JKW-KABUM-01-KA-002-161

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་མ།
Wylie title rdo grub sku phreng gsum pa'i zhabs brtan kun bzang 'jigs med ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 161, Pages 425-426 (Folios 184a5 to 184b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo grub sku phreng gsum pa'i zhabs brtan kun bzang 'jigs med ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 425-426. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་གྲུབ་དབང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུར་བཞད་པ་ལས། །ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དཀར་པོ། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་དབང་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces grub dbang bla ma rin po che'i mchog gi sprul pa'i sku pad+ma dkar po lta bur bzhad pa las/__/kun bzang 'jigs med bstan pa'i nyi ma phrin las kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul brtan bzhugs dang 'brel ba'i tshigs su bcad pa bkra shis pa'i lha rdzas dkar po/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan bcas dbang bcu'i grangs ldan mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba ji ltar smon pa'i don thams cad yongs su 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཀུན་བཟང་འཇིག༷ས་མེད༷་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །བསྟན༷་པའི༷་ཉི༷་མ༷་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆེ། །ཕྲིན༷་ལས༷་ཀུན༷་ཏུ་ཁྱབ༷་པའི་དཔ༷ལ་ལྡན་པ། །མཁ༷ས་བཙུན་བཟ༷ང་པོའི་མཆོག་ཏུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སྐུ་འཆི་མེད་མགོན་པོར་བརྟན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་གསུང་སྲིད་ན་སྙན། །ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་འཁོར་ལོའི་ཐུགས། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ཅིང་། །རབ་འབྱམས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཡི། །ལེགས་མཛད་ས་གསུམ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་གྲུབ་དབང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུར་བཞད་པ་ལས། །ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དཀར་པོ། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་དབང་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

rdo grub sku phreng gsum pa'i zhabs brtan kun bzang 'jigs med ma/__ oM swasti sid+d+haM/__kun bzang 'jigaXs medaX grub pa'i ye shes 'phrul/__/bstanaX pa'iX nyiX maX rgyal ba'i myu gu che/__/phrinaX lasaX kunaX tu khyabaX pa'i dpaXl ldan pa/__/mkhaXs btsun bzaXng po'i mchog tu 'tsho gzhes gsol/__/rdo rje'i gzugs sku 'chi med mgon por brtan/__/phyogs las rnam rgyal legs gsung srid na snyan/__/yid bzhin 'dod pa 'jo ba'i 'khor lo'i thugs/__/bskal pa rgya mtshor mi g.yo brtan par bzhugs/__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i mthar son cing /__/rab 'byams 'chad rtsod rtsom pa'i dge mtshan gyis/__/thub pa'i bstan la ston pa gnyis pa yi/__/legs mdzad sa gsum rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces grub dbang bla ma rin po che'i mchog gi sprul pa'i sku pad+ma dkar po lta bur bzhad pa las/__/kun bzang 'jigs med bstan pa'i nyi ma phrin las kun khyab dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul brtan bzhugs dang 'brel ba'i tshigs su bcad pa bkra shis pa'i lha rdzas dkar po/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan bcas dbang bcu'i grangs ldan mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba ji ltar smon pa'i don thams cad yongs su 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]