DKR-KABUM-06-CHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:54, 23 January 2023 by Mort (talk | contribs)

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད།
Wylie title rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don zab lam sgo 'byed DKR-KABUM-06-CHA-001.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 1, Pages 1-5 (Folios 1a to 5b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ (pad+ma las 'brel rtsal)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don zab lam sgo 'byed. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 1-5. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig)
Colophon

།ཞེས་པའང་འདི་ཉིད་འཆད་ཉན་མང་དུ་བགྱིས་སྐབས་ཟབ་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉམས་ལེན་མཁན་སྲིད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་སྟེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་ཕ་རན་སེ་ཤར་མཚམས་གྲོད་ནོབ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པས་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ལམ་བཟང་དར་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/zhes pa'ang 'di nyid 'chad nyan mang du bgyis skabs zab lam 'di lta bu rang rgyud la sbyor ba'i nyams len mkhan srid na ci ma rung snyam ste rig 'dzin gter bdag gling pa'i khrid yig zab lam gsal byed kyi dgongs pa ltar 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis 'dzam gling nub phyogs pha ran se shar mtshams grod nob grong khyer du gnas pa'i skabs bris pas theg mchog snying po'i lam bzang dar rgyas su 'gyur ba'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་བཞུགས།


ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱཀི་བྷྱཿ འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་འཇུག་བདེར་སྤེལ་བ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གནད་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསམ། སེམས་གནད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམས་ནས་མོས་གུས་ཚད་མེད་པས། དུས་གསུམ་སངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པས་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ། དེ་ནི་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དབུས་སུ་དཔག་བསམ་གྱི་སྡོང་པོ་ཡལ་ག་ལྔ་པ་ལོ་འདབ་དང་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། མདུན་གྱི་ཡལ་གའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་དང༌། གཡས་ཀྱི་ཡལ་གར་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་རྣམས་དང༌། གཡོན་གྱི་ཡལ་གར་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། རྒྱབ་ཀྱི་ཡལ་གར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་རྣམས་གླེགས་བམ་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བར་མེད་དུ་གང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་ཞིང༌། དེ་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཁའ་མཉམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཐུགས་རྗེ་དྲན་པའི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་དྲག་པོ་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་པས་ངག་ཏུ། ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ། །བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་ཅི་ནུས་སུ་བྱས་ནས་ཐུན་འཇོག་ཁར། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲངས་མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། རང་བཞིན་དག་པའི་དགེ་བ་འདིས། །འཁོར་བ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ནས། །སྲིད་ན་འགའ་ཡང་མི་གནས་པར། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་དགེ་བ་བསྔོའོ། །གཉིས་པ་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་བསྒོམ་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་མེད་པ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ་མཐའ་མེད། དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕ་མ་མ་བྱས་པ་མེད། དེ་ཐམས་ཅད་ཞེ་འདོད་དང་ལག་ལེན་འཛོལ་བས་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁྱམས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་ག་གནས་ངན་དེ་དག་ཏུ་རང་གར་བོར་ན་དེ་ལས་ཁྲེལ་ཆེ་བ་སུ་ཡོད་པས། ཐར་པའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་དགོས། དེའི་ནུས་པ་བདག་ལ་མི་འདུག་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་ཆེད་ཟབ་ལམ་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་སྙམ་པས། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་རྡོར་སེམས་བསྒོམས་བཟླས་ནི། སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོ་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ། ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་བསམ། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མཁྱེན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་ཙམ་བསྐྱེད་ལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འོ་རྒྱུན་ལྟ་བུ་བབས། སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བདག་གི་ཚངས་བུག་ཏུ་ཞུགས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣག་ཁྲག་དང་དུད་ཁུའི་རྣམ་པས་དབང་པོའི་སྒོ་དང༌། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཐོན་པར་བསམ་ཞིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་སྐྱ་མེར་གྱིས་ཁེངས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱི་དག་ལུས་སེམས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་མྱོས་པར་བསམ་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པར་མཛད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ཏེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་རང་ལ་བསྟིམས། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྣང་སྟོང་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་གསལ་བས་ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ་བཟླས། མཐར་བདེ་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །བཞི་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། དང་པོ་ཚོགས་རྟེན་གསལ་བཏབ་པ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཡུམ་ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀའང་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཡབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་ཡུམ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་རོལ་པ་སྐུ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་ཤིང་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་འོད་ཟེར་རྣམ་ལྔ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་བསམ། གཉིས་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་ཐོག་མར་སྤྲུལ་སྐུའི་མཎྜལ་ནི། ཁྲིད་གཞུང་ལྟར་ཚོམ་བུ་ཉེར་བདུན་བཀོད་ལ། རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཡིད་འོང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །འདོད་དགུའི་འབྱོར་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་ལྡན་པ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་འདི་ཕུལ་བས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཚོམ་བུ་གསོ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་རྣམས་སུམ་ཕྲུགས་སུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་མཎྜལ་ནི། ཚོམ་བུ་དགུ་བཀོད་ལ། འོག་མིན་བདེ་ཆེན་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་བླ་བྲེ་ཅན། །ནམ་མཁའ་གང་བར་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །གསུམ་པ་ཆོས་སྐུའི་མཎྜལ་ནི། ཚོམས་བུ་ལྔ་བཀོད་ལ། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཞིང༌། །སྐུ་དང་ཐིག་ལེས་ཡེ་ནས་བརྒྱན་པ་འདི། །རང་སྣང་དག་པས་ལེགས་པར་ཕུལ་བ་ཡིས། །ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་དུ་སྤྱོད་པར་ཤོག །གསུམ་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། བླ་མ་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཤེས་པས་ཚད་མེད་པའི་མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པས། བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་ཙམ་དང༌། ཁྱད་པར་ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས། སྣོད་བཅུད་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཤེས་པས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དུ་གསོལ། ཀ་དག་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཏུ་གསོལ། ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཀ་དག་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་པར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། དབང་བཞི་ཐོབ། སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསམ་ཞིང༌། སླར་ཡང་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བྱོན། ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས། རང་གི་སྒོ་གསུམ་དང་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ངང་ཅི་ནུས་སུ་མཉམ་བཞག་བྱ་ཞིང༌། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་སོགས་དགེ་བ་བསྔོའོ། །ཞེས་པའང་འདི་ཉིད་འཆད་ཉན་མང་དུ་བགྱིས་སྐབས་ཟབ་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉམས་ལེན་མཁན་སྲིད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་སྟེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་ཕ་རན་སེ་ཤར་མཚམས་གྲོད་ནོབ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པས་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ལམ་བཟང་དར་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don zab lam sgo 'byed bzhugs/_na mo gu ru dz+nyA na DAki b+h+yaH_'dir rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi thun mong gi sngon 'gro'i ngag 'don 'jug bder spel ba la drug las/_dang po thun gyi sngon 'gro ni/_dben pa'i gnas su lus gnad drang por bsrang*/_ngag gnad rlung ro lan gsum bsal bas nad gdon sdig sgrib dag par bsam/_sems gnad sems can thams cad kyi don du lam zab mo nyams su blang bar bgyi'o snyam pas/_dpal ldan rtsa ba'i bla ma rin po che sogs kyis spyi bor bla ma bsgoms nas mos gus tshad med pas/_dus gsum sangs thams cad kyi ngo bo drin can rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs so/_bdag gi rgyud byin gyis rlob tu gsol/_zhes 'dod pa'i don la gsol ba rtse gcig tu btab pas bla ma 'od du zhu nas rang la thim pas rgyud byin gyis brlabs par bsam/_de ni thun thams cad kyi mgor bya'o/__/gnyis pa skyabs 'gro ni/_rang nyid gang du gnas pa'i sa phyogs 'di nyid rin chen sna tshogs las grub pa'i zhing khams mdzes shing yid du 'ong ba'i dbus su dpag bsam gyi sdong po yal ga lnga pa lo 'dab dang me tog 'bras bu phun sum tshogs pas nam mkha'i dbyings khyab pa'i dbus su seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang nyi zla brtsegs pa'i gdan la rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang yum dang bcas pa'i rnam pa can la brgyud pa'i bla ma rnams dang yi dam zhi khro'i tshogs kyis bskor ba/_mdun gyi yal ga'i dbus su sangs rgyas shAkya thub pa la phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas mchog gi sprul pa'i sku rnams dang*/_g.yas kyi yal gar 'jam dpal la sogs pa byang chub sems dpa'i dge 'dun rnams dang*/_g.yon gyi yal gar shA ri'i bu la sogs pa nyan thos kyi dge 'dun 'phags pa'i tshogs rnams dang*/_rgyab kyi yal gar chos dkon mchog rnams glegs bam brag ri brtsegs pa'i rnam pa can dang*/_de rnams kyi bar mtshams thams cad mkha' 'gro chos skyong srung ma'i tshogs dang bcas pas bar med du gang ba thams cad kyang rang nyid la dgyes shing brtse ba'i tshul du bzhugs par bsam zhing*/_de nas rang dang lhan cig tu mkha' mnyam gyi sems can thams cad skyabs yul rnams kyi yon tan dang thugs rje dran pa'i mos gus gdung shugs drag pos ma gyur sems can thams cad 'khor ba sdug bsngal gyi 'jigs pa drag po las bskyab tu gsol snyam pa'i bsam pa rtse gcig pas ngag tu/_nam mkha'i gnas su nam mkha' gang ba yi/_/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs rnams dang*/_/sangs rgyas chos dang 'phags pa'i dge 'dun la/_/bdag dang 'gro drug gus pas skyabs su mchi/_zhes skyabs 'gro ci nus su byas nas thun 'jog khar/_skyabs yul rnams kyi sku las 'od zer byung bas sems can thams cad dag pa'i zhing du drangs mthar skyabs yul rnams 'od kyi rnam par bsdus nas rang la thim par bsam/_rang bzhin dag pa'i dge ba 'dis/_/'khor ba ngan song dong sprugs nas/_/srid na 'ga' yang mi gnas par/_/thams cad sangs rgyas myur thob shog_/ces dge ba bsngo'o/__/gnyis pa snying rje byang sems bsgom pa ni/_nam mkha' la mtha' med pa bzhin sems can la mtha' med/_de thams cad rang gi pha ma ma byas pa med/_de thams cad zhe 'dod dang lag len 'dzol bas 'khor ba mtha' med du 'khyams pa snying re rje/_'di ga gnas ngan de dag tu rang gar bor na de las khrel che ba su yod pas/_thar pa'i bde ba la 'god dgos/_de'i nus pa bdag la mi 'dug pas sangs rgyas kyi go 'phang myur du thob pa'i ched zab lam 'di nyams su len snyam pas/_bdag dang mtha' yas sems can rnams/_/ye nas sangs rgyas yin pa la/_/yin par shes pa'i bdag nyid du/_/byang chub mchog tu sems bskyed do/__/zhes brjod cing*/_'khor gsum dmigs med kyi ngang du mnyam par bzhag go__/gsum pa rdor sems bsgoms bzlas ni/_stobs bzhi'i gnad dang ldan pas rang nyid kyi spyi bor pad+ma dang zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig dkar po gsal zhing 'tsher ba/_de yongs su gyur pa las dpal rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/_rdo rje dang dril bu 'dzin pa dang snyoms par 'jug pa/_yab kyi thugs kar zla ba'i steng du hU~M yig dkar po yi ge brgya pa'i phreng bas bskor bar bsam/_thugs ka'i sngags phreng la dmigs pa gtad de/_bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' mkhyen snyam pa'i mos gus mchi ma 'khrugs pa tsam bskyed la/_yi ge brgya pa bzlas pas/_thugs ka'i hU~M yig sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi bdud rtsi 'o rgyun lta bu babs/_sku yi dbyibs brgyud sbyor mtshams nas bdag gi tshangs bug tu zhugs pas sdig sgrib thams cad rnag khrag dang dud khu'i rnam pas dbang po'i sgo dang*/_ba spu'i bu ga thams cad nas thon par bsam zhing yi ge brgya pa ci nus bzlas mthar/_mgon po bdag ni mi shes rmongs pa yis/_/dam tshig las ni 'gal zhing nyams/_/bla ma mgon pos skyabs mdzod cig_/gtso bo rdo rje 'dzin pa ste/_/thugs rje chen po'i bdag nyid can/_/'gro ba'i gtso la bdag skyabs mchi/_/sku gsung thugs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams chag thams cad mthol zhing bshags so/_/sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad byang zhing dag par mdzad du gsol/_/zhes gsol ba btab pas lus kyi nang 'khor lo bzhi'i gnas rnams byang chub sems kyi bdud rtsis skya mer gyis khengs sdig sgrib thams cad sangs kyi dag lus sems zag med kyi bde bas myos par bsam zhing*/_rdo rje sems dpa' dgyes shing 'dzum par mdzad de/_rigs kyi bu khyod kyi sdig sgrib nyes ltung thams cad dag pa yin no/_/zhes gnang ba byin te 'od du zhu ba rang la bstims/_rang nyid rdo rje sems dpa' snang stong me long gi gzugs brnyan ltar gsal bas oM badz+ra sa twa hU~M bzlas/_mthar bde stong brjod bral gyi ngang la mnyam par bzhag go_/dge ba 'di yis myur du bdag_/rdo rje sems dpa' 'grub gyur nas sogs bsngo smon bya'o/__/bzhi pa bla ma'i rnal 'byor la gsum/_dang po tshogs rten gsal btab pa ni/_mdun gyi nam mkhar seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang nyi zla'i gdan la rtsa ba'i bla ma brgyud pa'i bla ma kun 'dus kyi ngo bo de nyid rnam pa rdo rje 'chang chen po sku mdog sngon po zhal gcig phyag gnyis pa rdo rje dril bu 'dzin pa yum phag mo dmar mo gri thod 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba gnyis ka'ang dar gyi na bza' dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa yab rdo rje'i skyil krung dang yum pad+ma'i skyil krung gis rol pa sku la bde gshegs zhi khro'i dkyil 'khor rdzogs shing mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba 'od zer rnam lnga rab tu 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i spyi bor oM/_mgrin par AH_thugs kar hU~M/_hU~M las 'od zer 'phros/_bla ma dang sangs rgyas byang chub sems dpa' thams cad spyan drangs nas gnyis su med par thim par bsam/__gnyis pa tshogs bsags pa la thog mar sprul sku'i maN+Dal ni/_khrid gzhung ltar tshom bu nyer bdun bkod la/_rin chen maN+Dal yid 'ong mchod pa'i sprin/_/'dod dgu'i 'byor tshogs dpag med dang ldan pa/_/dpag yas nam mkha'i rgyan gyur 'di phul bas/_/'gro kun rnam dag zhing du spyod par shog_/ces brjod cing tshom bu gso ba dang sems kyi gsal 'debs rnams sum phrugs su bya'o/__/gnyis pa longs sku'i maN+Dal ni/_tshom bu dgu bkod la/_'og min bde chen rin chen gzhal yas khang*/_/sna tshogs mchod pa'i sprin gyi bla bre can/_/nam mkha' gang bar dmigs te phul ba yis/_/'gro kun longs sku'i zhing la spyod par shog__/gsum pa chos sku'i maN+Dal ni/_tshoms bu lnga bkod la/_'od gsal lhun grub ye shes rigs lnga'i zhing*/_/sku dang thig les ye nas brgyan pa 'di/_/rang snang dag pas legs par phul ba yis/_/kun bzang chos sku'i zhing du spyod par shog__/gsum pa gsol ba 'debs pa ni/_bla ma nyid dkon mchog kun 'dus kyi ngo bor shes pas tshad med pa'i mos gus mchi ma 'khrugs pas/_bla brgyud kyi gsol 'debs rgyas pa'am/_bsdu na bla ma sku bzhi'i gsol 'debs tsam dang*/_khyad par oM badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya sid+d+hi pha la AHhU~M/_zhes ci nus bzlas/_snod bcud bla ma'i sku gsung thugs kyi 'khor lor shes pas/_dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo sku bzhi'i bdag nyid dpal ldan bla ma dam pa la gsol ba 'debs so/_/bdag la dbang bskur byin gyis brlab tu gsol/_zab lam gyi rtogs pa khyad par can rgyud la skye bar byin gyis brlab du gsol/_ka dag gnas lugs kyi lta ba rtogs par byin gyis rlob tu gsol/_lhun grub snang bzhi'i ye shes mthar phyin par byin gyis brlab tu gsol/_ka dag gnas lugs kyi lta ba rtogs par byin gyis brlab tu gsol/_lhun grub snang bzhi'i ye shes mthar phyin par byin gyis brlab tu gsol/_zhes gsol ba btab pas bla ma dgyes shing 'dzum pa'i gnas gsum gyi yi ge gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros/_rang gi gnas gsum du rim par zhugs shing thim pas lus kyi nang thams cad gang*/_sgo gsum gyi dri ma sbyangs/_dbang bzhi thob/_sku bzhi mngon du byas par bsam zhing*/_slar yang mos gus gdung shugs drag pos gsol ba btab pas bla ma spyi bor byon/_tshad med pa'i thugs rje'i 'od du zhu nas rang gi spyi bo nas thim pas/_rang gi sgo gsum dang bla ma'i rdo rje gsum dbyer mi phyed pa bde stong zung 'jug gi ngang ci nus su mnyam bzhag bya zhing*/_skye ba kun tu yang dag bla ma sogs dge ba bsngo'o/__/zhes pa'ang 'di nyid 'chad nyan mang du bgyis skabs zab lam 'di lta bu rang rgyud la sbyor ba'i nyams len mkhan srid na ci ma rung snyam ste rig 'dzin gter bdag gling pa'i khrid yig zab lam gsal byed kyi dgongs pa ltar 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis 'dzam gling nub phyogs pha ran se shar mtshams grod nob grong khyer du gnas pa'i skabs bris pas theg mchog snying po'i lam bzang dar rgyas su 'gyur ba'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information