JKW-KABUM-01-KA-002-168

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྦ་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་པདྨའི་རིང་ལུགས་མ།
Wylie title rba kha mchog sprul rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul pad+ma'i ring lugs ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 168, Pages 430-431 (Folios 186ba6 to 187a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rba kha mchog sprul rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul pad+ma'i ring lugs ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 430-431. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་རོལ་རྦ་ཁ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐལ་བརྒྱལ་འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་པདྨ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་བར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ལྡན་བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་དུས་དྲན་མཆོད་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces sprul pa'i gter chen rdo rje gling pa'i rnam rol rba kha mchog gi sprul pa'i sku rin po che bskal brgyal 'tsho gzhes phrin las rgyas pa'i rten 'byung du pad+ma 'chi med grub pa'i rdo rje theg mchog bstan 'phel phyogs las rnam rgyal dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul bar bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan byin ldan bcas shAkya'i dge sbyong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas kun mkhyen dri med 'od zer gyi dus dran mchod pa'i tshes bzang por phul ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་ཛཱི་ཝནྟུ། །པ༷དྨ༷འི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་རྣམ་འདྲེན་མཚན། །འཆི༷་མེད༷་གྲུབ༷་པ༷འི་རྡོ༷་རྗེར༷་བྱང་ཆུབ་ཅིང་། །རྨད་བྱུང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་རོལ་རྦ་ཁ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐལ་བརྒྱལ་འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་པདྨ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་བར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ལྡན་བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་དུས་དྲན་མཆོད་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

rba kha mchog sprul rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul pad+ma'i ring lugs ma/__ oM swasti dzI wan+tu/__/paXd+maX'i ring lugs 'dzin pa'i rnam 'dren mtshan/__/'chiX medaX grubaX paX'i rdoX rjeraX byang chub cing /__/rmad byung phrin las kun tu khyab cing rtag__/phyogs las rnam rgyal dge mtshan rgyas gyur cig__/ces sprul pa'i gter chen rdo rje gling pa'i rnam rol rba kha mchog gi sprul pa'i sku rin po che bskal brgyal 'tsho gzhes phrin las rgyas pa'i rten 'byung du pad+ma 'chi med grub pa'i rdo rje theg mchog bstan 'phel phyogs las rnam rgyal dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul bar bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan byin ldan bcas shAkya'i dge sbyong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas kun mkhyen dri med 'od zer gyi dus dran mchod pa'i tshes bzang por phul ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]