JKW-KABUM-01-KA-002-157

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ་ཞེས་པ།
Wylie title kaH thog si tu sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan rgyal sras bye ba'i dbus na mngon mtho ba zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 157, Pages 421-422 (Folios 182a5 to 182b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ (Katok Situ, 4th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kaH thog si tu sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan rgyal sras bye ba'i dbus na mngon mtho ba zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 421-422. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་རྣམ་འདྲེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་དམ་པར་རྒྱལ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དཔལ་ཀཿཐོག་ནས་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་སྩལ་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces rnam 'dren sprul pa'i sku mchog dam par rgyal sras o rgyan bstan 'dzin 'jigs med chos kyi snang ba zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel ba 'di'ang gangs can bod kyi rdo rje gdan dpal kaHthog nas skyabs mgon sku zhabs rin po che'i rdo rje'i bka' lung spyi bor stsal ba gus pas mchod de/__bya bral ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཕུལ། །འཇིག༷ས་མེད༷་ཆོས༷་ཀྱི༷་སྣང༷་བ༷་རྨད་བྱུང་ཆེ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ངོ་མཚར་སྲིད་ན་བརྗིད། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བ་ལ། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི། །བར་ཆད་ཀུན་ཞི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་རྣམ་འདྲེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་དམ་པར་རྒྱལ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དཔལ་ཀཿཐོག་ནས་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་སྩལ་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

kaHthog si tu sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan rgyal sras bye ba'i dbus na mngon mtho ba zhes pa/__ rgyal sras bye ba'i dbus na mngon mtho ba/__/o rgyan bla ma'i bstan 'dzin rgya mtsho'i phul/__/'jigaXs medaX chosaX kyiX snangaX baX rmad byung che/__/bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes brtan gyur cig__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i yon tan rdzogs/__/mkhas btsun bzang po'i ngo mtshar srid na brjid/__/'chad rtsod rtsom pas rgyal bstan spel ba la/__/shing rta chen po'i rnam thar 'dzin gyur cig__/dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i byin rlabs kyis/__/rgyal ba'i myu gu dpal ldan bla ma yi/__/bar chad kun zhi bzhed don lhun gyis grub/__/bstan 'gro'i phan bde rgyas pa'i bkra shis shog__/ces rnam 'dren sprul pa'i sku mchog dam par rgyal sras o rgyan bstan 'dzin 'jigs med chos kyi snang ba zhes pa'i mtshan 'bul zhabs brtan dang 'brel ba 'di'ang gangs can bod kyi rdo rje gdan dpal kaHthog nas skyabs mgon sku zhabs rin po che'i rdo rje'i bka' lung spyi bor stsal ba gus pas mchod de/__bya bral ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]