JKW-KABUM-01-KA-002-159

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ཡུལ་དབོན་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title dpal yul dbon sprul 'jigs med rang grol myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 159, Pages 423-424 (Folios 183a4 to 183b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (dpal yul dbon sprul 'jigs med rang grol)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal yul dbon sprul 'jigs med rang grol myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 423-424. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་དཔལ་ཡུལ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའམ། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་གསར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་དད་ལྡན་སློབ་འབངས་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

ces dpal yul dbon sprul rin po che rdo rje 'dzin pa chen po karma bstan 'dzin chos kyi rgyal po'am/__/rig 'dzin 'jigs med rang grol dpal bzang po chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol ba'i skabs mchog gi sprul pa'i snang brnyan gsar du 'char ba'i gsol 'debs 'di lta bu bris shig ces dad ldan slob 'bangs tshogs kyis ched du bskul ba ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sgo gsum gus pas gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སྲིད་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །དབྱེར་མེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྩལ་ཆེན་པོས། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་པའི་གནས་འདིར་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རིག༷་འཛིན༷་འཇིག༷ས་མེད༷་རང་གྲོལ་དཔལ་བཟང་པོ། །གང་ཁྱོད་ངེས་དོན་སྐྱེ་འགག་ལས་འདས་ཀྱང་། །དྲང་དོན་ཞི་བར་གཟིམས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ། །བདག་ཅག་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བཟོད་མེད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་མནར་བ་ལ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ་ཡིས། །སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་མྱུར་དུ་འབྱོན་མཛད་གསོལ། །དེ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་ལྔའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་མཚར་གྱིས། །འཁྲུལ་མེད་ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་རྙེད་པ་དང་། །བར་ཆད་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་དུ་སྣང་། །ཁྲིམས་ལྡན་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །མོས་ལྡན་བསྟན་འགྲོའི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །དོན་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དཔལ་ཡུལ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའམ། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་གསར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་དད་ལྡན་སློབ་འབངས་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

dpal yul dbon sprul 'jigs med rang grol myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i rol mo/_ mchog sprul rin po che karma bstan 'dzin chos kyi rgyal po'i yang srid myur 'byon gyi gsol 'debs don kun grub pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/_rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng dang /__/dbyer med skyabs gnas rgya mtsho'i tshogs rnams kyis/__/mkhyen brtse nus pa'i byin rlabs rtsal chen pos/__/gsol 'debs smon pa'i gnas 'dir myur 'grub mdzod/__/snga 'gyur bstan 'dzin chos kyi rgyal po che/__/rigaX 'dzinaX 'jigaXs medaX rang grol dpal bzang po/__/gang khyod nges don skye 'gag las 'das kyang /__/drang don zhi bar gzims pa'i tshul bstan pa/__/bdag cag rjes 'jug gdul bya'i tshogs rnams kun/__/bzod med sdug bsngal drag pos mnar ba la/__/stong nyid snying rje'i ye shes rol mo yis/__/sprul pa'i snang brnyan myur du 'byon mdzad gsol/__/de yang phun sum tshogs pa'i gzigs pa lnga'i/__/sgyu 'phrul drwa ba chen po'i ngo mtshar gyis/__/'khrul med yid ches nges pa rnyed pa dang /__/bar chad phyogs las rgyal bar byin gyis rlobs/__/dpal ldan bla ma'i mchog sprul myur du snang /__/khrims ldan gsan bsam sgom pa'i yon tan rdzogs/__/mos ldan bstan 'gro'i gdung ba kun sel zhing /__/don ldan phrin las sa gsum khyab gyur cig__/ces dpal yul dbon sprul rin po che rdo rje 'dzin pa chen po karma bstan 'dzin chos kyi rgyal po'am/__/rig 'dzin 'jigs med rang grol dpal bzang po chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol ba'i skabs mchog gi sprul pa'i snang brnyan gsar du 'char ba'i gsol 'debs 'di lta bu bris shig ces dad ldan slob 'bangs tshogs kyis ched du bskul ba ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sgo gsum gus pas gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig___/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]