DKR-KABUM-02-KHA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:57, 7 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཚོགས་རོལ།
Wylie title tshogs rol DKR-KABUM-02-KHA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 7, Pages 45 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Tshogs rol. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 45. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Guru Offering Texts- bla ma mchod pa  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་གསུམ་བཙལ། པད་ཀོར་བྱས་ལ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་སོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི། །དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་འབུལ་ལགས་ཀྱི། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས། ཨེ་མ་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ཀྱེ། །ཚོགས་ཆེན་འབར་བས་ཉོན་མོངས་བསྲེག །འདི་འདྲའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཀུན་ཀྱང་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ཆེ། །ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། །ཡང་ཕྱག་གསུམ་དང་པད་ཀོར་བྱས་ལ། འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། །འདུས་པ་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བྲམ་ཟེ་གདོལ་བ་ཁྱི་དང་ཕག །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་རོལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་ལན་དུ། བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་རིན་ཐང་མེད། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་བྲལ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་པ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ལག་པ་གཉིས་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་སྲིན་ལག་གཡས་ཀྱིས་སྟེང་གིས་བླ་ལ་འཛིན་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནས་རིམ་བཞིན་མ་དཱ་ན་འབྲིམ་ཚར་བ་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ནས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སློབ་དཔོན་ཉིས་འགྱུར་སོགས་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་གཉིས་ཀས་དབུལ་ཞིང༌། ལེན་པ་པོས་ཀྱང་ལག་པ་གཉིས་ཀའི་པད་ཀོར་གྱིས་བླང་བར་བྱ། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བླང་དགོས་ཏེ། ཧེ་བཛྲ་ལས། པདྨའི་ལག་པས་བླང་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ལག་པས་དབུལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
[edit]

las kyi rdo rjes phyag gsum btsal/__pad kor byas la/__rdo rje 'dzin sogs dgongs su gsol/__/bdag gi tshogs kyi khyad par 'di/__/dad pa'i sems kyis 'bul lags kyi/__/ci bde bar ni bzhes su gsol/__/zhes brjod/__dpon slob rnams kyis/__e ma zhi ba chen po kye/__/tshogs chen 'bar bas nyon mongs bsreg__/'di 'dra'i bde ba chen po ste/__/kun kyang a ho su kha che/__/a ho ma hA su kha hoH__zhes brjod/__/yang phyag gsum dang pad kor byas la/__'di ni chos rnams bzang por ltos/__/'dus pa la ni the tshom med/__/bram ze gdol ba khyi dang phag__/rang bzhin gcig tu rol du gsol/__/zhes pa'i lan du/__bde gshegs chos la rin thang med/__/'dod chags la sogs dri ma bral/__/gzung dang 'dzin pa rnam spangs pa/__/de bzhin nyid la gus phyag 'tshal/__/a ho ma hA su kha hoH__zhes brjod/__de nas las kyi rdo rjes lag pa gnyis pad+ma'i phyag rgya las srin lag g.yas kyis steng gis bla la 'dzin pas rdo rje slob dpon nas rim bzhin ma dA na 'brim tshar ba dang*/__tshogs kyi rdzas nas ma tshang ba med pa slob dpon nyis 'gyur sogs dpon slob thams cad la lag gnyis kas dbul zhing*/__len pa pos kyang lag pa gnyis ka'i pad kor gyis blang bar bya/__a ho ma hA su kha hoH__zhes brjod cing blang dgos te/__he badz+ra las/__pad+ma'i lag pas blang pa dang*/__de nyid kyis ni lag pas dbul/__zhes gsungs pa'i phyir ro//

Footnotes

Other Information