JKW-KABUM-15-BA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs JKW-KABUM-15-BA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 2, Pages 71 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 71. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ (thugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprug)
Deity thugs rje chen po
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-03-GA-021
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSHI-044
Colophon

།ཅེས་དགེ་སྦྱོང་ཀརྨ་ལྷ་དཔལ་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དགེ།

ces dge sbyong karma lha dpal thugs bzhed ltar blo gros mtha' yas kyis spel ba dge

[edit]
༄༅། །གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་མགོན། །པདྨ་ཀ་ར་དབྱིངས་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག །སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དང་། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག །རང་དོན་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་ནས། །གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་གཟུགས་སྐུའི་ཕྲིན་ལས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་བ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་དགེ་སྦྱོང་ཀརྨ་ལྷ་དཔལ་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དགེ། །།
[edit]

gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs/ @#/_/gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs bzhugs so/_/snang ba mtha' yas 'phags mchog 'jig rten mgon/__/pad+ma ka ra dbyings phyug bde chen rgyal/__/chos rgyal yab sras thugs rje'i gter rnams la/__/gsol ba 'debs so 'khor ba dong sprugs shog__/snyigs ma'i 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling /__/brgyud pa'i bla ma 'khor lo'i mgon po dang /__/yi dam mkha' 'gro dam can chos skyong la/__/gsol ba 'debs so 'khor ba dong sprugs shog__/rang don spros bral chos sku mngon gyur nas/__/gzhan don lhun grub gzugs sku'i phrin las ni/__/nam mkha' ji srid rgyun chad mi mnga' ba/__/spyan ras gzigs dbang go 'phang myur thob shog__/ces dge sbyong karma lha dpal thugs bzhed ltar blo gros mtha' yas kyis spel ba dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: