JKW-KABUM-01-KA-002-158

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྫོགས་ཆེན་གླིང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title rdzogs chen gling sprul pa'i sku'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dge legs mchog stsol JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 158, Pages 422-423 (Folios 182b4 to 183a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Lingla, 3rd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs chen gling sprul pa'i sku'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dge legs mchog stsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 422-423. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་མཆོག་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་རིས་གསར་དུ་བཞད་པར། དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ་དབོན་དམ་པ་ཟུང་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces mchog sprul rdo rje 'chang thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po'i sprul pa'i zla ris gsar du bzhad par/__dpal kaHthog rdo rje gdan gyi sku zhabs rin po che 'jigs med tshe dbang phrin las thub bstan phyogs las rnam rgyal dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul dang 'brel bar zhabs brtan gsol 'debs 'di lta bu zhig bris shig ces bslab gsum rnam par dag pa'i rje dbon dam pa zung nas bkra shis pa'i lha reg dang bcas te gsung bskul gnang ba bzhin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་གླིང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྩོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇིག༷ས་མེད༷་ཚེ༷་ལ་དབ༷ང་བའི་རིག་འཛིན་ཆེ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་ཕྲི༷ན་ལས༷་ཐུབ༷་བསྟན༷་རྒྱ་མཚོའི་བདག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །གང་གི་གསང་གསུམ་མི་མཐུན་ཕྱོགས༷་ཀུན་ལས། །རྣམ༷་པར་རྒྱལ༷་བའི་དགེ་མཚན་གྲུབ་པ་དང་། །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་དཔ༷ལ་འབྱོར་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །མཁས་བཙུན་བཟང༷་པོ༷་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་རྟག་ཏུ་བརྟན། །ཕན་བདེའི་ལེགས་མཛད་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བརྡལ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་མཆོག་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་རིས་གསར་དུ་བཞད་པར། དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗེ་དབོན་དམ་པ་ཟུང་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་བཅས་ཏེ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

rdzogs chen gling sprul pa'i sku'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dge legs mchog stsol/__ rgyal ba'i myu gu gling sprul pa'i sku rin po che 'jigs med tshe dbang phrin las thub bstan phyogs las rnam rgyal dpal bzang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dge legs mchog stsol ces bya ba bzhugs so/__/'jigaXs medaX tsheX la dbaXng ba'i rig 'dzin che/__/mtsho skyes bla ma'i byin rlabs bden stobs kyis/__/rgyal ba'i phriXn lasaX thubaX bstanaX rgya mtsho'i bdag__/mchog gi sprul sku bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/__/gang gi gsang gsum mi mthun phyogasaX kun las/__/rnamaX par rgyalaX ba'i dge mtshan grub pa dang /__/gsan bsam sgom pa'i dpaXl 'byor rab rgyas shing /__/mkhas btsun bzangaX poX yon tan yongs rdzogs shog__/rje btsun bla ma'i zhabs pad rtag tu brtan/__/phan bde'i legs mdzad mkha' dang mnyam par brdal/__/bshad sgrub bstan pa'i snang bas sa gsum khyab/__/'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis stsol/__/ces mchog sprul rdo rje 'chang thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po'i sprul pa'i zla ris gsar du bzhad par/__dpal kaHthog rdo rje gdan gyi sku zhabs rin po che 'jigs med tshe dbang phrin las thub bstan phyogs las rnam rgyal dpal bzang po zhes pa'i mtshan 'bul dang 'brel bar zhabs brtan gsol 'debs 'di lta bu zhig bris shig ces bslab gsum rnam par dag pa'i rje dbon dam pa zung nas bkra shis pa'i lha reg dang bcas te gsung bskul gnang ba bzhin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]