JKW-KABUM-01-KA-002-162

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཉི་གྲགས་མཆོག་སྤྲུལ་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་ཚེ་མཐའ་ཡས་དངོས་ཞེས་པ།
Wylie title nyi grags mchog sprul mtshan 'bul zhabs brtan tshe mtha' yas dngos zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 162, Pages 426-427 (Folios 184b3 to 185a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (nyi grags mchog sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nyi grags mchog sprul mtshan 'bul zhabs brtan tshe mtha' yas dngos zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 426-427. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཞེས་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་གསར་དུ་བཞད་པར། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གྲགས་པ་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་གོས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། ༠ བཅས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྒན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་ན་ཚོན་ལྡན་གྱི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་དང་པོས་བསམ་པ་དག་ཅིག་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ཕུལ་བ་སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡནྟུ།།

zhes gter chen nyi ma grags pa'i mchog gi sprul pa'i sku rin po che pad+ma rgyas pa lta bu gsar du bzhad par/__rig 'dzin 'jigs med bstan pa'i nyi ma grags pa kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul dang 'brel bar zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i gsol ba 'debs mtshon bkra shis lha gos/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/__0__bcas mdo khams sde dge rdzong gsar bkra shis lha rtse'i bsam gtan gyi khang bu nas shAkya'i dge sbyong rgan po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang por na tshon ldan gyi lo'i snron zla ba'i dkar phyogs rgyal ba dang pos bsam pa dag cig sbyor ba gus pas phul ba sarba dA shre yan+tu

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཚེ་མཐའ་ཡས་དངོས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག །རིག༷་འཛིན༷་ཆེན་པོར་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས། །བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཇིག༷ས་མེད༷་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རིམ་དགུའི་བསྟན༷་པ༷འི་ཉི༷་མ༷་འོད་པོ་ཆེས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་མཛད་ལེགས་བཤད་གསུང་། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་རྟག་ཏུ་སྣང་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གྲགས༷་པས༷་ས་གསུམ་ཀུན༷། །ཁྱབ༷་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་དཔལ༷་མངའ་མགོན་པོ་ཆེའི། །བཟང༷་པོའི༷་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཞེས་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་གསར་དུ་བཞད་པར། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གྲགས་པ་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་གོས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། ༠ བཅས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་རྒན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་ན་ཚོན་ལྡན་གྱི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་དང་པོས་བསམ་པ་དག་ཅིག་སྦྱོར་བ་གུས་པས་ཕུལ་བ་སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡནྟུ།།
[edit]

nyi grags mchog sprul mtshan 'bul zhabs brtan tshe mtha' yas dngos zhes pa/__ oM swasti sid+d+haM/__tshe mtha' yas dngos rtsa gsum rgya mtsho'i bdag__/rigaX 'dzinaX chen por pad+ma thod phreng gis/__/byin rlabs gter chen mchog gi sprul pa'i sku/__/'jigaXs medaX seng ge'i khri la zhabs brtan gsol/__/rim dgu'i bstanaX paX'i nyiX maX 'od po ches/__/srid dang zhi ba'i rgud pa kun sel zhing /__/phan bde'i pad+mo rgyas mdzad legs bshad gsung /__/'jig rten khams su rtag tu snang gyur cig__/tshul gnas gsan bsam sgom la dbang 'byor zhing /__/'chad rtsod rtsom pa'i gragasaX pasaX sa gsum kunaX/__/khyabaX mdzad thugs rje'i dpalaX mnga' mgon po che'i/__/bzangaX po'iX phrin las rgyas pa'i bkra shis stsol/__/zhes gter chen nyi ma grags pa'i mchog gi sprul pa'i sku rin po che pad+ma rgyas pa lta bu gsar du bzhad par/__rig 'dzin 'jigs med bstan pa'i nyi ma grags pa kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul dang 'brel bar zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i gsol ba 'debs mtshon bkra shis lha gos/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/__0__bcas mdo khams sde dge rdzong gsar bkra shis lha rtse'i bsam gtan gyi khang bu nas shAkya'i dge sbyong rgan po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang por na tshon ldan gyi lo'i snron zla ba'i dkar phyogs rgyal ba dang pos bsam pa dag cig sbyor ba gus pas phul ba sarba dA shre yan+tu//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]