JKW-KABUM-15-BA-030-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པ།
Wylie title grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa JKW-KABUM-15-BA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 30, Text 1, Pages 561-564 (Folios 1a to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Source Author(s) འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ (Dodrupchen, 1st)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 561-564. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ (nang sgrub rig 'dzin 'dus pa)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། དེ་ནས། ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་ཚོགས་བསགས་བྱ༔ དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་རྟེན་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ལ། སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྣང་བའི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་སུ་སྤྲོ་བ་དང་། སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཤིང་དགེ་ཚོགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་འོད་གསལ་བསམ་བརྗོད་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱངས་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྟེན་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མས་མཚན་པའི་དག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་ཀློང་དུ། བརྟེན་པ་རིག་གདངས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མཐོང་བས་ལྷ་དང་ལྟ་བ་མཇལ་བའི་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། དེ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཟེར་ཐིག་གི་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ་བ་དང་། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་རང་ཤར་བའི་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་འཁོར་གསུམ་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྡིག་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་། ཆོས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཟད་པའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་འབྲས་བུ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་པ་དང་། ཕྱིར་གསལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་གསུང་རྡོ་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ཀློང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་། འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་ཆེན་པོ་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགེ་ཚོགས་སྒྲིབ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མི་བསྔོ་བར་ཤེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་སྟེ་དོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པས་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་གནང་བར་ཞུ། ཧོ༔ ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སོགས། ། ༈
[edit]

grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa/ @#/__/grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa bzhugs so// de nas/__yan lag bdun gyis tshogs bsags bya:__de nas dbang gi gzhi rten 'gyur:__zhes gsungs pa ltar yan lag bdun gyi sgo nas tshogs bsags pa la/__sngar gsal btab pa'i skyabs yul mkha' khyab tu snang ba'i spyan sngar/__bdag gzhan sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas phyag 'tshal zhing /__mchod pa'i sprin rab 'byams su spro ba dang /__stobs bzhi tshang ba'i sgo nas sdig ltung thams cad bshags shing dge tshogs la rjes su yi rangs pa dang /__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul zhing mya ngan las mi 'da' bar gsol ba gdab pa dang /__dge ba'i rtsa ba byang chub snying por yongs su bsngo ba dang smon lam gyis rgyas gdab pa'i kun rdzob kyi dmigs pa'i rnam pa de nyid/__don dam par skye ba med pa nyid skye ba'i cho 'phrul chu las chu bur rdol ba ji bzhin du shes rab rang byung gi sgron ma 'od gsal bsam brjod dang bral ba'i ye shes kyi dbyings gdod nas rnam par dag pa'i mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i ngo bor bzhugs pa las/__rgyangs zhags chu'i sgron mas mtshams sbyar te/__rten thig le stong pa'i sgron mas mtshan pa'i dag pa dbyings kyi sgron ma'i klong du/__brten pa rig gdangs sprul pa'i lha rdo rje lu gu rgyud dbang po'i mngon sum mthong bas lha dang lta ba mjal ba'i phyag 'tshal zhing /__de las 'ja' tshon zer thig gi nyams snang gong du 'phel ba'i mchod pa'i sprin rgya mtsho 'bul ba dang /__snang ba thams cad sku dang ye shes su rang shar ba'i rig pa tshad phebs chen po'i ngang du 'khor gsum gzung 'dzin gyi sdig ltung bshags shing /__chos can gyi snang ba chos nyid kyi klong du zad pa'i dag pa gnyis ldan gyi 'bras bu zag med ye shes kyi tshogs chen yongs su rdzogs pa la rjes su yi rangs pa dang /__phyir gsal 'pho ba chen po'i ye shes kyi skus gsung rdo rje rgyun gyis rtag pa'i klong du chos kyi 'khor lo dus gsum kun tu bskor zhing /__'ja' lus rdo rje'i snang brnyan chen po srid pa ji srid du bzhugs par gsol ba 'debs pa dang /__de lta bu'i zag med ye shes kyi dge tshogs sgrib gnyis shin tu rnam par dag pa gzhon nu bum sku'i klong du/__chos kyi dbyings la mi bsngo bar shes pa'i tshul gyis yongs su bsngo ba ste don dam pa'i yan lag bdun gyi de kho na nyid la dran pa nye bar bzhag pas tshig 'di'i rjes zlos lan gsum gnang bar zhu/__ho:__chu las chu bur ji bzhin du:__sogs/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: