JKW-KABUM-01-KA-002-160

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྲག་གཡབ་གཙང་སར་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར།
Wylie title brag g.yab gtsang sar bla ma 'jam dpal bzang po'i sprul sku myur 'byon gsol 'debs phan bde'i dpal ster JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 160, Pages 424-425 (Folios 183b5 to 184a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (brag g.yab gtsang sar bla ma 'jam dpal bzang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. brag g.yab gtsang sar bla ma 'jam dpal bzang po'i sprul sku myur 'byon gsol 'debs phan bde'i dpal ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 424-425. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་གཙང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་ངོར་དུ། བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces pa'ang gtsang dgon thub bstan dar rgyas gling gi bla grwa rnams kyi bzhed ngor du/__bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་འབྱོན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཇམ༷་དཔལ༷་གཞོན་ནུ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི། །བཟང༷་པོ༷འི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་མཁས་པ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གཏེར་རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་ཡི། །ཟག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཁྱད་པར་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཞན་དབང་གིས། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བརྩེར་དགོངས་ནས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་མྱུར་དུ་འབྱོན་མཛད་གསོལ། །བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི། །བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག །བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་གེགས་མེད་སྣང་བ་དང་། །ཕན་བདེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཙང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་ངོར་དུ། བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

brag g.yab gtsang sar bla ma 'jam dpal bzang po'i sprul sku myur 'byon gsol 'debs phan bde'i dpal ster/_ rdo rje 'dzin dbang 'jam dpal bzang po'i sprul sku myur 'byon ma'i gsol 'debs phan bde'i dpal ster ces bya ba bzhugs so/__/_ oM swasti sid+d+haM/__'jamaX dpalaX gzhon nu rje btsun sa skya pa'i/__/bzangaX poX'i phrin las phyogs brgyar spel mkhas pa/__/mkhyen brtse nus gter rnam 'dren bla ma yi/__/zag med thugs kyi dgongs pa yongs rdzogs shog__/khyad par tshad med thugs rje'i gzhan dbang gis/__/bdag sogs gdul bya rnams la brtser dgongs nas/__/phun sum tshogs pa'i gzigs pa rnam pa lngas/__/sprul pa'i snang brnyan myur du 'byon mdzad gsol/_/bla ma lha dang mkha' 'gro chos skyong gi/__/bden pa'i stobs kyis rgyal ba'i myu gu mchog__/bstan 'gro'i mgon du gegs med snang ba dang /__/phan bde'i phrin las rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang gtsang dgon thub bstan dar rgyas gling gi bla grwa rnams kyi bzhed ngor du/__bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]