JKW-KABUM-01-KA-002-177

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གླིང་དཀར་རྒྱལ་པོར་སྩལ་བའི་ཤིས་སྨོན་དབང་བཅུ་མངའ་བ་མ།
Wylie title gling dkar rgyal por stsal ba'i shis smon dbang bcu mnga' ba ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 177, Pages 442-443 (Folios 192b2 to 193a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gling dkar rgyal por stsal ba'i shis smon dbang bcu mnga' ba ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 442-443. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་མི་རྗེ་དམ་པ་གང་ནས་ངོས་ཅག་ལ་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ལྷ་རྫས་རྒྱས་པའི་མདངས་ལྡན། ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ཅན། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བའི་ཟ་འོག་གི་དྲིལ་གདན་བཅས་ཆེད་སྩལ་ལྟར། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་བཟང་པོ་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འབྱོར་པ་རྟེན་འབྱུང་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར་མངོན་པར་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སླར་ཡང་མིའི་དབང་པོ་གང་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། སྐུ་ཚེའི་ཚེ་རྫས་རིལ་བུ་བཅས་དེ་འཕྲལ་དུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces mi rje dam pa gang nas ngos cag la bong ba gser gzigs kyis brtan bzhugs kyi tshigs su bcad pa/__lha rdzas rgyas pa'i mdangs ldan/__tshe dpag med sprul sku'i snang brnyan byin can/__sna tshogs rdo rje'i re khAs bkra ba'i za 'og gi dril gdan bcas ched stsal ltar/__smin drug zla ba'i dkar phyogs kyi dus bzang po tshes bcu'i nyi shar la 'byor pa rten 'byung mchog tu dge bar mngon par spro ba'i yid kyis slar yang mi'i dbang po gang la shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa dang /__'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan/_sku tshe'i tshe rdzas ril bu bcas de 'phral du 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba dge legs kyi snang bas phyogs dus thams cad du rtag cing khyab par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དྷརྨ་རཱ་ཛ་སྱ་ཏིཥྛཾ་སྠཱ་ན་སྱ་བརྞ་ཤུ་བྷཾ། །ཤྲཱི་སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། དབ༷ང་བཅུ་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བྱིན། །ཆེན་པོའི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་དབབ་པ་ལས། །ཆོས༷་སྲིད་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་ཁོར་ཡུག་ལྗོངས། །སྐྱོང༷་བཞིན་འཚོ་གཞེས་ཡུན་རིང་བརྟན་གྱུར་ཅིག །འཆི་མེད་མགོན་པོས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཐུལ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་ཤིས་པ་མཛད་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་རིང་པོར་འཚོ་ཞིང་དོན་གཉིས་གྲུབ། །ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་ཆབ་སྲིད་རྒྱས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་རབ་འབར། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཤིས་པས་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མི་རྗེ་དམ་པ་གང་ནས་ངོས་ཅག་ལ་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ལྷ་རྫས་རྒྱས་པའི་མདངས་ལྡན། ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ཅན། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བའི་ཟ་འོག་གི་དྲིལ་གདན་བཅས་ཆེད་སྩལ་ལྟར། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་བཟང་པོ་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འབྱོར་པ་རྟེན་འབྱུང་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར་མངོན་པར་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སླར་ཡང་མིའི་དབང་པོ་གང་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། སྐུ་ཚེའི་ཚེ་རྫས་རིལ་བུ་བཅས་དེ་འཕྲལ་དུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

gling dkar rgyal por stsal ba'i shis smon dbang bcu mnga' ba ma/__ d+harma rA dza s+ya tiSh+ThaM s+thA na s+ya bar+Na shu b+haM/__/shrI swasti bi dza yan+tu/__dbaXng bcu mnga' ba rnams kyi ye shes byin/__/chen po'i rigs kyi thig ler dbab pa las/__/chosaX srid dpal gyi 'byor pas khor yug ljongs/___/skyongaX bzhin 'tsho gzhes yun ring brtan gyur cig__/'chi med mgon pos bdud rtsis dbang bskur zhing /__/rnam par rgyal mas mi mthun phyogs kun thul/__/yid bzhin 'khor los phrin las rmad byung ba/__/khyed la rtag tu shis pa mdzad gyur cig__/bdag kyang ring por 'tsho zhing don gnyis grub/__/chos rgyal mchog kyang sku tshe chab srid rgyas/__/'jig rten khams kun bde skyid dpal rab 'bar/__/rtsa gsum rgya mtsho'i shis pas skyong gyur cig__/ces mi rje dam pa gang nas ngos cag la bong ba gser gzigs kyis brtan bzhugs kyi tshigs su bcad pa/__lha rdzas rgyas pa'i mdangs ldan/__tshe dpag med sprul sku'i snang brnyan byin can/__sna tshogs rdo rje'i re khAs bkra ba'i za 'og gi dril gdan bcas ched stsal ltar/__smin drug zla ba'i dkar phyogs kyi dus bzang po tshes bcu'i nyi shar la 'byor pa rten 'byung mchog tu dge bar mngon par spro ba'i yid kyis slar yang mi'i dbang po gang la shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa dang /__'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan/_sku tshe'i tshe rdzas ril bu bcas de 'phral du 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba dge legs kyi snang bas phyogs dus thams cad du rtag cing khyab par gyur cig__/

Footnotes

Other Information