DKR-KABUM-02-KHA-049-07

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:24, 9 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཁྱབ་བརྡལ་ནམ་མཁའི་ཏིང་འཛིན་དབྱིངས་དང་མཉམ་སོགས།
Wylie title khyab brdal nam mkha'i ting 'dzin dbyings dang mnyam sogs DKR-KABUM-02-KHA-049.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 49, Text 7, Pages 248-249 (Folios 11a3 to 12a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. khyab brdal nam mkha'i ting 'dzin dbyings dang mnyam sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 248-249. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་མངྒ་ལས་སོ།།

/ces pa 'di'ang mang+ga las so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ ཁྱབ་བརྡལ་ནམ་མཁའི་ཏིང་འཛིན་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར། །ཟང་ཐལ་རིག་པའི་ལྟད་མོ་འབུམ་ཕྲག་བརྡལ་ཀློང༌། །རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ། །ཡབ་གཅིག་དཔལ་མགོན་བླ་མ་སྙིང་དྲན་བྱུང༌། ༡ །ཅོལ་ཆུང་སེམས་ཀྱི་སྤྲེའུ་རྒྱལ་ཁམས་ཡན་པས། །སྣ་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་འཇའ་ཚོན་རི་མོ། །ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་དབང་གིས་གང་ཤར་རྣམ་རྟོག །ཐོལ་བྱུང་གླུ་རུ་ལེན་ལ་སྤྲོ་སྣང་འཆར་འདྲ། ༢ །ལྷུན་ཆགས་བྲག་རིའི་མགུལ་ན་བག་ཕེབས་དབེན་པ། །རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པས་བརྟེན་པའི་རང་བྱུང་སྒྲུབ་ཕུག །ལྗོན་ཤིང་བྱ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་གླུ་དབྱངས་དིར་དིར། །འདི་འདྲར་མཉམ་པར་བཞག་པ་འདུན་པའི་རྩེ་མོ། ༣ །འདིར་སྣང་ཆུ་རིས་དེད་པའི་ངལ་དུབ་མང་པོའི། །ཆགས་སྡང་མདུད་པས་རང་སེམས་དམ་པོར་དཀྲིས་ནས། །ཕྱིར་རིང་འཁོར་བའི་གཏིང་རྡོའི་འཆིང་ཐག་སྒྲུབ་པ། །ཡུད་ཀྱིས་བོར་ལ་དབེན་པའི་བས་མཐར་ཕེབས་དང༌། ༤ །ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་རིག་པ་རང་བཞིན་དྭངས་ཤིང༌། །འདུ་འཛིའི་སྤྲོས་ཆོད་ཏིང་འཛིན་ངང་གིས་འཆར་འདིར། །མི་གཡོ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་པའི་གུ་ཡངས་རྣལ་འབྱོར། །སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་དེ་ཚོ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར། ༥ །རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་དུས་རླབས་མི་ཡོལ། །རི་སུལ་སྤོང་བའི་བསམ་གཏན་སྤྱིལ་བུར་ཉམས་དགར། །ཐེང་གཅིག་ཕྱིན་པས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཚེ། །དགའ་སྤྲོའི་སྣང་བ་མ་བཅོས་སེམས་ལ་ཤར་སོང༌། ༦ །ཆོས་ཉིད་རིག་སྟོང་དབྱིངས་སུ་སྐྱིད་སྡུག་རོ་སྙོམས། །འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པ་གཤིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ། །མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་མིན་ཀྱང་མོས་པའི་གདེང་གིས། །མཉམ་པར་བཞག་ཁུལ་བྱས་པས་སྐྱིད་སྐྱིད་འདྲ་ལགས། ༧ །སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པས་ཆོས་ཀུན་མ་ལུས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱན་དུ་རྫོགས་པའི་ལྟ་སྟངས་གཅིག་གིས། །འཁྲུལ་རྟོག་ཡུད་ཀྱིས་བཅད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་ཚོ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར། ༨ །རྡོ་རྗེ་ནང་གི་ས་ལམ་རྫོགས་པའི་གདེང་ཅན། །བདེ་སྟོང་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་འདུ་བ་བཅས་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་མངོན་སུམ་སྤྱོད་པའི། །འདུས་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་ན་ཨེ་མ་དགའ་བ། ༩ །ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ་སྐུངས་སུ་སྦས་ཏེ། །ཨ་འཐས་འཁྲུལ་པའི་གསོབ་ལ་ཆོས་གཟུགས་བཅོས་པའི། །ཐ་ཆད་བདག་འདྲས་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་ཁེངས་པས། །ད་ནི་ཅི་བྱ་མེད་པ་ཁྱི་བཞིན་འཁྱམས་སོང༌། ༡༠ །ལྟ་བ་ནམ་མཁའི་མདུང་སྐོར་གྲུབ་ཐོབ་སྤྱོད་ཡུལ། །སྒོམ་པ་འོད་གསལ་ཆུ་རྒྱུན་ཁ་བཤད་ཙམ་ཞིག །སྤྱོད་པ་རང་གྲོལ་ཆེན་པོ་སྟོར་ནས་སོང་བས། །ཚོལ་ཡང་རྙེད་ཐབས་མི་འདུག་སྐལ་དམན་བདག་འདྲས། ༡༡ །སྐྱོ་ཡང་ཅི་བྱ་མེད་པ་དད་མོས་ཙམ་གྱིས། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་འབྲེལ་བར་ཞུས་ནས། །ཕྱི་མར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་འགྱུར་བར། །གྲོགས་མཆོག་འཕགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཛོད། །ཅེས་པ་འདིའང་མངྒ་ལས་སོ།། །།
[edit]

!__khyab brdal nam mkha'i ting 'dzin dbyings dang mnyam par/_/zang thal rig pa'i ltad mo 'bum phrag brdal klong*/_/rtag tu mnyam par bzhag pa'i he ru ka dpal/_/yab gcig dpal mgon bla ma snying dran byung*/_1_/col chung sems kyi spre'u rgyal khams yan pas/_/sna tshogs yul gyi snang ba 'ja' tshon ri mo/_/cir yang snang ba'i dbang gis gang shar rnam rtog_/thol byung glu ru len la spro snang 'char 'dra/_2_/lhun chags brag ri'i mgul na bag phebs dben pa/_/rnal 'byor grub pas brten pa'i rang byung sgrub phug_/ljon shing bya tshogs rnams kyang glu dbyangs dir dir/_/'di 'drar mnyam par bzhag pa 'dun pa'i rtse mo/_3_/'dir snang chu ris ded pa'i ngal dub mang po'i/_/chags sdang mdud pas rang sems dam por dkris nas/_/phyir ring 'khor ba'i gting rdo'i 'ching thag sgrub pa/_/yud kyis bor la dben pa'i bas mthar phebs dang*/_4_/phyin pa tsam gyis rig pa rang bzhin dwangs shing*/_/'du 'dzi'i spros chod ting 'dzin ngang gis 'char 'dir/_/mi g.yo lhod kyis klod pa'i gu yangs rnal 'byor/_/sngon byon grub thob de tsho e ma ngo mtshar/_5_/rgyal ba'i phrin las rgya mtsho'i dus rlabs mi yol/_/ri sul spong ba'i bsam gtan spyil bur nyams dgar/_/theng gcig phyin pas gsol 'debs smon lam zhus tshe/_/dga' spro'i snang ba ma bcos sems la shar song*/_6_/chos nyid rig stong dbyings su skyid sdug ro snyoms/_/'khrul pa ka nas dag pa gshis kyi bzhugs tshul/_/mngon sum rtogs pa min kyang mos pa'i gdeng gis/_/mnyam par bzhag khul byas pas skyid skyid 'dra lags/_7_/snang ba sgyu mar rtogs pas chos kun ma lus/_/ye shes rgyan du rdzogs pa'i lta stangs gcig gis/_/'khrul rtog yud kyis bcad pa'i grub thob chen po/_/ye shes lus can de tsho e ma ngo mtshar/_8_/rdo rje nang gi sa lam rdzogs pa'i gdeng can/_/bde stong dpa' bo DA ki'i 'du ba bcas te/_/brtul zhugs tshogs kyi 'khor lor mngon sum spyod pa'i/_/'dus pa de 'dra mthong na e ma dga' ba/_9_/kun khyab chos nyid lta ba skungs su sbas te/_/a 'thas 'khrul pa'i gsob la chos gzugs bcos pa'i/_/tha chad bdag 'dras dus kyi tha mar khengs pas/_/da ni ci bya med pa khyi bzhin 'khyams song*/_10_/lta ba nam mkha'i mdung skor grub thob spyod yul/_/sgom pa 'od gsal chu rgyun kha bshad tsam zhig_/spyod pa rang grol chen po stor nas song bas/_/tshol yang rnyed thabs mi 'dug skal dman bdag 'dras/_11_/skyo yang ci bya med pa dad mos tsam gyis/_/gsol 'debs smon lam bzang po'i 'brel bar zhus nas/_/phyi mar rdo rje'i rigs kyi skal bzang 'gyur bar/_/grogs mchog 'phags pa'i skyes bu'i mthun 'gyur gnang mdzod/__/ces pa 'di'ang mang+ga las so//__//

Footnotes

Other Information