DKR-KABUM-07-JA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:15, 16 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།
Wylie title bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs DKR-KABUM-07-JA-006.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 6, Pages 36 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rgya ston pad+ma dbang phyug)
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 36. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Colophon

།ཅེས་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་སོགས་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པ་བཞིན་དད་ལྡན་ཆོས་རྩེའི་དགེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་ནས་བསྐུལ་ངོར་སྔགས་བཙུན་མངྒ་ལས་བྲིས་པའོ།

/ces sman sgrub skabs sogs nyer mkhor gyur pa bzhin dad ldan chos rtse'i dge phrin las rgyal mtshan nas bskul ngor sngags btsun mang+ga las bris pa'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས། རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང༌། །མཆོག་བདེ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་རོལ་གར་གྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །པདྨ་བཛྲ་རིག་འཛིན་བླ་མར་བསྟོད། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ཚུལ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་རྒྱལ། །འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་སྐུ་ཅན་མནྡཱ་ར། །གསང་མཆོག་ཡེ་ཤེས་སྟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔས། །རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་མཛད་ཕྲིན་ལས་ལྔ། །འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་འཆང་ལྔའི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཚོགས་བརྒྱད་གནས་དག་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །རང་བྱུང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཤར་བས། །རབ་འབྱམས་རྒྱུད་ཀུན་བདག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྲིད་ཞིའི་ཆོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་སྡོམ། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཡངས་ཆེན་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཆེན་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་རོལ་པར་འཆར་བ་ཀུན་ལ་བསྟོད། །ཅེས་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་སོགས་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པ་བཞིན་དད་ལྡན་ཆོས་རྩེའི་དགེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་ནས་བསྐུལ་ངོར་སྔགས་བཙུན་མངྒ་ལས་བྲིས་པའོ། །།
[edit]

@#/__/bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs bzhugs/_rgyal kun gsung gi rdo rje gar gyi dbang*/_/mchog bde ye shes phyag rgya'i rol gar gyis/_/dkyil 'khor khyab bdag srid zhi'i spyi dpal che/_/pad+ma badz+ra rig 'dzin bla mar bstod/_/rnam kun mchog ldan shes rab yum gyi tshul/_/rdo rje btsun mo rang byung grub pa'i rgyal/_/'chi med drwa ba'i sku can man+dA ra/_/gsang mchog ye shes ster la phyag 'tshal bstod/_/rdo rje gsang ba mi zad rgyan 'khor lngas/_/rigs kyi 'khor los bsgyur mdzad phrin las lnga/_/'gro 'dul rig 'dzin thod phreng rtsal 'chang lnga'i/_/ye shes lnga ldan ston la phyag 'tshal bstod/_/tshogs brgyad gnas dag bde gshegs sgrub sde brgyad/_/rang byung grub pa chen po brgyad shar bas/_/rab 'byams rgyud kun bdag po he ru ka_/rig 'dzin rtsal 'chang brgyad la phyag 'tshal bstod/_/srid zhi'i chos kun bde chen drwa ba sdom/_/'khor 'das mnyam yangs chen po'i sgyu 'phrul gar/_/shin tu rnam dag chos sku'i klong chen las/_/dkyil 'khor rol par 'char ba kun la bstod/_/ces sman sgrub skabs sogs nyer mkhor gyur pa bzhin dad ldan chos rtse'i dge phrin las rgyal mtshan nas bskul ngor sngags btsun mang+ga las bris pa'o/_//

Footnotes

Other Information