JKW-KABUM-22-ZA-007-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title bla ma 'jam dpal yab yum gyi rnal 'byor JKW-KABUM-22-ZA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 22, sde tshan 7, Text 18, Pages 242-243 (Folios 29b1 to 30a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma 'jam dpal yab yum gyi rnal 'byor. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 22: 242-243. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Deity 'jam dpal dbyangs, rdo rje dbyangs can ma
Colophon

།ཅེས་པའང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སྩལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang rnam 'dren rgyal ba'i dbang po dpal karma pa chen po'i rje dbon mchog sprul rin po ches bka' stsal bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་སེམས་ཅན་དོན། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི། །རང་མདུན་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་། །སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་དབུས། །ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །ཁྱབ་བདག་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད། །རྣམ་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །དམར་སེར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །ཕྱག་གཉིས་རལ་གྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན། །རང་འོད་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མ། །དམར་མོ་པི་ཝཾ་བསྒྲེང་བས་འཁྱུད། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །བདེ་སྟོང་གཟི་བྱིན་ལྷམ་མེར་བཞུགས། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཤིང་བཤགས། །བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ། །དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ། །རྨད་བྱུང་རིག་དང་བརྩེ་བ་ཡི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་དང་། སྤྲོ་ན་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་བསྟོད་པའང་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿམཉྫུ་བཛྲ་དྷྲིཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲཛྙཱ་བརྡྷཱ་ནི། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་བརྔྷཱ་ནི། དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་བརྡྷཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར། བླ་མའི་གནས་བཞིའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་ལ་བྱིན་རླབས་དབང་བཞི་བསྐུར། །མཐར་ནི་རང་དང་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །བློ་འདས་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །མི་ཕྱེད་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ཏེ། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སྩལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

bla ma 'jam dpal yab yum gyi rnal 'byor/__ @#/_/bla ma 'jam dpal yab yum gyi rnal 'byor snying po bzhugs so/__/na mo many+dzu g+ho ShA ya/__bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi rnal 'byor nyams su blang bar 'dod pas/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/bla ma 'jam dpal gzhon nu la/__/phyag 'tshal skyabs mchi sems can don/__/zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi/__/rang mdun nam mkhar 'od lnga'i klong /__/sna tshogs mchod pa'i sprin phung dbus/__/chu skyes nyi zla'i gdan gyi steng /__/khyab bdag rtsa ba'i bla ma nyid/__/rnam pa 'jam pa'i rdo rje'i sku/__/dmar ser zhal gcig phyag gnyis pa/__/phyag gnyis ral gri dril bu 'dzin/__/rang 'od rdo rje dbyangs can ma/__/dmar mo pi waM bsgreng bas 'khyud/__/dar dang rin chen rgyan gyis brgyan/__/rdo rje pad+ma'i skyil krung gis/__/bde stong gzi byin lham mer bzhugs/__/skyabs kun 'dus pa'i ngo bor gyur/__/sras bcas rgyal kun ye shes sku/__/bla ma 'jam dpal yab yum la/__/snying nas gus pas gsol ba 'debs/__/phyag 'tshal mchod sprin rgya mtshos mchod/__/sdig sgrib nyes ltung mthol shing bshags/__/bsod nams kun la rjes yi rangs/__/chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol/__/dge tshogs byang chub snying por bsngo/__/rmad byung rig dang brtse ba yi/__/yon tan rgya mtshor dbang 'byor zhing /__/'jam dpal dpa' bo'i ye shes kyis/__/don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa dang /__spro na mtshan yang dag par brjod pa'i bstod pa'ang bya/__gang ltar yang mthar/__oM a ra pa tsa na d+hIH__zhes ci nus dang /__oM AHmany+dzu badz+ra d+h+rika hU~M hU~M/__zhes dang /__oM pi tsu pi tsu pradz+nyA bar+d+hA ni/__dz+wa la dz+wa la me d+ha bar+ng+hA ni/__d+hi ri d+hi ri bud+d+hi bar+d+hA ni swA hA/__zhes pa'ang cung zad bzlas mthar/__bla ma'i gnas bzhi'i 'od zer gyis/__/bdag la byin rlabs dbang bzhi bskur/__/mthar ni rang dang dbyer med thim/__/blo 'das gnyug ma'i rang zhal blta/__/dge ba 'di yis bdag gzhan kun/__/'jam dpal mkhyen pa'i ye shes dang /__/mi phyed mnyam pa nyid gyur te/__/phan bde'i dge mtshan rgyas par shog__/ces pa'ang rnam 'dren rgyal ba'i dbang po dpal karma pa chen po'i rje dbon mchog sprul rin po ches bka' stsal bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/___//__!_

Footnotes

Other Information