JKW-KABUM-01-KA-002-169

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་དབོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ།
Wylie title rje dbon sprul pa'i skur zhabs brtan mtshan 'bul kun tu bzang po'i rdo rje zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 169, Pages 431-432 (Folios 187a3 to 188b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje dbon sprul pa'i skur zhabs brtan mtshan 'bul kun tu bzang po'i rdo rje zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 431-432. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་བདུད་འདུལ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ལྷར་བཅས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། བཅས་རྟེན་འབྱུང་གི་རྫས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces bdud 'dul nus ldan rdo rje'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol rje dbon mchog gi sprul pa'i sku rin po che gang nyid phun sum tshogs pa rnam pa lnga'i sgo nas lhar bcas bstan 'gro'i dpal mgon dam par spyan drangs shing mnga' gsol ba'i skabs/__bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/____bcas rten 'byung gi rdzas su phul ba dang /__kun bzang 'jigs med chos kyi nyi ma phrin las kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan smon tshig dang 'brel ba 'di'ang /__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa ji ltar smon pa'i don thams cad yongs su 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཀུན༷་ཏུ་བཟ༷ང་མོའི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །དབང་བསྒྱུར་འཇིག༷ས་མེད༷་ཆོས༷་ཀྱི༷་ཉི༷་མ༷་ཆེ། །ཕྲིན༷་ལས༷་ས་གསུམ་ཀུན༷་ཁྱབ༷་དཔལ༷་བཟང༷་པོ༷འི། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག ༡ །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་སྲིན་ན་བརྗིད། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་བཞིན། གསང་གསུམ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །དེ་ལྟར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྟག་ཏུ་སྣང་གྱུར་ཅིག ༣ །ཅེས་བདུད་འདུལ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ལྷར་བཅས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། བཅས་རྟེན་འབྱུང་གི་རྫས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

rje dbon sprul pa'i skur zhabs brtan mtshan 'bul kun tu bzang po'i rdo rje zhes pa/__ oM swasti sid+d+haM/__kunaX tu bzaXng mo'i rdo rje'i rgyal thabs la/__/dbang bsgyur 'jigaXs medaX chosaX kyiX nyiX maX che/__/phrinaX lasaX sa gsum kunaX khyabaX dpalaX bzangaX poX'i/__/zhabs pad rdo rje'i khams su brtan gyur cig__1__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i pha mthar son/__/mkhas btsun grub pa'i yon tan srin na brjid/__/'chad rtsod rtsom pa'i rnam thar rmad byung bzhin/__gsang gsum bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/_2_/de ltar gus pas gsol ba btab pa dang /__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i byin rlabs kyis/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa rgyas/__/phan bde'i dge mtshan rtag tu snang gyur cig__3_/ces bdud 'dul nus ldan rdo rje'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol rje dbon mchog gi sprul pa'i sku rin po che gang nyid phun sum tshogs pa rnam pa lnga'i sgo nas lhar bcas bstan 'gro'i dpal mgon dam par spyan drangs shing mnga' gsol ba'i skabs/__bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/____bcas rten 'byung gi rdzas su phul ba dang /__kun bzang 'jigs med chos kyi nyi ma phrin las kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan smon tshig dang 'brel ba 'di'ang /__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa ji ltar smon pa'i don thams cad yongs su 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]