལྔ། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ཕོ་ཉ་རྗེ་བཅུ་བཞི། །སྲིད་པ་དབྱིངས་སྒྲོལ་དམན་མོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །རང་བཞིན་གཞི་དཀྱིལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས། །གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་སྣང་ཞེན་དབང་བཞི་དང༌། །རིམ་གཉིས་ལམ་དཀྱིལ་གྱིས་སྦྱངས་འབྲས་བུའི་མཆོག །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་སིམ་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་སྐབས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། ༈ ཡང་སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཏིག་མ་མོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་དབྱིངས་ཡུམ་ཀུན་བཟང་མོ། །རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྱབ་བདག་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཐོབ་མཛོད། །མ་མོའི་བཀའ་བབས་དྷཱ་ན་སཾ་ཀྲྀ་ཏ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཞབས། །སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཐོབ་མཛོད། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྗེ་པདྨ་གར་གྱི་དབང༌། །བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཐོབ་མཛོད། འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆོས་བློ་གྲོས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཁྲག་འཐུང་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཐོབ་མཛོད། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་དག་པ་སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་གསུམ་གྲོལ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །མངྒ་ལས་སོ།
[edit]

snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo bzhugs/_chos dbyings bde chen dpa' bo mngon rdzogs rgyal/_/kun bzang shes rab phar phyin mu kha le/_/gsang bdag rdor sems mkha' 'gro las kyi dbang*/_/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/_/mngon rdzogs ma mo'i bka' babs d+hA na saM/_/brtul zhugs spyod pa'i mchog grub nyi ma 'od/_/rje 'bangs grogs gsum 'brog mi dpal ye shes/_/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/_/snyan brgyud gdams pa'i bka' bab mdo sngags gling*/_/snang mdzad lo tsA dngos byon gar gyi dbang*/_/nges gsang bstan pa'i shing rta chos rgya mtsho/_/gsol ba 'debs bde chen mchog grub mdzod/_/grub rigs 'dzin pa 'jam dbyangs tshul khrims dang*/_/he ru ka dpal ye shes rdo rje rtsal/_/rtsa brgyud rig 'dzin bla ma'i tshogs kun la/_/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/_/phyi nang 'byung lnga klong dag rtag rgyal lnga/_/bde chen sgyu ma'i pho nya rje bcu bzhi/_/srid pa dbyings sgrol dman mo lnga bcu la/_/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/_/rang bzhin gzhi dkyil rtsa rlung thig le'i khams/_/grong khyer gsum gyi snang zhen dbang bzhi dang*/_/rim gnyis lam dkyil gyis sbyangs 'bras bu'i mchog_/rdo rje gsum gyi mkha' klong dbyings sim shog_/ces pa'ang rang nyid kyis bsnyen sgrub 'brel 'jog skabs gsol ba 'debs pa po rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris pa'o/_/dge'o/__!__yang snyan brgyud gnad tig ma mo'i brgyud 'debs ni/_'khor 'das spyi dpal dbyings yum kun bzang mo/_/rigs kyi 'khor lo'i khyab bdag mngon rdzogs rgyal/_/rdo rje btsun mo rtag pa'i rgyal mo lnga/_/gsol ba 'debs so bde chen dbyings thob mdzod/_/ma mo'i bka' babs d+hA na saM kr-i ta/_/rnal 'byor dbang phyug nyi ma 'od zer zhabs/_/snyan brgyud bka' babs pad+ma mdo sngags gling*/_/gsol ba 'debs so bde chen dbyings thob mdzod/_/mkha' 'gro'i tshogs rje pad+ma gar gyi dbang*/_/bka' gter shing rta chos kyi rgya mtsho che/_/rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho la/_/gsol ba 'debs so bde chen dbyings thob mdzod/_'jam mgon grub pa'i dpa' bo chos blo gros/_/rtsa brgyud bla ma khrag 'thung mngon rdzogs rgyal/_/dkyil 'khor lha tshogs mkha' 'gro dam can la/_/gsol ba 'debs so bde chen dbyings thob mdzod/_/dad dang nges 'byung sngon 'gros rgyud sbyangs te/_/khams gsum dag pa sgo gsum sku gsung thugs/_/bskyed dang rdzogs pa'i mkha' klong dbyings gsum grol/_/he ru ka dpal dpa' bo mngon gyur shog_/mang+ga las so/

Footnotes

Other Information