JKW-KABUM-01-KA-002-164

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གླིང་རྗེ་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུར་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་སྐུ་བཞི་མ།
Wylie title gling rje drung sprul skur zhabs brtan 'gyur med sku bzhi ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 164, Pages 428 (Folios 185b2 to 185b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gling rje drung sprul skur zhabs brtan 'gyur med sku bzhi ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 428. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་གླིང་རྗེ་དྲུང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ་རང་གནས་གདན་སར་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

ces gling rje drung mchog gi sprul pa'i sku'i mtshan dpe'i zla zhal gsar du tshes pa rang gnas gdan sar mnga' gsol ba'i skabs ched du bskul ba bzhin mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འགྱུར་མེད་སྐུ་བཞིའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་པའི། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ། །རིག་འཛིན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་གསང་བ་གསུམ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཟི་བརྗིད་ལྷམ་མེར་གསལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་རྟག་ཏུ་བརྟན། །ཁྲིམས་ལྡན་འདུས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ངང་གིས་འཕེལ། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པའི་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །བསིལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གླིང་རྗེ་དྲུང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ་རང་གནས་གདན་སར་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

gling rje drung sprul skur zhabs brtan 'gyur med sku bzhi ma/__ oM swasti sid+d+haM/__'gyur med sku bzhi'i de nyid mngon gyur pa'i/__/pad+ma'i rgyal tshab gangs can bstan 'gro'i dpal/__/rig 'dzin mchog gi sprul pa'i gsang ba gsum/__/bskal brgyar 'tsho gzhes phrin las rgyas gyur cig__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i pha mthar son/__/mkhyen brtse nus pa'i gzi brjid lham mer gsal/__/'chad rtsod rtsom pas rgyal bstan spel ba la/__/sangs rgyas gnyis pa'i rnam thar yongs rdzogs shog__/dpal ldan bla ma'i zhabs pad rtag tu brtan/__/khrims ldan 'dus pa'i bshad sgrub ngang gis 'phel/__/chos ldan rgyal pa'i mnga' thang phyogs bcur rgyas/__/bsil ldan bkra shis snang bas khyab gyur cig__/ces gling rje drung mchog gi sprul pa'i sku'i mtshan dpe'i zla zhal gsar du tshes pa rang gnas gdan sar mnga' gsol ba'i skabs ched du bskul ba bzhin mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]