JKW-KABUM-01-KA-002-170

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཉི་གྲགས་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་མྱུར་འབྱོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཞེས་པ།
Wylie title nyi grags sku phreng bzhi pa'i myur 'byon sangs rgyas gnyis pa o rgyan zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 170, Pages 432-433 (Folios 187b3 to 188a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nyi grags sku phreng bzhi pa'i myur 'byon sangs rgyas gnyis pa o rgyan zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 432-433. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་མཚུངས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རིག་འཛིན་གྲགས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གང་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་འཁྲུལ་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཆེད་དུ་གནང་བ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces mtshungs med bstan 'gro'i dpal mgon rig 'dzin grags pa'i mchog sprul bzhi pa o rgyan bstan 'dzin chos kyi nyi ma gang nyid chos dbyings zhi ba chen por skur bzhengs pa'i skabs 'khrul med sprul pa'i zla zhal myur du 'char ba'i gsol 'debs rje dbon mchog sprul rin po ches rgyang ring mo nas bka' stsal ched du gnang ba ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes rab tshes dkar po'i lo cho 'phrul zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcu'i mchod pa'i skabs su gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

[edit]
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ༷་རྒྱན༷་བླ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་བསྟན་འཛི༷ན་ཆོས༷་ཀྱི༷་ཉི༷་མ་ཆེ། །འོད་གསལ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་སྐུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མྱུར་དུ་སྟོན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་བཞེངས་ཏེ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པས། །རབ་འབྱམས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་དང་། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་མཐུས། །རིག་འཛིན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མཚུངས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རིག་འཛིན་གྲགས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གང་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་འཁྲུལ་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཆེད་དུ་གནང་བ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

nyi grags sku phreng bzhi pa'i myur 'byon sangs rgyas gnyis pa o rgyan zhes pa/__ sangs rgyas gnyis pa oX rgyanaX bla ma dang /__/dbyer med bstan 'dziXn chosaX kyiX nyiX ma che/__/'od gsal zhi ba chos sku'i dbyings nyid las/__/ye shes gzugs sku'i sgyu 'phrul myur du ston/__/phun sum tshogs pa'i gzigs pa rnam pa lngas/__/rgyal ba'i myu gu mchog tu yongs bzhengs te/__/mkhas btsun bzang po'i phrin las mtha' yas pas/__/rab 'byams bstan 'gro'i phan bde rgyas mdzad gsol/__/de ltar rtse gcig gus pas gsol btab dang /__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i byin rlabs mthus/__/rig 'dzin mchog gi sprul pa'i snang ba yis/__/sa gsum dge legs 'phel ba'i bkra shis shog__/ces mtshungs med bstan 'gro'i dpal mgon rig 'dzin grags pa'i mchog sprul bzhi pa o rgyan bstan 'dzin chos kyi nyi ma gang nyid chos dbyings zhi ba chen por skur bzhengs pa'i skabs 'khrul med sprul pa'i zla zhal myur du 'char ba'i gsol 'debs rje dbon mchog sprul rin po ches rgyang ring mo nas bka' stsal ched du gnang ba ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes rab tshes dkar po'i lo cho 'phrul zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcu'i mchod pa'i skabs su gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]