JKW-KABUM-01-KA-002-163

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་འཆི་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་མ།
Wylie title yang de nyid la zhabs brtan mtshan 'bul 'chi med nam mkha'i rdo rje ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 163, Pages 427-428 (Folios 185a3 to 185b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la zhabs brtan mtshan 'bul 'chi med nam mkha'i rdo rje ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 427-428. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་ཤིང་དྭངས་བ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་མཎྜལ་མཚོན་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རབ་དཀར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ཅན། བཅས་རྣམ་གྲངས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱིས་མཚོན་པ་འདི་དག་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྒན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་འཆི་མེད་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལིའི་སྨིན་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་དུས་ཚེས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་སྔ་ཆར་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན། ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས་ཡུད་ཙམ་བཙས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces rtse gcig tu gus shing dwangs ba chen pos gsol ba 'debs pa'i rten 'byung gi maN+Dal mtshon par bkra shis pa'i lha gos rab dkar/__sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan byin can/____bcas rnam grangs 'chi med grub pa nyer bdun gyis mtshon pa 'di dag shAkya'i dge sbyong rgan po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos 'chi med lha mo tsaN+Da li'i smin chog dang 'brel bar dus tshes mchog tu dge ba'i snga char bsam pa dag cing sbyor ba gus pas _'bul lam zhus pa lags na/__ye shes gzigs pa'i spyan ras kyis yud tsam btsas pa dang /__ji ltar gsol ba btab pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

[edit]
༅། །ཨོཾ་སྭསྟི་ཛཱི་ཝནྟུ། འཆི༷་མེད༷་ནམ༷་མཁའི་རྡོ༷་རྗེ༷་འདུས་མ་བྱས། །ཚེ༷་དབང༷་གྲུབ༷་པ༷་པདྨ་སཾ་བྷ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཕྲིན༷་ལས༷་ཀུན༷་ཁྱབ༷་དཔལ༷་བཟང༷་པོ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་མཛད་གསོལ། །གང་སྐུ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུགས་སུ་རྟག །གསུང་གསང་ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་འཁོར་ལོས་ཁྱབ། །རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མཆོག་སྲིད་ཞིའི་ཕྱོགས་ཀུན་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བདག་ཅག་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་སྐྱབས་ཀྱི་འཇུག་པ་ལ། །བརྟེན་ནས་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པ་དང་། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་ཤིང་དྭངས་བ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་མཎྜལ་མཚོན་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་རབ་དཀར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་ཅན། བཅས་རྣམ་གྲངས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱིས་མཚོན་པ་འདི་དག་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྒན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་འཆི་མེད་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལིའི་སྨིན་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་དུས་ཚེས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་སྔ་ཆར་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན། ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས་ཡུད་ཙམ་བཙས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

yang de nyid la zhabs brtan mtshan 'bul 'chi med nam mkha'i rdo rje ma/__

  1. /__/oM swasti dzI wan+tu/__'chiX medaX namaX mkha'i rdoX rjeX 'dus ma byas/__/tsheX dbangaX grubaX paX pad+ma saM b+ha dang /__/dbyer med phrinaX lasaX kunaX khyabaX dpalaX bzangaX po/__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor mdzad gsol/__/gang sku tshe mtha' yas pa'i gzugs su rtag__/gsung gsang yid bzhin 'dod 'jo'i 'khor los khyab/__/rdo rje'i thugs mchog srid zhi'i phyogs kun las/__/rnam par rgyal ma'i ngo bor zhabs brtan gsol/__/bdag cag kun tu rnam pa thams cad du/__/ye shes gzigs pa'i skyabs kyi 'jug pa la/__/brten nas phan bde'i dge mtshan rgyas pa dang /__/myur du byang chub thob pa'i bkra shis stsol/__/ces rtse gcig tu gus shing dwangs ba chen pos gsol ba 'debs pa'i rten 'byung gi maN+Dal mtshon par bkra shis pa'i lha gos rab dkar/__sku gsung thugs rdo rje'i snang brnyan byin can/____bcas rnam grangs 'chi med grub pa nyer bdun gyis mtshon pa 'di dag shAkya'i dge sbyong rgan po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos 'chi med lha mo tsaN+Da li'i smin chog dang 'brel bar dus tshes mchog tu dge ba'i snga char bsam pa dag cing sbyor ba gus pas _'bul lam zhus pa lags na/__ye shes gzigs pa'i spyan ras kyis yud tsam btsas pa dang /__ji ltar gsol ba btab pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]