Śākyaśrībhadra

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་
Śākyaśrībhadra(1127 - 1225) 

Śākyaśrībhadra was a Kashmiri paṇḍita who was invited to Tibet by Tropu Lotsāwa Rinchen Sengge. He arrived in 1204, at the age of either fifty-nine or seventy-eight, and remained for ten years, leaving in 1214. Active primarily in Tsang, his significance to Tibetan Buddhism is characterized by his initiating four important lineages of teaching: to Sakya Paṇḍita he taught exoteric philosophy; pith instructions to Tropu Lotsāwa; tantra to Chel Lotsāwa; and Vinaya to Tsang Sowa Sonam Dze. He is also credited with initiating the "upper" ordination platform of Tibetan Buddhism, followed by all traditions save Nyingma and Geluk. Śākyaśrībhadra was the last abbot of Nālandā Monastery, which was sacked by Muslim invaders in 1192.

... read more at The Treasury of Lives

7 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 168-169.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyaśrībhadra
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 55b3 - 56a6
ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 1-9.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyaśrībhadra
Deity: sgrol ma dkar mo
Cycle: sgrol dkar kha che paN chen lugs
Genre: Activity Manual - las byangPermission to Invoke (anujñā) - rjes gnangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsActivity Practices - las tshogs
9 1a - 5a1
པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་ལྗང་སྒྲུབ་རྗེས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 94-103.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyaśrībhadra
Deity: sgrol ma;sgrol ljang
Cycle: sgrol ma ljang kha che paN chen lugs
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 47b6 - 52a2
གནས་ཆོག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 350-352.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ŚākyaśrībhadraŚākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenLiturgy - ngag 'donHomage - phyag 'tshalOffering Rituals - mchod sbyin
3 6b5 - 7b3
བྱམས་པའི་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་དགའ་ལྡན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་ཐེམ་སྐས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 363-387.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: byams pa
Genre: Prayers - smon lamOffering Rituals - mchod sbyin
25 1a - 13a6
རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་དགའ་ལྡན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་ཐེམ་སྐས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 363-379.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: byams pa
Genre: Prayers - smon lamOffering Rituals - mchod sbyin
17 1a - 9a1
ཛཾ་ནག་བུམ་བཅའ་ཚུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 21, 224-225.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyaśrībhadra
Deity: dzaM nag
Genre: Vase Preparations - bum bca'
2 53b4 - 54a4

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་
Name in Gyatsa (Wylie) kha che paN chen shAkya shrI
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 699 to 700, folio 180a6 to 180b2
Biography
[edit]

།མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་རབ་གསལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་བཞི་ཞེས་ཐུགས་གཙིས་སུ་མཛད་པའི་ནང་ན། ཡང་དག་མེ་གཅིག་ཐོད་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་རས་ཐུབ་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་དངོས་ལས་གསན་ཅིང་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་དེ་ལོ་ཙཱ་བ་རབ་མཆོག་དཔལ་དང་ལོ་པཎ་བསྡེབས་ནས་བསྒྱུར་པའི་གཞུང་ཉུང་ངུ་ངོ་མཚར་ཅན་བར་སྐབས་ཀྱི་་་་་་བར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕྱིས་འདིར་མི་སྣང་མོད། རྗེ་བླ་མས་མནལ་ལམ་དུ་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་གསན་པའི་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།

[edit]

ma byon sangs rgyas rab gsal gyi rnam 'phrul kha che paN+Di ta chen po shAkya shrI zhes 'jig rten na yongs su grags pa de nyid la khyad chos kyi gdams pa bzhi zhes thugs gtsis su mdzad pa'i nang na/_yang dag me gcig thod gcig la brten pa'i ras thub pa slob dpon pad+ma dngos las gsan cing zin bris su mdzad de lo tsA ba rab mchog dpal dang lo paN bsdebs nas bsgyur pa'i gzhung nyung ngu ngo mtshar can bar skabs kyi bar smin grol gyi rgyun bzhugs pa phyis 'dir mi snang mod/_rje bla mas mnal lam du dpyal lo tsA ba las gsan pa'i byin rlabs nye brgyud kho bos kyang nos so