JKW-KABUM-01-KA-002-167

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་ཤློ་ཀ་གཅིག།
Wylie title lha lung gsung sprul rin po che'i zhabs brtan sh+lo ka gcig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 167, Pages 430 (Folios 186b3 to 186b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. lha lung gsung sprul rin po che'i zhabs brtan sh+lo ka gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 430. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསུང་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེར་ཇི་སྲིད་བྱམས་བསྟན་མ་ཤར་བར་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཀུན་བཟང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces khams gsum chos kyi rgyal po gsung sprul thams cad mkhyen gzigs rin po cher ji srid byams bstan ma shar bar du rdo rje'i gsang gsum 'tsho zhing gzhes pa'i rten 'byung du kun bzang 'chi med rdo rje gzi brjid theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan phrin las kun khyab dpal bzang po zhes mtshan 'bul dang 'brel bar kun mkhyen chen po'i dus kyi mchod pa'i tshes bzang por bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan bcas shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་ཛི་ཝནྟུ། །རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཆེ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསུང་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེར་ཇི་སྲིད་བྱམས་བསྟན་མ་ཤར་བར་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཀུན་བཟང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

lha lung gsung sprul rin po che'i zhabs brtan sh+lo ka gcig/ oM swasti dzi wan+tu/__/rgyal dbang pad+ma'i ring lugs 'dzin pa che/__/'chi med rdo rje'i khams su 'tsho gzhes shing /__/phrin las sa gsum kun tu khyab cing rtag__/lhun gyis grub pa'i dge mtshan rgyas gyur cig__/ces khams gsum chos kyi rgyal po gsung sprul thams cad mkhyen gzigs rin po cher ji srid byams bstan ma shar bar du rdo rje'i gsang gsum 'tsho zhing gzhes pa'i rten 'byung du kun bzang 'chi med rdo rje gzi brjid theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan phrin las kun khyab dpal bzang po zhes mtshan 'bul dang 'brel bar kun mkhyen chen po'i dus kyi mchod pa'i tshes bzang por bkra shis pa'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan bcas shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]