JKW-KABUM-01-KA-002-176

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་འཇིགས་བྲལ་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་པ།
Wylie title sde dge chos rgyal chen po 'chi med rtag pa'i rdo rje la zhabs brtan mtshan 'bul 'jigs bral dpal ldan bstan pa'i nyi ma zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 176, Pages 440-442 (Folios 191b5 to 192b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sde dge chos rgyal chen po 'chi med rtag pa'i rdo rje la zhabs brtan mtshan 'bul 'jigs bral dpal ldan bstan pa'i nyi ma zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 440-442. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇིང་ཡོན་སད་ན་ལེགས་སམ། རྒྱལ་པོ་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་དགེ་བ་དཔལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་མངོན་པར་བསྔགས་ཤིང་། བོད་ཁམས་ཀྱི་ལྗོངས་ཙམ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཚན་མཆོག་དོན་དང་ལྡན་པ་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བདག་པོ་ལྷ་སྲས་གཅེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་ཕྱི་མོ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ཐོག་མར་འབུལ་བའི་སྐབས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་དུ་མཚན་གསོལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རས་དཀར། བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའམ། གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་མཚོ་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཞེས་ཀྱང་བགྱི་བས་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces 'jam pa'i dbyangs dngos khri srong lde'u btsan gyi rigs kyi thig le sa bcu'i dbang phyug rgyal sras sems dpa' chen po 'jing yon sad na legs sam/__rgyal po mu tig btsan po dge ba dpal zhes yongs su grags pa'i rnam 'phrul du dus gsum mkhyen pa dpal o rgyan chen pos 'khrul med rdo rje'i lung gis mngon par bsngags shing /__bod khams kyi ljongs tsam na mngon par mtho ba'i sprul pa'i chos rgyal chen po mtshan mchog don dang ldan pa sde bzhi dge bcu'i rgyal thabs la dbang bsgyur ba'i bdag po lha sras gcen rin po cher phun sum tshogs pa'i yon tan mtha' dag gi phyi mo yi ge'i sbyor ba thog mar 'bul ba'i skabs/__rten 'brel gyi ched du mtshan gsol zhabs brtan smon tshig dang 'brel ba 'di'ang /__bkra shis pa'i lha gos ras dkar/___bcas shAkya'i dge sbyong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'am/__gtsug lag smra ba'i nyi ma mtsho skyes gzhon nu'i lang tsho zhes kyang bgyi bas lhag bsam rnam par dkar bas phul ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
འཇིག་བྲལ་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲིད་ཞིའི་དབང་ཕྱུག་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་སྡེ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཇི༷གས་བྲ༷ལ་དཔ༷ལ་ལྡ༷ན་བསྟ༷ན་པ༷འི་ཉི༷་མ༷་སྐལ་བཟང་གླིང་བཞིའི་འཆི༷་མེ༷ད་ལམ། །རྟག༷་པ་དམ་པའི་རྡེ༷་རྗེ༷འི་སྣང་བས་ཡིད་སྲུབས་མུན་པར་མཐར་མཛད་དེ། །སྲིད༷་ཞི༷འི་ཕུན་ཚོགས་པདྨོ་དར་བབས་དབ༷ང་བཅུའི་འབྲས་བུས་མངོན་ཕྱུག༷་པས། །དོན་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་སྡེ་བཞིའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༡ །མཚན་བཟང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་རོལ་སྒེག་དང་། །གསུང་ལ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་བྱིན་ཞུགས་པས། །ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་སྒྲིབ་མེད་དུ། །གཟིགས་ལ་སྲིན་ན་མཚུངས་ཟླས་དབེན་གྱུར་ཅིག ༢ །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སུ་བརྟན། །ལེགས་བྱས་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །དེས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རབ་འཕེལ་བའི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༣ །ཅེས་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇིང་ཡོན་སད་ན་ལེགས་སམ། རྒྱལ་པོ་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་དགེ་བ་དཔལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་མངོན་པར་བསྔགས་ཤིང་། བོད་ཁམས་ཀྱི་ལྗོངས་ཙམ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཚན་མཆོག་དོན་དང་ལྡན་པ་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བདག་པོ་ལྷ་སྲས་གཅེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་ཕྱི་མོ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ཐོག་མར་འབུལ་བའི་སྐབས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་དུ་མཚན་གསོལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རས་དཀར། བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའམ། གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་མཚོ་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཞེས་ཀྱང་བགྱི་བས་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

sde dge chos rgyal chen po 'chi med rtag pa'i rdo rje la zhabs brtan mtshan 'bul 'jigs bral dpal ldan bstan pa'i nyi ma zhes pa/__ 'jig bral dpal ldan bstan pa'i nyi ma 'chi med rtag pa'i rdo rje srid zhi'i dbang phyug don thams cad yongs su grub pa'i sde/__/oM swasti sid+d+haM/__'jiXgs braXl dpaXl ldaXn bstaXn paX'i nyiX maX skal bzang gling bzhi'i 'chiX meXd lam/__/rtagaX pa dam pa'i rdeX rjeX'i snang bas yid srubs mun par mthar mdzad de/__/sridaX zhiX'i phun tshogs pad+mo dar babs dbaXng bcu'i 'bras bus mngon phyugaX pas/__/don kun thams cad yongs su grub pa'i sde bzhi'i dge mtshan rgyas gyur cig__1__/mtshan bzang 'jam dpal gzhon nu'i rol sgeg dang /__/gsung la dbyangs can lha mo'i byin zhugs pas/__/phyi nang shes bya'i gnas kun sgrib med du/__/gzigs la srin na mtshungs zlas dben gyur cig__2__/bskal brgyar zhabs brtan rdo rje'i chos su brtan/__/legs byas phrin las sa gsum kun tu khyab/__/des kyang bstan 'gro'i phan bde rab 'phel ba'i/__/bkra shis snang ba rtag tu rgyas gyur cig__3__/ces 'jam pa'i dbyangs dngos khri srong lde'u btsan gyi rigs kyi thig le sa bcu'i dbang phyug rgyal sras sems dpa' chen po 'jing yon sad na legs sam/__rgyal po mu tig btsan po dge ba dpal zhes yongs su grags pa'i rnam 'phrul du dus gsum mkhyen pa dpal o rgyan chen pos 'khrul med rdo rje'i lung gis mngon par bsngags shing /__bod khams kyi ljongs tsam na mngon par mtho ba'i sprul pa'i chos rgyal chen po mtshan mchog don dang ldan pa sde bzhi dge bcu'i rgyal thabs la dbang bsgyur ba'i bdag po lha sras gcen rin po cher phun sum tshogs pa'i yon tan mtha' dag gi phyi mo yi ge'i sbyor ba thog mar 'bul ba'i skabs/__rten 'brel gyi ched du mtshan gsol zhabs brtan smon tshig dang 'brel ba 'di'ang /__bkra shis pa'i lha gos ras dkar/___bcas shAkya'i dge sbyong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'am/__gtsug lag smra ba'i nyi ma mtsho skyes gzhon nu'i lang tsho zhes kyang bgyi bas lhag bsam rnam par dkar bas phul ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]