JKW-KABUM-15-BA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།
Wylie title sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang JKW-KABUM-15-BA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 25, Pages 469-471 (Folios 1a to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 469-471. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/excellent-path
Colophon

ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །ཨ། བདག་ཉིད་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། རྡོར་སེམས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ། རང་མདུན་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཀློང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བསྙེན་པ་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་འབད། མཐར། གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཞག །དགེ་བ་བསྔོའོ། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །

[edit]

sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang / @#/__/sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang bzhugs so/__/ na mo/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/rtsa ba gsum la skyabs su mchi/__/gzhan don sangs rgyas 'thob bya'i phyir/__/smon 'jug don dam byang sems bskyed/__/a/__bdag nyid spyi bor pad zla'i steng /__/bla ma rdor sems yab yum gyi/__/thugs ka'i sngags las bdud rtsi'i rgyun/__/babs pas nad gdon sdig sgrib sbyangs/__/yi ge brgya pa brjod/__rdor sems 'od zhu rang la thim/__/oM AHhU~M/__sku gsum zhing khams longs spyod dang /__/phyi nang gsang ba'i mchod pa'i sprin/__/dkon mchog rtsa ba gsum la 'bul/__/bzhes nas mchog thun dngos grub stsol/__/oM AHhU~M gu ru de wa DA ki ni sa pA ri wA ra rat+na maN+Da la pU dza me g+ha AHhU~M/__rang mdun nam mkhar 'ja' 'od klong /__/rtsa ba'i bla ma thod phreng rtsal/__/brgyud gsum rig 'dzin rgya mtshos bskor/__/skyabs kun 'dus pa'i ngo bor bzhugs/__/tshig bdun gsol 'debs dang bsnyen pa badz+ra gu ru la 'bad/__mthar/__gnas gsum 'bru gsum 'od zer gyis/__/byin rlabs dbang dang dngos grub thob/__/bla ma 'od zhu rang la thim/__/dbyer med ma bcos lhug par bzhag__/dge ba bsngo'o/_/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so/__/

Footnotes

Other Information