JKW-KABUM-01-KA-002-171

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གནས་མཆོག་ཙཱ་འདྲར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།
Wylie title gnas mchog tsA 'drar gsol 'debs smon lam dang bcas pa don gnyis lhun grub JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 171, Pages 433-434 (Folios 188a2 to 188b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gnas mchog tsA 'drar gsol 'debs smon lam dang bcas pa don gnyis lhun grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 433-434. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་ངོར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ལྕགས་མོ་ལུག་གི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang don gnyer can dag gi ngor mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas lcags mo lug gi lo'i chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
གནས་མཆོག་དཔལ་སྤུངས་དེ་ཝི་ཀོ་ཊ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ། ཁྱབ་བདག་འཁོ༷ར་ལོ༷་སྡོམ༷་པའི༷་ཕོ་བྲང་དངོས། །གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གནས་མཆོག་ཙཱ་རི༷་ཏྲ༷། །དེ་དང་དབྱེར་མེད་དེ༷་ཝི༷་ཀི༷་ཊའི༷་ཡུལ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་དང་བྲལ། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །སྣང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའི་འཚུབས་འགྱུར་དང་། །ནད་མུན་འཁྲུགས་སོགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི། །ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། །འཇིག་རྟེན་ཕན་བདེས་འཚོ་བར་བྱིན༴ འགྲོ་ཀུན་དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་འབྱོངས། །སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། །སློབ་དང་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཚེ་འདིར་མངོས་སུམ་འགྲུབ་པར་བྱིན༴ བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཞབས་པད་བརྟན། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་ཅིང་རྟག །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་ངོར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ལྕགས་མོ་ལུག་གི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

gnas mchog tsA 'drar gsol 'debs smon lam dang bcas pa don gnyis lhun grub/__ gnas mchog dpal spungs de wi ko Ta tsA 'dra rin chen brag gi gsol 'debs smon lam dang bcas pa don gnyis lhun grub ces bya ba/__khyab bdag 'khoXr loX sdomaX pa'iX pho brang dngos/__/grol ba bzhi ldan gnas mchog tsA riX traX/__/de dang dbyer med deX wiX kiX Ta'iX yul/__/rten dang brten par bcas la gsol ba 'debs/__/bdag sogs byang chub snying por mchis kyi bar/__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen kun dang bral/__/mthun rkyen tshe bsod dpal 'byor ye shes rgyas/__/snang sems dbang du 'dus par byin gyis rlobs/__/khyad par nag phyogs kla klo'i 'tshubs 'gyur dang /__/nad mun 'khrugs sogs dus kyi rgud pa zhi/__/char chu dus 'bebs lo phyugs rtag tu legs/__/'jig rten phan bdes 'tsho bar byin=__'gro kun dad dang nges 'byung byang sems 'byongs/__/smin grol zab mo'i nyams len la brten nas/__/slob dang mi slob zung 'jug ye shes sku/__/tshe 'dir mngos sum 'grub par byin=__bstan 'dzin skyes bu thams cad zhabs pad brtan/__/bstan pa'i sbyin bdag sde bzhi'i dpal 'byor rgyas/__/bshad sgrub bstan pa phyogs mthar khyab cing rtag__/sa gsum dge legs 'phel ba'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang don gnyer can dag gi ngor mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas lcags mo lug gi lo'i chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]